KERTAS KERJA MENGENAI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN UNTUK

Document Sample
KERTAS KERJA MENGENAI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN UNTUK Powered By Docstoc
					   KERTAS KERJA MENGENAI PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP
   KECEKAPAN (PTK) UNTUK STAF UNIVERSITI UTARA MALAYSIA1.0  TUJUAN

    Untuk makluman dan kelulusan Majlis Eksekutif Universiti tentang cadangan
    pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan Bagi Tahun 2003.


2.0  PENGENALAN

    Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) merupakan elemen baru yang diperkenalkan
    di bawah Skim Saraan Malaysia (SSM) bagi menilai tahap kompetensi anggota
    Perkhidmatan Awam menerusi peperiksaan, kursus dan amali.


3.0  TUJUAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

    PTK diperkenalkan bertujuan :

    i)   Menggalakkan pembangunan diri (self development) melalui pembelajaran
       berterusan;

    ii)  Menggalakkan penggunaan pengetahuan, kemahiran, kreativiti, inovasi
       dan multi-skilling dalam pelaksanaan tugas;

    iii)  Menerapkan budaya kerja berpasukan;

    iv)  Memantapkan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam
       sektor awam selaras dengan matlamat melahirkan pekerja berpengetahuan
       (k-workers).

    v)   Melaksanakan pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi; dan

    vi)  Membolehkan pengiktirafan diberi kepada anggota melalui Anjakan Gaji.
                     1
4.0  TAHAP PENILAIAN KECEKAPAN

   4.1   Kumpulan Pengurusan dan dan Profesional


   (i)   Penilaian Tahap Kecekapan 1

       Mengukur tahap pengetahuan dan kefahaman seseorang anggota dari
       aspek pengetahuan, kefahaman serta ciri-ciri sikap, nilai dan etika kerja
       yang diperlukan bagi sesuatu pekerjaan atau jawatan.

   (ii)  Penilaian Tahap Kecekapan 2

       Mengukur kefahaman dan aplikasi dari segi pengetahuan, kemahiran,
       tatakelakuan dan nilai-nilai peribadi berkaitan dengan bidang tugas
       jawatannya serta mampu memberi khidmat nasihat dan boleh
       menyebarkannya kepada orang lain.

   (iii)  Penilaian Tahap Kecekapan 3

       Menilai pengetahuan, kemahiran, tatakelakuan dan nilai-nilai peribadi
       serta kebolehan anggota memberi khidmat nasihat dan menyebarkan
       pengetahuan kepada orang lain serta memberi sumbangan yang berkesan
       kepada organisasi sesuai dengan gred jawatan yang disandang.

   (iv)  Penilaian Tahap Kecekapan 4

       Menilai pengetahuan, kemahiran, tatakelakuan, nilai-nilai peribadi dan
       kebolehan anggota mensintesis isu dan masalah.    Ia juga menilai
       keupayaan anggota membimbing anggota lain di bawah bidang
       kawalannya sesuai dengan gred jawatan yang disandang.

   (v)   Penilaian Tahap Kecekapan 5

       Menilai pengetahuan, kemahiran, tatakelakuan dan nilai-nilai peribadi
       serta kebolehan anggota membimbing beberapa pasukan kerja atau fungsi
       organisasi sesuai dengan gred jawatan yang disandang.

   (vi)  Penilaian Tahap Kecekapan 6

       Menilai kemantapan anggota sebagai pemimpin dan pengurus dalam
       mengemudi perubahan dan usaha-usaha pembaharuan perkhidmatan awam
       sesuai dengan bidang tugas dan taraf jawatannya.                     2
   4.2   Kumpulan Sokongan

   (i)   Penilaian Tahap Kecekapan 1

       Mengukur tahap pengetahuan dan kefahaman serta tatakelakuan dan nilai-
       nilai peribadi seseorang anggota dalam memahami peraturan, prosedur
       dan sistem kerja sesuai dengan tugas jawatannya.

   (ii)  Penilaian Tahap Kecekapan 2

       Mengukur tahap kemahiran seseorang anggota dalam memahami dan
       mengaplikasi peraturan, prosedur dan sistem kerja dalam menjalankan
       tugas jawatannya.


   (iii)  Penilaian Tahap Kecekapan 3

       Mengukur keupayaan seseorang anggota mengaplikasi pengetahuan,
       kemahiran, tatakelakuan dan nilai-nilai peribadi serta mampu menyelia
       dan boleh memberi khidmat nasihat dan pandangan sesuai dengan tugas
       jawatannya.


   (iv)  Penilaian Tahap Kecekapan 4

       Menilai pengetahuan, kemahiran, tatakelakuan dan nilai-nilai peribadi
       serta berkebolehan anggota membantu ketua jabatan dalam urusan
       pentadbiran pejabat dan penyeliaan anggota di bawah kawalannya dengan
       berkesan.

5.0  KAEDAH PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

   5.1   Penilaian Tahap Kecekapan bagi semua kumpulan perkhidmatan
       dilaksanakan seperti berikut :

       (i)  Kumpulan Pengurusan dan Profesional

           Tahap Kecekapan 1  :    Kursus Kenegaraan dan Peperiksaan;
           Tahap Kecekapan 2  :    Peperiksaan; dan
           Tahap Kecekapan 3  :
           Tahap Kecekapan 4  :
           Tahap Kecekapan 5  :    Kursus
           Tahap Kecekapan 6  :                     3
   (ii)  Kumpulan Sokongan

       Tahap Kecekapan 1   :    Kursus Kenegaraan dan Peperiksaan
       Tahap Kecekapan 2   :
       Tahap Kecekapan 3   :    Peperiksaan; dan
       Tahap Kecekapan 4   :    Kursus


5.2  Kandungan Sukatan Peperiksaan dan Kursus

   Kandungan sukatan peperiksaan dan kurikulum kursus hendaklah
   berdasarkan kepada kompetensi anggota. Kompetensi boleh dibahagikan
   kepada dua komponen seperti berikut :

   (i)  Kandungan Umum (Generic Competency) iaitu tahap pengetahuan,
       kemahiran, tatakelakuan dan nilai-nilai peribadi yang perlu
       dimiliki oleh setiap anggota tanpa mengira gred jawatan dan
       organisasi anggota berkenaan; dan

   (ii)  Kandungan Khusus (Functional Competency) iaitu tahap
       pengetahuan, kemahiran, tatakelakuan dan nilai-nilai peribadi yang
       diperlukan bagi melaksanakan bidang tugas sesuatu jawatan secara
       khusus dan berkesan.

   Kedua-dua elemen kompetensi ini akan disepadukan dalam pembentukan
   profil kecekapan yang perlu bagi seseeorang anggota awam dalam
   menjalankan tugas-tugas jawatan yang disandang.

   Pembangunan sukatan peperiksaan dan kurikulum kursus berasaskan
   kompetensi boleh digubal berdasarkan kepada :


   (i)  Analisis jawatan dan tugas (job analysis dan task analysis); dan

   (ii)  Analisis jurang kompetensi,


   Bagi menentukan tahap pengetahuan dan kemahiran serta tatakelakuan
   dan nilai-nilai peribadi yang diperlukan bagi sesuatu gred jawatan untuk
   melangkah sesuatu Tahap Kecekapan.
                 4
5.3  Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan

   Aras Kesukaran Peperiksaan

   Aras kesukaran bagi setiap Tahap Kecekapan adalah seperti berikut :

   (i)  Kumpulan Pengurusan dan Profesional

       (a)   Tahap Kecekapan 1  :    Tahap pengetahuan dan
                          kefahaman
       (b)   Tahap Kecekapan 2  :    Tahap kefahaman dan
                           aplikasi

   (ii)  Kumpulan Sokongan

       (a)   Tahap Kecekapan 1  :    Tahap pengetahuan dan
                          kefahaman
       (b)   Tahap Kecekapan 2  :    Tahap kefahaman dan
                          aplikasi
       (c)   Tahap Kecekapan 3  :    Tahap aplikasi

   Bentuk Peperiksaan

   Bentuk peperiksaan adalah seperti berikut :

   (i)  Kumpulan Pengurusan dan Profesional

          Tahap Kecekapan         Bentuk Peperiksaan
          Tahap Kecekapan 1            Esei
          Tahap Kecekapan 2            Esei

   (ii)  Kumpulan Sokongan

          Tahap Kecekapan         Bentuk Peperiksaan
          Tahap Kecekapan 1          Aneka Pilihan
          Tahap Kecekapan 2          Aneka Pilihan
          Tahap Kecekapan 3            Esei


   Universiti boleh menentukan bentuk peperiksaan atau penilaian yang
   sesuai (esei/aneka pilihan/amali/pemerhatian/ujian lisan) tertakluk kepada
   kelulusan Jawatankuasa Dasar Penilaian Kompetensi.
                  5
5.4  Kursus Penilaian Tahap Kecekapan

   Aras Kesukaran Kursus

   Aras kesukaran kursus bagi setiap Tahap Kecekapan adalah seperti berikut

   (i)  Kumpulan Pengurusan dan Profesional

       (a)  Tahap Kecekapan 3   :   Tahap keupayaan memberi
                         sumbangan   di dalam
                         lingkungan kumpulan kerja
                         dan fungsinya.

       (b)  Tahap Kecekapan 4   :   Tahap keupayaan mem-
                         bimbing di lingkungan atau
                         tugas kerja.


       (c)  Tahap Kecekapan 5   :   Tahap keupayaan mem-
                         bimbing dan mengetahui
                         serta  melaksanakan tugas-
                         tugas di peringkat yang lebih
                         tinggi.

       (d)  Tahap Kecekapan 6   :   Tahap keupayaan mengetuai
                         sesebuah organisasi  dan
                         melaksanakan   sebarang
                         tugas.


   (ii)  Kumpulan Sokongan

       (a)  Tahap Kecekapan 4   :   Tahap keupayaan membantu
                         pengurusan  pejabat  dan
                         penyeliaan anggota di bawah
                         kawalannya.
                 6
6.0  CADANGAN PELAKSANAAN          PTK  DI  UNIVERSITI   UTARA
   MALAYSIA (UUM)

   6.1  Tarikh Pelaksanaan      :   April 2003


   6.2  Cadangan Perlantikan Badan Pengurusan


      6.2.1  Jawatankuasa Pembangunan Sumber Manusia

          Keanggotaan adalah dicadangkan seperti berikut :

          Pengerusi   -  Naib Canselor
          Setiausaha   -  Pendaftar
          Ahli-Ahli   -  Timbalan Naib Canselor (Akademik)
                  -  Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik)
                  -  Timbalan Naib Canselor ( Pembangunan)


          Bidang Tugas

           a)   Bertanggungjawab dalam urusan penilaian prestasi staf
           b)   Mengenalpasti keperluan staf
           c)   Mengesyorkan bimbingan dan kaunseling dengan tujuan
               memperbaiki dan mempertingkatkan prestasi dan
               motivasi
           d)   Menentukan kelayakan atau kesesuaian untuk pencalonan
               anugerah pingat/bintang kebesaran dan pemberian surat
               penghargaan
           e)   Menentukan penempatan dan pembangunan kerjaya staf


      6.2.2  Jawatankuasa Penilaian Kompetensi

          Keanggotaan adalah dicadangkan seperti berikut :

          Pengerusi   -  Naib Canselor/TNC (A/P)
          Setiausaha   -  KPT BSM (N54)
          Ahli-ahli   -  Bendahari
                  -  Ketua Pustakawan
                     7
    Bidang Tugas

    a)   Menentukan dasar peperiksaan dan kursus PTK
    b)   Meluluskan sukatan peperiksaan dan kurikulum kursus
        PTK
    c)   Melantik Panel Peperiksaan dan Panel Penilaian
    d)   Memantau peperiksaan dan kursus yang dikendalikan oleh
        Universiti
    e)   Mempertimbangkan dan membuat keputusan kepada kes
        rayuan peperiksaan dan/atau kursus
    f)   Penentuan dasar pengecualian menduduki peperiksaan
        dan/atau kursus

6.2.3  Jawatankuasa Pengubal Kokurikulum Kursus

    Keanggotaan adalah dicadangkan seperti berikut :

    Pengerusi   -  Pendaftar
    Setiausaha   -  Pegawai BSM
    Ahli -ahli   -  Setiap Ketua Bahagian bagi Skim-skim yang
              terlibat.

    Bidang Tugas

    a)   Menentukan garis panduan pengubal kurikulum dan silibus
        kursus PTK
    b)   Melantik kumpulan pakar dan teknikal untuk menyediakan
        kurikulum kursus
    c)   Menimbang draf kumpulan kursus daripada kumpulan
        teknikal kurikulum kursus
    d)   Memperakukan kurikulum kursus kepada Jawatankuasa
        Kompetensi
    e)   Menyediakan kaedah penilaian kursus

6.2.4  Jawatankuasa Panel Penilaian Kursus

    Keanggotaan adalah dicadangkan seperti berikut :

    Pengerusi   -  Ketua Jabatan/Bahagian atau Wakil
    Setiausaha   -  Pegawai Sumber Manusia Jabatan/Bahagian
    Ahli-ahli   -  Wakil Jabatan/Bahagian
            -  Timb. Pendaftar Sumber Manusia
            -  Wakil-wakil lain yang bersesuaian               8
       Bidang Tugas

       a)   Menilai prestasi peserta secara individu dan kumpulan
       b)   Menilai kesesuaian cadangan soalan-soalan ujian
       c)   Menetapkan markah lulus
       d)   Mengesahkan keputusan ujian kursus
       e)   Menyediakan laporan pencapaian kursus
       f)   Mengemukakan perakuan bagi anggota yang gagal
           menamatakan kursus


   6.2.5  Jawatankuasa Penilaian Peperiksaan

       Keanggotaan adalah dicadangkan seperti berikut :

       Pengerusi   -  Pendaftar
       Ahli      -  Ketua Skim Perkhidmatan Yang Ditetapkan
               -  * Contoh untuk skim perkhidmatan N
               -  Seorang KTP/TP (N54)
               -  2 orang (N48) KPP/TP
               -  2 orang (N41) /PP

       Bidang Tugas

       a)   Menentukan taraf dan mutu soalan
       b)   Melantik pengubal soalan
       c)   Melantik pemeriksa kertas jawapan
       d)   Menetapkan markah lulus
       e)   Meluluskan soalan-soalan peperiksaan yang disediakan
           oleh pengubal
       f)   Menyediakan laporan dan analisis peperiksaan kepada JKK
       g)   Memperakukan kes-kes pelanggaran peraturan peperiksaan
           kepada JKK.

6.3  Calon yang akan menduduki PTK 2003

   Jumlah calon yang akan menduduki PTK adalah :

   a)   Kumpulan Pengurusan dan Profesional

       i)   Peperiksaan         :    200 orang
       ii)  Kursus            :   1000 orang
                  9
              b)  Kumpulan Sokongan

                 i)    Peperiksaan          :    400 orang

              c)  Kumpulan Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir

                 i)    Amali/Ujian Khas       :   122 orang

           6.4  Keperluan Sumber Manusia

              Bagi melaksanakan kursus dan peperiksaan PTK untuk tahun 2003,
              keperluan sumber manusia adalah seperti berikut :


                                     Merancang dan Mengurus
                      Ketua Unit          PTK
                                     Pelaksanaan PTK
                       PTK
                                     Perhubungan Luar IPTA/JPA
                      KPP (N48)           Kawalan Budget dan
                                     Pengurusan
  Pembangunan        Penolong          Penolong          Pembangunan Sukatan
  Sukatan Peperiksaan   Pendaftar (1)         Pendaftar (1)       Kursus
  Logistik                                     Logistik
  Kesetiausahaan
              (Peperiksaan)         (Kursus)          Kesetiausahaan
               PT (P/0)               PT (P/0)
                (1)                 (2)              Keperluan sumber manusia ini adalah merupakan tambahan baru bagi
              perjawatan yang sedia ada bagi membolehkan PTK dapat dilaksanakan
              pada April 2003.
              Perjawatan yang diperlukan :

              1.  Ketua Penolong Pendaftar        -   Ketua Unit
              2.  Penolong Pendaftar           -   2 orang


                             10
   3.  Pembantu Tadbir            -  3 orang
      (Perkeranian/Operasi)


6.6  Keperluan Kewangan

   Pelaksanaan PTK bagi tahun 2003 melibatkan keperluan kewangan seperti
   berikut :


   1.  Anggaran Perbelanjaan Pengurusan      RM 111,300.00
      Peperiksaan           :

   2.  Anggaran Perbelanjaan kursus      :

      Pilihan Dalam kampus (A)        :  RM 669,340.00
      Pilihan Luar kampus (B)        :  RM 1,829,750.00


   3.  Jumlah keseluruhan Perbelanjaan

      i)   Pelaksanaan dalam kampus

             RM 669,340.00
             RM 136,000.00
             ----------------------
             RM 805,340.00
             =============

      ii)  Pelaksanaan luar kampus

             RM 1,829,750.00
             RM 136,000.00
             ----------------------
             RM 1,965,750.00
             ==============
                 11
             ANGGARAN PERBELANJAAN PEPERIKSAAN PENILAIAN
                TAHAP KECEKAPAN BAGI TAHUN 2003Bil.                  Perkara        Jumlah
                                (RM)
         Penggubalan Soalan
1.
    4 orang panel x 10 peperiksaan (5 TK) x RM300.00
                                12,000.00
         Pengawas Peperiksaan
2.
    5 orang x 10 peperiksaan (5 TK) x RM100.00
                                 5000.00
         Proses Pengurusan Peperiksaan
3.
    Penyediaan Kertas Soalan
    3000 rim x RM11.00
                                33,000.00
    Mencetak Kertas Kertas Jawapan
                                20,000.00
    Sampul Bungkusan Soalan
    RM2.50 x 1000 keping
                                 2,500.00
    Sampul Bungkusan Kertas Jawapan
    RM2.50 x 1000 keping
                                 2,500.00
    Mencetak Borang OMR
       -  Art Work
                                  500.00
       -  RM0.60 x 10,000 keping
                                 6,000.00
    Stiker Kertas Soalan
       -  RM5.00 x 500 keping
                                 2,500.00
    Stiker Kertas Jawapan
       -  RM5.00 x 500 keping
                                 2,500.00
    Jam
       -  10 unit x RM50.00
                                  500.00
    Mesin OMR
                                44,000.00
         Kontigensi
4.                                5,000.00

               JUMLAH KESELURUHAN        136,000.00
                         12
             Anggaran Perbelanjaan
         Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)
               Bagi Tahun (2003)

1.  Pilihan A   :   Kursus dilaksanakan di dalam kampus

   Kumpulan Pengurusan dan Profesional

   1.   Kumpulan Bukan Akademik

      Tahap kecekapan (TK1) hingga Tahap Kecekapan 6 mengandungi 5
      kursus PTK.

   2.   a) Sajian                    RM

         RM15 x 30 orang x 14 hari x 7 kursus   44,100.00

      b) Peralatan Kursus

         RM 20 x 30 orang x 7 kursus        4,200.00

      c) Honorarium Penceramah

         RM100 x 6 jam x 14 hari x 7 kursus    58,800.00

      d) Honorarium Fasilitator
      e)
        RM50 x 6 jam x 14 hari x 7 kursus       29,400

      f) Pengangkutan (Penceramah Jemputan)

         i) Kapalterbang
          RM 366 x 5 kali x 7 kursus      12,810.00

      g) Penginapan (Penceramah Jemputan)

         RM125 x 5 hari x 7 kursus        4,375.00

      f) Kontegensi                 5,000.00

                         ---------------------
      Jumlah                 RM 158,685.00
                         =============                    13
2.  Kumpulan Kakitangan Akademik

   a)   Sajian                    RM

      RM15 x 30 orang x 14 hari x 23 kali    144,900.00

   b)  Peralatan Kursus

      RM 20 x 30 orang x 23 kursus        13,800.00

   c)  Honorarium Penceramah

      RM100 x 6 jam x 14 hari x 23 kursus    193,200.00

   d)  Honorarium Fasilitator

      RM50 x 6 jam x 14 hari x 23 kursus     96,600.00

   e)   Pengangkutan

      i)  Kapalterbang
         RM 366 x 5 kali x 23 kursus      42,090.00

      ii)  Penginapan
         RM125 x 10 hari x 23 kali       28,750.00

   f)   Kontigensi
      10,000.00
                           ----------------------
   Jumlah                      RM 529,340.00
                           =============
C.  Peralatan Kursus

   a)   Notebook dan LCD             RM 120,000.00
      RM 20,000 X 6 unit

   b)   Buku Rujukan               RM 20,000.00

                         -------------------------
   Jumlah                      RM 140,000.00
                         -------------------------
                         -------------------------
      JUMLAH KESELURUHAN            RM 669,340.00
                         ===============


                    14
              Anggaran Perbelanjaan
          Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)
                Bagi Tahun (2003)

2.  Pilihan B :   Kursus dilaksanakan di luar universiti

   Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik)

   2.1  Kumpulan Kakitangan Bukan Akademik
      Tahap kecekapan (TK1) hingga Tahap Kecekapan 6 mengandungi 5
      kursus PTK.
                             RM
      a) Pakej Seminar (hotel, makanan dan tempat)

          RM85 x 30 orang x 14 hari x 7 kursus        249,900.00

      b) Peralatan Kursus

          RM 20 x 30 orang x 7 kursus            4,200.00

      h) Honorarium Penceramah

          RM100 x 6 jam x 14 hari x 7 kursus         58,800.00

      i) Honorarium Fasilitator

          RM50 x 6 jam x 14 hari x 7 kursus         29,400.00

      j) Pengangkutan

          ii) Kapalterbang (Penceramah Luar)
            RM 366 x 5 kali x 7 kursus           12,810.00

          ii) Kenderaan                    7,000.00

      k) Penginapan (Penceramah Luar)

          RM125 x 5 hari x 7 kursus             4,375.00

      i) Kontigensi                      27,000.00
                                ---------------------
        Jumlah                     RM 647,585.00
                                =============                      15
4.  Kumpulan Kakitangan Akademik

   a) Pakej Seminar                    RM

    RM85 x 30 orang x 14 hari x 23 kursus      821,100.00

   e) Peralatan Kursus

      RM 20 x 30 orang x 23 kursus         13,800.00

   f) Honorarium Penceramah

      RM100 x 6 jam x 7 hari x 23 kursus      96,600.00
      RM200 x 6 jam x 7 hari x 23 kursus      193,200.00

   g) Pengangkutan

      iii)  Kapalterbang
         RM 366 x 5 kali x 23 kursus      42,090.00

      ii)  Kenderaan               1,000.00

   h) Penginapan

      RM125 x 5 hari x 23 kursus           14,375.00
                        ----------------------
          Jumlah            RM 1,182,165.00
                        =============

   JUMLAH KESELURUHAN             RM1,829,750.00
                        =============
                    16
               Jawatankuasa Pembangunan Sumber Manusia
                  Jawatankuasa Penilaian Kompetensi
                                       Panel Penggubal
Panel Penilaian Peperiksaan           Panel Penilaian Kursus   Kurikulum Kursus
   7.0   SYOR


       Majlis dengan hormatnya dipohon untuk memberi pertimbangan dan meluluskan
       cadangan pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) untuk staf Universiti
       Utara Malaysia.   Disediakan oleh     :     Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

   Tarikh         :     05 Februari 2003
   AA/sfa – MEU – Kertaskerja PTK 1 Disember 2002
                             17
                    JKPSM               Lampiran 2
                    Pusat
JKPSM       JKPSM        JKPSM     JKPSM       JKPSM
 PTJ        PTJ         PTJ      PTJ        PTJ JKPSM (Jawatankuasa Pembangunan Sumber Manusia)
                    JKPK    Panel Penilai                 Panel Penilai
    Kompetensi                   Kompetensi
    (Akademik)                  (Bukan Akademik)
            Kumpulan Pengurusan       Kumpulan         Kumpulan
            Profesional           Sokongan 1       Sokongan 11
             Panel Penilai Peperiksaan
                        18