Lampiran A Format Kertas Kerja Mesyuarat Pegawai Kanan JKR by pharmphresh26

VIEWS: 415 PAGES: 1

									                                    Lampiran A

Format Kertas Kerja
Mesyuarat Pegawai Kanan JKR Malaysia 2006
Pada 28 hingga 30 Mei 2007 di Negeri Sembilan Darul Khusus

Semua kertas kerja hendaklah ditaip menggunakan “Microsoft Word” dengan
“font 12 Arial” serta dibuat dua salinan iaitu satu salinan “hard copy” dan satu
salinan dalam bentuk “soft copy”.

1   Tajuk:

   1.1   Tajuk kertas kerja hendaklah ditaip dalam “bold” menggunakan
        “font” 14 Arial manakala nama pembentang kertas kerja, di bawah
        tajuk, menggunakan “font” 12. Sistem “numbering” kepada tajuk
        kecil adalah “optional”.

2.  Abstrak:

   2.1   Abstrak hendaklah ditaip di muka hadapan kertas kerja dalam bentuk
        “Italic” menggunakan “single spacing”. Abstrak hendaklah tidak
        melebihi ¾ muka surat pertama manakala “keywords” disediakan di
        bawah kiri abstrak.

3.  Isi:

   3.1   Isi kertas kerja hendaklah ditaip menggunakan “1.5 spacing”.

4.  Margin:

   4.1   40 mm kiri dan 25mm kanan

   4.2   25 mm atas dan 25 mm bawah


5.  Paging:

   5.1   Nombor bilangan muka surat hendaklah diletak di tengah-tengah
        muka surat mulai daripada muka 1 di bahagian abstrak.

6.  Presentation:

   6.1   Persembahan adalah digalakkan mengguna “Microsoft PowerPoint”.
        Bagi menjimatkan masa perjalanan mesyuarat, pembentang kertas
        kerja tidak digalakkan menggunakan komputer sendiri semasa
        persembahan.
           KEJAYAAN RMK 9, CERMIN KOMPETENSI JKR

								
To top