Somatiska komplikationer vid anorexia och bulimia nervosa by sparkunder25

VIEWS: 1,966 PAGES: 5

									  Somatiska komplikationer
  vid anorexia och bulimia nervosa

  Länge har de psykologiska        ten av anorexi i Sydsverige fann han en    suicidfrekvens hos patienter med ano-
förklarings- och behandlings-        incidens på 0,4 procent mellan åren      rexia nervosa. Munoz och Amado [7]
modellerna dominerat diskus-        1950 och 1960. Detta kan jämföras med     menade till och med att så mycket som
sionen kring ätstörningssjukdo-       en normalpopulationsstudie från Ne-      hälften av dödsfallen i anorexi berodde
marna. Samtidigt kan dessa till-      derländerna av 151 781 personer [Wij-     på självmord.
                      brand HH, New York, pers medd 1998].       Coren och Hewitt [8] anser emeller-
stånd ge upphov till ett stort an-     I riskgruppen unga kvinnor 15–25 år      tid inte att suicidfrekvensen är förhöjd.
tal somatiska komplikationer,        fann man för åren 1990–1997 att inci-     De analyserade data från dödsattester
ibland mycket allvarliga.          densen av anorexia nervosa var 5,4 pro-    gällande över fem miljoner kvinnor,
  Patienten kan söka somatisk       cent och av bulimia nervosa 6,1 procent    och där anorexia nervosa nämndes i 571
läkare och underlåta att berätta      per 100 000 invånare/år. Incidensen är    av fallen. Dessa matchades med 1 713
om sin grundsjukdom. Symto-         således mycket högre när man direkt      kontrollpersoner, vilket gav en suicid-
men försvinner oftast inte om        studerar normalmaterial än när man ut-    frekvens på 1,4 för kvinnorna med ano-
inte ätstörningssjukdomen be-        går från sjukhusmaterial.           rexi mot 4,1 för kontrollpersonerna.
handlas. I artikeln ges en över-        Incidensen har ökat över tid. I en un-    Varför fick Coren och Hewitt så låg
sikt av vanliga somatiska följd-      dersökning från Skottland [5] fann man    suicidfrekvens i sitt stora material? Ett
                      att incidensen av anorexia nervosa tre-    skäl kan vara, menar författarna själva,
symtom och komplikationer vid        faldigats från 1965 till 1991. Siffran vi-  att många av långtidsstudierna av ano-
anorexia och bulimia nervosa.        sade sig dels motsvara en faktisk ökning   rexipatienter inte tar hänsyn till om pa-
                      av antalet sjukdomsfall, dels innebära    tienten vid uppföljningen gått i remis-
                      att anorexipatienterna nu remitteras på    sion. När så ett suicid inträffar hänförs
  Maria Råstams och medarbetares     ett tidigare stadium av sjukdomen än     det till den ursprungliga ätstörnings-
artikel i Läkartidningen [1] om anorexia  vad som gjordes förr.             sjukdomen, medan de patienter i Coren
och bulimia nervosa ger en mångsidig      En slutsats av dessa mycket högre in-   och Hewitts material som inte led av
belysning av ätsjukdomarnas proble-     cidenssiffor blir att läkare endast ser en  anorexi vid tidpunkten för sin död, om
matik i det att den tar upp såväl epide-  liten andel av alla ätstörningssjuka pati-  av suicid eller någon annan orsak, inte
miologi, diagnostik som behandlings-    enter, något som Råstam [1] också an-     fick diagnosen anorexia nervosa i sin
forskning. På en punkt skulle jag emel-   tyder. Det är viktigt att vara uppmärk-    dödsattest.
lertid vilja komplettera denna utmärkta   sam på att de symtom som dessa pati-       Omkring 50 procent av anorexi-
genomgång, nämligen vad gäller de so-    enter presenterar för sin läkare kan vara   patienterna brukar tillfriskna helt, ca 20
matiska komplikationerna vid dessa     följden av en underliggande ätstör-      procent förblir kraftigt avmagrade och
sjukdomar.                 ningssjukdom. Det gäller då att första    ca 25 procent är smala men inte på ett
  Alltsedan Hilde Bruch [2] och Maria   linjens sjukvård, oftast allmänmedici-    hälsovådligt vis. De återstående 5–10
Selvini Palazzoli [3] har tyngdpunkten i  nen, lärt sig känna igen sjukdomsbil-     procenten blir antingen överviktiga el-
diskussionen om de ofta svårbehandla-    derna hos patienter med anorexi och      ler dör av svält [9].
de psykiatriska ätstörningssjukdomar-    bulimi för att också förstå orsaken till de
na mest kommit att gälla de många      ofta vitt skiftande symtomen.          Kardiovaskulära
gånger komplicerade psykologiska                               komplikationer
aspekterna. Samtidigt kan patienten ha                            Anorexipatienter företer ofta relativt
uppvisat grava somatiska tecken som      SOMATISKA SYMTOM              lågt blodtryck med systoliskt tryck ned
inte alltid mötts med adekvat medi-      VID ANOREXIA NERVOSA            mot 70 eller till och med ännu lägre, och
cinskt omhändertagande.             Varför är det så angeläget att känna   dessutom sinusbradykardi med puls så
  Mycket av forskningen om anorexi    till de somatiska uttrycken för ätstör-    låg som 30–40. Dessa låga värden ses
och bulimi bygger på sjukhusmaterial,    ningssjukdomarna? Jo, helt enkelt där-    som adaptiva, beroende på sänkt basal-
alltså ofta de svåraste sjukdomsfallen. I  för att de är sjukdomar som kan medfö-    metabolism. Bradykardin återspeglar
Sten Theanders studie [4] av förekoms-   ra allvarliga kroppsliga komplikationer    exempelvis inte den effekt som fysisk
                      och som har en hög dödlighet.         träning ger hos idrottsmän. I anorekti-
                        Mortaliteten för anorexia nervosa är   kerns fall är hjärtfrekvensresponsen av-
                      12 gånger högre än den årliga mortali-    trubbad som svar på fysisk ansträng-
 Författare                teten för alla andra dödsorsaker i grup-   ning, och motionskapaciteten är ned-
SUSANNE RINGSKOG              pen kvinnor 15–24 år i den allmänna be-    satt. Bradykardin och hypotensionen
 överläkare, psykiatriska kliniken,    folkningen. I en metastudie av 42 upp-    skall inte behandlas, såvida de inte ger
 Ystad–Österlens sjukvårdsdistrikt;    följningsstudier av anorexi blev den un-   upphov till kliniskt signifikanta negati-
 för närvarande verksam vid Cent-     gefärliga mortaliteten 5,9 procent (178    va konsekvenser.
 rum för suicidforskning och preven-    dödsfall på 3 006 personer) [6].         Svälten åstadkommer också mins-
 tion, Stockholm.               Olika studier har rapporterat förhöjd   kad vänsterkammarmassa, associerat

882                                               LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 96 • NR 8 • 1999
med systolisk dysfunktion [10]. På
mikronivå inträffar en myofibrillär de-
struktion som kan medföra såväl mins-
kad kontraktionskraft som cardiac out-
put [11].
  Mitralisklaffsprolaps är ett återkom-
mande fynd vid anorexia nervosa. Of-
tast är abnormaliteten lindrig utan sig-
nifikant mitralisregurgitation, vilket
förmodligen beror på den myokardiella
atrofin och den intravaskulära volym-
minskningen. Efter viktnormalisering
brukar dessa parametrar återgå till det
normala [12]. Samtidigt skall man ha i
åtanke att mitralisklaffsprolaps rappor-
teras förekomma hos mellan 6 och 22
procent av normalbefolkningen.
  EKG hos anorexipatienter visar ofta
bradykardi, ST-sänkning, avflackad T-
våg och högerställd QRS-axel. Dessa
förändringar är för det mesta utan kli-
nisk betydelse. Däremot har man i tre
fall av sudden death hos kvinnor [13]
funnit subtila förändringar på EKG ta-
get senast sju dagar före döden. Obduk-
tionen kunde inte fastställa någon ana-
tomisk orsak till döden, men EKG visa-
de förlängt QT-intervall. I en senare un-
dersökning av 41 patienter med anorex-
ia nervosa (omnämnd i [13]) befanns
QT-intervallet vara förlängt hos sex av
dem.
  QT-intervallet är ett mått på hjärt-
kamrarnas repolarisation. En förläng-
ning kan vara associerad med livshotan-
                                                                     FOTO: FRIDA HEDBERG/AFTONBLADET
de ventrikulära takykardier. Orsaken till
QT-förlängning kan återfinnas i elektro-
lytrubbningar såsom hypokalcemi eller
hypomagnesemi. Hypokalemi, däre-
mot, som är relativt vanligt vid bulimi,
brukar ge U-vågor men inte förlängt
QT-intervall. Andra bakomliggande
mekanismer till förlängd QT-tid kan
vara kardiomyopati, myokardiell ische-                            15-årig flicka med anorexia nervosa.
mi eller hjärtinfarkt – dessa är dock                            Vikt: 25 kilo. (Bilden publiceras med
mindre troliga i denna patientgrupp.    ligt sätt (som leukocytos, feber etc) utan    tillstånd av flickan och hennes målsman.)
  QT-intervallet skulle kunna tänkas   med ett mer avtrubbat svar.
utgöra ett prognostiskt instrument för
att skilja ut de anorexipatienter som lö-   Neurologiska symtom            tunntarmen är förlängd. Metoklopra-
per risk för sudden death. Cooke [14]     Anorexipatienter företer under sjuk-    mid (Primperan) kan påskynda töm-
menar emellertid att QT-intervallet har   domens aktiva fas minskad hjärnvolym,     ningen av magsäcken och också göra att
lågt prediktivt värde. Ett QT-intervall   verifierad på datortomografi [18]. I de    patienten känner sig mindre uppsvälld.
på mer än 600 ms är förenat med en sig-   flesta fall normaliseras hjärnvolymen      När man (halv-)svultit en längre tid
nifikant ökad risk för sudden death [15],  parallellt med vikten när patienten för-   inträder ofta en kronisk förstoppning
men få patienter uppvisar så långa QT-   bättras. Generell muskelsvaghet är ett    beroende på brist på intagen föda och
intervall. Det längsta intervallet i    annat vanligt neurologiskt symtom hos     därmed inducerad underfunktion hos
Cookes studie [14] låg på 440 ms.      patientgruppen.                reflexaktiviteten i kolon, vilket kan re-
                                             sultera i förstoppning och fekalombild-
  Hematologi, immunsystemet          Gastrointestinala systemet         ning. Dessa symtom avhjälps med kon-
  Anemi, leukopeni och även pancyto-     Magsäckens tömningstid är förlängd    servativa metoder som förnuftig nä-
peni kan uppträda vid anorexi – föränd-   hos uppemot 80 procent av alla anorexi-    ringsmässig restitution, tillräckligt
ringar som är reversibla i samband med   patienter [19]. Detta medför ofta att pa-   vätskeintag, gradvisa små ökningar av
adekvat näringstillförsel [16]. Störning-  tienterna känner sig obehagligt överful-   dietär kostfiber samt regelbundna dagli-
ar inträffar också i immunsystemet som   la när de ätit, vilket kan föranleda själv-  ga avföringsvanor.
granulocytopeni, låga komplementni-     framkallade kräkningar för att lätta på
våer och abnorma T-celler [17]. Detta    besvären. I sällsynta fall kan det inträf-    »Refeeding syndrome»
bör man hålla i minnet vid misstanke    fa att magsäcken blir höggradigt ut-       (återuppfödningssyndromet)
om infektion, då de vanliga infektions-   tänjd, vilket kan leda till magsäcksrup-     Största risken för hjärtsvikt hos ano-
parametrarna inte reagerar på sedvan-    tur [20]. Även passagetiden genom       rexipatienter infaller inte när vikten står

LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 96 • NR 8 • 1999                                             883
som lägst utan under de 14 första da-     också ett av sjukdomens diagnostiska     har visat att osteopenin kvarstår trots
garna när patienten återupptagit sitt nä-   kriterier. Amenorrén beror delvis på låg   östrogensubstitution.
ringsintag. På grund av minskad väns-     nivå av luteiniseringshormon, LH, och      Det förefaller som om osteoporos-
terkammarmassa och reducerad kon-       av follikelstimulerande hormon, FSH.     risken vid anorexia nervosa är av ett an-
traktilitet har patienternas myokard då    Vidare saknas den normala variationen i   nat slag än den är för menopausala
svårt att stå emot den påfrestning som    LH-insöndringen. Istället sker en åter-   kvinnor. Hos den senare gruppen har
de ökade metabola kraven medför.       gång till ett prepubertalt stadium, karak-  östrogensubstitution visat sig effektiv
  Symtomen vid s k refeeding syn-      teriserat av minskad LH-respons på go-    vad gäller att upprätthålla mängden
drome kan bestå i förhöjt blodtryck och    nadotropin-releasing hormone (GnRH).     benmassa. Vid anorexi är det fler fakto-
hjärtinkompensation med perifera ödem     Vid detta sekretoriska mönster är orga-   rer utöver östrogenbrist som påverkar
eller neurologiska komplikationer så-     nismen ur stånd att upprätthålla en nor-   benmassan och riskerar resultera i
som parestesier, svaghet, krampanfall     mal menstruell aktivitet. Resultatet blir  benskörhet. Särskilt kan man tänka sig
och koma. Detta återuppfödnings-       amenorré.                  att kortisolöverskottet kan ge en sådan
syndrom [21] kan uppkomma i samband       Både minskningen av kroppsvikten,     negativ effekt [30]. Även progesteron-
med svältinducerad hypofosfatemi.       excessiv motion och emotionell rastlös-   brist skulle kunna medverka till benför-
  När glukos tillförs under återuppföd-   het är av betydelse för uppkomsten av    lusten eftersom progesteron befrämjar
ningen sker ett skifte av fosfat från ex-   amenorrén. Aromatisering av androge-     bentillväxt och mineralisering av ske-
tracellulär- till intracellulärrummet.    ner till östrogener äger rum i fettväv,   lettet.
Övergången från katabolt till anabolt     som ju till stor del saknas hos anorexi-     Det finns ingen etablerad behandling
tillstånd åstadkommer att fosfat inkor-    patienterna. Viktförlusten enbart är     för att förebygga eller bota osteopeni
poreras i nyligen syntetiserad vävnad,    dock inte hela förklaringen till amenor-   hos anorexipatienter. Östrogensubstitu-
men fosfat finns nu att tillgå i relativt   rén eftersom denna ofta kvarstår även    tion i lågdos, som enligt Råstam [1] bör
sett för liten mängd. Denna fosfatbrist    efter det att vikten normaliserats.     övervägas vid långvarig amenorré och
resulterar i utbredd abnormalitet på       En generellt abnormal funktion hos    som rekommenderades av den svenska
cellnivå eftersom det bildas för litet    hypotalamus kan också tänkas spela in.    konsensuskonferensen om anorexi
adenosintrifosfat, ATP. Så småningom     Efter ett år hade endast 33 procent av de  1993 [31], hjälper alltså kanske inte.
blir på makronivå slutresultatet av detta   amenorréiska patienterna i en under-     Östrogensubstitution kan dessutom in-
förlopp minskad kardiell slagvolym.      sökning fått tillbaka sin menstruation    ducera för tidig slutning av epifysplat-
  Återuppfödningssyndromet kan kort     [24]. Kvarstående amenorré var här      torna hos unga patienter.
sammanfattas som ökade cirkulatoriska     associerad till längre duration av ätstör-    Det viktigaste är i stället att se till att
krav på näringsmässigt minskad kardiell    ningen och lägre ålder vid dess debut.    patientens vikt och näringsbehov resti-
muskelmassa. Förutom vid anorexia        Fertiliteten är således sänkt vid ano-  tueras i ett så tidigt skede av sjukdomen
nervosa kan syndromet uppstå hos vil-     rexi. De anorexipatienter som ändå blir   som möjligt. Ett dagligt intag av
ken individ som helst som under en läng-   gravida visar en högre frekvens av      1 000–1 500 mg kalcium och 400 IE
re tid berövats adekvat näringstillförsel   spontana aborter, lågviktighet hos de    D-vitamin rekommenderas för att för-
– alltså tillstånd som marasm, kronisk    nyfödda, medfödda missbildningar hos     hindra fortsatta benförluster.
alkoholism, fasta eller längre tids intra-  barnet samt ökad perinatal dödlighet       Träning som belastar skelettet är ef-
venös hydrering. I en studie av Heyms-    [25]. Själva förmågan att fungera som    fektiv vid postmenopausal osteopeni,
field [22] blev två av fem patienter akut   mor tycks också ofta vara störd hos den-   men träning kan gå till överdrift hos
hjärtinkompenserade under återuppföd-     na patientgrupp [26].            anorektiker och ytterligare förvärra
ningsfasen. I en annan studie rapporte-     Andra endokrina störningar vid ano-    benskörheten. Träningen skall vara
rades att så många som mellan 20 och 25    rexi återspeglar den generella dysfunk-   måttlig, också med tanke på belastning-
procent av patienter som fått enteral re-   tionen hos hypotalamus som visar sig i    en av ett hjärta som kanske har kvarstå-
nutrition blev övervätskade [23].       bl a hyperkortisolemi och störningar i    ende minskad muskelmassa.
  För att undvika detta återuppföd-     tyreoidea med sänkta T3–T4-nivåer.
ningssyndrom bör kalorimängden un-      Dessa sänkta tyreoideahormonnivåer       Dermatologiska symtom
der inledningen av återuppfödningsfa-     kan vara ett tecken på att det finns en     Symtom från huden är vanliga,
sen ligga på ungefär 20 kcal per kg      skyddsmekanism som försvarar de få      godartade och reversibla när vikten
kroppsvikt, rekommenderar Solomon       kalorier som kommer in i organismen;     återställs. Huden kan bli torr och fjäl-
och Kirby [21], vilket motsvarar ca 800    de skall således inte substitueras med    lande, hår och naglar spröda, och ibland
kcal per dag för en patient som väger 40   tyreoideahormon.               uppträder lanugoliknande kroppsbe-
kg. Kaloriökningen under de första        Osteopeni är en anorektisk kompli-    håring, vilket inte är ett tecken på virili-
veckorna bör vara måttlig.          kation som hänger samman med hor-      sering utan snarare ett symtom på adap-
  Ett sätt att övervaka anorexipatien-   monstörningen. Eftersom anorexisjuka     tion för att hålla kroppsvärmen [32].
ternas tillstånd under återuppfödningen    ofta är i den ålder i livet då den maxi-
är helt enkelt att följa deras puls. Efter-  mala skeletttillväxten och benminerali-
som de flesta av dessa patienter initialt   seringen äger rum, är detta ett allvarligt   SOMATISKA SYMTOM
företer bradykardi, måste redan en      symtom.                     VID BULIMIA NERVOSA
hjärtfrekvens på 80–100 betraktas som      Rigotti [27] rapporterade ingen sig-     Bulimia nervosa är vanligare än ano-
ett allvarligt varningstecken på kardiell   nifikant förändring i kortikal bendensi-   rexia nervosa men samtidigt svårare att
påfrestning. Andra potentiellt allvarliga   tet hos anorektiska patienter efter en    upptäcka. Mellan 1 och 2 procent av den
tecken är pulsfrekvens lägre än 40, an-    tvåårsuppföljning, trots att många av    kvinnliga befolkningen uppskattas lida
nan EKG-rytm än sinusrytm, systoliskt     dem återfått sin vikt, medicinerat med    av bulimi. I specifika riskgrupper, så-
tryck lägre än 60 och – återigen – teck-   östrogen och kalciumtillskott samt mo-    som skolflickor och collegestuderande,
en på akut hjärtsvikt.            tionerat regelbundet.            kan så många som 15 procent vara drab-
                         Detta står i kontrast mot tidigare un-  bade [33]. Samtidigt är sjukdomen lät-
  Endokrina systemet             dersökningar som antytt att benmassan    tare att dölja än anorexi eftersom pati-
  Amenorré är den vanligaste hormo-     ökar i och med tillfrisknandet från ano-   enterna oftast är normalviktiga.
nella rubbningen vid anorexi och utgör    rexin [28]. Ytterligare en studie [29]     Toner och medarbetare [34] rappor-

884                                               LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 96 • NR 8 • 1999
terar en hög grad av psykiatrisk co-mor-    derna ger en kronisk stimulering av     förklaring av hur svullnaden uppstår
biditet vid bulimi: 28 procent av patien-    körtlarna, vilket återspeglas i det lätt   och besked om att den går tillbaka.
terna hade också affektiv sjukdom, 52      förhöjda S-amylaset.
procent ångestsjukdom, 42 procent al-        Esofageala komplikationer hos buli-     Missbruk av diuretika
kohol- eller drogmissbruk och 15 pro-      miker omfattar hela spektrumet från       Diuretikamissbruk är mindre vanligt
cent hade personlighetsstörning (ibland     mild esofagit till livshotande esofagus-   än laxantiamissbruk hos ätstörningspa-
förekom flera diagnoser för samma pa-      ruptur. Det sistnämnda är ett sällsynt    tienter. Patienterna kan börja med di-
tient). Dessutom var snatteri inte så      tillstånd med hög mortalitet. Patientens   uretika för att minska den normala vikt-
ovanligt.                    symtom utgörs av svår bröstsmärta,      ökning som ibland uppstår på grund av
  I en uppföljningsstudie [35] av 50     plågsamma sväljningar och en vänster-    vätskeretention premenstruellt; de kan
patienter med bulimia nervosa (svars-      sidig pleural utgjutning som ses vid to-   då, via diuretikan, förlora 1–2 kg som
frekvens 71 procent) befanns efter fem     raxröntgen [40].               reflexmässigt följs av vätskeretention
år 31 procent vara fullt återställda, 25                           med viktökning och därmed fortsatt di-
procent uppfyllde fortfarande kriterier-      Missbruk av laxermedel          uretikabruk, i en ond cirkel.
na för sjukdomen, medan 47 procent         Användande av laxermedel har liten      Länge såg man denna bild av fluktu-
befann sig någonstans däremellan,        effekt på kaloriupptaget från tarmen ef-   erande ödem som idiopatisk, tills Bihun
mådde »hyfsat bra».               tersom dessa medel knappast alls verkar   [41] efter en enkätscreening av univer-
  Mortaliteten i en uppföljningsstudie    på tunntarmen där det mesta av nä-      sitetsstuderande visade att det förelig-
av 96 bulimiker visade att tre hade avli-    ringsupptaget äger rum. Trots detta an-   ger ett starkt samband mellan dessa s k
dit (två i trafikolyckor och en till följd   vänder många bulimiker laxermedel,      idiopatiska ödem och ätstörningssjuk-
av grav viktnedgång), vilket ger en död-    vilket kan medföra allvarliga effekter    domar. De kvinnor som visade symtom
lighet som är 9,4 procent större än den     såsom katartisk kolon och försämrad     på »idiopatiska ödem» hade en 70-pro-
förväntade [36].                tarmfunktion, hypovolemi och elektro-    centigt ökad risk för ätstörning jämfört
  Vad beträffar suicidaliteten för buli-   lytrubbningar.                med kvinnor utan ödemsymtom.
mipatienter bedömer Favaro och Santo-       Katartisk kolon innebär förlust av      De viktigaste komplikationerna till
nastaso [37] att uppföljningstiderna va-    den normala kolonperistaltiken med en    diuretikabruk härrör ur de elektrolyt-
rit för korta för att ge några säkra siffror.  dilaterad, atonisk kolon som förlorat sin  rubbningar som kan uppstå: hypokal-
De har emellertid på ett material av 459    normala haustrering. Förändringarna     emi, metabolisk alkalos, hypokloremi
öppenvårdspatienter beräknat andelen      uppstår till följd av inflammation av ko-  och hyponatremi. Hypokalemi kan ge
självmordsförsök till 13 procent, varav     lonmukosan med förtunning av mikro-     upphov till hjärtrytmrubbningar och
26 procent hade gjort fler än ett försök.    villi, förändringar i kolons muskellager   dessutom till minskad förmåga till kon-
  Bulimikern skäms ofta över sitt till-    samt degeneration av Auerbachs plexa,    centrering av urinen och därmed för-
stånd, över att hon inte kan kontrollera    vilket allt är en direkt toxisk effekt av  höjt kreatinin och symtom som polyuri
sitt ätande och över att hon kräks upp el-   laxantia.                  och polydipsi. Hypokalemins effekt på
ler slänger mat. Skammen är också ett       Som följd av alla dessa förändringar   glatt muskulatur är minskad kolonmo-
skäl till att patienten söker läkare, men    förlångsammas eller avstannar passa-     tilitet, vilket i sin tur kan ge symtom
det sker då i regel för de – ofta själv-    gen genom kolon. Avföringen blir hård    som illamående, förstoppning och
framkallade – symtomen, men hon be-       och tarmen töms alltmer sällan. En kro-   magsmärtor. Muskelsvaghet kan också
rättar inte gärna om orsaken till dem.     nisk förstoppning uppstår som kan vara    inträffa.
                        besvärlig att komma tillrätta med när      Den metabola alkalosen hos bulimi-
  Effekter av självframkallade         patienten skall avsluta sitt laxermiss-   ker uppstår till följd av saltsyraförluster
  kräkningar                  bruk. Ibland kan ett tillstånd av helt re-  (på grund av kräkningar) och hypovol-
  Den ständiga regurgitationen av       fraktär kolon uppträda, i värsta fall så   emi (på grund av diuretika, kräkningar
magsyra vid kräkningar åstadkommer       allvarligt att kolektomi får övervägas.   och laxermedel). Diuretika och kräk-
en serie gastroesofageala komplikatio-       De elektrolyter som förloras genom    ningar minskar den intravaskulära voly-
ner som keilos med inflammation, ma-      laxativmissbruk omfattar bl a klor, kal-   men och stimulerar renin–angioten-
ceration och blekhet i området runt läp-    cium, bikarbonat och kalium. Kompen-     sin–aldosteron-axeln, vilket i sin tur
parna, och ibland kompliceras bilden av     serande njurfunktioner utlöses av hypo-   ökar natrium–väte-utbytet. Härigenom
munvinkelragader. Detta tillstånd kan      volemin och kan ge upphov till ett till-   stiger nivån av serumbikarbonat.
också uppkomma vid brist på ribofla-      stånd av sekundär hyperaldosteronism       Hela detta tillstånd kallas pseudo-
vin, vilket alltså kan utgöra en samver-    med hypokloremisk, hypokalemisk       Bartters syndrom. Det hypovolemiska
kande faktor här.                metabolisk alkalos.             tillståndet måste här först kompenseras,
  Tänderna hos bulimikern kan drab-        Eftersom missbruk av laxermedel är    annars är det inte lönt att tillföra kalium
bas av emaljerosion på insidan av fram-     så vanligt hos bulimiker bör man alltid   för att restituera hypokalemin. Först när
tänderna. Gingivit och i värsta fall tand-   kontrollera om sådant föreligger, och    den metaboliska alkalosen är hävd in-
lossning är ytterligare en vanlig kom-     man bör misstänka det hos patienter     aktiveras renin–angiotensin–aldoste-
plikation vid ständiga kräkningar.       med kronisk diarré av oklar genes.      ron-axeln, och då kan kaliumsubstitu-
  Förstorade parotiskörtlar uppträder       Att sluta med laxantia kan vara      tion ge effekt på hypokalemin.
hos 10–15 procent av bulimiska patien-     mycket svårt för vissa patienter på
ter och är direkt relaterade till kräk-     grund av rebound-förstoppning och        Diabetes och bulimia
ningsfrekvensen. Orsaken är multifak-      vätskeretention. Hos ätstörningspatien-     Flera studier har visat att diabetespa-
toriell. Resistenta fall kan behandlas     terna tillkommer ångesten över att för-   tienter ofta utvecklar ätstörningar i sina
med pilokarpin och till och med paro-      lora den kontroll över vikten som de kan   försök att kontrollera vikten. Bulimiska
tidektomi [38].                 känna att laxermedlen ger dem.        symtom med hetsätning är den vanli-
  Det förhöjda serumamylas som ofta        Förstoppningen behandlas med ett     gaste ätstörningen här. Ibland tillämpas
ses hos bulimiker utgår både från spott-    milt, icke-stimulerande laxermedel som    minskning av insulindosen för att åstad-
körtlar och från pankreas,vilket visats     laktulos tillsammans med bulkmedel.     komma en osmotisk diures med glykos-
vid fraktionering av amylaset [39].       Patienterna känner sig ofta obehagligt    uri och därmed viktförlust. Detta bete-
Kanske de ständiga hetsätningsepiso-      uppsvällda men kan vara hjälpta av en    ende har visat sig förekomma hos

LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 96 • NR 8 • 1999                                              885
31–40 procent av kvinnor med typ 1-           Gibbs DM, Felner JM, Nutter DO. Cardiac      treatment does not as a rule reveal the self-in-
                            abnormalities in cachectic patients before    flicted nature of her symptoms to the doctor, it
diabetes, också hos kvinnor ända upp          and during nutritional repletion. Am Heart J   is vital that physicians recognize such symp-
till 60 års ålder [42].                 1978; 95: 584-94.                 toms as manifestations of eating disorders. The
  När kvinnor med diabetes uppvisar        18. Copeland PM, Sacks NR, Herzog DB. Lon-      article consists in a review of somatic compli-
bristande glykemisk kontroll, flera epi-        gitudinal follow-up of amenorrhea in eating    cations commonly accompanying anorexia and
                            disorders. Psychosom Med 1995; 57: 121-6.     bulimia, and their relationship to different body
soder av diabetisk ketoacidos eller         19. Brinch M, Isager T, Tolstrup K. Anorexia     systems.
ovanligt snabb progress av mikrovasku-         nervosa and motherhood: Reproduction pat-
lära komplikationer bör man ha ätstör-         tern and mothering behaviour of 50 women.      Correspondence: Dr. Susanne Ringskog,
ningssjukdomarna i åtanke och utreda          Acta Psychiatr Scand 1988; 77: 611-7.       Center for Suicide Research and Prevention,
om någon sådan föreligger.             20. Woodside DB, Shekter-Wolfson LF. Par-       Box 230, SE-171 77 Stockholm, Sweden.
                            enting by parents with anorexia nervosa. Int
                            J Eat Disord 1990; 9: 303-9.
                          21. Rigotti NA, Neer RM, Skates SJ, Herzog
  SAMMANFATTNING                    DB, Nussbaum SR. The clinical course of
  Ätstörningssjukdomarna anorexia           osteoporosis in anorexia nervosa. A longitu-
                            dinal study of cortical bone mass. JAMA
nervosa och bulimia nervosa kan ge           1991; 265: 1133-8.
upphov till ett stort antal somatiska        23. Klibanski A, Biller BM, Schoenfeld DA,
komplikationer. Patienten kan söka so-         Herzog DB, Saxe VC. The effects of estro-
matisk läkare utan att berätta om sin          gen administration on trabecular bone loss
                            in young women with anorexia nervosa. J
grundsjukdom. Symtomen försvinner            Clin Endocrinol Metab 1995; 80: 898-904.
inte om inte ätstörningssjukdomen be-        24. Biller BM, Saxe V, Herzog DB, Rosenthal
handlas.                        DI, Holzman S, Klibanski A. Mechanisms
  Samtidigt är ätstörningssjukdomar-         of osteoporosis in adult and adolescent wo-
na mycket vanligare än vad tidigare be-         men with anorexia nervosa. J Clin Endocri-
                            nol Metab 1989; 68: 548-54.
räkningar givit vid handen, grundade        26. Stacher G, Bergmann H, Wiesnagrotzki S,
som dessa varit på endast de svårast sju-        Steiner-Mittelbach G, Kiss A et al. Primary
ka i slutenvård. Incidensen är dessutom         anorexia nervosa: Gastric emptying and
i stigande. Detta innebär att somatiska         antral motor activity in 53 patients. Int J Eat
                            Disord 1992; 11: 163-72.
läkare måste vara medvetna om hur          28. Palazidou E, Robinson P, Lishman WA.
vanliga ätstörningssjukdomarna är och          Neuroradiological and neuropsychological
hur ofta de kan kasta ljus över till synes       assessment in anorexia nervosa. Psychol
svårförklarliga och märkligt terapiresi-        Med 1990; 20: 521-7.
                          30. Devuyst O, Lambert M, Rodhain J, Lefeb-
stenta somatiska tillstånd.               vre C, Coche E. Haematological changes
  I diskussionen om diagnostik och          and infectious complications in anorexia
behandling av ätstörningssjukdomar           nervosa: a case-control study. Q J Med
har tyngdpunkten länge legat på de psy-         1993; 86: 791-9.
kologiska aspekterna. Vi kan emellertid       36. Favoro A, Santonastaso P. Suicidality in ea-
                            ting disorders: clinical and psychological
inte blunda för att dessa sjukdomar, hur        correlates. Acta Psych Scand 1997; 95: 504-
psykogena de än kan vara, också ger           14.
upphov till högst konkreta och ofta         38. Gwirstman HE, Yager J, Gillard BK. Serum
mycket allvarliga somatiska symtom,           amylase and its isoenzymes in normal
                            weight bulimics. Int J Eat Disord 1986; 5:
som vi måste både kunna känna igen           355-61.
och behandla.                    40. Bihun JA, McSherry J, Marciano D. Idio-
           *                 pathic oedema in eating disorders: Evidence
  Ett tack riktas till Socialstyrelsen som      for an association. Int J Eat Disord 1993; 14:
                            197-201.
genom projektanslag till Ätstörnings-        41. Rydall AC, Rodin GM, Olmsted MP, Deve-
teamet, Ystad–Österlens sjukvårds-           nyi RG, Daneman D. Disordered eating be-
distrikt, möjliggjort föreliggande arbete.       havior and microvascular complications in
                            young women with insulin-dependent dia-
                            betes mellitus. N Engl J Med 1997; 336:
                            1849-54.
  Referenser
 1. Råstam M, Gillberg C, Gillberg IC. Två si-   En fullständig referensförteckning kan erhållas
  dor finns inom patienten med ätstörning:    från överläkare Susanne Ringskog, Centrum
  Den ena vill bli frisk, den andra kämpar    för suicidforskning och prevention, Box 230,
  emot. Läkartidningen 1998; 95: 1932-6.     171 77 Stockholm.
 5. Eagles JM, Johnston MI, Hunter D, Lobban
  M, Millar HR. Increasing incidence of ano-
  rexia nervosa in the female population of
  northeast Scotland. Am J Psychiatry 1995;     Summary
  152: 1266-71.
 9. de Simone G. Cardiac abnormalities in       Somatic complications
  young women with anorexia nervosa. Br       in eating disorders
  Heart J 1994; 71: 287-92.
12. Isner JM, Roberts WC, Heymsfield SB, Ya-      Susanne Ringskog
  ger J. Anorexia nervosa and sudden death.
  Ann Intern Med 1985; 102: 49-52.          Läkartidningen 1999; 96: 882-6
13. Cooke RA, Chambers JB, Singh R, Todd
  GJ, Smeeton NC, Treasure J et al. QT inter-     Although the pathogenesis and treatment of
  val in anorexia nervosa. Br Heart J 1994; 72:  anorexia nervosa and bulimia nervosa have tra-
  69-73.                     ditionally been discussed in psychological
15. Solomon SM, Kirby DF. The refeeding       terms, these eating disorders are always accom-
  syndrome: a review. JPEN J Parenter Ente-    panied by somatic symptoms, symptoms which
  ral Nutr 1990; 14: 90-7.            may become very serious. Moreover, as the
16. Heymsfield SB, Bethel RA, Ansley JD,      anorexic or bulimic patient seeking medical

886                                                       LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 96 • NR 8 • 1999

								
To top