TOELATING TOT DIE UNIVERSITEIT by sparkunder22

VIEWS: 21,672 PAGES: 15

									  Algemene Inligting
  TOELATING TOT DIE UNIVERSITEIT
  Doen elektronies aansoek by www.maties.com onder
  “E-aansoek” of vra ’n vorm aan by:
  Tel.: 021 808 4515 / 4546                              Toegangstoetsdatums vir 2009
  Faks: 021 808 3822 / 4499                        Sentrums in Suid-Afrika
  Adres: Toelating, Universiteit Stellenbosch,                            27 Jun  25 Jul  22 Aug 26 Sept 28 Nov
                                       en Namibië
      Privaat Sak X1, MATIELAND 7602
                                       Athlone            •        •       •
  Sluitingsdatums vir aansoeke                       Beaufort-Wes                  •
  Keuringsprogramme by Gesondheidswetenskappe: 31 Mei                                          •
  Keuringsprogramme by Regsgeleerdheid: 30 Junie              Bloemfontein         •    •    •   •    •
  Ander keuringsprogramme: Kyk by programme                Caledon                    •       •
  Niekeuringsprogramme (koshuisinwoning ingesluit): 30 Junie
  Niekeuringsprogramme (koshuisinwoning uitgesluit):            Durban            •    •    •   •    •
  30 September                               George            •    •    •   •    •
                                       Graaff-Reinet                 •       •
  Toelatingsvereistes vir universiteitstudie
                                       Grahamstad                   •       •
  •	 ’n	 Nasionale	 Senior	 Sertifikaat	 (NSS)	 soos	 gesertifiseer	
                                       Humansdorp                   •       •
    deur Umalusi
  •	 ’n	 Gemiddelde	 van	 4	 in	 vier	 skoolvakke	 uit	 die	 lys	 van	   Johannesburg         •    •    •   •    •
    aangewese universiteitstoelatingsvakke*                KS. Noordelike Voorstede   •    •    •   •    •
  •	 Skryf	 Universiteit	 Stellenbosch	 se	 toegangstoetse**	
    (TGT’s) vir die program(me) waarvoor jy aansoek doen         KS. Suidelike Voorstede    •    •    •   •    •
  •	 ’n	Gemiddelde	van	50%	vir	die	TGT’s	en	NSS	gesamentlik	        Kimberley           •        •       •
    in die verhouding 40:60 (ons maak jou TGT-gemiddelde
    aan jou bekend)                            Nelspruit           •        •       •
  •	 Kyk	verdere	vereistes	by	die	programme
                                       Oos-Londen          •        •       •
                                       Oudtshoorn          •    •    •       •
  Vlak     3      4       5     6      7     Pietermaritzburg       •    •    •   •    •
                                       Polokwane           •        •       •
  %     40-49    50-59    60-69    70-79    80-100    Port Elizabeth        •    •    •   •    •
  * Aangewese universiteitstoelatingsvakke:                Potchefstroom                 •       •
  Besigheidstudies, Dramatiese Kunste, Ekonomie, Fisiese          Pretoria           •    •    •   •    •
  Wetenskappe,	 Geografie,	 Geskiedenis,	 Inligtingstegnologie,	
  Ingenieursgrafika	 en	 -ontwerp,	 Landbouwetenskappe,	          Springbok                   •       •
  Lewenswetenskappe, Musiek, Rekeningkunde, Religiestudies,        Stellenbosch         •    •    •   •    •
  Tale (een taal van leer en onderrig aan ’n hoëronderwysinstelling    Swakopmund                   •
  en twee ander erkende taalvakke), Verbruikerstudie, Visuele
  Kunste, Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid.              Upington           •        •       •
                    ,                   Vredenburg          •        •       •
  TOEGANGSTOETSE (          s)
  Alle voornemende studente moet toegangstoetse              Vredendal           •        •       •
  skryf, behalwe voornemende studente in die                Windhoek           •        •       •
  Gesondheidswetenskappe. Die TGT-uitslae sal ’n
  gewig	 van	 40%	 tel	 vir	 toelating	 tot	 die	 Universiteit	 en	 die	  Worcester           •    •    •   •    •
  Matriekuitslae	 ’n	 gewig	 van	 60%.	 Bespreek	 asseblief	 jou	
  plek by ’n sentrum twee weke voor die toetsdatum.

  ** Toegangstoetsgroepe (kyk by programme wat om
  te skryf):
  Groep 1: Wiskunde, Fisiese Wetenskappe, Akademiese            Datums vir Gesondheidswetenskappe-
  Geletterdheid (Afr. & Eng.)
  Groep 2: Wiskunde, Denkvaardighede, Akademiese              plasingstoets
  Geletterdheid (Afr. & Eng.)                       27 Junie 2009
  Groep 3: Wiskunde, Syfervaardighede, Akademiese             25 Julie 2009
  Geletterdheid (Afr. & Eng.)                       Tel.:     021 650 3523
  Groep 4: Syfervaardighede, Denkvaardighede, Akademiese          Webadres: www.aarp.ac.za
  Geletterdheid (Afr. & Eng.)
                                       BEURSE EN LENINGS
  Tel.:      021 808 4027 / 2923                   Universiteit Stellenbosch bied ’n verskeidenheid me-
  Faks:      021 886 4365                      rietebeurse, sportbeurse, beurse vir studie in spesi-
  E-pos:      tgt@sun.ac.za                      fieke	 fakulteite	 of	 departemente,	 algemene	 beurse	 en	
  Webadres:    www.maties.com onder “Toegangstoetse”          beurslenings vir behoeftige studente aan. Kyk Jaarboek
                                       Deel 2.1
Webwerf:    www.maties.com onder “Beurse en Lenings”
Tel.:     021 808 4627
Faks:     021 808 2954
E-pos:     fn@sun.ac.za
Adres:     Hoof: Voorgraadse Beurse en Lenings,
        Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1,
        MATIELAND 7602

ONDERRIGKOSTE VIR PROGRAMME
Webwerf:    www.maties.com onder “Wat gaan dit my
        kos?”
Tel.:     021 808 4913 / 4521
Faks:     021 808 3739

LOSIES
Dieselfde voorgeskrewe aansoekvorm word gebruik
vir aansoeke om koshuisverblyf as om toelating tot
die Universiteit. Die sluitingsdatum vir aansoeke om
koshuisverblyf is 30 Junie van die jaar wat die losiesjaar
voorafgaan.

Webwerf: www.maties.com onder “Wat van verblyf?”
Universiteitskoshuise: Vroue tel. 021 808 3892
            Mans tel. 021 808 2620
Privaat losies:    Studentehuisvestingskantoor,
            tel. 021 808 2848

AKADEMIESE STEUNPROGRAMME
Voornemende studente wie se skoolvoorbereiding
ontoereikend is vir universiteitstudie kan toegang tot die
Universiteit kry deur ons verlengde graadprogramme
(VGP’s).	 Studente	 wie	 se	 punte	 in	 Graad	 12	 tussen	 50%	
en	57%	val,	kom	in	aanmerking	hiervoor.	

Tel.: 021 808 4937
Faks: 021 886 4142
Adres: Sentrum vir Onderrig en Leer, Universiteit
    Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

SENTRUM VIR VOORNEMENDE STUDENTE
Die Sentrum bied ondersteuning aan voornemende
studente. Ons besoek skole, doen loopbaanuitstallings
en is beskikbaar om jou en jou ouers te adviseer of die
kampus te wys.
Studie- of beroepsvoorligting
Is jy onseker oor watter skoolvakke, studieprogram of
loopbaan om te kies? Maak gerus ’n afspraak met een van
ons sielkundiges vir ’n vak- of loopbaanassessering.

Wiskunde- en wetenskapweek
30 Maart tot 2 April 2009 - uitnodigings word aan jou skool
gestuur

Opedag
5 Augustus 2009 van 9:00 tot 16:30 by die Neelsie, ons
Studentesentrum

Tel.:     021 808 4709 / 2923
Faks:     021 886 4365
E-pos:     maties@sun.ac.za
Webwerf:    www.maties.com
Adres:     Sentrum vir Voornemende Studente,
        Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1,
        MATIELAND 7602

Na ons beste wete is die inligting in hierdie brosjure akkuraat. Die
Universiteit behou die reg om toetsdatums, toelatingsvereistes en
sluitingsdatums van tyd tot tyd aan te pas. Dit bly die voornemende
student se verantwoordelikheid om hierdie inligting te bevestig.
                                    2
    it
fakulteriwetenskappe
  Ag
       Programme             Toelatingsvereistes        Beroepsmoontlikhede

                                        Loopbane in omgewingsimpak-
                     	•	Skryf	TGT’s	Groep	1         assessering en monitering,
                     	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	  restourasie-ekologie, bewarings-
  BEWARINGSEKOLOGIE            Eerste Addisionele Taal) 4     biologie, wildplaasbestuur, eko-
  BSc in Bewaringsekologie       	•	Wiskunde	4             toerisme, volhoubare landbou,
  4 jaar                	•	Fisiese	Wetenskappe	4	OF      bosbou en organiese plantbestuur,
                     	•	Fisiese	Wetenskappe	3	en	      gemeenskapsgebaseerde,
                      Lewenswetenskappe 4         natuurlike hulpbronbestuur en
                                        navorsing in bewaringsbiologie.

                     Vir bosbou en hulpbronbestuur:
                     	•	Skryf	TGT’s	Groep	1
                     	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	
                      Eerste Addisionele Taal) 4     Werk as bosboukundige of
  BOSBOU- EN NATUURLIKE        	•	Wiskunde	4             houtkundige bestuurder,
  HULPBRONWETENSKAPPE         	•	Fisiese	Wetenskappe	4	OF      houtkweker, omgewingsbeplanner,
  BSc in Bosbou- en natuurlike     	•	Fisiese	Wetenskappe	3	en	      bosbounavorser, ondernemer,
  hulpbronwetenskappe           Lewenswetenskappe 4         voorligter of konsultant,
  4 jaar                                   saagmeulbestuurder, logistiese
  Rigtings:               Vir houtprodukkunde:         bestuurder, boomteler, adviseur
  - Bosbou en hulpbronbestuur     	•	Skryf	TGT’s	Groep	1         vir landelike ontwikkeling
  - Houtprodukkunde          	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	  en entrepreneur.
                      Eerste Addisionele Taal) 4
                     	•	Wiskunde	5
                     	•	Fisiese	Wetenskappe	5
  DIEREPRODUKSIESTELSELS
  BScAgric in Diereproduksiestelsels                     Konsultant, entrepreneur,
  4 jaar                	•	Skryf	TGT’s	Groep	1         bestuurder, tegnikus, voorligter
  Rigtings:              	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	  of produksiebestuurder in
  - Veekunde (hoofrigting)        Eerste Addisionele Taal) 4     veekunde- en veekundeverwante
  - Veekunde met agronomie       	•	Wiskunde	4             bedrywe (bv. dierevoeding,
  - Veekunde met bewaringsekologie   	•	Fisiese	Wetenskappe	4	OF      vleiskunde,	dierefisiologie,	
  - Landbou-ekonomie met veekunde   	•	Fisiese	Wetenskappe	3	en	      dierereproduksie en diereteling),
  - Akwakultuur              Lewenswetenskappe 4         of in die akwakultuurbedryf,
  - Akwakultuur en bewaringsekologie                     veeboer en selfs wildboer.

                                        Beroepe in gewasproduksie
                                        (akkerbou, sagtevrugte, sitrus,
  GEWASPRODUKSIESTELSELS        	•	Skryf	TGT’s	Groep	1         fynbos, wingerd en kweekhuis),
  BScAgric in Gewasproduksiestelsels  	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	  gewasbeskerming, genetiese
  4 jaar                 Eerste Addisionele Taal) 4     gewasverbetering en grond- en
  Rigtings:              	•	Wiskunde	4             waterbestuur. ’n Verskeidenheid
  - Gewasproduksie           	•	Fisiese	Wetenskappe	4	OF      loopbane in die landboubedryf of in
  - Gewasbeskerming en -teling     	•	Fisiese	Wetenskappe	3	en	      die landbouverwante bedrywe, soos
  - Grond- en waterbestuur        Lewenswetenskappe 4         konsultant, entrepreneur, bestuurder,
                                        voorligter, tegnikus of navorser.


  LANDBOU-EKONOMIE EN                             Landbou-ekonoom,
  -BESTUUR                                  bestuurskundige, entrepreneur,
  BScAgric in Landbou-ekonomie en                       analis, konsultant of adviseur in die
  -bestuur                                  owerheidsektor of by ondernemings
  4 jaar                	•	Skryf	TGT’s	Groep	1         in die privaat sektor wat by die
  Rigtings:              	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	  landbousektor betrokke is.
  - Landbou-ekonomiese analise      Eerste Addisionele Taal) 4
  - Landbou-ekonomiese analise en   	•	Wiskunde	4
   -bestuur              	•	Fisiese	Wetenskappe	4	OF
                     	•	Fisiese	Wetenskappe	3	en	
  BAgricAdmin in Landbou-ekonomie     Lewenswetenskappe 4         Bestuurder by landbou en
  en -bestuur                                 landbou-verwante ondernemings
  3 jaar                                   (agri-ondernemings) wat
  Rigting:                                  op gewasproduksie of
  - Agri-ondernemingsbestuur                         diereproduksie gerig is.
3
      Programme               Toelatingsvereistes           Beroepsmoontlikhede

 VOEDSEL- EN
 WYNPRODUKSIESTELSELS                                   Voedselwetenskaplikes word
 BSc in Voedselwetenskap                                 onder meer in diens geneem
 4 jaar                   •	Skryf	TGT’s	Groep	1            om kwaliteitsversekering,
 Rigtings:                  •	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	     produkontwikkeling, navorsing,
 - Voedselwetenskap met biochemie       Eerste Addisionele Taal) 4         tegniese ondersteuning, verkope,
 - Voedselwetenskap met chemie        •	Wiskunde	4                 aankope en produksiebestuur
                       •	Fisiese	Wetenskappe	4	OF          in die voedselbedryf te doen.
 BScAgric in Wingerd- en Wynkunde      •	Fisiese	Wetenskappe	3	en	
 of in Wynkunde (Spes)             Lewenswetenskappe 4            Wynmaker, wingerdkundige,
 4 jaar                                          navorser, produksiebestuurder,
 Rigtings:                                        bemarker, tegnikus,
 - Wingerd- en wynkunde algemeen                             konsultant of entrepreneur in
 - Wynkunde gespesialiseerd                                wynverwante bedrywe.

 LANDBOUPRODUKSIE EN
 BESTUUR
 BAgric in Landbouproduksie en
 -bestuur: Elsenburg            •	Skryf	TGT’s	Groep	4
 3 jaar                   •	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	     Algemene boerderybestuurder,
 Rigtings (kies twee):            Eerste Addisionele Taal) 4        landbouproduksiebestuurder,
 - Agritoerisme               •	Wiskunde	of	Wiskundige	          wynmaker, kelderbestuurder,
 - Agronomie                 Geletterdheid 4              voorligter, beroepe in agritoerisme,
 - Diereproduksie              •	Fisiese	Wetenskappe	4	OF         navorsing, onderwys en opleiding.
 - Entomologie               •	Lewenswetenskappe	4	OF          Meer inligting by 021 808 5451.
 - Groenteverbouing             •	Landbouwetenskappe	4
 - Kelderbestuur
 - Pomologie
 - Voorligting
 - Wingerd- en wynkunde
    it
fakulteonomiese en Bestuurswetenskappe
  Ek
Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe bied vier breë graadprogramme en vyf beroepsgerigte graadprogramme
aan. ’n Verdere twee programme kombineer met studie in die Regsgeleerdheid. Elke breë program het min of meer dieselfde
eerste jaar vir al sy fokusareas. In jou tweede studiejaar kies jy een van die fokusareas volgens jou belangstelling. Elke fokusarea
berei jou vir ’n ander beroepsrigting voor. Al ons grade lei tot nagraadse studie, wat verdere spesialisasie beteken.

BREe GRAADPROGRAMME MET VERSKEIE BEROEPSFOKUSSE

                                               Beroepsmoontlikhede
      Programme               Toelatingsvereistes              per fokusarea

 BComm                    	•	Skryf	TGT’s	Groep	3
 3 jaar                   	•	‘n	Gemiddelde	van	minstens	60%      ’n Kundige wat in die privaat
 Jy bou jou eie kurrikulum op uit ’n     	•	Afrikaans	3	én	Engels	3	         en die owerheidsektore waarde
 wye verskeidenheid vakke, waarvan      	•	Wiskunde	3                kan toevoeg op die terreine van
 een uit die Fakulteit Lettere en                             ekonomiese denke en die bestuur
 Sosiale Wetenskappe mag wees.        Studente met ’n gemiddelde tussen      van ondernemings en van openbare
 Fokusareas:                 	50%	en	60%	kom	in	aanmerking	vir	      instansies, insluitende die bestuur
 - Beleggingsbestuur             die vierjarige BComm (Verlengde       van menslike hulpbronne.
 - Finansiële bestuur             Graadprogram).

 Beleggingsbestuur:
 Die	leerplan	is	gebaseer	op	dié	van	die	internasionaal	gesogte	“Chartered	Financial	Analyst”.	Moontlike	loopbane
 sluit in beleggingsanalis, portefeuljebestuurder, aandelemakelaar en -handelaar.
 Finansiele bestuur:
 Of	jy	’n	eie	onderneming	oorweeg	of	vir	’n	groot	maatskappy	wil	werk,	’n	goeie	kennis	van	finansiële	bestuur	is	noodsaaklik	
 vir	sukses.	Loopbane	is	beleggingsanalis,	finansiële	bestuurder	of	finansiële	adviseur.
 BComm (Bestuurswetenskappe) 3 jaar
 Fokusareas:
 - Bemarkingsbestuur                                   Bemarkingsbestuur:
 - Entrepreneurskap en innovasie       	•	Skryf	TGT’s	Groep	3            Bemarkers fokus op dinge soos
 - Informasiestelselsbestuur         	•	‘n	Gemiddelde	van	minstens	60%      produkbesluite, prysbepaling,
 - Kwantitatiewe bestuur           	•	Afrikaans	3	én	Engels	3	         verspreiding van produkte/

                                                                    4
 - Landbou-ekonomie             	•	Wiskunde	3                dienste en die bekendstelling/
 - Logistieke bestuur
 - Menslike hulpbronbestuur
 - Openbare en ontwikkelingsbestuur
                                                Beroepsmoontlikhede
                                                 per fokusarea

  bewusmaking daarvan. Moontlike loopbane: bemarkingsbestuurder, verkoopsbestuurder, kliëntebestuurder en re-
  klamebestuurder.
  Entrepreneurskap en innovasiebestuur:
  Dit stel jou in staat om eie werksgeleenthede te skep, maar ook om ’n kreatiewe bydrae tot ander ondernemings te
  maak.
  Informasiestelselsbestuur:
  Jy leer om die vinnig ontwikkelende kennistegnologie te integreer met die bedryf van ’n onderneming om sodoende aan
  die eise van produktiwiteit, effektiwiteit en (soms) innovasie te voldoen.
  Kwantitatiewe bestuur:
  (Statistiek verpligtend in eerste jaar.) Ná voldoende praktykservaring kan jy bedryfsfunksies en -prosesse binne
  ondernemings op strategiese, taktiese en operasionele vlak ontleed en bestuur. Jy kan besluite kwantitatief fundeer om
  die welvaart van die onderneming te help maksimeer.
  Landbou-ekonomie:
  Werksgeleenthede	sluit	in	entrepreneurskap,	algemene	bestuur,	finansiële	bestuur	en	logistieke	bestuur	by	die	lewering	
  van	landbou-insette	en	-dienste	by	die	verwerking	en	verspreiding	van	landbouprodukte	en	by	landboufinansiering.	Die	
  integrasie van boerderybedrywighede met ander marksektore soos toerisme bied verdere geleenthede.
  Logistieke bestuur:
  ’n Logistieke bestuurder beplan en organiseer die vloei en opberging van goedere, dienste en verwante inligting vanaf
  die plek van oorsprong tot by die plek van verbruik of aanwending. Jy kan as bestuurder, entrepreneur of konsultant
  werk.
  Menslike hulpbronbestuur:
  Dit	 lei	 tot	 nie-statutêre	 registrasie	 as	 ‘Human	 Resource	 Practitioner’	 by	 die	 Suid-Afrikaanse	 Raad	 vir	 Personeel-
  praktyk. Moontlike loopbane is menslikehulpbronbestuurder, marknavorser, opleidingsbestuurder, konsultant en
  arbeidsverhoudingebestuurder. Vir statutêre registrasie as Psigometris of Bedryfsielkundige kyk BComm (Psig)
  (Bedryfsielkunde).
  Openbare en ontwikkelingsbestuur:
  Lei tot bestuursberoepe in die openbare sektor (nasionale, provinsiale en munisipale administrasies) en die vrywillige
  en ontwikkelingsektor soos personeelbestuurders, projek- en programbestuurders, ontwikkkelingsbestuurders,
  beplanning- en bestuurskonsultante en navorsers.


                                                Beroepsmoontlikhede
        Programme               Toelatingsvereistes             per fokusarea

                                              Ekonomie:
                                              ’n	Loopbaan	in	die	finansiële	sektor	
                                              as	ekonomiese	of	finansiële	analis,	
                                              ekonomiese of bestuurskonsultant.
                                              Graduandi met ’n sterk kwantita-
   BComm                  	•	Skryf	TGT’s	Groep	3            tiewe agtergrond (d.w.s. ’n opleiding
   (Ekonomiese Wetenskappe)         	•	‘n	Gemiddelde	van	minstens	60%      in wiskunde en statistiek saam met
   3 jaar                  	•	Afrikaans	3	én	Engels	3	         ekonomie) en aanvoeling kan as
   Fokusareas:               	•	Wiskunde	3                ekonometrici	in	die	finansiële	sektor,	
   - Ekonomie (ekonometrie)         Vir fokusareas ekonometrie en        openbare sektor of by ’n
  	-	Ekonomie	(finansiële	sektor)      	finansiële	sektor:	             navorsingsinstansie werk.
   - Ekonomie (ekonomiese en        	•	Skryf	TGT’s	Groep	3
                       	•	‘n	Gemiddelde	van	minstens	60%      Vervoerekonomie:
    bestuurskonsultante)                                Vervoerekonome behartig die
   - Vervoerekonomie            	•	Afrikaans	3	én	Engels	3	
                       	•	Wiskunde	4                beplanning en bestuur van
                                              vervoerinfrastruktuur, formulering
                                              van vervoerbeleid en beheer van
                                              vervoerstelsels. Hulle tree op as
                                              konsultante vir die verskillende
                                              owerhede en vervoerondernemings.

  BComm                   	•	Skryf	TGT’s	Groep	3            Finansiele risikobestuur:
  (Wiskundige Wetenskappe)         	•	‘n	Gemiddelde	van	minstens	60%      Persone	met	opleiding	in	finansiële	
  3 jaar                  	•	Afrikaans	3	én	Engels	3	         risikobestuur, wiskundige statistiek
  Fokusareas:                	•	Wiskunde	4                en	finansiële	wiskunde	kan	by	
  - Finansiële risikobestuur         Vir fokusarea rekenaarwetenskap:      groot	finansiële	instellings	werk	as	
  - Operasionele navorsing         	•	Skryf	TGT’s	Groep	3            finansiële	kwantitatiewe	analiste	
  - Rekenaarwetenskap            	•	‘n	Gemiddelde	van	minstens	60%      soos	finansiële	risikobestuurders,	
  - Wiskundige statistiek          	•	Afrikaans	3	én	Engels	3	         portefeuljebestuurders en
                       	•	Wiskunde	5                finansiële-instrumenthandelaars.
  Operasionele navorsing:
  ’n Operasionele navorser los praktiese probleme vir ondernemings op deur wiskundige modelle te soek wat
  die	 beste	 moontlike	 antwoorde	 bied	 vir	 komplekse	 situasies,	 wat	 gekenmerk	 word	 deur	 onsekerheid	 en	 konflik.	
  Loopbaanmoontlikhede in fabrieke, sakeondernemings, banke, en die mynbou- en landbousektore.
  Rekenaarwetenskap:
  Die breë kennis van rekenaarwetenskap en die besigheidswêreld wat jy opdoen, sal jou in staat stel om suksesvol

5
  ’n beroep in enige omgewing as programmeerder te aanvaar. Die toepassing van informasietegnologie in die
  besigheidswêreld word al meer belangrik om maatskappye effektief en produktief te kan bestuur.
                                          Beroepsmoontlikhede
                                           per fokusarea

 Wiskundige statistiek:
 Persone met opleiding in wiskundig-statistiese teorie en prosedures en gepaardgaande rekenaarvaardighede is in
 aanvraag in die nasionale en internasionale korporatiewe sake-, navorsings- en owerheidsektore. Moontlike beroepe:
 statistikus, data-ontginner, databestuurder en statistiese analis in bemarkings-, inligtings- en bestuursafdelings.

GRAADPROGRAMME VIR PROFESSIONELE REGISTRASIE
     Programme             Toelatingsvereistes          Beroepsmoontlikhede

                                        Hierdie	kwalifikasie	word	
                                        internasionaal hoog aangeslaan
                                        en is gesogte opleiding vir
                                        geoktrooieerde rekenmeesters.
                                        Jy verkry die professionele
BRek (Rekeningkundige vakke)                          kwalifikasie	van	Geoktrooieerde	
3 jaar                                     Rekenmeester as jy die eksamens
Keuringsprogram: Slegs 500       	•	Skryf	TGT’s	Groep	3          van die Suid-Afrikaanse Instituut
kandidate, waarvan 100 uit die     	•	‘n	Gemiddelde	van	minstens	70%    van Geoktrooieerde Rekenmeesters
aangewese groepe bruin, swart en    	•	Afrikaans	3	én	Engels	3        (SAIGR) en die Independent
Indiër, word geselekteer; voorwaar-  	•	Wiskunde	6	OF             Board for Auditors (IRBA) slaag. ’n
delike keuring volgens Graad 11 -   	•	Wiskunde	5	én	Rekeningkunde	6     Geoktrooieerde rekenmeester kan as
eindeksamen en TGT’s; aansoeke                         ouditeur	werk	vir	’n	ouditeursfirma.	
sluit op 30 Junie.                               Hierdie beroep word statutêr
                                        beskerm.	Ander	beroepe	in	finansiële	
                                        bestuur, bestuursrekeningkunde
                                        of belastingkonsultasie kan
                                        ook oorweeg word.


                                        Om die internasionaal erkende
                                        professionele	kwalifikasie	van	
                                        Aktuaris te verkry, moet jy die
                                        eksamens van die Aktuariële
                    	•	Skryf	TGT’s	Groep	3          Genootskap van Suid-Afrika slaag,
                    	•	‘n	Gemiddelde	van	minstens	70%	    of	dié	van	’n	ander	internasionaal	
BComm (Aktuariële Wetenskap)      	•	Afrikaans	(Huistaal)	5	én	Engels	3	  erkende beroepsliggaam soos
3 jaar                 OF                   die gesamentlike eksamens
                    	•	Engels	(Huistaal)	5	én	Afrikaans	3  van die Instituut van Aktuarisse
                    	•	Wiskunde	7              en die Fakulteit van Aktuarisse.
                                        Suksesvolle studie by ’n
                                        universiteit mag lei tot vrystelling
                                        van meeste van die genoemde
                                        beroepsliggame se eksamens.
                                        Om die internasionaal
                                        erkende rekeningkundige
                                        kwalifikasie	van	Geoktrooieerde	
                                        Bestuursrekenmeester te verkry,
                    	•	Skryf	TGT’s	Groep	3          moet jy in die eksamens van
BComm (Bestuursrekeningkunde)     	•	‘n	Gemiddelde	van	minstens	60%	    die Geoktrooieerde Instituut
3 jaar                 	•	Afrikaans	3	én	Engels	3        van Bestuursrekenmeesters
                    	•	Wiskunde	3              (CIMA, Londen) slaag.
                                        Bestuursrekenmeesters gebruik
                                        finansiële	vaardighede	en	interpreteer	
                                        en	gebruik	finansiële	inligting	in	
                                        die	bestuur	van	‘n	onderneming.

                                        Om die internasionaal erkende
                                        professionele	kwalifikasie	van	
                                        Gesertifiseerde	Rekenmeester	te	
                                        verkry, moet jy in die eksamens
                    	•	Skryf	TGT’s	Groep	3          van die Geoktrooieerde Assosiasie
BComm (Finansiële Rekeningkunde)    	•	‘n	Gemiddelde	van	minstens	60%    van	Gesertifiseerde	Rekenmeesters	
3 jaar                 	•	Afrikaans	3	én	Engels	3        (ACCA, Londen) slaag.
                    	•	Wiskunde	3              Gesertifiseerde	rekenmeesters	
                                        berei	finansiële	state	voor,	
                                        doen ouditering en verskaf
                                        belasting- en besigheidsadvies.
                                                             6
        Programme              Toelatingsvereistes           Beroepsmoontlikhede

                                            Jy kan statutêr by die Health
                                            Professions Council of South
                                            Africa (HPCSA) as Psigometris
                                            registreer deur die BComm (Psig)
                                            en die HonsBComm (Psig) te
                       	•	Skryf	TGT’s	Groep	3           voltooi, ’n internskap van 6 maande
  BComm (Psig) (Bedryfsielkunde)      	•	‘n	Gemiddelde	van	minstens	60%     by ’n organisasie te doen en ’n
  3 jaar                  	•	Afrikaans	3	én	Engels	3         professionele raadseksamen
                       	•	Wiskunde	3               te slaag. Jy kan statutêr as
                                            Bedryfsielkundige by die HPCSA
                                            registreer na die MComm (Psig)-
                                            program, ’n internskap van
                                            12 maande en ’n slaag in die
                                            professionele raadseksamen.
  GRAADPROGRAMME MET REGSVAKKE

  Vir toelatingsvereistes en beroepsmoontlikhede, kyk by die Fakulteit Regsgeleerdheid verderaan.

  BComm (met Regsvakke)
  BRekLLB     eit
  fakultesondheidswetenskappe
    G
  Vir	hierdie	keuringsprogramme	word	leerders	gekeur	op	grond	van	akademiese	meriete	(75%	van	die	keuringspunt)	en	nie-
  akademiese	prestasies	op	hoër	skool	soos	leierskap,	sport,	kultuurbedrywighede,	gemeenskapsdiens	en	veeltaligheid	(25%	van	
  die keuringspunt). Inligting oor die Gesondheidswetenskappe-plasingstoets en die Universiteit se toegangstoetse, soos gepas,
  word vir jou gestuur wanneer jy aansoek doen.
        Programme              Toelatingsvereistes          Beroepsmoontlikhede
                       	•	Skryf	die	Gesondheidswetenskappe-
                        plasingstoets              Na ’n verdere twee jaar
  MB, ChB                 	•	’n	Gemiddelde	van	minstens	70%     van	internskap	én	’n	
  6 jaar                  	•	Wiskunde	4               gemeenskapsdiensjaar kan jy
  Plek vir ±200 studente          	•	Fisiese	Wetenskappe	4          as geneesheer by die Raad
  Keuringsprogram:             	•	Lewenswetenskappe	4           vir Gesondheidsberoepe van
  Aansoeke sluit 31 Mei.          	•	Afrikaans	as	vak	word	sterk	      Suid-Afrika registreer.
                        aanbeveel

                       	•	Skryf	die	Gesondheidswetenskappe-
                        plasingstoets
  B in Arbeidsterapie           	•	’n	Gemiddelde	van	minstens	50%
  4 jaar                  	•	Wiskunde	3	of	Wiskundige	
  Plek vir ±45 studente            Geletterdheid 4             Arbeidsterapeut.
  Keuringsprogram:             	•	Lewenswetenskappe	4	
  Aansoeke sluit 31 Mei.          	•	Afrikaans	en	Fisiese	Wetenskappe	
                        word sterk aanbeveel

                       	•	Skryf	die	Gesondheidswetenskappe-
                        plasingstoets
  BSc in Dieetkunde            	•	’n	Gemiddelde	van	minstens	50%
  4 jaar                  	•	Wiskunde	4
  Plek vir ±35 studente          	•	Fisiese	Wetenskappe	4          Dieetkundige.
  Keuringsprogram:             	•	Lewenswetenskappe	(vereiste	
  Aansoeke sluit 31 Mei.           vanaf 2012) en Afrikaans word
                        sterk aanbeveel

                       	•	Skryf	die	Gesondheidswetenskappe-
                        plasingstoets
  BSc in Fisioterapie           	•	’n	Gemiddelde	van	minstens	60%
  4 jaar                  	•	Wiskunde	4
  Plek vir ±50 studente          	•	Fisiese	Wetenskappe	4          Fisioterapeut.
  Keuringsprogram:             	•	Lewenswetenskappe	4
  Aansoeke sluit 31 Mei.          	•	Afrikaans	as	vak	word	sterk	
                        aanbeveel

                       	•	Skryf	TGT’s	Groep	4
  B in Spraak-Taal- en Gehoorterapie    	•	’n	Gemiddelde	van	minstens	50%
  4 jaar                  	•	Engels	en	Afrikaans	(Huistaal	of	
  Plek vir ±25 studente            Eerste Addisionele Taal) 4       Spraak-taalterapeut.

7
  Keuringsprogram:             	•	’n	Derde	taal	word	sterk	aanbeveel
  Aansoeke sluit 31 Mei.          	•	Fisiese	Wetenskappe	en		Lewens	  -
                        wetenskappe word aanbeveel
    it
fakultegenieurswese
  In
Professionele ingenieurs is in die eerste plek gemoeid met die vooruitgang van tegnologie deur innovasie, kreatiwiteit en
verandering. Hul werk vereis oorspronklike denke en goeie oordeelsvermoë, en het gewoonlik te make met mense, tegnologie
en geld. Die BIng-programme is deur die Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurswese (ECSA) geakkrediteer vir registrasie van
gegradueerdes as Professionele Ingenieurs.

Minimum toelatingsvereistes
•	 Skryf	TGT’s	Groep	1	
•	 ’n	NSS-gemiddelde	van	minstens	60%	
•	 Wiskunde	5
•	 Fisiese	Wetenskappe	5
•	 Engels	(Huistaal)	3	OF	
•	 Engels	(Eerste	Addisionele	Taal)	5	OF
•	 Engels	(Eerste	Addisionele	Taal)	4	saam	met	Afrikaans	(Huistaal)	3	of	Afrikaans	(Eerste	Addisionele	Taal)	5
•	 Aansoekers	word	gekeur	volgens	keuringskriteria

Keuringskriteria
Ons pas ’n keuringsformule toe waarvolgens die resultate van 6 Matriekvakke (uitgesonderd Lewensoriëntering) met
Wiskunde en Fisiese Wetenskappe wat dubbel tel, gebruik word. Om ’n redelike kans vir keuring te hê, moet verkieslik 4
vakke	se	prestasie	bokant	70%	(vlak	6)	wees.	Vir	elke	vak	onder	60%,	moet	daar	minstens	nog	een	ander	vak	(bo	en	behalwe	
dié	4)	ook	met	’n	prestasie	bokant	70%	wees.
      Programme                        Beroepsmoontlikhede
                     Bedryfsingenieurs ontwerp, implementeer, bedryf, verbeter en bestuur
 BIng (Bedryfs)              tegnologiese stelsels om ondernemings meer mededingend te maak. Hierdie
 4 jaar                  stelsels bestaan gewoonlik uit mense, toerusting, inligting, kapitaal, prosesse
                     en prosedures. Bedryfsingenieurs verbeter die gehalte, produktiwiteit
                     en koste-doeltreffendheid van hierdie elemente deur optimering.

                     Chemiese en mineraalprosesseringsingenieurs is gemoeid met al die prosesse
 BIng (Chemies)              vir die vervaardiging van chemikalieë en ander verbruiksgoedere sowel as die
 4 jaar                  ekstraksie van minerale op industriële skaal. Hulle beklee beroepe in bedrywe soos
                     die chemiese industrie, myne en metallurgiese aanlegte, vervaardigingsaanlegte,
                     die voedselbedryf, farmaseutiese, biotegnologiese en navorsingsinstansies.

                      Elektriese ingenieurs is gemoeid met die aanwending van elektriese energie in
                      bedrywe soos Eskom, myne, munisipaliteite, spoorweë en hawens. Elektroniese
 BIng (Elektries en Elektronies)      ingenieurs werk oral waar elektroniese inligtingstelsels soos rekenaarnetwerke,
 4 jaar                  selfoonnetwerke, televisie, satellietstelsels, radar en outomatiese vliegstelsels
                      gebruik word.
 BIng (Elektries en Elektronies
 met Rekenaarwetenskap)
 4 jaar                  Elektriese en elektroniese ingenieurs, met gevorderde vermoëns
 Na die eerste jaar van studie      in rekenaaringenieurswese (programmatuur en apparatuur).
 word studente vir hierdie program
 gekeur.
                     Meganiese ingenieurs ontwerp, ontwikkel, en vervaardig masjinerie, strukture, aanlegte
                     en produkte vir sowel groot ondernemings as kleiner konsultasievennootskappe en
 BIng (Meganies)             ondernemings. Verder is meganiese ingenieurs verantwoordelik vir die inbedryfstelling,
 4 jaar                  bestuur en onderhoud van stelsels soos kragstasies, vervaardigingsaanlegte en
                     mynskagte.
                     Megatroniese ingenieurs ontwerp slim masjiene wat uit elektroniese en meganiese
                     komponente bestaan, bv. deur masjienonderdele, sensors en aktueerders te
 BIng (Megatronies)            integreer en wat dan met rekenaarstelsels beheer word. Hierdie meganismes
 4 jaar                  skep nuttige produkte en stelsels soos kunsharte, geoutomatiseerde monteerlyne,
                     remstelsels (ABS) vir voertuie en hardeskyfeenhede vir persoonlike rekenaars.

 BIng (Siviel)              Siviele ingenieurs is betrokke by die ontwerp, konstruksie en instandhouding van
 4 jaar                  infrastruktuur, bv. paaie, lughawens, brûe, hawens, tonnels, damme en sportstadions.
   eit
fakultrygskunde
  K
Hierdie	 programme,	 wat	 toegespits	 is	 op	 nasionale	 sekerheid	 en	 verdediging,	 word	 vir	 gekeurde	 offisiere	 van	 die	 Suid-

                                                                    8
Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW) en ander weermagte aangebied. Elke kandidaat kies ’n program in ooreenstemming
  met die loopbaanontwikkelingsplan wat vir hom/haar as individu opgestel is. ’n Aanbeveling van die Militêre Akademie
  Keurraad wat die toelatingsvereistes soos bepaal deur die Universiteit en die SANW in ag neem, word vereis vir al die
  ondergenoemde programme.
        Programme                          Toelatingsvereistes

   BMil in Menslike en Organisasie-    	•	Skryf	TGT’s	Groep	4
   ontwikkeling              	•	Minimum	vereistes	vir	universiteitstudie	geld	(kyk	bladsy	1)
   3 jaar
   BMil in Organisasie- en         	•	Skryf	TGT’s	Groep	4
   Hulpbronbestuur             	•	Wiskunde	3	of	Wiskundige	Geletterdheid	5
   3 jaar
   BMil in Tegnologie en          	•	Skryf	TGT’s	Groep	4
   Verdedigingsbestuur           	•	Wiskunde	4
   3 jaar                 	•	Fisiese	Wetenskappe	4
   BMil in Tegnologie           	•	Skryf	TGT’s	Groep	4
   3 jaar                 	•	Wiskunde	4
                       	•	Fisiese	Wetenskappe	4
   BMil in Veiligheid- en Afrikastudie   	•	Skryf	TGT’s	Groep	4
   3 jaar                 	•	Minimum	vereistes	vir	universiteitstudie	geld	(kyk	bladsy	1)


      it
  fakultettere en Sosiale Wetenskappe
    Le
  Die programme in hierdie Fakulteit hou tred met die jongste internasionale denke oor die ekonomiese en sosiale toepaslikheid
  van ’n opleiding in die lettere, kunste en sosiale wetenskappe. Ons onderskei twee breë groepe: die algemene programme
  wat	nie	op	spesifieke	beroepe	gerig	is	nie	en	die	gespesialiseerde	programme	juis	op	spesifieke	beroepe	gerig.	Studente	
  met	’n	geweegde	gemiddelde	van	50%	tot	59%	vir	die	Toegangstoetse	(TGT’s)	en	die	Nasionale	Senior	Sertifikaat	(NSS)	
  gesamentlik in die verhouding 40:60 moet die verlengde graadprogram volg. Kyk “Akademiese Steunprogramme”, bladsy
  2.
        Programme              Toelatingsvereistes           Beroepsmoontlikhede

                                             Jy kan kies uit ’n groot aantal
                                             vakke wat fokus op (1) die mens
   BA in Geesteswetenskappe        	•	Skryf	TGT’s	Groep	4            se denke, taal, kultuur en kuns of
   3 jaar                 	•	Slegs	die	minimum	vereistes	vir	     (2) die mens en die samelewing.
   Algemene graadprogram           universiteitstudie geld (kyk bladsy 1)  Nagraadse opleiding kan lei
                                             tot beroepe as onderwyser,
                                             sielkundige, taalpraktisyn, joernalis,
                                             stads- en streekbeplanner.
                                             Vakke	soos	Ekonomie,	Geografie	
                                             en Omgewingstudie, Geskiedenis,
                                             Politieke Wetenskap, Sielkunde
   BA in Sosiale Dinamika         	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4           en Sosiologie (insluitend Sosiale
   3 jaar                  Indien jy Ekonomie as vak wil neem,     Antropologie) kan met nagraadse
   Algemene graadprogram          dan ook:                  studie	lei	tot	‘n	loopbaan	in	sielkunde,	
                       	•	 Wiskunde	3                beplanning, media, onderwys en
                                             opleiding, skakeling, politiek, bestuur,
                                             navorsing, analise en konsultasie.

                                             Loopbane in die taal- en
   BA in Taal en Kultuur          	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4           kultuurprofessies, diplomatieke
   3 jaar                 	•	 ’n	NSS-gemiddelde	van	minstens	50%    diens, onderwys, uitgewersberoep,
   Algemene graadprogram                                advertensiewese, toerisme,
                                             joernalistiek en die vertalingsbedryf.
                       	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4
   BDram in Drama- en Teaterstudie     	•	 Keuringsvereistes	en	opdrag	
   3 jaar                   soggens beskikbaar by          Teater- en mediabedryf en verwante
   Keuringsprogram:              021 808 2508               terreine soos skakelwese, onderwys,
   ’n Beperkte aantal kandidate      	•	 Lewer	opdrag	in	teen	15	Augustus;	    joernalistiek, toerisme en kultuursake.
   word gekeur; aansoeke sluit         uitslag beskikbaar 30 Oktober
   15 Augustus.              	•	 Kandidate	moet	beskikbaar	wees	vir	
                         oudisies op 26 en 27 September
9
      Programme              Toelatingsvereistes           Beroepsmoontlikhede
                                            Diplomatieke diens, parlement,
                                            nasionale intelligensie-agentskap,
                                            toerismebedryf, internasionale
                     	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4            joernalistiek, skakelwese, invoer-
BA in Internasionale Studie       	•	 ’n	NSS-gemiddelde	van	minstens	50%    en uitvoerbedryf, bevordering van
3 jaar                  	•	 Engels	(Huistaal)	4	of	Engels	(Eerste	  handel en investering (bv. WESGRO),
                       Addisionele Taal) 5            wêreld-organisasies (Verenigde
                                            Nasies, Amnesty International,
                                            World Economic Forum).

                                            Maatskaplike werker op
                     	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4            nasionale, provinsiale en
B in Maatskaplike Werk                                 plaaslike owerheidsvlak, asook
4 jaar                  	•	 Slegs	die	minimum	vereistes	vir	
                       universiteitstudie geld (kyk bladsy 1)  by welsynsorganisasies en
                                            nie-regeringsorganisasies.

                     	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4            Opleidingsbestuurder,
BA in Menslike Hulpbronbestuur      	•	 Wiskunde	3                menslikehulpbronbestuurder,
3 jaar                  Indien jy Statistiek 186 as vak wil neem,  psigometris, bestuurskonsultant,
                     dan ook:                   arbeidsverhoudingpraktisyn.
                     	•	 Wiskunde	4
                                            Musiekonderwyser, uitvoerende
                                            kunstenaar, begeleier, musiek-
                     	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4            regisseur, dosent, musiekweten
BMus (Musiek)              	•	 Minstens	’n	standaard	op	die	       skaplike, komponis. Musiekverwante
4 jaar                  		 hoofinstrument	(of	sang)	gelykstaande	   beroepe soos joernalis, ’n verwerker
Keuringsprogram:               aan die Unisa Graad VII-eksamen en    van musiek of musiekteg-
Aansoeke sluit 30 Augustus;         teoretiese kennis gelykstaande aan    noloog.
keuring op grond van die Dept.        die Unisa Graad VI-teorie-eksamen     Kan nagraads spesialiseer in:
Musiek se oudisie en teoretiese     	•	 BMus-studente	wat	nie	          Musiekopvoedkunde, Uitvoering,
toets, waartydens jy bewys van die      klaviatuurvaardighede het nie, moet    Kamermusiek/Begeleiding, Solo-
vereiste standaarde moet lewer.       vir ’n bykomende module registreer    sang/Solospel, Musiekwetenskap,
                       om hierdie vaardighede aan te leer.    Komposisie, Musiektegnologie,
                                            Etnomusikologie of Koorleiding.

 BA met Musiek (Musiektegnologie)
 3 jaar                 	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4
                     	•	 Wiskunde	4                Uitvoerende musikus, komponis
 Oudisie:                                       en verwerker, musiektegnoloog,
	Aflê	van	die	Dept.	Musiek	se	oudisie	  	•	 Musiek	5	OF
                     	•	 Graad	VII	(Unisa)	in	die	hoofinstrument  klanktegnikus en entrepreneur in
 en teoretiese toets, waartydens                            omgewings waar multimediastelsels
 jy bewys van vereiste standaarde      (of Sang) en Graad VI (Unisa) in
                       Harmonie of vergelykbare standaard    interaktief gebruik word.
 moet lewer.
                                            Loopbane in gemeenskapsont-
                     	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4            wikkeling, bevolkingsontwikkeling,
BA in Ontwikkeling en Omgewing      	•	 ’n	NSS-gemiddelde	van	minstens	50%	    stads- en streekbeplanning,
3 jaar                  Indien jy Ekonomie I of II as vak wil    toerisme, hulpbronbestuur en
                     neem, dan ook:                omgewingsbeplanning in die
                     	•	 Wiskunde	3                openbare en privaat sektore.
BA in Politieke, Filosofiese en     	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4            Bestuurder, joernalis, sakeman/
Ekonomiese Studie (PPE)         	•	 ’n	NSS-gemiddelde	van	minstens	60%	    vrou, diplomaat, staatsamptenaar,
3 jaar                  	•	 Wiskunde	3                navorser, konsultant of akademikus.

BA in Regsgeleerdheid          Kyk by Fakulteit Regsgeleerdheid.
                                            Kennisingenieur, besigheidsanalis,
                                            projekbestuurder, internetontwikke-
                                            laar, korporatiewe informasiesis-
BA in Sosio-Informatika         	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4            teem-argitek, kennisbestuurder,
3 jaar                  	•	 Wiskunde	3                elektroniese besigheidspesialis,
                                            databasisbestuurder en analis
                                            in besluitnemingsteundienste.

 BA in Sportwetenskap
 3 jaar                 	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4            Sportafrigting, rekreasieleierskap,
 Plasingstoets:             	•	 ’n	NSS-gemiddelde	van	minstens	50%	    sportadministrasie, bemarking,
 Lê Dept. Sportwetenskap se       	•	 Wiskunde	4	of	Fisiese	Wetenskappe	    sportbestuur, werk met mense met
 plasingstoets af vir evaluering van     4 of Lewenswetenskappe 4         gestremdhede,	fiksheidsindustrie,	
	jou	fiksheid,	motoriese	vaardighede,	  	•	 Bywoning	van	en	deelname	aan	       biokinetika, sportnavorsing,
	mediese	geskiedenis	en	fisieke	       praktika is verpligtend          onderwys (liggaamlike opvoeding).
 geskiktheid. ’n Mediese verslag kan   	•	 Kleredrag	word	voorgeskryf
 aangevra word indien nodig.

                                                               10
        Programme              Toelatingsvereistes           Beroepsmoontlikhede
                                             Professionele kunstenaar,
                                             grafiese	ontwerper,	illustreerder,	
   BA in Visuele Kunste                                juweliersware-ontwerper, kunskritikus
   4 jaar                                       of kuns-opvoeder. Verwante
   Keuringsprogram:            	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4
                      	•	 Keuring	op	grond	van	’n	voorge		
                                        -     beroepe: verhoogontwerper,
   Aansoeke sluit op 30 Augustus.                           boekontwerper, museumbeampte,
   Rigtings:                 skrewe portefeulje wat teen
                        30 Augustus ingelewer moet word     kunshandelaar, kunsentrepreneur,
   - Juweliersware- en metaalontwerp                          gemmoloog, tegniese
   - Kunsonderwys               (tel. 021 808 2508 soggens vir
                        inligting)                produksiewese (beeldhou, sweis,
   - Skone kunste                                   gietwerk,	litografie)	en	velde	
   - Visuele kommunikasie-ontwerp                           soos	filmproduksie,	kunsdireksie,	
                                             fotografie,	advertensiewese.
                      	•	 Skryf	TGT’s	Groep	4           Beroepe in die komplekse,
                      	•	 ’n	Gemiddelde	van	minstens	60%	     markekonomiese werkomgewing
   BA in Waarde- en Beleidstudie     	•	 Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of     waar leierskap en besluitneming
   3 jaar                   Eerste Addisionele Taal) 5        vereis word. Navorser, analis,
   Geen nuwe studente word aanvaar    	•	 Wiskunde	3	               projekbeplanner, scenario-
   na eerste week van klasse nie.     Indien jy Statistiek 186 of Wiskunde    ontwerper, joernalis, diplomaat,
                       114, 144 wil neem, dan:           skakelbeampte, bestuurder,
                      	•	 Wiskunde	4                bemarker en kommunikeerder.


    eit
 fakultatuurwetenskappe
  N
 Die eerste jaar van ’n BSc-program word gewy aan die bou van ’n platform van kundigheid en vaardigheid in een van die breë
 rigtings.	Nadat	die	basis	in	een	jaar	gelê	is,	kan	’n	mens	jou	keuse	heroorweeg	vir	’n	meer	spesifieke	program	en	stroom.	
 Studente word aangemoedig om hulle driejarige BSc-studie op te volg met ’n honneursgraad, wat hulle in staat sal stel om
 erkenning as professionele wetenskaplikes te bekom.

 PROGRAMME IN BIOLOGIESE WETENSKAPPE

 Toelatingsvereistes
 •	 Skryf	TGT’s	Groep	1
 •	 Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	Eerste	Addisionele	Taal)	4
 •	 Wiskunde	4
 Indien jy Wiskunde 114, 144 en Fisika 114, 144 neem:
 •	 Fisiese	Wetenskappe	4
 Indien jy Wiskunde (Bio) 124 en Fisika (Bio) 178 neem:
 •	 Fisiese	Wetenskappe	4	OF
 •	 Fisiese	Wetenskappe	3	en	Lewenswetenskappe	4
        Programme                      Beroepsmoontlikhede
   BSc in Biodiversiteit en Ekologie    Bioloog of ekoloog in die staatsdiens, privaat sektor of die akademiese wêreld;
   3 jaar                 onderwys, navorsingsinstansies, ekotoerisme en omgewingsbewaring.

   BSc in Menslike Lewenswetenskappe
   3 jaar                 Fisioloog, biochemikus, mikrobioloog, genetikus of sielkundige (met die
   Strome:                 nodige	 nagraadse	 kwalifikasie)	 in	 die	 privaat,	 openbare,	 akademiese	 of	
   - Biologie               gemeenskapsektore.
   - Biologie met sielkunde
   BSc in Molekulêre Biologie en      Mikrobioloë, biochemici, genetici en biotegnoloë werk met menslike selle,
   Biotegnologie              giste, bakterieë, fungi en virusse. Ontwikkel siektevrye gewasse (landbou,
   3 jaar                 voedselindustrie), nuwe medisynes of toetse vir siektes (farmaseutiese industrie),
                       of bepaal watter ensieme of bakterieë nuttig is vir die industrie of mynbousektor.

 BSc in Sportwetenskap
 3 jaar                   Sportafrigting, sportbestuur, bemarking, sportnavorsing, werk met persone met
 	Mediese	en	fisieke	geskiktheid	      gestremdhede,	fiksheidsindustrie,	biokinetika,	onderwys	(liggaamlike	opvoeding).
 	word	bepaal	deur	fiksheidstoetse	
 tydens Verwelkomingsweek voor die
 akademiese jaar begin.
11
PROGRAMME IN FISIESE WETENSKAPPE
      Programme             Toelatingsvereistes          Beroepsmoontlikhede

BSc in Chemie                                   Polimeerchemikus,
                    	•	Skryf	TGT’s	Groep	1
3 jaar                 	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	   materiaalkundige:
Strome:                  Eerste Addisionele Taal) 4       Beroepe in die verpakkings-, verf-,
- Chemie en polimeerwetenskap      	•	Wiskunde	4               kleefmiddel- en tekstielindustrie,
- Chemiese biologie           	•	Fisiese	Wetenskappe	4         asook die vervaardigingsektor of
- Tekstiel- en polimeerwetenskap                         verskaffers van rou materiale.
Analitiese chemikus:
Beplanning en bedryf van chemiese aanlegte, ontwikkeling van nuwe analitiese metodes en produksieprosesse,
bemarking van chemikalieë en wetenskaplike instrumente, onderwys en omgewingswetenskaplikes.
Organiese en biochemikus:
Navorsers in staatslaboratoriums soos die forensiese laboratoriums in Kaapstad en Pretoria, vervaardigers van
plaagdoders asook farmaseutiese en kosmetiese produkte, en chemici wat prosesse en die kwaliteit van grondstowwe
en vervaardigde produkte moet beheer.
Beroepe in tekstielbedryf:
Bestuurder, produkontwikkelaar (hipertegnologieprodukte, prostese, sportdrag en -toerusting, beskermende klere),
tekstielingenieur (mediese tekstiele, industriële tekstiele, mikrovesels, nanovesels), kwaliteitsbestuurder, aankoper of
navorser.

 BSc in Fisika             	•	Skryf	TGT’s	Groep	1
 3 jaar                                      Kernf isikus:
                    	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	   Navorsingsgeleenthede by die
 Strome:                  Eerste Addisionele Taal) 4
	-	Kernfisika                                   versnellersentrum iThemba LABS
                    	•	Wiskunde	4               en nywerhede soos Eskom, WNNR,
	-	Laserfisika             	•	Fisiese	Wetenskappe	4
	-	Stralings-	en	gesondheidsfisika                        Sasol, Iscor en die SABS.

Lasersf isikus:
Werk in industrieë (besoedelingsmonitering), kommunikasie (optiese vesels), mediese praktyk (kankerbestraling),
ekologie (osoonlaag), kriminologie (vingerafdrukke), verdediging (onderseekommunikasie).
Stralingsf isikus:
Monitering van stralingsgevare vir die Departement van Gesondheid, kernkragsentrales, uraanmyne.

                                         Geoloog:
                    	•	Skryf	TGT’s	Groep	1          Nasionale of internasionale
                    	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	   beroepe in mynbou, eksplorasie,
                      Eerste Addisionele Taal) 4       toegepaste mineralogie en
                    	•	Wiskunde	4               omgewingswetenskap.
BSc in Aardwetenskap           Indien jy Wiskunde 114,144 en Fisika
                     114,144 gaan neem:            Moontlike werkgewers:
3 jaar                                      Die Raad vir Geowetenskappe,
                    	•	Fisiese	Wetenskappe	4
                     Indien jy Wiskunde (Bio) 124 en     Mintek, die WNNR, Suid-Afrikaanse
                     Fisika (Bio) 178 gaan neem:       mynbou- en eksplorasiebedryf, en
                    	•	Fisiese	Wetenskappe	4	OF	       plaaslike en internasionale geologiese
                    	•	Fisiese	Wetenskappe	3	en	       en omgewingswetenskaplike
                      Lewenswetenskappe 4          konsultante.

                                         GIS-spesialiste	(Geografiese	
                                         Inligtingstelsels) en inligtingkundiges
                                         werk vir omgewingskonsultgroepe,
                                         beplannings-	en	ingenieursfirmas,	
                                         programmatuurontwikkeling- en
                    	•	Skryf	TGT’s	Groep	1          rekenaarkonsultgroepe, in alle
                    	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	   vlakke van die regering gemoeid met
BSc in Toegepaste Geoinformatika      Eerste Addisionele Taal) 4       hulpbron- en infrastruktuurbestuur,
3 jaar                 	•	Wiskunde	4               agentskappe betrokke by natuurlike
                    	•	Fisiese	Wetenskappe	4	OF        hulpbronontwikkeling en menslike
                    	•	Fisiese	Wetenskappe	3	en	       ontwikkelingsprogramme,
                      Lewenswetenskappe 4          eksplorasie van minerale
                                         en mynwese, bemarking,
                                         nutsmaatskappye, diensverskaffers
                                         of by tersiêre opleidingsinstansies
                                         as dosent en/of navorser.BSc (Ed) met Chemie en Fisika      Kyk by Fakulteit Opvoedkunde.
                                                              12
   PROGRAMME IN WISKUNDIGE WETENSKAPPE
      Programme        Toelatingsvereistes                       Beroepsmoontlikhede

                         	•	Indien	jy	Fisiese	Wetenskappe	op	      Die fokus wat jy kies bepaal jou beroep.
                          skool gehad het: TGT’s Groep 1       Bio-wiskunde:
                         	•	Indien	jy	nie	Fisiese	Wetenskappe	     Biowiskundiges werk vir farmaseu-
                          op skool gehad het nie: TGT’s        tiese maatskappye, die regering,
   BSc in Wiskundige Wetenskappe         Groep 3
   3 jaar                                          gesondheidsorganisasies, die
                         	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	      landbou- en omgewingsektor of as
   Fokus:                    Eerste Addisionele Taal) 4
   - Bio-wiskunde                                      navorser op die gebied van mole-
                         	•	Wiskunde	4                 kulêre biologie, sisteembiologie,
   - Finansiële wiskunde           	•	4	in	enige	ander	skoolvak	
   - Operasionele navorsing (ON)                               bioinformatika of ekologie.
                          uit lys van aangewese
   - Rekenaarwetenskap              universiteitstoelatingsvakke (kyk      Finansiele wiskunde:
   	-	Teoretiese	fisika              bladsy 1)                  Beroepsgeleenthede in die bank-
   - Toegepaste wiskunde           	Vir	fokus	teoretiese	fisika,	of	as	jy	    wese, versekeringswese en by be-
   - Wiskunde                 Chemie of Fisika as vak wil neem:       leggingsinstansies.
   - Wiskundige statistiek          	•	Skryf	TGT’s	Groep	1             Operasionele navorsing:
                         	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	      ’n Logistikus soek oplossings vir
                          Eerste Addisionele Taal) 4         ingewikkelde kwantitatiewe probleme
                         	•	Wiskunde	4                 en wys skaars bronne optimaal toe.
                         	•	Fisiese	Wetenskappe	4            Toepassingsmoontlikhede in maat-

   skappyboerdery, mynbou, bosbou, vervaardigingsektor, produkbemarking, konsultantdienste en spesialisraadgewing.
   Rekenaarwetenskap en toegepaste wiskunde:
   Programmeerder of kundige in modellering van dinamiese prosesse, beeldverwerking, rekenaarsekuriteit, numeriese metodes
   en vloeimodellering in nywerheid, bankwese of rekenaarbedryf. Hoërskoolonderwyser.
   Teoretiese f isika:
   Op die breë terreine van informasietegnologie, geologie, en die biologiese en ekonomiese wetenskappe.
   Wiskunde:
   loopbane	wat	gesofistikeerde	kwantitatiewe	vaardighede	benodig,	soos	in	die	bank-,	versekerings-	en	beleggingswese,	of	
   sekondêre of tersiêre onderwys.
   Wiskundige statistiek:
   Ontleed en interpreteer inligting in data vir bank- en versekeringswese, of sekondêre of tersiêre onderwys.

   BSc in Fisiese en Wiskundige         	•	Skryf	TGT’s	Groep	1            Beroepe in hoëtegnologieomge-
   Analise                   	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	     wings soos die bankwese,
   3 jaar                     Eerste Addisionele Taal) 4         finansie-,	myn-	en	eksplorasiewese,	
   Keuring na die eerste jaar          	•	Wiskunde	4                 programmatuur, verkeers-,
                         	•	Fisiese	Wetenskappe	4           lugvaart- en maritieme toepassing.

                         	•	Skryf	TGT’s	Groep	1            Professionele hoërskoolonderwyser
   BSc (Ed) met Wiskunde            	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	     met vak Wiskunde. Dek die leerplan
   3 jaar                     Eerste Addisionele Taal) 4         van die Nagraadse Onderwysserti-
   Keuring na die eerste jaar          	•	Wiskunde	4                 fikaat	en	is	in	oorleg	met	die	Onder	  -
                         	•	Fisiese	Wetenskappe	4           wysdepartement opgestel; jy is dus


    it
fakultevoedkunde
                                                seker van werk as jy klaar gestudeer het.  Op
   Ons afgestudeerde studente kan met vertroue tot die onderwyspraktyk toetree omdat ons programme met die huidige onderwysbehoeftes
   rekening hou. Jy kan jou as hoërskoolonderwyser bekwaam deur eers ’n graad uit enige van die ander fakulteite te verwerf met hoofvakke
   waarin	jy	kan	skoolhou.	Daarna	skryf	jy	in	vir	ons	eenjarige	Nagraadse	Onderwyssertifikaat	(NOS).
         Programme                           Toelatingsvereistes
   BEd (Algemene Onderwys)
   4 jaar                   	•	Skryf	TGT’s	Groep	4
   Spesialiseringsrigtings:          	•	Wiskunde	3	OF	Wiskundige	Geletterdheid	4
   - Grondslagfase (Grade R tot 3)       EN Leerders wat in Afrikaans skoolgegaan het:
   - Intermediêre Fase (Grade 4 tot 6)     	•	Afrikaans	(Huistaal	of	Eerste	Addisionele	Taal)	5	
    en Senior Fase (Grade 7 tot 9)      	•	Engels	(Huistaal	of	Eerste	Addisionele	Taal)	4	OF	Xhosa	(Huistaal	of	Eerste	
   Ons raai jou aan om van die          Addisionele Taal) 4
   volgende vakke op skool te          OF Leerders wat in Engels skoolgegaan het:
   	Geografie,	Besigheidstudies,	Eko-      	•	Engels	(Huistaal	of	Eerste	Addisionele	Taal)	5
   nomie, Fisiese Wetenskappe, Wis-      	•	Afrikaans	(Huistaal	of	Eerste	Addisionele	Taal)	4	OF	Xhosa	(Huistaal	of	
   kunde, Geskiedenis, Inligtingsteg-       Eerste Addisionele Taal) 4
   nologie, Lewenswetenskappe, Reke-      Indien jy ’n 4 in die taal waarin jy skoolgegaan het, behaal en ’n 5 in een van die
   naartoepassingstegnologie, Reke-       tale hierbo genoem, dan kan jy op grond van jou prestasie in die toegangstoets
   ningkunde en Religiestudies.         Akademiese Geletterdheid (Afr. & Eng.) oorweeg word vir toelating.
                          Beroepsmoontlikhede


13
    Onderwyser	vir	algemene	onderwys-	en	opleidingsfase.	Met	nagraadse	opleiding	kan	jy	‘n	opvoeder	vir	leerders
                                                      n
    met	spesiale	onderwysbehoeftes	of	‘n	opvoedkundige	sielkundige	word.	(Laasgenoemde	vereis	addisio	 ele
    modules in Sielkunde. Kyk Jaarboek, Deel 6.)
      Programme              Toelatingsvereistes           Beroepsmoontlikhede

                     	•	Skryf	TGT’s	Groep	1           Professionele onderwyser met vakke
 BSc (Ed) met Chemie, Fisika of      	•	Afrikaans	of	Engels	(Huistaal	of	    Chemie, Fisika of Wiskunde. Hierdie
 Wiskunde                  Eerste Addisionele Taal) 4        program dek ook die kurrikulum van
 4 jaar                  	•	Wiskunde	4                die	Nagraadse	Onderwyssertifikaat.
                     	•	Fisiese	Wetenskappe	4   eit
fakultegsgeleerdheid
  R
Die	Fakulteit	Regsgeleerdheid	het	’n	lang	en	trotse	tradisie	van	voortreflike	regsopleiding.	Sedert	sy	ontstaan	in	1921	lewer	
hy baie van Suid-Afrika se voorste regsgeleerdes. Onder sy oudstudente tel sakelui en politici naas regters, advokate en
prokureurs.
      Programme              Toelatingsvereistes           Beroepsmoontlikhede
                     	•	Skryf	TGT’s	Groep	4	(gemiddeld	     Stel jou in staat om na die voltooiing
                     		 van	50%)                 van die LLB-program (’n verdere
 BA (Regsgeleerdheid)           	•	6	NSS-vakke	(uitgesonderd	        2 jaar nagraadse studie) die
 3 jaar                   Lewensoriëntering) 5           klerkskap of pupilskap te doen
 Keuringsprogram:             	•	Afrikaans	(Huistaal)	5	of	Engels	    om onderskeidelik as prokureur
 Aansoeke sluit op 30 Junie.         (Huistaal) 5               of advokaat te praktiseer of
                      Indien jy Ekonomie as vak neem:      as regsadviseur op te tree.
                     	•	Wiskunde	3
                     	•	Skryf	TGT’s	Groep	2	(gemiddeld	     Gee jou agtergrond vir ’n loopbaan in
                     		 van	50%)                 die sakewêreld en in die kommersiële
 BComm (met Regsvakke)          	•	’n	NSS-gemiddelde	van	minstens	     reg. Jy kan ná die LLB-program (’n
 3 jaar                  		 60%                   verdere 2 jaar nagraadse studie)
 Keuringsprogram:             	•	Afrikaans	(Huistaal)	5	en	Engels	3	   die klerkskap of pupilskap doen
 Aansoeke sluit op 30 Junie.        OF                     om onderskeidelik as prokureur
                     	•	Engels	(Huistaal)	5	en	Afrikaans	3    of advokaat te praktiseer.
                     	•	Wiskunde	3

                     	•	Skryf	TGT’s	Groep	2	(gemiddeld	     Jy verwerf twee grade met hierdie
                     		 van	50%)                 program. Die LLB stel jou in staat
                     	•	’n	NSS-gemiddelde	van	minstens	     om ’n klerkskap of pupilskap te doen
 BRekLLB                 		 70%                   om onderskeidelik ’n prokureur of
 5 jaar                  	•	Afrikaans	(Huistaal)	5	en	Engels	3	   advokaat te word. Die BRek gee
 Keuringsprogram:             OF                     jou toegang tot ’n Honneurs in
 Aansoeke sluit op 30 Junie.       	•	Engels	(Huistaal)	5	en	Afrikaans	3    Rekeningkunde wat onder andere
                     	•	Wiskunde	6	OF              vereis word om ’n geoktrooieerde
                     	•	Wiskunde	5	en	Rekeningkunde	6      rekenmeester te word.

                     	•	Skryf	TGT’s	Groep	4	(gemiddeld	     Stel jou in staat om as prokureur
                     		 van	50%)                 of advokaat te praktiseer of as
 LLB (Vierjarig)             	•	6	NSS-vakke	(uitgesonderd	        regsadviseur op te tree nadat jy
 4 jaar                   Lewensoriëntering) 5           die vereiste praktiese opleiding
 Keuringsprogram:             	•	Afrikaans	(Huistaal)	5	of	Engels	    ondergaan en die toepaslike
 Aansoeke sluit op 30 Junie.         (Huistaal) 5               toelatingseksamen geslaag het.
                      Indien jy Ekonomie as vak neem:
                     	•	Wiskunde	3
                                           Advokaat of prokureur, nadat jy
 LLB                   	•	Enige	B-graad	met	’n	gemiddelde	     die vereiste praktiese opleiding
 3 jaar                  		 van	minstens	60%	in	die	finale	jaar   ondergaan en die toepaslike
 As tweede B-graad.                                  toelatingseksamen geslaag het.fakulteiteologie
   T
Die Fakulteit Teologie lei predikante op vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk, vir die Verenigende Gereformeerde Kerk in
Suider-Afrika, die Uniting Presbyterian Church in Southern Africa en vir ander Christen-kerke.
      Programme              Toelatingsvereistes           Beroepsmoontlikhede

                                           Jy kan uittree na 3 jaar as’n jeug-
                                           werker of dienswerker met BTS. Vir
 BTh (Baccalaureus in Teologie)      	•	Skryf	TGT’s	Groep	4           as predikant, pastor, of pastorale
 4 jaar                  	•	Minimum	vereistes	vir	universi	-     terapeut moet jy ook die MDiv-
                       teitstudie geld (kyk bladsy 1)

                                                                14
                                           graad en Lisensiaat in Teologie
                                           (Bedieningspraktyk) verwerf.

								
To top