Premiekorting by peirongw

VIEWS: 9 PAGES: 4

									Premiekorting
U kunt premiekorting toepassen voor bepaalde werknemers die al bij u in dienst zijn of die u in dienst neemt. Het mag niet om een werknemer gaan die voor u werkt op grond van artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening.

U heeft een werknemer al in dienst
Als u een werknemer al in dienst heeft, kunt u de premiekortingsregeling toepassen als hij recht heeft op een WIA-uitkering (een WGA-uitkering of een IVA-uitkering) en hij het werk geheel of gedeeltelijk hervat. In dat geval kunt u de premiekorting toepassen zolang de werknemer in dienst is, maar maximaal 1 jaar. Ook voor een herplaatste werknemer of voor een werknemer wiens arbeidsplaats u aangepast heeft en die als arbeidsgehandicapte werknemer aangemerkt werd op grond van de Wet Rea (of als arbeidsgehandicapte zou kunnen worden aangemerkt als de Wet Rea niet was ingetrokken), kunt u de premiekorting toepassen zolang het dienstverband duurt, maar maximaal 1 jaar. U kunt hierbij denken aan werknemers met een volledige of gedeeltelijke WAO- of Waz-uitkering.

U neemt een werknemer in dienst
U kunt de premiekorting ook toepassen als u een werknemer in dienst neemt en er op de eerste dag van de dienstbetrekking sprake is van een van de volgende situaties: a. De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (een WGA-uitkering of een IVAuitkering). b. De werknemer heeft recht op een Wajong-uitkering. c. De werknemer heeft een indicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 Wet sociale werkvoorziening. d. De werknemer heeft volgens het CWI een structurele functionele beperking waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor ondersteuning bij het vinden van werk. e. De werknemer is jonger dan 18 jaar, werd bij het volgen van onderwijs belemmerd door ziekte of arbeidsongeschiktheid, en gaat binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienstbetrekking werken. U bezit daarvoor een verklaring van UWV. f. De werknemer is 18 jaar of ouder, krijgt geen Wajong-uitkering, werd bij het volgen van onderwijs belemmerd door ziekte of arbeidsongeschiktheid, en gaat binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienstbetrekking werken. U bezit daarvoor een verklaring van UWV. g. Bij de werknemer is in een arbeidskundig onderzoek het volgende vastgesteld: o De werknemer is op de eerste dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is. En o De werknemer was op de eerste dag van de 13 weken voorafgaand aan het einde van de wachttijd (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) maar bij 1 werkgever in dienst. Dit moet dezelfde werkgever zijn als de werkgever bij wie de werknemer op de eerste

dag van zijn ongeschiktheid wegens ziekte in dienst was. Of de werknemer was op de eerste dag van de 13 weken voorafgaand aan het einde van de wachttijd (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) wel nog bij een andere werkgever in dienst dan de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld heeft. Dit andere dienstverband bestond al op de eerste dag van de wachttijd. En o De werknemer is op de eerste dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat tot het verrichten van eigen of passende arbeid bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld heeft. En o De werknemer gaat binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd, bij u in dienstbetrekking werkzaamheden verrichten. h. De werknemer was op grond van de Wet Rea aangemerkt als arbeidsgehandicapte, toen de Wet Rea nog bestond (of zou als arbeidsgehandicapte werknemer zijn aangemerkt als de Wet Rea niet was ingetrokken). Het gaat hier bijvoorbeeld om een werknemer die bij indiensttreding recht had op een WAO-uitkering of Waz-uitkering. In al deze situaties kunt u de premiekorting maximaal 3 jaar toepassen vanaf het moment dat u de werknemer in dienst neemt. Let op! Het kan zijn dat uw werknemer u niet heeft verteld dat hij een ziekte of handicap heeft. Als de werknemer 2 maanden bij u in dienst is, mag u hem hiernaar vragen. Uw werknemer is dan verplicht om openheid van zaken te geven.

Premiekorting toepassen
U kunt de premiekorting toepassen in de aangifte loonheffingen op de WAO/WIA-premie en op het werkgeversdeel van de premie WW-Awf of de Ufo-premie. U hoeft voor het toepassen van de korting geen aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. De premiekorting op de WAO/WIA-premie past u eerst toe op de basispremie. Als de premiekorting hoger is dan de door u te betalen basispremie, dan kunt u het restant verrekenen met de gedifferentieerde WAO-premie. Wanneer ook daarna nog een bedrag aan korting resteert, kunt u dit verrekenen met de gedifferentieerde WGA-premie. De premie waarmee u verrekent, mag betrekking hebben op andere werknemers dan de werknemer(s) door wie u recht gekregen heeft op de premiekorting.

U neemt een werknemer opnieuw in dienst na een volledig genoten premiekortingsperiode
Het kan zijn dat u de dienstbetrekking beëindigt van een werknemer voor wie u de premiekorting heeft toegepast voor de maximale periode van een jaar (als u de premiekorting ging toepassen toen u de werknemer al in dienst had) of 3 jaar (als u de premiekorting ging toepassen toen u de werknemer in dienst nam). Als u deze werknemer binnen 1 respectievelijk 3 jaar na afloop van de premiekortingsperiode opnieuw in dienst neemt, mag u geen premiekorting meer toepassen voor deze werknemer.

U neemt een werknemer opnieuw in dienst na een niet volledig genoten premiekortingsperiode
Een onderbreking van het dienstverband tijdens een lopende premiekortingsperiode kan gevolgen hebben voor de periode dat u de premiekorting mag toepassen. Die gevolgen zijn afhankelijk van de duur van de onderbreking. Als het dienstverband minder dan 3 maanden onderbroken is, dan wordt de dienstbetrekking geacht niet te zijn onderbroken. U telt de premiekortingsperioden voor en na de onderbreking bij elkaar op totdat u de premiekorting een jaar (als u de premiekorting ging toepassen toen u de werknemer al in dienst had) of 3 jaar (als u de premiekorting ging toepassen toen u de werknemer in dienst nam) heeft toegepast. Voorbeeld U heeft een werknemer in dienst voor wie u met ingang van 1 maart 2007 de premiekorting maximaal een jaar mag toepassen. Gedurende de maanden juni 2007 en juli 2007 is het dienstverband met deze werknemer onderbroken. U heeft over de maanden juni 2007 en juli 2007 voor deze werknemer geen recht op de premiekorting, maar de premiekortingsperiode wordt wel met 2 maanden verlengd tot 1 mei 2008. Als het dienstverband 3 maanden of meer onderbroken is, maar niet langer dan 3 jaar, dan wordt de premiekortingsperiode niet verlengd. Deze blijft maximaal een jaar (als u de premiekorting ging toepassen toen u de werknemer al in dienst had) of 3 jaar (als u de premiekorting ging toepassen toen u de werknemer in dienst nam). In de periode dat het dienstverband is onderbroken, mag u de premiekorting niet toepassen. Voorbeeld U neemt op 1 maart 2007 een werknemer in dienst voor wie u maximaal 3 jaar recht heeft op de premiekorting. Gedurende de maanden juni 2007 tot en met december 2007 is het dienstverband met deze werknemer onderbroken. In deze situatie heeft u over de maanden juni 2007 tot en met december 2007 voor deze werknemer geen recht op de premiekorting en eindigt de premiekortingsperiode met ingang van 1 maart 2010.

U neemt een onderneming over
Als u een onderneming geheel of gedeeltelijk overneemt als bedoeld in Boek 7, artikel 662 en verder van het Burgerlijk Wetboek, dan kunnen er door de overname werknemers naar u overgaan voor wie de premiekorting werd toegepast. U kunt dan de premiekorting voor de resterende periode overnemen. Van een dergelijke overname is sprake bij fusie of splitsing, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv.

Hoogte van de premiekorting
De premiekorting is € 1.021 op jaarbasis op de totale premie WAO/WIA (de basispremie WAO/WIA, de gedifferentieerde WAO-premie en de gedifferentieerde WGA-premie) en

€ 1.021 op jaarbasis op de premie WW-Awf of de Ufo-premie. Deze kortingen zijn echter € 227 op jaarbasis als het loon van de werknemer minder is dan 50% van het naar een jaarbedrag herleid wettelijk minimum(jeugd)loon zoals dat voor de werknemer geldt op 1 januari 2007. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij parttimers. Is de werknemer niet het hele jaar in dienst, dan wordt het jaarbedrag voor het minimumloon evenredig verminderd. De kortingsbedragen van € 1.021 en € 227 worden verhoogd met € 680 in een van de volgende situaties:
 





De werknemer is een jonggehandicapte als bedoeld in artikel 5 Wajong. De werknemer had vóór zijn zeventiende verjaardag:  recht op een WIA-uitkering (een WGA-uitkering of een IVA-uitkering); of  een indicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 Wet sociale werkvoorziening; of  volgens het CWI een structurele functionele beperking waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor ondersteuning bij het vinden van werk. De werknemer is jonger dan 18 jaar, werd bij het volgen van onderwijs belemmerd door ziekte of arbeidsongeschiktheid, en gaat binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienstbetrekking werken. U bezit daarvoor een verklaring van UWV. De werknemer is 18 jaar of ouder, krijgt geen Wajong-uitkering, werd bij het volgen van onderwijs belemmerd door ziekte of arbeidsongeschiktheid, en gaat binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienstbetrekking werken. U bezit daarvoor een verklaring van UWV.

Premiekorting verrekenen
U kunt in de aangifte loonheffingen een evenredig deel van de jaarbedragen van de premiekorting verrekenen. Doet u per maand aangifte, dan verrekent u bijvoorbeeld 1/12 x € 1.021 = € 85,09 per werknemer met de premie WAO/WIA en € 85,09 met de premie WWAwf (of de Ufo-premie). Is de werknemer niet de hele maand in dienst, dan vermindert u dit bedrag evenredig. De premiekorting verrekent u met de WAO/WIA-premie en met de werkgeversdelen van de premie WW-Awf (of de Ufo-premie) die u voor al uw werknemers tezamen verschuldigd bent. De premiekorting kan de te betalen premie WAO/WIA en de premie WW-Awf (of de Ufopremie) niet verder verminderen dan tot nihil. Een restant mag u binnen het kalenderjaar verrekenen met een vorige of volgende aangifte.


								
To top