KERTAS KERJA RAKAN ANTIDADAH (RADA) AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN by pharmphresh26

VIEWS: 3,791 PAGES: 12

									        KERTAS KERJA RAKAN ANTIDADAH (RADA)
          AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN
           KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1.0  PENDAHULUAN


   1.1  Idea RAKAN ANTIDADAH (RADA) dicetuskan atas keinsafan dan
      kesedaran bahawa pihak AADK adalah pelengkap kepada sebuah
      masyarakat yang aman dan harmoni. Ianya juga merupakan
      medium perantara untuk merapatkan jurang antara AADK dan
      belia dalam usaha-usaha untuk menggerakkan belia membanteras
      dadah.
2.0  LATAR BELAKANG


   2.1  Masalah penagihan yang rumit dan kompleks ini perlu ditangani
      dengan  secara  profesional.  Statistik  menunjukkan  bahawa
      golongan belia yang berumur di antara 19 hingga 39 tahun
      merupakan golongan yang paling ramai dikesan mengambil dadah.
      Ini menunjukkan bahawa tumpuan harus diberikan kepada
      golongan ini dari segi pendidikan pencegahan, pemulihan dan
      penguatkuasaan untuk membantu diri sendiri dan rakan sebaya
      dari terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Mereka juga akan
    Kertas Kerja Rakan Antidadah (RADA)      terlibat dalam program dan aktiviti yang berkaitan dengan
      membanteras dadah. Selain daripada itu, golongan ini perlu bagi
      memastikan generasi baru tidak terlibat dengan gejala dadah.


   2.2  Justeru itu, Rakan Antidadah (RADA) anjuran Agensi Antidadah
      Kebangsaan perlu disediakan bagi memberi peluang kepada
      golongan belia yang berminat untuk membantu Kerajaan dalam
      bidang pendidikan pencegahan, rawatan dan pemulihan serta
      penguatkuasaan untuk memastikan program yang disediakan
      berupaya membantu mencapai matlamat Negara Bebas Dadah
      menjelang tahun 2015.
3.0  JUSTIFIKASI  MEWUJUDKAN     RAKAN   ANTIDADAH  (RADA)  AGENSI
   ANTIDADAH KEBANGSAAN


   3.1  Golongan belia merupakan pelapis yang berpengetahuan dan
      mempunyai kesedaran bertindak untuk membantu mencapai
      matlamat negara bebas dadah menjelang tahun 2015 melalui :-


      3.1.1 Pengetahuan teknikal dan kesedaran tentang masalah
          dadah di Malaysia


          Golongan belia harus dibekalkan dengan pengetahuan dan
          kesedaran  mengenai    masalah  dadah  di  Malaysia.
          Pengetahuan dan kesedaran ini termasuklah dari segi
          pendidikan pencegahan, rawatan dan pemulihan serta
          penguatkuasaan supaya timbul kesedaran untuk membantu
          membebaskan negara daripada gejala dadah menjelang


                                       2
Kertas Kerja Rakan Antidadah (RADA)      tahun 2015 samada kepada diri sendiri, rakan sebaya atau
      masyarakat keseluruhannya.


  3.1.2 Memastikan keluarga bebas daripada dadah


      Golongan belia perlu berpengetahuan dan mempunyai
      kesedaran bagi memastikan keseluruhan keluarga mereka
      tidak terlibat dengan dadah samada dari segi penagihan
      atau pengedaran. Ini penting untuk mewujudkan keluarga
      bebas dadah dan seterusnya melahirkan generasi yang
      bebas daripada dadah. Sekiranya terdapat keluarga yang
      terlibat dengan penyalahgunaan dadah, mereka mampu
      bertindak dengan melaporkannya kepada pihak berkuasa.
      Mereka juga akan berupaya memberikan intervensi awal
      kepada keluarga supaya mengelakkan diri daripada gejala
      ini.


  3.1.3 Membantu organisasi kerja untuk menggerakkan usaha
      bebas dadah di tempat kerja


      Golongan pelapis ini akan mempunyai kesedaran dan
      tanggungjawab untuk mewujudkan tempat kerja bebas
      dadah sekurang-kurangnya di organisasi kerja masing-
      masing. Setelah diberikan input pengetahuan dan teknikal
      mengenai pencegahan, pemulihan dan penguatkuasaan
      dadah di Malaysia, mereka akan mampu bertindak untuk
      memastikan tempat kerja yang bebas daripada dadah akan
      tercapai. Golongan ini merupakan aset yang penting untuk
      mewujudkan tempat kerja bebas dadah kerana tenaga


                                 3
    Kertas Kerja Rakan Antidadah (RADA)          mereka sangat diperlukan untuk pembangunan negara
          bukan hanya sebagai tenaga kerja tetapi pemimpin di
          pelbagai peringkat.


      3.1.4 Menggerakkan usaha masyarakat dalam membebaskan
          komuniti daripada masalah dadah


          Anggota masyarakat adalah komponen komuniti yang
          sangat penting di dalam negara. Sekiranya terdapat ahli
          masyarakat yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah,
          perlu ada golongan tertentu yang membantu mereka
          daripada terlibat dengan penagihan dadah. Oleh itu,
          golongan belia adalah calon yang terbaik bagi membantu
          kerajaan menggerak dan mempengaruhi masyarakat untuk
          membebaskan    diri   daripada  dadah  dan   seterusnya
          menghindari musuh nombor satu negara itu. Mereka akan
          menjadi tenaga penggerak serta penyelesai masalah kepada
          pelbagai isu termasuklah dadah.
4.0  OBJEKTIF PENUBUHAN RAKAN ANTIDADAH (RADA)


   4.1  Objektif penubuhan RADA adalah seperti berikut :-


      4.1.1 Untuk menjadikan RADA sebagai salah satu program
          sukarelawan   dalam   mendidik  golongan   belia  untuk
          bertanggungjawab kepada masalah dadah dan membantu
          membanterasnya;
                                          4
    Kertas Kerja Rakan Antidadah (RADA)      4.1.2 Untuk membentuk sahsiah belia sebagai pelapis pemimpin
          masa depan yang mempunyai pengetahuan, kesedaran,
          disiplin, jatidiri dan nilai murni yang tinggi bagi menolak
          gejala dadah;


      4.1.3 Untuk meningkatkan pengetahuan teknikal dan kesedaran
          belia mengenai penyalahgunaan dadah;


      4.1.4 Untuk memupuk semangat kecintaan terhadap budaya
          tolong-menolong,   bantu-membantu  sesama  ahli  serta
          berganding bahu dengan AADK dalam usaha melaksanakan
          program-program pencegahan dan memerangi ancaman
          dadah; dan


      4.1.5 Memberi maklumat yang tepat berkenaan hal-hal berkaitan
          dengan penyalahgunaan dadah agar masalah dadah ini
          dapat dibanteras.
5.0  MATLAMAT   RAKAN    ANTIDADAH   (RADA)   AGENSI  ANTIDADAH
   KEBANGSAAN


   5.1  RADA perlu diwujudkan di setiap daerah dan negeri dengan
      matlamat untuk membentuk satu pasukan sukarela dan bersifat
      Community Oriented Policing dan Smart Partnership yang
      dianggotai oleh remaja dan belia yang boleh digerakkan sebagai
      mata dan telinga AADK untuk memerangi ancaman dadah di
      kawasan masing-masing.                                        5
    Kertas Kerja Rakan Antidadah (RADA)
6.0  FUNGSI RAKAN ANTIDADAH (RADA) AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN


   6.1  RADA perlu diwujudkan di setiap daerah dan negeri dengan fungsi
      seperti berikut :-


      6.1.1 Sebagai agen pengumpul dan penyebar maklumat. Sebagai
          pasukan sukarelawan, ahli RADA berperanan membantu
          AADK mengumpul dan menyalurkan maklumat kepada
          komuniti. Ahli RADA berhadapan terus dengan komuniti dan
          lebih mengetahui keadaan sebenar komuniti. Oleh itu, ahli
          RADA   boleh  bertindak  sebagai  pengantara  untuk
          menyampaikan maklumat antara AADK dan komuniti;


      6.1.2 Sebagai mata dan telinga kepada AADK dalam hal-hal yang
          berkaitan dengan masalah dadah di kawasan masing-
          masing;


      6.1.3 Sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) : Membantu dan
          memberi idea yang bernas kepada ahli RADA yang
          memerlukan bantuan; dan


      6.1.4 Sebagai salah satu agen untuk membantu rakan-rakan yang
          lain, contohnya jika salah seorang ahli RADA mempunyai
          syarikat sendiri dia boleh membantu rakan dalam RADA
          mendapatkan pekerjaan.
                                      6
    Kertas Kerja Rakan Antidadah (RADA)
7.0  SYARAT UNTUK MENGIKUTI RAKAN ANTIDADAH (RADA) AGENSI
   ANTIDADAH KEBANGSAAN


   7.1  Bagi menyertai RADA, seorang pemohon perlu memenuhi syarat-
      syarat seperti berikut:-


      7.1.1   Warganegara Malaysia;
      7.1.2   Berumur tidak kurang daripada 18 tahun;
      7.1.3   Keutamaan    diberi  kepada  bekas  peserta  program
            anjuran AADK ( PINTAR, PIP, SLAD, PLKN);
      7.1.4   Mempunyai minat dalam bidang antidadah;
      7.1.5   Setiap permohonan hendaklah mengisi borang ahli yang
            boleh didapati daripada :-
            a. Laman Web AADK (http//adk.gov.my/RADA)
            b. Laman Web RADA
            c. Pejabat AADK Negeri dan AADK Daerah/ PKAADK
      7.1.6   Semua borang permohonan yang telah lengkap diisi
            hendaklah diserahkan kepada Pengarah AADK Negeri
            melalui AADK Daerah / PKAADK di mana pemohon
            tinggal;
      7.1.7   Kad dan nombor keahlian RADA akan dikeluarkan kepada
            ahli apabila proses pendaftaran selesai;
      7.1.8   Keahlian adalah seumur hidup;
      7.1.9   Keahlian boleh dibatalkan oleh AADK pada bila-bila
            masa tanpa perlu merujuk kepada mana-mana pihak;
      7.1.10   Setiap ahli yang telah diluluskan oleh AADK akan
            diberikan kad keahlian beserta nombor keahlian; dan
      7.1.11   Semua maklumat yang diberikan adalah sulit.


                                         7
    Kertas Kerja Rakan Antidadah (RADA)
8.0  MOTTO RAKAN ANTIDADAH (RADA) AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN


   8.1  Motto RADA adalah seperti berikut:-


      8.1.1 Bantu Diri Untuk Bantu Orang Lain


   8.2  Maksud motto ini adalah seperti berikut :-


      8.2.1 Setiap ahli RADA hendaklah memastikan diri sendiri bebas
          daripada dadah sebelum membantu rakan lain yang terlibat
          atau yang belum terlibat dengan dadah;


      8.2.2 Setiap ahli RADA akan menjalankan program dan aktiviti
          untuk membantu diri sendiri supaya tidak terlibat dengan
          dadah di samping membantu rakan lain daripada terjebak
          dengan dadah; dan


      8.2.3 Setiap ahli RADA mempunyai tanggungjawab ke atas diri
          sendiri dan kawasan yang didiami. Sekiranya terdapat
          sebarang perkara yang tidak diingini, maka ahli RADA boleh
          menyalurkan maklumat kepada pihak yang berkuasa.
                                      8
    Kertas Kerja Rakan Antidadah (RADA)9.0  CADANGAN CARTA ORGANISASI RAKAN ANTIDADAH (RADA) AGENSI
   ANTIDADAH KEBANGSAAN


   9.1  Struktur organisasi RADA di AADK yang dicadangkan adalah seperti
      berikut :-


      9.1.1    Peringkat Kebangsaan
             Penasihat    :   Ketua Pengarah
             Pengerusi    :   Pengarah Pencegahan
             Urusetia    :   Cawangan Publisiti


      9.1.2    Peringkat Negeri
             Penasihat    :   Pengarah Negeri
             Pengerusi    :   Penolong Pengarah
                        (Pencegahan) Negeri
             Urusetia    :   Cawangan Pencegahan


      9.1.3    Peringkat Daerah
             Penasihat    :   Penolong Pengarah
                        (Pencegahan) Negeri
             Pengerusi    :   Pegawai AADK Daerah
             Urusetia    :   Unit Pencegahan
                                     9
   Kertas Kerja Rakan Antidadah (RADA)10.0 CADANGAN    KELENGKAPAN   RAKAN  ANTIDADAH  (RADA)  AGENSI
  ANTIDADAH KEBANGSAAN


  10.1  Cadangan kelengkapan RADA adalah seperti berikut:-


      10.1.1  Pakaian
           •  Vest antidadah
           •  Baju T
           •  Topi
           •  Track Suit


      10.1.2  Cenderahati
           •  Lencana
           •  Kad Keahlian
           •  Pen RADA
           •  Buku Nota
           •  Mug
11.0 CADANGAN    KURIKULUM    RAKAN  ANTIDADAH  (RADA)   AGENSI
  ANTIDADAH KEBANGSAAN


  11.1  Kurikulum yang dicadangkan untuk RADA adalah seperti berikut :-


      11.1.1  Latihan Kejurulatihan RADA (Lampiran A1);
      11.1.2  Program Pencegahan Dadah (Lampiran A2);
      11.1.3  Program Rawatan Dan Pemulihan (Lampiran A3);
      11.1.4  Program Penguatkuasaan (Lampiran A4);                                     10
    Kertas Kerja Rakan Antidadah (RADA)      11.1.5   Penilaian Program (Lampiran A5); dan
      11.1.6   Carta Aliran (Lampiran A6).
12.0 KESAN YANG DIHARAPKAN


   12.1  Kesan yang diharapkan daripada program ini adalah seperti
      berikut:-


       12.1.1   Sahsiah pembangunan belia sebagai pelapis pemimpin
             masa depan yang mempunyai disiplin, jatidiri dan nilai
             murni yang tinggi bagi menolak gejala dadah dapat
             dibentuk dengan lebih jitu;


       12.1.2   Pengetahuan teknikal dan kesedaran belia mengenai
             penyalahgunaan dadah dapat ditingkatkan;


       12.1.3   Aktiviti antidadah di kalangan belia di daerah dan
             negeri dapat diperluaskan lagi; dan


       12.1.4   Membantu  negara  mencapai  matlamat  keluarga,
             tempat kerja dan komuniti bebas dadah dengan
             adanya golongan belia untuk bertindak ke arah itu
             setelah mereka menamatkan pengajian nanti.
                                       11
    Kertas Kerja Rakan Antidadah (RADA)13.0 PENUTUP


   13.1  Adalah diharapkan agar program ini dapat dijalankan supaya
      hasrat kerajaan untuk memastikan Malaysia Bebas Daripada Dadah
      menjelang Tahun 2015 akan tercapai dan dapat melahirkan
      masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat.
DISEDIAKAN OLEH:
BAHAGIAN PENCEGAHAN
AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
                                    12

								
To top