Memohon Tempat Bagi Program Latihan Industri Pelajar by cometjunkie49

VIEWS: 7,539 PAGES: 4

									Ruj. Kami Tarikh Kepada, …………………………………………………………........... (Nama & Alamat Firma) ………………………………………………………..........…. ……………………………………………………..........……. …………………………………………………..........………. Tuan/Puan,

: :

POLIMAS/UPLI/PPP-07/10-11(

)

Melalui: Tandatangan dan Cop Rasmi UPLI/PLIJ/PPLI/KUPLI

Memohon Tempat Bagi Program Latihan Industri Pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah(POLIMAS) Sesi _________________. Merujuk kepada perkara di atas, sukacita kami maklumkan bahawa pembawa surat ini; Nama: ______________________________________________________________________ No. K/P __________________________________No.Pend:____________________________ Kursus:____________________________________Tel(H/P)____________________________ adalah seorang pelajar Politeknik ini. 2. Beliau dikehendaki menjalani latihan industri selama tempoh bermula pada ______ hingga ______ sebagai salah satu syarat wajib bagi penganugerahan Diploma/Sijil Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. 3. Sehubungan itu, sukacita sekiranya pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan beliau untuk menjalani latihan industri di organisasi tuan. Pihak tuan boleh meneliti resume pelajar yang disertakan bersama bagi tujuan rujukan. Untuk makluman, semua pelajar kami dilindungi insuran kemalangan diri berkelompok di sepanjang tempoh latihan. Sebarang pertanyaan berkaitan sila hubungi kami di talian 049146100/6132/6139/6142 – 6145. 4. Sekiranya pihak tuan bersetuju menerima pelajar berkenaan, sila isikan Surat Jawapan yang dilampirkan. Kerjasama tuan amat dipohon untuk mengembalikan surat jawapan SEBERAPA SEGERA untuk tindakan kami seterusnya. Surat penempatan rasmi akan dihantar sebelum pelajar melapor diri di firma tuan bagi tujuan pengesahan kehadiran latihan industri. Kerjasama dan pertimbangan dari pihak tuan amat dihargai. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

s.k Fail Latihan

(Syarikat diminta menyimpan satu salinan untuk rujukan)

SURAT JAWAPAN
Nama dan Alamat Lengkap Organisasi No. Tel No. Faks : :

Ruj. Kami: Rujukan Tuan: Tarikh: POLIMAS/UPLI/PPP-07/10-11( )

UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI(UPLI) Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Bandar Darulaman 06000 Jitra Kedah (u.p. Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri) Tuan, PROGRAM LATIHAN INDUSTRI POLIMAS SESI LATIHAN JANUARI 2010 Surat tuan mengenai perkara di atas adalah dirujuk. 2. Kami BERSEDIA TIDAK BERSEDIA menerima pelajar berikut untuk menjalani latihan industri di organisasi kami dari 11 JANUARI hingga 11 JUN 2010. **Nama Pelajar & No. Pendaftaran _________________________________________________________
(DIISI OLEH PELAJAR)

Sila

√ di petak yang berkenaan

**Kursus: 3.

_________________________________________________________
(DIISI OLEH PELAJAR)

Nama pegawai semasa melapor diri ialah En./Pn./Cik*_______________________________________ di alamat

_________________________________________________________________________________(jika lain dari di atas). Tarikh lapor diri (jika lain dari 11 JANUARI 2010): _______________. Sila rujuk LAMPIRAN A di sebelah jika 4. syarikat memerlukan lain-lain pelajar berkaitan untuk latihan industri. 5. Lain-lain keterangan(nyatakan perkara tambahan yang berkaitan latihan seperti pengangkutan sendiri, “safety boot” dsb jika ada).________________________________________________________________________________________ Sekian, terima kasih. Yang benar ………………………………….. Nama Pegawai: Jawatan:
Nota: * Potong yang mana tidak berkenaan ** Sila guna lampiran/ buat salinan jika bilangan pelajar lebih dari satu

Kod Firma

(KEGUNAAN POLIMAS)

Cop Firma / Jabatan:

(WAJIB diisi oleh pelajar)

AKUAN PENERIMAAN TEMPAT LATIHAN
Saya ………………………………………………………… No Pend……………………………… bersetuju untuk menjalani latihan indusri dan mematuhi segala arahan/peraturan yang ditetapkan oleh organisasi di atas dan politeknik. Saya juga mengaku bahawa saya tidak akan membuat permohonan lain sehingga mendapat jawapan penolakan dari organisasi ini. …………………………………. (Tandatangan Pelajar) Tarikh: ………………………..

LAMPIRAN A (PENGESAHAN PENEMPATAN PELAJAR AKAN DIBUAT SEKURANG-KURANG SEMINGGU SEBELUM TARIKH
LAPOR DIRI).

KURSUS
KEJURUTERAAN MEKANIKAL

KOD KURSUS

BIL. PELAJAR §

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Am) Diploma Kejuruteraan Mekanikal(Pembuatan) Diploma Kejuruteraan Mekatronik Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji) Diploma Kejuruteraan Mekanikal(Plastik) Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Am)
KEJURUTERAAN ELEKTRIK

DKM DTP DEM DJL DMK SKM ___________________

Diploma Kejuruteraan Elektronik Diploma Kejuruteraan Elektrik Sijil Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
KEJURUTERAAN AWAM

DKE DET SKE

Diploma Kejuruteraan Awam Sijil Kejuruteraan Awam Sijil Senibina Sijil Perkhidmatan Bangunan Sijil Ukur Bahan Sijil Perancang Bandar dan Wilayah
PERDAGANGAN

DKA SKA SSB SPB SUB SPW

Diploma Akauntansi Diploma Pemasaran Sijil Pengajian Perniagaan TEKNOLOGI MAKLUMAT Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan) Sijil Teknologi Maklumat
§

DAT DPR SPP ____________________

DIP SIT

___________________ ___________________

-

Sila nyatakan di sisi bilangan pelajar agihan jantina (lelaki – L ; perempuan - P) bagi kursus berkaitan- jika berkenaan. Contoh : Untuk bilangan 6 orang pelajar terdiri dari 2 lelaki dan 4 perempuan hendaklah ditulis 2(L), 4(P).

Sila kembalikan borang ini ke : KETUA UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH BANDAR DARULAMAN, 06000 JITRA KEDAH DARUL AMAN. No. Faks : 04-9146132/ 9174232 Email: mas_li@admin.polimas.edu.my

RESUME PELAJAR
UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH (POLIMAS)

Lekatkan gambar di sini

MAKLUMAT PERIBADI
Nama Kursus : : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No. K/P No Pend. No. Tel.: No. H/P : No. Tel.: No. H/P : -----------------------------------------------

Alamat Tetap:

Alamat Semasa / alamat lain: Pencapaian Akademik: HPNM/CGPA semester terkini:

PENGETAHUAN SEDIA ADA(nyatakan matapelajaran
Pendidikan Moral)

yang telah dipelajari- kecuali matapelajaran Pengajian Islam dan

PENGETAHUAN / PENGALAMAN YANG DIPERLUKAN(nyatakan bidang teknikal berkaitan kursus yang
ingin/perlu dipelajari)

PENGALAMAN KERJA(nyatakan pengalaman kerja sebelum menjadi pelajar POLIMAS)

Saya akui bahawa semua keterangan di atas adalah benar dan betul. Tandatangan Pelajar : Tarikh :


								
To top