Yamaha Thailand Looktung Contest by fjzhxb

VIEWS: 231 PAGES: 8

									Yamaha Thailand Lookthung Contest 8th
ระเบียบการการประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8 ประจาปี 2551
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8 ประจาปี 2551 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จากัด ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ 1.1 ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ และซาบซึ้งศิลปะดนตรีโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งไทย 1.2 เพื่อปลูกจิตสานึก ให้เยาวชนได้สืบทอดมรดกเพลงลูกทุ่ง อันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย 1.3 เพื่อยกระดับการแสดงดนตรีให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 1.4 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่เยาวชนให้รู้จักการทางานเป็นทีม 1.5 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งเสพติด 2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 2.1 สมาชิกทุกคนจะต้องเป็นนักเรียน ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในภาคปกติหรือเทียบเท่า แต่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกันเท่านั้น 2.2 สมาชิกในวงต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี หรือเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2531 2.3 สมาชิกในวงประกอบด้วย 2.2.1 สมาชิกภายในวงทั้งหมดไม่เกิน 43 คน 2.2.2 นักร้องชาย 1 คน และนักร้องหญิง 1 คน (อนุโลมให้ใช้ชาย 2 คนหรือหญิง 2 คน สาหรับสถาบันที่ไม่ใช่สหศึกษา) 2.2.3 นักดนตรี Rhythm Section กาหนดดังนี้ กลอง, กีตาร์, เบส, และคีย์บอร์ด ทั้งนี้ไม่เกิน 5 คน 2.2.4 นักดนตรีเครื่องเป่าไม่เกิน 6 คนดังนี้ ก. เครื่องเป่าหลัก Brass Section ไม่เกิน 3 คน (ควรจัดดังนี้ Trumpet, Trumpet, Trombone) Saxophone Section ไม่เกิน 3 คน (ควรจัดดังนี้ Alto Saxophone, Tenor Saxophone, และ Baritone Saxophone ซึ่งสามารถใช้ Tenor Saxophone แทน Baritone Saxophone) ข. เครื่องเป่าเสริม นักดนตรีเครื่องเป่าหลัก สามารถเล่นเครื่องเป่าเสริม (Flute, Clarinet, Oboe ฯลฯ) ได้ 2.2.5 PERCUSSION และเครื่องดนตรีพื้นเมือง ไม่เกิน 4 คน 2.2.6 หางเครื่องเพลงละไม่เกิน 8 คน (อนุโลมให้ใช้หางเครื่องได้ 2 ทีม) 2.2.7 พิธีกรไม่เกิน 2 คน

1

Yamaha Thailand Lookthung Contest 8th

2.2.8

นักดนตรีสารองมีดังนี้ 2.2.8.1 นักดนตรี Rhythm Section 1 คน 2.2.8.2 นักดนตรี Percussion 1 คน 2.2.8.3 นักดนตรีเครื่องเป่าหลัก Brass Section 1คน 2.2.8.4 นักดนตรีเครื่องเป่าหลัก Saxophone Section 1 คน 2.2.8.5 นักร้องชาย 1 คน 2.2.8.6 นักร้องหญิง 1 คน 2.2.8.7 หางเครื่อง 2 คน วงดนตรีทุกวงต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่านั้น โดยที่ใบสมัครและเอกสารตรวจคุณสมบัติผู้เข้าประกวดจะต้องมีผู้บริหารการศึกษารับรองและประทับ ตราโรงเรียน

2.2.9

3. กติกาการประกวด 3.1 ทุกวงดนตรีทุกวงจะต้องเล่น 2 เพลง ประกอบด้วยเพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง (โดยนักร้องต้องร้องคนละ 1 เพลง และควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับเยาวชน และวัฒนธรรมอันดีงาม) 3.2 เวลาที่ใช้ในการประกวด 15 นาที โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่พิธีกรประกาศชื่อวงดนตรี และหยุดเวลา เมื่อการแสดงเพลงสุดท้ายจบ ( เวลารวมตั้งแต่ประกาศชื่อวง, Set up จนกระทั่งการแสดงเพลงสุดท้ายจบ ) 3.3 วงดนตรีทุกวงจะต้องแสดงสดบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน และห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด รูปแบบการแสดงให้เน้นถึงการนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้กับดนตรีลูกทุ่ง 3.4 สมาชิกในวงจะต้องเรียนในสถาบันเดียวกัน และส่งเข้าประกวดในนามของสถาบันเดียวกัน ซึ่งจะต้องรับรองความถูกต้องโดยท่านผู้อานวยการโรงเรียน 3.5 ระหว่างการประกวดตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ถ้ามีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวด ให้สามารถทาได้ โดยให้ใช้ได้เฉพาะตัวสารองที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 2.2.8 เท่านั้น 3.6 การแต่งกาย ให้แต่งกายสวยงามสุภาพเหมาะสมกับการแสดง 4. อุปกรณ์ดนตรีที่ใช้ในการประกวด 4.1 เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีอันได้แก่ กลองชุด ( 5 ใบ ประกอบด้วย Bass Drum 22”, Tom 13”, Tom 14” Floor Tom 16”, Snare Drum 14x5 ½ “, Cymbal with Boom Stand 2 , Hi-Hat with Stand 1, Double Foot Pedal 1 ) , Bongo, Conga Set, Microphone, Amplifier และเปียโนไฟฟ้าทางบริษทจะจัดเตรียมไว้ให้บนเวทีการประกวด และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือ ั เคลื่อนย้ายใดๆ ทั้งสิ้น 4.2 เครื่องดนตรีที่ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมมาเองได้แก่ กีตาร์ไฟฟ้า, เบสไฟฟ้า, คีย์บอร์ด (Synthesizer หรือ PSR) รวมทั้งเครื่องเป่า Brass Section และ Saxophone Section และต้องเป็นยี่ห้อ Yamaha เท่านั้น 4.3 เครื่องดนตรีเสริมหรือเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึง Effect และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมมาเอง และต้องแจ้งให้ทางผู้จดงานทราบด้วย โดยระบุในส่วนเอกสารตรวจคุณสมบัติ ั
2

Yamaha Thailand Lookthung Contest 8th

5. ข้อห้ามในการแสดง 5.1 ห้ามใช้วัสดุเชื้อเพลงทุกชนิด 5.2 ห้ามใช้สัตว์ทุกประเภท 5.3 ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด 5.4 ห้ามทาการแสดงที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมถึงการแสดงที่ขัดต่อหลักศาสนา 6. เกณฑ์การให้คะแนน 6.1 คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 6.1.1 ส่วนดนตรี………………คิดเป็น 70 คะแนน (เทคนิค,ความสามารถเฉพาะตัว,ความชัดเจน,การควบคุมในการเล่นดนตรี,ความกลมกลืน,การขับร้อง, พร้อมเพรียงในการเล่น Intro, Ending, Background, Accompaniment, หนัก, เบา, ยาว, สั้น) 6.1.2 ส่วนภาพรวม……………คิดเป็น 30 คะแนน (รูปแบบการแสดง, การเต้น, พิธีกร, รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม) 6.2 เกณฑ์การลงโทษ ( Penalty ) 6.2.1 กรณีที่ใช้เวลารวมเกิน 15 นาที ตัดคะแนนสุทธิ 1 คะแนนทุกๆ 10 วินาที เศษของวินาที คิดเป็น 1 คะแนน 6.2.2 คณะกรรมการตัดสินจะไม่ตัดสินให้คะแนนการแสดงภายนอกเวทีที่จัดไว้ให้ประกวด 6.2.3 กรณีส่งเสียงรบกวนที่กาลังแสดง และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่จัดงาน ตัดคะแนนสุทธิ 10 คะแนน 6.2.4 กรณีวงที่เข้าประกวดใช้ และ/หรือแสดงสิ่งที่ต้องห้ามตามข้อ 5 ตัดคะแนนสุทธิ 10 คะแนน 6.2.5 การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 7. การประท้วงและพิจารณาตัดสิทธิ์การประกวด 7.1 หากพบว่าวงที่เข้าร่วมการประกวดอาจจะกระทาผิดระเบียบการประกวด ตามที่ได้ระบุในระเบียบการฉบับนี้ อนุญาตให้ทาการร้องเรียนได้ โดยผู้ทจะทาการร้องเรียนจะต้องยื่นหนังสือร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ่ี พร้อมลงลายมือชื่อของผู้อานวยการโรงเรียนและประทับตราโรงเรียน ก่อนเริมการประกวดในแต่ละวัน ่ เป็นเวลาไม่นอยกว่า 1 ชั่วโมง หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า วงที่ถูกยื่นร้องเรียนได้ทาผิดระเบียบ ้ การประกวดจริงจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที 7.2 ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบการกระทาอันผิดระเบียบการประกวด (โดยมิใช่จาก การยื่นหนังสือร้องเรียน) ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการลงโทษ และการตัดสิทธิ์ การประกวด 8. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย 8.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันดนตรียามาฮ่า

3

8.2 ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเพลงลูกทุ่ง

Yamaha Thailand Lookthung Contest 8th

9 กาหนดการ 9.1 รับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม 2551 9.2 ปิดรับสมัคร วันที่ 22 กันยายน 2551 9.3 แถลงข่าว / จับฉลาก วันที่ 2 ตุลาคม 2551 ที่ The Mall บางกะปิ กรุงเทพฯ 9.4 รอบคัดเลือก วันที่ 19 ตุลาคม 2551 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่หอประชุมเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล วันที่ 25-26 ตุลาคม 2551 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี 6 ไลออนส์อุทิศ จังหวัดอุดรธานี 8 พฤศจิกายน 2551 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง และภาคตะวันออก ที่ MCC Hall The Mall บางแค กรุงเทพฯ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 รอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ MCC Hall The Mall บางแค กรุงเทพฯ วันที่ 21 ธันวาคม 2551 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงละครกาดเธียเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 9.5 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 มกราคม 2552 MCC Hall The Mall บางกะปิ กรุงเทพฯ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่จานวนวัน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หมายเหตุ 1. สาหรับการประกวดรอบคัดเลือก จะคัดเลือกเอาวงดนตรีที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 2 วง ของแต่ละภาค รวมทังหมด 10 วง จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 18 มกราคม 2552 ้ ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ กรุงเทพฯ

4

Yamaha Thailand Lookthung Contest 8th

2. การประกาศรางวัลระดับพิณต่างๆ จะประกาศหลังจากจบการแข่งขันในแต่ละวันและจะประกาศวงที่ได้ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังจากจบการแข่งขันวันสุดท้ายของแต่ละภาค 10. รางวัล 10.1 รางวัลรอบคัดเลือก 10.1.1 รางวัลระดับพิณเพชร ได้คะแนน 90-100 คะแนน จะได้รับรางวัล • โล่เกียรติยศ “พิณเพชร” • บัตรกานัลเครื่องดนตรี Yamaha มูลค่า 30,000 บาท 10.1.2 รางวัลระดับพิณทอง ได้คะแนน 80-89.99 คะแนน จะได้รับรางวัล • โล่เกียรติยศ “พิณทอง” • บัตรกานัลเครื่องดนตรี Yamaha มูลค่า 20,000 บาท 10.1.3 รางวัลระดับพิณเงิน ได้คะแนนต่ากว่า 80.00 คะแนน จะได้รับรางวัล • โล่เกียรติยศ “พิณเงิน” • บัตรกานัลเครื่องดนตรี Yamaha มูลค่า 10,000 บาท 10.1.4 รางวัลพิเศษ “รางวัลวงดาวรุ่งน้องใหม่ดีเด่น” จะได้รับรางวัล • โล่เกียรติยศ “รางวัลวงดาวรุ่งน้องใหม่ดีเด่น” • บัตรกานัลเครื่องดนตรี Yamaha มูลค่า 10,000 บาท 10.2 รางวัลรอบชิงชนะเลิศ 10.2.1 รางวัลชนะเลิศ • ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี • รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 1 คัน • บัตรกานัลเครื่องดนตรี Yamaha มูลค่า 100,000 บาท 10.2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 • โล่เกียรติยศ • รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 1 คัน • บัตรกานัลเครื่องดนตรี Yamaha มูลค่า 60,000 บาท 10.2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 • โล่เกียรติยศ • รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 1 คัน • บัตรกานัลเครื่องดนตรี Yamaha มูลค่า 40,000 บาท 10.2.4 รางวัลดีเด่น 7 รางวัล • โล่เกียรติยศ • บัตรกานัลเครื่องดนตรี Yamaha มูลค่า 15,000 บาท 10.2.5 รางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยม 1 รางวัล

5

• โล่เกียรติยศ • เกียรติบัตร
Yamaha Thailand Lookthung Contest 8th

10.2.6

รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม 1 รางวัล • โล่เกียรติยศ • เกียรติบัตร 10.2.7 รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม 1 รางวัล • โล่เกียรติยศ • เกียรติบัตร หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรจากบริษัทฯ 11. การสมัครเข้าร่วมการประกวด 11.1 การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 และปิดรับสมัครวันที่ 22 กันยายน 2551 11.2 การขอรับใบสมัคร 11.2.1 บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จากัด 11.2.2 โรงเรียนดนตรีสยามกลการทั่วประเทศ 11.2.3 ตัวแทนจาหน่ายเครื่องดนตรียามาฮ่าทั่วประเทศ 11.2.4 www.looktungyamaha.com, www.yamaha.co.th 11.3 ใบสมัครเข้าร่วมประกวด ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ไม่เกินวันที่ 22 กันยายน 2551 โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (Fax) ได้ที่ การประกวด Yamaha Lookthung Contest 8th บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จากัด ส่วนการตลาดคอมโบ้ 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 4,6,15 และ 16 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ยากรเป็นสาคัญ) ทางโทรสาร (Fax) 0-2216-2082 ภายในวันที่ 22 กันยายน 2551 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการและการสมัครได้ที่ (วันจันทร์ – วันศุกร์) โทร. 02-215-2626-39 ต่อ ส่วนการตลาดคอมโบ้ หรือ ต่อ 124 ติดต่อ คุณดารณี ประสานงานเกี่ยวกับการประกวดได้ที่ (ทุกวัน) โทร. 087-824-5010 ติดต่อ คุณต่อ (จักษ์กรี คลิ้งบัวทอง)

6

Yamaha Thailand Lookthung Contest 8th

11.4 เอกสารผู้เข้าประกวด 11.4.1 เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ นักดนตรีทุกคนจะต้องระบุเลขที่ประจาตัวนักเรียน ระดับชั้นเรียน, อายุ, วันเดือนปีเกิด, อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหาร สถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษาทุกหน้า สาหรับนักดนตรีสารอง โปรดระบุในเอกสารตรวจคุณสมบัตวาเป็นนักดนตรีสารองและ ิ่ โปรดระบุเครืองดนตรีทสารองด้วย ่ ่ี กาหนดส่งภายในวันที่ 22 กันยายน 2551 11.4.2 บัตรประจาตัวนักเรียน ต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนในวันงาน และทางเจ้าหน้าทีจะขอเก็บบัตรนักเรียนตัวจริงไว้ โดยจะส่งคืนให้ ่ หลังจากเสร็จงานของวันทีวงเข้าประกวด ่ กรณีไม่มีบัตรประจาตัวนักเรียน ทางโรงเรียนต้องทาหนังสือรับรองมาให้ทางผู้จัดงาน โดยผ่านการ ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา กรณีเปลี่ยนเพลงที่ใช้แสดง รอบคัดเลือก 1. เปลี่ยนเพลงได้ทั้ง 2 เพลง 2. ต้องแจ้งเปลี่ยนเพลง ไม่เกินวันที่ 3 ตุลาคม 2551 3. ต้องทาหนังสือแจ้งการเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นลายลักษณ์อักษร รับรองโดยผู้บริหารการศึกษาและประทับตราสถานศึกษา รอบชิงชนะเลิศ 1. เปลี่ยนเพลงได้ทั้ง 2 เพลง 2. ต้องแจ้งเปลี่ยนเพลง ไม่เกินวันที่ 6 มกราคม 2552 3. ต้องทาหนังสือแจ้งการเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นลายลักษณ์อักษร รับรองโดยผู้บริหารการศึกษาและประทับตราสถานศึกษา 12. การเปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวด และรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวด และรางวัลที่อาจจะมีขึ้น 13. ภาพและเสียง ผลงานภาพและเสียงอันเกิดจากการบรรเลงทั้งบนเวทีและบริเวณงานของวงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดถือเป็น กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จากัด บริษัทฯ มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะนาผลงานดังกล่าวไปกระทา การใดได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือแจ้งให้ผู้ใดทราบล่วงหน้า

7

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ใดแอบอ้างการเป็นเจ้าของ ลอกเลียนแบบ ทาซ้า ดัดแปลง หรือนาผลงานดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ หากผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์โดยการกระทาข้างต้น บริษัทฯ จะฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ละเมิดให้ถึงที่สุด

8


								
To top