Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

KERTAS KERJA UNTUK KELULUSAN by pharmphresh26

VIEWS: 2,505 PAGES: 17

									            KERTAS KERJA UNTUK KELULUSAN
      YANG BERHORMAT MENTERI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA


   PERSIDANGAN SERANTAU AMALAN KESELAMATAN TEKNOLOGI 2008
                 (SECURITY2008)


               16 - 17 DISEMBER 2008


             HOTEL LEGEND, KUALA LUMPUR
1.0  TAJUK PERSIDANGAN


   1.1  Persidangan Serantau Amalan Keselamatan Teknologi 2008 atau “Regional
       Conference on Security Technology Practices 2008” (SECURITY 2008).
2.0  TUJUAN


   2.1  Kertas kerja ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan
       Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Malaysia bagi membenarkan
       Universiti Teknologi Malaysia (UTM) untuk menganjurkan Persidangan
       Serantau Amalan Keselamatan Teknologi 2008 atau “Regional Conference
       on Security Technology Practices 2008” (SECURITY 2008) pada 16 hingga
       17 Disember 2008 bertempat di Hotel Legend Kuala Lumpur.
3.0  LATAR BELAKANG


   3.1  Pengenalan


       Selaras dengan wawasan negara dalam menghadapi cabaran untuk
       mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan
       tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna
       teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi
       masa depan, kita perlu mengambil langkah ke hadapan terhadap agenda
       keselamatan sosial dan pembangunan negara. Sudah tiba masanya kita


                     1
   bergerak ke depan dengan lebih tegas dan bersemangat bagi memastikan
   sebuah masyarakat yang mempunyai jati diri tinggi yang diasaskan pada
   sistem pendidikan awal dan kesedaran berterusan dalam menangani isu
   keselamatan negara dan serantau di kalangan masyarakat.


   “Regional Conference on Security Technology Practices 2008” adalah
   persidangan   yang  julung-julung  kalinya  diadakan  bertujuan  untuk
   menyediakan ruang perbincangan, perkongsian dan percambahan idea serta
   kepakaran di antara kerajaan, sektor swasta dan perkhidmatan, pertubuhan-
   pertubuhan bukan kerajaan dan ahli-ahli akademik dalam usaha untuk
   meningkatkan aspek keselamatan serantau melalui kejuruteraan, sains dan
   teknologi (EST) yang semakin mencabar di dalam era globalisasi ketika ini.


   Dengan kemunculan pelbagai ancaman pandemik, bioterorisme, jenayah
   siber, keselamatan industri, isu keselamatan alam sekitar dan hidupan liar
   serta pendatang tanpa izin, semua pihak sama ada kerajaan dan agensi
   swasta perlu membangunkan penyusunan perlindungan keselamatan yang
   berterusan.  Persidangan ini membuka ruang secara terbuka kepada
   masyarakat Malaysia untuk membincangkan isu-isu berat seperti pertahanan,
   keselamatan negara dan serantau. Ia sebenarnya petanda kesedaran
   terhadap perkara yang dianggap mempunyai pantang larang yang tersendiri
   dan perlu dilihat dari satu sudut yang positif.


3.2  Tujuan Umum Penganjuran


   Pada masa kini, belum ada universiti di Malaysia yang menjadi „bench mark‟
   atau tanda aras yang ketara dalam isu-isu yang berkaitan dengan
   keselamatan nasional dan serantau. Sudah tiba masanya UTM mengambil
   langkah ke hadapan untuk menjadi pakar rujuk atau „champion‟ dalam bidang
   ini.


   Persidangan ini akan mengetengahkan kepakaran UTM dari kalangan ahli
   akademik, penyelidik dan para pelajar dalam penggunaan kejuruteraan, sains
   dan teknologi tinggi di dalam bidang keselamatan. Kerjasama daripada pihak
   kerajaan dan swasta yang berterusan diperlukan bagi memajukan bidang
   keselamatan nasional dan serantau.      Secara tidak langsung, ia akan
   meningkatkan jenama UTM di dalam negara dan serantau.


                    2
       Persidangan di peringkat serantau yang dicadangkan ini adalah sejajar
       dengan usaha untuk „mengantarabangsakan‟ universiti dan aspirasi universiti
       untuk menjadi „world class university‟.


       Secara tidak langsung, persidangan ini dapat membantu merealisasikan
       aspirasi Negara dan universiti untuk memajukan kejuruteraan, sains dan
       teknologi di samping dapat bersama bersaing di peringkat serantau dan
       global.


   3.3  Jawatankuasa Pelaksana Persidangan


       3.3.1   Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan, Universiti
            Teknologi Malaysia (SPACE, UTM) dan Pusat Dasar Teknologi dan
            Kajian Antarabangsa (CENTEPIS), Universiti Teknologi Malaysia akan
            menjadi penganjur utama kepada persidangan ini.    Jawatankuasa
            penganjur persidangan adalah seperti pada Lampiran I.


       3.3.2   Alamat perhubungan bagi urusan pentadbiran persidangan adalah
            seperti berikut :


            Sekretariat SECURITY2008
            Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan
            Universiti Teknologi Malaysia
            81310 UTM Skudai, Johor


            No. Tel     :   +607-5212000
            No. Faks.    :   +607-5205725/5218113/5218158
            Laman Web    :   www.spaceutm.edu.my
4.0  OBJEKTIF PERSIDANGAN


   4.1  Objektif persidangan adalah seperti berikut:


      i.  Berkongsi maklumat dan percambahan idea di kalangan ahli profesional
         di  dalam    kerajaan  dan  sektor  swasta  bagi  membincangkan


                        3
          perkembangan, arah tuju terkini dan memperkenalkan teknologi terkini
          berkaitan dengan aktiviti-aktiviti keselamatan nasional dan serantau
          melalui kejuruteraan, sains dan teknologi.


      ii.  Meningkatkan hubungan kerjasama yang lebih efisien dan efektif bagi
          menghadapi ancaman keselamatan yang semakin canggih secara
          berterusan di antara institusi pengajian, agensi-agensi kerajaan dan
          swasta serta orang awam.
5.0  BUTIR-BUTIR PERSIDANGAN


   5.1   Peserta Persidangan


      i.   Eksekutif  Kanan   yang    bertanggungjawab  dalam   pengurusan
          keselamatan.

      ii.  Pegawai-pegawai daripada semua peringkat di sektor kerajaan yang
          menyumbang kepada pembangunan keselamatan dalam negeri dan
          serantau.

      iii.  Pengamal keselamatan daripada sektor awam dan swasta yang
          menyumbang kepada perkhidmatan keselamatan kepada kerajaan dan
          penyedia informasi kritikal.

      iv.  Perkhidmatan sektor swasta dan ahli teknologi profesional yang terlibat di
          dalam bidang keselamatan dalam negeri dan serantau.

      v.   Ahli-ahli akademik dan penyelidik.

      vi.  Para pelajar daripada institusi pengajian tinggi awam dan swasta.


   5.2   Pembentang Kertas Kerja


       5.2.1  Pembentang-pembentang kertas kerja akan dipelawa dari pakar-
           pakar  yang  berpengalaman    dan  berkebolehan  dalam  bidang
           keselamatan negara dan serantau dari UTM, agensi kerajaan dan
           swasta. Penerimaan kertas kerja akan dijadikan sebagai resolusi dan
           dimasukkan di dalam jurnal kebangsaan dan antarabangsa yang
           berkaitan dengan bidang keselamatan negara dan serantau.


                         4
   5.2.2  Para peserta yang hadir akan berpeluang untuk berinteraksi dengan
       pakar-pakar keselamatan daripada sektor awam dan swasta dari
       pelbagai bidang.  Pameran yang disediakan juga memberi ruang
       kepada para peserta bertemu dengan lebih daripada 50 penyedia
       perkhidmatan keselamatan yang menyediakan penyelesaian inovatif
       kepada masalah-masalah keselamatan dalam negeri dan serantau.


   5.2.3  Topik Pembentangan Kertas Kerja


       Persidangan ini akan dibahagikan kepada empat (4) sesi yang akan
       membincangkan topik-topik seperti berikut:

       Sesi Pertama:

       Cabaran dan Masa Depan Keselamatan di Malaysia (Security
       Challenges and Future in Malaysia).


       Sesi Kedua:

       Mempromosi Penggunaan Kejuruteraan, Sains dan Teknologi Untuk
       Keselamatan. Adakah Kita Bersedia? (Promoting the Use of
       Engineering, Science and Technology in Security. Are We Ready?)


       Sesi Ketiga:

       Amalan Keselamatan Melalui Kejuruteraan, Sains dan Teknologi
       (Security Practices through Engineering, Science and Technology).


       Sesi Keempat:

       Kepimpinan Dalam Pengurusan Keselamatan Nasional dan Serantau
       (Leadership in Internal and External Security Management).
5.3  Program Persidangan


   5.3.1  Tarikh

       16 hingga 17 Disember 2008


                   5
      5.3.2  Tempat


          Hotel Legend, Kuala Lumpur


      5.3.3  Tentatif Program


          Seperti di Lampiran II.
6.0  ASAS PERTIMBANGAN


   6.1  Justifikasi


      Dunia kini menghadapi fenomena terbaru yang sukar diduga dan semakin
      mencabar. Akibat daripada globalisasi, dunia tanpa sempadan, demokrasi
      liberal, hak asasi dan kebangkitan masyarakat madani, kehidupan kita telah
      dipengaruhi oleh insiden-insiden yang berlaku di luar sempadan kita.
      Perkembangan ini telah menghasilkan paradigma baru dalam hubungan
      nasional dan antarabangsa. Kini, kita dapat perhatikan pertubuhan serantau,
      separuh rantau dan organisasi pelbagai hala mula memainkan peranan yang
      lebih aktif dan tegas.


      Perkembangan kejuruteraan, sains dan teknologi yang semakin pesat
      menuntut kepada kecanggihan proses yang mementingkan penggunaan
      peralatan dan pengetahuan teknologi yang optimum di kalangan pekerja
      serta menjangkau jangkaan terutamanya dalam aspek atau isu-isu
      keselamatan nasional dan antarabangsa.


      Kelemahan memenuhi cabaran ini akan mendedahkan negara kepada
      'vulnerability' ancaman dunia teknologi tinggi. Pihak musuh akan mengambil
      peluang merealisasikan kelemahan tersebut menjadi risiko dalam pelbagai
      bentuk sama ada kerugian dari segi kewangan atau reputasi.       Oleh itu
      kemantapan    keselamatan   nasional  dan  serantau  melalui  inovasi
      kejuruteraan, sains dan teknologi sangat diperlukan dalam dunia global.
                       6
6.2  Kesan Kepada Universiti


   Penganjuran persidangan ini amat bertepatan kerana UTM sebuah universiti
   terulung di selatan tanah air mempunyai karisma tersendiri dalam
   pembentukan ilmu dan modal insan masyarakat. Pada mata masyarakat,
   UTM sudah pastinya disanjung tinggi dalam memartabatkan ilmu Allah di
   samping sebagai sebuah institusi pembentukan sahsiah yang unggul.


   Penglibatan UTM di dalam program ini sudah pastinya mempunyai nilai
   tersendiri dan menjadi tanda aras yang berkesan untuk UTM mencipta nama
   di dalam bidang keselamatan nasional dan serantau di samping dapat
   meningkatkan kerjasama UTM-Kerajaan-Industri yang lebih efisien. Ia juga
   adalah  satu  tanggungjawab   sosial  yang   murni  selain  memberikan
   kecemerlangan akademik kepada pelajarnya sahaja.


6.3  Kesan Kepada Universiti dan Negara


   Penganjuran persidangan ini akan memberi kesan yang positif kepada UTM
   dan negara iaitu:


   6.3.1  Menaikkan imej dan jenama Universiti Teknologi Malaysia sebagai
        sebuah universiti terulung di Malaysia dalam bidang keselamatan
        melalui kejuruteraan, sains dan teknologi.


   6.3.2  Menonjolkan tokoh-tokoh akademik dari Universiti Teknologi Malaysia
        dalam bidang-bidang kejuruteraan, sains dan teknologi terkini dalam
        penyelesaian masalah keselamatan nasional dan serantau.


   6.3.3  Memperkenalkan kepada masyarakat segala kemahiran, kepakaran
        dan kemudahan yang terdapat di Universiti Teknologi Malaysia
        sebagai sebuah pusat pengajian tinggi yang terkemuka di Malaysia.


   6.3.4  Sebagai satu hubungan komuniti yang lebih teratur dan bermatlamat
        dalam menangani isu-isu keselamatan negara dan serantau.
                   7
7.0  IMPLIKASI KEWANGAN


   7.1  Perbelanjaan


      7.1.1  Anggaran kos perbelanjaan bagi mengurus persidangan dengan
          penyertaan  seramai    300  orang  peserta  adalah  berjumlah
          RM295,950.00 seperti mana di Lampiran III.


   7.2  Anggaran pendapatan


      7.2.1  Anggaran pendapatan kasar penganjuran persidangan ini adalah
          sebanyak RM429,127.00 seperti mana di Lampiran III. Secara
          keseluruhan, pendapatan utama daripada persidangan ini adalah
          daripada kutipan yuran penyertaan, penyewaan ruang pameran,
          penjualan iklan dan penajaan atau sumbangan daripada agensi-
          agensi kerajaan atau swasta.
8.0  IMPLIKASI KESELAMATAN


   8.1  Persidangan ini adalah bertaraf serantau dan dijangkakan sebilangan peserta
      datang dari luar negara.  Promosi awal akan dilakukan untuk menjemput
      pembentang kertas kerja dan peserta dari universiti tempatan dan luar, pusat
      penyelidikan ternama dari negara-negara ASEAN seperti Indonesia,
      Singapura, Thailand, Filipina dan Brunei.


   8.2  Oleh kerana negara-negara tersebut mempunyai hubungan baik dan kukuh
      dengan negara Malaysia, maka persidangan ini boleh dianggap tidak
      mempunyai implikasi negative terhadap keselamatan negara.      Dari segi
      kandungan persidangan, tiada tajuk-tajuk yang mengancam keselamatan
      negara, malah semua skop perbincangan adalah untuk memajukan dan
      memantapkan keselamatan nasional dan serantau.
                      8
9.0   SYOR


     9.1    Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Malaysia dengan segala hormatnya
          adalah dipohon untuk mempertimbang dan seterusnya meluluskan cadangan
          untuk mengadakan Persidangan Serantau Amalan Keselamatan Teknologi
          2008 atau “Regional Conference on Security Technology Practices 2008”
          (SECURITY 2008) pada 16 hingga 17 Disember 2008 bertempat di Hotel
          Legend, Kuala Lumpur.


     9.2    Persidangan serantau yang dicadangkan ini akan mempertingkatkan
          kredibiliti UTM sebagai pusat kecemerlangan saintifik ke arah menjadikan
          universiti ini bertaraf dunia.
Disediakan:
Sekretariat SECURITY2008
Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Skudai, Johor

No. Tel      :     +607-5212000
No. Faks.     :     +607-5205725/5218113/5218158
Laman Web     :     www.spaceutm.edu.my
Updated by
Office of Deputy Vice-Chancellor, UTM
10 July 2008
                          9
                                    LAMPIRAN I

              JAWATANKUASA
   “REGIONAL CONFERENCE ON SECURITY TECHNOLOGY PRACTICES 2008
             (SECURITY 2008)”                JAWATANKUASA INDUK


Penasihat


Y. Bhg. Jeneral Tan Sri Abdul Aziz bin Hj Zainal
Panglima Angkatan Tentera

YDH IG Tan Sri Musa bin Dato' Haji Hassan
Ketua Polis Negara


Y. Bhg. Tan Sri Profesor Dr. Mohd. Zulkifli bin Tan Sri Mohd. Ghazali
Naib Canselor
Universiti Teknologi Malaysia

Pengerusi

Y. Bhg. Dato' Profesor Ir. Dr. Zaini bin Ujang
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), UTM

Timbalan Pengerusi 1

Profesor Dr. Muhd Zaimi bin Abd Majid
Dekan, Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan (SPACE) ,UTM

Timbalan Pengerusi 2

Profesor Madya Dr. Azmi bin Hassan
Pengarah, Pusat Dasar Teknologi & Kajian Antarabangsa (CENTEPIS), UTM

Setiausaha

Profesor Madya Dr. Mohd Ismail bin Abd Aziz
Timbalan Dekan (Pembangunan), SPACE, UTM


Bendahari

Haji Zakariya Abd Rasip
Pengurus Kewangan, SPACE, UTM


                       10
              JAWATANKUASA PELAKSANA


Pengerusi

Profesor Madya Dr. Mohd Ismail bin Abd Aziz
Timbalan Dekan (Pembangunan), SPACE, UTM


Timbalan Pengerusi I

Hooi Lai Wan
CENTEPIS UTM


Timbalan Pengerusi II

Profesor Madya Zainudin bin Abdul Razak
Timbalan Dekan (Akademik)
SPACE, UTM City Campus


Timbalan Pengerusi III

Profesor Madya Wan Zulkifli bin Wan Yusof
Ketua Unit Pembangunan Profesional (UPP)
SPACE UTM


Setiausaha

Norazilla binti Abdul Rahman
Timbalan Pendaftar, SPACE, UTM


Bendahari

Noor Zaidah binti Omar
Pegawai Kewangan, SPACEUTM


Urusetia/Ketua Jawatankuasa


Noor Azidah Ahmad
Pengurus Unit Pembangunan Profesional, SPACE, UTM

Mohammad Syafwan bin Arshad
Pegawai Penyelaras (Kursus Pendek), SPACE, UTM
                      11
Jawatankuasa Perasmian, Protokol & Penyambut Tetamu

Jamaliah binti Mohd Taib
Canseleri UTM


Sharifah Fadzlina binti Helmy Alhusaini
Canseleri UTM City Campus


Jawatankuasa Promosi Dan Seranta

Salleh bin Kassim
Ketua Unit Pemasaran & Perhubungan Pelanggan, SPACE, UTM


Siti Munirah binti Abdul Ghani
CENTEPIS UTM


Jawatankuasa Jamuan

Suhaili binti Mazlan Huzairi
Pegawai Kewangan, SPACE, UTM


Jawatankuasa Pengangkutan

Pejabat Harta Bina, Kolej Sains & Teknologi
UTM City Campus, Kuala Lumpur


Jawatankuasa Teknikal Kertas Kerja

Profesor Madya Dr. Abdul Halim bin Abdul Raof
Ketua Unit Bahasa Inggeris, SPACE, UTM


Jawatankuasa Jemputan

Sharifah Fadzlina binti Helmy Alhusaini
Canseleri UTM City Campus


Zarina binti Mohamed Ali
Pegawai Penyelaras (Persidangan), SPACE, UTM


Murni Hariyanti binti Muslim
Pegawai Unit Pembangunan Profesional, SPACE, UTM
                       12
Jawatankuasa Pameran

Zulkifli bin Osman
Pengurus Perhubungan Pelanggan, SPACE, UTM

Jawatankuasa Teks Ucapan & Skrip Majlis

Abd Salam bin Saad
CENTEPIS UTM

Jawatankuasa Penginapan

Faidah binti Abd Ghani
Pegawai Unit Program Eksekutif, SPACE, UTM


Nurul Shima binti Shamsudin
CENTEPIS UTM


Jawatankuasa Buku Aturcara, Laman Web & Liputan

Azilawati binti Arbaai
Pengurus Unit Teknologi Maklumat, SPACE, UTM


Jawatankuasa Keselamatan

Mohd. Faizal bin Abd. Latib
Pegawai Keselamatan, UTM City Campus, Kuala Lumpur


Jawatankuasa Penajaan

Abdul Razib bin Hj Shahuddin
Timbalan Pendaftar, SPACE, UTM


Mohamad bin Hashim
Pengurus Unit Pengurusan & Pentadbiran, SPACE, UTM


Hooi Lai Wan
CENTEPIS UTM
                    13
                                  LAMPIRAN II


           PROGRAMME TENTATIVE
   REGIONAL CONFERENCE ON SECURITY TECHNOLOGY PRACTICES 2008DAY 1 : 16th December 2008, Tuesday

07.00 am  Conference Registration – Exhibitors

08.00 am  Arrival & Registration
      Morning Refreshment

09.00 am  Keynote 1
      Title : TBA
      by TBA

09.30 am  Arrival of Vice Chancellor, UTM

09.45 am  Arrival of Prime Minister of Malaysia

10.00 am  Welcoming Remarks
      by Vice Chancellor, UTM

      Opening Ceremony
      by Prime Minister of Malaysia

10.45 am  Morning Tea

11.15 am  Opening Session 1 :
      Security Challenges & Future in Malaysia

      Introduction by Session Chairperson

      Invited/Contributed Paper
      Title: TBA
      by TBA

01.00 pm  Lunch

02.30 pm  Opening Session 2 :
      Promoting the Use of Engineering, Science and Technology
      in Security. Are We Ready?

      Introduction by Session Chairperson

      Invited/ Contributed Paper
      Title: TBA
      by TBA

04.30 pm  Afternoon Tea

05.00 pm  End of Day-1


                     14
DAY 2: 17th December 2008, Wednesday

09.00 am  Keynote 2
      Title: TBA
      by TBA

9.45 am   Morning Tea

10.15 am  Opening Session 3
      Security Practices Through Engineering, Science and
      Technology

      Introduction by Session Chairperson

      Invited/ Contributed Paper
      Title: TBA
      by TBA

12.30 pm  Lunch

2.00 pm   Opening Session 4
      Leadership in Internal & External Security Management

      Introduction by Session Chairperson

      Invited/ Contributed Paper
      Title: TBA
      by TBA

4.30 pm   Conference‟s Resolution

      Closing Ceremony
      by Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation) of UTM

5.00 pm   Afternoon Tea

5.30 pm   End of Conference
                     15
                                             LAMPIRAN III

             IMPLIKASI KEWANGAN
   “REGIONAL CONFERENCE ON SECURITY TECHNOLOGY PRACTICES 2008”

 Anggaran Perbelanjaan :
 berasaskan kepada 200 orang peserta yang akan mengikuti program selama 2 hari (Semua kiraan dalam Ringgit
 Malaysia)

NO.  PERKARA               HARGA/UNIT KUANTITI             UNIT   KOS (RM)
 1  Mesyuarat Perancangan/ Pelaksanaan
    1.1 Makan/ minum (10 kali)       5.00    20              10    1,000.00
    1.2 Lojing (luar Johor Bahru)     200.00     5              3    3,000.00
    1.3 Pengangkutan           600.00     5              1    3,000.00
    1.4 Bahan-bahan mesyuarat       500.00     1              1     500.00
    1.5         Jumlah Item 1.0                            7,500.00
 2  Speaker Ucaptama & Jemputan
      Honorium (2 Keynote
    2.1                  500.00     2              1    1,000.00
      Speakers)
    2.2 Lojing              500.00     2              2    2,000.00
    2.3 Perjalanan            500.00     2              1    1,000.00
      Cenderamata Speaker/
    2.4                  350.00     2              1     700.00
      Perasmi
    2.5 Jamuan Perasmian          30.00    100              1    3,000.00
    2.6 Lain-lain              0.00     0              0     0.00
    2.7         Jumlah Item 2.0                            7,700.00
 3  Bahan-bahan Persidangan (untuk diberikan kepada peserta)
    3.1 Kertas kerja            5.00    200              1    1,000.00
      Borang Penilaian -
    3.2                   0.15    200              1     30.00
      Persidangan
      Borang Penilaian - Setiap
    3.3                   0.00     0              0      0.00
      Sessi
    3.4 Buku Program            20.00    200              1    4,000.00
      Lain-lain (percetakan, senarai
    3.5                  500.00     1              1     500.00
      peserta, reben, dll)
    3.6         Jumlah Item 3.0                            5,530.00
 4  Cenderamata Peserta
    4.1 Beg Rasmi Program         15.00    200              1    3,000.00
    4.2 Baju & topi rasmi Program      0.00     0              0     0.00
    4.3 Alatulis Program/ Door gift    20.00    200              1    4,000.00
    4.4 Tag nama              5.00    200              1    1,000.00
    4.5 Sijil Penyertaan          5.00    200              1    1,000.00
    4.6         Jumlah Item 4.0                            9,000.00
 5  Publisiti/ Promosi
    5.1 Brosur               0.23   4000              1     920.00
    5.2 Kad Jemputan            0.50   1000              1     500.00
    5.3 Pengeposan             0.50   5000              1    2,500.00
    5.4 Iklan Akhbar dan Majalah     30,000.00    1              1    30,000.00
    5.5 Radio Jingle            0.00     0              0     0.00
    5.6 Banner              165.00     4              1     660.00
    5.7 Bunting              70.00    50              1    3,500.00
    5.8 Poster               1.50    500              1     750.00
    5.9         Jumlah Item 5.0                            38,830.00                          16
 6  Penyewaan
    6.1 Pakej Seminar              150.00   200  2   60,000.00
    6.2 Ruang Pameran               0.00    1  1    0.00
    6.3 Break-up Room              1,000.00   2  1   2,000.00
    6.4 Talian Internet              0.00    1  1    0.00
    6.5 Servis Pembersihan            0.00    1  1    0.00
    6.6         Jumlah Item 6.0                62,000.00
 7  Teknikal
    7.1 Pengambilan gambar & video       1,000.00   1  1   1,000.00
      Cenderamata jawatankuasa
    7.2                     20.00   80  1   1,600.00
      penganjur (sijil dsb.)
    7.3 Sewaan booth              1,200.00  20  1   24,000.00
    7.4 Graphic Designer             0.00    0  0    0.00
    7.5 Penyelenggaraan website          0.00    0  0    0.00
    7.6 Pengacara Majlis (2 orang)        500.00   2  1   1,000.00
      Persembahan Multimedia
    7.7                     5,000.00   1  1   5,000.00
      (Gimik)
    7.8 Vest Petugas/Sekretariat         60.00   20  1   1,200.00
    7.9 Hiasan                 2,000.00   1  1   2,000.00
   7.10         Jumlah Item 7.0                35,800.00
 8  Perbelanjaan Sekretariat
    8.1 Penginapan                250.00   5   2   2,500.00
    8.2 Elaun Makan               45.00   10  2.5  1,125.00
    8.3 Pengangkutan              2,000.00   1   1   2,000.00
    8.4         Jumlah Item 8.0                 5,625.00
 9  Promosi Penajaan
    9.1 Perjalanan/ Courtesy Visit       10,000.00  1  1   10,000.00
    9.2 Penginapan                200.00   10  2   4,000.00
    9.3 Elaun Makan                60.00   10  2   1,200.00
    9.4 Folder Presentation            8.00   100  1   800.00
    9.5 Lain-lain                 0.00   0  0    0.00
    9.6         Jumlah Item 9.0                16,000.00
 10  Lain-Lain
      Small tokens of appreciation/
   10.1                     1,000.00   1  1   1,000.00
      awards
   10.2 VVIP misc.               2,000.00   1  1   2,000.00
   10.3 Lain-lain                 0.00    1  1    0.00
   10.4        Jumlah Item 10.0                  3,000.00
          JUMLAH SEMUA ITEM                    190,985.00
 11  Belanja Luar Jangka
   11.1     Kontigensi (5%)      190,985.00   5%      9,549.25

JUMLAH BESAR PERBELANJAAN MENGURUS                     200,534.25

 12 Peruntukan (Allocation)
   12.1 SPACE UTM              200,534.25   30%     60,160.28
   12.2 CENTEPIS               200,534.25   10%     20,053.43
   12.3 UTM                 200,534.25    5%     10,026.71
            Jumlah Item 12.0                   90,240.41
JUMLAH KESELURUHAN PERBELANJAAN                      290,774.66
                       17

								
To top