LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (Kementerian Perusahaan

Document Sample
LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (Kementerian Perusahaan Powered By Docstoc
					                  LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA
                  (Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi)

                            IKLAN JAWATAN KOSONG

   Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada
   tarikh lantikan untuk mengisi kekosoangan jawatan tetap berikut di Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB):-

BIL   JAWATAN/SKIM       GRED     KUMPULAN          KLASIFIKASI          JADUAL GAJI MATRIK
    PERKHIDMATAN            PERKHIDMATAN        PERKHIDMATAN
 1   PEGAWAI TADBIR      N41    PENGURUSAN         PERKHIDMATAN       P1T1 RM1690.28 - P1T27 RM4640.28
    (1 kekosongan)           DAN             PENTADBIRAN       P2T1 RM1784.90 - P2T27 RM4918.55
                      PROFESIONAL         DAN SOKONGAN       P3T1 RM1883.70 - P3T27 RM5220.62

2.   PENOLONG         F29    SOKONGAN          TEKNOLOGI        P1T1 RM1544.86 – P1T21 RM3034.66
    PEGAWAI                             MAKLUMAT         P2T1 RM1615.95 – P2T21 RM3237.37
    TEKNOLOGI                                        P3T1 RM1690.06 – P3T21 RM3415.79
    MAKLUMAT

   CATATAN :    INSENTIF LAIN        -   ELAUN KHIDMAT AWAM
                             IMBUHAN TETAP PERUMAHAN
                             ELAUN BANTUAN SARA HIDUP


       1.   PEGAWAI TADBIR GRED N41

       (a)   (i)   Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
                tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; atau

           (ii)   Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
                tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
                (Gaji permulaan ialah pada Gred N41:P1T3); atau

           (iii)  Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
                pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
                (Gaji permulaan ialah pada Gred N41:P1T4);

           dan

       (b)   Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
           Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

           serta

       (d)   Fasih bertutur dan penulisan yang baik dalam Bahasa Inggeris.
                                  1
SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 dan Pembantu Tadbir
(Kesetiausahaan) Gred N32 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan
pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir Gred N41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah
disahkan dalam perkhidmatan dan

    (i)   memiliki kelayakan seperti di perenggan (a) di atas; atau

    (ii)  lulus Peperiksaan Khas; dan

    (iii)  berumur kurang 54 tahun pada tarikh lantikan.

TERTAKLUK DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan
berkenaan yang sedang berkuatkausa serta pindaan yang dibuat dari masa ke semasa.


2.   PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F29

(a)   SYARAT LANTIKAN

    (i)   Diploma dalam bidang Sains Komputer atau Teknologi Maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan
        daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
        dengannya.
        (Gaji Permulaan ialah pada Gred F29:P1T1); dan

    (ii)  Diploma dalam bidang Kejuruteraan Elektronik (Komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
        institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
        (Gaji permulaan ialah pada Gred F29:P1T2);

    (iii)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
        Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


(b)   SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

    Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Juruteknik Komputer adalah layak dipertimbang oleh Pihak
    Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai
    Teknologi Maklumat Gred F29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam
    perkhidmatan dan:-

    (i)   mempunyai kelayakan seperti di perenggan 2(a)
    (ii)  berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan


TERTAKLUK DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat adalah tertakluk kepada
syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat keatasnya dari
semasa ke semasa.
                          2
     KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN DAN ELAUN-ELAUN

     Pegawai yang dilantik adalah layak menerima berbagai kemudahan dan elaun yang sedang berkuatkuasa di dalam
     Perkhidmatan Awam.


     SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

     1.    Permohonan hendaklah dibuat dalam Borang Permohonan Jawatan Kosong yang boleh didapati di
          Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau menghantar satu sampul surat beralamat sendiri berukuran 25
          sm x 20 sm beserta setem RM0.50 atau secara memuat turun (”download”) melalui laman web
          http:://www.mtib.gov.my . Penyataan skim perkhidmatan dan syarat-syarat lain untuk permohonan
          jawatan berkenaan boleh didapati melalui laman web yang sama. Borang permohonan mestilah diisikan
          dengan lengkap. Sila nyatakan jawatan yang dipohon di penjuru kiri sampul surat dan hendaklah dihantar
          kepada:

          LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA
          Tingkat 13-17, Menara PGRM
          No. 8, Jalan Pudu Ulu
          P.O. Box 10887
          50728 Kuala Lumpur
          (u.p. Unit Pengurusan Sumber Manusia)
          No. Telefon : 03-92822235

             TARIKH TUTUP PERMOHONAN PADA 5 MEI 2009 (SELASA)

     2.    Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan-badan Berkanun
          atau Pihak Berkuasa Tempatan mestilah melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Peraturan-peraturan
          Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 dan hendaklah
          disertakan dengan Salinan Penyata Rekod Perkhidmatan yang kemas kini serta Laporan Nilaian
          Prestasi Tahunan terkini;

          (i)    Permohonan yang lewat, tidak lengkap atau tidak mengikut syarat di atas akan ditolak;

     3.    Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan
          adalah dianggap tidak berjaya.
C:\iklan_jawatan_kosong_n41_f29
                               3