Fomal Personlig - DOC by peirongw

VIEWS: 18 PAGES: 2

									FORSVARETS SKOLESENTER / FORSVARETS INSTITUTT FOR LEDELSE KURSUTLYSNING

UTDANNING FOR OMSTILLING (UFO)
Kull IX 2005/06; Utdanning i veilederrollen med vekt på offisersutvikling
1. Bakgrunn Forsvarets institutt for ledelse (FIL) ved Forsvarets skolesenter (FSS) starter høsten 2005 en målrettet kompetanseoppbygging innen veilederrollen og offisersutvikling. Utdanning for omstilling (UFO) er et felles utdanningsprogram for alle forsvarsgrener og fellesinstitusjoner. Programmet er utviklet på bakgrunn av de krav som stilles til offiserer i organisasjon i stadig omstilling, og med en stor uforutsigbarhet i forhold til de oppdrag Forsvaret kan komme til å måtte løse. 2. Hensikt Hensikten med programmet er:     Å tilføre faglig og personlig tilleggskompetanse og integritet nødvendig for å lede og/eller veilede elever ved Forsvarets skoler i deres offisersutvikling. Å bidra til spredning av holdninger og verdier som står i samsvar med Forsvarets verdigrunnlag og Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse. Å bidra til økt bevissthet om de krefter som virker i individet. Å utvikle økt innsikt og ferdigheter i gode praktiske verktøy og hjelpemidler egnet til veiledning ledelse, og utvikling.

3. Innhold Praktisk kompetanse i ledelse og veiledning ifm offisers- og lederutvikling på utdanningsinstitusjoner i Forsvaret. Introduksjon til målrettet selvutvikling, det vil si mulighet for utvikling av økt evne til å nyttiggjøre egen personlighet i leder-, veileder-, og mentorrolle. Selvledelse, personlig vekst, naturlig autoritet og integritet er stikkord.UFO har 21 deltakere fra Forsvaret og tre fra offentlig/privat sektor utenfor Forsvaret. Programmer strekker seg fra oktober 2005 til mai 2006 og inneholder 5 moduler à 5 dager. I tillegg må det påregnes 1-2 lokale smågruppesamlinger av èn dags varighet mellom hver modul. Innholdet av hver enkelt modul tilpasses kullets utvikling. Det er derfor rom for justeringer av modulenes tema/innhold under utdanningen. Samlingene er planlagt til følgende uker (mandag lunsj – fredag lunsj):      Samling 1 uke 41 (2005) – Individ og gruppe, hvem er jeg? (Golsfjell fjellstue) Samling 2 uke 49 (2005) – Relasjon og kommunikasjon Samling 3 uke 4 (2006) – Veiledning Samling 4 uke 11 (2006) – Veiledning Samling 5 uke 19 (2006) – Praktiske verktøy og hjelpemidler

3. Uttak Forsvarets institutt for ledelse (FIL) vil i samarbeid med forsvarsgrenene ta ut deltagere til programmet. Det kan være aktuelt med intervju/samtale med kandidater før opptak. Reiseutgifter i forbindelse med dette dekkes av hjemmeavdeling. Prioriterte grupper som oppfordres spesielt å søke er:    Ansatte ved Stabskole, krigs- og befalsskole, med ansvar for utvikling og personlig veiledning av elever/kadetter/studenter Kvinner Ledere/andre som har, eller er snarlig tiltenkt, sentrale oppgaver ifm større endringsarbeid med konsekvenser for personell

Kandidater til programmet må påregne en samtale/intervju før endelig uttak. Krav til søkere:  Programmet er basert på utvikling gjennom opplevelser i gruppe og benytter terapeutiske virkemidler. Programmet er derfor intensivt og stiller store krav til personlig involvering og vilje til å arbeide med seg selv. Søkeren bør av den grunn ha normalt god fysisk og psykisk helse. Programmets form og innhold betinger at deltakerne gir utdanningen nødvendig prioritet og deltar på alle samlingene. Fravær fra hele eller deler av èn samling gir ”ikke godkjent” med hensyn til kursbevis og innmelding på rulleblad. Programmet legger opp til at deltagerne underveis i programmet skriver en prosjektoppgave under temaet ”Min veiledningsfilosofi”.



 Søknad

Søknaden sendes til FSS/FIL ved Rådgiver Are Syversen innen 10. juni og må inneholde:  Utfyllt blankett 0209.  En kort beskrivelse av nåværende/evt fremtidige stilling/arbeidsoppgaver  Søkerens personlige motivasjon for- og intensjon med å gjennomføre programmet  Utkast til den personlige prosjektoppgaven som søkeren skal arbeide med under programmet


Påtegning fra avdelingssjef om søkers behov for utdanningen og hvordan avdelingen skal anvende søkerens kompetanse etter gjennomført program

4. Økonomi Kursavgiften dekkes av Forsvarets institutt for ledelse (FIL). Reise- og oppholdsutgifter dekkes av hjemmeavdeling. Faktiske utgifter til kost og losji estimeres til ca kr 4000,- pr samling. Alle samlingene arrangeres i nærheten av Oslo eller på Golsfjell Fjellstue. For eventuelle spørsmål eller avklaringer, kontakt rådgiver Are Syversen (23093248 / 92426784) eller udir Joar Skjevdal (0510-5580 / 99092292).


								
To top