toelating nieuwe leden by sparkunder21

VIEWS: 26 PAGES: 2

									PROCEDURE TOELATING NIEUWE LEDEN ARSIS

AANMELDINGSPROCEDURE
Twee vormen van initiatief
Het initiatief ligt bij Arsis, waar in het bestuur of in de kerngroep de naam van een kunstenaar valt. De
kerngroep wijst twee Arsis-leden aan; deze zoeken contact met de betreffende kunstenaar en maken
een afspraak. Deze Arsis-leden zijn minimaal een jaar actief lid van Arsis.
Het initiatief kan ook bij het aspirant-lid liggen. Deze meldt zich bij het bestuur of bij de kerngroep aan
als kandidaat-lid. De kerngroep wijst twee mensen aan, die een afspraak maken.

Gesprek en atelierbezoek
De Arsis-leden bespreken met het kandidaat-lid de criteria van het lidmaatschap en de kenmerken van
Arsis. Het kandidaat-lid zet zijn of haar motieven uiteen om lid te worden, of om in te gaan op de
uitnodiging om lid te worden. Ook het kunstenaarschap en de werkstukken van het kandidaat-lid zijn
onderwerp van gesprek. Resultaat van een of twee gesprekken is de aanwezigheid of afwezigheid
van consensus onder de drie gesprekspartners over toetreding tot Arsis. Leidraad voor gesprek en
atelierbezoek is het hierbij gevoegde gespreksprotocol.

GESPREKSPROTOCOL
Doel van het oriënterend gesprek is een zodanige wederzijdse kennismaking, dat het kandidaat-lid en
de Arsis-leden zich een weloverwogen oordeel kunnen vormen.
Kenmerkend voor het atelierbezoek en het gesprek is het kritisch karakter daarvan. Kritisch van de
zijde van het aspirant-lid: wat heeft Arsis mij te bieden, wil ik daar wel lid van zijn? Maar ook kritisch
van de zijde van de twee Arsis-leden: wat is de achtergrond van dit aspirant-lid, waarom wil hij of zij lid
worden, wat heeft hij of zij Arsis te bieden?

Aan de orde dienen te komen:

1. Procedure aanmelden leden en functie oriënterend gesprek en atelierbezoek.
Procedure “toelating nieuwe leden Arsis” wordt bij voorkeur vooraf of anders tijdens het gesprek aan
het aspirant-lid overhandigd.

2. Structuur Arsis
stichting met bestuur en kerngroep
activiteiten
sociëteit
lidmaatschap, contributiebetaling en overige gebruiken
…………………

3. Kenmerken Arsis
samen naar buiten treden
elkaar ontmoeten
platform voor discussies
broedplaats ideeën en acties
sociëteit
gesprekspartner (bijv overheid)
geestverwanten/ kunstbroeders
vertegenwoordigen alle disciplines
……………………………..

4. Kenmerken Arsis-leden
vernieuwend/ experimenteel,
grote drive/ intentie om het werk te maken, dat men maakt,
innerlijke drang om kunst te maken,
naar buiten treden middels bijv. tentoonstellingen/ atelierdagen/ galeries,
professionele houding,
…………………………….

5. Vraagpunten aspirant-lid
waarom wil de betreffende kunstenaar lid van Arsis worden? Wat verwacht deze van Arsis,
welke kunstvorm(en) beoefent deze kunstenaar en hoe ziet zijn of haar opleiding en ‘carrière’ er uit?
Waar is de kunstenaar op dit moment mee bezig, welke ontwikkeling maakt hij of zij door, wat is het
verschil met tien of vijf jaar geleden? Zijn daar op het atelier/ in de portfolio voorbeelden van,
is er een overzicht van tentoonstellingen, atelierdagen of galerie-exposities?
………………………………….

Wanneer Arsis iemand uitnodigt om lid te worden, zal de insteek van het gesprek anders zijn, dan
wanneer een kunstenaar zichzelf meldt. In het eerste geval zullen de twee Arsis-leden starten met te
vertellen wie en wat Arsis is. In het tweede geval zal het gesprek van start gaan met de kunstenaar,
die aangeeft waarom hij of zij lid wil worden en zich introduceert.

Een kritisch gesprek houdt ook in, dat – indien nodig - de twee bezoekende Arsis-leden het aspirant-
lid deelgenoot maken van hun aarzelingen over het mogelijke lidmaatschap. Wanneer dit het geval is,
zal dit eerder in een tweede, dan al in het eerste gesprek plaatsvinden. Het aspirant-lid heeft er recht
op te weten dat er aarzelingen zijn en wat die inhouden.

AFRONDING VAN DE TOELATING

Brief naar het bestuur

Bij consensus:
Het kandidaat-lid schrijft een brief naar het bestuur waarin deze zich gemotiveerd aanmeldt voor Arsis.
De twee Arsis-leden rapporteren in eveneens een brief aan het bestuur over het atelierbezoek en het
gesprek met het kandidaat-lid. Zij beperken zich tot rapportage over verkregen informatie en
besproken thema’s. De rapportage is nodig opdat het bestuur er zich van kan vergewissen dat de
aanmeldingsprocedure en het gespreksprotocol zijn gevolgd.

Bij het ontbreken van consensus:
De beide Arsis-leden melden in een brief aan het bestuur, dat er geen consensus is bereikt. Hierbij
wordt kort melding gedaan van de overwegingen. Bij het ontbreken van consensus is voor geen van
de gesprekspartners beroep mogelijk.

Marginale toetsing
Het bestuur gaat na of voldaan is aan procedure en protocol (brief Arsis-leden) en gaat na of de
aanmelding voldoende is beargumenteerd (brief kandidaat). Wanneer dit onvoldoende het geval is, zal
het bestuur om een mondelinge of schriftelijke aanvulling vragen. Het bestuur kan een aanmelding
niet afwijzen.

Mededeling
Het bestuur deelt zijn bevindingen aan de kerngroep en aan de kandidaat mee, waarna deze formeel
lid is. Bij het ontbreken van consensus krijgt de kandidaat van het bestuur schriftelijk bericht. Daarin
wordt tevens op de mogelijkheid gewezen om na een jaar zich opnieuw aan te melden als lid. Bij een
nieuwe procedure zijn twee andere Arsis-leden betrokken.

INFORMATIEVERSTREKKING
Het nieuwe lid krijgt van de secretaris een uitnodiging voor de eerstvolgende kerngroepvergadering. In
bijlage wordt onderstaande informatie meegestuurd:
     - Algemene informatie
     - huishoudelijk reglement en bijlagen
     - Lijst e-mailadressen
     - acceptgiro

CONTACTPERSONEN
Een van de twee Arsis-leden die op bezoek zijn geweest bij het nieuwe lid, neemt op zich om het
nieuwe lid te introduceren, op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van Arsis en met raad en
daad bij te staan. Het betreffende Arsis-lid is minimaal een jaar actief lid van Arsis.

								
To top