BORANG PENGHANTARAN ABSTRAKKERTAS KERJA Tajuk Disiplin Kajian by pharmphresh26

VIEWS: 89 PAGES: 1

									        BORANG PENGHANTARAN ABSTRAK/KERTAS KERJA
Tajuk:Disiplin Kajian:

Nama Penulis:

Nama Penulis Lain
(jika berkongsi)

Jabatan/Institusi

Alamat Surat-
Menyurat:

Alamat E-mel:

No. Telefon:      Pej:               Tel. Bimbit:

No. Faks:

Fokus Kertas Kerja:  Jenis/Reka Bentuk  Generik
Sila tandakan √ pada
                      Etnografi
ruang berkenaan
                      Kajian Kes
                      Fenomenologi
                      Grounded Theory
                      Naratif
                      Lain-lain (nyatakan)
            Pengumpulan Data  Temu Bual
                      Pemerhatian
                      Dokumen
                      Lain-lain (nyatakan)
            Analisis Data    Secara manual
                      Menggunakan Perisian
            Pengesahan
            Isu Etika
            Isu-isu Lain
            (nyatakan)

								
To top