KERTAS KERJA 7 —PERANAN IKS SEBAGAI PENJANA EKONOMI MAJU

Document Sample
KERTAS KERJA 7 —PERANAN IKS SEBAGAI PENJANA EKONOMI MAJU Powered By Docstoc
					prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 190
                             SESI III :
                       PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI -
                       PEMANGKIN PERTUMBUHAN EKONOMI                           KERTAS KERJA 7 :
                        ÒPERANAN IKS SEBAGAI PENJANA
                      EKONOMI MAJU BERASASKAN PERTANIANÓ

                               OLEH :
                          DATOÕ SOFIAN MOHD. SALLEH
                       TIMBALAN KETUA PENGARAH PERTANIAN II,
                          JABATAN PERTANIAN MALAYSIA
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 191
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 192
                                 ABSTRAK
        Kertas kerja ini membincangkan tentang peranan Industri Kecil dan
        Sederhana (IKS) sebagai penjana ekonomi maju berasaskan pertanian.
        Sektor pertanian telah dikenalpasti sebagai sektor yang perlu diberikan
        tumpuan dan penekanan dan ia perlu dibangunkan semula supaya kembali
        berdaya saing dengan sektor-sektor lain.

        Penggubalan tiga Dasar Pertanian Negara (DPN 1 - 1984, DPN 2 - 1992,
        DPN 3 - 1998) bertujuan untuk mencergaskan dan menghidupkan semula
        sektor ini dalam usaha membangunkan golongan sasaran agar dapat
        memberi sumbangan yang berkesan dalam pembangunan negara. Sektor
        pertanian mendapat satu suntikan baru apabila mendapat peruntukan
        tambahan sebanyak 34% yang berjumlah RM 1.3 billion dalam Bajet 2005,
        iaitu peruntukan ketiga terbesar selepas pendidikan dan pertahanan.

        Jabatan Pertanian Malaysia mula memberikan penekanan kepada program
        IKS dalam Rancangan Malaysia ke-7 menerusi program Pembangunan
        Industri Hiliran berasaskan Pertanian. Dalam RM ke-8, penekanan diberikan
        kepada pembangunan pengeluaran produk pemperosesan makanan
        berasaskan pertanian melalui program yang sama. Fokus sektor IKS dalam
        industri pemperosesan hasil pertanian adalah; makanan dan minuman yang
        diproses, kosmetik dan toilettries berasaskan herba, kraf, dan perkhidmatan
        yang berkaitan.

        Beberapa cabaran perlu diberikan perhatian khusus dalam usaha untuk
        menembusi pasaran ÒupmarketÓ peringkat domestik dan antarabangsa; iaitu
        meningkatkan daya saing; penggunaan teknologi dan automasi / mekanisasi;
        perolehan sumber; pembangunan produk dan pasaran; peraturan dan
        piawaian; peningkatan produktiviti; serta penyediaan infrastruktur dan
        bantuan.
                              jabatan mufti negeri selangor  186
prosiding  3/26/05  11:22 AM   Page 193
           KERTAS KERJA
        1.   TUJUAN KERTAS

        Tujuan kertas ini ialah untuk menjelaskan peranan yang mampu dimainkan
        oleh Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) sebagai penjana ekonomi maju
        berasaskan pertanian dari kacamata Jabatan Pertanian.


        2.   LATARBELAKANG

        Sektor pertanian telah diberikan nafas baru selepas YAB Datuk Seri
        Abdullah Ahmad Badawi dilantik sebagai Perdana Menteri pada 31 Oktober
        2003. Fokus utama YAB Perdana Menteri ialah menjadikan sektor pertanian
        penting, seiring dan dapat bersaing dengan sektor lain terutamanya sektor
        perkilangan dan perkhidmatan telah membantu mengalihkan pandangan
        terhadap sektor pertanian. Sokongan dan komitmen daripada kepimpinan
        negara ini dapat digunakan sepenuhnya oleh Kementerian Pertanian dan
        Industri Asas Tani amnya dan Jabatan Pertanian khasnya bagi menggiatkan
        usaha ke arah menjadikan sektor ini sebagai salah satu dari tiga enjin
        pertumbuhan ekonomi negara.

        Di bawah kepimpinan YAB Perdana Menteri yang begitu perihatin dan
        komited dengan pembangunan sektor pertanian khususnya sektor
        pengeluaran makanan, sektor ini telah mendapat suntikan harapan baru bagi
        satu kegiatan ekonomi yang selama ini telah dipinggirkan. Dengan
        penekanan sebegini, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah
        diberikan tanggungjawab untuk mencergaskan semula sektor pengeluaran
        makanan di mana potensinya sebagai penjana pertumbuhan ekonomi belum
        direalisasikan sepenuhnya.

        Usaha untuk mencergaskan semula dan memajukan sektor pengeluaran
        makanan pertanian yang dapat menjana nilai ditambah yang tinggi
        memerlukan permodenan sektor ini. Faktor utama untuk menentukan
        kejayaan dan kemapanan sesuatu aktiviti pertanian ialah produktivi tinggi,
        keberkesanan kos dan keupayaan mencipta dan menembusi pasaran.

        Justeru itu, perancangan yang teliti dalam jangka panjang bagi
        merealisasikan potensi bidang ini dengan memodenkan dan
        mentransformasikan sektor pengeluaran makanan sebagai satu entiti yang
        dinamik dan berdayasaing perlu dilaksanakan.
                 1. Kertas ini dibentangkan di Multaqa Sultan Sharaffuddin Idris Shah dan Seminar Selangor 2005 :
             Model Islam Sebuah Ekonomi Maju, di Hotel Grand BlueWave, Shah Alam, Selangor, 7& 8 Disember 2004
                        2. Timbalan Ketua Pengarah Pertanian II, Jabatan Pertanian, Semenanjung Malaysia.  187       jabatan mufti negeri selangor
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 194
        Tumpuan baru untuk memajukan industri asas tani secara tidak langsung
        akan membantu golongan sasar iaitu masyarakat tani menjana pendapatan
        tambahan. Ini disebabkan selama ini sebanyak 80% dari pengeluaran hasil
        pertanian dijualkan secara segar. Situasi ini akan menjurus kepada masalah
        harga rendah dan lambakan apabila bekalan berlebihan. Salah satu alternatif
        untuk mengatasi masalah ini ialah menggunakan hasil pertanian segar dalam
        pemperosesan hiliran yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi.

        Industri asas tani yang tercipta melalui aktiviti nilai tambah (added value)
        tersebut merupakan potensi dan kekayaan sebenar sektor pertanian pada
        hari ini. Kita tidak boleh lagi mengharap kepada pasaran segar sahaja. Buah
        dan sayur tropika yang tidak tahan lama menjadikan pasaran segar terhad.
        Bukan itu sahaja, harga barangan mentah yang dibeli oleh kilang di peringkat
        ladang adalah rendah.


        Industri asas tani sebenarnya bukanlan satu bidang baru yang belum
        berkembang di kalangan masyarakat tani. Industri seperti keropok, budu,
        kerepek ubi, pelbagi sos dan jeruk ini telah lama dijalankan oleh masyarakat
        tani sebagai Ócottage industryÓ. Penekanan atau fokus baru ialah memajukan
        industri asas tani dengan menyusun semula pengeluaran Ócottage industryÓ
        untuk dipertingkatkan operasinya ketahap Industri Kecil Dan Sederhana (IKS)
        yang dapat mematuhi piawaian keselamatan makanan dan kualiti dan
        seterusnya dapat menerokai pasaran antarabangsa.

        Pembangunan industri asas tani yang dilaksanakan akan lebih efektif
        sekiranya menggunakan sumber bahan mentah tempatan dan kurang
        bergantung kepada bahan yang diimport. Ini akan mengurangkan kebocoran
        dalam proses ekonomi. Kejayaan memajukan IKS bersumberkan hasil
        pertanian tempatan akan mencetuskan rantaian nilai ditambah Óbackward
        and forward linkagesÓ dalam ekonomi tempatan akan menambah kesan
        berganda dalam ekonomi negara.

        3.   SENARIO PERTANIAN NEGARA

        Sektor pertanian telah menyumbang kepada asas pembentukan ekonomi
        Malaysia dalam era selepas merdeka dengan sumbangan kepada KDNK
        negara sebanyak 46% pada tahun 1957. Aktiviti ekonomi penduduk negara
        pada masa tersebut lebih tertumpu kepada kegiatan pertanian dan
        perlombongan. Bilangan pekerja yang menceburi sektor ini pada tahun 1966
        adalah 80.3%.
                               jabatan mufti negeri selangor  188
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 195
        Dasar Pertanian Negara Pertama (DPN1) telah digubal dan dilaksanakan
        pada tahun 1984 dengan memberi penekanan kepada dasar yang
        mengutamakan tanaman komoditi seperti kelapa sawit, getah dan koko.
        Kerajaan telah melabur dengan banyak di dalam pembangunan infrastruktur,
        pembangunan in-situ dan pembukaan tanah baru bagi memajukan pertanian,
        terutamanya bagi tanaman komoditi ini.

        Selepas lapan tahun, Dasar Pertanian Kedua (DPN2) pula telah dilaksanakan
        bermula tahun 1992, dengan memberi penekanan kepada meningkatkan
        produktiviti, kecekapan dan persaingan. Tumpuan pembangunan pertanian
        ke arah menghasilkan produk yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi.

        Berikutan perubahan struktur ekonomi yang dihadapi oleh negara pada
        pertengahan tahun 90-an, Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) telah
        diperkenal pada tahun 1998 bagi menangani cabaran penggunaan sumber
        sedia ada secara cekap dan optima untuk meningkatkan dayasaing. Ini
        termasuk juga memaksimumkan sumbangan pertanian kepada pendapatan
        negara dan pendapatan eksport serta memaksimumkan pendapatan
        pengeluar. Kebimbangan mengenai kecukupan dan kestabilan bekalan
        makanan juga cuba diatasi melalui pelaksanaan program dan projek-projek
        dalam DPN3.

        Seterusnya pada masa sekarang, di mana program dan pelaksanaan
        sebenar DPN3 sedang giat dilakukan, dirancakkan lagi dengan semangat
        transformasi serta terbaru ini dikenali dengan revolusi pertanian. Semua ini
        bertujuan untuk mencergaskan semula sektor pertanian dalam memberikan
        faedah kepada pembangunan golongan sasaran iaitu petani, penternak,
        nelayan, usahawan tani (Agropreneur) dan semua pihak yang terlibat aktif
        dalam aktiviti pertanian. Seterus memberikan sumbangan yang lebih
        berkesan kepada pembangunan negara.

        4.   PERANCANGAN STRATEGIK PEMBANGUNAN IKS DI MALAYSIA

        Pembangunan industri asas tani mula disentuh dalam Dasar Pertanian
        Negara kedua (DPN2), yang memberi penekanan kepada pembangunan
        pertanian ke arah menghasilkan produk yang mempunyai nilai ditambah yang
        tinggi. Ini adalah selaras dengan strategi perindustrian yang digariskan
        dalam Pelan Induk Perindustrian Pertama (IMP1) pada masa tersebut. Pelan
        Induk Perindustrian kedua (IMP2) mendefinasikan industri berasaskan
        pertanian sebagai industri yang menekankan pembangunan produk nilai
        tambah melalui rangkaian yang lebih luas dengan pelbagai industri hiliran.
  189       jabatan mufti negeri selangor
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 196
        Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) juga menekankan dalam sudut
        mengeratkan rantaian di dalam dan di antara sektor, di samping
        pembangunan industri nilai ditambah di sepanjang rantaian nilai produk.
        Selaras dengan pelaksanaan dasar ini Kementerian Pertanian telah
        menggariskan matlamat dasar dalam industri asas tani adalah untuk
        membangunkan sumber pertumbuhan ekonomi berasaskan pertanian
        bertujuan untuk:

           ¥  meningkatkan pendapatan kumpulan sasaran sektor pertanian;

           ¥  mempertingkatkan industri asas tani yang diusahakan secara
             kecil-kecilan ke tahap industri kecil dan sederhana (IKS) yang
             berdaya saing;

           ¥  memodenkan perusahaan pengeluaran makanan berasaskan
             pertanian mengikut pematuhan peraturan serta piawaian kualiti
             dan keselamatan makanan;

           ¥  membangunkan industri asas tani yang menggunakan sumber
             pertanian dalam negara bagi memesatkan aktiviti rantaian nilai
             ditambah sektor pertanian; dan

           ¥  memastikan pembangunan menyeluruh meliputi semua aktiviti di
             sepanjang pengurusan rantaian bekalan sektor pertanian.

        Penekanan kepada sektor pertanian dan industri yang berkaitan dengannya
        terus diberikan oleh Kerajaan melalui pertambahan peruntukan sebanyak
        34% menjadi jumlah RM1.3 billion iaitu peruntukan ketiga terbesar selepas
        pendidikan dan pertahanan berbanding dengan tahun sebelumnya,
        sebagaimana diumumkan dalam Bajet 2005 baru-baru ini, ianya merupakan
        satu titik permulaan kepada satu revolusi pertanian di masa hadapan. Sektor
        pertanian yang bakal dilihat di masa hadapan ialah sektor pertanian yang
        moden, menggunakan teknologi, bersifat komersial, mempunyai daya saing
        yang tinggi, menghasilkan produk-produk yang terbaik dari segi kualiti,
        berkhasiat dan selamat untuk dimakan.
                              jabatan mufti negeri selangor  190
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 197
        5.   APA ITU IKS ?

        Klasifikasi Industri Kecil dan Sederhana (IKS) atau Enterprais Kecil dan
        Sederhana (EKS) bagi sektor pertanian yang digunapakai oleh Kementerian
        Pertanian dan Industri Asas Tani dan Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan
        Perdana Menteri adalah berasaskan kepada bilangan pekerja sepenuh masa
        dan jualan tahunan syarikat. Klasifikasi EKS Sektor pertanian adalah seperti
        berikut:-


            Klasifikasi      Mikro     Kecil    Sederhana
            Bil. Pekerja      < 5 orang  5-50 orang   51-150 orang
           sepenuh Masa
             Isipadu     <RM 250,000   RM 250,000   RM 10juta
            Perniagaan             - 10 juta    -25 juta
             Tahunan        Ini bermakna EKS didefinasikan sebagai syarikat perkilangan yang
        mempunyai nilai jualan tidak melebihi RM 25.0 juta dan pekerja sepenuh
        masa tidak melebihi 150 orang.

        Pada masa kini terdapat lebih dari 2500 enterprise atau 14% IKS menceburi
        industri pemperosesan hasil pertanian. Pada tahun 2003, ianya menyumbang
        sebanyak 30.6% daripada jumlah pengeluaran dalam sektor makanan.
        Kebanyakan IKS ini terlibat dalam pelbagai aktiviti pemperosesan makanan
        terutamanya pemperosesan daging dan makanan laut, pengetinan buah-
        buahan, pembuatan pastri dan makanan sejuk beku. Walaubagaimanapun
        produk keluaran IKS pada masa kini masih menumpukan kepada pasaran
        domestik berbanding eksport.
  191       jabatan mufti negeri selangor
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 198
        6.   PROGRAM PEMBANGUNAN IKS/EKS BIMBINGAN JABATAN
           PERTANIAN

        Jabatan mula memberikan penekanan kepada program IKS atau EKS dalam
        program RM ke 7 menerusi program Pembangunan Industri hiliran
        berasaskan pertanian. Projek dimulakan dengan Program Pembangunan
        Keluarga Tani melalui penubuhan Kumpulan Pengembangan Wanita (KPW)
        yang bertujuan untuk menggalakkan suri rumah terlibat dalam projek-projek
        berasaskan pertanian untuk meningkatkan pendapatan keluargatani.

        Dalam RM ke 8 penekanan diberikan kepada pembangunan pengeluaran
        produk pemperosesan makanan berasaskan pertanian melalui Program
        Pembangunan Industri Hiliran. Sehingga kini Jabatan telah membangunkan
        dan membimbing 1900 projek dengan penglibatan seramai 6,000 orang
        pengusaha. Kebanyakan pengusaha masih lagi di peringkat mikro atau
        bisnes kecil dan belum mencapai taraf EKS. Jenis-jenis produk yang
        dikeluarkan kebanyakkan terdiri dari produk yang diproses seperti kerepek
        pisang dan ubi (pelbagai perisa), sos tomato dan cili, produk bakeri, makanan
        sejuk beku hasilan kelapa, hasilan kacang soya hasilan buah-buahan dan
        hasilan ikan. Pengeluaran produk telah menunjukkan peningkatan yang
        memberangsangkan iaitu RM 4.50 juta pada tahun 1993 kepada RM 94.5
        juta pada tahun 2003.

        Fokus sektor EKS dalam industri pemprosesan hasil pertanian adalah
        produk-produk seperti berikut:-

        a)   Makanan dan minuman yang diproses.
        b)   Kosmetik dan toilettries berasaskan herba.
        c)   Kraf.
        d)   Perkhidmatan yang berkaitan.

        Kumpulan sasaran program IKS industri pertanian dan pemprosesan
        makanan.

        a)   Pengusaha baru (peserta Pusat Bimbingan Usahawan) dan golongan
           sasar lain.
        b)   Pengusaha sedia ada yang berpotensi untuk ditingkatkan ke taraf ke
           EKS.
        c)   Syarikat EKS yang inginkan perubahan dan peningkatan keupayaan
           syarikat.
        d)   Syarikat EKS yang mempunyai produk yang berpotensi untuk pasaran
           antarabangsa.
                               jabatan mufti negeri selangor  192
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 199
        Jabatan Pertanian sebagai salah satu agensi di bawah Kementerian
        Pertanian dan Industri Asas Tani terus menyediakan khidmat pengembangan
        dalam bidang teknikal dan pengurusan kepada golongan sasar yang terlibat
        dengan pengeluaran produk IKS bagi memastikan produk yang dikeluarkan
        mencapai standards yang ditetapkan oleh pasaran tempatan dan
        antarabangsa. Perkhidmatan yang disediakan merangkumi pembangunan
        produk, analisa kawalan kualiti, resipi standards, persembahan produk,
        pembungkusan, pelebalan dan promosi serta jualan produk.

        Di samping itu, Jabatan juga menyediakan bantuan peralatan dan mesin
        serta pengubahsuaian premis bertujuan untuk peningkatan produktiviti.
        Program latihan juga disediakan kepada pengusaha bagi meningkatkan
        pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan business masing-masing. Di
        antara bidang yang diberikan penekanan termasuklah pengurusan
        kewangan, pengurusan pemasaran, kawalan kualiti, Amalan Kebersihan yang
        Baik (Good Hygiene Practices), Amalan Pengilangan yang Baik (Good
        Manufacturing Practices) dan teknik-teknik pemperosesan yang betul.

        7.   ISU DAN CABARAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM EKS
           JABATAN PERTANIAN

        Produk EKS khususnya produk makanan masih lagi menghadapi pelbagai isu
        dan cabaran dalam usaha menembusi pasaran upmarket peringkat domestik
        dan antarabangsa. Antaranya :-

          a) Daya Saing

            i)  Standard dan Kualiti

               ¥  Kebanyakan produk yang dihasilkan belum lagi menepati
                 standard dan kualiti yang ditetapkan oleh pasaran
                 antarabangsa dan memerlukan tindakan segera pengusaha
                 bersama agensi kerajaan terlibat untuk memperbaikinya. Ini
                 adalah disebabkan modal yang terhad disamping pelaburan
                 yang tinggi untuk mengeluarkan produk yang berkualiti.

               ¥  Jabatan Pertanian telah memperkenalkan pembungkusan
                 berjenama WANIS bagi produk yang menepati mutu/
                 standards kepada pengusaha di bawah seliaannya.
                 Walaubagaimanapun hanya sebilangan kecil produk telah
                 mematuhi kriteria jenama WANIS.
  193       jabatan mufti negeri selangor
prosiding  3/26/05  11:22 AM   Page 200
              ¥   Semua produk atau premis yang terlibat dalam program IKS
                 perlu dipertingkatkan dan menepati kehendak piawaian
                 antarabangsa agar dapat bersaing dengan produk yang
                 dihasilkan oleh pengeluar khususnya dari negara-negara
                 ASEAN.

              ¥   Dari segi premis pengeluaran, penekanan perlu diberikan
                 kepada amalan GHP dan GMP serta seterusnya HACCP agar
                 produk yang dihasilkan oleh pengusaha bisnes kecil ini boleh
                 dipertingkatkan dari masa kesemasa dan seterusnya menepati
                 kehendak pasaran apabila mencapai taraf EKS.

         b) Teknologi

            i)  ICT

              ¥   Masih terlalu kecil bilangan pengusaha yang menggunakan
                 kemudahan ICT untuk meningkatkan pengurusan enterprais
                 masing-masing terutama sekali dalam sistem kewangan dan
                 perakaunan. Walaubagaimanapun dengan program yang
                 dilaksanakan oleh Jabatan, kini terdapat pengusaha telah
                 kemudahan ICT dalam pengurusan enterprais masing-masing
                 dan mula menggunakan portal AgriBazaar bagi menjual
                 produk mereka kepada pengguna.

              ¥   Pengusaha EKS perlu memahirkan diri dalam penggunaan
                 ICT dalam pengurusan entreprise dan sebagai salah satu
                 alternatif dalam memasarkan produk kepada pelanggan dalam
                 pasaran tempatan, serantau dan dunia.

         c) Automasi/Mekanisasi

              ¥   Kebanyakan pengusaha enterprais kecil di bawah seliaan
                 Jabatan Pertanian masih lagi menggunakan peralatan dan
                 mesin yang separa automatik dalam proses pengeluaran. Ini
                 menjurus kepada pengeluaran yang rendah dan kurang kualiti.
                 Keadaan ini berlaku disebabkan peralatan moden dan
                 berteknologi tinggi memerlukan kos dan kemahiran yang
                 tinggi. Langkah telah diambil dimana kerjasama diantara
                 MARDI dan SIRIM telah dijalankan bagi merekabentuk mesin
                 dan peralatan yang bersesuaian dan mampu dibeli oleh
                 pengusaha EKS.
                                jabatan mufti negeri selangor  194
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 201
         d) Sumber

            i)  Kekurangan Bahan Mentah

              ¥  Bahan mentah yang berkualiti merupakan faktor penentu
                 kepada pengeluaran produk berperoses yang bermutu dan
                 selamat. Pengusaha produk EKS masih bergantung kepada
                 bahan mentah yang diimport dari luar negara seperti ÒpureeÓ
                 dan lain. Bahan mentah seperti ubikayu, pisang tanduk dan
                 pisang helang masih lagi berkurangan bagi menyokong
                 industri. Keadaan akan menjadi lebih teruk apabila harga
                 yang ditawarkan oleh pengilang rendah berbanding dengan
                 pemborang yang memerlukan bahan yang sama untuk
                 pasaran segar.

         e) Pembangunan Produk dan Pasaran

            i)  Pengeluaran Produk Mengikut Kehendak Pasaran

              ¥  Produk yang dihasilkan oleh pengusaha kebanyakannya
                 produk tradisi seperti kerepek dan kuih-muih tradisional yang
                 mana pasarannya terhad kepada masyarakat setempat
                 sahaja. Kebanyakan pengusaha ini pula susah untuk
                 menerima perubahan. Pengusaha tidak sensitif kepada
                 kehendak pasaran dan tidak berusaha mengeluarkan produk
                 yang menepati kehendak pengguna. Program pengembangan
                 akan terus dijalankan bagi mengubah minda untuk lebih
                 terbuka untuk menerima teknologi baru dan diterapkan
                 falsafah keusahawanan kepada pengusaha.

            ii) Penjenamaan, Pelabelan dan Pembungkusan.

              ¥  Kualiti pembungkusan termasuk pelabelan produk yang
                 dihasilkan masih lagi rendah dan tidak menepati kehendak
                 pasaran global. Disamping itu kurang usaha pembangunan
                 jenama dilaksanakan menyebabkan produk kurang terserlah
                 dan tidak dikenali. Keadaan ini berlaku kerana pengusaha
                 menghadapi masalah kekurangan modal dan pengetahuan
                 untuk mendapatkan kepakaran bagi menyediakan
                 pembungkusan yang boleh meningkatkan persembahan
                 produk yang lebih bersaing.

              ¥  Pengusaha juga tidak begitu inovatif dan kurang inisiatif dalam
                 mempelbagaikan pengeluaran produk. Pengeluaran produk
                 baru dan dipelbagaikan persembahan akan menjamin pasaran
                 dan mencipta luang pasaran baru.

  195      jabatan mufti negeri selangor
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 202
         f)  Peraturan dan Piawaian

              ¥   Terdapat peraturan dan perundangan berkait dengan kualiti
                 produk, pengurusan pengeluaran dan lain-lain. Akta dan
                 peraturan serta sistem kualiti yang telah dilaksanakan di dalam
                 negara termasuk Akta Makanan 1983 dan Peraturan-
                 peraturan Makanan 1985, MS 1500:2004 : Makanan Halal -
                 Pengeluaran, Penyediaan, Pengendalian dan Penyimpanan -
                 Garis Panduan Umum, Hazard Analysis and Critical Control
                 Point (HACCP), dan lain-lain. Masih ramai pengusaha yang
                 tidak tahu dan tidak faham tentang perundangan dan sistem
                 yang ada. Ia akan merugikan pengusaha kerana mereka akan
                 terdedah kepada penguatkuasaan dan prosedur perundangan
                 jika tidak mematuhi akta dan peraturan. Ini juga akan
                 menghalang pengeksportan produk ke luar negara.

              ¥   Dengan terlaksana nya WTO dan AFTA, maka produk-produk
                 keluaran dalam negara untuk pasaran eksport perlu mematuhi
                 piawaian antarabangsa. Maka, pengusaha-pengusaha perlu
                 melengkapkan pengetahuan mereka mengenai perundangan
                 dalam negara dan piawaian antarabangsa supaya tidak
                 ketinggalan dalam segi pengeluaran dan pemasaran produk.

              ¥   Aktiviti seperti seminar,kursus dan kempen perlu
                 dipertingkatkan lagi untuk menyampaikan mesej ini kepada
                 pengeluar.

         g) Produktiviti

              ¥   Produktivi produk di kalangan pengusaha Bisnes Kecil masih
                 lagi rendah dan belum mencapai tahap maksima kerana masih
                 beroperasi secara kecil-kecilan. Usaha perlu dipertingkatkan
                 untuk mengembangkan pasaran samada di peringkat serantau
                 atau global. Dengan cara ini produktivi pengusaha ini dapat
                 ditingkatkan bagi memenuhi permintaan pasaran.

              ¥   Dengan terlaksana nya WTO dan AFTA, maka produk-produk
                 keluaran dalam negara untuk pasaran eksport perlu mematuhi
                 piawaian antarabangsa. Maka, pengusaha-pengusaha perlu
                 melengkapkan pengetahuan mereka mengenai perundangan
                 dalam negara dan piawaian antarabangsa supaya tidak
                 ketinggalan dalam segi pengeluaran dan pemasaran produk.
                                 jabatan mufti negeri selangor   196
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 203
             ¥   Aktiviti seperti seminar,kursus dan kempen perlu
                 dipertingkatkan lagi untuk menyampaikan mesej ini kepada
                 pengeluar.

         g) Produktiviti.

             ¥   Produktivi produk di kalangan pengusaha Bisnes Kecil masih
                 lagi rendah dan belum mencapai tahap maksima kerana masih
                 beroperasi secara kecil-kecilan. Usaha perlu dipertingkatkan
                 untuk mengembangkan pasaran samada di peringkat serantau
                 atau global. Dengan cara ini produktivi pengusaha ini dapat
                 ditingkatkan bagi memenuhi permintaan pasaran.

             ¥   Penubuhan HALAL-HUB contohnya juga merupakan satu lagi
                 usaha kerajaan untuk menjadikan negara ini sebagai pusat
                 pengeluaran makanan halal dunia. Ini merupakan satu
                 peluang keemasan kepada EKS untuk menjadikan ianya
                 sebagai satu landasan bagi pengeluaran produk Halal untuk
                 pasaran dunia. Situasi ini akan meningkatkan lagi bilangan
                 usahawan EKS pertanian.

            ii) Kewangan

             ¥   Pengusaha EKS masih lagi menghadapi kesukaran untuk
                 mendapatkan pinjaman bagi memperbesarkan business
                 masing-masing. Keadaan ini masih berlaku walaupun terdapat
                 lebih dari 40 Dana disediakan oleh kerajaan bagi membantu
                 usahawan EKS menjalankan perniagaan.

             ¥   mencari jalan penyelesaian agar pinjaman dapat disalurkan
                 dengan lebih mudah kepada pengusaha yang berkelayakan.

         iii) Industri sokongan

             ¥   Industri sokongan berperanan penting menyokong
                 perkembangan IKS. Industri seperti pengeluaran dan
                 rekabentuk   bahan    pembungkusan,    pembotolan,
                 pengangkutan, gudang, peruncitan dan pengeksportan,
                 bekalan bahan mentah berperanan menentukan kejayaan
                 EKS makanan. Kekurangan penglibatan usahawan
                 bumiputera dalam industri ini, kekurangan industri itu sendiri
                 dan ditambah dengan kos yang tinggi untuk pembekalan
                 bahan dan pengangkutan dan Òvalue chainÓ yang lain
                 menyukarkan pelaksanaan program EKS berasaskan
                 pertanian.


  197      jabatan mufti negeri selangor
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 204
        8.   POTENSI EKS SEBAGAI PENJANA EKONOMI

        EKS pasti akan menjadi salah satu peneraju utama sebagai penjana ekonomi
        dalam bidang pertanian sekiranya permasalahan yang masih dihadapi oleh
        pengusaha EKS pertanian dan Industri Asas tani dapat diatasi dari masa
        kesemasa atau kerajaan dapat menyediakan persekitaran yang kondusif
        kepada usahawan EKS untuk terus berkembang. Faktor-faktor berikut
        merupakan penentu kejayaan EKS
           i) Komitment kerajaan yang tidak berbelahbahagi untuk memajukan
             sektor pertanian dan industri yang berkaitan dengannya melalui
             perubahan dasar, tambahan peruntukan, dana dan bantuan.

            ii) Deifisit dagangan yang berjumlah RM 4.33 biliion pada tahun 2003
              bagi bahan makanan pertanian

            iii) Peluang-peluang perniagaan baru yang boleh diceburi oleh
              usahawan dari pengeluaran bahan mentah, perkilangan,
              teknologi, gudang penyimpanan, pembungkusan, pelabelan
              pengangkutan,perkhidmatan rumah sejuk beku, pemborongan
              dan peruncitan dan lain-lain

            iv) Pertambahan penduduk Malaysia yang dijangka mencapai 31.0
              juta orang pada tahun 2010

            v) Penubuhan Halal Hub dan Lembah Bio akan membuka peluang
             perniagaan yang lebih besar kepada usahawan baru dan lama
             untuk memperbesar dan mempelbagaikan produk berkualiti.

            vi) Pelbagai insentif disediakan seperti pengecualian cukai
              pendapatan, potongan ke atas elaun dan potongan cukai ke atas
              perbelanjaan modal

            vii) Saiz dan syer pasaran domestik makanan dan minuman diproses
              mencapai RM 12.4 billion pada tahun 2003 di mana pecahannya
              adalah seperti berikut:


             Berasaskan tanaman           RM  7.1  billion
             Berasaskan susu             RM  2.9  billion
             Berasaskan ikan             RM  0.5  billion
             Lain-lain minuman ringan & jus     RM  1.1  billion
                               jabatan mufti negeri selangor  198
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 205
        9.    PENUTUP

        IKS dalam bidang pertanian dan industri asas tani akan muncul sebagai
        bisness terpenting bagi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara
        di masa hadapan sekiranya semua pihak termasuk kerajaan memberikan
        komitmen sebenar ke arah memajukan bidang pengeluaran produk makanan
        ini. Tidak ketinggalan juga komitmen dari pengusaha EKS juga untuk
        memajukan diri sendiri dengan sanggup mencari dan mengamalkan teknologi
        bersesuai secara berterusan untuk mengeluarkan produk IKS yang bermutu
        tinggi, selamat dimakan, kos efektif dan boleh bersaing dipasaran global.
  199       jabatan mufti negeri selangor
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 206
        10.  RUJUKAN

        1.   Ahmad Tajuddin Zainuddin, ÒPenggunaan Teknologi Dalam Memoden
           Dan Mentransformasikan Pertanian, Persidangan Halatuju Sektor
           Pertanian dan Industri Asas Tani , Ogos 2004,Kuala lumpur,

        2.   Dasar Pertanian Negara Ketiga, Kementerian Pertanian, Malaysia,
           (1998-2010),1999

        3.   Rohaya Ramly, Program Pembangunan EKS dalam Industri Asas Tani,
           Persidangan Halatuju Sektor Pertanian dan Industri Asas Tani, Ogos
           2004, Kuala Lumpur,
                              jabatan mufti negeri selangor  200
prosiding  3/26/05  11:22 AM  Page 207

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4927
posted:1/2/2010
language:Malay
pages:18