Docstoc

ΜΕΡΟΣ Α

Document Sample
ΜΕΡΟΣ Α Powered By Docstoc
					ΣΔΥΝΙΚΔ΢ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ΢ ΔΞΟΠΛΙ΢ΜΟΤ ΜΔΡΟ΢ Α΄ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΧΝ Πξνυπνινγηζκνχ: «10.000,00» επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Φνξηακνί θχιαμεο κνπζηθψλ νξγάλσλ. Σεκάρηα: 50 Καηαζθεπή από αλνμείδσηε ειαθξηά ιακαξίλα. Δμσηεξηθή βαθή ζε αζεκί ή γθξη ρξώκα. Δζσηεξηθή επέλδπζε από καιαθό αθξώδεο πιηθό ή κνθέηα πάρνπο 1cm. Ηκάληεο ζηήξημεο νξγάλσλ κε VELKRO. Γηαζηάζεηο 110 X 50 X 40 cm. Ρνδάθηα 360κνηξώλ κε θξέλν. Κιεηδαξηά αζθαιείαο ή αλακνλή γηα ινπθέην.

ΜΔΡΟ΢ Β΄- Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο θαη Ηιεθηξνληθά ΢πγθξνηήκαηα Πξνυπνινγηζκνχ: «26.075,00» επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 1. Έλαο (1) Φνξεηφο Ηι/Τπνινγηζηήο Κόζηνο: 3.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Δπεμεξγαζηήο: 2.00GHz Intel Pentium M760 Λεηηνπξγηθό: Windows XP Professional Μλήκε: 2 GB ΢θιεξόο Γίζθνο: 160 GB SATA Οζόλε: 17.1'' WSXGA Αλάιπζε: 1920x1200 Κάξηα Γξαθηθώλ: ATI MOBILITY RADEON Λνηπά Υαξαθηεξηζηηθά: X700 256MB Οπηηθά Μέζα: DVD-RW Super Multi Ήρνο: Direct Sound 3D Support Ζρεία: Virtual surround 2.1 Γηθηύσζε: Modem 56k Wlan Lan IEEE 1394 Bluetooth Θύξεο: PCMCIA x 1 Line-out x 1 TV-out x 1 USB x 3, 1 FireWire S-video x 1 VGA x 1 Microphone x 1 Docking Connector x 1 Headphones x 1 Μπαηαξία: Li-Ion Βάξνο: 4.10kgr Λνηπά Υαξαθηεξηζηηθά: Card reader 4 in 1 2. Έλαο (1) Η/Τ MAC G5 2X2,5 Κόζηνο: 4.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Quad 2.5 GHz PowerPC G5 64bit Διιεληθή Έθδνζε 1MB L2 Cache ζε θάζε ππξήλα 1.25GHz Γίαπινο ΢πζηήκαηνο ζε θάζε επεμεξγαζηή Μλήκε 2GB DDR2 PC2-4200 (533MHz) Δζσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο 250GB 7200rpm Serial ATA Δζσηεξηθό 16x SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) NVIDIA GeForce 6600 κε 256MB GDDR SDRAM Dual Gigabit Ethernet/USB 2.0/FireWire 800 Αλαινγηθή ζηεξενθσληθε είζνδνο/έμνδνο ήρνπ Οπηηθή ςεθηαθή είζνδνο/έμνδνο ήρνπ Γηεζλέο θαη εμειιεληζκέλν Mac OS X v10.4 θαη Classic Διιελνιαηηληθό USB Keyboard Διιεληθό εγρεηξίδην 3. Γχν (2) Η/Τ PC ΢πλνιηθό θόζηνο: 7.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Σερλνινγία Δπεμεξγαζηή: Intel Pentium 4 processor LGA775, Μνληέιν Δπεμεξγαζηή: Intel Pentium 4 660 - LGA775 - HyperThreading Technology, Υαξαθηεξηζηηθά Δπεμεξγαζηή: 3.60GHz, 2MB L2 Cache, FSB 800MHz, LGA775, Μεηξηθή: Gigabyte GA-8N-SLI ROYAL - NVIDIA nForce4 SLI Intel® Edition, Μλήκε: DDR2 OCZ 2 GB - 667MHz – Lifetime, ΢θιεξόο Γίζθνο: 2x Dual 250GB - 7.200rpm - Serial ATA = 500GB, Floppy Disk: 1.44MB, Κάξηα Γξαθηθώλ: 2xNVIDIA PCI-e GeForce 7800GTX ζε ζύλδεζε SLI, 256MB TV-Out - DVI Sli, Γέθηεο TV/Radio, Κάξηα Ραδηνθώλνπ - Σειεόξαζεο PCI, Κάξηα Ήρνπ: Intel High Definition Audio 7.1Channel, Μαγλεηηθό Μέζν: Κνπηί CoolerMaster Staker - Musketeer Display & Σξνθνδνηηθό Tagan & Αεξόςπμε Coolermaster, Οπηηθό Μέζν: DVD-ROM & DVD+-RW 16x-4x Dual Layer & Software, Modem: 56Kbps V.92, Κάξηα Γηθηύνπ Mbps: 10/100/1000Mbps, Θύξεο ΢ύλδεζεο: 6xUSB v2.0 Rear, 3x Firewire IEEE1394a Internal, 2xPCI-e 16x SLI, 2xPCI-e x1, 2xPCI, Λεηηνπξγηθό ΢ύζηεκα πιήξεο: Microsoft Win XP Pro, Πιεθηξνιόγην USB, Mouse optical, Ζρεία

Extras: Δγγύεζε: 3 Υξόληα - 1νο Υξόλνο Δξγαζία & Αληαιιαθηηθά - 2νο & 3νο Υξόλνο Αληαιιαθηηθά, Σξνθνδνηηθό Tagan 530Watt SLI 4. Γχν (2) Οζφλεο TFT 21' wide ΢πλνιηθό θόζηνο: 2.600 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Panel Size and Type: 51 cm (20.1") TFT color LCD panel Available Cabinet Colors: Gray, Black Pixel Pitch: 0.255 °— 0.255 mm Display Colors: 16.7 million Viewing Angles (H, V): 176°, 176° Scanning Frequency (H, V): Analog: 24 – 94 kHz, 49 – 86 Hz, Digital: 31 – 76 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 69 – 71 Hz) Native Resolution: 1600 °— 1200 Brightness / Contrast Ratio: 250 cd/m2 / 500:1 Dot Clock: Analog: 202.5 MHz, Digital: 162 MHz Response Time: 20 ms (typical) Input Signals: RGB Analog, DVI Standard 1.0 Sync Formats: Separate, Composite Input Terminals: D-Sub mini 15 pin, DVI-I 29 pin (switchable) USB Port / Standard: 1 upstream / USB Standard Rev. 1.1 Active Display Size (H °— V): 408 °— 306 mm Viewable Image Size: 510 mm (diagonal) Plug & Play: VESA DDC 2B Screen Control: ScreenManager®, ScreenManager Pro for LCD, One Touch Auto Adjustment Function Power Requirements: AC100 – 120V / 200 – 240V, 50 – 60 Hz Power Management: VESA DPMS, EIZO MPMS, DVI-DMPM Power Consumption: 58 watts (typical) Power Save Mode: Less than 3 watts Height Adjustment Range: 82 mm Dimensions (W °— H °— D): With Stand: 443 °— 446 – 528 °— 208.5 mm, Without Stand: 443 °— 347 °— 69 mm Net Weight: With Stand: 9.2 kg, Without Stand: 6.2 kg Tilt / Swivel / Pivot: 40° Up, 0° Down / 35° Right, 35° Left / 90° Certifications and Standards: TCO‘03 (gray), TCO‘99 (black), TÜV/Ergonomics, TÜV/GS, c-Tick CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA, ENERGY STAR®, EIZO Eco Products 2002 Supplied Accessories: AC power cord, user‘s manual, signal cables, (D-Sub – D-Sub, DVI-D – DVI-D), USB cable, setup guide, EIZO LCD Utility Disk (ScreenManager, Pro for LCD, ICC profiles), warranty registration card Warranty: Five Years 5. Μία (1) Oζφλε TFT 17΄ Κόζηνο: 500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Panel Size and Type: L568: 43 cm (17") TFT color LCD panel Available Cabinet Colors: Gray, Black Pixel Pitch: L768: 0.294 ´ 0.294 mm, L568: 0.264 ´ 0.264 mm Display Colors: 16.77 million from a palette of 1.06 billion Viewing Angles: 178°, 178° (at contrast ratio of 10:1) Scanning Frequency: Analog: 24.8 – 80 kHz, 50 – 75 Hz, Digital: 31 – 64 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 69 – 71 Hz) Native Resolution: 1280 ´ 1024 Brightness / Contrast: 250 cd/m2 / 1000:1 Dot Clock: Analog: 135 MHz, Digital: 108 MHz Response Time: 25 ms (typical) Input Signals: RGB Analog, DVI Standard 1.0 Input Terminals: D-Sub mini 15 pin, DVI-D 24 pin (switchable) USB Port: 1 upstream

Active Display Size (H x V): L768: 376 ´ 301 mm, L568: 338 ´ 270 mm Viewable Image Size: L768: 481 mm (diagonal), L568: 432 mm (diagonal) Screen Control: ScreenScreenManager®, ScreenManager® Pro for LCD1, One Touch Auto Adjustment Function Power Requirements: AC 100 – 120 V, 200 – 240 V: 50 / 60 Hz Power Management: VESA DPMS, DVI DMPM Power Consumption: 40 W (maximum) Power Save Mode: Less than 2 W Height Adjustment: 100 mm Dimensions (WxHxD): L568: With Stand: 362 ´ 389 – 489 ´ 205 mm, Without Stand: 362 ´ 299 ´ 55 mm Net Weight L568: With Stand: 5.5 kg, Without Stand: 3.3 kg Tilt / Swivel / Pivot: 30° Up, 0° Down / 35° Right, 35° Left / 90° Certifications and Standards: TCO‘03 (gray), TCO‘99 (black), TÜV/Ergonomics, (including ISO 13406-2), TÜV/GS, c-Tick CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian, ICES-003B, TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR®, Supplied Accessories: AC power cord, signal cables (D-Sub – D-Sub, DVI-D – DVI-D), USB cable, EIZO LCD Utility Disk (ScreenManager® Pro, Warranty: Five Years 6. Σξεηο (3) Δμσηεξηθνί ζθιεξνί δίζθνη απνζήθεπζεο 300GB ΢πλνιηθό θόζηνο: 900 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΢πζθεπαζία: RETAIL Buffer: 16 MB Υσξεηηθόηεηα: 300 GB Max Ρπζκόο Μεηαθνξάο: 480Mbit/s - 60 mb/s RPM: 7.200 RPM Μέζνο Υξόλνο Αλαδήηεζεο: 11 ms ΢ύλδεζε: USB 2.0 & FIREWIRE, Απαξαίηεηα Controller Oxford 911 7. Σέζζεξηο (4) Δζσηεξηθνί ζθιεξνί δίζθνη απνζήθεπζεο 250 GB ΢πλνιηθό θόζηνο: 520 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Buffer: 16 MB Υσξεηηθόηεηα: 300 GB Max Ρπζκόο Μεηαθνξάο: 480Mbit/s - 60 mb/s RPM: 7.200 RPM Μέζνο Υξόλνο Αλαδήηεζεο: 11 ms, Απαξαίηεηα Controller Oxford 911 8. Γχν (2) θάξηεο ήρνπ ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.600 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Number of Audio Record/Playback Channels -(Up to 96kHz) Full Duplex -Record: 10 Channels -Playback: 10 Channels <192kHz> (Preliminary) Full Duplex -Record: 2 Channels -Playback: 2 Channels Signal Processing -PC Interface: 24-bit -AD/DA Conversion: 24-bit (Linear) Sampling Frequency -Digital Output: 44.1/48/88.2/96 kHz -Digital Input: 44.1/48/88.2/96 kHz -AD/DA Conversion: 44.1/48.88.2/96/192 kHz Nominal Input Level -Input jack 1-2 (XLR Type):-50 to -10 dBu -Input jack 1-2 (1/4" TRS Phone Type):-35 to +4 dBu

-Input jack 3-6: +4 Balanced -Input jack 7-8: -10dBu to +4dBu (Balanced) Nominal Output Level -Output Jack 1-8 +4 dBu (Balanced) Interface -FireWire (IEEE1394) -Digital input/output -Optical type (conforms to IEC60958) -MIDI In/Out Connectors <Front Panel> -Input Jack 1-2 (XLR/TRS Combo) -XLR type (Balanced/phantom power +48V) -TRS type (Balanced) -Headphones Jack (Stereo 1/4" phone type) -Digital In Connectors (Optical Type) -Digital Out Connectors (Optical Type) <Rear Panel> -Input jack 3-8: -TRS Phone type (Balanced) -Output jack 1-8: -TRS phone type (Balanced) -MIDI Connectors (In, Out) -FireWire Connector Power Supply -AC Adaptor Dimensions -8-5/8 (W) x 5-7/16 (D) x 1-7/8 (H) inches Accessories -Owner's Manual -Driver CD-Rom -AC-AdaptoFireWire Cable 9. Μία (1) θάξηα video Κόζηνο: 1.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Δίζνδνο: 3 FireWire DV, S-Video, CVS, Ήρνπ ζε RCA Έμνδνο: FireWire DV, CVS, Ήρνπ ζε RCA ΢πκπίεζε: HDV Mpeg-2 DV Γίαπινο ΢ύλδεζεο: PCI Μέγηζηε ΢πρλόηεηα Γεηγκαηνιεςίαο: 48 KHz 10. Γχν (2) εθηππσηέο laser ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.400 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Αλάιπζε Δθηύπσζεο: 1200 x 1200 dpi Σαρύηεηα Δθηύπσζεο Αζπξόκαπξε: 24 ζει / ιεπηό Σξνθνδνζία: 350 θύιια (max 850) ΢ύλδεζε: Παξάιιειε, USB, Γηθηύνπ Μλήκε: 32 MB (max 288 MB) Υξόλνο Πξνζέξκαλζεο: 10'' Κύθινο Δξγαζηώλ: 75.000 ζει / κήλα Πξόζζεηα Υαξαθηεξηζηηθά: Πξναηξεηηθά εθηύπσζε δηπιήο όςεο 11. Γέθα (10) flash memory ΢πλνιηθό θόζηνο: 500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΢πλδέζεηο: USB 2.0 Υσξεηηθόηεηα: 256MB θαη 512 ΜΒ Max Ρπζκόο Μεηαθνξάο: 8Mbyte/s

12. Σέζζεξηο (4) θνξεηνί ζθιεξνί δίζθνη - mp3 player (Ipod) ΢πλνιηθό θόζηνο: 2.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. iPod 60GB Black ην νπνίν λα ζπλνδεύεηαη από: Aθνπζηηθά, USB 2.0 θαιώδην, Dock adapter γηα ρξήζε κε Universal Dock, Θήθε, ΢ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο ζηα ειιεληθά, CD κε ην iTunes γηα Mac θαη Windows 13. Έλαο (1) Παξνρέαο αδηάιεηπηεο ηζρχνο - ΢ηαζεξνπνηεηήο ηάζεο (UPS) Κόζηνο: 555 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Η΢ΥΤ΢ 1500VA, 500W, Σύπνο Μπαηαξίαο: RBC 48

ΜΔΡΟ΢ Γ΄ - Λνηπφο Δμνπιηζκφο Πξνυπνινγηζκφο: «159.875,00» επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 1. Γχν (2) converter ερνγξάθεζεο ΢πλνιηθό θόζηνο: 10.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 1 x Mixpander/9 (or Mixpander/5) card with 64 channel Expansion Bus port for connection to the iBox* Nine (Mixpander/9) or five (Mixpander/5) super fast Motorola DSPs working in parallel power the 128-channel real-time mixer and zero-latency DSP plug-ins VST/VSTi plug-in support FX1 DSP plug-in bundle WDM/Multimedia/ASIO/GSIF drivers and Soundscape Mixer application iBox 48-TA professional audio interface 24 TDIF digital inputs and outputs at up to 48kHz, 12 or 24 TDIF digital inputs and outputs at up to 96kHz 24 balanced analog inputs and outputs at up to 96kHz 64 channel Expansion Bus port Word/SuperClock input and output Stereo headphone output Connects to Mixpander via Expansion Bus port 2. Έλαο (1) Δπεμεξγαζηήο ζήκαηνο ερνγξάθεζεο Κόζηνο: 2.880 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΜΗΚΡΟΦΧΝΗΚΟ΢ ΠΡΟΔΝΗ΢ΥΤΣΖ΢ ΜΔ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑ΢ΣΖ. ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΓΗΑ MIC/LINE, PHANTOM POWER, ΔΛΔΓΥΟ GAIN ΣΟΤ ΢ΖΜΑΣΟ΢ ΔΗ΢ΟΓΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑ΢ΣΡΟΦΖ ΦΑ΢Ζ΢. ΔΛΔΓΥΟ΢ INPUT BALANCE, ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΢ΖΜΑΣΟ΢ ΔΞΟΓΟΤ, ΓΗΑΚΟΠΣΖ IN/OUT ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΢ΤΜΠΗΔ΢ΣΖ, ΣΟΤ DEESSER/EXCITER & HIGH PASS ΦΗΛΣΡΟΤ. ΔΝΓΔΗΞΖ VU Mic Input Gain -6dB to +60dB in two variable ranges, Mic Input Impedance 1200Χ ¹}15%, balanced and floating, Line Input Gain -12dB to +12dB, Line Input Impedance 10kΧ ¹}15%, electronically balanced, Input balance >60dB to 15kHz on both inputs, Frequency Response 10Hz to 140kHz (-3dB points), ¹}0.1dB within passband, Noise Better than -80dB below +4dBu, output level, dynamics in Distortion 0.006% (+10dBu @ 1kHz), Output +24dBm into 600Χ, +26dBm into 10kΧ, balanced and floating 3. Έμη (6) Ηρεία monitor ΢πλνιηθό θόζηνο: 6.480 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. System Type: 12", two-way, bass-reflex, stage monitor/utility Frequency Range (-10 dB): 70 Hz - 20kHz Frequency Response (±3 dB): 83 Hz - 18 kHz Coverage Pattern: 90º x 50º nominal Power Rating (Continuous/Program/Peak): 800 W / 1600 W / 3200 W Dimensions (H x W x D): 349 mm x 546 mm x 260 mm (13.75 in. x 21.5 in x 10.25 in) Net Weight: 15 kg (33 lbs.) 4. Σξεηο (3) Δληζρπηέο κε ηζρχ 2Υ600 Watt 4 Ohm ΢πλνιηθό θόζηνο: 2.100 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.

Α class AB amplifier design. Stable at 2 Ohms. Να ππνζηεξίδεη κέρξη 900 W ζε θάζε πιεπξά ρσξίο παξακόξθσζε θαη λα δηαζέηεη ζύζηεκα ςύμεο κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο. Signal, Peak, and Protection Circuit Indicators 5-way Binding Post and Speakon Speaker Outputs XLR and TRS Input connections Dual Rack Space Design 5. Σξία (3) Γηπιά equaliser 2Υ31 πεξηνρέο ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.659 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ηζνζηαζκηζηήο 2 x 31 πεξηνρώλ 1/3 νθηάβαο, κε XLR IN/OUT+barrier strip in/out+1/4‘‘jack TRS.3U Rack.+12-12db εύξνο ιεηηνπξγίαο ησλ θίιηξσλ.45mm faders.Γηαθόπηεο ground lift.Clip leds,signal led meter.Γηαζέηεη low cut filter ζε θάζε θαλάιη,θαη δηθόπηεο bypass 6. Έλα (1) Rack αζθαιείαο κε ξφδεο, 15 U ΢πλνιηθό θόζηνο: 750 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Flight Case Rack 15U, μύιηλν,κε πξνθίι αινπκηλίνπ θαπάθηα κπξνο-πίζσ, 50cm βάζνο, κε ξόδεο. Έλα (1) ΢εη κε ηα απαξαίηεηα θαιψδηα, βχζκαηα θαη πιηθά ζπλδεζκνινγίαο Rack, πνιχκπξηδν αζθαιείαο ΢πλνιηθό θόζηνο: 456 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 7. 8. Γχν (2) Aπηνεληζρπφκελα ερεία Sub woofer ΢πλνιηθό θόζηνο: 8.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Bass reflex system with integrated driver and power amplifier technology Lower cut-off frequency -10 dB 37 Hz Frequency range ±3 dB 43 Hz - 150 Hz 42 Hz - 115 Hz (FILTERS 'ON') Max SPL 125 dB (SPL peak / 1 m / free field, equivalent 131 dB half room) Components 15― long excursion chassis, 100 mm voice coil, double centering, internal and external ventilation, Aluminium demodulation ring for minimal distortion Input connectors Pin 1 = ground / pin 2 = + signal / pin 3 = - signal LINE IN: XLR 3-pin female LINE OUT: XLR 3-pin male, parallel with LINE IN Enclosure 15 mm frame-reinforced Multiplex plywood with highly resistant black structured paint (PU), 2 ergonomic butterfly handles, mounting plate M20 for distance rod, 4 non-abrasive plastic sliders, 2 locking profiles for optional transprot cover with castors, ball proof steel grille with exchangeable, black acoustic foam Dimensions (W x H x D) 470 x 515 x 5640 mm Weight < 37.3 kg Colour black 9. Γχν (2) Aπηνεληζρπφκελα ερεία Twiter ΢πλνιηθό θόζηνο: 10.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 2+1-way full-range system with integrated driver and power amlifier technology, completely horn loade, bass relflex tuning Lower cut-off frequency -10 dB 51 Hz - 20 kHz 65 Hz - 20 kHz ('FILTERS OFF'), 49 Hz - 20 kHz ('FILTERS OFF', Frequency range ±3 dB 66 Hz - 18 kHz

130 Hz - 18 kHz ('FILTERS OFF'), 60 Hz - 20 kHz ('FILTERS OFF', Nominal coverage angles 90° x 50° (hort. x vert.) / horn rotatable Directivity index (DI) 10 (±1.5) 600 Hz - 12 kHz Max. SPL 135 dB (SPL peak / 1 m) 1 x 12" woofer, 1 x 12" low-mid chassis, both with horn attachment, 1 x 1.5" high frequency driver 75 mm titaniumdome on a rotable 90° x 50° CD horn Signal connectors Pin 1 = ground / pin 2 = + signal / pin 3 = - signal LINE IN: XLR 3 pin female LINE OUT: XLR 3 pin male, parallel with LINE IN Enclosure Trapezoidal, frame-reinforced 15 mm birch plywood with impact proof, black structured finish (PU), 2 butterfly handles, ball proof steel grille with exchangeable front foam Rigging 4 flying points 1 rear mounted flying track dimensions 429 x 1025 x 510 mm (W x H x D) Weight< 57.5 kg Colour black Να ζπλνδεύνληαη από ηα απαξαίηεηα controllers θαη plugins 10. Μία (1) Κνλζφια κίμεσο PA, 24 θαλαιηψλ θαη 8 aux. ΢πλνιηθό θόζηνο: 4.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Mono Input Channel Stereo Input Channel Master Section Classic raked frame design, with flat fader tray Wide-range Input stage with switchable 48V and Phase Reverse Variable frequency High Pass Filter with separate In/Out switch Classic 4-band Soundcraft EQ with two swept mids and EQ In/Out switch 8 mono Auxes, with Pre/Post fader switching in pairs, and pre/post EQ switch 8 Group busses, routable in pairs, plus Left, Right and Mono Direct Output from each channel with Pre button to allow recording feeds Integral meterbridge with LED input and output metering Two fully featured Stereo line inputs as standard 4 Stereo returns with routing, Auxes and ‗Tilt‘ EQ 11x2 Matrix as standard MIDI Mute system : 8 manual mute groups plus 128 MIDI-controllable mute snapshots Master section includes SOLO (PFL and SIP), Talkback, oscillator and 2-Track Return Separate Power Supply 11. Γχν (2) Μνλάδεο εθέ ΢πλνιηθό θόζηνο: 4.800 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Audio Input Connectors: Combined 3-pole XLR and 1⁄4 in. T/R/S phone jacks (2) Impedance: 0dB/BAL switch position: 100k½, balanced –20dB/UNBAL switch position: 50k½m unbalanced A/D Performance THD: <0.003%, 10Hz to 20 kHz Dynamic Range: >105 dB Conversion: 24 bits, 128x oversampling Levels: 0dB/BAL switch position: –2dBu min full scale, +20dBu max –20dB/UNBAL switch position: –22dBu min full scale, 0dBu max Audio Output Connectors: 1⁄4 in. T/R/S phone jacks (2); balanced XLR connectors (2) Impedance: 125½, each side, balanced D/A Performance THD: <0.005%, 10Hz to 20 kHz

Dynamic Range: >98 dB Conversion: 20 bits, 128x oversampling Levels: +18dBm max, full scale (+4dBu setting) +4dBm max, full scale (–10dBu setting) Muting: Relays provided for output muting during power on/off Analog Audio Interface Frequency Response: 10Hz to 20kHz ±0.5dB Crosstalk: –55dB max, 10Hz to 20kHz S/N Ratio: 90dB min, 20kHz bandwidth THD: <0.006% max, 10Hz to 20kHz Dynamic Range: >96 dB Sample Rates: 44.1kHz, 48kHz Digital Audio Interface Connectors: Coaxial, RCA Type (2); Balanced, XLR (2) Format: S/PDIF (IEC-958) consumer and AES/EBU (AES3-1995) professional interface Sample Rates: 44.1kHz, 48kHz Conversion Data Path: 20 bits DSP Data Path: 20/24 bits Audio Memory Configuration Base Memory: Two 256KB x 18 DRAMs (PCM 81) Two 256KB x 20 DRAMs (PCM 91) External Memory Card Connector: Accepts PCMCIA Type 1 cards, Standards: PCMCIA 2.0/JEIDA 4.0 Card Format: Supports up to 1MB SRAM Control Interface MIDI: 5-Pin DIN for MIDI IN, OUT, THRU Footswitch: 1⁄4 in. T/R/S phone jack for 2 independent momentary footswitches Footpedal: 1⁄4 in. T/R/S jack (Z=10k½ – 100k½) General Dimensions: 19.0 in. W x 1.75 in. H x 12.0 in. D (483 x 45 x 305 mm), 19 in. rack mount standard, 1U high Weight: Net 6.4 lbs (2.9 kg) Power Requirements: 100–240vac, 50–60 Hz, 35 W, 3-pin IEC power connector RFI/ESD: Conforms to FCC class B EN55022 Class B (CE), IEC 801-2, IEC 801-3 Environment: Operating Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C) Storage Temperature: –22° to 167°F (–30° to 70°C) Humidity: Max 95% non-condensing 12. Έλα (1) ΢εη κε midi θαιψδηα ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Καιώδηα MIDI 5m καύξνπ ρξώκαηνο. 13. Σέζζεξηο (4) ΢πζθεπέο ρφξδηζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ ΢πλνιηθό θόζηνο: 800 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.

1U Rack απηόκαην ςεθηαθό ρξσκαηηθό θνπξδηζηήξη,ξπζκηδόκελν calibration(438-455 Hz)2 ηύπνη έλδεημεο θνπξδίζκαηνο(cents –strobe).Απηόκαηε αλαγλώξηζε λόηαο. 14. Γεθαέμη (16) ΢πζθεπέο DI γηα κεηαηξνπέο ζήκαηνο ΢πλνιηθό θόζηνο: 2.400 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Δλεξγό di-box κε δπλαηόηεηα ηξνθνδνζίαο κέζσ phantom power θαη κπαηαξία. 15. Πέληε (5) κηθξφθσλα A ηχπνπ ΢πλνιηθό θόζηνο: 12.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Usage: Professional Professional Compatibility: Recording Sound Mode: Mono Technical Features Polarity: Omnidirectional Cardioid Frequency Response: 20 - 20000 Hz Impedance: 200 ohms Plug Plug Type: XLR Dimensions Weight: 17.64 oz. Miscellaneous MPN: u87aimtsetz Product ID: 21311264 Circuit topology Four dual triode vacuum tubes (Sovtek 6922), high-voltage discrete Class A Gain Range Microphone: Transformer balanced 850/2500 ohm, 0dB to +58dB Instrument: Unbalanced 1 meg ohm, 0dB to+30dB Line: Balanced Class A 20k ohms, -27dB to 28dB Maximum input level and connector types Microphone26dB@25Hz, +30dB@1kHz balanced XLR Instrument+30dB unbalanced front panel jack socket Line +36dB balanced XLR Maximum output level +30dB balanced 600 ohms, DC coupled, discrete Class A 16. Σέζζεξα (4) κηθξφθσλα B ηχπνπ ΢πλνιηθό θόζηνο: 6.800 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Amplifier type Powering: 48 V phantom Current consumption: 4 mA Impedance: 35 Ohms Low-cut frequency (-3 dB): 30 Hz Maximum output voltage: 1 V (at 1 kHz and 1 kOhm load resistance) Minimum recommended load impedance: 600 Ohms (If a lower load impedance is used, the main effect will be to reduce the maximum output level of the microphone.) Length: 116 mm (incl. 3 mm capsule thread) Diameter: 20mm Weight: 65 – 68 g, depending on type Surface finish: matte gray (g) or nickel (ni) 17. Γχν (2) κηθξφθσλα Γ ηχπνπ ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.200 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Principle of operation: Pressure Cartridge type: Pre-polarised condenser element with vertical diaphragm Power supply: Min. 5 V - max 50 V through DPA adapter Frequency range, ± 2 dB: Soft boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB soft boost at 8 - 20 kHz High boost grid: 20 Hz - 20 kHz ±2 dB, 10 dB boost at 12 kHz Directional characteristics: Omnidirectional Equivalent noise level A-weighted: Typ. 26 dB(A) re. 20 ?Pa (max. 28 dB(A)) Equiv. noise level ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB) Total harmonic distortion (THD): <1% THD up to 123 dB SPL peak

Preamplifier frequency range: 20 Hz to 50 kHz (+0 dB/-3 dB) Output impedance: 30 - 40 Ohm Cable drive capability: Up to 300 m (984 ft) Microphone length: 12.7 mm (0.5 in) Max. SPL, peak before clipping: 144 dB Weight: <7.5 g (0.26 oz) incl. cable and MicroDot connector Cable length: 1.8 m (5.9 ft) Cable colour: Black Dynamic Range: Typ. 97 dB S/N ratio, re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB(A) Connector: MicroDot Sensitivity, nominal, ±3 dB: 6 mV/Pa; -44.5 dB re. 1 V/Pa 18. Έμη (6) κηθξφθσλα Γ ηχπνπ ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.080 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Polar pattern: hypercardioid Frequency range: 50 to 20,000 Hz Sensitivity: 4 mV/Pa (-48 dBV) Max. SPL: 131 / 140 dB (for 1%/3% THD) Equivalent noise level: 38 dB-A Signal/noise ratio (A-weighted): 56 dB Impedance: 200 ohms Recommended load impedance: >=1000 ohms Supply voltage: 9 to 52 V phantom power or battery powering Current consumption: approx. 2.2 mA Finish: matte black Dimensions: 75 x 35 mm / 3 x 1.4 in. 19. Έλα (1) ΢εη κε 50 θαιψδηα κηθξνθψλσλ ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Καιώδην κηθξνθώλνπ (XLR-XLR) κε NEUTRIK βύζκαηα, κήθνο 6m καύξνπ ρξώκαηνο. 20. Γέθα (10) βάζεηο ζηήξημεο κηθξνθψλσλ ΢πλνιηθό θόζηνο: 500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Βάζε κηθξνθώλνπ ηξηπόδνπ, εξγνλνκηθόο quick-release δηαθόπηεο γηα γξήγνξε θαη εύθνιε ξύζκηζε, βαξέαο ρξήζεο, κε αληηνμεηδσηηθή επίζηξσζε ε νπνία λα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή, xξώκα καύξν, κέγηζην ύςνο βάζεο 1,63m, βάξνο 2kg 21. Σέζζεξηο (4) εληζρπηέο Hi-Fi ΢πλνιηθό θόζηνο: 2.400 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Watts/Channel: 2 x 40 watts all channels driven, unbridged, 8 ohm load 20 Hz - 20 kHz, 0.03% THD Total Harmonic Distortion (20 Hz - 20 kHz) cont. rated power: 0.03% max one-half rated power: 0.03% max one watt per channel: 0.03% max Intermodulation Distortion (rated power): 0.03% max Damping Factor (8 ohms): 180 Input Impedance/Sensitivity Phono (MM) Line level inputs: 160mV /33k ohms Frequency Response Phono input

Line Level Input: 10-100k Hz, +/ -3 dB Tone Control Bass: ±6dB (100Hz) Treble: ±6dB (10KHz) Signal to Noise Ratio (IHF A) Phono (MM) Line level input: 95 dB Power Consumption: 300 watts Power Requirements: 230 Volts, 50 Hz (European version) Dimensions (W x H x D): 435 x 72 x 342 mm, 17 1/8 x 2 7/8" x 13 1/2" Front Panel Height: 60 mm, 2.4" Weight (net): 6.5 kg, 14.3 lbs 22. Σέζζεξα δεχγε ερείσλ γηα HI-Fi ΢πλνιηθό θόζηνο: 6.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. FREQUENCY RESPONSE: 35Hz - 23kHz +/-3dB POWER HANDLING: 150 w (600 w peak) SENSITIVITY: 97dB @ 2.83 volts/1 meter NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms CROSSOVER FREQUENCY: 2000Hz TWEETER:1‖ (2.5cm) magnetically shielded, aluminum dome tweeter HIGH FREQUENCY HORN: 6.5‖ (16.5cm) 90 x 60 Tractrix Horn WOOFER: Two 8‖ (20.3cm), magnetically shielded woofers ENCLOSURE TYPE: Bass reflex via front-firing port DIMENSIONS: 42‖ (106.7cm) x 9.5‖ (24.1cm) x 16‖ (40.6cm) WEIGHT: 60lbs. (27.2kg) BUILT FROM: 2004 23. Γχν (2) DVD PLAYER ΢πλνιηθό θόζηνο: 400 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. DVD-Video Player with Progressive Scan Progressive Scan (PAL/NTSC* output) 108Mhz High Resolution Audio D/A Converter 24-Bit, 192-kHz High Resolution Audio D/A Converters DVD-R/RW (DVD-Video Mode) Playback DVD+R/RW Playback Plays DivX Video-Playback Video content CD-R/RW (MP3/Windows Media Audio/JPEG/Kodak Picture CD)Playback Color Component Video Output Icon Based On-Screen Display PCM, Dolby Digital and DTS Digital Output VSS (Virtual Surround System) 2MB Buffer 24. Έλα (1) Deck DVD/HD ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.300 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΢πζθεπή εγγξαθήο DVD κε ζθιεξό δίζθν θαη άξηζηε πνηόηεηα εηθόλαο: Υσξεηηθόηεηα 400 GB θαη έμνδνο HDMI. Δγγξαθή δίζθσλ DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW (Γηπιή ζπκβαηόηεηα RW) ΢θιεξόο δίζθνο πςειήο ρσξεηηθόηεηαο: 400 GB, έσο θαη 693 ώξεο εγγξαθήο ζε ιεηηνπξγία SEP. Έμνδνο HDMI κε αλάιπζε 720p / 1080i Τςειή πνηόηεηα εηθόλαο: Δγγξαθή HQ+ θαη δπλακηθή κεηεγγξαθή VBR κε HDD Δπέιηθηε εγγξαθή/αλαπαξαγσγή: Αλαπαξαγσγή θαη εγγξαθή ζε αθνινπζία θαη ηαπηόρξνλε. ΢ύζηεκα Precision Cinema Progressive κε κεηαηξνπέα ςεθηαθνύ βίληεν ζε αλαινγηθό (DAC) 12 bit/216 MHz Γπλαηόηεηα πςειήο επεμεξγαζίαο: Τπεξζύγρξνλν GUI θαη επέιηθηε ιεηηνπξγία επεμεξγαζίαο: "Μεηεγγξαθή κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ" θαη "Μεηεγγξαθή πξνγξάκκαηνο".

Αθξνδέθηεο DV (i.LINK™): Μεηεγγξαθή πξνγξάκκαηνο/Μεηεγγξαθή κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ/Δμειηγκέλε κεηεγγξαθή πξνγξάκκαηνο. Αλαπαξαγσγή DVD Video/CD/Video CD θαη DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW ΢ύζηεκα κείσζεο ζνξύβνπ D-Matrix. Παύζε δσληαλνύ πξνγξάκκαηνο ηειεόξαζεο Έμππλε ηαμηλόκεζε ζθελώλ ζε θεθάιαηα θαη νπηηθή αλαδήηεζε (Λεηηνπξγία HDD & DVD-RW VR). Αλαπαξαγσγή δίζθσλ CD-R/RW θαη αξρείσλ MP3. Γξήγνξε αλαπαξαγσγή κε ήρν ( HDD ) : x1.5. Αληηγξαθή πςειήο ηαρύηεηαο : Έσο θαη x64 (κνλάδα x8). Δίζνδνο/έμνδνο S-Video/Αλαινγηθή είζνδνο/έμνδνο AV/Έμνδνο ζύλζεηνπ ζήκαηνο βίληεν 2 ππνδνρέο Scart (1 πξέπεη λα δηαζέηεη είζνδν RGB) θαη Έμνδνο ςεθηαθνύ ήρνπ Μείσζε ζνξύβνπ αξρηθνύ/ηειηθνύ θαξέ θαη αξρηθόο/ηειηθόο ηζνζηαζκηζηήο Showview®/Video Plus VPS/PDC ΢πγρξνληζκέλε εγγξαθή από STB Απηόκαηε θαηαρώξηζε νλόκαηνο ζηα εγγεγξακκέλα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα (ηα νλόκαηα πξνέξρνληαη από ην Teletext) 25. Μία (1) Moving Camera Hi DEFINITION ΢πλνιηθό θόζηνο: 6.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. High Definition 1080i βηληενθάκεξα (αλάιπζε 1.440 x 1.080 HDV), 3x advanced HAD wide CCD κε αλάιπζε IMpixel to θαζέλα, Φαθόο Carl Zeiss Vario-Sonnar T* wide, Τβξηδηθή νζόλε LCD 16:9 3.5", Έγρξσκν εηθνλνζθόπην 16:9, 12x νπηηθό zoom, Δπηινγή εγγξαθήο DV/HDV. Πιήξεηο ρεηξνθίλεηεο ξπζκίζεηο θαη πξνγξακκαηηδόκελα πιήθηξα: Γαθηύιηνο ρεηξνθίλεηεο εζηίαζεο θαη δνπκ, Υεηξνθίλεηε ξύζκηζε gain / Ίξηδαο / Σαρύηεηαο δηαθξάγκαηνο / Ηζνξξνπίαο ιεπθνύ / Δπηπέδνπ ήρνπ. Οπηηθό ζύζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο εηθόλαο. Εέβξα / peaking, Cinematone Gamma, Δίζνδνο/έμνδνο i.LINKTM, Δίζνδνη/έμνδνη βίληεν, S-video θαη ζήκαηνο ζπληζησζώλ (component). Ήρνο: Μεηεγγξαθή ήρνπ 12bit Ναη • ΢ύζηεκα ήρνπ ΢ηεξενθσληθόο ήρνο MPEG1, επηπέδνπ 2 • Δλζσκαησκέλν κηθξόθσλν ΢ηέξεν • Δλζσκαησκέλν ερείν Bluetooth™ 26. Μία (1) Still Camera (Φεθηαθή Φση.Μεραλή κε θαθφ θαη Flash κε ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα) ΢πλνιηθό θόζηνο: 3.300 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Megapixel: 12.4 Αλάιπζε: 4288 x 2848 Μέγεζνο αηζζεηήξα: 23.7 x 15.7 mm ISO rating: 100 - 800 in 1, 1/2 or 1/3 EV steps (1600 & 3200 as boost) Βηληενθιίπ: No Διάρηζηε ηαρύηεηα: 30 sec + Bulb Μέγηζηε ηαρύηεηα: 1/8000 sec Lcd νζόλε: 2.5 " USB: 2.0 Κάξηα απνζήθεπζεο: Compact Flash (Type I or II) Βάξνο: 1150 g Γηαζηάζεηο: 158 x 150 x 86 mm ΢πκπεξηιακβαλόκελα εμαξηήκαηα: Δπαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία Li-ion EN-EL4, Σαρπθνξηηζηήο Charger MH-21, Καπάθη ζώκαηνο, Λνπξί κεραλήο AN-D2Hs, Καιώδην Audio/Video EG-D2, Καιώδην USB UC-E4, Κάιπκκα νζόλεο LCD BM-3, Κάιπκκα ζαιάκνπ κπαηαξίαο BL-1, CDROM κε ην software, PictureProject. ΦΑΚΟ΢ Normal θαθόο ΢ύζηεκα VR II πνπ επηηξέπεη 4 ζηνπ ρακειόηεξεο ηαρύηεηαο

Δζηηαθό εύξνο 3,5-5,6 Δύξνο zoom 18-200mm (11,1x) 2 ζηνηρεία από γπαιί ED θαη 3 αζθαηξηθά ζηνηρεία θαθνύ ΢πκπαγέο κνηέξ αζόξπβεο ιεηηνπξγίαο SWM γηα αζόξπβε θαη γξήγνξε εζηίαζε. Λεηηνπξγία M/A γηα γξήγνξε κεηαηξνπή ελαιιαγή κεηαμύ απηόκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο εζηίαζεο. Γηάθξαγκα 7 ιεπίδσλ πνπ απνδίδεη θπζηθό ζάκπσκα ησλ εθηόο εζηίαζεο ζηνηρείσλ. Τςεινύ βαζκνύ επίζηξσζε SIC ΢πκβαηόηεηα κε ην ζώκα ηεο κεραλήο ΢πκπεξηιακβαλόκελα εμαξηήκαηα θαθνύ Δκπξόζζην θαπάθη θαθνύ LC-72 Οπίζζην θαπάθη θαθνύ LF-1 Μαιαθή ζήθε CL-1018 Παξαζνιέηγ HB-35. Φίιηξα θαθνύ Οπδέηεξν θίιηξν Skylight πςειήο πνηόηεαο ζηε δηάκεηξν ηνπ θαθνύ γηα ηελ πξνζηαζία από ηε ζθόλε θαη ηα ρηππήκαηα Πνινηηθό θίιηξν (polarizer circular) πςειήο πνηόηεηαο ζηε δηάκεηξν ηνπ θαθνύ Κάξηα απνζήθεπζεο 3 ηεκάρηα Compact Flash (Type II) -Υσξεηηθόηεηα 2 Gigabyte -Σαρύηεηα εγγξαθήο δεδνκέλσλ 9 megabyte αλά δεπηεξόιεπην -Σαρύηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 10 megabyte αλά δεπηεξόιεπην Flash Ηζρπξό θιαο Speedlight Αζύξκαηνο έιεγρνο πνιιαπιώλ ιάκςεσλ i -TTL Πξνζαξκνγέαο γηα θάιπςε επξπγώληνπ θαθνύ 14mm Κιείδσκα ηεο ηηκήο ηεο ιάκςεο (FV-Lock) Απηόκαηνο ζπγρξνληζκόο ζε πςειέο ηαρύηεηεο θιείζηξνπ Μεηάδνζε ρξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ ζηε κεραλή ΢ύζηεκα Πξνεγκέλνπ Αζύξκαηνπ Φσηηζκνύ (Advanced Wireless Lighting) ΢πκπεξηιακβαλόκελα εμαξηήκαηα Flash Σξνθνδνηηθό κπαηαξίαο Θόινο δηάρπζεο Set έγρξσκσλ θίιηξσλ Βάζε ζηήξημεο Θήθε 27. Γχν (2) Βάζεηο ΢ηήξημεο (ηξίπνδν) βηληενθάκεξαο ΢πλνιηθό θόζηνο: 750 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 28. Έλα (1) αθθνξληεφλ Α ΢πλνιηθό θόζηνο: 4.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 120 bassi 41 notes 9 right registra 2 left registra 5reeds Ηηαιηθήο θαηαζθεπήο πςειήο πνηόηεηαο βαιίηζα ζθιεξή λα δηαηίζεηαη 29. Έλα (1) αθθνξληεφλ Β ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. επξσπατθήο θαηαζθεπήο 120 bassi 41 notes 7 right registra 5 lift registra

λα δηαηίζεηαη βαιίηζα ζθιεξνύ ηύπνπ 30. Έλα (1) νχηη ΢πλνιηθό θόζηνο: 2.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΢θάθνο από καύξε κνπξηά θαη δηαρσξηζηηθά θηιέηα από έβελν. Κάησ θαβαιάξεο από έβελν Πάλσ θαβαιάξεο από θόθαιν Καπιακάο θαπαθηνύ από θαξπδηά Κιεηδηά από έβελν. Σαζηηέξα από έβελν ε νπνία λα ζπλερίδεη πάλσ ζην θαπάθη κε αιιαγή θιίζεο. Πάρνο ηαζηηέξαο (ζην άθξν δίπια ζηνλ πάλσ θαβαιάξε): 3.5 ;έσο 4.5 mm Πάρνο ηαζηηέξαο (ζηελ βάζε ηνπ καληθηνύ): 1.3 έσο 1.7 mm Πάρνο ηαζηηέξαο (πάλσ ζην θαπάθη): 1.3 έσο 1.7 mm Απνζηάζεηο ρνξδώλ αλά δεύγνο: 2 έσο 3 mm Απνζηάζεηο αθξαίσλ ρνξδώλ κεηαμύ ηνπο (ζηνλ θάησ θαβαιάξε): 8.5 έσο 9.5 cm Απνζηάζεηο αθξαίσλ ρνξδώλ κεηαμύ ηνπο (ζηνλ πάλσ θαβαιάξε): 3.3 έσο 3.5 cm. Απόζηαζε ρνξδώλ από ηαζηηέξα (ζηνλ πάλσ θαβαιάξε): 0.4 έσο 0.6 mm Απόζηαζε ρνξδώλ από ηαζηηέξα (ζηε βάζε ηνπ καληθηνύ): 2 έσο 2.2 mm Απόζηαζε ρνξδώλ από θαπάθη (ζηελ ζέζε ηνπ θαπιακά): 0.9 έσο1.1 cm. 31. Έλα (1) κπνπδνχθη ηξίρνξδν ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΢θάθνο: Καξπδηά, κνπξηά, ζθελδάκη, θεξαζηά, παιίζζαλδξνο(ην ιηγόηεξν 19 δνύγηεο) Καπάθη: έιαηνο Α΄, πάρνο θαπαθηνύ πεξίπνπ 3 mm Μαλίθη: ζπγθνιιεηό από ζθελδάκη ή θιακνύξη ή θέδξν κε κηα ηνπιάρηζηνλ ελίζρπζε από παληνύθ ή έβελν ή wengue Σαζηηέξα: έβελνο Α΄, πάρνο ηαζηηέξαο 6 mm Μέγηζηε απόζηαζε ρνξδώλ από ηελ ηαζηηέξα: ζην 18ν ηάζην 2,5 mm Καβαιιάξεο: έβελνο ή παιίζζαλδξνο - Nut θόθθαιν Κιεηδηά: shaller 32. Έλα (1) θαλνλάθη ΢πλνιηθό θόζηνο: 3.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Γηαζηάζεηο Μήθνο θάησ πιεπξάο 98 εθαηνζηά Μήθνο άλσ πιεπξάο 26 εθαηνζηά Μήθνο δεμηάο θάζεηεο πιεπξάο 42 εθαηνζηά Μήθνο αξηζηεξήο δηαγώληαο πιεπξάο 84 εθαηνζηά Βάζνο ερείνπ (εμσηεξηθά) 5 εθαηνζηά Μαληάιηα Γπν δηαθνξεηηθέο νκάδεο καληαιηώλ απηόκαηεο επαλαθνξάο (κε ίδην αξηζκό καληαιηώλ γηα θάζε νκάδα ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ νξγάλνπ). -12 καληάιηα γηα ηελ κεγάιε νκάδα ζηηο λόηεο C θαη G ζε όιεο ηηο νθηάβεο κε δπλαηόηεηα ζπλνιηθήο απμνκείσζεο ηεο ρνξδήο θαηά 1 ζπγθεξαζκέλν ηόλν αθξηβώο (1/12 ηνπ ηόλνπ γηα θάζε καληάιη) -9 καληάιηα γηα ηελ κηθξή νκάδα ζηηο λόηεο A, B, D, E, F ζε όιεο ηηο νθηάβεο κε δπλαηόηεηα ζπλνιηθήο απμνκείσζεο ηεο ρνξδήο θαηά 1 ζπγθεξαζκέλν ηόλν αθξηβώο (1/12 ηνπ ηόλνπ γηα θάζε καληάιη). ΢ηξηθηάξηα Έβελνο ή ηξηαληαθπιιηά κε ειαθξηά θιίζε πξνο ηα αξηζηεξά θαη νπή δηακέηξνπ 1,39 ρηιηνζηώλ γηα ηηο 12 πξώηεο ρνξδέο. Καπάθη Πιαηάλη ρσξίο ξόδνπο κε 6 πεξηθεξεηαθέο ηξύπεο (3 κεγάιεο θαη 3 κηθξέο) Καβαιάξεο Κειεκπέθη θαη έβελνο κε 4 παηνύξεο ηνπνζεηεκέλεο πάλσ ζε ππνθαηάζηαην δέξκαηνο

33. Πέληε (5) λετ ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.250 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΝΔΗ ηύπνπ Α Σνληθόηεηα: KIZ Γηάκεηξνο θαιακηνύ (ζην άλσ άθξν): 2.9 έσο 2.7 cm Γηάκεηξνο θαιακηνύ (ζην θάησ άθξν): 2.3 έσο 2.2 cm Δπηζηόκην από ειεθαληόδνλην ή θέξαην βνπβαιηνύ Γηάκεηξνο νπήο επηζηνκίνπ: 1.8 έσο 1.9 cm Μέγηζηε δηάκεηξνο εζσηεξηθήο θνηιόηεηαο επηζηνκίνπ: 2.2 cm ΝΔΗ ηύπνπ Β Σνληθόηεηα: ΜΑΝ΢ΟΤΡ Γηάκεηξνο θαιακηνύ (ζην άλσ άθξν): 3.1 έσο 2.9 cm Γηάκεηξνο θαιακηνύ (ζην θάησ άθξν): 2.4 έσο 2.3 cm Δπηζηόκην από ειεθαληόδνλην ή θέξαην βνπβαιηνύ Γηάκεηξνο νπήο επηζηνκίνπ: 1.8 έσο 1.9 cm Μέγηζηε δηάκεηξνο εζσηεξηθήο θνηιόηεηαο επηζηνκίνπ: 2.2 cm ΝΔΗ ηύπνπ Γ Σνληθόηεηα: ΓΗΛΝΣΗΕ Γηάκεηξνο θαιακηνύ (ζην άλσ άθξν): 2.6 έσο 2.7 cm Γηάκεηξνο θαιακηνύ (ζην θάησ άθξν): 2.2 έσο 2.1 cm Δπηζηόκην από ειεθαληόδνλην ή θέξαην βνπβαιηνύ Γηάκεηξνο νπήο επηζηνκίνπ: 1.7 έσο 1.8 cm Μέγηζηε δηάκεηξνο εζσηεξηθήο θνηιόηεηαο επηζηνκίνπ: 2.1 cm ΝΔΗ ηύπνπ Γ Σνληθόηεηα: ΢ΗΟΤΠΟΤΡΝΣΔ Γηάκεηξνο θαιακηνύ (ζην άλσ άθξν): 2.5 έσο 2.4 cm Γηάκεηξνο θαιακηνύ (ζην θάησ άθξν): 2.1 έσο 2 cm Δπηζηόκην από ειεθαληόδνλην ή θέξαην βνπβαιηνύ Γηάκεηξνο νπήο επηζηνκίνπ: 1.6 έσο 1.7 cm Μέγηζηε δηάκεηξνο εζσηεξηθήο θνηιόηεηαο επηζηνκίνπ: 2 cm ΝΔΗ ηύπνπ Δ Σνληθόηεηα: ΜΠΟΛΑΥΔΝΚ Γηάκεηξνο θαιακηνύ (ζην άλσ άθξν): 2.3 έσο 2.2 cm Γηάκεηξνο θαιακηνύ (ζην θάησ άθξν): 2 έσο 1.9 cm Δπηζηόκην από ειεθαληόδνλην ή θέξαην βνπβαιηνύ Γηάκεηξνο νπήο επηζηνκίνπ: 1.6 έσο 1.7 cm Μέγηζηε δηάκεηξνο εζσηεξηθήο θνηιόηεηαο επηζηνκίνπ: 2 cm 34. Μία (1) ιάθηα ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΢θάθνο από καύξε κνπξηά θαη δηαρσξηζηηθά θηιέηα από έβελν. Κάησ θαβαιάξεο από έβελν Πάλσ θαβαιάξεο από θόθαιν Καπιακάο θαπαθηνύ από θαξπδηά Κιεηδηά από έβελν. Σαζηηέξα από έβελν Μήθνο ηαζηηέξαο (από πάλσ θαβαιάξε έσο αξρή ζθάθνπο) 34-36 cm Μήθνο ζθάθνπο (κέρξη βάζε καληθηνύ) 47-49 cm Πιάηνο ηαζηηέξαο (ζην άθξν δίπια ζηνλ πάλσ θαβαιάξε): 3.3 έσο 3.5 cm Πιάηνο ηαζηηέξαο (ζηελ βάζε ηνπ καληθηνύ): 5.3 έσο 5.5 cm Απνζηάζεηο ρνξδώλ αλά δεύγνο: 2 έσο 3 mm Απνζηάζεηο αθξαίσλ ρνξδώλ κεηαμύ ηνπο (ζηνλ θάησ θαβαιάξε):6.5 έσο 6.8cm Απνζηάζεηο αθξαίσλ ρνξδώλ κεηαμύ ηνπο (ζηνλ πάλσ θαβαιάξε): 2.8έσο 3.0 cm. Απόζηαζε ρνξδώλ από ηαζηηέξα (ζηνλ πάλσ θαβαιάξε): 0.4 έσο 0.6 mm Απόζηαζε ρνξδώλ από ηαζηηέξα (ζηε βάζε ηνπ καληθηνύ): 2 έσο 2.2 mm Απόζηαζε ρνξδώλ από θαπάθη (ζηελ ζέζε ηνπ θαπιακά): 0.9 έσο1.1 cm. cm

35. Μία (1) ειεθηξηθή θηζάξα ΢πλνιηθό θόζηνο: 2.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Full Acoustic ζώκα κε cutaway, επηιεγκέλν θαπάθη από spruce, πιάηε, πιατλά θαη κπξάηζν από Maple, rosewood ηαζηηέξα, θαηαζθεπή set-in. Γύν δηπινί καγλήηεο Duncan designed. 36. Έλα (1) αθνπζηηθφ κπάζζν-θηζάξα ΢πλνιηθό θόζηνο: 2.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Καπάθη από καζίθ έιαην, ηαζηηέξα ηξηαληαθπιιηά, κπξάηζν από καόλη, ειεθηξηθό ζύζηεκα κε πηεδνειεθηξηθνύο καγλήηεο Fishman C4 EQ, cutaway. Δηδηθό ζύζηεκα αλάξηεζεο γηα ηε ξύζκηζε ηνπ θαπαθηνύ. 37. Έλα (1) ειεθηξηθφ κπάζζν ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΢ώκα από δεζπνηάθη βάιηνπ, flamed maple top, ηαζηηέξα wenge, βηδσηό κπξάηζν ovangkol, passice mec soapbar θαη jazz καγλήηεο, active mec ειεθηξνληθό ζύζηεκα, ρξπζά κεηαιιηθά κέξε. 38. Έλα (1) cajon ΢πλνιηθό θόζηνο: 500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Καηαζθεπή από PLYWOOD. Γπλαηόηεηα θνπξδίζκαηνο ρνξδώλ. Πξόβιεςε γηα εύθνιν άλνηγκα θαπαθηνύ 39. Μία (1) πνιίηηθε ιχξα ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΢θάθνο από καύξε κνπξηά Κιεηδηά από έβελν Καβαιάξεο από θειεκπέθη Σαζηηέξα από έβελν Ύςνο ‗‘ςπρήο‘‘ 3.4 έσο 3.6 cm. Μήθνο παιιόκελεο κεζαίαο ρνξδήο:29 έσο 30 cm. Μήθνο νξγάλνπ 38 έσο 40 cm. Απνζηάζεηο αθξαίσλ ρνξδώλ κεηαμύ ηνπο (ζηνλ θάησ θαβαιάξε από ηελ ρακειή πξνο ηελ ςηιή) : 1.2 έσο 1.3 cm. θαη 1.7 έσο 1.8 cm. Πιάηνο θαπαθηνύ ζην ύςνο ηνπ θαβαιάξε 14.3 έσο 14.6 cm 40. Έλα (1) ηακπνχξ ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΢θάθνο από καύξε κνπξηά θαη δηαρσξηζηηθά θηιέηα από έβελν. Κάησ θαβαιάξεο από θειεκπέθη Πάλσ θαβαιάξεο από θόθαιν Κιεηδηά από έβελν. Δγθάξζηα δηάκεηξνο θαπαθηνύ: 34 έσο 34.5 cm Γηακήθεο δηάκεηξνο θαπαθηνύ: 33.5 έσο 34 cm Μέγηζην βάζνο θαπαθηνύ: 19 cm. Μαλίθη από θιακνπξηά ζε δύν θνκκάηηα θνιιεκέλα θόληξα. Μήθνο ηαζηηέξαο: 94.5 έσο 95.5 cm Μήθνο παιιόκελεο ρνξδήο: 103.5 έσο 104.5 Πάρνο ηαζηηέξαο: 2.5 έσο 3 cm. Απνζηάζεηο ρνξδώλ αλά δεύγνο: 2 έσο 3 mm Απνζηάζεηο αθξαίσλ ρνξδώλ κεηαμύ ηνπο (ζηνλ θάησ θαβαιάξε): 8.5 έσο 9.5 cm Απνζηάζεηο αθξαίσλ ρνξδώλ κεηαμύ ηνπο (ζηνλ πάλσ θαβαιάξε): 3.3 έσο 3.5 cm. Απόζηαζε ρνξδώλ από ηαζηηέξα (ζηνλ πάλσ θαβαιάξε): 0.4 έσο 0.6 mm

Απόζηαζε ρνξδώλ από ηαζηηέξα (ζηε βάζε ηνπ καληθηνύ): 2 έσο 2.2 mm 0.9 Απόζηαζε ρνξδώλ από θαπάθη (ζηελ ζέζε ηνπ θαπιακά): 0.9 έσο1.1 cm. Απόζηαζε πίζσ ρνξδνθξάηε από θάησ θαβαιάξε: 8.2 έσο 8.8 cm. 41. Έλα (1) γηατιί ηακπνχξ ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΢θάθνο από παιίζζαλδξν Σαζηηέξα από έβελν Κάησ θαβαιάξεο από θειεκπέθη Πάλσ θαβαιάξεο από θόθαιν Κιεηδηά από ηηθ ΢ηεθάλη από ηηθ κε ηνπιάρηζηνλ 8 βίδεο Υνξδνζηάηεο κε κηθξνκεηξηθά θνπξδηζηήξηα Μαλίθη από θιακνπξηά ζε δύν θνκκάηηα θνιιεκέλα θόληξα. Μήθνο ηαζηηέξαο: 87 έσο 89 cm Μήθνο παιιόκελεο ρνξδήο: 103 έσο 104 cm. Απνζηάζεηο ρνξδώλ αλά δεύγνο: 2 έσο 3 mm Καπάθη από ζπλζεηηθό δέξκα 10 ηληδώλ Βάζνο ζθάθνπο (κέρξη ην ζηεθάλη) 14 έσο 15.5 cm. 42. Έλα (1) ιανχην ζηεξηαλφ ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΢θάθνο από ζγνπξό θειεκπέθη, θνιιάληδεο από καόλη. Καπάθη από έιαην κε ςηιά λεξά. Κάησ θαβαιάξεο από έβελν κε εηδηθή θαηαζθεπή ώζηε λα δέρεηαη πηεδνειεθηξηθό ζύζηεκα. Πάλσ θαβαιάξεο από θόθαιν. Μεηαιιηθά θιεηδηά .Σαζηηέξα από έβελν πνπ λα ηειεηώλεη ρσλεπηά ζηελ ζύλδεζε κε ην θαπάθη. Πάρνο καληθηνύ 2,5-3,5 εθ. Μήθνο ρνξδήο 70 εθ. .Φάξδνο ηαζηηέξαο ζηνλ πάλσ θαβαιάξε έσο 3,5 εθ. Φάξδνο ηαζηηέξαο ζηελ ζύλδεζε κε ην θαπάθη έσο 4,5 εθ. Απόζηαζε ρνξδώλ αλά δεύγνο 2 έσο 3 mm. Καπιακάο θαπαθηνύ από θαξπδηά. Απόζηαζε ρνξδώλ αλά δεύγνο ζηνλ πάλσ θαβαιάξε έσο 7 mm. Απόζηαζε ρνξδώλ αλά δεύγνο ζηελ ζύλδεζε κε ην θαπάθη έσο 10mm. 43. Έλα (1) καληνιίλν ΢πλνιηθό θόζηνο: 2.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. hard case, maple body, spruce top, maple neck, ebiny fingerboard, rosewood bridge 44. Μία (1) θξεηηθή ιχξα ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ύςνο νξγάλνπ 53 – 55 cm. Πιάηνο νξγάλνπ 22 – 23.5 cm. Βάζνο νξγάλνπ 6 – 6.5 cm. ΢θάθνο από θαξπδηά ληόπηα, αθξηθάληθε ή ακεξηθάληθε. Καπάθη από θαηξάλη. Καβαιάξεο από κνπξηά. Πξνζθέθαιν (άλσ θαβαιάξεο) από έβελν ρσλεκέλνο ζηε βάζε ηεο ηαζηηέξαο. Υνξδνθξάηεο από έβελν ύςνπο 6 cm θαη πάρνπο 0.6 – 0,8 cm. Φηιέηα δηαθνζκεηηθά ζηα πιατλά ηνπ θαπαθηνύ θαη ζηηο ηξύπεο ηνπ. Σαζηηέξα δύν ζηξσκάησλ από ιεύθα ή έιαην θαη πιαζηηθό, κε δηαθνζκεηηθά θηιέηα ζην πιάη . Διάρηζην πιάηνο ηαζηηέξαο 4 cm. Μέγηζην πιάηνο ηαζηηέξαο 6.5 cm. Απόζηαζε ρνξδώλ από ηελ ηαζηηέξα 0.6 – 0.8 cm. Απόζηαζε ρνξδώλ κεηαμύ ηνπο 1.2 cm. Κιεηδηά καληνιίλνπ Shaller ρξώκαηνο αζεκί. Καξάβνια ή θνριία ζην θεθάιη.

45. Έλα (1) θξεηηθφ ιανχην ΢πλνιηθό θόζηνο: 2.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Κιίκαθα (απόζηαζε από θαβαιάξε ζε θαβαιάξε) 72 – 74 cm. ΢θάθνο από κνπξηά, θαξπδηά, θειεκπέθη θαη δηαρσξηζηηθά θηιέηα από έβελν. Κάησ θαβαιάξεο από έβελν. Πάλσ θαβαιάξεο από θόθαιν. Καπιακάο θαπαθηνύ από απιό καύξν πιαζηηθό πάρνπο 1-1.5 mm. Κιεηδηά κάξθαο Shaller πδξαπιηθά, ρξώκαηνο αζεκί ή ρξπζνύ. Σαζηηέξα από έβελν. Πιάηνο ηαζηηέξαο (ζην άθξν δίπια ζηνλ πάλσ θαβαιάξε): 3.7 cm. Πιάηνο ηαζηηέξαο (ζηελ βάζε ηνπ καληθηνύ): 5 cm. Απνζηάζεηο ρνξδώλ αλά δεύγνο: 2 έσο 3 mm. Απνζηάζεηο αθξαίσλ ρνξδώλ κεηαμύ ηνπο (ζηνλ θάησ θαβαιάξε): 5.3 έσο 5.5 cm. Απνζηάζεηο αθξαίσλ ρνξδώλ κεηαμύ ηνπο (ζηνλ πάλσ θαβαιάξε): 3.8 έσο 4 cm. Απόζηαζε ρνξδώλ από ηαζηηέξα (ζηνλ πάλσ θαβαιάξε): 0.4 έσο 0.6 mm. Απόζηαζε ρνξδώλ από ηαζηηέξα (ζηε βάζε ηνπ καληθηνύ): 2 έσο 2.2 mm . Απόζηαζε ρνξδώλ από θαπάθη (ζηελ ζέζε ηνπ θαπιακά): 0.5 έσο 0.7 cm. 46. Μία (1) αζθνκαληνχξα ΢πλνιηθό θόζηνο: 885 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Σν δέξκα λα είλαη από θαηζίθη, θαηεξγαζκέλν θπζηθά κε άικε ή άιιν αληίζηνηρν ηξόπν (όρη από βπξζνδεςείν) Σν ερείν λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από θέξαην Σν επηζηόκην λα είλαη από μύιν ή θόθαιν Σν επηζηόκην λα έρεη βαιβίδα αληεπηζηξνθήο Οη απινί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από θαιάκη Οη απινί λα έρνπλ από πέληε ηξύπεο ν θαζέλαο (ηζακπνύλα Κπθιάδσλ, Πόληνπ, Κξήηεο) Ζ Βάζε πνπ βξίζθνληαη νη απινί (ζ.ζ. ζθάθε) λα είλαη από θαιάκη ή μύιν. Αλ είλαη ζηηιβσκέλε λα είλαη κε θαηάιιειν ιάδη θαη όρη κε βεξλίθη Ζ ηνληθή ηεο λα είλαη ζη ή λην ή ξε 47. Μία (1) ηζακπνχλα ΢πλνιηθό θόζηνο: 885 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Σν δέξκα λα είλαη από θαηζίθη, θαηεξγαζκέλν θπζηθά κε άικε ή άιιν αληίζηνηρν ηξόπν (όρη από βπξζνδεςείν) Σν ερείν λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από θέξαην Σν επηζηόκην λα είλαη από μύιν ή θόθαιν Σν επηζηόκην λα έρεη βαιβίδα αληεπηζηξνθήο Οη απινί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από θαιάκη Οη απινί λα έρνπλ από πέληε ηξύπεο ν θαζέλαο (ηζακπνύλα Κπθιάδσλ, Πόληνπ, Κξήηεο) Ζ Βάζε πνπ βξίζθνληαη νη απινί (ζ.ζ. ζθάθε) λα είλαη από θαιάκη ή μύιν. Αλ είλαη ζηηιβσκέλε λα είλαη κε θαηάιιειν ιάδη θαη όρη κε βεξλίθη Ζ ηνληθή ηεο λα είλαη ζη ή λην ή ξε 48. Σξία (3) ζνπξάβιηα ΢πλνιηθό θόζηνο: 300 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΢νπξάβιηα ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπήο 49. Γχν (2) ζηάκλεο ΢πλνιηθό θόζηνο: 300 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Καηαζθεπή από θόθθηλν πειό Δπηθαλεηαθή πάισζε

50. Μία (1) Midi Ηιεθηξναθνπζηηθή θηζάξα ΢πλνιηθό θόζηνο: 2.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ρερό ζώκα από καόλη, κε θαπάθη από καζίθ spruce θαη ηαζηηέξα από rosewood. Δμαθσληθν SA πηεδνειεθηξηθό ζύζηεκα κε HIGH GLOSS θηλίξηζκα. 51. Έλα (1) mother keyboard πηάλνπ 7 1/2 νθηάβεο ΢πλνιηθό θόζηνο: 3.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Φεθηαθό ειεθηξηθό πηάλν κε βαξπθεληξηζκέλν πιεθηξνιόγην (hammer action) 88 πιήθηξσλ. Πεξηιακβάλεη 14 ξεαιηζηηθνύο ήρνπο πηάλνπ, strings, κπάζνπ θ.η.ι. παξκέλνπο από ηε ζεηξά Premium ReFills. Δθπιεθηηθά δείγκαηα stereo πηάλνπ κε 3 velocity layers. Γηαζέηεη pitch bender & modulation, 3 ππνδνρέο γηα πεληάι sustain, expression θ.η.ι., δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ ηνπ θιαβηέ, MIDI είζνδν θαη έμνδν θαζώο θαη USB MIDI interface γηα ζύλδεζε κε ππνινγηζηή PC & Mac, ρσξίο λα απαηηεί ηελ ύπαξμε MIDI interface. 52. Γχν (2) ζήθεο ζαληνπξηνχ ΢πλνιηθό θόζηνο: 800 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Υεηξνπνίεηεο ζήθεο βαξέσο ηύπνπ κε ηκάληεο εμάξηεζεο πςειήο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο ζηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεηηθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ. Άξηηα αηζζεηηθή εκθάληζεο. Ο πξνηεηλόκελνο θαηαζθεπαζηήο λα έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 53. Γχν (2) ζήθεο θηζάξαο ΢πλνιηθό θόζηνο: 400 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Υεηξνπνίεηεο ζήθεο βαξέσο ηύπνπ κε ηκάληεο εμάξηεζεο πςειήο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο ζηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεηηθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ. Άξηηα αηζζεηηθή εκθάληζεο. Ο πξνηεηλόκελνο θαηαζθεπαζηήο λα έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 54. Γχν (2) ζήθεο ιανχηνπ ΢πλνιηθό θόζηνο: 400 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Υεηξνπνίεηεο ζήθεο βαξέσο ηύπνπ κε ηκάληεο εμάξηεζεο πςειήο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο ζηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεηηθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ. Άξηηα αηζζεηηθή εκθάληζεο. Ο πξνηεηλόκελνο θαηαζθεπαζηήο λα έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 55. Γχν (2) ζήθεο νπηηνχ ΢πλνιηθό θόζηνο: 400 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Υεηξνπνίεηεο ζήθεο βαξέσο ηύπνπ κε ηκάληεο εμάξηεζεο πςειήο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο ζηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεηηθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ. Άξηηα αηζζεηηθή εκθάληζεο. Ο πξνηεηλόκελνο θαηαζθεπαζηήο λα έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 56. Μία (1) ζήθε θαλνληνχ ΢πλνιηθό θόζηνο: 400 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Υεηξνπνίεηεο ζήθεο βαξέσο ηύπνπ κε ηκάληεο εμάξηεζεο πςειήο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο ζηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεηηθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ. Άξηηα αηζζεηηθή εκθάληζεο. Ο πξνηεηλόκελνο θαηαζθεπαζηήο λα έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 57. Έλαο (1) εληζρπηήο κπάζνπ ΢πλνιηθό θόζηνο: 3.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ο εληζρπηήο κπάζνπ λα απνηειείηαη από δύν αλεμάξηεηα κνλάδεο. Δληζρπηήο: Dynamic Output Power: 350 W RMS Continuous Output Power: 300 W RMS Height: 2U / 9 cm Width: 19" / 48 cm

Depth: 12― / 30 cm Weight: 9 kg / 20 lbs Σν ερείν-θακπίλα λα δηαζέηεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:Frequency Response: 70 - 18k Hz Sensitivity: 103 dB Power Rating: 800 W RMS Impedance: 4 ohms Volume: 116 liters Height: 69 cm / 27" Width: 58 cm / 23" Depth: 44 cm / 17" Weight: 41 kg / 90 lbs Σα σο άλσ πξντόληα λα πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή 58. Έλα (1) Σξηβείν μερνλδξίζκαηνο ΢πλνιηθό θόζηνο: 5.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Καηαζθεπή κεηαιιηθώλ ηκεκάησλ κε έγρπζε, ΟΥΗ κε ζπλαξκνινγνύκελα κνξθνειάζκαηα. Γηπιό ηύκπαλν ηξηβέσλ γηα ηαπηόρξνλν μερόλδξηζκα-θηλίξηζκα. Μηθξνξύζκηζε ύςνπο μερνλδξίζκαηνο κε δηαβάζκηζε 1/10mm Αλακνλή αλαξξόθεζεο ζθόλεο. Μνλνθαζηθόο θηλεηήξαο 3ΖΡ Κύιηλδξνη πξνώζεζεο επελδπκέλνη κε θανπηζνύθ. 59. Έλα (1) Γηζθνπξίνλν (γσληάζηξα) ΢πλνιηθό θόζηνο: 2.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Υπηή θαηαζθεπή. Οδεγόο θαηεξγαδόκελσλ ηεκαρίσλ κε κνηξνγλσκόλην. Γπλαηόηεηα θιίζεο δίζθνπ 0-45 κνίξεο. Καιύκκαηα αζθαινύο ρξήζεο θαη θύθισκα απηόκαηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο. Μνλνθαζηθόο θηλεηήξαο 3ΖΡ 60. Έλα (1) Φαιηζνπξίνλν ηειεζθνπηθφ ΢πλνιηθφ θφζηνο: 3.000 € ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Υπηή θαηαζθεπή Γπλαηόηεηα θιίζεο δίζθνπ +-45 κνίξεο Καιύκκαηα αζθαινύο ρξήζεο θαη θύθισκα απηόκαηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο. Διάρηζηε νξηδόληηα δηαδξνκή δίζθνπ 50cm Μνλνθαζηθόο θηλεηήξαο 3ΖΡ 61. ΢εη κε δέθα (10) Κνπηηθά εξγαιεία ηφξλνπ ΢πλνιηθό θόζηνο: 800 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Μεηαιιηθό ηκήκα από ΖDD κε θαηεξγαζία ζθιήξπλζεο έσο 5cm από ηε ιαβή. Δξγνλνκηθή ζρεδίαζε-θαηαζθεπή ιαβήο. 62. Έλα (1) ΢χζηεκα απνξξφθεζεο βαξέσλ ξηληζκάησλ ΢πλνιηθό θόζηνο: 1.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Μνηέξ κνλνθαζηθό γηα δύν κεραλέο Αζόξπβε ιεηηνπξγία Ρόδεο κε θξέλν γηα εύθνιε κεηαθίλεζε. Δύθακπηνο ζπηξάι ζσιήλαο αλαξξόθεζεο 63. Έλαο (1) Αλαιπηήο θάζκαηνο ήρνπ κε ηα παξειθφκελά ηνπ ΢πλνιηθό θόζηνο: 3.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Δύξνο αλάιπζεο ήρσλ 20-20000Ζz Μηθξόθσλν κνλνθαηεπζπληηθό.

Οζόλε 14'' Γπλαηόηεηα ρξνληθήο θαη πνζνηηθήο έλδεημεο κεηαβνιήο ησλ παξαγόκελσλ αξκνληθώλ. Γπλαηόηεηα εθηύπσζεο ζηνηρείσλ. Δίζνδνη ζήκαηνο LINE IN-MIC IN

ΜΔΡΟ΢ Γ΄- ΔΞΟΓΑ ΑΝΑΓΙΟΡΓΑΝΧ΢Η΢- ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΟ Πξνυπνινγηζκνχ : «4.050,00» επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Παθέην Λνγηζκηθνχ ςεθηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ ήρνπ γηα PC θαη Mac. ΢πλνιηθό θόζηνο: 4.050 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Να πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ινγηζκηθά: Cubase (Mac & PC), Sonar, Reason (Mac & PC), Logic Pro 7, Finale 2006 (Mac & PC), Sibelius 4 (Mac & PC Complete edition), Sound Force, Adobe Audition (Mac & PC), Λνγνγξάθνο, ANTARES AUTOTUNE NATIVE V4, WIZOO DARBUKA ARABIC PERCUSSION SOFT SYNTH, WIZOO LATIGO LATIN PERCUSSION SOFT SYNTH, Garritan Personal Orchestra Soft Synth


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:13
posted:12/27/2009
language:English
pages:23