PROSEDUR PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN LEMBAGA by klutzfu60

VIEWS: 889 PAGES: 11

									INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)
      52109 KEPONG, SELANGOR D.E


    PROSEDUR
  PENYEDIAAN PENYATA
KEWANGAN TAHUNAN LEMBAGA
        PK(S).FRIM.KEW.01

        DISEDIAKAN OLEH      DILULUSKAN OLEH

TANDATANGAN
NAMA     MOHD ZAMSHARI HJ. ABD  DATO' DR. ABD. LATIF MOHMOD
          RAHMAN

JAWATAN    PENGARAH BAHAGIAN     WAKIL PENGURUSAN
          KEWANGAN

TARIKH      14 OGOS 2007        14 OGOS 2007
                             NO. DOKUMEN       PK(S).FRIM.KEW.01
                 PROSEDUR         NO. KELUARAN       1
            PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN    NO. PINDAAN       0
               TAHUNAN LEMBAGA       TARIKH KUATKUASA     14 OGOS 2007
                             MUKA SURAT        2/11


i.     MUKASURAT PINDAAN

                        RUJUKAN
   TARIKH       NO. PINDAAN      PINDAAN/                  DILULUSKAN
                                 BUTIR-BUTIR PINDAAN
   PINDAAN       /KELUARAN      MUKASURAT                    OLEH
                        TERLIBAT
PJK D:/QS FRIM/PK(S)/FRIM.KEW.01-9 JULAI 07
                            NO. DOKUMEN         PK(S).FRIM.KEW.01
                 PROSEDUR        NO. KELUARAN        1
            PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN   NO. PINDAAN         0
               TAHUNAN LEMBAGA      TARIKH KUATKUASA      14 OGOS 2007
                            MUKA SURAT         3/11


ii     SENARAI PEMEGANG DOKUMEN

NO. SALINAN TERKAWAL                    PEMEGANG DOKUMEN

PK(S).FRIM.KEW.01(01)             Ketua Pengarah FRIM

PK(S).FRIM.KEW.01(02)             Timbalan Ketua Pengarah (Penyelidikan)

PK(S).FRIM.KEW.01(03)             Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)

PK(S).FRIM.KEW.01(04)             Pengarah Bahagian Kewangan

PK(S).FRIM.KEW.01(master)           Ketua Unit Pengurusan & Jaminan Kualiti
PJK D:/QS FRIM/PK(S)/FRIM.KEW.01-9 JULAI 07
                            NO. DOKUMEN        PK(S).FRIM.KEW.01
                 PROSEDUR       NO. KELUARAN       1
            PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN   NO. PINDAAN        0
               TAHUNAN LEMBAGA      TARIKH KUATKUASA     14 OGOS 2007
                            MUKA SURAT        4/11


1.0     OBJEKTIF

      Prosedur ini menerangkan cara pengendalian penutupan akaun dan penyediaan
      Penyata Kewangan Tahunan Lembaga selaras dengan garis panduan yang
      dilkeluarkan oleh Perbendaharaan.

2.0     SKOP

      Prosedur ini digunakan oleh kakitangan Bahagian Kewangan bagi semua urusan
      penutupan akaun dan penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Lembaga.

3.0     RUJUKAN
4.0
       3.1     MK.FRIM.01       : Manual Kualiti FRIM MS ISO 9001:2000

                Seksyen 7.2.1   : Penentuan keperluan yang berkaitan dengan
                          perkhidmatan kpd pelanggan
                Seksyen 7.2.3   : Komunikasi dengan pelanggan

                Seksyen 7.4.2   : Proses Perolehan

                Seksyen 7.5.1   : Kawalan ke atas proses penyediaan penyampaian
                          perkhidmatan
                Seksyen 8.2.3   : Pemantauan dan Pengukuran Proses

                Seksyen 8.2.4   : Pemantauan & Pengukuran Produk

       3.2     Arahan Perbendaharaan

       3.3     Garis Panduan Penyediaan Dan Pembentangan Laporan Tahunan Dan
             Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan – Pek. Perb. Bil 4 Tahun
             2007
       3.4     Akta Badan Badan Berkanun (Akaun & Laporan)

       3.5     Akta Lembaga Penyelidikan & Pembangunan Hutan Malaysia (MFRDB)
             1985: Enakmen 319
 PJK D:/QS FRIM/PK(S)/FRIM.KEW.01-9 JULAI 07
                      NO. DOKUMEN         PK(W).FRIM.01
            PROSEDUR       NO. KELUARAN        1
       PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN  NO. PINDAAN         0
          TAHUNAN LEMBAGA     TARIKH KUATKUASA      2 OGOS 2007
                      MUKA SURAT         5/11
4.0  DEFINISI

   4.1  Penyata Kewangan Tahunan Lembaga
       Laporan kedudukan kewangan Lembaga pada 31 Disember yang disediakan
       mengikut Piawaian MASB yang mengandungi;
        i.  Sijil Audit Negara
        ii.  Akuan Sumpah pegawai bertanggungjawab ke atas kewangan
           Lembaga
        iii. Laporan Pengerusi Lembaga dan Ketua Pengarah
        iv.  Penyata Pendapatan
        v.  Penyata Imbang Duga
        vi.  Penyata Aliran Tunai
        vii. Penyata Perubahan Dana
        viii. Nota-nota kepada akaun

5.0  SINGKATAN    5.1   P(KW)      : Pengarah Bahagian Kewangan

    5.2   Ak       : Akauntan Kanan

    5.3   AKn      : Akauntan

    5.4   PAK       : Penolong Akauntan

    5.5   PA       : Pembantu Akaun

    5.6   UPA       : Unit Pengurusan Aset

    5.7   MASB      : Malaysian Accounting Standard Board
                               NO. DOKUMEN          PK(S).FRIM.KEW.01
                 PROSEDUR          NO. KELUARAN          1
            PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN     NO. PINDAAN          0
               TAHUNAN LEMBAGA        TARIKH KUATKUASA        14 OGOS 2007
                               MUKA SURAT           6/11


6.0     TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB                            TINDAKAN

                          PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN
                          LEMBAGA

        P(KW)              1  Keluarkan arahan penutupan Akaun Lembaga supaya Akaun
                          Lembaga disiapkan sebelum 30 April kepada Unit Akaun

         PAK              2  Buat pelarasan akaun-akaun yang berkenaan;
                           i.   Semak Imbang Duga
                           ii.  Semak lejar
                          Sekiranya terdapat pembetulan, buat pelarasan.
                          Sekiranya tiada pembetulan, sedia Jernal Penutupan Akaun

       PAK/PA              3  Sediakan penyata dan sijil berikut bagi tahun berakhir 31
                          Disember :-
                           i.   Sijil Panjar Wang Runcit daripada pemegang
                               panjar
                           ii.  Pengesahan baki bank dan simpanan tetap
                               daripada bank-bank FRIM
                           iii.  Pengesahan baki pinjaman daripada kakitangan
                               FRIM
                           iv.  Senarai penghutang dan pemiutang

       PAK UPA              4  Sediakan senarai aset bagi tahun berakhir 31 Disember
                          yang mengandungi;
                           i.   Semua aset Lembaga mengikut kategori
                           ii.  Perkiraan susut nilai semasa dan terkumpul
                           iii.  Nilai buku
                          Pelarasan ke atas aset Lembaga yang dilupus atau dijual

         PAK              5  Sedia deraf Penyata Kewangan dan serah kepada AK/AKn
                          untuk semakan.

       AK / AKn             6  Semak deraf Penyata Kewangan. Sekiranya terdapat
                          pembetulan, buat pelarasan dan kembali ke proses 5.
                          Sekiranya tiada pembetulan, serah kepada P(KW). PJK D:/QS FRIM/PK(S)/FRIM.KEW.01-9 JULAI 07
                      NO. DOKUMEN         PK(W).FRIM.01
           PROSEDUR       NO. KELUARAN         1
      PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN   NO. PINDAAN         0
         TAHUNAN LEMBAGA      TARIKH KUATKUASA       2 OGOS 2007
                      MUKA SURAT          7/11
TANGGUNGJAWAB                    TINDAKAN

    P(KW)        7   Semak deraf Penyata Kewangan. Sekiranya terdapat
                 pembetulan, buat pelarasan dan kembali ke proses 6.
                 Sekiranya tiada pembetulan, buat akuan sumpah ke atas
                 penyata kewangan yang disediakan dan serah kepada
                 Pengerusi Lembaga dan Ketua Pengarah FRIM untuk
                 ditandatangani.

Pengerusi Lembaga/KP    8   Tandatangan Penyata Kewangan dan serah kembali kepada
                 P(KW).

    P(KW)        9   Kemukakan Penyata Kewangan kepada Audit Negara.

              10   Kemukakan Akaun Belum Diaudit kepada Lembaga untuk
                 kelulusan.

              11   Terima Surat Pegurusan daripada Jabatan Audit Negara dan
                 mengadakan exit conference dan ambil tindakan ke atas
                 semua perkara yang dibangkitkan.

              12   Kemuka Sijil audit berserta dengan Penyata Kewangan dan
                 Laporan Tahunan kepada Menteri untuk dibentangkan di
                 Kabinet dan Parlimen.
                    NO. DOKUMEN           PK(W).FRIM.01
          PROSEDUR      NO. KELUARAN          1
     PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN  NO. PINDAAN           0
        TAHUNAN LEMBAGA     TARIKH KUATKUASA        2 OGOS 2007
                    MUKA SURAT           8/11
7.0 CARTA ALIRAN

  A.  PENYEDIAAN AKAUN TAHUNAN

           Carta alir              Tanggungjawab
                                PK(W)
                                PAK
                                PAK/PA
                               PAK/UPA
                              NO. DOKUMEN           PK(S).FRIM.KEW.01
                 PROSEDUR         NO. KELUARAN           1
            PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN     NO. PINDAAN           0
               TAHUNAN LEMBAGA        TARIKH KUATKUASA         14 OGOS 2007
                              MUKA SURAT            9/11
     A.   PENYEDIAAN AKAUN TAHUNAN (SAMBUNGAN)

                       Carta alir           Tanggungjawab
                                          PAK
                                          PAK
                                         AK/AKn
                                         AK/AKn
                                        PK(W)/PAK
PJK D:/QS FRIM/PK(S)/FRIM.KEW.01-9 JULAI 07
                              NO. DOKUMEN          PK(S).FRIM.KEW.01
                 PROSEDUR         NO. KELUARAN          1
            PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN     NO. PINDAAN          0
               TAHUNAN LEMBAGA        TARIKH KUATKUASA        14 OGOS 2007
                              MUKA SURAT           10/11
     A.   PENYEDIAAN AKAUN TAHUNAN (SAMBUNGAN)

                       Carta alir           Tanggungjawab
                                     Pengerusi Lembaga/KP
                                         PK(W)
                                         PK(W)
                                         PK(W)
                                         PK(W)
PJK D:/QS FRIM/PK(S)/FRIM.KEW.01-9 JULAI 07
                           NO. DOKUMEN         PK(S).FRIM.KEW.01
                 PROSEDUR      NO. KELUARAN        1
            PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN  NO. PINDAAN         0
               TAHUNAN LEMBAGA     TARIKH KUATKUASA      14 OGOS 2007
                           MUKA SURAT         11/11


8.0 REKOD KUALITI

                                              TEMPOH
  BIL.               JENIS REKOD             LOKASI
                                             SIMPANAN

  1.     Penyata Kewangan                   Unit Akaun       7 Tahun

  2.     Resit                        Kewangan        3 tahun

  3.     Jernal                          Akaun        7 tahun

  4.     Lejar                          Akaun        7 tahun
PJK D:/QS FRIM/PK(S)/FRIM.KEW.01-9 JULAI 07

								
To top