KENYATAAN KEPERCAYAAN -Bahasa Melayu

Document Sample
KENYATAAN KEPERCAYAAN -Bahasa Melayu Powered By Docstoc
					KENYATAAN KEPERCAYAAN -Bahasa Melayu 1. Kami percaya bahawa setiap pelajar adalah unik dan mempunyai potensi, kebolehan dan hak untuk belajar Kami percaya bahawa pelajar-pelajar mempunyai cara pembelajaran yang berbeza dan belajar dengan terbaik mungkin dengan kaedah pengajaran yang berbeza dan bersesuaian. Kami percaya bahawa pelajar-pelajar perlu dan berhak mendapat persekitaran pembelajaran yang sihat dan selamat Kami percaya bahawa integriti dan kepercayaan di dalam komuniti sekolah adalah asas kepada perkongsian yang berkesan di antara pelajar-pelajar, keluarga, kakitangan dan pentadbir yang membawa kepada pendidiikan berkualiti. Kami percaya bahawa langkah mengalakkan saling hormat menghormati, toleransi dan menghargai kepelbagaian dapat membina masyarakat dunia yang bertanggungjawab. Kami percaya bahawa pendekatan menyeluruh kepada pendidikan membina rasa hormat kepada diri serta orang lain dan mempersiapkan pelajar-pelajar untuk menghadapi dunia yang kian berubah. Kami percaya bahawa peluang untuk memperkaya dan membangunkan pelajar-pelajar serta kakitangan adalah amat perlu untuk mengekalkan taraf dan ekspektasi tinggi. Kami percaya bahawa langkah mengalakkan sikap ingin tahu, kreativiti dan pemikiran kritis membina asas untuk pendidikan sepanjang hayat.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.