ACE Synergy Insurance Berhad Ringkasan Penyata-Penyata Kewangan

Document Sample
ACE Synergy Insurance Berhad Ringkasan Penyata-Penyata Kewangan Powered By Docstoc
					                ACE Synergy Insurance Berhad                                                                                                    (364935-P)  (Diperbadankan di Malaysia)
                Ringkasan Penyata-Penyata Kewangan
                31 Disember 2006
LAPORAN PENGARAH-PENGARAH                                                                     Jawatankuasa-jawatankuasa Mesyuarat                AKAUN HASIL INSURANS AM
Dengan ini, Pengarah-pengarah membentangkan laporan berserta dengan penyata-penyata                                                    Penghadiahan               BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2005
kewangan Syarikat yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2006.                                  Lembaga                   dan       Pengarah
                                                                                                                                                    Marin,
                                                                           Pengurusan      Audit Pencalonan Pengupahan          Risiko                                  Penerbangan
AKTIVITI UTAMA                                             Bilangan mesyuarat yang                                                                    Kebakaran     Motor    & Transit     Pelbagai    Jumlah
Aktiviti utama Syarikat adalah menjalankan penanggungan semua jenis perniagaan insurans         diadakan semasa tahun kewangan            7       5       2        3       5                        RM      RM       RM        RM       RM
am. Tidak terdapat sebarang perubahan penting terhadap aktiviti ini di sepanjang tahun                                Bilangan   Bilangan Bilangan       Bilangan    Bilangan   Premium kasar            25,366,533  7,671,735   11,357,342   118,317,266 162,712,876
kewangan.                                                                      Kehadiran   Kehadiran Kehadiran       Kehadiran    Kehadiran   Insurans semula          (19,764,702)  (419,331)   (4,093,611)   (59,269,437) (83,547,081)
KEPUTUSAN KEWANGAN                                      RM    Dato' Azman Shah bin Haron              7        5       2      3         5
                                                                                                                 Premium bersih            5,601,831   7,252,404    7,263,731    59,047,829   79,165,795
Keuntungan bersih bagi tahun kewangan                         18,285,104    Lim Poh Ho                      7        5       2      3         5
                                                    Neil Treleaven Spettigue               7        5       2      3         5   Penyusutan/(penambahan) dalam
                                                    Damien Francis Sullivan                7        5       2      3         5   rizab bagi risiko belum tamat    8,106,704  (3,621,292)   (450,475)    28,199,500   32,234,437
DIVIDEN
Dividen yang dibayar atau diisytiharkan oleh Syarikat sejak 31 Disember 2005 adalah seperti       Lee Koon Yew (letak jawatan pada 31
                                                    Disember 2006)                    6        *       1        *       *  Premium diperolehi         13,708,535   3,631,112    6,813,256   87,247,329 111,400,232
berikut:
                                                                                                                 Tuntutan bersih ditanggung      (613,645)  (2,644,705)   (1,864,826)   (8,656,281) (13,779,457)
Berkenaan dengan tahun kewangan berakhir 31 Disember 2005,               RM        * – Tidak berkenaan kerana Pengarah bukan ahli Jawatankuasa
                                                                                                                 Komisen bersih            (802,187)   (679,197)   (1,769,065)   (5,353,595) (8,604,044)
seperti dipamerkan di dalam Laporan Pengarah-pengarah bagi
tahun berkenaan, dividen kasar terakhir dengan 30 sen sesaham,                     PENGARAH-PENGARAH                                                    Lebihan/ pengunderaitan
kurang 28% cukai pendapatan, telah dibayar pada 12 April 2006         21,600,000        Pengarah-pengarah yang memegang jawatan sejak tarikh laporan yang terakhir adalah:                    sebelum perbelanjaan pengurusan   12,292,703    307,210    3,179,365    73,237,453   89,016,731

Kini, para Pengarah mengesyorkan bayaran dividen kasar terakhir berjumlah RM30,000,000         Dato’ Azman Shah bin Haron                                                Perbelanjaan pengurusan                                     (27,674,975)
dengan 30 sen sesaham berdasarkan 100,000,000 saham biasa, kurang 27% cukai               Lim Poh Ho                                                        Lebihan pengunderaitan                                       61,341,756
pendapatan berjumlah RM21,900,000 dimana ia tertakluk kepada kelulusan oleh ahli-ahli          Neil Treleaven Spettigue
                                                                                                                 Pendapatan pelaburan                                        7,819,395
dalam Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang.                             Damien Francis Sullivan
                                                    Rajbir Singh Nanra                             (dilantik pada 2 Februari 2007)        Lain-lain perbelanjaan - bersih                                    315,282
RIZAB-RIZAB DAN PERUNTUKAN-PERUNTUKAN                                  Lee Koon Yew                           (letak jawatan pada 31 Disember 2006)
Tidak ada sebarang pindahan ketara kepada atau daripada rizab-rizab atau peruntukan-                                                                       Lebihan dipindahkan ke Penyata Pendapatan                             69,476,433
peruntukan sepanjang tahun kewangan, selain dari yang dinyatakan dalam penyata-penyata         Mengikut Fasal 66 Tataurusan Penubuhan Syarikat, Lim Poh Ho bersara pada Mesyuarat Agung
                                                                                                                 Nota yang disertakan adalah sebahagian daripada penyata kewangan.
kewangan, dan nota-nota kepada penyata-penyata kewangan.                        Tahunan yang akan datang dan, kerana layak, menawarkan diri untuk perlantikan semula.
                                                                                                                  NOTA-NOTA KEPADA PENYATA-PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2006
PERUNTUKAN BAGI TUNTUTAN BELUM DIBAYAR                                 GANJARAN-GANJARAN KEPADA PENGARAH-PENGARAH
Sebelum penyata pendapatan dan kunci kira-kira Syarikat disediakan, Pengarah-pengarah telah       Tidak ada sebarang urusan sepanjang atau pada akhir tahun kewangan yang melibatkan                    1. PELABURAN-PELABURAN                       2006               2005
mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi memastikan bahawa peruntukan yang mencukupi          Syarikat, dengan tujuan yang membolehkan Pengarah-pengarah Syarikat menerima ganjaran                                                   Nilai                Nilai
bagi tuntutan yang telah ditanggung, termasuk tuntutan Ditanggung Tetapi Tidak Dilaporkan.       melalui perolehan saham-saham atau debentur-debentur Syarikat atau lain-lain badan Korporat.                                        Kos     Pasaran     Kos         Pasaran
                                                                                                                                          RM        RM     RM            RM
HUTANG LAPUK DAN HUTANG RAGU                                      Sejak akhir tahun kewangan sebelumnya, tiada Pengarah Syarikat yang menerima atau layak                 Sekuriti-sekuriti kerajaan Malaysia    94,780,010    92,596,562 114,748,990       110,920,398
Sebelum penyata pendapatan dan kunci kira-kira Syarikat disediakan, Pengarah-pengarah          menerima sebarang ganjaran (melainkan ganjaran Pengarah-pengarah yang disertakan di                   Pelunasan premium selepas
telah mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi memastikan bahawa tindakan telah            dalam Nota 17 seperti yang ditunjukkan dalam penyata-penyata kewangan) melalui kontrak                  pertambahan diskaun            (3,935,333)              (4,956,439)
diambil berkaitan dengan penghapusan hutang lapuk dan membuat peruntukan bagi hutang          yang dibuat oleh Syarikat dengannya atau dengan firma di mana Pengarah berkenaaan                    Peruntukan penurunan nilai         (230,328)               (576,541)
ragu, dan bahawa semua hutang lapuk yang diketahui telah dihapuskan dan peruntukan yang         menjadi ahli, atau dengan syarikat di mana Pengarah berkenaan mempunyai kepentingan                                        90,614,349              109,216,010
mencukupi telah disediakan bagi hutang ragu.                              kewangan yang besar.
                                                                                                                 Kertas-kertas Cagamas           36,381,500              31,197,500
Pada tarikh laporan ini, Pengarah-pengarah Syarikat tidak mengetahui tentang sebarang          KEPENTINGAN PENGARAH-PENGARAH DALAM SAHAM
                                                                                                                 (Pelunasan premium)/
keadaan yang akan menyebabkan jumlah hutang lapuk yang dihapuskan atau jumlah yang           Mengikut pendaftar pegangan saham Pengarah-pengarah, tiada Pengarah di pejabat pada
diperuntukkan bagi hutang ragu dalam akaun Syarikat tidak mencukupi ke peringkat yang          akhir tahun kewangan memiliki kepentingan saham-saham atau debentur-debentur Syarikat                  pertambahan diskaun - bersih         (28,184)               14,103
menjejaskan.                                              atau sebarang badan korporat berkaitan.                                         Peruntukan penurunan nilai          (53,404)              (244,329)
                                                                                                                                      36,299,912              30,967,274
ASET-ASET SEMASA                                            SYARIKAT INDUK MUTLAK                                                  Disebut harga:
Sebelum penyata pendapatan dan kunci kira-kira Syarikat disediakan, Pengarah-pengarah          Pengarah-pengarah menganggap ACE Limited, sebuah syarikat yang diperbadankan di Pulau                  Saham-saham disebut harga
telah mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi memastikan sebarang aset-aset semasa,          Cayman, sebagai syarikat induk mutlak kepada Syarikat.                                  di Malaysia                13,673,499    22,686,766     16,771,557    18,505,203
yang nilainya tidak mungkin diperolehi melalui urusniaga biasa, penilaian tersebut dinyatakan                                                                  Peruntukan penurunan nilai         (937,330)              (116,965)
dalam rekod perakaunan Syarikat telah dikurangkan nilainya kepada jumlah yang dijangka         JURUAUDIT                                                                              12,736,169              16,654,592
boleh diperolehi.                                            Juruaudit, PricewaterhouseCoopers telah menyatakan kesanggupan mereka untuk terus                    Tidak disebut harga:
                                                    berkhidmat.                                                       Sekuriti-sekuriti hutang korporat     51,977,900              57,569,900
Pada tarikh laporan ini disediakan, Pengarah-pengarah Syarikat tidak mengetahui sebarang                                                                     Pelunasan premium selepas
keadaan yang boleh menyebabkan aset-aset semasa di dalam penyata-penyata kewangan            Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah-pengarah selaras dengan resolusi bertarikh 21                 pertambahan diskaun             (330,966)              (1,091,956)
Syarikat mengelirukan.                                         Mac 2007.                                                        Peruntukan penurunan nilai          (71,305)              (425,877)
                                                                                                                                      51,575,629              56,052,067
KAEDAH-KAEDAH PENILAIAN                                         DATO’ AZMAN SHAH BIN HARON             RAJBIR SINGH NANRA
Pada tarikh laporan ini disediakan, Pengarah-pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan         PENGARAH                      PENGARAH                               Deposit tetap dan panggilan dengan:
yang wujud yang boleh menyebabkan kepatuhan kepada kaedah penilaian yang sedia ada                                                                        Bank-bank berlesen         37,901,000                 19,870,000
terhadap aset-aset atau liabiliti-liabiliti Syarikat mengelirukan atau tidak bersesuaian.        Kuala Lumpur
                                                                                                                 Jumlah pelaburan-pelaburan        229,127,059              232,759,943
LIABILITI LUAR JANGKA DAN LIABILITI-LIABILITI LAIN                            KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 DISEMBER 2006
Pada tarikh laporan ini, tidak terdapat:                                                           Nota             2006            2005    Struktur pematangan sekuriti-sekuriti Kerajaan Malaysia, kertas-kertas Cagamas, sekuriti-sekuriti
                                                                                               RM             RM    hutang korporat tidak disebut harga, deposit tetap dan panggilan di atas adalah seperti berikut:
(a) sebarang cagaran ke atas aset-aset Syarikat yang timbul sejak akhir tahun kewangan yang       ASET
  menjamin liabiliti-liabiliti pihak lain; atau                            Harta benda, kilang dan peralatan                    2,083,359         1,379,616                                           2006             2005
                                                    Aset tak ketara                              400,093             -                                            RM              RM
(b) sebarang liabiliti luar jangka Syarikat yang telah timbul sejak akhir tahun kewangan.        Pelaburan-pelaburan                    1      229,127,059        232,759,943       Pematangan dalam tempoh 12 bulan                 71,296,117          43,072,602
                                                    Aset cukai tertunda                           1,387,000         2,433,658       Pematangan selepas tempoh 12 bulan               145,094,773          173,032,749
Tiada liabiliti luar jangka atau liabiliti lain Syarikat yang telah berkuatkuasa atau kemungkinan
                                                    Penghutang-penghutang                   2      14,509,319         15,685,322                                       216,390,890          216,105,351
akan berkuatkuasa dalam tempoh dua belas bulan selepas akhir tahun kewangan, yang
                                                    Tunai dan baki bank                           5,862,588          798,689
mengikut pandangan Pengarah-pengarah, akan atau boleh menjejaskan keupayaan Syarikat
untuk memenuhi tanggungannya apabila tiba masanya.                                                                                        2. PENGHUTANG-PENGHUTANG
                                                    Jumlah aset                              253,369,418        253,057,228                                           2006             2005
Untuk tujuan perenggan ini, liabiliti luar jangka atau liabiliti-liabiliti lain adalah tidak termasuk                                                              Penghutang perniagaan                           RM              RM
liabiliti-liabiliti yang timbul dari kontrak-kontrak penanggung insurans dalam urusan biasa       LIABILITI                                                        Premium belum dijelaskan termasuk
perniagaan Syarikat.                                          Peruntukan bagi tuntutan-tuntutan belum                                         bagi ejen, broker dan penanggung insurans bersama        10,112,916            9,431,683
                                                    dibayar                          3        38,479,914         32,816,063     Peruntukan hutang ragu                      (2,366,027)          (3,369,557)
PERUBAHAN KEADAAN-KEADAAN                                        Pemiutang                                 22,212,424         23,737,918                                       7,746,889           6,062,126
Pada tarikh laporan ini, Pengarah-pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan, jika tidak        Liabiliti cukai semasa                            422,925         2,638,394     Amaun dijangka daripada penanggung
diambilkira di dalam laporan ini atau penyata-penyata kewangan Syarikat, yang                                                                          insurans semula dan syarikat mengesid               3,029,115            6,753,041
                                                                                         61,115,263         59,192,375
mengakibatkan jumlah yang dinyatakan di dalam penyata-penyata kewangan ini                                                                            Peruntukan hutang ragu                      (740,044)           (1,588,774)
mengelirukan.                                                                                                                                           2,289,071            5,164,267
                                                    Rizab bagi premium belum diperolehi                    26,379,152         24,752,280     Lain-lain penghutang
PERKARA-PERKARA LUARBIASA                                                                                                    Pendapatan faedah dijangka dan terakru              2,036,575           2,399,689
Keputusan daripada operasi Syarikat bagi tahun kewangan, pada pandangan Pengarah-            Jumlah liabiliti                             87,494,415         83,944,655     Aset dipegang oleh Malaysian Motor
pengarah, tidak banyak dipengaruhi oleh sebarang perkara, urusniaga atau peristiwa penting                                                                    Insurance Pool                          1,589,887           1,146,824
dan luarbiasa keadaannya.                                        EKUITI PEMEGANG SAHAM                                                  Lain-lain penghutang                        526,217            459,043
                                                    Modal saham                              100,000,000        100,000,000       Bayaran-bayaran terdahulu                      47,284            234,118
Tidak timbul sebarang perkara, urusniaga atau peristiwa penting dan luarbiasa dalam jangka       Ekuiti rizab                               343,201          265,875       Deposit-deposit                           273,396            219,255
waktu antara akhir tahun kewangan dan tarikh laporan ini disediakan, yang pada pandangan                                                                                                      4,473,359           4,458,929
                                                    Perolehan tertahan                           65,531,802         68,846,698
Pengarah-pengarah menjejaskan keputusan operasi Syarikat bagi tahun laporan ini dibuat.                                                                     Jumlah penghutang-penghutang                   14,509,319           15,685,322

                                                                                       165,875,003        169,112,573       Penghutang dalam tempoh 12 bulan                 14,279,299           15,340,067
MODAL SAHAM
Tidak ada saham-saham baru yang diterbitkan oleh Syarikat dalam tahun kewangan.
                                                    JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI                                               Penghutang selepas tempoh 12 bulan                 230,020            345,255
                                                    PEMEGANG SAHAM                            253,369,418        253,057,228
                                                                                                                 Jumlah penghutang-penghutang                   14,509,319           15,685,322
PENTADBIRAN KORPORAT
Lembaga berpuas hati bahawa Syarikat secara umumnya mematuhi preskriptif permohonan di         Nota yang disertakan adalah sebahagian daripada penyata kewangan.
dalam JPI/GPI 25: Perhematan Rangka Pentadbiran Korporat bagi Penanggung Insurer.                                                                        3. PERUNTUKAN BAGI TUNTUTAN-TUNTUTAN BELUM DIJELASKAN
                                                      PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006                                                               2006             2005
JAWATANKUASA AUDIT                                                                                                                                             RM              RM
Jawatankuasa Audit telah ditubuhkan untuk membantu Lembaga dalam memastikan                                                        2006            2005
                                                                                                                 Peruntukan bagi tuntutan-tuntutan
kesahihan penyeliaan Penyata-penyata Kewangan Syarikat dan proses laporan kewangan,                                                     RM             RM
                                                                                                                 belum dijelaskan                         70,839,590           61,052,824
memastikan Syarikat mematuhi keperluan peraturan dan undang-undang, sistem kawalan                                                                        Boleh dipungut daripada penanggung
dalaman, proses audit, prestasi juruaudit dalaman Syarikat dan prestasi serta kebebasan         HASIL KENDALIAN                            179,978,516        172,339,789       insurans semula                         (32,359,676)         (28,236,761)
juruaudit luar Syarikat.
                                                    DANA PEMEGANG SAHAM:                                                   Tuntutan-tuntutan bersih belum dijelaskan            38,479,914           32,816,063
Jawatankuasa Audit terdiri daripada empat Pengarah bukan eksekutif :                  Pendapatan pelaburan                            3,279,905           1,807,518
                                                    Perbelanjaan pengurusan                           (15,989)           (67,442)
Lim Poh Ho (Pengerusi)                                         Lain-lain perbelanjaan kendalian/
Dato’ Azman Shah bin Haron                                       (perbelanjaan)                                584,856         (317,234)      LAPORAN JURUAUDIT KEPADA AHLI-AHLI ACE SYNERGY INSURANCE BERHAD
Neil Treleaven Spettigue                                                                              3,848,772         1,422,842
Damien Francis Sullivan                                         Pindahan lebihan daripada Akaun Hasil                   24,632,992         69,476,433     Pada 21 Mac 2007, kami melaporkan penyata-penyata kewangan berkanun ACE Synergy
                                                                                                                 Insurance Berhad bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2006. Dalam laporan tersebut,
JAWATANKUASA PENCALONAN                                                                                                     kami menyatakan bahawa:
                                                    Keuntungan sebelum cukai                         28,481,764         70,899,275
Tujuan Jawatankuasa Pencalonan ialah membantu Lembaga menubuhkan prosedur rasmi
untuk melantik dan menilai prestasi Pengarah-pengarah, Ketua Pegawai Eksekutif dan                                                                        “Kami telah mengaudit penyata-penyata kewangan seperti yang dibentangkan di muka surat 8
                                                    Cukai                                 (10,196,660)       (18,183,874)       sehingga 57. Penyata-penyata kewangan berkenaan adalah tanggungjawab Pengarah-
pegawai utama syarikat. Jawatankuasa ini berpuas hati bahawa Lembaga Pengarah
                                                                                                                 pengarah Syarikat. Adalah tanggungjawab kami mengungkapkan pendapat berdasarkan
majoritinya terdiri daripada Pengarah bukan bebas yang mempunyai kemahiran campuran
                                                    Keuntungan bersih bagi tahun kewangan                   18,285,104         52,715,401     pengauditan kami ke atas penyata-penyata kewangan dan melaporkannya pendapat untuk
yang diperlukan, pengalaman dan ciri-ciri untuk menyumbangkan kepada keberkesanan
                                                                                                                 anda, sebagai satu badan, selaras dengan Seksyen 174 Akta Syarikat, 1965 dan bukan atas
Lembaga Pengarah.                                                                                                        tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab ke atas orang lain untuk kandungan laporan ini.
                                                    Perolehan sesaham (sen)                               18              53
Jawatankuasa Pencalonan terdiri daripada semua ahli Lembaga Pengarah.                                                                              Kami menjalankan pengauditan berdasarkan piawaian-piawaian pengauditan yang diluluskan
                                                    Dividen sesaham (sen)                                30              30   di Malaysia. Piawaian-piawaian tersebut memerlukan kami merancang dan menjalankan
Dato’ Azman Shah bin Haron (Pengerusi)                                                                                              pengauditan bagi memperolehi jaminan yang wajar mengenai sama ada penyata-penyata
Lim Poh Ho                                               Nota yang disertakan adalah sebahagian daripada penyata kewangan.                            kewangan bebas dari kenyataan penting yang mengelirukan. Pengauditan termasuk
Neil Treleaven Spettigue                                                                                                     pemeriksaan, berdasarkan asas ujian, bukti yang menyokong amaun-amaun dan pendedahan
Damien Francis Sullivan                                          AKAUN HASIL INSURANS AM                                                dalam penyata-penyata kewangan. Pengauditan juga termasuk penilaian ke atas penggunaan
Rajbir Singh Nanra                        (dilantik pada 2 Februari 2007)     BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006                                     prinsip-prinsip perakaunan dan anggaran-anggaran penting dibuat oleh Pengarah-pengarah,
Lee Koon Yew                       (letak jawatan pada 31 Disember 2006)                                                                  serta penaksiran ke atas penyampaian penyata-penyata kewangan pada keseluruhannya. Kami
                                                                                         Marin,                     percaya bahawa pengauditan kami memberikan suatu asas yang wajar ke atas pendapat kami.
JAWATANKUASA PENGHADIAHAN & PENGUPAHAN                                                                   Penerbangan
                                                                       Kebakaran     Motor     & Transit     Pelbagai   Jumlah      Pada pendapat kami:
Tujuan jawatankuasa ini ialah untuk menubuhkan dan mengawasi polisi ganti rugi Syarikat,
termasuk isu berkenaan dengan bayaran dan perlaksanaan Pengarah, Ketua Pegawai Eksekutif                               RM       RM        RM        RM      RM
dan pegawai berpangkat tinggi di dalam Syarikat.                            Premium kasar             23,696,864  13,405,380    10,194,423   122,961,822 170,258,489       (a)   penyata-penyata kewangan tersebut telah disediakan menurut peruntukan-peruntukan
                                                    Insurans semula           (16,813,701)  (1,029,550)   (2,679,390)   (52,303,273) (72,825,914)          Akta Syarikat, 1965 dan Piawaian-piawaian Perakaunan yang diterima pakai dan
Jawatankuasa Penghadiahan dan Pengupahan terdiri daripada :                                                                                        diluluskan di Malaysia bagi entiti selain daripada entiti-entiti swasta dengan memberi
                                                    Premium bersih            6,883,163   12,375,830    7,515,033     70,658,549    97,432,575       gambaran yang benar dan adil bagi:
Dato’ Azman Shah bin Haron (Pengerusi)
Lim Poh Ho                                                                                                                (i) perkara-perkara yang diperlukan oleh Seksyen 169 Akta Syarikat, 1965 untuk
                                                    Penyusutan/(penambahan) dalam                                                     dinyatakan dalam penyata-penyata kewangan; dan
Neil Treleaven Spettigue
                                                    rizab bagi risiko belum tamat    (2,352,632)  (1,701,830)      75,716     2,351,874    (1,626,872)
Damien Francis Sullivan                                                                                                          (ii) hal ehwal Syarikat pada 31 Disember 2006 dan keputusan-keputusan serta aliran-
Rajbir Singh Nanra                        (dilantik pada 2 Februari 2007)                                                                       aliran tunai Syarikat bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut;
                                                    Premium diperolehi           4,530,531  10,674,000    7,590,749    73,010,423 95,805,703       dan
Ketika tahun ini, Jawatankuasa telah mempertimbangkan semula fi bayaran kepada             Tuntutan bersih ditanggung      (1,909,790)  (9,492,628)   (4,023,183)   (16,951,682) (32,377,283)
Pengarah-pengarah berdasarkan prestasi dan penyertaan individu.                     Komisen bersih             (578,402)  (1,231,576)   (1,662,923)    (5,932,945) (9,405,846)      (b)   rekod-rekod perakaunan dan rekod-rekod lain serta pendaftaran-pendaftaran yang
                                                                                                                     diperlukan oleh Akta telah disimpan oleh Syarikat dengan sempurna menurut
JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO                                     Lebihan/(Kurangan) pengunderaitan                                                 peruntukan-peruntukan Akta tersebut.
Jawatankuasa Pengurusan Risiko mengesahkan seluruh tanggungjawab ke atas proses             sebelum perbelanjaan pengurusan    2,042,339    (50,204)    1,904,643     50,125,796    54,022,574
                                                                                                                 Selain daripada penyata aliran tunai dan perubahan di dalam ekuiti, dan semua nota penyata-
pengurusan risiko Syarikat bagi memastikan kecukupan dan ketulusan kawalan dalaman dan
                                                                                                                 pentaya kewangan yang tidak diterbitkan, kecuali nota-nota yang berkaitan dengan pelaburan,
amalan pengurusan risiko. Ia harus dikenali bahawa kawalan dan amalan tersebut direka          Perbelanjaan pengurusan                                         (40,490,701)  penghutang-penghutang dan tuntutuan belum dijelaskan, penyata-penyata kewangan yang
untuk memaksimumkan pelonggaran risiko yang dapat dijangka, bukannya menghapuskan                                                                        dibentangkan di sini adalah sama dalam semua aspek penting seperti yang dilaporkan oleh kami.
risiko kegagalan.                                            Lebihan pengunderaitan                                          13,531,873
                                                    Pendapatan perlaburan                                           6,440,122   Selaras dengan itu, bagi penghargaan yang sepenuhnya keadaan urusan Syarikat pada tahun
Jawatankuasa Pengurusan Risiko terdiri daripada empat Pengarah bukan eksekutif:                                                                         kewangan berakhir 31 Disember 2006, dan keputusan-keputusan serta aliran-aliran tunai
                                                    Lain-lain perbelanjaan - bersih                                      4,660,997
                                                                                                                 Syarikat yang berakhir pada tarikh tersebut, rujukan harus dibuat kepada penyata-penyata
Lim Poh Ho                     (dilantik sebagai Pengerusi pada 5 Mac 2007)
                                                                                                                 kewangan berkaunun ACE Synergy Insurance Berhad bagi tahun kewangan berakhir 31
Damien Francis Sullivan           (letak jawatan sebagai Pengerusi pada 5 Mac 2007)      Lebihan dipindahkan ke Penyata Pendapatan                                 24,632,992
Dato’ Azman Shah Bin Haron                                                                                                    Disember 2006, mengikut konteks laporan kami yang dibuat pada 21 Mac 2007.
Neil Treleaven Spettigue
                                                    Nota yang disertakan adalah sebahagian daripada penyata kewangan.                            PRICEWATERHOUSECOOPERS           JAYARAJAN A/L U.RATHINASAMY
Senarai Lembaga dan mesyuarat Jawatankuasa Lembaga semasa tahun kewangan dinyatakan                                                                       (No. AF – 1146)               (No. 2059/06/08 (J))               Kuala Lumpur
seperti di bawah.                                                                                                        Akauntan Awam                Rakankongsi firma                 21 Mac 2007
                                                          NOTA: Penyata kewangan sepenuhnya boleh dilayari di www.aceinsurance.com.my

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:748
posted:1/2/2010
language:Malay
pages:1