Putrajaya - Bengkel Potensi Pasaran Eksport Buah-Buahan Malaysia by klutzfu51

VIEWS: 5,524 PAGES: 52

									   KANDUNGAN                     BENGKEL POTENSI PASARAN EKSPORT
UMUM
                         M/S
                            BUAH-BUAHAN MALAYSIA DI EROPAH
1. Bengkel Potensi Pasaran Eksport Buah -     1
  Buahan Malaysia Di Eropah Dan Asia -
  Pembuka Jalan Ke Arah Perluasan Pasaran
                            DAN ASIA - PEMBUKA JALAN KE ARAH
  Antarabangsa
2. Potensi Makanan Proses Tahun 2008 Dan     4  PERLUASAN PASARAN ANTARABANGSA
  Pemasaran Runcit Peringkat Domestik Dan
  Global
                            Disediakan oleh: Zuriana Mat Adam, Ibu Pejabat FAMA (zuriana@fama.net.my)

SAYUR
1. Bekalan Sayur Diramal Mencukupi Bagi      7
  Suku Pertama 2008
2. Isu Pembuangan Sawi - Harga Kembali      7
  Stabil
3. Pahitnya Peria... Besar Khasiatnya       8
4. Korean Hot Chili, Variatie Baru Perlu     9
  Diperluaskan
5. Banjir Mempengaruhi Harga Dan Bekalan     10
  Keledek
6. Bekalan Labu Manis Dari Rompin Terjejas    10
7. Perusahaan Cendawan Perlis Membuahkan     11
  Hasil
8. Tanaman Cili Di Malaysia           13
9. Fertigasi - Ke Arah Hasil Pertanian Selamat  14

BUAH
1. Eksport Tebu Lebih Baik            14
2. Limau Bali Nyalas, Melaka           16
3. Tanaman Epal Hijau Di Sabah          17
4. Pengeluaran Limau Madu Di Citrus Valley    18
  Mengalami Kemerosotan
5. “Citrus Greening” Menjejaskan Industri    19
  Limau Madu
6. Fertigasi Mega Meningkatkan Imej Pertanian  20
  Di Terengganu
7. “Antraknos” - Betik : Pekebun Bimbang     22
8. Anggur Sendayan Valley            23
9. Pengeluaran Salak Berkurangan         24

TERNAKAN/IKAN AIR TAWAR
1. Udang Galah Ulu Legong            25
2. Ayam Kampung Organik Bakal Saingi       25  Bengkel Potensi Pasaran Eksport Buah-Buahan Malaysia di Eropah dan Asia
  Pasaran Ayam Daging                dirasmikan oleh Y.B. Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Bin Haji Mohd Yassin, Menteri
3. Industri Ternakan Kambing Berpotensi     26
  Tinggi                       Pertanian dan Industri Asas Tani.

TANAMAN KONTAN/INDUSTRI
1. Permintaan Kelapa Di Kelantan Stabil
2. Penanaman Roselle
3. Kelapa Pandan
                         27
                         28
                         29
                            P  utrajaya - Bengkel Potensi Pasaran Eksport Buah-Buahan Malaysia di Eropah
                              dan Asia anjuran FAMA dan IPTA telah berlangsung pada 22 Januari 2008
                            ber tempat di Hotel Marriott, Putrajaya mendapat sambutan yang
4. Kg. Sekayu Perintis Projek Penanaman Serai  30
  Wangi
                            memberangsangkan. Ini dilihat dengan kehadiran seramai 346 orang peserta terdiri
5. Kepentingan Herba Dalam Perubatan Dan     32  daripada 96 orang kakitangan jabatan dan agensi kerajaan, 209 orang pensyarah
  Makanan                       dan penuntut IPTA dan 41 orang daripada industri.
6. KbioCorp Bantu Perkembangan Industri     34
  Herba
                            Bengkel ini didahului dengan majlis perasmian oleh Y.B. Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin
IKS & LAIN-LAIN
1. Potensi Pasaran Ikan Tahai          34  Bin Haji Mohd Yassin, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, kemudian disusuli
2. Fama Tingkat Produk IAT            35  dengan tiga pembentangan kertas kerja.
3. Teknologi Belanda Jayakan Sutratani      36

DIREKTORI & JADUAL                   Kertas kerja pertama bertajuk ‘Penilaian Potensi Pasaran Buah-Buahan Malaysia
>  Senarai Pengimport, Pengedar Dan Peruncit  37  di Netherlands’ dibentangkan oleh Prof. Dr. Mohd Fauzi Mohd Jani yang merupakan
  Buah-Buahan Tropika Di Netherlands
>  Harga Sayur-Sayuran Terpilih Di Malaysia      Dekan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia.
>  Harga Buah-Buahan Terpilih Di Malaysia    47
>  Harga Ternakan Mengikut Peringkat,      48
  Semenanjung Malaysia             49  Menurut Prof. Dr. Mohd Fauzi, penyelidikan di Netherlands bertujuan untuk
>  Harga Kelapa Mengikut Gred, Semenanjung      mengenalpasti pengimport, pengedar dan peruncitan di dalam industri buah-
  Malaysia                   50
                                                           Bersambung di muka surat 2

               H a k c i p t a                 T e r p e l i h a r a                         1
  Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
  Agricultural Commodities Market Outlook
   buahan di negara tersebut. Kedua untuk
   mengenalpasti jenis dan ciri-ciri buah-
   buahan yang digemari oleh pasaran
   Eropah. Ketiga mengenalpasti
   kemudahan untuk pengagihan buah-
   buahan dan keempat menyarankan
   satu pelan tindakan yang strategik untuk
   meningkatkan eksport buah-buahan ke
   Netherlands. Buah-buahan yang dikaji
   ialah belimbing besi, betik, nenas, limau
   bali, buah naga, rambutan, manggis,
   durian, mangga dan nangka.

   Penemuan     penyelidikan     ini


   Disediakan oleh:
   Cawangan Khidmat Risikan Pasaran
   Bahagian Perisikan Pasaran FAMA

   Dengan Kerjasama
   1. Cawangan Khidmat Maklumat
     Pemasaran (MIS)
   2. Bahagian Pemasaran Ibu
     Pejabat, Kakitangan FAMA
     Negeri & Daerah

   Bagi mendapatkan laporan secara
   ber terusan  dan   sebarang
   pertanyaan mengenai artikel ini sila
   kemukakan permohonan kepada:
                         Para peserta bengkel sedang mendengar taklimat yang disampaikan oleh Prof. Dr.
   Pengarah                  Mohd Fauzi dari UKM.
   Cawangan Khidmat Risikan Pasaran
   Bangunan FAMA Point            menunjukkan terdapat potensi pasaran    Eropah. Setiap pengusaha perlu
   Lot 17304, Jalan Persiaran 1        yang besar untuk buah-buahan Tropika    bersedia dengan prosedur keselamatan
   Bandar Baru Selayang            di Netherlands yang memberi peluang    makanan dan juga perubahan tabiat
   68100 Batu Caves              akses pasaran yang strategik untuk     pemakanan pengguna di Eropah.
   Selangor                  menembusi negara-negara Eropah       Terdapat 4 fasa yang perlu dilalui oleh
                         yang lain kerana buah-buahan yang     pengusaha bagi memastikan pasaran
   Tel: 03-6126 2020 / 6120 3053       dieksport ke Netherlands bukan sahaja   produknya terjamin di Eropah iaitu,
                         diagih ke seluruh negara tersebut tetapi  kualiti produk yang ditawarkan
   Fax: 03-6120 3049
                         turut dieksport semula ke Belgium,     memenuhi peraturan standard dan
   email: ahadiah@fama.net.my
                         Jerman, Perancis, UK dan lain-lain     kehendak pengguna yang ditetapkan,
                         Negara Eropah. (100 senarai        kuantiti produk perlu dipenuhi untuk
   Tinjauan Pasaran Komoditi         pengimport, pengedar dan peruncit     pasaran, pengesahan peraturan produk
   Pertanian ini diterbitkan setiap      buah-buahan tropika di Netherlands     dan harga yang kompetitif.
   tiga bulan: Januari, April, Julai     yang menyertai kajian ini disiarkan di
   dan   Oktober  dan   boleh      dalam keluaran kali ini.)         Manakala kertas kerja ketiga bertajuk
   dicapai melalui laman web:                              ‘Kajian Pengantarabangsaan dan
   http://www.famaxchange.org         Seterusnya kertas kerja kedua pula     Pengkomersilan      Buah-buahan
                         bertajuk ‘The Enterprise and The      Malaysia: Penilaian kesedaran
   Reka Bentuk & Cetakan           Importance of Quality Compliance for    pengguna, penerimaan, sikap dan
   Smart Print & Stationer Sdn Bhd      Market Acces to EU’ dibentangkan oleh   citarasa di Jepun’ dibentangkan oleh
   No. 64, Jalan SBC 8,            Encik Palasuberniam K, Kaunselor      Prof. Dr. Faridah Haji Hassan, Pengarah
   Taman Sri Batu Caves,           Pertanian Malaysia di Netherlands.     Pusat Kecemerlangan Perniagaan,
   68100 Batu Caves,                                   Fakulti Pengurusan Perniagaan,
   Selangor Darul Ehsan.           Beliau   menegaskan    tentang    Universiti Teknologi Mara.
                         kepentingan pengusaha menekankan
                         kualiti produk untuk memasuki pasaran

2
Sesi Pembentangan Kertas Kerja dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan FAMA, Tuan Haji Sahbani Saimin.

Menurut Prof. Dr. Faridah, kajiannya   strategi bagi memenangi persaingan    pemasaran hasil pertanian di Malaysia
adalah bertujuan untuk memperolehi    pasaran eksport dan seterusnya dapat   ser ta menyokong per tumbuhan
maklumat terperinci mengenai prosidur  meningkatkan eksport buah-buahan     ekonomi negara.
import, sistem saluran pengedaran dan  Malaysia di Eropah dan Asia. Disamping
prosedur penjagaan tumbuhan import,   itu juga, menerusi penemuan dalam    Kertas kerja bagi Bengkel Potensi Pasaran
kedua menilai tahap kesedaran, sikap,  penyelidikan tersebut ia juga dapat   Eksport Buah - buahan Malaysia di Eropah dan
                                         Asia ini boleh dicapai melalui laman web: http:/
citarasa pilihan dan penerimaan buah-  dimanfaatkan dalam meningkatkan     / www.famaxchange.org
buahan Malaysia di kalangan pengguna
di Jepun dan ketiga membantu bagi
merangka pelan tindakan yang strategik
untuk menembusi pasaran Jepun.

Menurut beliau, penemuan kajian
menunjukkan buah mangga merupakan
buah yang sangat berpotensi di pasaran
Jepun kerana dapat memenuhi citarasa
dan pilihan utama mereka. Pelan
strategik juga dicadangkan yang
menjuruskan pengurusan sebelum dan
selepas tuaian, rantaian penawaran,
meneruskan langkah prosedur
pelepasan larangan eksport ke atas
Harumanis terlebih dahulu bagi
membolehkan buah-buahan segar yang
lain memasuki pasaran Jepun.

Kesimpulannya bengkel ini merupakan
satu pendedahan maklumat terhadap
semua pihak yang terbabit dapat
mengenalpasti peluang dan mengatur             Antara peserta yang hadir dalam bengkel ini.

                                                                   3
  Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
  Agricultural Commodities Market Outlook
   POTENSI MAKANAN PROSES TAHUN 2008 DAN PEMASARAN
      RUNCIT PERINGKAT DOMESTIK DAN GLOBAL
                  Disediakan oleh : Ahadiah Mohd Khairi,Ibu Pejabat FAMA (ahadiah@fama.net.my)   P  asaran makanan dunia pada tahun
     2002 dianggarkan bernilai 4,096
   bilion USD dan sebanyak 48.2 peratus
                             snack bars; meal replacement products;
                             ready meals; sup; pasta; noodle;
                             canned/preserved food; frozen
                                                  bilion) dan sauces, dressings and
                                                  condiments (RM1.1 bilion). Empat
                                                  kategori makanan ini   dijangka
   terdiri daripada makanan proses; 29.5        processed food; dried processed food;   menyumbang sebanyak 59.6 peratus
   peratus minuman dan 22.3 peratus          chilled processed food, oils and fats;   pasaran makanan proses pada tahun
   makanan segar, demikian menurut           sauces, dressings and condiments;     2008 dengan nilai sebanyak RM7.8
   Economic Research Service/USDA.           baby food dan spread.           bilion. (Jadual 1)

   Menurutnya lagi pasaran makanan           Nilai pasaran runcit makanan proses di   Jualan makanan proses di peringkat
   dunia di peringkat runcit pada tahun        peringkat domestik pada tahun 2008     domestik dijangka meningkat pada
   2002 dianggarkan bernilai 2,293 bilion       dijangkakan sebanyak RM13.2 bilion     kadar 1.9 peratus setahun bagi tempoh
   USD dan sebanyak 50.1 peratus terdiri        dan diramalkan meningkat kepada      2005 hingga 2010. Peningkatan
   daripada makanan proses; 26.8 peratus        RM13.8 bilion pada tahun 2010,       tertinggi dijangkakan daripada kategori
   terdiri daripada minuman dan 23.1          demikian menurut Eoromonitor        pasta iaitu sebanyak 9.0 peratus, diikuti
   peratus terdiri daripada makanan segar,       International.               oleh snack bars, soup dan meal
   demikian menurut Economic Research                               replacement products masing-masing
   Service/USDA.                    Pasaran runcit makanan proses yang     sebanyak 6.4, 5.5 dan 5.4 peratus. Nilai
                             terbesar di peringkat domestik pada    jualan runcit bagi produk ini pada tahun
   Terdapat 19 kategori makanan dalam         tahun 2008 dijangkakan daripada      2008 masing-masing dijangka
   makanan proses iaitu confectionery;         kategori dairy products (RM2.4 bilion)   sebanyak RM9.1 juta, RM8.7 juta,
   bakery products; ice cream; dairy          diikuti oleh bakery products, (RM2.3    RM33.8 dan RM5.6 juta. (Jadual 1)
   products; sweet and savoury snacks;         bilion), dried processed food (RM2.0

              Jadual 1: Jangkaan nilai dan pertumbuhan jualan runcit bagi makanan proses di peringkat
                  domestik tahun 2008

              Kategori makanan                   RM juta       % Pertumbuhan

              Confectionery                    869.0           2.2
              bakery products                   2,321.1          2.2
              ice cream                      491.0           3.0
              dairy products                    2,439.4          0.2
              sweet and savoury snacks               543.2           2.9
              snack bars                      8.7            6.4
              meal replacement products              5.6            5.4
              ready meals                     98.5           2.7
              sup                         33.8           5.5
              pasta                        9.1            9.0
              noodle                        648.3           3.5
              canned/preserved food                848.9           2.6
              frozen processed food                420.7           2.6
              dried processed food                 2,026.4          2.4
              chilled processed food                239.0           2.0
              oils and fats                    740.4           2.5
              sauces, dressings and condiments           1,064.7          2.0
              baby food                      987.9           2.6
              spread                        123.2           2.9
              Makanan proses                    13,175.6         1.9

              Sumber: Euromonitor International 2007


   Supermarket/hypermarket merupakan          6.9 peratus, jualan melalui internet 0.1  bagi kategori meal replacement
   pemasaran runcit makanan proses           peratus dan lain-lain 10.8 peratus.    products hanya sebanyak 11 peratus.
   terbesar di peringkat domestik iaitu
   sebanyak 55.3 peratus, diikuti oleh         Pemasaran runcit makanan proses      Pemasaran runcit bagi makanan proses
   independent food stores sebanyak 26.9        terbesar bagi semua kategori makanan    di peringkat domestik mengikut kategori
   peratus, convenience stores sebanyak        ialah supermarket/hypermarket kecuali   makanan adalah seperti di Jadual 2.4
                Jadual 2: Pemasaran runcit makanan proses di peringkat domestik tahun 2005

                                 C      BP     IC       DP
          Supermarket/hypermarket            37.9     32.6    25.7      72.1
          Independent food stores            28.1     17.6    58.5      9.8
          Convenience stores               25.5     5.6     8.4      15.9
          Internet                    0.5     0.2     0       0
          Lain-lain                   7.9     44.1    7.3      2.3
          Jumlah                     100     100     100      100

                                 SSS     SB     MRP      RM
          Supermarket/hypermarket            53.0     77     11.0      80.5
          Independent food stores            35.5     4      0       8.0
          Convenience stores               6.0     3.5     35       10.5
          Internet                    0      0.5     5.0      0
          Lain-lain                   5.5     15     49       1
          Jumlah                     100     100     100      100

                                 S      P      N       C/PF
          Supermarket/hypermarket            62      65     53       63
          Independent food stores            30      31     40.5      32.7
          Convenience stores               8      4      6       4.2
          Internet                    0      0      0       0
          Lain-lain                   0      0      0.5      0.1
          Jumlah                     100     100     100      100

                                 FPF     DPF     CPF      O&F
          Supermarket/hypermarket            85.5     56.3    98       53.3
          Independent food stores            12.0     40.6    1.5      44.6
          Convenience stores               0      2.9     0.5      2.0
          Internet                    0      0      0       0
          Lain-lain                   2.5     0.2     0       0.1
          Jumlah                     100     100     100      100

                                 SDC     BF     Spr
          Supermarket/hypermarket            58.5     63.0    58.0
          Independent food stores            36.5     26.8    34.0
          Convenience stores               4.5     10.1    5.0
          Internet                    0      0      0
          Lain-lain                   0.5     0.1     3.0
          Jumlah                     100     100     100

          Sumber: Euromonitor International 2007


        Nota:   C=confectionery; BP= bakery products; IC=ice cream; DP= dairy products; SSS= sweet and savoury
             snacks; SB= snack bars; MRP= meal replacement products; RM= ready meals;S= sup; P= pasta; N=
             noodle; C/PF= canned/preserved food; FPF= frozen processed food; DPF=dried processed food; CPF=
             chilled processed food, O&F=oils and fats; SDC=sauces, dressings and condiments; BF=baby food;
             Spr=spread.


Nilai pasaran runcit makanan proses di        diikuti oleh dairy products (USD 304.6  tempoh 2005 hingga 2010. Peningkatan
peringkat global pada tahun 2008           bilion), chilled processed food (USD   tertinggi dijangkakan daripada kategori
dijangkakan sebanyak USD1,579.1            197.4 bilion) dan confectionery (USD   meal replacement products sebanyak
bilion dan diramalkan meningkat            136.9 bilion). Empat kategori makanan  7.2 peratus diikuti oleh noodles, snack
kepada USD1,658.2 bilion pada tahun          ini menyumbang sebanyak 61.2 peratus   bars dan makanan bayi masing-masing
2010, demikian menurut Euromonitor          pasaran makanan proses pada tahun    sebanyak 4.5, 4.3 dan 3.8 peratus. Nilai
International.                    2008 dengan nilai sebanyak USD 967.1   jualan runcit bagi produk ini pada tahun
                           bilion USD. (Jadual 3)          2008 masing-masing ialah sebanyak
Pasaran runcit makanan proses yang                               5.7, 30.4, 7.9 dan 23.0 bilion USD.
terbesar di peringkat global pada tahun        Jualan runcit makanan proses di     (Jadual 3)
2008 dijangkakan daripada kategori          peringkat global dijangka meningkat
bakery products (USD 328.2 bilion)          pada kadar 2.6 peratus setahun bagi
                                                         Bersambung di muka surat 6

                                                                       5
  Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
  Agricultural Commodities Market Outlook
            Jadual 3: Jangkaan nilai dan pertumbuhan jualan runcit bagi makanan proses di peringkat
                 global tahun 2008

            Kategori makanan                     Bilion USD      % Pertumbuhan

            Confectionery                          136.9         2.5
            bakery products                         328.2         1.7
            ais krim                             61.2         2.4
            dairy products                         304.6         2.4
            sweet and savoury snacks                     78.3         2.9
            snack bars                            7.9         4.3
            meal replacement products                     5.7         7.2
            ready meals                           75.9         3.3
            sup                               14.0         2.2
            pasta                              17.9         1.9
            noodle                              30.4         4.5
            canned/preserved food                      71.7         2.1
            frozen processed food                      85.0          3
            dried processed food                       97.6         2.4
            chilled processed food                     197.4         4.0
            oils and fats                          69.7         3.4
            sauces, dressings and condiments                 82.4         2.5
            makanan bayi                           23.0         3.8
            lepa                               15.5         2.8

            Makanan proses                        1,579.1         2.6

            Sumber: Euromonitor International 2007
   Supermarket/hypermarket merupakan           peratus, discounters sebanyak 8.4 dan    sebanyak 51.8 peratus.
   pemasaran runcit terbesar bagi            lain-lain 16.2 peratus.
   makanan proses di peringkat global iaitu                             Pemasaran runcit bagi makanan proses
   sebanyak 52.9 peratus, diikuti oleh          Namun demikian independent food       di peringkat global mengikut bahagian
   independent food stores sebanyak 15.2         stores masih merupakan pemasaran      adalah seperti di Jadual 4.
   peratus, convenience stores sebanyak         runcit terbesar bagi makanan proses di
   7.0 peratus, jualan melalui internet 1.8       negara-negara Eropah Timur iaitu

               Jadual 4: Pemasaran runcit makanan proses di peringkat global tahun 2005

                                         WE       EE   NA      LA

               Supermarket/hypermarket               55.6      21.1  60.6     45.7
               Independent food stores               8.6      51.8  9.9      31.0
               Convenience stores                 4.3      4.4  5.9      3.7
               Internet                      0.1      0   0.3      0.1
               Discounters                     11.8      3.7  11.1     2.3
               Lain-lain                      19.6      19   12.2     17.2
               Jumlah                       100      100  100      100

                                         As       Au   Af/ME

               Supermarket/hypermarket               53.3      65.1  40.9
               Independent food stores               13.7      8.5  25.1
               Convenience stores                 13.3      14.9  9.6
               Internet                      0.5      0.3  0.1
               Discounters                     3.2      3.3  8.3
               Lain-lain                      16       7.9  16.1
               Jumlah                       100      100  100

               Sumber: Euromonitor International 2007


            Nota:     WE=Western Europe; EE=Eastern Europe; NA=North America; LA=Latin America; As=Asia-
                    Pacific; Au=Australasia; Af/ME=Africa and Middle East
6
     BEKALAN SAYUR DIRAMAL MENCUKUPI BAGI SUKU
            PERTAMA 2008
             Disediakan Oleh: Siti Nurulhudda Bt Mohd Nasir, FAMA Kedah (nurulhudda@fama.net.my)


  A  lor Star - Permintaan terhadap
    sayur-sayuran    dijangka
  meningkat menjelang suku tahun
                      pemborong utama sayur di Pasar
                      Borong Mergong, sekiranya keadaan
                      cuaca kembali kepada keadaan biasa,
                                               Star, kenaikan harga tidaklah terlalu
                                               ketara terhadap keseluruhan jenis
                                               sayur. Antara komoditi sayur-sayuran
  pertama 2008, namun bekalan       bekalan sayuran dijangka kembali stabil     yang dijangka akan mengalami
  komoditi   tersebut  dijangka    menjelang Januari 2007.             kenaikkan permintaan pada
  mencukupi untuk memenuhi                                 perayaan Tahun Baru Cina adalah
  permintaan pasaran pada ketika itu.   Namun, perayaan Tahun Baru Cina         Baby Corn, Brokoli, Bunga Kobis, Cili
                      pada awal bulan Febuari 2008,          Merah Kulai, Daun Bawang, Daun
  Keadaan cuaca yang tidak menentu    memungkinkan permintaan terhadap         Ketumbar, Kobis Panjang, Lik
  di mana hujan yang kerap kali turun   komoditi sayur-sayuran meningkat         Tempatan, Lobak Merah, Sadri,
  pada suku tahun keempat 2007      antara 25% hingga 30%. Senario ini,       Salad, Ubi Sengkuang, Ubi Keledek,
  menyebabkan hasil ladang        seper ti  kebiasaannya     akan       dan Tomato Tanah Tinggi. Namun
  tempatan agak berkurangan.       menyumbangkan kepada kenaikan          begitu, kenaikan harga tersebut akan
  Keadaan ini menyebabkan harga      harga sayur. Walaubagaimanapun,         kembali stabil pada bulan Mac 2008.
  sayuran sedikit meningkat. Menurut   menurut pemborong-pemborong serta
  Encik Hai Kiang dan Encik Poh Coon   peniaga-peniaga yang ditemui di Pasar
  Meng yang merupakan antara       Borong Mergong dan Pasar Besar Alor


     ISU PEMBUANGAN SAWI - HARGA KEMBALI STABIL
                Disediakan Oleh : Fazila Mohd Zairy, FAMA Perak (fazilamz@fama.net.my)
Sekitar pemandangan sawi di kawasan      Pokok sawi yang sudah boleh dituai.        Tanaman sawi yang hidup subur.
Kanthan.


I POH, PERAK - Menurut akhbar Star
 11 Januari 2008, pembuangan sayur
Sawi (Choy Sum) telah berlaku di
                      kawasan pengeluaran sawi dengan
                      anggaran   80  orang
                      mengusahakan tanaman tersebut.
                                     petani
                                               dilaporkan.

                                               Walaubagaimanapun, harga sawi akan
Ladang Kanthan, Chemor, Perak. Unit     Purata pengeluaran satu kebun bagi        kembali stabil sehingga Mac 2008.
MID FAMA Perak telah mengambil       sayur sawi sehingga 1.2MT (bagi bakul      Harga sawi pada Januari 2008 pada
tindakan dengan    mengadakan      beratnya 60kg x 20 bakul).            peringkat ladang ialah diantara RM0.30/
perbincangan dan temubual bersama                              kg sehingga RM0.60/kg. Dijangkakan
beberapa pihak tertentu mengenai      Pengeluaran   yang   meningkat       harga akan kembali stabil dan terus
permasalahan ini.              menyebabkan kejatuhan harga di          meningkat sehingga RM0.80 atau
                      peringkat ladang. Selain itu,          RM1.00/kg. Keadaan ini akan
Menurut Encik Liew Chin Shin,        peningkatan harga baja juga           dipengaruhi oleh permintaan dan cuaca
Setiausaha Persatuan Petani Moden      menyebabkan petani tidak mendapat        yang seringkali diluar jangkaan. Justeru,
Chemor, harga sayur di peringkat      keuntungan yang sewajarnya.           keadaan aliran harga akan berubah
ladang sangat rendah iaitu di antara    Walaubagaimanapun, hasil daripada        mengikut keadaan semasa. Bekalan
RM0.30/kg sehingga RM0.40/kg.        temubual bersama petani di Ladang        sawi mencukupi untuk tiga bulan
Pengeluaran sawi meningkat kerana      Kanthan, sayur-sayur tersebut hanya       pertama bagi tahun ini.
keadaan cuaca yang baik. 60%        diasingkan mengikut kualiti sayur dan
daripada kawasan Kanthan adalah       bukannya dibuang seper ti yang          Sumber : Persatuan Petani Chemor

                                                                     7
  Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
  Agricultural Commodities Market Outlook
              PAHITNYA PERIA... BESAR KHASIATNYA
                 Disediakan oleh : Noranhazlina Md Karim, FAMA Melaka (hazlina@fama.net.my)                                                     INFO Mengenai Peria
                                                  •  Herba menjalar dengan
                                                    batang lembut menjalar melilit
                                                    sulur paut mempunyai
                                                    ketinggian sehingga 5 meter.
                                                  •  Mempunyai akar tunjang dan
                                                    akar sisi berserabut yang
                                                    menjalar.
                                                  •  Daun   berwarna   hijau
                                                    berselang seli dengan lebar
                                                    antara   4  hingga   12
                                                    sentimeter.
                                                  •  Tumbuhan ini mempunyai
                                                    bunga berwarna kuning dan
                                                    menghasilkan bunga jantan
                                                    serta betina yang berasingan.
                                                  •  Buahnya menggerutu dan
                                                    berwarna hijau muda ketika
                                                    mentah, mempunyai bentuk
                                                    memanjang (17 hingga 23
   B  uah peria sering dikaitkan dengan
     rasa pahit. Malah, kepahitannya itu
   menyebabkan ada yang mengatakan ia
                        Dalam masakan, peria jarang dicampur
                        dengan sayuran lain kerana rasanya
                        yang pahit. Bagaimanapun, melalui
                                                    sm) dengan berat antara 300
                                                    hingga 600 gram sebiji.
   berpotensi untuk mengubati HIV. Kini,   kaedah tertentu seperti merendam
   masyarakat dunia miliki cara tersendiri  dalam air garam boleh mengurangkan         PETUA
   menggunakan buah untuk rawatan diri.    rasa pahit buah tersebut.             Merawat diabetes
                                                  Minum perahan empat atau lima
   Benar atau tidak dakwaan itu, ia hanya   Masyarakat Cina sering menggunakan         biji peria setiap pagi. Bijinya
   dapat dipastikan jika ada kajian      peria dalam masakannya sama ada          dicampur ke dalam makanan dan
   terperinci dibuat untuk mengesahkan    digoreng, dibuat sup atau teh. Di India      ia juga boleh dijadikan air rebusan
   keberkesanannya. Namun, tumbuhan      dan Pakistan pula, peria dimasak          atau serbuk.
   ini amat popular dalam perubatan      dengan pelbagai cara dan menjadi
   tradisional di seluruh dunia.       antara menu wajib dalam masakan. Ia        Buasir
                        sama ada digunakan sebagai kuah          Campurkan perahan daun peria
   Peria mempunyai pelbagai khasiat      sambal atau disumbatkan dengan           ke dalam segelas susu dan
   termasuk protein, lemak, mineral, serat,  bawang dan tomato berempah             minum setiap pagi selama kira-
   karbohidrat, vitamin dan kalsium. Dalam  kemudian digoreng. Ada juga yang          kira sebulan. Akar yang
   perubatan Ayurveda di India misalnya,   memakan peria dengan daging kisar         dihancurkan boleh disapu pada
   peria digunakan sebagai insulin      atau kekacang.                   tempat buasir.
   tumbuhan untuk pesakit diabetis.
   Masyarakat Filipina pula menggunakan                             Darah kotor (bisul, kudis buta dan
   peria sebagai ramuan untuk dijadikan                             gatal)
   teh. Ia berkesan untuk merawat kencing                            Campur segelas perahan peria
   manis dan membantu mengawal                                  dan secamca teh perahan limau.
   kandungan gula dalam darah.                                  Amalkan meminum sedikit demi
                                                  sedikit selama empat hingga
   Tahukah anda dari mana datangnya                               enam bulan.
   rasa pahit buah peria itu? Rasa pahit
   itu adalah disebabkan kandungan                                Ketagihan alkohol
   kuinin yang tinggi di dalam buah                               Minum air daun peria dan ia juga
   berkenaan sehingga masyarakat Asia,                              dipercayai boleh mengatasi
   Panama     dan     Columbia                              masalah hati disebabkan
   menggunakannya untuk mencegah dan                               pengambilan alkohol berlebihan.
   merawat demam malaria.

8
 KOREAN HOT CHILI, VARIATIE BARU PERLU DIPERLUASKAN
                Disediakan oleh : Noranhazlina Md Karim, FAMA Melaka (hazlina@fama.net.my)
                Pelindung rumah hujan.                         Pembajaan automatik.


M   elaka - Seorang pesara swasta
   yang tiada pengalaman bertani
tetapi yakin bahawa “Pertanian Satu
                       yang berhampiran seperti pasar besar
                       sentral dan kedai-kedai runcit. Beliau
                       yakin potensi cili F1 ini mampu menjana
Perniagaan” menerusi syarikatnya       pendapatan yang lumayan apabila
Green Chain Entity Sdn Bhd, En Abdul     pengeluaran cilinya mencapai tahap
Kadir bin Dindiar telah melabur       maksimum iaitu 700 kg/ hari.
sejumlah RM200,000 untuk membina
“rain-shellter” bagi penanaman Cili dari
jenis varieti Korean Hot Cili (F1) secara
fertigasi terbuka.

Atas    dorongan    kawan   yang
memberinya benih, menjadikannya
seorang petani sepenuh masa. Pada 1
ogos 2007 di atas tanah seluas 2 ekar,
sebanyak 2,200 polybeg cili ini ditanam.
Pengeluaran per tama pada bulan
November dan dijangka hasil ini boleh
dikutip selama 6 bulan. Ciri-ciri fizikal
cili jenis ini ialah lurus, panjang, besar
dan apabila matang ia berwarna hijau
gelap dan merah gelap. Cili varieti ini
banyak terdapat di Cameron Highlands.

Pada masa ini, beliau hanya mampu
mengeluarkan sebanyak 70 kg - 140 kg
cili merah sehari dengan harga pada
peringkat ladang sekitar RM5.00/kg.
Beliau memasarkannya sendiri di
sekitar Melaka dan kawasan-kawasan      Pokok cili yang ditanam dalam polibeg.        Cili yang sudah boleh dituai.

                                                                  9
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
    BANJIR MEMPENGARUHI HARGA DAN BEKALAN KELEDEK
                   Disediakan Oleh : Zuhana Samsudin, FAMA Pahang (zuhana@fama.net.my)                                                P
                                                akan
                                                   ada suku tahun pertama 2008,
                                                   harga keledek kuning dijangka
                                                     mengalami   peningkatan
                                                disebabkan bekalan yang berkurangan
                                                akibat musim banjir yang lalu. Menurut
                                                pemborong di Pasar Borong Kemunting
                                                iaitu En Chai Saw Ching menjangkakan
                                                harga runcit bagi keledek kuning akan
                                                meningkat kepada RM 2.50-3.50/kg.

                                                Harga pada peringkat ladang bagi
                                                keledek kebiasaanya adalah RM 0.50/
                                                kg, harga borong RM 0.80/kg dan harga
                                                runcit adalah RM 2.00/kg.

                                                Kebanyakan pemborong di Kuantan
                                                mengambil bekalan keledek kuning
                                                daripada Terengganu. Keledek kuning
                                                dari Terengganu ini mendapat
                                                permintaan yang baik di Kuantan
                                                berbanding keledek merah yang
                                                diimpor t dari Thailand. Sekiranya
                                                bekalan keledek kuning mengalami
                                                masalah kekurangan bekalan, ini
                                                secara tidak langsung keledek dari
                                                Thailand akan menjadi pengganti.
                                                Sumber maklumat:
                                                Chai Saw Ching-Pengeluar dan Pemborong sayur
            Keledek kuning yang sedia untuk dipasarkan.
                                                di Kuantan


         BEKALAN LABU MANIS DARI ROMPIN TERJEJAS
                   Disediakan Oleh : Zuhana Samsudin, FAMA Pahang (zuhana@fama.net.my)


    D  ijangkakan bekalan labu manis
       akan terjejas akibat kesan
    banjir yang berlaku di Rompin.
    Menurut pengeluar dan juga
    pemborong di Pasar Borong
    Kemunting iaitu En Chai Saw Ching,
    harga pada peringkat ladang bagi
    labu manis biasanya adalah RM
    0.60/kg, harga borong RM 1.20/kg
    dan harga runcit RM 2.00-2.50/kg.

    Harga labu manis peringkat runcit
    dijangka akan meningkat sekitar
    RM2.50-3.00/kg sekiranya bekalan
    berkurangan kesan daripada
    berlakunya banjir.

    Menurut beliau lagi permintaan bagi
    labu manis adalah sangat baik di
    Kuantan dan terdapat juga bekalan
    yang diambil dari negeri Johor.
    Sumber maklumat:
    Chai Saw Ching-Pengeluar dan Pemborong
    sayur di Kuantan                        Labu manis yang sedia untuk dipasarkan.

10
  PERUSAHAAN CENDAWAN PERLIS MEMBUAHKAN HASIL
                Disediakan oleh: Suriati bt Ibrahim, FAMA Perlis (suriati810@yahoo.com)
P   erlis - Penanaman Cendawan
   Tiram Kelabu secara komersial
mula mendapat tempat serta menjadi
pilihan petani di Perlis.

Tanaman Cendawan Tiram Kelabu atau
nama saintifiknya Pleurotus sajor - Caju
menjadi pilihan petani berikutan
daripada permintaan yang tinggi di
pasaran.

Berdasarkan tinjauan pasaran yang                 Contoh bongkah untuk tanaman cendawan.
dijalankan serta menurut beberapa
orang peniaga di sekitar Pasar Awam     Pihak Lembaga telah mengesyorkan
Perlis, pengguna di negeri ini lebih    penanaman    cendawan  ser ta
berminat membeli cendawan tempatan     mengeluarkan kemudahan pinjaman
berbanding cendawan yang diimport      bagi petani yang berminat dalam
dari Negara Thailand. Ini kerana      perusahaan tersebut.
Cendawan Tiram Kelabu tempatan lebih
segar dan berkualiti serta lebih tahan   Dijangkakan perusahaan ini akan lebih
lama memandangkan perusahaan        berkembang pada masa hadapan
tersebut hanya di sekitar Perlis      memandangkan kemudahan pinjaman
berbanding cendawan yang diimport      yang diberikan oleh Lembaga
dimana penghantarannya memakan       Tembakau Negara dapat mewujudkan
masa yang agak panjang menyebabkan     daya saing antara mereka.
kualiti dan kesegaran sayur tersebut
menurun.                  Selaras dengan keadaan pasaran
                      cendawan yang semakin berkembang,            Rumah penanaman cendawan.
Menurut seorang pengusaha tanaman      En. Shukri mengambil langkah
Cendawan Tiram Kelabu di Perlis iaitu    melibatkan diri didalam perusahaan        sejumlah 500g sepanjang 3 bulan
En. Shukri b. Wahab, penanaman       penanaman Cendawan Tiram Kelabu          pengeluaran.
cendawan ini memerlukan persekitaran    bertempat di Kampung Sena Jalan
yang baik ser ta bersih bagi        Padang Besar Perlis.               Harga Cendawan Tiram Kelabu pada
menghasilkan cendawan yang bermutu                              peringkat ladang adalah di sekitar
agar mendapat hasil pengeluaran yang    Dengan bermodalkan RM44,000.00,          RM3.50 sekilogram.
tinggi.                   beliau berjaya membina 5 buah bangsal
                      bagi pengeluaran cendawan dan boleh        Hasil pengeluaran Cendawan Tiram
Beliau adalah salah seorang petani     memuatkan sejumlah 33,000 bongkah         Kelabu ini dijangkakan di sekitar 3
yang mengusahakan penanaman         dengan anggaran hasil di sekitar         bulan, selepas daripada jangka masa
tembakau sebelum ini telah         16.5MT ser ta dianggarkan setiap         3 bulan hasil pengeluaran cendawan
menghentikan aktiviti tanaman tersebut.   bongkah dapat mengeluarkan hasil                Bersambung di muka surat 12

                                                                     11
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
                           akan berkurangan dan petani
                           seharusnya memulakan penyediaan
                           bongkah-bongkah baru untuk tanaman
                           seterusnya. Setiap satu bongkah akan
                           mengeluarkan hasil di sekitar 400 ke
                           600g selama tempoh 3 bulan
                           pengeluaran.

                           Selain mendapat khidmat nasihat dari
                           Lembaga Tembakau Negara, agensi
                           lain juga turut terlibat antaranya
                           Lembaga Pertubuhan Peladang dengan
                           menyumbangkan mesin membungkus
                           bongkah. En. Shukri menghasilkan
                           bongkah penanaman cendawan sendiri
                           dengan anggaran kos penghasilan 1
                           bongkah adalah RM0.80

                           Terdapat juga petani yang membeli
                           terus bongkah yang telah siap
                           dipasaran, En. Shukri menambah
                           pendapatan melalui jualan bongkah
                           tersebut kepada petani lain yang
            Mesin membungkus bongkah.
                           mengusahakan tanaman tersebut.

                           Antara   kebaikan    penggunaan
                           Cendawan Tiram Kelabu adalah
                           sebagai anti-oksida ser ta aktiviti
                           pelindung gen. Selain itu ianya juga baik
                           bagi mengawal atur darah iaitu anti
                           trombotik, merendahkan tekanan darah,
                           kandungan glukosa dan lipid,
                           meningkatkan sistem imun badan bagi
                           melawan jangkitan virus dan bakteria
                           serta merencatkan tumbesaran tumor.

                           Kandungan bagi 115         bongkah
                           penanaman cendawan :
                           > 100 kg habuk kayu
                           > 10 kg dedak halus
                           > 1 kg kapur pertanian
                           > Gula merah

                           Bagi mendapatkan hasil yang baik, satu
                           bongkah seharusnya seberat 1kg.

                           Sumber maklumat :
             Hasil yang boleh dituai.
                           Cendaku Farm
                           En. Shukri b. Wahab
                           Kg. Sena Dalam,
                           Batu 19 1/2, Jalan Padang Besar,
                           Titi Tinggi Perlis.

                           Pn. Salmah bt Shahidan
                           Lot 351, Felcra Lubok Sireh,
                           Batu 18, Perlis.

                           En. Ooi Tek Soon
                           Batu 18, Jalan Padang Besar,
                           02200 Kaki Bukit Perlis.

12
                                            TANAMAN CILI DI MALAYSIA
                                          Disediakan oleh: Rashiha Mamat, Ibu Pejabat FAMA (rashiha@fama.net.my)C  ili dapat tumbuh dikebanyakkan negara di dunia, namun begitu negara Asia merupakan kawasan tanaman cili paling
  luas berbanding benua lain iaitu seluas 688,710ha, manakala benua Afrika mempunyai kawasan tanaman seluas
204,890ha.

Keseluruhan pasaran cili didapati banyak kepada cili segar, tetapi bagi pasaran luar bentuk cili yang dikeluarkan adalah cili
kering. Namun yang demikian, terdapat pelbagai jenis cili yang dapat diterima pasaran ini termasuklah cili bangi, cili kulai, cili
merah dan cili api.

Cili merupakan salah satu sayuran berbuah yang cukup popular di Malaysia. Berdasarkan jadual ekport dan import cili
Malaysia kita boleh merumuskan bahawa eksport cili berada dalam kedudukan agak statik daripada tahun 2003 hingga
2006, namun import cili menunjukkan penurunan yang begitu ketara pada tahun 2005 sehingga 2007.


Jadual 1 : Malaysia Import &Eksport Cili (chillies,fresh or chilled),                                           Carta 1 : Import dan Eksport Cili di Malaysia, 2003-2007
     2003-2007
                                                                                          40,000

 Tahun            Export Qty         Import Qty      Export (RM)       Import (RM)              BOT                  35,000

 2003               5,831.28         31,553.92      10,540,378         43,961,823           -33,421,445.00              30,000
                                                                                Quantity (MT)
 2004               5,234.14         36,209.54      9,378,546         46,534,262           -37,155,716.00              25,000
 2005               5,307.37         19,652.67      12,156,289         55,186,756           -43,030,467.00
                                                                                          20,000
 2006               5,664.20          7,017.29      12,086,766         10,596,088            1,490,678.00
 2007*              4,114.64          4,732.92      8,755,028         10,720,033           -1,965,005.00              15,000

unit = MT                                                                                     10,000
* = data sehingga september 2007                                                                                5,000
Sumber : MOA
                                                                                                  0
                                                                                                        2003            2004            2005          2006           2007*
                                                                                                                                                              Tahun
                                                                                                                   Export Qty                   Import Qty
Carta 2 : Harga Cili Pada Peringkat ladang, Tahun 2003 - Mac 2008                                             Carta 3 : Harga Cili Pada Peringkat Borong, Tahun 2003 - Mac 2008
     6.00                                                                             8.00

                                                                                   7.00
     5.00
                                                                                   6.00
     4.00
                                                                                   5.00
                                                                              RM/Kg
RM/Kg
     3.00                                                                             4.00

                                                                                   3.00
     2.00
                                                                                   2.00
     1.00
                                                                                   1.00

     0.00                                                                             0.00
                                                                          08
       03
                     04
                               05
                                              06
                                                            07
            3
                                                                 7


                                                                      7
                 3
                          4


                                4
                                     5


                                          5
                                                   6


                                                        6
                                4
                                          5
                                                        6
                                                                      7
                 3
           -0


                l-0
                         -0


                              l-0
                                    -0


                                         l-0
                                                  -0


                                                       l-0
                                                                -0


                                                                     l-0
                                                                                                                                                           08
                                                                                      03
                                                                                      04
                                                                                                                  05
                                                                                                                                 06
                                                                                                                                              07
                                                                     -0
                -0
                              -0
                                         -0
                                                       -0
                                                                                       3
                                                                                      04


                                                                                                                   4

                                                                                                                   4
                                                                                                                  05


                                                                                                                                  5

                                                                                                                                  5
                                                                                                                                 06


                                                                                                                                               6

                                                                                                                                               6
                                                                                                                                              07


                                                                                                                                                            7

                                                                                                                                                            7
                                                                                      03


                                                                                       3
                                             n-
                                                           n-
                                                                         n-
      n-
                    n-
                              n-
                                                                                                                 l-0
                                                                                                                                l-0
                                                                                                                                             l-0
                                                                                                                                                          l-0
                                                                                     l-0

                                                                                      -0
                                                                                                                  -0
                                                                                                                                -0
                                                                                                                                             -0
                                                                                                                                                          -0
          pr
                        pr
                                   pr
                                                 pr
                                                               pr
                                                      ct
                                                                    ct
               ct
                             ct
                                        ct
              Ju
                             Ju
                                       Ju
                                                     Ju
                                                                   Ju
                                                                                     n-
                                                                                     n-
                                                                                                                 n-
                                                                                                                               n-
                                                                                                                                            n-
                                                                                                                                                         n-
                                                                        Ja
     Ja
                   Ja
                            Ja
                                            Ja
                                                          Ja
                                                                                     r-
                                                                                     r-
                                                                                                                 r-
                                                                                                                               r-
                                                                                                                                            r-
                                                                   O
              O
                            O
                                       O
                                                     O
          A
                        A
                                   A
                                                 A
                                                               A
                                                                                                                                                         ct
                                                                                    ct
                                                                                                                ct
                                                                                                                               ct
                                                                                                                                            ct
                                                                                                                              Ju
                                                                                    Ju
                                                                                                                Ju
                                                                                                                                           Ju
                                                                                                                                                        Ju
                                                                                                                                           Ap
                                                                                   Ap
                                                                                   Ap
                                                                                                               Ap
                                                                                                                              Ap
                                                                                                               Ja
                                                                                                                              Ja
                                                                                                                                                        Ja
                                                                                   Ja
                                                                                   Ja
                                                                                                                                           Ja
                                                                                   O
                                                                                                               O
                                                                                                                              O
                                                                                                                                           O
                                                                                                                                                        O
                        Cili Merah (Tempatan / Minyak)    Cili Merah Kulai      Cili Hijau
                                                                                                          Cili Merah (Tempatan / Minyak)           Cili Merah Kulai     Cili Hijau
Carta 4 : Harga Cili Pada Peringkat Runcit, Tahun 2003 - Mac 2008                                             Carta 5 : Keluasan Tanaman Cili di Malaysia, 1995 - 2006

                                                                                                4,000  3,733.40
    12.00
                                                                                                          3,552.40

    10.00                                                                                          3,500                                  3,224.10                3,300.20
                                                                                                               3,013.30

     8.00                                                                                          3,000                        2,660.40
                                                                                                                                2,481.10
RM/Kg
                                                                                                                     2,274.60                                     2,427.10
                                                                                        keluasan (ha)
     6.00                                                                                          2,500                                        2,176.96 2,137.90  2,178.09

     4.00                                                                                          2,000

     2.00                                                                                          1,500

     0.00                                                                                          1,000
        3
        4
        5
        6
        7
        3
        4
        5
        6
        7
       03
        3

       04
        4

       05
        5

       06
        6

       07
        7

       08
      l-0
      l-0
      l-0
      l-0
      l-0
      r-0
      r-0
      r-0
      r-0
      r-0
      -0
      -0
      -0
      -0
      -0
      n-
      n-
      n-
      n-
      n-
      n-
     ct
     ct
     ct
     ct
     ct
     Ju
     Ju
     Ju
     Ju
     Ju
    Ap
    Ap
    Ap
    Ap
    Ap
                                                                                                 500
    Ja
    Ja
    Ja
    Ja
    Ja
    Ja
    O
    O
    O
    O
    O
                         Cili Merah (Tempatan / Minyak)      Cili Merah Kulai         Cili Hijau
                                                                                                  0
                                                                                                    1995    1996    1997    1998    1999    2000   2001    2002  2003    2004  2005*   2006*

                                                                                                                                 Tahun
Sumber : Perangkaan Tanaman Sayur-sayuran, rampahan & tanaman singkat masa 2004
* data awalan dari DOA


                                                                                                                                                                   13
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
        FERTIGASI - KE ARAH HASIL PERTANIAN SELAMAT
                  Disediakan oleh: Nor Aznin Bt Yaakob, FAMA P.Pinang (aznin79@gmail.com)     P  ULAU PINANG- Kebanyakan
       pengguna pada masa kini mula
     menyedari tentang kepentingan
                         Menurut Ismail bin Hassan salah
                         seorang pengusaha tanaman cili
                         fertigasi (kelompok) yang baru sahaja
     keselamatan makanan termasuklah     memulakan projeknya pada 25
     cara penanaman sesuatu hasil      September 2007 menjangkakan
     pertanian. Ini ditambah lagi dengan   pengeluaran sekitar 120kg sehari
     pendidikan dan pengetahuan       bermula Disember 2007.
     pengguna mula berkembang sejajar
     dengan teknologi terkini dalam     Tanaman di atas tanah seluas 0.4
     bidang pertanian.            hektar (3,700 pokok) di Permatang Tok
                         Gelam, Penaga itu turut dikongsi
     Selaras dengan itu juga para petani   seramai 3 orang termasuk Ismail.         Pokok cili hijau yang berbuah lebat.
     juga bersama-sama menyahut
     usaha ke arah per tanian yang      Selain di Per matang Tok Gelam,
     berkualiti seperti mempraktikkan    terdapat satu lagi projek di bawah TKPM
     kaedah fertigasi.            yang mengusahakan tanaman cili
                         fertigasi di Ekor Kucing.
     Fertigasi merupakan salah satu
     cabang hidroponik selain aeroponik
     dan lain-lain dan ianya adalah suatu
     kaedah penanaman yang mana       Sumber maklumat:
     pemberian baja yang lengkap       Encik Ismail bin Hassan (012-474 1396)
                         Encik Alias bin Wan Chee,
     kepada tanaman yang diberikan      Encik Ahmad bin Hasim (pengusaha tanaman cili
     dalam bentuk larutan dan disalurkan   fertigasi kelompok)               Sekitar pemandangan kawasan
     ke zon akar melalui sistem       1709, Permatang Tok Gelam, 13100, Penaga,    tanaman cili fertigasi di Permatang
     pengairan titis.            P.Pinang.                    Tok Gelam, Penaga.                    EKSPORT TEBU LEBIH BAIK
                  Disediakan Oleh: Nurul Ashikin Bt Kassim, FAMA Johor (ashikin@fama.net.my)


                                     yang banyak terdapat di India, China dan juga Semenanjung
                                     Malaysia. Di Johor tanaman tebu varieti kuning sesuai untuk
                                     dibuat jus banyak diusahakan di Muar dan Batu Pahat.
                                     Tempoh matang tebu ialah diantara tujuh hingga lapan bulan
                                     sebelum boleh dituai. Batang tebu yang matang akan
                                     dipotong rapat ke tanah iaitu sehingga ke akar supaya tebu
                                     lebih tahan lama untuk di simpan. Tebu yang dihantar ke pusat
                                     pemprosesan disusun berdiri dengan pangkal tebu di bawah.
                                     Kulit tebu kemudiannya akan dibersihkan sehingga 90
                                     peratus. Tebu yang telah di bersihkan dimuatkan kedalam
                                     lori terbuka dan terus di eksport ke Singapura.

                                     Sebelum ini tebu yang telah ditebang terdedah kepada
                                     kekotoran dan tidak selamat untuk di makan. Berkuatkuasa
                                     1 November 2006 tebu yang dieksport ke Singapura mestilah
                                     di bungkus, di cuci dan di hantar menggunakan lori bertutup
            Tanaman tebu di ladang.
                                     atau lori sejuk. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
                                     dan pihak Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA)
                                     telah bersetuju untuk bekerjasama dalam memastikan tebu
   J ohor Bahru - Saccharum Officinarum Linn atau dikenali
     sebagai tebu, tergolong dalam spesis jagung, padi,
   gandum dan barli yang pada asalnya adalah tumbuhan liar
                                     Malaysia yang di eskport ke Singapura adalah terjamin
                                     kebersihannya dan selamat untuk pengguna.

14
                                            Tebu yang telah dibuang ruas.


          Tebu yang telah ditebang.

Pihak AVA telah menetapkan beberapa syarat dan keperluan
yang perlu dipatuhi oleh pengeluar dan pengeksport tebu
Malaysia. Pengimport tebu perlu memastikan bahawa bekalan
tebu yang diimport adalah dari pengeluar yang memiliki sijil
kesihatan dan mengamalkan sistem pengurusan ladang yang
baik. Mesyuarat antara pihak FAMA bersama KKM pada
Oktober 2006 telah memutuskan bahawa semua premis yang
menjadi pusat pembekalan dan pemprosesan tebu perlu
didaftarkan kepada KKM. Mesyuarat juga memutuskan, tebu
yang di eksport mesti diisi dalam kotak dan mengikut                  Tebu yang telah dibuang kulit.
peraturan pembungkusan dan perlabelan FAMA.

Risikan dan tinjauan yang dilakukan ke premis- premis
pemprosesan tebu mendapati para pengeksport tebu telah
menaiktaraf pusat pemprosesan mereka sejajar dengan
kehendak dan keperluan yang telah ditetapkan. Cara
pemprosesan tebu juga adalah lebih baik dengan
menitikberatkan aspek kebersihan termasuklah kebersihan
tempat pemprosesan, peralatan dan juga pekerja. Semua
pusat pemprosesan tebu yang dilawati telah memiliki sijil
kesihatan dan tebu yang telah dibuang kulit atau ruas akan
dipotong sepanjang 18 inci, kemudian diikat dan diisi dalam
kotak dengan berat antara 18 hingga 21 kilogram sekotak.
Kotak-kotak yang berisi tebu akan diisi dalam lori bertutup
dan dihantar terus ke Singapura.                    Tebu yang telah dipotong dan diisi dalam kotak dengan berat
                                    20 kg.
Sumber Maklumat:
1. Pengeluar dan pengeksport tebu - Ban Seng Han Trading; 232A, Sg
  Blukang, Mukim Sg Balang,Semerah, 83610 Batu Pahat, Johor.
  No. Telefon: 06- 9882824

2. Pengeluar dan pengeksport tebu - Purecane Manufacturing Sdn Bhd;
  PKB 103, Parit Nipah, Parit Jawa, 84150 Muar, Johor.
  En Loo Woe San, No. Telefon : 06- 9875302

3. Pengeluar dan pengeksport tebu - Gan Kee Say; 15, Parit Kedondong,
  Parit Jawa, 84160, Muar, Johor.
  No. Telefon: 06- 9882860                           Tebu sedia untuk dieksport ke Singapura.

                                                                   15
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
                    LIMAU BALI NYALAS, MELAKA
                   Disediakan Oleh: Noranhazlina Md Karim, FAMA Melaka (hazlina@fama.net.my)
               Limau Bali yang telah dibungkus.                     Purata limau satu pokok 150 biji.

                          Abd Talib ketika ditemui memberitahu,     sifatnya yang rendang serta tidak
                          kebun seluas 0.45 hektar ini diusahakan    membesar. Selain itu pokok tersebut
                          pada tahun 1997 dengan bantuan benih      boleh mengeluarkan hasil yang baik
                          daripada Pejabat Pertanian Jasin.       dan mudah dijaga dengan penggunaan
                          Selepas lebih tiga tahun tanaman ini      baja yang betul.
                          mula mengeluarkan hasil.
                                                  Buah limau yang matang akan dipetik
                          Limau ini akan mengeluarkan hasil dua     dan dijual kepada Jabatan Pertanian
                          tahun sekali dengan purata sebanyak      serta jualan langsung dari ladang
                          150 biji setiap pokok dengan daya tahan    manakala jualan di ekspo-ekspo turut
                          selama 1 bulan selepas dipetik dari      diadakan untuk menambah pendapatan
                          pokok. Baja yang digunakan adalah       keluarga ini. Sesiapa yang berminat sila
                          baja organik seperti tinja ayam. Abd      berhubung dengan Muhammad Nizam
                          Talib yang juga mengusahakan          014-2617977.
                          tanaman pisang itu berkata, harga
                          limau Bali di peringkat ladang ialah
        Abd Talib B Md Isa.         RM2.00/kg dan RM 3.00/kg pada
                          peringkat runcit.

   M  elaka - ‘Berbudi pada tanah, inilah
      hasilnya’ memberikan makna
   kepada En Talib B Md Isa yang
                          Menurut En Talib, dahan pokok akan di
                          cantas setelah buah habis dipetik, bagi
   mengusahakan ladang Limau Balinya       menggalakkan pucuk baru keluar dan
   di Nyalas, Jasin, Melaka.           jangka hayat pokok ini boleh mencapai
                          sehingga 18 tahun dan yang paling
   Beliau yang memang suka bertani ini      utama buah putik harus dibalut dengan
   berkerja keras di ladang getah pada      sarung kertas untuk menggelakkan dan
   sebelah pagi dan pada waktu          menjaga buah dari serangan serangga.
   petangnya beliau akan pergi ke ladang
   Limau Bali yang diusahakan bersama      Tambahnya lagi, pokok ini amat sesuai
   anaknya iaitu Muhammad Nizam.         ditanam di persekitaran rumah kerana      Buah Bali yang sedia untuk dipasarkan.

16
               TANAMAN EPAL HIJAU DI SABAH
                 Disediakan Oleh: Spencer Belly, FAMA Sabah (bilspend@yahoo.com.my)
B  uah epal hijau biasanya adalah buah-buahan yang
   diimport dari luar negara terutamanya dari kawasan yang
beriklim sejuk dan amat berkhasiat bagi golongan pesakit
yang menghidap kencing manis (Diabetes). Selain itu, buah
epal hijau juga mendapat permintaan yang tinggi di pasaran
tempatan terutamanya untuk memenuhi keperluan industri
perhotelan.

Usaha untuk menanam buah epal hijau di negeri ini di kesan
ketika melakukan tinjauan biasa ke sebuah tamu di
Penampang. Sebuah syarikat pembekal pokok-pokok buah-
buahan iaitu Lee Nursery yang ditemui menjelaskan pokok
buah epal yang dihasilkan sesuai ditanam di kawasan beriklim
panas.

Menurut pengusaha Lee Nursery, Encik Lee Nyuk Choi
menjelaskan bahawa syarikat beliau telah terlibat dengan
tanaman epal hijau ini sejak sedekad yang lalu dan telah
berupaya untuk memperbaiki sedikit kaedah penanaman
buah epal hijau ini sehingga mampu menjana hasil yang agak
baik. Tinjauan yang dilakukan ke tapak semaian milik beliau
di Kg Tunoh, Penampang mendapati pokok epal hijau tersebut
ditanam dalam pasu dan dijual sekitar RM85.00 bagi satu
pokok epal.

Pokok epal hijau mampu menghasilkan buah selepas 9 bulan
ia ditanam dan dianggarkan sebuah pokok dapat
mengeluarkan lebih kurang 12 kilogram buah epal dalam
setahun. Selain menjual pokok epal, buah epal tersebut turut
dijual kepada pelanggan pada harga RM10.00 sekilogram.
Permintaan untuk buah epal hijau keluaran syarikat tersebut
amat tinggi dan ia tidak mampu untuk memenuhi permintaan
yang semakin meningkat.

Buah epal hijau memerlukan penjagaan yang rapi agar hasil
yang diperolehi dapat mencapai hasil yang memenuhi
keperluan pasaran terutamanya dari segi saiz. Usaha untuk
menjalankan penanaman buah epal hijau secara komersial
sukar dilaksanakan kerana ia memerlukan kos yang agak
tinggi dan kaedah penanaman yang lebih baik. Perangkaan
Import Tahun 2005 Negeri Sabah menunjukkan kuantiti import
buah epal adalah berjumlah 4,657 MT yang bernilai RM
6,507,000.
Sumber: Lee Nursery, Kg Tunoh Penampang Sabah                 Pokok epal yang di tanam di dalam pasu.

                                                            17
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
          PENGELUARAN LIMAU MADU DI CITRUS VALLEY
             MENGALAMI KEMEROSOTAN
                  Disediakan Oleh: Hazimin Sulong, FAMA Terengganu (hazimin@fama.net.my)   D  ungun - Citrus Valley merupakan
      kawasan pengeluaran utama limau
   madu di Terengganu. Kawasan ini telah
   dibuka pada 1999 dan diusahakan oleh
   8 buah syarikat yang terdiri dari anak
   syarikat kerajaan negeri dan swasta.

   Pengeluaran di Citrus Valley mula
   mengeluarkan hasil pada tahun 2003
   seperti yang ditunjukkan dalam jadual
   di bawah.

   Jadual di atas menunjukkan
   peningkatan sebanyak 292 MT iaitu
   256.14% pada tahun 2004 berbanding
   tahun sebelumnya. Pengeluaran terus
   meningkat pada tahun berikutnya
   sebanyak 322.41% namun merosot
   pada tahun 2006.

   Pengeluaran limau madu terus
   mengalami kemerosotan pada tahun
   2007 kepada 450 MT berbanding 939
   MT pada tahun 2006.                         Buah limau madu yang telah dipetik.

   Di jangkakan sebanyak 120 MT limau
   madu akan dikeluarkan di Citrus Valley
                              Pengeluaran Limau Madu Di Citrus Valley Tahun 2003-2007
   sehingga April tahun 2008. pengeluaran
   pada tahun 2008 dijangka akan terus
                           TAHUN        JUMLAH       PERUBAHAN       %
   mengalami kemerosotan berdasarkan
                                       (MT)                PERUBAHAN
   kepada status semasa pokok. Tinjauan
   yang dilakukan di ladang-ladang
                            2003          114           -
   mendapati hanya separuh daripada
   jumlah pokok di Citrus Valley yang aktif
                            2004          406          292      256.14
   mengeluarkan hasil.
                            2005         1,715         1309      322.41
   Kemerosotan pengeluaran limau madu
   ini adalah disebabkan oleh serangan
                            2006          939         (776)      (45.25)
   penyakit citrus greening dan serangga
   perosak iaitu lalat buah, hama dan
                            2007          450         (489)      (52.08)
   kupu-kupu penghisap buah.
                           JUMLAH         3,585
   Sekiranya   pengeluaran   terus
   berkurangan, bekalan limau madu dari
                            2008 *         120
   luar dan limau manis Thailand akan
   membanjiri pasaran. Kawasan Citrus     * jangkaan sehingga April 2008
   Valley hanya akan tinggal kawasan     Sumber : KETENGAH
   pengeluaran    sahaja   tanpa
   membuahkan hasil.
18
“CITRUS GREENING” MENJEJASKAN INDUSTRI LIMAU MADU
               Disediakan Oleh: Hazimin Sulong, FAMA Terengganu (hazimin@fama.net.my)P  enyakit Citrus Greening (CG)
   merupakan penyakit yang paling
serius menyerang tanaman limau di
Citrus Valley. Penyakit ini disebabkan
oleh bakteria Liberobacter asiaticum. Ia
disebarkan oleh sejenis serangga bena
daun, Diaporina citri.

Bakteria ini biasanya aktif pada musim
lembab dan menyerang ser ta
membunuh pokok limau jika pokok tidak
diselenggara dengan baik. Sebanyak
1,414 hektar tanah telah diperuntukkan
bagi menanam limau madu di Citrus
Valley.   Pembukaan     kawasan
penanaman fasa I yang dimulakan pada
tahun 1999 dengan kawasan seluas
550 hektar.

Sehingga 2001, sebanyak 192,194
pokok telah ditanam oleh kelapan-lapan           Pokok limau yang diserang penyakit Citrus Greening.
syarikat terbabit. Namun dengan
penularan penyakit CG, pokok limau
terpaksa ditebang kerana tidak produktif
dalam mengeluarkan hasil akibat
dahan-dahan pokok yang telah diserang
menunjukkan simptom kekurangan
unsur zink dan pertumbuhan pokok
akan terbantut.

Sehingga 2006, bilangan pokok yang
tinggal setelah ditebang dan dilakukan
penjarangan adalah sebanyak 138,642
pokok. Kini, bilangan pokok semakin
berkurangan sebanyak 33.70% menjadi
91,920 batang. Keluasan kawasan
bertanam juga turut mengecil iaitu
sebanyak 355.16 hektar pada tahun
2006 menjadi 273.27 hektar pada tahun
2007 iaitu pengurangan sebanyak
23.06%.

Pengurangan keluasan kawasan limau
manis di Beaufort, Sabah pada tahun
1995 juga disebabkan oleh CG iaitu     Buah limau yang gugur sebelum mencapai tempoh matang akibat serangan Citrus
daripada 661 hektar kepada 285 hektar.   Greening.

Masalah CG merupakan masalah yang     pada batang pokok sedang dijalankan.
perlu diberi perhatian yang serius.    Sekiranya rawatan ini berjaya merawai
Sehingga kini penyakit ini masih tidak   CG, industri limau madu di Citrus Valley
dapat diubati. Langkah yang diambil    akan kembali pulih. Penambahan
oleh agensi kerajaan bagi mengatasi    kawasan fasa II yang akan dilaksanakan
masalah sedang dilakukan. Rawatan     pada tahun depan (2008) akan dapat
percubaan dengan menyuntik antibodi    dilaksanakan dengan jayanya.

                                                             19
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
        FERTIGASI MEGA MENINGKATKAN IMEJ PERTANIAN DI
                TERENGGANU
                    Disediakan Oleh: Hazimin Sulong, FAMA Terengganu (hazimin@fama.net.my)                                                  F  ertigasi adalah berasal daripada
                                                     perkataan “fertigation” iaitu ‘fertilizer
                                                  dan irrigation’. Fer tigasi Mega
                                                  merupakan kaedah penanaman
                                                  fertigasi yang dijalankan secara besar-
                                                  besaran. Ia diwujudkan selaras dengan
                                                  arahan Y.A.B Menteri Besar Terengganu
                                                  yang ingin melihat sektor pertanian di
                                                  Terengganu berubah wajah dan
                                                  menjadi sektor yang mampu menjadi
                                                  pemacu ekonomi kepada penduduk
                                                  negeri .

                                                  Sehubungan itu, pada tahun 2006
                                                  kerajaan negeri melalui Unit Perancang
                                                  Ekonomi Negeri (UPEN) telah
                                                  memperuntukan sebanyak RM16 juta
                                                  bagi menjayakan projek ini.

                                                  Perlaksanaan projek ini melibatkan
                                                  semua daerah di Terengganu di mana
                                Buah Melon yang lebat        Jabatan     Per tanian    telah
                                berbuah dan dibungkus
                                                  dipertanggungjawab dalam membina
                                menggunakan plastik bagi
                                mengelakkan terkena hujan
                                                  struktur fer tigasi. Setiap peser ta
                                dan serangan serangga        dibekalkan sebanyak 20 unit struktur
                                perosak.               fertigasi yang berukuran 8’x 60' setiap
                                                  satu. Bilangan peserta yang terlibat
                                                  adalah seramai 249 orang yang terdiri
                                                  daripada Program Pembangunan
                                                  Rakyat Termiskin (PPRT), golongan
                                                  miskin, meningkat pendapatan,
                                                  graduan dan usahawan. Sebanyak            BILANGAN PESERTA FERTIGASI MEGA NEGERI TERENGGANU MENGIKUT DAERAH

                                 Kategori Pengusaha                        Bil. Unit
                                                            Jumlah    Struktur
     Bil  Daerah            PPRT    Miskin     Meningkat                   Peserta   Fertigasi
                            < RM 500    Pendapatan    Graduan Usahawan              (8’x’60')
                                    > RM 500

     1   Besut              8      27        18        8      18       79     1,580
     2   Dungun             0      11        11        3      0       25      500
     3   Hulu Terengganu         1      16        2        0      0       19      380
     4   Kemaman             0      0        15        0      0       15      300
     5   Kuala Terengganu        0      19        5       12      4       40      800
     6   Marang             0      13        14        4      0       31      620
     7   Setiu              0      7        29        4      0       40      800
        Jumlah Negeri          9      93        94       31      22      249     4,980

   Sumber : Jabatan Pertanian Terengganu

20
4,980 unit struktur fertigasi telah dibina
bagi merealisasikan hasrat kerajaan
negeri. Bilangan peserta fertigasi dapat
ditunjukan di dalam jadual di bawah:

Penanaman telah dimulakan pada akhir
tahun 2006 secara percubaan. Komoditi
yang diberi keutamaan adalah cili,
tomato dan melon. Mulai Julai 2007,
penanaman untuk pasaran eksport
telah bermula secara berperingkat-
peringkat. Hasil keluaran projek ini akan
di pasarkan melalui Terengganu
Agrotech Development Corporation
(TADC) iaitu sebuah anak syarikat
kerajaan Terengganu. Bagi meluaskan
pasaran, TADC telah bekerjasama
dengan satu syarikat pengekpor t
buahan iaitu K Farm untuk mengeksport
melon terutamanya ke Holland.


Kaedah penanaman secara fertigasi
menjadi pilihan kerana penanaman
dapat dijalankan tanpa mengikut
musim. Selain itu, pengeluaran dapat
dirancang serta hasil dapat ditingkat
berbanding penanaman secara terbuka.     Para pekerja menyusun buah-buahan yang telah digred.

Projek pengeluaran sayur-sayuran dan
buah-buahan   secara   fer tigasi
mempunyai pasaran yang tinggi dan
berdaya maju selain meningkat
pendapatan peserta. Melalui eksport
buah-buahan, buahan import dapat
dikurangkan dan ini sejajar dengan
matlamat mengatasi defisit dalam
Imbangan Dagangan (BOT).
                           Buah-buahan yang telah siap digred.

                                                  21
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
           “ANTRAKNOS” - BETIK : PEKEBUN BIMBANG
                   Disediakan Oleh: Fazila Mohd Zairy, FAMA Perak (fazilamz@fama.net.my)
   P   etani   yang   menanam    betik  mungkin
      telah biasa dengan penyakit yang menyerang tanaman
   ini iaitu daripada pokok sehinggalah ke buahnya. Pengeluaran
   betik akan bekurangan sekiranya ‘antraknos’ menyerang.
   ‘Antraknos’ atau bintik berpusar, dipercayai disebabkan oleh
   kulat ‘Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc’ yang
   menyerang pada buah dan daun.

   Tanda permulaan bagi penyakit ini ialah terdapat kawasan
   yang berbentuk bulat kecil (hitam) yang tenggelam pada buah
   dan membesar dengan cepat apabila buah mulai masak.
   Pusaran ini membesar hingga 5cm garis pusat. Kulat ini
   perlahan-lahan mengeluarkan spora yang berwarna jingga
   di tengah-tengah bahagian yang cedera. Sekiranya terdapat
   kerosakan di permukaan buah, bahagian isi juga menjadi
   rosak. Buah yang masih berwarna hijau juga boleh diserang.
   Selepas kulat menyerang, getahnya akan keluar dan
   kerosakan ini akan membesar perlahan-lahan.                      Daun yang dijangkiti kulat.

   Kulat ini juga menyerang di bahagian daun dan gagang daun.
   Bahagian yang diserang menunjukkan tanda bintik-bintik
   nekrotik dan akibatnya daun mati dan gugur serta menjadi
   punca penyakit pada bahagian buah. Pada kebiasaanya,
   petani akan mengambil langkah menebang pokok-pokok
   yang dijangkiti penyakit tersebut atau mengawal keadaan ini
   dengan menggunakan racun kulat.

   Cara bagi mengawal penyakit antraknos:
   > Menyembur racun kulat yang mengandungi bahan kimia
     mancozeb atau maneb atau propineb setiap 10 hingga
     14 hari.
   > Semburan racun kulat yang mengandungi bahan kimia
     benomyl (dengan kadar 0.03% bahan aktif) atau
     thiophanate methyl.
   > Membuang dan memusnahkan buah-buahan dan daun-
     daun yang telah dijangkiti penyakit.

                                               Buah yang telah dijangkiti.
                         Sumber : Bingkisan Pertanian Bil 30c, Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia

22
                ANGGUR SENDAYAN VALLEY
           Disediakan Oleh : Mohammad Firdaus bin Saat, FAMA Negeri Sembilan (firdaus@fama.net.my)
                      Pokok anggur yang sedang membesar.


A  nggur bukanlah tanaman yang
   sesuai bagi iklim di Malaysia yang
mengalami cuaca hujan dan panas
                      menggunakan baja organik yang
                      dihasilkan oleh syarikat sendiri untuk
                      tanaman tersebut. Syarikat ini
                                             matang sahaja.

                                             Menurut beliau, saiz buah anggur
sepanjang tahun. Namun dengan       menggunakan kepakaran pekerja yang       bertambah besar apabila pokoknya
kemajuan teknologi yang terkini, anggur  dibawa khas dari Thailand bagi         menjadi bertambah matang. Buah
sudah mula ditanam untuk tujuan      memantau ladang tersebut. Ladang ini      pertama biasanya akan dibuang supaya
komersial. Di kilometer 6 menghala ke   telah menyediakan 2 jentera pam air      buah berikutnya akan menjadi lebih
Sendayan dari Jalan Port Dickson      bagi menghasilkan bekalan air         besar dan berkualiti. Setiap pokok
terdapat sebuah ladang anggur sedang    secukupnya. Bagi menghasilkan         anggur boleh menghasilkan antara 8
dibangunkan untuk tujuan agro-tourism   tanaman anggur yang baik, kaedah        hingga 10 kilogram buah dan boleh
dan komersial iaitu Sendayan Valley.    cantuman tunas digunakan, dan ia        dituai setiap empat bulan.
                      diambil daripada batang pokok yang
Buah anggur di ladang ini bukan sahaja
cantik tetapi juga dijamin manis dan
berkualiti. Anggur ini adalah daripada
jenis Black Opal, White Malaga, Shiraz,
Frame dan Black Pink yang menjadi
tarikan utama ladang Sendayan Valley
di Sendayan. Ladang ini dibuka bagi
tujuan agro-tourism. Ladang ini
berkeluasan 50 ekar dengan tanaman
anggur yang mencecah 12,000 pokok.
Ladang ini juga adalah antara ladang
anggur terbesar di Malaysia. Keunikan
ladang ini adalah anggur yang ditanam
menghasilkan buah yang besar,
bermutu tinggi serta lazat dan manis
rasanya.

Projek bernilai RM6.2 juta ini adalah
usahasama antara Menteri Besar
Incorporated (MBI) dengan A-WINN
GMS Sdn Bhd. Pengurus projek En
Radzeef bin Dato Hj Ramli berkata pada
                          Temubual yang diadakan dengan pengurus Projek Sendayan Valley.
peringkat permulaan ladang ini
berkeluasan 25 ekar. Beliau                                       Bersambung di muka surat 24

                                                                    23
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
   Pokok anggur yang      telah  mula    Buah anggur yang hampir matang.      Baja organik dihasilkan sendiri di
   mengeluarkan hasil.                                     Sendayan Valley.

   Sendayan Valley turut menjual anak-anak benih bagi pelbagai jenis pokok buah-buahan. Syarikat ini juga menjual baja
   organik yang dikeluarkannya sendiri. Sendayan Valley juga berbesar hati untuk menurunkan ilmu pertanian anggur ini kepada
   sesiapa sahaja yang berminat. Mereka yang berminat melawat ladang itu boleh menghubungi En Radzeef b Dato Hj Ramli
   di talian 03-79542151.

   Sumber maklumat : En Radzeef b Dato Hj Ramli (Pengurus Sendayan Valley)               PENGELUARAN SALAK BERKURANGAN
                   Disediakan Oleh: Norani Shuhada Zaini, FAMA Sarawak (shuhada@fama.net.my)

                                                  keluasan 10 hektar sahaja.
                                                  Anggaran pengeluaran semasa
                                                  tempoh kemuncak ialah 8.2MT.
                                                  Kebanyakkan pokok salak telah
                                                  ditebang dan digantikan dengan
                                                  kelapa sawit. Ini kerana penanaman
                                                  kelapa sawit lebih senang
                                                  berbanding salak kerana pekebun
                                                  mestilah mengahwinkan bunga
                                                  salak untuk menghasilkan buah
                                                  yang baik.

                                                  Permintaan    yang    tinggi
                                                  menyebabkan penanam salak tidak
                                                  menghadapi masalah dari segi
                                                  pemasaran. Apabila di luar musim,
                                                  pemborong akan datang ke kebun
                                                  untuk membeli dengan harga
                                                  RM1.50 sekilogram. Manakala
                                                  apabila   musim   kemuncak
                                                  pengeluaran, pekebun akan
                                                  membawa dan menjual sendiri
                      Buah salak madu.                    kepada pemborong dengan harga
                                                  RM1.20 sekilogram. Selain di Miri,

     M   iri - Buah salak adalah salah
        satu komoditi yang popular di
     Miri. Pada tahun 2002, seramai 52
                           pengeluaran adalah sebanyak 66.96MT
                           sebulan terutama semasa tempoh
                           kemuncak pengeluaran. Varieti yang
                                                  pasaran buah salak hingga ke Sibu
                                                  dan Bintulu.

     orang penanam terlibat dengan        ditanam adalah salak madu (gula-gula)
     penanaman salak dengan anggaran       dan salak nangka. Setelah lima tahun
     keluasan lebih kurang 80.74 hektar.     berlalu, bilangan pekebun berkurangan     Sumber: Hj Suhaili Rasdan, Penanam Salak
     Pada ketika itu, anggaran          sehingga 20 orang dengan anggaran       Kpg Muhibbah, Ladang Tiga, Miri.24
 AYAM KAMPUNG                      UDANG GALAH ULU LEGONG
 ORGANIK BAKAL                  Disediakan Oleh : Siti Nurulhudda Bt Mhd Nasir, FAMA Kedah (nurulhudda@fama.net.my)

 SAINGI PASARAN
  AYAM DAGING
 Disediakan Oleh: Nor Aznin Bt Yaakob, FAMA
    P.Pinang (aznin79@gmail.com)P  ULAU PINANG - Pelbagai isu
   berkaitan ayam baru-baru ini telah
membangkitkan kebimbangan pengguna
untuk memakan ayam. Isu yang pernah
dibangkitkan berkaitan makanan ayam
yang dikatakan daripada bahan tidak
halal, memudaratkan kesihatan pengguna
dan pelbagai lagi. Sejajar dengan itu juga
pelbagai pihak telah memberikan reaksi
bagi menjawab isu-isu tersebut.

Di tengah-tengah kecelaruan ini, timbul
pula cerita ayam kampung organik. Di
negara Barat ayam organik atau free
range chicken ditafsirkan sebagai ayam
yang bergerak bebas dan aktif mencari
makanan tambahan dalam bentuk
semulajadi. Pergerakan otot yang aktif
serta pengambilan makanan berunsurkan
organik akan menghasilkan daging yang
                         P  rojek Udang Galah Kg. Ulu
                            Legong,   Baling
                         merupakan salah satu daripada
                                        Kedah
                                               ke dalam kolam tersebut adalah
                                               sebanyak 120,000 ekor. Hasil
                                               ternakan ini dijangka akan berada di
lazat dan berkhasiat tinggi.           projek MOA Inc. Negeri Kedah.       pasaran menjelang akhir suku
                         Projek ini mula mengeluarkan hasil     pertama 2008.
Ayam kampung organik diperkenalkan
oleh Mumtaz Meat & Marine Foods          sejak Januari 2004. Projek Udang
Sdn.Bhd. milik Dr. Mohamad Zainol         Galah Kg. Ulu Legong ini adalah di     Hasil ternakan udang galah bagi
Ahmad Haja. Beliau juga turut mencipta      bawah penyeliaan Per tubuhan        kolam baru dijangka akan berada di
makanan untuk ternakannya sendiri.        Peladang Kawasan (PPK) dengan       pasaran pada bulan Julai 2008.
                         kerjasama beberapa jabatan di       Tempoh matang ternakan udang
Menurut Encik Hafiz, salah seorang ejen      bawah Kementerian Pertanian Dan      galah adalah antara 6 hingga 7 bulan
jualannya di sini, faktor pemakanan dan      Industri Asas Tani Malaysia.        dan kadang kala mencecah hingga
persekitaran amat dititikberat dalam                             usia 10 bulan. Tempoh matang
penternakan ayam kampung organik ini.
                         Pada peringkat awal penubuhan,       ternakan ini bergantung kepada
Ayam ini diberi makan ekstrak herba yang     projek ini hanya mempunyai 12 buah     anak benih, sekiranya anak benih
kaya dengan bahan antioksida dan         kolam. Namun kini, jumlah         yang elok, tempoh matang udang
antikanser seperti habbatus sauda (jintan     keseluruhan kolam bagi projek MOA     galah hanya memerlukan antara 5
hitam), halia, pandan, kunyit, limau purut    Inc. yang disertai oleh 40 orang      hingga 6 bulan sahaja untuk
dan diberi minum air bersih bawah tanah      peserta ini telah bertambah kepada     dipasarkan.
tanpa klorin. Penternakan ayam ini juga      47 kolam. Jumlah tersebut
tidak menggunakan antibiotik, hormon,       termasuklah 16 kolam baru. Melalui     Dari segi pemasaran, pihak PPK
beta agonist dan salbutamol.           tinjauan yang dilakukan sehingga      Baling memasarkan sendiri
                         akhir November 2007, sebanyak 6      ternakan tersebut dengan menjual
Dagingnya juga dikatakan tidak liat seperti
ayam kampung biasa. Ianya dijual         kolam lama telah dimasukkan anak      terus kepada pemborong dari
mengikut saiz iaitu saiz XL (1.8kg-2kg)      benih pada 12 Julai 2007 dan kolam     Taiping iaitu En. Mohd Noor bin Che
RM 18.00 seekor, saiz L (1.6kg-1.7kg) RM     selebihnya masih di dalam proses      Dan. Harga bagi sekilogram udang
16.00 seekor, saiz M (1.4kg-1.5kg) RM       pengeringan. Kebanyakkan kolam       galah adalah sebanyak RM28.00.
15.00 seekor dan saiz S (1.3kg-1.4kg) RM     yang masih kosong adalah          Sebarang pertanyaan, sila hubungi
14.00 seekor.                   disebabkan bekalan anak benih       penyelaras projek En. Mohd bin Tahir
Sumber maklumat:                 yang agak sukar diperolehi. Jumlah     ditalian 04-4732577 atau 019-
Encik Hafiz (Haris Trading, Taman Siakap     anak benih yang telah dimasukkan      4576439.
Seberang Jaya, Pulau Pinang) - ejen jualan ayam
kampung organik, 019-520 6212 / 019-406 5212

                                                                    25
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
         INDUSTRI TERNAKAN KAMBING BERPOTENSI TINGGI
                         Disediakan Oleh: Zuriana Mat Adam, Ibu Pejabat FAMA (zuriana@fama.net.my)


                                                          Kekeliruan ini menyebabkan orang
                                                          Malaysia mengelak makan daging
                                                          kambing yang khasiatnya adalah
                                                          bertentangan dengan daging biri-biri
                                                          tua. Menurut Persatuan Jantung
                                                          Amerika menyarankan daging kambing
                                                          untuk mereka yang mempunyai
                                                          masalah berkaitan dengan jantung. Ini
                                                          disebabkan    daging    kambing
                                                          mempunyai protein yang tinggi dan
                                                          berkualiti dengan nisbah kandungan
                                                          lemak tepu yang sihat. Berbanding
                                                          dengan daging biri-biri tua yang
                                                          mengandungi kandungan lemak tepu
                                                          dan kolesterol yang tinggi, berbau hamis
                                                          dan hanya sesuai dimasak kari.

                                                          Kira-kira 65 peratus daripada daging
                                                          merah yang dimakan setiap hari di
                                                          seluruh dunia adalah daging kambing.
                                                          Negara Australia merupakan negara
                                                          pembekal terbesar daging kambing
                                                          yang berkualiti.
   U  mumnya masyarakat keliru antara
      kambing dan biri-biri. Kambing
   adalah haiwan yang suka mencari
                                   biri dewasa dan lamb pula adalah
                                   daging biri-biri muda.            Di Malaysia, daging kambing hanyalah
                                                          lapan peratus daging kambing untuk
   makanannya dengan ekor menegak ke                Di Malaysia, permintaan terhadap       pasaran tempatan manakala selebihnya
   atas. Ia biasa diternak untuk daging dan            daging kambing tidak begitu tinggi. Ini    diimport dari Australia, Indonesia dan
   susu. Manakala biri-biri pula adalah              disebabkan oleh dua faktor. Pertama,     Vietnam bagi memenuhi permintaan
   haiwan yang meragut dan biasanya                pengguna tidak tahu dimana hendak       dalam negara. Permintaan daging
   diternak untuk mendapatkan bulunya.               membeli daging kambing. Kebanyakan      kambing pula sentiasa meningkat setiap
                                   pasar raya hanya menjual daging biri-     tahun. Dianggarkan permintaan daging
   Di negara- negara Barat, daging                 biri tua dan daging biri-biri. Faktor kedua  kambing oleh isi rumah akan meningkat
   kambing sering disebut chevon                  pula, salah tanggapan bahawa daging      sebanyak 473 tan metrik pada tahun
   manakala daging kambing muda                  kambing mempunyai kandungan lemak       2010 daripada 11,091 tan metrik pada
   disebut cabrito atau capretto.                 tepu dan kolesterol yang tinggi tidak     tahun 2008 (sila lihat rajah 1).
   Sebaliknya mutton adalah daging biri-              begitu baik untuk jantung manusia.
                                                          Pertumbuhan pengeluaran daging
   Rajah 1: Anggaran Penggunaan Daging Kambing oleh Isirumah di Malaysia 2008 - 2010               kambing juga diramal terus meningkat
                                                          dengan kadar 6.7 peratus setahun
                                                          untuk tempoh 2006 hingga 2010. Kini
                 11,600                                       semakin ramai pengusaha berminat
                                                          untuk mengusahakan ternakan
                 11,400                                       kambing meningkat seiring dengan
                                                          pertambahan permintaan terhadap
                 11,200
                                                          daging kambing. Harga daging kambing
                 11,000                                       tempatan juga agak tinggi di pasaran.
                                                          (lihat rajah 2&3).
                 10,800
                           2008           2009          2010
                           11,091         11,323          11,564
                                                          Pengeluaran kambing dalam negara
      Mutton ( Tonne Metric )
                                                          yang masih rendah mewujudkan
                                                          potensi industri ternakan kambing yang
   Sumber : Household Survey on The Consumption Pattern Of Selected Agricultural Produce In Malaysia 2003/2004
                                                          tinggi. Pengeluaran daging kambing
                                                          atau biri-biri dalam Rancangan
26
Rajah 2: Harga Daging Kambing Tempatan di Malaysia 2000 - 2006          Rajah 3: Harga Daging Biri - Biri Import Beku di Malaysia 2000 - 2006

        25.00                                     16.00

                                               14.00
        20.00
                                               12.00

        15.00                                     10.00
  M G
                                          RM/KG
 R /K
                                                8.00
        10.00
                                                6.00

        5.00                                      4.00

                                                2.00
        0.00
            2000  2001   2002  2003  2004  2005  2006          0.00
            15.41  16.34  15.81  16.17  16.46  18.97  20.54
                                                   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006
       BORONG
       RUNCIT  17.93  18.45  18.52  18.77  20.00  22.18  23.75       BORONG   8.10  7.99  7.89  8.20  9.37  10.37  10.67
                                              RUNCIT   10.19  10.28  10.47  10.68  12.52  14.01  14.72
Sumber: FAMA 2007
                                         Sumber: FAMA 2007


Malaysia Ke Lapan (RMK-8) ialah 1,500 tan metrik dengan             Dijangkakan dalam tempoh lima tahun akan datang, industri
jangkaan akan meningkat kepada 2,300 tan metrik menjelang            ternakan kambing akan berkembang pesat di negara ini
2010. Bagi daging kambing, tahap sara diri ialah enam              sejajar dengan penekanan dasar kerajaan yang
peratus pada tahun 2000, lapan peratus ( 2005 ) dan               menggalakkan penternakan dan pengeluaran kambing.
dijangkakan 10 peratus pada 2010. Industri ternakan kambing
dijangka terus berkembang bagi memenuhi keperluan
makanan negara dan bahan mentah untuk industri
pemprosesan makanan bagi mengeluarkan produk                   Sumber : Kosmo Ogos 2007, Berita Harian September 2007, Utusan
                                         Malaysia April 2007 dan FAMA 2007
berasaskan ternakan untuk pasaran dalam dan luar negara.


            PERMINTAAN KELAPA DI KELANTAN STABIL
                    Disediakan Oleh: Farah Dini Bt Farinordin, FAMA Kelantan (farah_dini@fama.net.my)                                         K  elantan - Permintaan dan harga kelapa tempatan
                                           dijangka stabil dalam suku tahun pertama 2008. Ini
                                         adalah kerana perubahan penggunaan isirumah, institusi,
                                         sektor industri kecil dan sederhana tidak terlalu ketara
                                         dalam suku tahun tersebut. Walaupun mengalami sedikit
                                         peningkatan harga, namun ianya masih terkawal dan
                                         konsisten.

                                         Musim melawas yang bermula dari bulan September 2007
                                         dan dijangka hingga ke bulan Februari 2008, memberikan
                                         implikasi yang tinggi kepada pengeluaran kelapa
                                         tempatan. Ini menyebabkan bekalan kelapa berkurangan
                                         dan tidak dapat disalurkan dengan secukupnya ke seluruh
                                         daerah di negeri Kelantan. Antara faktor kekurangan
                                         pengeluaran adalah kekurangan tenaga buruh di ladang-
                                         ladang. Oleh itu, pengusaha ladang mengambil masa
                                         yang agak lama untuk mengumpulkan hasil pengeluaran
                                         kelapa kerana bilangan pekerja yang semakin
                                         berkurangan.

                                         Menurut statistik FAMA Kelantan dan salah seorang
                                         peruncit di Pasar Besar Siti Khadijah, harga runcit kelapa
                                         parut dijangka meningkat sedikit, tetapi masih dalam
                                         keadaan terkawal. Purata sehingga RM 2.70/kg pada suku
                                         tahun pertama 2008, berbanding RM2.50/kg pada suku
                                         tahun keempat tahun 2007.

                                         Secara keseluruhannya, bekalan bagi kelapa diramalkan
                                         akan sedikit berkurangan tetapi harga tetap stabil kerana
     Salah seorang peruncit dan pemborong di Pasar Besar Siti        permintaan yang sedikit, berikutan musim perayaan yang
     Khadijah                                tidak memerlukan bekalan kelapa yang begitu ketara.

                                                                               27
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
                     PENANAMAN ROSELLE
                 Disediakan Oleh: Bashira Abdul Majid, FAMA Selangor (bashira@fama.net.my)


                                                berwarna merah tua, terdiri daripada 5
                                                kaliks atau kelopak yang bercantum
                                                dipangkalnya dan di tengahnya terdapat
                                                lengai berwarna putih dan hitam bila
                                                tua.

                                                Hasil tanaman pokok roselle
                                                mempunyai banyak khasiat dan
                                                kegunaan kepada pengguna. Minuman
                                                yang diproses dari kelopak buah roselle
                                                yang berwarna merah kaya dengan
                                                vitamin A dan C, kalium dan kalsium
                                                dipercayai boleh membantu peredaran
                                                darah yang baik, mengurangkan
                                                tekanan, darah tinggi serta memberikan
                                                kesan awet muda. Selain itu buah
                                                roselle juga boleh dijadikan jem, halwa,
                                                jeli, jeruk dan perwarna makanan. Daun
                                                dan pucuknya boleh dijadikan bahan
                                                dalam masakan dan gentian kulit
                                                batangnya pula sesuai untuk dibuat tali.
                   Pokok roselle.
                                                Kebanyakan negara di dunia,
                                                menggunakan roselle dalam perubatan
   K  lang - Di Malaysia penanaman
     pokok roselle mula diusahakan
   secara komersial pada 1993 di negeri
                        secara menegak. Dahan-dahannya
                        akan lentur bila mula mengeluarkan
                        buah dan tangkainya berwarna merah.
                                                tradisional dengan mengeringkan
                                                kelopak buah untuk dijadikan minuman
   Terengganu oleh Jabatan Pertanian.    Daunnya berwarna hijau dengan urat       teh berubat.
   Spesies tanaman roselle di Malaysia   berwarna merah, berukuran 7-15 cm
   adalah daripada variety Arab dan     panjang, berbentuk tapak tangan         Penanaman roselle sesuai ditanam di
   berasal dari India.           dengan 3 cuping yang meruncing ke        kawasan tanah pasir bris, iaitu di
                        hujung. Bunganya keluar di setiap sendi     kawasan dimana air tidak bertakung.
   Pokok roselle mempunyai ketinggian 2   daun, berwarna kuning muda dan         Roselle tidak sesuai ditanam di
   meter dan banyak dahan yang tumbuh    merah jambu. Buah roselle pula         kawasan tanah liat dan pada musim
                                                hujan yang berpanjangan kerana
                                                tanaman tersebut mudah diserang
                                                penyakit kulat terhadap daun, batang
                                                dan buah.

                                                Dari segi pemasaran, Majlis Roselle
                                                Negara telah meminta FAMA untuk
                                                membeli dan memasarkan hasil
                                                tanaman roselle kepada pengilang-
                                                pengilang tempatan seperti Syarikat
                                                Moonrose di Bandar Baru Bangi dan
                                                Kilang Mah Seng di Subang Jaya,
                                                Selangor. Selain itu, FAMA Daerah
                                                Rengit di Johor juga aktif dalam
                                                pemasaran produk-produk roselle.


                                                Sumber informasi:
                                                * Pegawai FAMA Daerah Klang, Selangor
                                                * Analisis Industri Herba, MARDI.
                                                * Unit Perisik Pasaran FAMA Selangor.
                Roselle yang telah dipetik.

28
                       KELAPA PANDAN
               Disediakan Oleh: Bashira Abdul Majid, FAMA Selangor (bashira@fama.net.my)
     Buah kelapa pandan.


K  uala Selangor - Terdapat tiga jenis
  kelapa yang sering menjadi pilihan
para pengusaha untuk dijadikan
minuman dan makan segar iaitu kelapa
pandan, kelapa mawar dan kelapa
gading. Kelapa pandan paling digemari
kerana bau air dan isinya wangi seperti
bau daun pandan.

Walaupun permintaan kelapa pandan
amat baik namun bekalannya masih      Dalam setandan biasanya terdapat 18-
tidak mencukupi kerana penanamannya     22 biji buah kelapa pandan. Pokok yang
hanya diusahakan secara individu dan    telah berusia 5 tahun ke atas dijangka
kecil-kecilan.               boleh menghasilkan buah antara 280-
                      340 biji buah dalam masa setahun.
Sebelum kelapa pandan dipetik,
penelitian haruslah dibuat ke atas buah   Tandan kelapa yang telah dipetik akan
kelapa yang benar-benar matang.       dikumpulkan menggunakan kereta
Kaedah pertama ialah dengan melihat     sorong yang dilapik dengan kain atau
putik dibahagian atas selari dengan     tilam terpakai untuk mengelakkan buah
kelapa yang hendak dipetik bersaiz     dari tercalar. Bagi peniaga gerai
sebesar genggaman orang dewasa.       minuman, mereka lebih suka membeli
Kaedah kedua ialah dengan meneliti     buah kelapa dengan tandannya sekali.
keliling kelopak buah kelapa        Sebelum dijual kepada pemborong,        Antara gerai yang menjual air kelapa
membentuk cincin (jalur) putih atau     kelapa pandan akan digred mengikut       pandan segar.
terang. Sebarang kesilapan ketika      saiz buah. Biasanya buah yang bersaiz
memetik buah matang akan          besar untuk pasaran pasaraya dan        pasaraya dan restoran, buah diproses
mengakibatkan air kelapa tidak       hotel. Manakala saiz sederhana dan       dengan mengupas kulitnya berbentuk
mempunyai rasa pandan.           kecil pula untuk pasaran tempatan.       silinder dan direndam dalam larutan
                                              asid supaya warna kulit tidak perang.
Bagi pokok yang tinggi, buah diambil    Harga kelapa pandan pada peringkat
dengan menggunakan galah. Manakala     ladang adalah sekitar RM0.80 - RM1.20      Bagi pasaran tempatan, buah kelapa
pokok yang masih rendah, buah boleh     sebiji. Peringkat borong pula sekitar      direbus selama 10-20 minit atau dibakar
dipetik dengan memotong tangkainya     RM2.00-RM2.50 sebiji manakala untuk       beberapa minit untuk menambah aroma
menggunakan parang. Di bahagian       peringkat runcit pula adalah RM3.00-      harum dan rasa pandan sebelum
bawah pokok hendaklah di alas dengan    RM3.50 sebiji.                 dihidangkan kepada pelanggan.
objek yang lembut seperti tilam terpakai
untuk mengelakkan buah terhempas ke     Di Kuala Selangor, buah kelapa muda
tanah, mengekalkan kualiti buah agar    yang dipetik akan dipasarkan terus       Sumber maklumat :
tidak calar dan pecah ser ta        kepada peniaga gerai GBBF sebagai        Pegawai Unit Pengembangan dan Pelesenan
membolehkan buah kelapa tahan lama.     minuman segar. Bagi pasaran ke         FAMA Selangor

                                                                   29
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
    KG. SEKAYU PERINTIS PROJEK PENANAMAN SERAI WANGI
                  Disediakan Oleh: Hazimin Sulong, FAMA Terengganu (hazimin@fama.net.my)
                                                Kg. Sekayu telah dipilih menjadi perintis
                                                bagi projek ini. Seramai 36 orang
                                                peserta yang terdiri daripada ahli
                                                peladang    telah  dipilih  bagi
                                                mengusahkan kawasan seluas 10
                                                hektar. Benih serai bagi projek perintis
                                                ini diperoleh dari Pahang dan disalurkan
                                                kepada LPP. Hasil daripada projek
   K  uala Berang - Serai wangi atau Cymbopogon nardus (L.) dipercayai berasal
      dari Asia Selatan iaitu samada Sri Langka atau India Selatan. Merupakan
   dari famili graminae yang berupa rumput saka yang tinggi dan berbau wangi serta
                                                perintis ini juga akan dijadikan benih
                                                bagi penanaman di kawasan lain.
   mempunyai rimbunan daun yang lebat.
                                                Menurut En. Azha Ngah, Ketua Unit
   Projek penanaman serai wangi ini dilaksanakan selepas mendapat idea dari         Industri LPP, sebanyak 140 hektar @
   Menteri Besar, Datuk Seri Idris Jusoh pada penghujung tahun 2006. Pemilihan       350 ekar telah diluluskan bagi
   tanaman serai dibuat selepas kajian bersama telah dibuat antara LPP dan Jabatan     menanam tanaman ini. Penanaman
   Pertanian Negeri mendapati hasil dari tanaman mempunyai permintaan yang tinggi      telah dimulakan pertengahan Januari
   terutamanya di lembah Klang dan Selangor. Kerajaan negeri telah memperuntukan      2007 dimana Kg. Sekayu telah dijadikan
   RM2.6 Juta bagi merealisaikan projek ini yang akan dilaksanakan oleh Lembaga       sebagai perintis. Penanaman di lain-lain
   Pertubuhan Peladang (LPP).                                kawasan yang meliputi semua daerah

          KAWASAN PENANAMAN SERAI WANGI MENGIKUT ZON SEHINGGA SEPTEMBER 2007

     ZON      DAERAH               KELUASAN          BILANGAN        JUMLAH BENIH
                              (HEKTAR)          PESERTA          (POKOK)
                               (ORANG)

     Utara     Besut                 12.8            32            46,464
            Setiu                  6              6            21,780
     Tengah    Hulu Terengganu             14             44            50,820
            Marang                 6             10            21,780
            Kuala Terengganu            4             10            14,520
     Selatan    Kemaman                 6              7            21,780
            Dungun                 6              5            21,780
            JUMLAH                 54.8            114           198,924

                                                       Sumber : LPP Terengganu.

30
di Negeri Terengganu akan dijalankan
secara berperingkat-peringkat. Bagi
memudahkan proses pengurusan,
kawasan penanaman telah dibahagikan
mengikut zon iaitu utara, tengah dan
selatan. Sehingga September 2007,
sebanyak 54.8 hektar telah ditanam
serai wangi di seluruh negeri
Terengganu seperti yang ditunjukkan di
dalam jadual di bawah.

Bekalan serai wangi ini akan diperolehi
dari projek perintis iaitu Kg. Sekayu
yang boleh dituai penghujung tahun
2007. Bahan yang digunakan iaitu daun
akan diproses di kilang PPK dengan
menggunakan mesin pemprosesan
yang dikenali sebagai distler. Mesin-
mesin ini akan di tempatkan di setiap
zon.

Serai wangi di tanam khas bagi
mendapatkan minyak pati. Serai wangi
menghasilkan minyak pati yang dikenali
sebagai citronella oil di pasaran
antarabangsa. Kandungan industri
kimia yang penting dalam serai wangi
ialah caryophyllene dan citronellol.
Minyak sitronela mengandungi dua      Pokok serai wangi yang hidup subur.
bahan kimia penting iaitu sitronelal dan
geraniol. Sitronelal dan geraniol amnya
digunakan untuk bahan dasar
pembuatan ester-ester seperti hidroksi
sitronelal, genaniol asetat dan mentol
sintetik yang mempunyai sifat lebih
stabil dan banyak digunakan dalam
industri wangi-wangian. Hidroksi
sitronelal penting untuk sabun dan
minyak wangi yang berharga tinggi,
manakala mentol untuk bahan dasar
ubat batuk, ubat gigi dan pencuci mulut.

Industri serai wangi di Terengganu
mempunyai potensi yang tinggi untuk
dikembangkan. Selain mendapat
permintaan yang tinggi, LPP
diper tanggungjawab memastikan
projek ini terus berkembang.
                                         31
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
    KEPENTINGAN HERBA DALAM PERUBATAN DAN MAKANAN
                Disediakan Oleh: Muhammad Fauzan b. Hj Mohd, FAMA Ibu Pejabat (fauzan@fama.net.my)


                         rebusannya sebagai mandian atau
                         dibasahkan kepala dan dilapkan pada
                         seluruh badan. Ia juga banyak
                         digunakan dalam menghasilkan minyak
                         urut bagi mengatasi masalah kebas-
                         kebas, lenguh-lenguh, gigitan serangga
                         dan kembung perut. Bagaimanapun di
                         kebanyakan negara, serai wangi
                         ditanam khas untuk pengeluaran
                         minyak patinya.     Serai wangi
                         menghasilkan minyak pati yang dikenali
                         sebagai ‘citronella oil’ di pasaran
                         antarabangsa. Minyak sitronela
                         mengandungi dua bahan kimia penting
                         iaitu sitronelal dan geraniol. Sitronelal
                         dan geraniol amnya digunakan untuk
                         bahan dasar pembuatan ester-ester
        Pokok serai wangi.
                         seperti hidroksi sitronelal, genaniol
                         asetat dan mentol sintetik yang
   Serai Wangi                 mempunyai sifat lebih stabil dan banyak
   Nama botani bagi serai wangi ialah     digunakan dalam industri wangi-
   Cymbopogon nardus (L.) rendle. Nama     wangian. Hidroksi sitronelal penting
   lain bagi serai wangi ialah Sereh wangi   untuk sabun dan minyak wangi yang
   (Indonesia), Citronella (Inggeris). Serai  berharga tinggi, manakala mentol untuk            Akar cekur.
   wangi adalah dari keluarga Graminae.    bahan dasar ubat batuk, ubat gigi dan
   Tanaman Serai Wangi (Cymbopogon       pencuci mulut.                 Lesser galanga, fingerroot (Inggeris).
   nardus) dipercayai berasal sama ada                            Cekur   adalah  dari  keluarga
   dari Selatan India atau Sri Lanka. Serai                          Zingiberaceae.
   Wangi juga tumbuh liar di kebanyakan
   negara di Asia Tropika, Amerika dan                            Cekur berasal dari Asia Tropika.
   Afrika. Di Malaysia, serai wangi                              Penyebarannya meliputi kawasan di
   biasanya ditanam di halaman rumah                             Asia Tenggara seper ti Malaysia,
   sebagai tanaman dapur dan                                 Indonesia, Thailand dan Vietnam serta
   kebelakangan ini terdapat beberapa                             India dan China. Di negara kita, tanman
   pengusaha yang berminat untuk                               ini ditanam di sekitar rumah yang
   menanam     serai   wangi   bagi                          berkeadaan lembab dengan sedikit
   menghasilkan minyak patinya. Serai                             teduhan. Tumbuhan ini mempunyai
   wangi ialah sejenis tanaman rumput                             daun-daun yang lebar dan tumbuh
   yang tinggi dan mempunyai rimbunan                             mendatar di atas permukaan tanah.
   daun yang lebat. Ia boleh tumbuh                              Saiz daun boleh mencapai sehingga 10
   sehingga 1.0 -1.5m. Daunnya bersifat                            cm lebar dan 15 cm panjang. Pelepah
   tirus, panjang sehingga 70 - 80cm dan                           daun pendek dan berukuran 2-3 cm
   2 - 5cm lebar. Ia berwarna hijau muda,                           sahaja. Cekur berbunga di tengah-
   kasar dengan urat yang selari dan                             tengah rumpun. Bunganya berwarna
   mempunyai aroma yang lebih kuat jika                            putih dan berbintik ungu. Daun dan
   dibandingkan dengan serai makan.                              rizomnya mempunyai bau yang unik dan
   Serai wangi jarang berbunga dan hanya                           sangat beraroma. Rizomnya berbentuk
   berbunga bila sudah cukup matang iaitu                           seperti susunan jari. Di hujung akarnya
   pada peringkat umur melebihi 8 bulan.           Pokok cekur.          pula, terdapat butir-butir ubi berwarna
                                                 putih kemerahan yang juga berbentuk
   Dari segi perubatan tradisional serai    Cekur                     seperti jari.
   wangi digunakan untuk rawatan selepas    Nama botani bagi cekur ialah Kaemferia
   bersalin dan pening kepala. Caranya     galanga L. Nama lain bagi cekur ialah     Cekur mempunyai kasiat di dalam
   adalah dengan menggunakan air        Kencur (Indonesia), Pro hom (Thai),      perubatan. Di antaranya Rizom cekur

32
digunakan sebagai tonik selepas      digunakan secara tradisi untuk merawat
bersalin bagi mengecutkan rahim,      penyakit darah tinggi, buasir dan juga
dijadikan jamu bagi merawat sakit perut,  sebagai air mandian bagi merawat
membuang angin, sakit sendi serta     wanita selepas bersalin iaitu untuk
melancarkan haid. Ia juga digunakan    membuang angin dalam badan. Di
untuk melegakan batuk, mengurangkan    samping ini, air rebusan ubi dan akarnya
bengkak dan dibuat bedak untuk       yang dicampur dengan pokok selayar
merawat jerawat. Daunnya yang muda     hitam (Goniothalamus malayanus)
dimakan sebagai ulam atau dibuat      dikatakan berkhasiat bagi menguatkan
kerabu. Rizomnya juga digunakan      buah pinggang. Pelepah daunya pula
sebagai ramuan masakan.          boleh digunakan untuk merawat gatal-
                      gatal pada kulit akibat terkena ulat bulu.

                      Pokok Kesum
                      Nama botani bagi kesum ialah
                      Polygonum minus Huds. Nama lain bagi
                      kesum ialah Phak phai (Thailand),
                      Knotweed (Inggeris). Kesum adalah dari
                      keluarga Polygonaceae. Tanaman
                      kesum (Polygonum minus) berasal dari
                      kawasan Asia Tenggara, iaitu Malaysia,
                      Thailand, Vietnam dan Indonesia. Ia
                      didapati tumbuh liar, terutama di
                                                   Pokok kesum.
                      kawasan lembap seperti di tepi parit
                      atau dekat dengan sungai dan tasik. Ia    dan sebagai minuman selepas bersalin.
                      juga didapati hidup dengan subur di     Dari segi khasiat pemakanan, kesum
                      kawasan sejuk di tanah tinggi seperti di   kaya dengan beta karotena, vitamin A,
                      Cameron Highlands dan Genting        vitamin C dan juga bahan galian seperti
                      Highlands. Kesum merupakan tanaman      kalium, kalsium dan fosforus.
                      herba yang renik, lampai, menjalar dan
                      boleh tumbuh mencapai ketinggian 1.0     Daun kesum yang aromatik boleh
                      m di dataran rendah dan sehingga 1.5     menghasilkan minyak pati yang
    Pokok belimbing tanah.
                      m di tanah tinggi. Daunnya panjang dan    mengandungi bahan kimia ‘aliphatic
                      runcing berbentuk anak panah, 5-7 cm     aldehyde’ yang tinggi (60%), dan
Belimbing Tanah              panjang dan 0.5-2.0 cm lebar. Ia       komponan kimia utamanya ialah
Nama botani bagi belimbing tanah ialah   tersusun secara berselang pada        decanal dan dodecanal. Sebagai punca
Tacca Cristata. Nama lain bagi       batang, berwarna hijau tua dan sangat    bahan semula jadi ‘aliphatic aldehyde’,
belimbing tanah ialah Belimbing Tanah,   aromatik. Batangnya berbentuk silinder,   minyak kesum pula dipercayai
Janggut Adam, Janggut Baung,        berwarna hijau dengan sedikit kemerah-    mempunyai potensi yang tinggi,
Kelemoyang Air, Sebiak. Cekur adalah    merahan, dan mempunyai buku dan       terutama dalam industri perisa dan
dari keluarga Taccaceae.          ruas yang pendek yang mudah berakar.     wangian. Ini disebabkan tidak banyak
                      Bunganya pula terdapat di hujung       terdapat bahan semula jadi ini di
Belimbing tanah adalah sejenis pokok    pucuk, berbentuk kecil dan berwarna     pasaran.
herba yang boleh mencapai ketinggian    putih keungu-unguan. Pada amnya
sehingga 1 m. Daun atau pelepahnya     terdapat dua jenis kesum, iaitu yang
agak besar, panjang, berbentuk bujur    lebih merayap/menjalar dan yang
telur (‘ovate’) dan bewarna hijau tua.   tumbuh agak menegak.
Permukaan daun tidak rata (berkedut).
Bunganya juga besar berwarna ungu     Tanaman kesum sangat popular di
keputihan terbit dihujung tangkai yang   kalangan penduduk Malaysia sebagai
tumbuh tegak dan boleh mencapai      bahan perencah/perisa di dalam banyak
ketinggian sehingga 60cm. Tumbuhan     jenis makanan, terutama untuk laksa
ini tumbuh liar dikawasan lembap hutan   dan asam pedas. Ia juga boleh dimakan
tanah pamah dan lereng bukit.       terus sebagai ulam ataupun dibuat
                      kerabu. Secara tradisional air rebusan
Tumbuhan ini agak popular dikawasan    daun kesum digunakan untuk
Pantai Timur, Semenanjung Tanah      mengubati masalah penghadaman,        Sumber : Institut Penyelidikan dan Kemajuan
Melayu. Air rebusan akar tumbuhan ini   menghilangkan kelemumur di kepala      Pertanian Malaysia (MARDI)

                                                                   33
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
       KbioCorp BANTU PERKEMBANGAN INDUSTRI HERBA
                Disediakan Oleh : Muhammad Fauzan b. Hj Mohd, FAMA Ibu Pejabat (fauzan@fama.net.my)


     P   enggunaan herba untuk
        rawatan dan perubatan di
     kalangan masyarakat dunia telah
                         Setiap ujian yang dijalankan dapat
                         membantu pengeluar menghasilkan
                         produk lebih bermutu dan selamat
                                                 pemprosesan produk berasaskan
                                                 herba bagi kegunaan diri, rumah,
                                                 perlebelan, formula, analisis
     lama diketahui dan caranya berbeza    dengan menyertakan fakta kandungan       makanan dan kawalan mutu
     mengikut budaya dan kepercayaan.     bahan secara lengkap bagi meyakinkan      katanya.
     Kajian oleh Malaysia Herbal       pengguna. Ujian mikrob yang wajib bagi
     Corporation pada 1999 mendapati     semua produk herba untuk menentukan      “Kekuatan KBioCorp adalah dalam
     jualan produk berasaskan herba di    ia dicemari bakteria atau tidak juga      bidang analisis. Jadi kami menjalin
     Malaysia mencecah RM 4.55 bilion     dibuat di makmal KBioCorp.           perjanjian persefahaman (MoU)
     (wangian) dan RM 0.95 bilion                              dengan Pusat Penyelidikan
     (farmaseutikal dan pemakanan       KBioCor p     menyediakan     14   Pemprosesan Technology Park
     nutrisi).                perkhidmatan antaranya kawalan         Malaysia di Raub, Pahang sebagai
                         kualiti, ujian ketulinan, analisis logam    tempat   memproses,”     kata
     Angka itu cukup untuk menerangkan    berat, profile tumbuhan, ujian toksik dan   Norsabrina. Beliau berkata satu ujian
     betapa besarnya prospek dan       ujian bagi mikrob. Ia juga menganjurkan    pernah dijalankan terhadap satu
     jumlah pengguna, namun masih       latihan serta kursus jangkan pendek.      produk herba keluaran Taiwan dan
     banyak perlu dilakukan oleh                               didapati kandungan raksa di
     pengeluar produk herba tempatan     Sejak ditubuhkan KBioCorp telah        dalamnya 100 kali lebih tinggi
     untuk menembusi pasaran global.     melatih seramai 160 orang usahawan       daripada yang dibenarkan.
                         dalam bidang pengeluaran dan
                                                 Sumber : Bernama Januari 2008 dan FAMA
                                                 2007.


                   POTENSI PASARAN IKAN TAHAI
                  Disediakan Oleh: Norani Shuhada Zaini,FAMA Sarawak (shuhada@fama.net.my)
   Anak ikan tamban yang telah disalai atau dikenali sebagai ikan               Satay ikan tahai.
   tahai.


   A  pabila sebut sahaja ikan tahai pasti akan dikaitkan
      dengan Limbang, dimana ia merupakan salah satu
   kawasan perusahaan kecil yang terkenal di Sarawak. Ikan
                                     pasaran ialah RM 15/kg dan boleh mencecah hingga RM22/
                                     kg apabila musim tengkujuh. Aktiviti pemasaran yang
                                     dilakukan oleh pengusaha secara menjual sendiri atau terus
   tahai adalah anak ikan tamban yang telah disalai dan ia tahan    kepada peniaga. Sehingga kini pengusaha mahupun peniaga
   sehingga sebulan tanpa bahan pengawet. Ikan ini boleh        tidak mempunyai masalah untuk menjual ikan tahai. Menurut
   dimakan begitu saja atau pun dimasak. Antara resipi ikan      peniaga pasar tamu, kadang kala ada pemborong dari
   tahai ialah sambal goreng dan masak lemak cili api. Ikan      Kuching dan Kota Kinabalu datang membeli dalam jumlah
   tahai juga terkenal hingga ke Negara Brunei. Menurut Jabatan    yang banyak. Selain daripada ikan yang disalai, terdapat juga
   Pertanian Daerah Lawas, pengeluaran sebulan ikan tahai       pelbagai produk yang dihasilkan seperti satay ikan dan ikan
   mencecah hingga 3 tan dan kebanyakkan pemborang datang       masin.
   dari Negara Brunei. Ketika ini purata harga ikan tahai di

34
                 FAMA TINGKAT PRODUK IAT
             Disediakan Oleh: Siti Nurulhudda Bt Mohd Nasir, FAMA Kedah (nurulhudda@fama.net.my)


K
akan
   edah - Lembaga Pemasaran
   Pertanian Persekutuan (FAMA)
       mewujudkan     Pusat
Pembungkusan Produk Industri Asas
Tani (IAT) di daerah Sik bagi membantu
meningkatkan     kualiti  produk
Perusahaan Kecil dan Sederhana
(PKS) serta mengembangkan lagi
ruang pasaran produk tersebut.

Pusat Pembungkusan Produk IAT bakal
dibina di tepi jalan utama Batu 2, Jalan
Jeniang, Sik, Kedah. Pemilihan tapak
seluas tiga ekar itu dipilih berdasarkan
lokasi   yang   strategik   untuk
memasarkan       produk    PKS
memandangkan kawasan tersebut
mudah untuk menghubungkan antara
pembekal, pemborong dan peruncit.
Kos pusat tersebut dianggarkan bernilai
RM5 juta.

Konsep pusat tersebut adalah
menggabungkan pusat pembungkusan
dan pemasaran serta pengedaran
produk PKS. Produk yang telah siap
akan dibawa secara pukal dan
dibungkus semula dengan mesin
pembungkusan berteknologi tinggi dan
seterusnya akan dipasarkan di pusat
tersebut serta akan diedarkan oleh
pengedar (FAMA/Pengedar Bimbingan
FAMA).

Menerusi pusat itu, FAMA dapat
membantu pengusaha PKS dengan
cara yang pembungkusan yang betul
dan penjenamaan untuk pasaran dalam
dan luar negara. Pusat berkenaan juga
akan memberikan khidmat nasihat
mereka cipta logo dan penjenamaan
selain memberikan kemudahan mesin
pembungkusan yang sesuai.


           Konsep Pusat Pembungkusan Produk IAT

 Persediaan                           Perlabelan &
           Pemprosesan     Pembungkusan     Penjenamaan       Penyimpanan      Edaran/Jualan
 Input
                                                                35
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
           TEKNOLOGI BELANDA JAYAKAN SUTRATANI
                  Disediakan Oleh: Hazimin Sulong, FAMA Terengganu (hazimin@fama.net.my)


                                                Sebanyak 3 modul (rumah kaca)
                                                dengan anggaran RM4 juta telah dibina
                                                di atas tanah seluas 5.5 hektar. Ketiga-
                                                tiga modul tersebut akan menempatkan
                                                30 orang peserta yang terdiri dari
                                                golongan graduan dan belia yang
                                                menganggur sebagai pelatih inkubator.
                                                Setiap peser ta akan dipecahkan
                                                kepada 3 kumpulan ( satu kumpulan =
                                                10 peserta).

                                                Menurut   Pengurus    Per tanian,
                                                Pemasaran Operasi TADC, Wan Khairul
                                                Hakimin Wan Ahmad, program ini telah
                                                bermula pada Mei 2007 dan telah
                                                dirasmikan oleh YAB. Perdana Menteri,
                                                Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi
                                                pada 18 November lalu. Bagi satu
   Perdana Menteri YAB Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi bersama isteri, Datin Paduka     pusingan lengkap modul dengan
   Seri Jeanne Abdullah yang diiringi oleh Duta Besar Belanda, T.Y.T Lody Emrechts      anggaran masa 16 bulan akan ditanam
   ketika melawat projek SUTRATANI di Kg. Telaga.                      dengan 3 jenis tanaman iaitu Mentimun,
                                                Cili Merah Kulai dan Kacang Buncis.

   P  rogram Skim Untuk Kesejahteraan
     Petani (SUTRATANI) merupakan
   satu program yang diilhamkan oleh
                         moden ladang dan pemasaran bagi
                         program ini. JPB Greentech merupakan
                         syarikat perintis dalam pengembangan
                                                Setiap modul akan menggunakan
                                                konsep “cycling crop” dimana setiap
                                                kumpulan akan menanam tanaman
   kerajaan negeri untuk memodenkan      industri per tanian di Cameron         yang berbeza pada satu masa.
   bidang pertanian di Terengganu.      Highlands yang terkenal dengan hasil
                         tani seperti sayur-sayuran dan buah-
   Kerajaan negeri melalui Terengganu     buahan.                    Tinjauan di SUTRATANI mendapati
   Agrotech Development Corporation                             beberapa komoditi telah ditanam pada
   (TADC) bekerjasama dengan JPB       Program    yang   menggunakan      per tengahan   Oktober    hingga
   Greentech Sdn. Bhd (Dutch Associated    kepakaran dan teknologi Belanda telah     pertengahan November iaitu timun
   Company) telah mewujudkan satu       mendapat pengiktirafan dan maklum       jepun (cucumis satibus) dan cili merah.
   syarikat usahasama iaitu TRG Sutratani   balas positif daripada Kedutaan Negara     Sebanyak 28,000 polibeg telah ditanam
   Sdn. Bhd. untuk menguruskan        Belanda di Kuala Lumpur.            dan dijangka mula mengeluarkan hasil
   penyaluran teknikal, pengurusan                              pada minggu pertama Januari 2008
                                                dengan anggaran 112 MT bagi kedua-
                                                dua jenis komoditi ini.

                                                Penggunaan kepakaran dan teknologi
                                                dari Belanda yang disesuaikan dengan
                                                keadaan tempatan mampu memberikan
                                                pulangan ke atas pelaburan dalam
                                                jangka masa 6 tahun.

                                                Kejayaan perlaksanaan program ini dan
                                                hasil yang berjaya dikeluarkan akan
                                                meningkatkan lagi imej pertanian di
                                                Terengganu. Penglibatan peser ta
                                                inkubator secara terus dan terancang
                                                ini akan memberi penghayatan dan
                                                rangsangan baru yang lebih bertenaga
                                                dalam sektor pertanian khususnya di
       Antara komoditi yang ditanam hidup subur di dalam rumah kaca.           Negeri Terengganu.
36
SENARAI PENGIMPORT, PENGEDAR DAN PERUNCIT BUAH-
     BUAHAN TROPIKA DI NETHERLANDS

No.   Name of Company              Full Address            Type of Tropical Fruits
1   Aartsenfruit Breda bv   Heilaar Noordweg 9            Star Fruits
                4814 RR BREDA               Dragon Fruits
                Postbus 9555               Pamelo
                4801 LN BREDA               Mangosteen
                Tel : +31 765 248 100           Jack Fruit
                Fax : +31 765 221 247
                Web site: www.aartsenfruit.nl
                Contact : Mr. J.J.P. Aartsen
2   Agro Fair         P.O. Box 55                 Star Fruits        Pamelo
                2990 AB Barendrecht             Dragon Fruits       Rambutan
                The Netherlands               Papaya          Mangosteen
                Tel : +31 (0) 180 643972           Pineapple         Jack Fruit
                Fax : +31 (0) 180 642 508          Mango
                Web site : www.agrofair.com
                Contact : Gert-Jan Lieffering
3   Bud Holland bv      Transportweg 67              Star Fruits        Pumelo
                2676 LM MAASDIJK             Dragon Fruits       Rambutan
                Postbus 411                Papaya          Mangosteen
                3140 AK MAASSLUIS             Pineapple         Durian
                Tel : +31 174 535 353           Mango           Jack Fruit
                Fax : +31 174 513 912
                Web site : www.bud.nl
                Contact : Mr. P. Hobert, Mr. J.
                     Vooijs, Mr. Th. Post
4   De Groot International  Drielseweg 23               Pineapple
   B.V. /          5321 NC HEDEL               Mango
   Groot International bv,  Postbus 130
   De            5320 AC HEDEL
                Tel : +31 735 998 888
                Fax : +31 735 998 899
                Web site : www.degroot-int.nl
                      www.donmario.nl
                Contact : Commercie de Groot
                     (import & export department)
5   FTK Holland bv      Klappolder 191-193            Star Fruits       Pamelo
                2665 MP BLEISWIJK             Dragon Fruits      Rambutan
                P.O. Box 81 2665 LR            Papaya         Manogsteen
                Bleiswijk                 Pineapple        Jack Fruit
                Tel : +31 105 241 700           Mango
                Fax : +31 105 219 616
                Web site : www.ftk.nl
                      www.exotenrecepten.nl
                Contact : Mr. O Reimers, Mr. R. Ahsman,
                     Mr. J van Ewijk, Mrs. Lorenza
                     Ciccaroni, Mr.M. van Rooyen
6   Hispafruit bv       Handelscentrum ZHZ 49-60           Star Fruits
                2991 LD BARENDRECHT             Pineapple
                Postbus 269                 Mango
                2990 AG BARENDRECHT
                Tel : +31 180 641 700
                Fax : +31 180 641 701
                Web site : www.hispafruit.nl
                Contact : Mr. J.M. Gonzalez ñ Perez                                                          37
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
    No.   Name of Company              Full Address             Type of Tropical Fruits
    7  Nature's Pride bv    Honderdland 70                Star Fruits
                   2676 LS Maasdijk               Dragon Fruits
                   Tel : +31 174 525 900            Papaya
                   Fax : +31 174 525 909            Pineapple
                   Email :info@naturespride.nl         Mango
                       shawn@naturespride.nl        Pamelo
                       ate@naturespride.nl         Rambutan
                       hennie@naturespride.nl        Mangosteen
                       adrielle@naturespride.nl       Durian
                   Contact : Mrs. S. Harris, Mr. A. Kalsbeek  Jack Fruit
                        Mrs. A. Dankier, Mr. H. van Es
    8  OTC Holland       Bronsweg 7                  Pineapple
                   8211 AL LELYSTAD               Mango
                   Postbus 157
                   8200 AD LELYSTAD
                   Tel : +31 320 289 033
                   Fax : +31 320 289 039
                   Web site : www.otcholland.com
                   Contact : Mr. Fred Kloen
    9  Staay Food Group    Koolpiedenweg 3               Star Fruits
                   2991 LN Barendrecht             Pineapple
                   Postbus 381                 Mango
                   2990 AJ Barendrecht The Netherlands
                   Tel : +31 (0) 180 61 89 00
                   Fax : +31 (0) 180 61 80 10
                   Web site : www.staay.nl
                   Contact : Arco Verweij
    10  Valstar Group      ABC Westland 110               Star Fruits       Rambutan
                   2685 DB POELDIJK               Dragon Fruits      Mangosteen
                   Tel : +31 174 214444             Papaya         Jack Fruit
                   Fax : +3117421449              Pineapple        Pamelo
                   Web site : www.valstar.nl          Mango
                   Contact : Mr. P. Schoemaker
    11  Wellpict European    Sevenumseweg 3                Pineapple
       Northern bv       5759 RM HELENAVEEN              Mango
                   Tel : +31 493 536 081
                   Fax : +31 493 536 083
                   Web site : www.wellpict-northern.com
                   Contact : Mr. A. Crommentuijn
    12  A.J.B. 's Fruitbox bv  Veilingstraat 42               Star Fruits
                   7833 HN NIEUW AMSTERDAM           Papaya
                   Tel : +31 591 552 186            Pineapple
                   Fax : +31 591 553 087            Mango
                   Web site : www.ajbfruitbox.com        Pamelo
                   Contact : Mr. A. J. Boon (director)
                        Mr. E. Olivier , Mr. J. Reininga
                        Mr. H. Bek
    13  Alexport bv       Gebroken Meeldijk 52             Star Fruits       Pamelo
                   2991 VD BARENDRECHT             Dragon Fruits      Rambutan
                   Tel : +31 180 697 979            Papaya         Mangosteen
                   Fax : +31 180 697 970            Pineapple
                   Web site : www.alexport.nl          Mango
                   Contact : Mr. A. Visser, Mr. J. de Witte
38
No.   Name of Company              Full Address                Type of Tropical Fruits
14  Amar International    Willem de Zwijgerlaan 352a,             Rambutan
   Import & Export      1055 RD Amsterdam-West
   (Supermarket)       Kanaalstraat 60
                3531 CL Utrecht
                Tel : 020- 68 28 200
                Fax : 020- 68 13 013
                Web site : www.amar-intl.nl
                Contact : Jibodh
15  Bel Impex bv       Taag 15-19 Foodcenter Forepark           Papaya
                2491 CR DEN HAAG                  Pineapple
                Tel : +31 703 207 574                Pamelo
                Fax : +31 703 204 543                Rambutan
                Web site : www.belimpex.nl             Durian
                Contact : Mrs. Elke Oudendijk
16  Borgers groothandel in  Bedrijvenweg 101                Star Fruits        Jack Fruit
   groenten en fruit b.v.  7844 TJ Veenoord/Nieuw, Amsterdam        Mangosteen        Pineapple
                Tel : +31 591 551 900              Dragon Fruits       Mango
                Fax : +31 591 551 770              Durian          Pamelo
                Web site : www.borgersbananas.com        Papaya          Rambutan
                Contact : Mr. H. Borgers, Mr. B. de Jager,
                     Miss K. Westera
17  C Van de Watering &    IABC 5375                    Various Fruits and Vegetables
   Zn. B.V.         4814 RC Breda, Holland             Yet to explore tropical fruits
                Tel : +31 (0) 76 5254500
                Fax : +31 (0) 76 5226890
                Web site : www.watering.nl
                Email : jeroen@watering.nl
                Contact : Jeroen Raas
18  Centre Exotic Product   J v Galenstraat 4, Pier C 1           Star Fruits        Durian
   C.E.P Centre Exotic    1051 KM AMSTERDAM                Rambutan         Mango
   Products, (C.E.P.)    Tel : +31 206 821 716              Dragon Fruits       Jack Fruit
                Fax : +31 206 820 661              Mangosteen        Pamelo
                Web site : www.centreexoticproducts.nl     Papaya
                Contact : Mr. C.D. Ho.
19  Cosmopolitan Props    Melbournestraat 44-b              Star Fruits        Durian
                3047 BJ ROTTERDAM                Rambutan         Mango
                Tel : +31 104 257 795 / 783 912         Dragon Fruits       Jack Fruit
                Fax : +31 104 255 907              Mangosteen        Pamelo
                Email : info@cosmopolitanprops.nl        Papaya
                Contact : Mr. C. Francis
20  Geest International bv,  J vd Houtweg 2                 Star Fruits
   Van            2678 AG DE LIER                 Dragon Fruits
                Postbus 831
                2678 ZZ DE LIER
                Tel : +31 174 514 300
                Fax : +31 174 540 010 / +31 174 525 277
                Web site : www.vgibv.nl
                Contact : Mr. R. van Geest, Mr. W. van geest,
                     Mr. J. Boom, Mr. W. van den Heuvel
21  Denimpex B.V.       St. Antoniesbreestraat 10            Star Fruits
                1011 HB AMSTERDAM                Papaya
                Tel : +31 206 246 390              Pineapple
                Fax : +31 206 225 448              Mango
                Web site : www.denimpex.nl           Pamelo
                Contact : Mr. D. Deen, Mr. H. Deen
                                                            39
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
    No.   Name of Company              Full Address               Type of Tropical Fruits
    22  Helena B.V.        J. van der Houtweg 2 ñ B5             Star Fruits
                    2678 AG De Lier                  Papaya
                    Tel: +31 174 628 596                Pineapple
                    Fax : +31 174 622 681               Pumelo
                    Web site : www.helenabv.nl             Mangosteen
                    Contact : Mr. Fred Koelewijn, Mr. Kevin van    Durian
                         Biezen                  Jack Fruit
    23  Holland Fresh Group    Koopliedenweg 28                  Star Fruits
       Bakker & Leenheer bv   2991 LN BARENDRECHT                Papaya
                    Tel : +31 180 645 500               Pineapple
                    Fax : +31 180 613 622               Mango
                    Web site : www.bakkerenleenheer.com
                    Contact : Mr. F. Leenheer, Mr. A.K. Bakker
    24  Hoofdman-Roodzant bv   Zuideinde 59B                   Star Fruits
                    2991 LJ BARENDRECHT
                    Postbus 45
                    2990 AA BARENDRECHT
                    Tel : +31 180 617 011
                    Fax : +31 180 618 023
                    Email : info@hoofdman-roodzant.nl
                    Contact : Mr. R. Zeelenberg, Mr. W.
                         Breukhoven, Mrs. A. Popova, Mr. J.
                         Schipper, Mr H.P.A. Hoofdman, Mrs.
                         E. Paul, Mrs.. E. Cordeleanu
    25  Jaggoe Import       P.O.B. 16151                    Pinapple
                    2500 BD Den Haag
                    Mobile : 06-26044416
                    Fax : 070-3368556
                    Email : jaggoe@wanadoo.nl
                    Contact : Anand Jaggoe
    26  Kraaijeveld groente en  Handelsweg 190                   Star Fruits
       fruit bv         2988 DC RIDDERKERK                 Papaya
                    Tel : +31 180 655 522               Pineapple
                    Fax: +31 180 620 422                Mango
                    Web site : www.kraaijeveld.com
                    Contact : Mr. G.J. Kraaijeveld
    27  Langfruit bv       Venrayseweg 130a, loodsH12-1/2           Star Fruits       Pineapple
                    5928 RH Venlo                   Pamelo          Jack Fruit
                    Postbus 8526                    Dragon Fruits      Mango
                    5970 AA Grubbenvorst                Rambutan
                    Tel : +31 773 236 666               Papaya
                    Fax: +31 773 236 660                Mangosteen
                    Web site :www.langfruit.nl
                    Contact : Mr. Maurice Peters
    28  Levarht en Zn. Bv, J.M.  Mijnsherenweg 12                  Star Fruits
                    1424 CB DE KWAKEL                 Papaya
                    Postbus 67                     Pineapple
                    1430 AB AALSMEER                  Mango
                    Tel : +31 297 386 600               Pamelo
                    Fax : +31 297 386 666
                    Web site : www.levarht.com
                    Contact : Mr. T.A. Levarht (director)
    29  Mangar Groente & Fruit  Apeldoornselaan 163               Pineapple
                    2573 LG Den Haag
                    Tel :- 06-23 529 460
                    Email : smangar@wanadoo.nl
40
No.   Name of Company               Full Address              Type of Tropical Fruits
30  Noepa Impex B.V.     Taag 41                      Papaya
                2491 CR ës-Gravenhage               Rambutan
                Tel : 070-3 27 76 62, 070-3 27 27 19        Mangosteen
                Fax: 070-4 19 01 21
                Email : Noepa.impex@planet.nl
                Contact : Anoep
31  Rijstgrowthandel D.C.   Dinkel nr. 73 2491 CL Den Haag            Papaya
   van Geest B.V.      Tel : 070-7331/3200001                Mango
                Fax : 070-3177341
                Email : dcvangeest@hetnet.nl
32  Roveg Fruit BV      Klappolder 191-193                  Star Fruits
                Bleiswijk                       Mangosteen
                Postbox 136                      Dragon Fruits
                2665 ZJ Bleiswijk                   Papaya
                Tel : +31 104 400 777                 Pineapple
                Fax: +31 104 400 775                 Mango
                Email : info@roveg.nl                 Pamelo
                Contact : Mr. H. Roodenburg              Rambutan
33  Royalfresh/Solfruit    Handelsweg 120                    Star Fruits
   International bv     2988 DC RIDDERKERK                  Dragon Fruits
                Postbus 56                      Papaya
                2990 AB Barendrecht                  Pineapple
                Tel : +31 180 693 500                 Pamelo
                Fax : +31 180 693 540
                Web site : www.solfruit.com
                Contact : Mr. Peter Bouman
34  Santa Magrita       Individual company in Holland             Star fruits      Mangosteen
                                           Rambutan      Papaya
                                           Dragon fruits
35  Saphir bv         Handelsweg 40                     Star Fruits
                2988 DB RIDDERKERK                   Dragon Fruits
                Postbus 233                      Papaya
                2990 AE BARENDRECHT                  Pamelo
                Tel : +31 180 691 777                 Rambutan
                Fax: +31 180 691 770                  Mangosteen
                Web site : www.saphir.nl
                Contact : Mr. J. Oosterman, Mr. P. Van der Sandt
36  Scherpenhuizen group   De Keten 15                      Star Fruits
   of companys        5651 GJ EINDHOVEN                   Papaya
   Scherpenhuizen BV,    Postbus 80                       Pineapple
   Groente en Fruitexport  5500 AB VELDHOVEN                   Mango
                Tel : +31 402 584 684                 Pamelo
                Fax : +31 402 584 612
                Web site : www.scherpenhuizen.nl
                Contact : Mr. M. Scherpenhuizen
37  SHIVA Food &       Dinkel 51-53, 2491 CL                 Durian
   Cosmetics International  Denhaag
   B.V., Jai Trade Wings   The Netherlands
   B.V. Food Centre     Tel : 0031703019082
   Forepark         Fax: 0031(0)842204441
                Email : suchita@zonnet.nl
                Contact : Jatender Singh
                                                             41
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
    No.   Name of Company             Full Address                 Type of Tropical Fruits
    38  Smetsers Fresh     De Run 4218                        Star Fruits      Papaya
       Products        5503 LL VELDHOVEN                     Pamelo         Mangosteen
                   Tel : +31 402 580 258                   Dragon Fruits     Pineapple
                   Fax : +31 402 580 259                   Rambutan       Mango
                   Web site : www.smetsers.nl
                   Contact : Mr. A. H.M.Smetsers
    39  Solfruit        Handelsweg 120                    Star Fruits       Pineapple
                   2988 DC Ridderkerk                  Durian         Mangosteen
                   P.O. Box 56                      Dragon Fruits      Mango
                   2990 AB Barendrecht                  Jack Fruit       Pumelo
                   The Netherlands                    Papaya
                   Tel : +31(0)180 693 500                Rambutan
                   Tel : +31(0)180 693 542/543
                   Fax : +31(0)180 693510/540
                   Email : peterbouman@solfruit.nl
    40  South American Fruits  Sevillaweg 49                       Star Fruits
       B.V.          3047 AL ROTTERDAM                     Dragon Fruits
                   Tel : +31 102 088 688                   Papaya
                   Fax: +31 102 088 699                    Pineapple
                   Web site : www.safbv.com                  Mango
                   Contact : Mr. Khoenkhoen                  Pamelo
    41  Sunda Groothandel    Dinkel 42 (Forepark)                    Papaya          Mangosteen
                   2491 CG Leidschendam                    Rambutan         Pumelo
                   Tel & fax : 070 3178204                  Mango           Jack Fruit
    42  T. Van Noort bv     Handelsweg 170                    More on vegetables
                   2988 DC RIDDERKERK                  Yet to explore tropical fruits
                   Portbus 202
                   2990 AE BARENDRECHT
                   Tel : +31 180 644 844
                   Fax : +31 180 644 888
                   Web site : www.vannoortbv.nl
                   Contact : Mr. J. Polak, Mr.R.Osinga,Mr.D.Vermeijden
    43  The Greenery BV     Spoorwegemplacement 1                 Star Fruits       Pineapple
                   2991 VT BARENDRECHT                  Mangosteen       Mango
                   P.O. Box 79                      Dragon Fruits      Pumelo
                   2991 AB BARENDRECHT                  Durian
                   Tel : +31 180 655 911                 Papaya
                   Fax : +31 180 655 296                 Rambutan
                   Web site : www.thegreenery.com
    44  Totalproduce BV     Marconistraat 19                   Star Fruits       Pineapple
                   3029 AE Rotterdam                   Durian         Rambutan
                   P.O. Box 6162                     Dragon Fruits      Mango
                   3002 AD Rotterdam                   Jack Fruit       Mangosteen
                   Tel : +31 102 448 400                 Papaya
                   Fax : +31 102 448 401                 Pamelo
                   Email :bverbaas@totalproduce.com,
                       tfeelders@totalproduce.com
    45  Van Rijn Trading BV   ABC Westland 574                    Star Fruits      Pineapple
                   2685 DG POELDIJK                    Durian        Mangosteen
                   Postbus 98                       Dran Fruits      Mango
                   2685 POELDIJK                      Jack Fruit      Pumelo
                   Tel : +31 174 419 400                  Papaya
                   Fax : +31 174 414 157                  Rambutan
                   Web site : www.van-rijn.nl
                   Contact : Mr. J.H. van der Lem, Mr. A. E. van der
                        Windt, Mr. M. Jansen
42
No.   Name of Company             Full Address             Type of Tropical Fruits
46  Trader Service B.V.  Individual company in Holland            Papaya
                                        Pineapple
47  Zimpelmann      Zimpelmann Agentur GmbH International Fruit Trade  Star Fruits      Mango
              Herxheimer Strabe 7                 Durian        Rambutan
              D-67273 Dackenheim                  Dragon Fruits     Mangosteen
              Tel : +49 6353959911                 Jack Fruit
              Fax: +49 6353 959929                 Papaya
              Web site : www.select-fruit.de            Pineapple
              Email :zimpelmann@select-fruit.de
              Contact : Angelika Zimpelmann
48  Albert Heijn     Kleiweg 64                     Pineapple
   (Rotterdam)      3051 GT ROTTERDAM                  Mango
              Tel : 010-4612341
              Fax : 010-4610186
              E-mail info@ah.nl
              web site : www.ah.nl
49  Albert Heijn, City  Provincialeweg 11                  Pineapple
   Center (Amsterdam)  1506 MA Zaandam, The Netherlands          Mango
              Phone: +31-75-659-9111
              Fax: +31-75-659-8350
              Web site : www.ah.nl
50  ALDI Supermarket   Aldi Vastgoed B.V.                 Papaya
              Postbus 147 | 4100 AC Culemborg           Pamelo
                                        Pineapple

51  C1000 Schuitema    Schuitema n.v.                   Star Fruits
              Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort         Papaya
              Postbus 1000, 3800 BA Amersfoort          Pineapple
              Tel : 033 453 32 66
              Fax: 033 455 81 38
              Email : Edwin.vels@schuitema.nl
              Web site : www.schuitema.nl
52  Lidl Supermarket   Lidl Nederland GmbH                 Pineapple
              t.a.v. afdeling vastgoed              Mango
              Postbus 198, 1270 AD Huizen
53  Makro         De Flinesstraat 9                  Star Fruits      Papaya
              1099 CA Amsterdam                  Mango         Mangosteen
                                        Dragon Fruits     Pineapple
                                        Rambutan

54  Sligro Food Group   Corridor 11                     Dragon Fruits
              PO Box 47                      Pamelo
              5460 AA Veghel                   Papaya
              The Netherlands                   Rambutan
              Tel : +31 413 34 35 00               Pineapple
              Fax : +31 413 36 30 10               Mango
              Web site : www.sligrofoodgroup.com
              Contact : Wilco Jansen
55  Wah Nam Hong     Geldersekade 90-92                 Star Fruits      Pineapple
   (Amsterdam)      Tel : 020-6270303                  Papaya         Rambutan

56  Wah Nam Hong     West-kruiskade 4-6                 Star Fruits      Mangosteen
   (Rotterdam)      Tel : 010-2417355                  Rambutan        Pumelo
                                        Papaya         Durian
                                                          43
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
    No.   Name of Company             Full Address       Type of Tropical Fruits
    57  Wah Nam Hong      Den Haag                Papaya         Mangosteen
       Supermarket      GEDEMPTE BURGWAL 8           Jack Fruit       Rambutan
                  2512 BT DEN HAAG            Mango         Durian
                  Tel : 070-3601977
                  Fax: 070-3454803
    58  Wah Nam Hong      Branch 1                Pamelo
       Supermarket                          Durian
    59  Wah Nam Hong      Branch 2                Star Fruits      Mangosteen
       Superstore                          Pamelo         Pineapple
       (Amsterdam)                          Dragon Fruits     Durian
                                      Rambutan        Mango
                                      Papaya         Jack Fruit
    60  Amazing Oriental    Amsterdamsestraatweg 299        Papaya         Durian
                  3551CG Utrecht             Mangosteen       Rambutan
                  T- 030-2238171             Mango         Jack Fruit
                  Wai Man Li
    61  Asian Bazar (Whole &  Fleichmengergasse 31          Star Fruits      Pineapple
       Retail Sale)      50676 Koln               Rambutan        Durian
                  Tel & Fax : 0221-2402593        Papaya         Mango
                                      Mangosteen       Jack Fruit
    62  Beebaís Asian Market  Individual local owns small business  Papaya         Mangosteen
                                      Rambutan        Mango
                                      Pineapple       Jack fruit
    63  Chhay Tri Long     Neue Weyerstrabe 10          Star Fruits
                  50676 Koln               Pineapple
                  Tel : 0221-2406659           Pumelo
                  Fax: 0221-2403009           Durian
                  Bahnlinie 6,12,15,16,17,18,19     Jack Fruit
                  Haltestelle: Barbarossaplatz
    64  China Town       Zeedijk 101 /             Papaya
       Supermarket      Geldersekade 94-96           Mango
                  1012 BM Amsterdam           Pamelo
                  The Netherlands            Durian
                  Tel : +31(0)20-6245229
                  Fax: +31(0)206224072
                  Contact : S.M.Cheng
    65  Euro Bangla      Ceintuurbaan 143            Pineapple
       Supermarket      1072 GB Amsterdam           Mango
                  Tel : 020-6426517
                  Fax : 020-6724206
                  Contact : Ima Arif
    66  Halle Aux Legumes   Individual local owns small business  Pineapple
       (Amsterdam)                          Mango

    67  Heng Long Asia     Mauritiussteinweg 75          Star Fruits      Pamelo
       Supermarkt       50676 Koln               Dragon Fruits     Rambutan
                  Tel : 0221 240572           Papaya         Mangosteen
                  Fax: 02212404573            Pineapple       Durian
                                      Mango         Jack Fruit
                  Aachener Str. 201-209
                  50931 Koln
                  Tel : 0221 2828800
                  Fax: 0221 2828803
44
No.   Name of Company              Full Address            Type of Tropical Fruits
68  Hoís Supermarket    Friedrich ñ Ebertstr, 20            Star Fruits        Rambutan
               40210 Dusseldort                Dragon Fruits       Mangosteen
               Tel : 0211-36779599              Papaya           Durian
               Fax : 0211-36779598              Mango           Jack Fruit
               Web site : www.ho-supermarket.de        Pamelo
69  Mini Supermarket V.d.  Individual local owns small business      Dragon Fruit
   Kolle
70  Oba Supermarket     Individual local owns small business      Papaya
71  Oriental Company    Individual local owns small business      Star Fruits        Pineapple
   (Amsterdam)                              Dragon fruit        Mango
                                       Papaya           Pamelo
72  Oriental Food Store   Amsterdam                   Dragon fruit        Pamelo
               Individual local owns small business      Pineapple         Rambutan
                                       Mango           Jack Fruit
73  Oriental Parkhaven   Parkhaven 21                  Papaya           Mangosteen
   B.V.          3016 GM Rotterdam               Mango           Jack Fruit
               Tel : 010-4362522               Rambutan
               Fax : 010-4361086
74  Oriental supermarket  Rotterdam                   Star Fruits        Rambutan
               Parkhaven 21                  Dragon Fruits       Mangosteen
               Tel : 010-4362522               Papaya           Durian
               Web site : www.orientalgroup.nl        Pineapple         Jack Fruit
                                       Pamelo
               Utrecht                    Mango
               Amsterdamsestraatweg 299
               T- 030-2238171
75  Orkide Supermarket   Augustinuslaan 29, 1277AA HUIZEN        Pineapple         Pamelo
               Tel : 035-5241627               Mango
76  Slagerij Zagora     1 e v.d. Helststraat 54 B           Pineapple
               1072 NX Amsterdam               Mango
               Tel : 020-6621465
               Hp- 0611-252751
77  Street Vendor, City   Individual local owns small business      Star Fruits        Pineapple
   Center (Amsterdam)                           Papaya
78  Super Star Market    Bomenrijk 75, 1112EM DIEMEN          Dragon Fruits       Mango
               Tel : 020-6684308               Papaya
79  Supermarket Shang Hai  Individual local owns small business      Star fruits
80  Tain Kim Heng      Max-Planck-Ring 1               Dragon Fruit        Mangosteen
               46049 Oberhausen                Papaya           Durian
               Germany                    Mango
               Tel : 0208/82033-0               Pamelo
               Fax: 0208/8203318               Rambutan
               Email :nfo@tainkimheng.de
81  Tek-Yol Slagerij    Eerste v/d Helststr. 47            Pineapple
               1073 AD Amsterdam               Mango
               Tel : 020676895
               Contact : Enver Aktoprak
82  Thai Shop (Amsterdam)  Koningsstraat 42, 1011EW AMSTERDAM       Papaya
               Tel : 020-6209900               Mango
               Fax: 020-4223002                Mongesteen
83  Tjinís International  1e v.d. Helststraat 64, 1072 NZ Amsterdam  Not selling tropical fruits
   Foodstore        Tel : 020-6717708
               Fax: 020-6643730
                                                           45
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
    No.   Name of Company             Full Address            Type of Tropical Fruits
    84  Toko Bang Pra      Nieuwe binnenweg 258              Rambutan
                   3021 GR Rotterdam                Mangosteen
                   Tel : 010-4254499
                   Fax : 010-2762117
                   Web site : www.bangpra-toko.nl
    85  Toko Dun Yong      Dun Yong                    Papaya
       (Amsterdam)       Stormsteeg 9                  Mango
                   1012 BD Amsterdam                Rambutan
                   the Netherlands
                   Tel : +31-(0)20-6221763
                   Tel : +31-(0)20-6267513
                   Fax : +31-(0)20-6256543
                   Email :info@dunyong.com
    86  Toko Kondreman     West-Kruiskade 67/A, 3014AM ROTTERDAM      Papaya        Rambutan
                   Tel : 010-4334297                Pamelo
    87  Toko Middelland     1 e Middellandstraat 124-b- 3021 BJ Rotterdam  Papaya
                   Tel : 010-4783310                Pineapple
                   Fax: 070-3943721- 06-25217498          Rambutan
                   Contact : Iwan                 Mangosteen
    88  Toko Mi-Kondre     Nieuwe Binnenweg 254b              Star Fruits      Rambutan
                   3021 GP Rotterdam                Dragon Fruits     Mangosteen
                   Tel : 010-4760429                Papaya        Durian
                   Fax : 010-4259314                Mango         Jack Fruit
                   Web site : www.mi-kondre.com          Pamelo
    89  Toko Milobi       West-Kruiskade 71, 3014AM ROTTERDAM       Papaya
                   Tel : 010-2330741
    90  Toko Param Ribo     Individual local owns small business      Papaya
                                           Mango
    91  Toko Shun Cheong    Stormsteeg 8, 1012BD AMSTERDAM         Papaya
       (Amsterdam)       Tel : 020-6272518                Pamelo
    92  Toko Sunrise      Binnen Bantammerstraat 3, 1011CH AMSTERDAM   Papaya        Mango
       (Amsterdam)       T- 0299-462937                 Pineapple
    93  Toko Surinam      Individual local owns small business      Star Fruits     Mango
                                           Papaya        Rambutan
    94  Toko Thanh Hung     Vondelsingel 43-45               Papaya
                   3202 XE Spijkenisse               Rambutan
                   Tel : 0181-698199                Mongosteen
                   Fax : 0181-698202
    95  Toko Wai Yat      West-Kruiskade 35/B, 3014AK ROTTERDAM      Pumelo
                   Tel : 010-4116589
    96  Xiao-Jun Zhu Asian   Hinthamereinde 6-8               Papaya        Durian
       Supermarket       5211 PN Den Bosch                Rambutan       Fack Fruit
                   Tel : 073-6125811                Mangosteen
                   Fax : 073-6122959
    97  Afrikaanderbuurt    Afrikaanderbuurt Street Open Market       Papaya        Mango
       Market                                 Pineapple
    98  Albert Cuyp Market   Albert Cuypstraat Open Market          Papaya        Mango
                                           Pineapple
    99  Blaak Open Market    Blaak Street Open Market            Dragon Fruits    Mango
                                           Papaya        Pamelo
                                           Pineapple
    100  The Hague (den haags)  Den Haags Open Market              Dragon Fruits
       Market                                 Papaya
                                           Pineapple
                                           Mango
46
47
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
48
49
   Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian
   Agricultural Commodities Market Outlook
50
              Borang Cadangan / Komen
         LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN

Kepada: Cawangan Khidmat Risikan Pasaran, FAMA

Nama   : _________________________________________________________________________

Alamat  : _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

No. Tel  : _____________________________    Email : ___________________________________

Untuk memastikan keberkesanan maklumat kepada kumpulan sasaran, kami ingin mendapatkan
pandangan dan penilaian tuan/puan terhadap Tinjauan Pasaran Komoditi Pertanian ini.

Penilaian tahap kepuasan pembaca.

     Sangat Baik

     Baik

     Memuaskan

     Kurang Memuaskan

     Sangat Tidak Memuaskan


Sebarang cadangan / komen:
Terima kasih atas maklumbalas pihak tuan/puan.


Tandatangan                       Tarikh


 __________________________               ________________________

                                                51
                  Lipat di sini
            CAWANGAN KHIDMAT RISIKAN PASARAN
            LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN
            Bangunan FAMA Point,
            Lot 17304, Jalan Persiaran 1, Bandar Baru Selayang,
            68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.
Tinjauan Pasaran
Komoditi Pertanian
Agricultural Commodities Market Outlook

                  Lipat di sini
                  Lipat di sini

								
To top