II rok Filologia Polska

Document Sample
II rok Filologia Polska Powered By Docstoc
					II rok Filologia Polska z językiem niemieckim Praktyka ciągła po II roku studiów – 30 (60) godzin Studentów specjalności filologia polska z językiem niemieckim obowiązuje 60 godzin praktyk pedagogicznych ciągłych (30godz. FP, 30godz. JN), odbywanych w IV semestrze (od 1 września). Studenci odbywają praktyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych. Na 30 godzin, które student powinien przepracować w szkole składają się: - lekcje hospitowane 20 godzin, - lekcje przeprowadzone przez studenta 6 godzin, - uczestnictwo w innych formach pracy nauczyciela 4 godziny.

Student w ramach praktyk powinien: - w miarę możliwości hospitować wszystkie lekcje kolegów odbywających praktykę w tej samej szkole; - aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat przeprowadzonych lub obserwowanych lekcji; - uczestniczyć we wszelkich dodatkowych formach pracy nauczyciela, takich jak:  Prowadzenie dokumentacji szkolnej,  Kontrola zeszytów,  Praca wychowawcy klasowego,  Zajęcia pozalekcyjne,  Przygotowanie środków dydaktycznych,  Udział w uroczystościach szkolnych,  Udział w dyżurach w czasie przerw między lekcjami, itp. Pozostałe obowiązki studenta to: - przygotowywać się do lekcji starannie, opracowując szczegółowe konspekty w języku polskim lub niemieckim, które potem należy dołączyć do ogólnej dokumentacji dotyczącej przebiegu praktyk; - starannie prowadzić własną dokumentację, tzn. prowadzić notatki z przebiegu lekcji hospitowanych i uwagi o nich oraz z lekcji samodzielnie prowadzonych (dzień, godzina, klasa, lekcja przeprowadzona wg załączonego konspektu).

data, godzina klasa

temat lekcji lub innych zajęć

uwagi praktykanta

Po zakończeniu praktyk (pod tabelką), pod wszystkimi notatkami należy zrobić podsumowanie godzinowe odbytych praktyk wg następującego wzoru: - lekcje prowadzone: ……………….. godzin - lekcje hospitowane ……………….. godzin - inne formy pracy ………………. godzin _____________________________ Razem …………. Godzin Na zakończenie zajęć należy zamieścić własne uwagi na temat odbytej praktyki oraz uzyskać potwierdzenie i recenzję nauczyciela kierującego praktyką oraz pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły. Uwagi praktykanta ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . Uwagi nauczyciela-opiekuna ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . Podpis nauczyciela Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

Uwagi praktykanta powinny zwierać: - samoocenę wiedzy merytorycznej i umiejętności jej wykorzystywania, umiejętności wykorzystywania środków dydaktycznych oraz stosowania różnych rozwiązań metodycznych; - ocenę przydatności wiedzy teoretycznej w organizowaniu procesu dydaktycznowychowawczego; - ocenę zespołów uczniowskich.

Zaliczenie praktyk: W ciągu tygodnia po zakończeniu praktyk student przedkłada opiekunowi praktyk dokumentację: 1. Dzienniczek praktyk (patrz tabelka wyżej), gdzie odnotowuje tematy lekcji hospitowanych i prowadzonych samodzielnie oraz wpisuje inne formy zajęć, pamiętając o liczbie godzin do przepracowania. (proszę pamiętać, że sprawdzanie wszelkiego rodzaju testów, prac klasowych, prac domowych czy zeszytów, jak i przygotowanie się do lekcji, tzn. pisanie konspektu + omówienie lekcji przed i po jej przeprowadzeniu, należą również do zadań praktykanta i należy je odnotować dzienniczku praktyk. Proszę jednak uważać, aby te czynności nie stanowiły decydującej części całości praktyk, np. nie zajęły Państwu 5 czy 8 godzin) 2. Konspekty do przeprowadzonych samodzielnie lekcji (wybiorę spośród nich 5 do oceny). Możliwe jest przedłożenie jednego konspektu do lekcji przeprowadzonej w dwu różnych klasach, ale z zastrzeżeniem, aby nie zdarzało się to nagminnie oraz żeby ten sam konspekt nie był wykorzystywany np. pięć razy. Proszę tego przestrzegać! Wybieram losowo 5 konspektów do oceny. 2. Uwagi praktykanta. 3. Uwagi nauczyciela-opiekuna + pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły.

II rok Filologia Polska z językiem niemieckim praktyka obserwacyjna

Studentów specjalności filologia polska z językiem niemieckim obowiązuje 20 godzin (15 godzin język niemiecki, 5 godzin język polski) obserwacyjnych praktyk pedagogicznych, odbywanych w IV semestrze. Studenci odbywają praktyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Praktykanci są zobowiązani przeprowadzić w tym czasie 1-2 lekcje samodzielnie. Aby uzyskać zaliczenie, należy przedłożyć opiekunowi praktyk sprawozdanie (w języku polski lub niemieckim) oraz konspekt do lekcji przeprowadzonej. Termin składania dokumentów: 20.05.2008. Dyżur opiekuna praktyk: Wtorek: 10.35-11.20 lub 17.50-18.10 w pok. 108 Życzę udanych praktyk! Katarzyna Krzemińska