KAC LUFTKØLEDE CONDENSING UNITS

Document Sample
KAC LUFTKØLEDE CONDENSING UNITS Powered By Docstoc
					          H. JESSEN JÜRGENSEN A/S
          - alt til klima- og køleanlæg


         VEJLEDNING TIL INSTALLATION, DRIFT OG
             VEDLIGEHOLDELSE AF
   KAC LUFTKØLEDE CONDENSING UNITS

Vigtigt:
Køleaggregatet er en del af et system og kan derfor ikke anvendes som en selvstændig enhed.

Det er ikke tilladt at starte køleaggregatet, førend systemet, hvori det indgår, er godkendt iht. gældende
bestemmelser i maskindirektivet.

Denne instruktion henvender sig til autoriserede køleinstallatører. Kun faglært personale må installere,
tilslutte el, starte, reparere eller montere komponenter på køleaggregatet.


Generelle sikkerhedsforskrifter

      Kølekompressoren må kun anvendes til formål, den er beregnet til. Kun godkendt kølemiddel og
      olie må anvendes. Start ikke aggregatet hvis det ikke er tilsluttet en kølemiddelkreds eller køle-
      middel ikke er påfyldt. Aggregatet har beskyttelsesfyldning med nitrogen.

Aggregatet må ikke startes, førend det er udstyret med sikkerhedsanordninger. Det er heller ikke tilladt at
anvende kompressoren til evakuering af kølesystemet, da dette vil beskadige motoren.

      Start aldrig aggregatet førend panelet med eltilslutningerne er lukket. Dette for at undgå elektriske
      stød.


      Inden aggregatet startes er det nødvendigt at sikre sig, at systemet er korrekt fyldt med
      kølemiddel, og at samtlige ventiler er helt åbne.

Hvis kølemiddelkredsen indeholder luft, kan den såkaldte dieseleffekt opstå, hvilket indebærer at gassen,
som kommer ind i kompressoren, indeholder en blanding med olie, der kan eksplodere og ødelægge
kompressoren samt beskadige personer i nærheden.

Selv ved korrekt håndtering kan kompressorens højtryksledning få så høj temperatur, at man kan risikere
brandskader.

I tilfælde af kølemiddeludslip skal kontakt med hud og øjne undgås.

Hvis kølemiddel skal aftappes fra et system, må kølemidlet ikke slippe ud i omgivelserne, og derfor skal der
anvendes særligt tømningsudstyr.

Yderligere oplysninger findes i teknisk beskrivelse.


Opbevaring og transport

Opbevar aggregatet på et tørt sted i originalemballagen. Opbevaringstemperaturen skal være mellem –20 og
+60°C. Ved transport skal originalemballage anvendes og stød undgås.                                                          1
Installationsmetoede til beskyttelse mod væltning

For at enheden ikke skal vælte, skal den installeres som vist på tegningen.

-  Forbered alle fire wirer som angivet på tegningen.
-  Skru toppladen af på de 4 steder, der er markeret med A og B.
-  sæt skruerne gennem løkkerne og skru dem fast i.


                                    A) 2 fastgøringshuller på enhedens
                                      forside.
                                    B) 2 fastgøringshuller på enhedens
                                      bagside.
                                    C) Wirer: Tilvejebringes på stedet.
Installation af køleaggregat

Vigtigt!
Når aggregatet er under spænding, skal alle låger og paneler være lukkede.


Generel information

Aggregatet skal installeres horisontalt og fastspændes i de dertil beregnede huller. Vibrationsdæmpende
materiale kan anvendes.
Når aggregatets placering vælges, skal der tages højde for luftcirkulation omkring aggregatet.
Anbefalet minimum
afstand
Kølemiddelrør

Køleaggregatet er udstyret med ventiler på aggregatets side for tilslutning til kølemiddelkredsen.
Planlægning og installation af rørene skal udføres omhyggeligt.

Man skal tage hensyn til, at kølemidlet indeholder olie, som kan sætte sig forskellige steder og eventuelt ikke
kan komme tilbage til kompressoren, hvis rørene ikke er rigtigt dimensioneret.
                                                         2
Især sugegasledningen skal have de rigtige dimensioner med hensyn til følgende:

  -  Det er nødvendigt at have korrekt hastighed i sugegasrøret, for at olien kan følge med tilbage til
    kompressoren.

  -  Horisontale rør skal have fald mod kompressoren.

  -  Gashastigheden skal være min. 4 m/sekund i de horisontale rør.

  -  Hvis sugegasledningen er vertikal, er det nødvendigt at installere olielåse (P-traps). Gashastigheden
    i de vertikale rør skal være min. 8 m/sekund eller til og med 15 m/sekund, hvis fordampnings-
    temperaturen er meget lav.


Rengøring af kølemiddelkredsløbet

Anvend beskyttelsesgas i rørene ved lodning. Anvend kun materiale og komponenter, som er beregnet for
kølemiddelkredsløb. Før start er det meget vigtigt at fjerne alle urenheder (snavs, slagger etc.) fra systemet
for at undgå kompressorskader. For at forhindre dette monteres et veldimensioneret sugefilter med lille
tryktab. Sugefilter er fabriksmonteret i sugegasledningen (på modeller med scrollkompressor).


Trykprøvning

Når aggregatet er tilsluttet kølemiddelkredsen, skal ventilerne i sugegas- og væskeledningerne holdes
lukkede under prøven for at undgå, at der kommer luft og fugt ind i systemet.

Trykket ved prøven, som sker med nitrogen, må ikke overstige 27 bar (beregningstryk 27,5 bar).


Vakuumsugning (tørring)

For at muliggøre kontinuerlig drift skal systemet vakuumsuges til et tryk på mindst 3 mbar ved omgivelses-
temperatur 10°C eller mere. Ventilerne i sugegas- og væskeledningerne skal være lukkede.


Eltilslutning

Tilslutning af køleaggregatet til elnettet skal udføres af kvalificeret tekniker, og denne skal anvende det el-
skema, der er påtrykt tilslutningsboksen. Valg af hovedafbryder, sikringer, dimension og isolering af
elledninger skal ske iht. gældende bestemmelser og med hensyn til den elspecifikation, der er angivet på
aggregatets mærkeskilt og vedlagte dokumentation.

Bemærk:
Spændingen skal være indenfor +/- 10 % af værdien på aggregatets mærkeskilt.


Kølemiddelfyldning

Vigtigt!
Aggregatet har beskyttelsesfyldning med nitrogen.

Fyldning og eventuel senere påfyldning af kølemiddel skal ske i væskeledningen via serviceventilen. For at
undgå smøringsproblemer skal kølemiddelmængden være så lille som mulig.

Anvend aggregat og rør med mindst mulig indvendig volumen. Tjek også at ekspansionsventilen fungerer
tilfredsstillende. Som eksempel skal en max. overhedning på 10K overholdes. Rørtrækket skal være så kort
som muligt. Følg nøje de instrukser om kølemiddelfyldning, som udgives af kølemiddelfabrikanten.
                                                         3
Tilbageløb af kølemiddel

Når kompressoren stopper kan det ske, at kølemiddel iblandet olie løber tilbage til kompressoren.
Opblandingen af olie og kølemiddel bestemmes af forskelle i egenskaber hos disse og er afhængig af tryk og
temperatur.
Selv om kompressoren er konstrueret til at reducere dette problem ved start, er det nødvendigt at tilslutte
krumtaphusvarme korrekt.


Oliepåfyldning

Når man starter et system, er kølemidlet normalt blandet med olie, og en vis del olie er i systemet. Som følge
deraf er oliemængden i kompressoren for lille. Det er derfor vigtigt – især i starten – at kontrollere olie-
mængden i kompressoren.


Justering af kontrol- og sikkerhedsudstyr

Efter at have færdiggjort installationen er det nødvendigt at kontrollere kontrol- og sikkerhedsudstyrs-
funktionen.


Lavtrykspressostat

For at kontrollere funktionen lukkes væskeflowet til fordamperen ved at lukke magnet- eller afspærrings-
ventilen i væskeledningen.

Aflæs trykket på en trykmåler, når pressostaten afbryder. En anden aflæsning sker efter at afspærringen i
væskeledningen åbnes og pressostaten tilkobles. Dette giver mulighed for at få den korrekte trykdifferens
verificeret.


Højtrykspressostat

For at kontrollere funktionen øges kondensatortrykket ved at stoppe ventilatoren eller på anden vis mindske
luftflowet. Aflæs trykket på en trykmåler, når pressostaten afbrydes.

Genstart anlægget via den manuelle genstartsknap på pressostaten med fuld luftflow. Køleaggregatet er
udstyret med pressostater med følgende forudindstillede værdier:

   HP afbryder ved 23,5 bar

   Manuel genstart

   Ved afvigelse justeres pressostaten med justeringsskruen, så den rette værdi opretholdes.

   LP afbryder ved 1,5 bars

   Differens 1 bar

Scrollkompressorer er forsynet med en sikkerhedsventil, som åbner mellem høj- og lavtrykssiden ved 28 bar
+/-3.


Vedligeholdelse/ reparation

Vigtigt:
Afbryd strømmen inden arbejdet påbegyndes.
                                                         4
Olie og olieniveaukontrol

Olie, som anvendes til kølekompressorer, er klar og gennemsigtig. Den bevarer sin farve selv efter lang
driftstid. Eventuel mørke skygger skyldes forureninger i rørene eller overhedning på kompressorens trykside
og dermed dekomponering og forsuring af olien.

Der findes forskellige produkter på markedet til måling af syreindholdet i olien. Hver kompressor er fyldt med
en tilstrækkelig mængde olie for normal drift. I større systemer kan det være nødvendigt at efterfylde olie.
Mac/QXP/KAC vejledning.doc 12.2004
                                                         5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4
posted:1/2/2010
language:Danish
pages:5