Justificació L'Institut Ramon Llull i els programes d'Humanitats i

Document Sample
Justificació L'Institut Ramon Llull i els programes d'Humanitats i Powered By Docstoc
					Beques Institut Ramon Llull – UOC d’Estudis Catalans


Justificació

L’Institut Ramon Llull i els programes d’Humanitats i Filologia catalana de la UOC
volen oferir conjuntament un servei a tots els estudiants, professors i departaments
d'arreu del món que tenen un interès en els Estudis Catalans. La UOC ofereix les
titulacions de Filologia catalana i d'Humanitats a través d'Internet. Això implica que
qualsevol persona pot seguir els cursos des de qualsevol lloc del món: de fet ja hi ha
estudiants que resideixen lluny de Catalunya i segueixen aquests estudis.

Des de la perspectiva dels Estudis Catalans, la voluntat de l’Institut Ramon Llull i de la
UOC és treballar conjuntament amb estudiants, lectors i professors de fora dels
Països Catalans que s'esforcen per difondre la llengua, la literatura, la història, l'art,
l'economia i el coneixement en general de tot el que té a veure amb la cultura catalana
en l'àmbit universitari. Des d'aquest punt de vista, ens sembla necessari col·laborar amb
les universitats de l'exterior que ofereixen ensenyaments de llengua i cultura catalanes,
així com amb les associacions de catalanística a l'estranger.

Per altra banda, constatem que els Estudis Catalans en universitats estrangeres tenen
dificultats per oferir un ventall ampli de matèries. Tot i que hi ha multitud de professors,
lectors i estudiants interessats, cap universitat no pot oferir sinó un nombre reduït de
cursos (normalment uns pocs de llengua i alguna introducció a la literatura). La raó és
que la concentració d'estudiants mai no és prou gran, per la qual cosa una oferta més
àmplia seria molt costosa en relació al rendiment que la universitat en trauria.

És des d'aquest punt de vista que l’Institut Ramon Llull i la UOC volen contribuir a
reforçar la presència dels Estudis Catalans. A través dels diversos departaments de
romanística, llengües modernes, estudis culturals i area studies, pretenem oferir als
estudiants que ho desitgin cursos d'aprofundiment en llengua, literatura, art, història,
i fins i tot d’economia o dret que la UOC ja està oferint per als seus propis estudiants.

Les beques que presentem en aquest document fan possible que els estudiants de fora
de l'àmbit català tinguin coberts els costos de matrícula, de materials didàctics i de
tramesa postal d'un curs universitari de la UOC.

Més enllà d'això, l’Institut Ramon Llull i els programes d'Humanitats i Filologia
catalana de la UOC tenen la voluntat d'impulsar convenis amb les universitats
interessades que també puguin oferir cursos virtuals per als estudiants universitaris, dins
o fora de l’àmbit català.

Finalment, és previst d’oferir un Certificat Internacional d'Estudis Catalans als
estudiants que completin un nombre suficient de crèdits i, més endavant, de preparar
una oferta d'Estudis Catalans vehiculada en llengües de difusió internacional, per als
interessats que encara no coneguin prou la llengua catalana. En la perspectiva de l’Espai
Europeu d’Educació Superior, creiem que cal aspirar a l’establiment de convenis
interuniversitaris que permetin oferir l’accés internacional a Estudis Catalans de Grau o
de Postgrau, en modalitat de titulació conjunta.Bases

L’Institut Ramon Llull i la Universitat Oberta de Catalunya ofereixen fins a 25
BEQUES a estudiants matriculats en universitats localitzades fora de l'àmbit lingüístic
català* i que vulguin matricular-se en un dels cursos d'Estudis Catalans que oferta la
UOC. Aquestes beques aniran exclusivament destinades a sufragar les despeses de
matrícula, materials didàctics, connexió i tramesa postal de materials de l'assignatura
que l'estudiant esculli.


Per tal de sol·licitar aquestes beques, els estudiants hauran d'enviar per correu postal el
següent:

  a. El formulari de sol·licitud que es detalla a l'Annex 1
  b. El seu expedient acadèmic de la universitat no espanyola on està matriculat
  c. Una carta signada per un professor en plantilla del seu departament o facultat.
   En aquesta carta, el dit professor haurà de:
     o Donar suport a la candidatura de l'estudiant
     o Comprometre's a gestionar l'avaluació de l'estudiant (lliurar i trametre
       l'examen, si n'hi ha, en el dia i l'hora assenyalats dins el calendari UOC)
       (vegeu Annex 3, arxiu en format pdf).

Nota important: aquest aval no el poden fer els lectors de català o d'espanyol; ha de ser
un membre de la plantilla del professorat dels departaments corresponents.

* També es prendran en consideració les sol·licituds provinents de la Universitat de
Perpinyà, amb la qual la UOC té un conveni signat.Notes tècniques

Enviar les sol·licituds: la documentació original s'ha d'enviar per correu postal a
Coordinador/a Beques Institut Ramon Llull - UOC d'Estudis Catalans
Estudis d'Humanitats i Filologia catalana
Universitat Oberta de Catalunya
Av. Tibidabo, 39, planta -2
08035 Barcelona
Degut a la lentitud del correu, recomanem que s'enviï la documentació també per fax
(+34 93 417 64 95) o almenys el formulari de sol·licitud per correu electrònic
(ciec@uoc.edu).

Termini: els terminis de presentació de sol·licituds són el 30 d’abril (per a matricular-se
el semestre de Tardor) i el 30 de novembre (per a matricular-se el semestre Primavera).
Resolució i confirmació de les beques: la resolució de les beques i la seva notificació
tindrà lloc un mes després del termini de lliurament de les sol·licituds. Aleshores els
sol·licitants tindran quinze dies per confirmar que accepten la beca per mitjà de correu
electrònic o correu postal. Un cop confirmada la beca, la UOC procedirà a trametre els
materials didàctics de les assignatures i els codis d'accés al Campus Virtual de la UOC a
l'adreça que ha fet constar l'estudiant.

Treball en línia: els estudiants no tenen obligació de desplaçar-se a Catalunya sota cap
concepte. Podran fer el treball de curs des de casa sempre que tinguin un ordinador en
condicions (per a més informació, vegeu l'apartat d'Informació general més avall) i
segueixin les indicacions que figuren al pla docent de la seva assignatura i les del seu
consultor.

Tutor/a: els estudiants tindran un tutor, la tasca del qual serà assessorar-los i orientar-
los en relació a la matrícula, els tràmits administratius i tot el que fa referència a
estudiar a la UOC en general.

Consultor/a: en cada assignatura, els estudiants tindran un consultor que els orientarà
en tot el que faci referència al treball d'aprenentatge i als criteris d'avaluació d'aquella
assignatura concreta.

Llengües de treball: els materials didàctics de les assignatures ofertades estan editats
majoritàriament en llengua catalana. Els consultors i els tutors dels nostres estudis
utilitzen també el català en les comunicacions dins les aules virtuals. Per tant, és
imprescindible que els candidats puguin llegir còmodament textos escrits en català. Els
treballs de curs i els exàmens es poden fer en català o en castellà (en la majoria dels
casos, els consultors accepten també treballs redactats en francès o anglès). Per tant, en
cas que es vulguin fer servir llengües altres que el català o el castellà, caldrà que els
estudiants primer demanin als seus tutors quines possibilitats hi ha en cada assignatura.

Calendari lectiu: l'activitat docent de la UOC es duu a terme en els períodes següents
(hi pot haver variacions poc importants):

  a. El semestre de tardor comença entre el 10 de i el 15 setembre i acaba entre el 20
    i el 22 de desembre
  b. El semestre de primavera comença la darrera setmana de febrer i acaba entre el
    27 i el 31 de maig.

Els estudiants becats per la UOC hauran d'incorporar-se i iniciar el seu estudi en les
dates indicades, independentment dels calendaris lectius que tinguin en les seves
universitats d'origen. Si s'incorporen a les seves aules amb retard, la UOC no garanteix
que es puguin acollir al sistema d'avaluació continuada, cosa que implica que
probablement hauran de fer obligatòriament un examen presencial.

Calendari d'exàmens: els exàmens de la UOC són durant els mesos de gener (semestre
de tardor) i de juny (semestre de primavera).

Oferta d'assignatures: l'oferta d'assignatures per al curs és a l'Annex 2 (arxiu en
format pdf). Aquesta oferta acadèmica de la UOC no inclou cursos d'aprenentatge de
llengua catalana de cap modalitat, sinó cursos d'estudi acadèmic de temes lingüístics,
literaris i culturals dels Països Catalans en un sentit ampli.
Informació general: per a més informació sobre com s'estudia a la UOC, recomanem
als candidats que visitin l'adreça web
http://www.uoc.edu/web/cat/launiversitat/estudis/estudis_a1.htm. Un cop seleccionats,
els becaris rebran també un paquet complet amb informacions i recursos.

Certificació: l'estudiant podrà obtenir un certificat de superació de l'assignatura
matriculada. Caldrà que ell mateix el sol·liciti a la Secretaria del campus virtual (Apartat
Secretaria/Tràmits/Documents/Certificat acadèmic personal).

Certificat Internacional d'Estudis Catalans: per obtenir aquest certificat, cal en
primer lloc que hi hagi un conveni específic entre la universitat de l'estudiant i la UOC.
Caldrà que els estudiants s'informin en la seva pròpia universitat sobre la possibilitat de
cursar aquests estudis.

Execució de la beca: els estudiants becats no rebran en cap cas una quantitat de diners
en metàl·lic, sinó un codi mitjançant el qual podran matricular-se de forma gratuïta a
l'assignatura que ells escullin. En cap cas la beca cobrirà les despeses d'ulteriors
matrícules de l'estudiant en cas que no superi l'assignatura escollida o en cas que
estigués interessat en cursar altres assignatures.

Limitació de les beques: Llevat de casos excepcionals pactats entre les universitats
afectades, la UOC no concedirà més d'una beca a un mateix estudiant.
Annex 1.
BEQUES INSTITUT RAMON LLULL - UOC D’ESTUDIS CATALANS
Formulari de sol·licitud (Ompliu-lo, si us plau, en alfabet llatí)

                Dades de l’estudiant
Nom(s):
Cognom(s):
Sexe: Dona/Home
Núm. de passaport o DI:
Adreça postal particular:
Adreça de tramesa: (Si a la vostra adreça habitual podeu tenir problemes per rebre
paquets de correu, feu constar aquí una adreça segura per rebre els materials didàctics
de la UOC).

Correu electrònic de contacte:
Telèfons:
Fax:
Nom i correu electrònic del lector de català (opcional):
Carrera universitària que està cursant a la universitat d’origen:

Assignatura escollida en primera opció (v.Annex 2):
Semestre en què vol cursar-la: Primavera Tardor

Assignatura escollida en segona opció:
Semestre en què vol cursar-la: Primavera     Tardor
Altres observacions (necessitats lingüístiques especials, discapacitats, etc.):

(NOTA: La UOC matricularà l’estudiant de l’assignatura de 2a opció en cas que
l’assignatura de 1a. opció se suspengui per qualsevol causa).

 Dades del professor universitari que avala la sol·licitud de l’estudiant
(Atenció: ha de ser un professor de plantilla; no pot ser el lector de català o d’espanyol)

Nom(s):
Cognom(s):
Sexe: Dona / Home
Títol (Dr/a., Sr./a, )
Estatus acadèmic (lecturer, professor, utilitzeu la denominació en la llengua original)

Núm. de passaport o DI:
Correu electrònic de contacte:
Telèfon professional:
Telèfon particular:
Fax:
Departament:
Adreça postal a la universitat:
Adreça particular:
Per la present, els demano que prenguin en consideració la meva sol·licitud per a
una beca UOC d’Estudis Catalans. Declaro que estic al corrent dels requeriments
informàtics que comporta estudiar a la UOC, així com del calendari acadèmic del
curs vinent. Accepto les bases d’aquestes beques i declaro que són certes totes les
dades que figuren a la present sol·licitud.

Data:
Signatura de l’estudiant
Annex 2: Oferta d’assignatures
Els “crèdits” equivalen a unes 10 hores lectives. Per a les assignatures ombrejades, es
recomana consultar el responsable de Beques Institut Ramon Llull - UOC d’Estudis
Catalans abans de matricular-s’hi (c-e: ciec@uoc.edu). La UOC es reserva el dret de
modificar aquesta oferta de matrícula quan ho estimi necessari. Per més informació
sobre els continguts de les assignatures, podeu consultar el web de la UOC. Per
assignatures de Filologia catalana,
http://www.uoc.edu/web/cat/launiversitat/estudis/filo_assign.htm. Per assignatures
d’altres estudis, http://www.uoc.edu/web/cat/launiversitat/estudis/home.htm?2.
Trobareu la informació a l’apartat “Pla d’estudis/Quadre d’assignatures”.SEMESTRE DE PRIMAVERA
            Nom assignatura             Codi  Crèdits

     ASSIGNATURES D’HISTÒRIA I SOCIETAT
Anàlisi de la normativa catalana                07_026   7,5
Història de la llengua catalana I                07_013    6
Història de la llengua catalana II               07_014    6
Història econòmica de Catalunya                 01_066    6
Prehistòria i història antiga de Catalunya           04_025   4,5
Política i planificació lingüístiques              07_070   4,5
Sociolingüística catalana                    07_032    6

       ASSIGNATURES DE LINGÜÍSTICA
Dialectologia catalana                     07_031    6
Fonètica i fonologia catalanes                 07_011    6
Gramàtica històrica catalana I: els orígens de la llengua    07_019   7,5
Gramàtica històrica catalana II: l'evolució del sistema     07_020   7,5
Lexicologia catalana                      07_029    6
Llengua catalana I (Hum)                    04_133    6
Llengua catalana III: pragmàtica i discurs           07_024   7,5
Morfologia catalana                       07_030    6
Sintaxi catalana                        07_012    6
        ASSIGNATURES DE LITERATURA
Introducció a la literatura catalana              04_015   4,5
Literatura catalana contemporània I               07_005    6
Literatura catalana contemporània II              07_018    6
Literatura catalana medieval I: el naixement d'una literatura  07_006    6
Literatura catalana medieval II                 07_028    6
Literatura catalana moderna I: el Renaixement          07_015    6
Literatura catalana moderna II                 07_016    6
Literatura catalana: teoria i crítica              07_017    6
Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya        07_063    6
Estudis literaris i tecnologies digitals            07_067   4,5
Poesia catalana actual                     07_064   4,5
Temes de literatura universal                  07_081    6
   ASSIGNATURES TÈCNIQUES I INSTRUMENTALS
Edició de textos catalans                    07_021   7,5
Assessorament i serveis lingüístics               07_065    6
Lingüística computacional                    07_073    6
Llengua catalana IV: les tecnologies del llenguatge       07_025   7,5
SEMESTRE DE TARDOR
            Nom assignatura              Codi  Crèdits

     ASSIGNATURES D’HISTÒRIA I SOCIETAT
Anàlisi de la normativa catalana                07_026   7,5
El llenguatge en les ciències humanes i socials         04_123   4,5
Història de la llengua catalana I                07_013    6
Història de la llengua catalana II               07_014    6
Història del dret català                    03_047    6
Sociolingüística catalana                    07_032    6

       ASSIGNATURES DE LINGÜÍSTICA
Dialectologia catalana                     07_031    6
Fonètica i fonologia catalanes                 07_011    6
Gramàtica històrica catalana I: els orígens de la llengua    07_019   7,5
Gramàtica històrica catalana II: l'evolució del sistema     07_020   7,5
Lexicologia catalana                      07_029    6
Llengua catalana I (Hum)                    04_133    6
Llengua catalana III: pragmàtica i discurs           07_024   7,5
Morfologia catalana                       07_030    6
Sintaxi catalana                        07_012    6
       ASSIGNATURES DE LITERATURA
Introducció a la literatura catalana              04_015   4,5
L'estudi de la literatura catalana: ordre i cànon        07_068   4,5
Literatura catalana contemporània I               07_005    6
Literatura catalana contemporània II              07_018    6
Literatura catalana medieval I: el naixement d'una literatura  07_006    6
Literatura catalana medieval II                 07_028    6
Literatura catalana moderna I: el Renaixement          07_015    6
Literatura catalana moderna II                 07_016    6
Literatura catalana: teoria i crítica              07_017    6
Literatura comparada                      07_069    6
Literatures romàniques medievals                07_074    6

   ASSIGNATURES TÈCNIQUES I INSTRUMENTALS
Edició de textos catalans                    07_021   7,5
Lexicografia i terminologia                   07_072    6
Llengua catalana IV: les tecnologies del llenguatge       07_025   7,5
Teoria i pràctica de la traducció                07_043    6
ANNEX 3:
Model de carta d’aval d’un professor universitari del departament on està adscrit
l’estudiant.
(NOTA: hi ha un model en català i un en anglès, però també es pot enviar en alemany o en qualsevol altra
llengua romànica)


                     Versió en català

Sr/a. Coordinador/a Beques UOC d’Estudis Catalans
Estudis d’Humanitats i Filologia catalana
Universitat Oberta de Catalunya
Av. Tibidabo, 39, planta -2
08035 Barcelona
CATALONIA-SPAIN

Benvolgut/da senyor/a,

Sóc professor/catedràtic del departament XXXX de la Universitat XXXX i m’he llegit
les bases de les Beques d’Estudis Catalans .

Em plau donar suport a la sol·licitud que presenta l’estudiant XXXX per a una
d’aquestes beques. L’estudiant XXXX està cursant estudis de XXXX i està interessat en
ampliar els seus coneixements de la cultura catalana. És un estudiant seriós, complidor i
amb la iniciativa que requereix l’aprenentatge a distància.

Amb aquesta carta també em comprometo a garantir que l’estudiant podrà realitzar
l’avaluació presencial que calgui de forma adequada. Entenc que aquest compromís
comporta facilitar a l’estudiant l’examen o prova que s’escaigui en el dia i l’hora que
fixa el calendari de la UOC, així com assegurar-me que l’estudiant té un lloc i un
vigilant per realitzar la prova adequadament.

Rebi una salutació ben cordial,

Data:
Signatura:
               Versió en anglès

Sr/a. Coordinador/a Beques UOC d’Estudis Catalans
Estudis d’Humanitats i Filologia catalana
Universitat Oberta de Catalunya
Av. Tibidabo, 39, planta -2
08035 Barcelona
CATALONIA-SPAIN

Dear sir/madam,

I am a lecturer/professor at the Department XXXX, XXXXX University,
and I have read the information about the Beques d’Estudis Catalans.

I would like to give my full backing to the application presented by Mr./Ms
XXXXX for these scholarships. She/he is studying XXXX at our university
and has an interest in doing further work in Catalan studies. She/he is a
serious and reliable student and has shown the ability to work
independently, which is a necessary attitude for distance learning.

I am also willing to do whatever is necessary so that the student can sit one
exam if she/he is required to do so. I understand that this means that I
would hand the student the exam or test provided by the Universitat Oberta
de Catalunya at the date and time required and that I would make sure that
the student has a room to take it in and is adequately invigilated while
doing the task.

Yours sincerely,
Date:
Signature: