MONEY EXPO 2010 by cometjunkie46

VIEWS: 0 PAGES: 40

									         
MONEY EXPO 2010
200

งานมหกรรมการเงินครั้งแรก
                         2002

                         ก้าวกระโดดแห่งความสำเร็จ
                                                   2003

                                                   ฝันที่เป็นจริง
จัดขึ้นในโอกาสขึ้นปีที่ 20 วารสารการเงินธนาคาร  ด้วยยอดธุรกรรมกว่า 6,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่าตัว  ปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 24,000 ล้านบาท
ประสบความสำเร็จประเดิมจุดเริ่มต้น        ผู้เข้าชมงาน 70,000 คน                ผู้เข้าชมงานสูงเกินความคาดหมายถึง 500,000 คน
ด้วยยอดธุรกรรม 3,000 ล้านบาท
ผู้เข้าชมงาน 50,000 คน
                  2007

     การเงินพอเพียง ชีวิตพอเพียง               ลงทุนอย่างฉลาด สร้างโอกาสให้ชวต
                                                ีิ
                                                   2008

        ปริมาณธุรกรรม 99,000 ล้านบาท               ยอดธุรกรรมพุ่งทะลุ 140,000 ล้านบาท
          ผู้เข้าชมงานกว่า 860,000 คน                   ผู้เข้าชมงาน 910,000 คน
2004

เติมเต็มให้ชีวิต
                          2005

                          อนาคตที่สดใส
                                            2006

                                            ชีวิตหลากสีสัน
ความสำเร็จต่อเนื่องด้วยยอดธุรกรรม 54,000 ล้านบาท  ปริมาณธุรกรรม 80,000 ล้านบาท    ปริมาณธุรกรรม 81,000 ล้านบาท
ผู้เข้าชมงาน 600,000 คน              ผู้เข้าชมงาน 600,000 คน       ผู้เข้าชมงาน 800,000 คน
                                 2009
                  200

                     สร้างทุน สร้างสุข สนุกกับชีวิต ก้าวสู่ปีที่ 10 ของการกระจายความมั่งคั่ง
              ทำลายทุกสถิติด้วยยอดธุรกรรมกว่า 149,000 ล้านบาท      ไปสู่ทุกภาคส่วนของประเทศไทย
     ้                                ้
    ผูเข้าชมงานกว่า 745,000 คน ( ยังไม่รวมงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครังที่ 4 )
                                          ด้วยแนวคิด “เส้นทางสู่ความมั่งคั่ง”

               10 ปีแห่งความสำเร็จ
             มหกรรมการเงิน Money Expo
                ศูนย์กลางการเงินระหว่างสถาบันการเงินกับลูกค้าทุกระดับ
                        หนึ่งเดียวในประเทศไทย
              จากความสำเร็จของ งานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่ วารสาร การเงินธนาคาร ได้
         ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น “สื่อกลาง” ระหว่าง ธนาคาร
         สถาบันการเงิน กับประชาชนที่เป็นลูกค้ารายย่อย ไปจนถึงธุรกิจ SMEs ให้สามารถเข้าถึง
         “แหล่งเงิน” และ “แหล่งทุน” จากสถาบันการเงินได้โดยตรง ถือเป็น “ตลาดนัดทางการเงิน”
         แห่งแรกในประเทศไทยและในโลก
              ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา งานมหกรรมการเงิน Money Expo ได้รับความสนใจ
         จากประชาชนและนักธุรกิจเข้าร่วมชมงานมากมาย รวมกว่า 5,135,000 คนแล้ว และมี
         ยอดธุรกรรมการเงินเกิดขึ้นในงานรวมกันมากกว่า 636,000 ล้านบาท
              ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่เพียงสร้างความพึงพอใจให้กับสถาบันการเงินและองค์กรต่างๆ ที่
         เข้าร่วมออกบูธในงานเท่านั้น แต่ยังได้ก่อให้เกิดรอยยิ้มบนใบหน้าของประชาชนทุกคนที่มาร่วมงาน
4         เพราะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาและเธอมีโอกาสเดินช้อปผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ด้วยเงื่อนไข
         ที่พิเศษกว่าการขอสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินตามปกติทั่วไป การขอใช้บริการในงานก็
         ง่ายและสะดวกสบายแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย
MONEY EXPO 2010
              จากยอดธุรกรรมที่เกิดขึ้นในงานและจำนวนผู้เข้าชมงานมากมายนี้ ถื อ เป็ นกำลังใจสำคัญที่
         ทำให้ วารสาร การเงินธนาคาร มุ่งมั่นที่จะจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo ต่อไปอย่าง
         ต่อเนื่องทุกปี และขยายการจัดงานออกไปสู่ต่างจังหวัดทุกภาคของประเทศไทย เพื่อกระจายโอกาส
         และความมั่งคั่งไปสู่ต่างจังหวัด ให้โอกาสประชาชนในภูมิภาคได้เข้าถึงแหล่งเงินและแหล่งทุนอย่าง
         ทั่วถึงเท่าเทียมกัน
              จากการสำรวจของ บริษัท มายด์แชร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทมีเดียเอเยนซี่ผู้นำด้าน
         สื่อสารการตลาดเมื่อช่วงไตรมาสสองของปี 2552 พบว่า งานมหกรรมการเงิน Money Expo
         2009 ติ ด อั น ดั บ 1 ใน 5 ของ Top 5 กิ จ กรรมและการจัดงานที่ได้รับความสนใจจาก
         ประชาชนสูงสุด
              วันนี้ เราจึงสามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า งานมหกรรมการเงิน Money Expo เป็น
         งานมหกรรมประจำปีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักธุรกิจสูงสุดในทุกภาคของประเทศไทย
         และเป็นหนึ่งในงานมหกรรมที่ประชาชนตั้งตารอมากที่สุด เพื่อขอใช้บริการทางการเงินในงานซึ่งให้
         อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดและเงื่อนไขดีที่สุดในการขอสินเชื่อ และให้ผลตอบแทนดีที่สุดในด้านการลงทุน
     ปี พ.ศ. 2553 นี้ งานมหกรรมการเงิน Money Expo
ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว และยังคงความเป็นผู้นำเพียงหนึ่งเดียว
ในตลาดเงินและตลาดทุน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยกระจายความ
มั่งคั่งในระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ประชาชนทุกระดับ และ
                                                                       MONEY EXPO 2010
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ดังนั้น วารสาร การเงินธนาคาร
จึงมุ่งมั่นที่จะจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo 2010 ให้                               ่
                                            กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ให้
ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า ทุ ก ปี ภายใต้ แ นวคิ ด หลั ก เส้ น ทางสู่ ค วามมั่ ง คั่ ง  เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินพัทยา
The Road to Wealth โดยกระจายการจัดงานไปตามภูมิภาค                        ้
                                        จังหวัดชลบุรี ครังที่ 1 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
ต่างๆ ดังนี้

    ภาคกลาง
    งานมหกรรมการเงิน ครังที่ 10 กรุงเทพฯ จัดระหว่าง วันที่
              ้
6-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์                                               5
      ้ ่                   ้
ครอบคลุมพืนทีกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง รวมทังเปิดโอกาส
ให้ประชาชนทั่วประเทศ สามารถเข้ามาขอใช้บริการในงานในเงื่อนไข
เดียวกันด้วย

    ภาคตะวันออก                                 ศุ ภ รั ต น์ ควั ฒ น์ กุ ล ปลั ด กระทรวงการคลั ง เป็ น
    งานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี จัด            ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินโคราช จังหวัด
ระหว่าง วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์ประชุมพีช            นครราชสีมา ครั้งที่ 3 วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรีสอร์ท พัทยา ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ในภาค
ตะวันออกทั้งหมด
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                  ้
    งานมหกรรมการเงินโคราช ครังที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา
จัดระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้อง MCC Hall
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน
ทั้งหมด
    ภาคเหนือ
   งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
จัดระหว่าง วันที่ 12–14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ หอประชุม                                 ่
                                            ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีชวยว่าการกระทรวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด               การคลัง เปิดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
                                        วันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
6
MONEY EXPO 2010
         ก้าวเดินไปด้วยกันใน “เส้นทางแห่งความมั่งคั่ง”
                                   นายแบงก์พาเหรดเข้าร่วมงานถ้วนหน้า
                                                                  MONEY EXPO 2010
                                      ิ            ้ั
                                    ชาติศริ โสภณพนิช กรรมการผูจดการใหญ่ ธ.กรุงเทพ (ขวาสุด)
      จากความสำเร็จอันงดงามของ งานมหกรรมการเงิน                     ิ
                                    ต้อนรับนายกรัฐมนตรี อภิสทธิ์ เวชชาชีวะ (ที่ 3 จากซ้าย) และ
   ้
ครังที่ 9 Money Expo 2009 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ                   ้่
                                    ธาริษา วัฒนเกส ผูวาการธนาคารแห่งประเทศไทย (คนที่ 2 จาก
  ิ ิ
สิรกติ์ ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ทีผานมา   ่ ่      ขวา)
มีประชาชนเข้าชมงานอย่างล้นหลามกว่า 7 แสนคน มีการทำ
ธุรกรรมทางการเงินในงานสูงถึง 130,328.66 ล้านบาท ไม่
เพียงทำลายสถิติยอดธุรกรรมการเงินในงานมหกรรมการเงิน
                                                                      7
          ่ ่      ้
Money Expo ทีผานมาทุกครัง หากยังเป็นความสำเร็จทีสวน     ่
กระแสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง
อีกด้วย
      สำหรั บ งานมหกรรมการเงิ น ครั้ ง ที่ 10
Money Expo 2010 วารสาร การเงินธนาคาร จะเนรมิต
ศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ งชาติสิริกิติ์ทุกตารางนิ้ว ให้เต็ม เปี่ ย ม                   ้ั
                                    ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผูจดการ ธ.กสิกรไทย (คนที่
ด้ ว ยบรรยากาศแห่งความมังคัง แบ่งออกเป็น 8 โซน ด้วยกัน
               ่ ่                             ้
                                    2 จากซ้าย) นำทีมผูบริหารระดับสูงของธนาคารให้การต้อนรับ
ดังนี้                                 นายกรัฐมนตรี
                                                    ้ั
                                    กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผูจดการใหญ่ ธ.ไทยพาณิชย์ (ขวา
                                           ่     ี
                                    สุด) ถ่ายภาพทีระลึกในพิธเปิดบูธ
                                               2
           โซนบริการทางการเงิน
           “ทุกธนาคาร ทุกสถาบันการเงิน ท้าแข่งสุดยอด
           โปรโมชั่น พร้อมของแจกของแถมไม่อั้น”                     1
                  โซนสุ ด ยอดแห่ ง ความมั่ ง คั่ ง ที่ ป ระชาชนผู้ ม า
           ร่ ว มงานสามารถเลื อ กใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ได้ อ ย่ า ง       3
           หลากหลาย ที่ธนาคาร สถาบันการเงิน นำโปรโมชั่นมา
           ประชั น กั น แบบไม่ มี ใ ครยอมใคร ทั้ ง สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย
           สิ น เชื่ อ บุ ค คล สิ น เชื่ อ รถยนต์ สิ น เชื่ อ เพื่ อ การศึ ก ษา
           สิ น เชื่ อ ท่ อ งเที่ ย ว บั ต รเครดิ ต บั ต รเงิ น สด เปิ ด บั ญ ชี
           เงิ น ฝาก การออมเงิ น หลากรู ป แบบ และอื่ น ๆ อี ก
           มากมาย พร้อมรับของที่ระลึกพิเศษ แถมพกด้วยความ
8           สนุ ก กั บ ดารานั ก ร้ อ งชั้ น นำที่ แ ต่ ล ะบู ธ นำมาแสดงเรี ย ก
           ลูกค้าได้แน่นขนัดทุกปี
MONEY EXPO 2010
         1


                                               4
5    6
                                     MONEY EXPO 2010
    1. ธ.กสิกรไทย ยกทัพ K-Group พร้อมให้บริการรอบด้าน
    2. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย อวดโฉมชื่อใหม่
    3. ธ.กรุงศรีอยุธยา เนรมิตบูธเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ดีที่สุด
    4. ธ.เกียรตินาคิน มาในแนวคิด Sparkling Blue               9
    5. ธ.กรุงเทพ ชูแนวคิด เข็มทิศทางการเงิน
    6. ธ.ทหารไทย จำลองศูนย์ออกกำลังกาย ฟิตสุขภาพการเงิน
    7. ธ.ออมสิน เสนอการออมทุกรูปแบบ
    8. ธ.กรุงไทย เพื่อด้านที่ดีกว่าของชีวิต
    9. เคทีซี โชว์แนวคิดใหม่ ความจริง ความสุขยังมีอยู่


7  8                      9
         10                                 11
                                           12
0
MONEY EXPO 2010
          10. ธ.ธนชาต พลังการเงินไร้ขีดจำกัด
                                           13
          11. ธ.ทิ ส โก้ โชว์ e-TM นวัตกรรมทางการเงินใหม่ไม่ต้องใช้เงินสด
          12. บู ธ ธ.กรุ ง ไทย โดดเด่นด้วยสีฟ้าสดใส
          13. ธ.นครหลวงไทย แต่งบูธด้วยบอลลูนสีแดง
            ให้ ลู ก ค้ า รั บ ผลตอบแทนสูง
          14. นายกรั ฐ มนตรี มอบทุนการศึกษาให้อนาคตของชาติ
          15. พื้ น ที่ ค วามสุขทุกตารางเมตร ที่บูธ ธ.ไทยพาณิชย์
          16. ธอส. ให้ ว งเงินสินเชื่อบ้านสูงถึง 90%
          17. รมว.คลั ง เยี่ยมชมสินค้าเกษตรกรที่บูธ ธ.ก.ส.
     โซนบริการทางการเงิน
14             15
                MONEY EXPO 2010
                


   16          17
                      ลงทุนในทองคำกับออสสิริส                  กรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ทดลองยกทองคำ
                      ผู้ใช้บริการแน่นขนัด                              ่ ู
                                                   น้ำหนัก 12 กิโลกรัม ทีบธ เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส
                  โซนบริการทางการลงทุน
2                 “มางานเดียว ช้อปครบทุกวงจรตลาดทุน”
                       โซนสำหรับผู้รักการลงทุน เพื่ อ ความมั่ ง คั่ ง นั ก ลงทุ น จะได้ มี โ อกาสเปิ ด บั ญ ชี ล งทุ น และพู ดคุยกับ
MONEY EXPO 2010
                  ผู้เชี่ยวชาญการลงทุน จาก บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อให้นักลงทุนสอบถามและ
                  ใช้บริการลงทุนชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
                  ทองคำ กองทุ น รวมน้ ำ มั น กองทุ น รวมหุ้ น ระยะยาว (LTF) กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ (RMF)
                  กองทุ น รวมที่ ล งทุ น ในต่ า งประเทศ (FIF) รวมทั้ ง บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี ม าร์ เ ก็ ต แคปสู ง สุ ด ในตลาด
                  อย่าง ปตท. ที่ยกกันมาให้ข้อมูลทั้งเครือเพื่อการลงทุน
       บลจ.กสิกรไทย คึกคัก              กองทุนรวมร้อนๆ ที่บลจ.ไทยพาณิชย์            ยกมาทั้งกรุ๊ป ปตท.
                                                                MONEY EXPO 2010
                ้ั
ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจดการตลาดหลักทรัพย์ฯ                     ยกมาทั้งเครือตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ โสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ มอบของที่ระลึก                                                                3
         โซน SET in the City
         “ทุกข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หาได้ ในงานเดียว”
              เป็นโซนแห่งความมั่งคั่งในความรับผิดชอบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จูงมือบริษัทในเครือ
         อาทิ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลาดอนุพันธ์ ตลาดตราสารหนี้ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า บริษัท ศูนย์รับฝาก
         หลักทรัพย์ บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ไปจนถึง บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลัก
         ทรัพย์จัดการกองทุน ผนึกกำลังสร้างสรรค์กิจกรรมให้ความรู้นักธุรกิจและนักลงทุนชนิดไม่หวงข้อมูล พร้อม
         แนะนำช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจและเหมาะสมกับสไตล์ของนักลงทุนแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่
         ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น การเปิดพอร์ตลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ และอนุพันธ์ประเภทต่างๆ รวมทั้งจัด
         สัมมนาให้ความรู้เรื่องหุ้นและการลงทุน เรียกความสนใจจากผู้เข้าชมงานได้แน่นขนัดทุกครั้ง
                                           นักลงทุนหน้าเก่า-หน้าใหม่ เบียดเสียดหาความรู้
         จันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ สำนักงาน คปภ. (ซ้ายสุด)                    เมืองไทยประกันชีวิตแน่นเอี๊ยดทุกวัน
         ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี (ที่ 2 จากซ้าย) ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
                           ั     ั
         รมช.คลัง (ที่ 2 จากขวา) น.พ.พฤฒิชย ดำรงค์รตน์ รมช.คลัง
                    ิ
         (ขวาสุด) และสันติ วิรยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน Money Expo
         2009 (กลาง)
4                โซนถนนสายประกัน
                 “ทำประกันชีวิต ประกันภัยอย่างมั่นใจ ในถนนสายประกัน”
MONEY EXPO 2010
                     เป็นอีกหนึ่งโซนที่เติมเต็มความมั่งคั่งของประชาชนที่ต้องการลงทุนในระยะยาว เพราะ สำนักงาน
                 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผสานกำลังกับ สมาคมประกันชีวิตไทย
                 และสมาคมประกันวินาศภัย เปิดถนนสายประกันเพื่อนำเสนอบริการผลิตภัณฑ์ประกันนานารูปแบบ ไม่ว่าจะ
                 เป็น ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ ให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกใช้บริการ
                 ในรูปแบบประกันที่ตรงกับความต้องการแบบสบายๆ เพราะทุกบริษัทได้การรับรองจาก คปภ. ทั้งสิ้น ที่สำคัญ
                 บริษัทประกันแต่ละแห่งที่มาร่วมงาน ต่างพร้อมใจนำเสนอโปรโมชั่นแบบพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเบี้ยประกัน
                 และของที่ระลึกสุดเก๋ให้ลูกค้าที่ใช้บริการภายในงาน
                                                   อรัญ ศรีว่องไทย จากสมาคมประกันวินาศภัย
          ทำประกันที่ฟีนิกซ์ ประกันภัย   คึกคักไม่แพ้กัน บริษัท เอไอเอ         ให้ความรู้ดีๆ เรื่องประกันภัย
                                                                   MONEY EXPO 2010
                      ้
        กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช ดอกเบียต่ำสุดๆ เฉพาะ Money Expo                   ้ ั
                                        กสิกรไทย ยกศูนย์มาให้ความรูกบธุรกิจเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ
                                                                   5
             โซน Non Bank / SMEs
             “ดอกเบี้ยต่ำสุดฤทธิ์ ชนิด ไม่กู้...ไม่ ได้แล้ว”
                   ทั้ง Non Bank (สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร) และธนาคารผู้ให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs
                                        ่       ่              ิ ่
             ต่างนำผลิตภัณฑ์และบริการมาประชันกันอย่างเต็มที่ ไม่วาจะเป็น สินเชือบุคคล บัตรกดเงินสด บริการให้สนเชือ
             แก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs แถมด้วยคลินิก SMEs ให้คำปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจ SMEs โดยทีมเจ้าหน้าที่
             ผู้เชี่ยวชาญที่รวมพลกันมาให้บริการในงานนี้โดยเฉพาะ พร้อมโปรโมชั่นจูงใจทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษและ
             ของแจกของแถมสุดกิ๊บเก๋ เป็นอีกหนึ่งโซนที่ช่วยเติมความมั่งคั่งให้เจ้าของธุรกิจและผู้ใช้บริการ
SME Bank พา Call Center มาทั้งทีม      อิออนลูกค้าเพียบ                 ยูเมะพลัสก็ไม่น้อยหน้า
              อดีตนายกฯ ชวน หลีกภัย (ที่ 2 จากซ้าย) เยี่ยมชมบริการ            โซนที่ปรึกษาทางการเงิน ธ.กรุงเทพ...เก้าอี้ไม่เคยว่าง
              ที่ปรึกษาทางการเงินของ ธ.กรุงเทพ อย่างตั้งใจ โดยมี
              คาเรน เคมเบล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้ายสุด) ต้อนรับ
6                    โซนที่ปรึกษาทางการเงิน
                    “ต้องการคำแนะนำทางการเงินเมื่อไร ต้องไปโซนที่ปรึกษาทางการเงิน”
MONEY EXPO 2010
                         อยากมั่งคั่ง ต้องรู้เขารู้เรา โซนที่ปรึกษาทางการเงิน เต็มเปี่ยมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ซึ่งเป็น
                    เทรนเนอร์มืออาชีพที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพทางการเงินให้ผู้เข้าชมงาน ไม่ว่าจะเป็น การบริหารเงินในธุรกิจ
                    หรือ การเงินส่วนบุคคล เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งในเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสม
                    รวมทั้งกิจกรรมให้ความรู้และคำแนะนำในเรื่องการเงินการลงทุนอีกมากมาย
         ธ. กรุงเทพ ยกพลเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญมุ่งมั่นให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า
                                                                 MONEY EXPO 2010
                        ้
        อ.เผ่าทอง ทองเจือ เจ้าของห้องเสือเผ่าทอง ให้การต้อนรับ         ธ.ก.ส. นำเกษตรกรมาจำหน่ายสินค้าหลากชนิด
        อดีตนายกฯ ชวน หลีกภัย                                                                 7
                             ้
              โซน Business Book Fair / ช้อปปิง
                 ้          ้         ่                 ้
              “ช้อปปิงสินค้าถูกใจ หาความรูการเงินการลงทุนเพิมใน โซน Business Book Fair / ช้อปปิง”
                     ่
                   เมือจุใจกับการใช้บริการทางการเงินแล้ว ก็ขอเชิญผ่อนคลายสบายๆ ในโซน Business Book Fair /
                 ้        ั้
              ช้อปปิง มีสำนักพิมพ์ชนนำพาเหรดหนังสือธุรกิจแนวต่างๆ เช่น การบริหารธุรกิจ เทคนิคการจัดการ ฯลฯ มา
              จำหน่ายในราคาพิเศษให้เลือกซื้ออย่างเต็มอิ่ม นอกจากนี้ ยังมีสินค้าคุณภาพให้เลือกสรรอย่างจุใจในราคา
              สุดคุ้ม ทั้งสินค้าโอท็อป 5 ดาว สินค้าคุณภาพจากร้านค้าพันธมิตรของธนาคารในราคาพิเศษสุด ครบครัน
              อย่างนี้...ถูกใจคนไทยที่มีหัวใจรักการช้อปปิ้งที่สุด
      ่    ่
102 ที่ เทียวออกรสทัวไทยกับ ธ.ไทยพาณิชย์    ซีพีก็มา                   หลากหลายหนังสือคุณภาพ
                      อีกหนึ่งหลักประกันสุขภาพ               ปีนี้ Money Expo เปิดโซนใหม่ เพื่อคนใส่ใจสุขภาพ
                โซนประกันสุขภาพ Health Insurance &
8               Health Care
               “โซนใหม่ล่าสุด ศูนย์รวมบริการประกันสุขภาพแห่งแรกในประเทศไทย ให้ผู้เข้าชมงานมหกรรม
MONEY EXPO 2010
               การเงินทุกคนพร้อมมั่งคั่งทั้งเงินทองและสุขภาพที่ดี”
               
     มีทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งไม่พอ การมีหลักประกันทางสุขภาพที่ดี ก็เป็นความมั่งคั่งที่ทุกคนใฝ่ฝันถึง
               ปีนี้เราจึงเพิ่ม โซนประกันสุขภาพ Health Insurance & Health Care ขึ้นมาเป็นโซนน้องใหม่ล่าสุด เพื่อให้
               ผู้เข้าชมงานเลือกซื้อ การประกันสุขภาพ จาก บริษัทประกันสุขภาพ บริษัทประกันชีวิต และการซื้อบริการ
               การตรวจสุขภาพหลากหลายรูปแบบจาก โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ที่เข้าร่วมงานในโซนนี้ รวมทั้งสินค้าและ
               บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
         ประกันสุขภาพ... อีกหนึ่งโซนเติมเต็มทุกความต้องการด้านสุขภาพ
         19
MONEY EXPO 2010
            Floor Plan
           ภาคกลาง
           มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 10 กรุงเทพฯ

                        เวทีกลาง
         ผังรวม

                 C ชั้นล่าง
                 โซน Business
                          C ชั้นบน
                                    Atrium
                 Book Fair /
                 Shopping
20                         โซน Non Bank
                           / SMEs
MONEY EXPO 2010
                        โซน Health   Plaza
                         Insurance  โซนที่ปรึกษา
                         & Health   ทางการเงิน
                          Care
               6-9 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
                                            MONEY EXPO 2010
                                           21
           Plenary
         โซนบริการทางการเงิน


               Main Foyer
                โซนถนนสายประกัน

Meeting Room
โซน SET in the City


             Hall A
       Ball    โซนบริการ
       room    ทางการลงทุน
                ภาคกลาง
                มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 10 กรุงเทพฯ

          Plenary Hall

          M11
         8x8/64sqm.               P19             P18                 P17             P16               P15
                            18x4/72 sqm.        18x4/72 sqm.            18x4/72 sqm.         18x4/72 sqm.          12x4/48 sqm.


          M10
         8x8/64sqm.
                          P7           P8            P9         P10           P11            P12           P13

22                                                                                                  6x14.5   P14
           M9            12x14.5/174 sqm.    12x14.5/174 sqm.    12x14.5/174 sqm.   12x14.5/174 sqm.     12x14.5/174 sqm.       12x14.5/174 sqm.      /87 sqm.
         8x8/64sqm.
MONEY EXPO 2010
           M8
                          P1            P2             P3              P4              P5           P6         24x4/96
                                                                                                        sqm.

         8x8/64sqm.
                       13x15/195 sqm.      13x15/195 sqm.       14.5x15/217.5 sqm.    14.5x15/217.5 sqm.      13x15/195 sqm.       13x15/195 sqm.

           M7
         8x8/64sqm.
                                              M4                          M3
                              M5           21x4.5/94.5sqm.                     21x4.5/94.5sqm.
                  M6         42 sqm.
                3x12/36sqm.

                                                                                  M2
                                                                             35.5x4/142sqm.                                                               M1

                    Meeting Room 1-4                                   3x16/
                                                               48sqm.                      900 sqm.
              6-9 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
                                                   MONEY EXPO 2010
      Hall A

                                 A1   A2    A3
                                 3x4   4x4   4x4

                                                   23
ELECTRIC
 ROOM     LIFT    CONTROL ROOM

                     A15  A16  A17     A18    A19     A4
                     3x4  3x4  4x4     4x4   4.5x4
                                     18sqm.     3x4
                     A14  A13  A12     A11    A10     A5
                     3x4  3x4  4x4     4x4   4.5x4
                                     18sqm.     3x4


                              A9   A8   A7     A6
                              3x3   3x3  3x3   24sqm.   VIP2
      BALL ROOM
      CEILING HIGH = 6.53
          ROOM
      BALL HIGH = 6.53
      CEILING


                                                W.C.

                                 A20             W.C.
                              26x12/312 sqm.
                          ภาคกลาง
                          มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 10 กรุงเทพฯ

                    Zone C ชั้นบน

                                                                                                       S4
                             C66            C65                                                         S3  5X4
         H9    H10 H11 H12 H13 H14     68sqm.         74sqm.                                              3X4 3X4        5X4  S5


24
         30sqm.  3X3 3X3 3X3 3X3 3X3                                                                             S2  5X4
                           C67                                                                        5X4  S6
              H17  H16   H15   4.5X3.5    C64    C63     C62  C61  C60     C59    C58    C57   C56    C55  C54   C53      5.5x10    S1  5X4
         H8                       6x5.5/               6x5.5/                   6x5.5/         7.5x5.5/          20sqm.
                                                                                                   5x4
         3X3                C68     33 sqm.               33 sqm.                   33 sqm.         41.25 sqm.              S7
         H7    H18  H19   H20   4.5X3.5                                                                          5X4
         3X3           5x4.5/         C41                 C45     C46    C47    C48   C49    C50  C51   C52
                    22.5 sqm.              C42     C43  C44                                     7.5x5/               S8
                                 306x5/
                                  sqm.               306x5/
                                                    sqm.                   306x5/
                                                                          sqm.         37.5 sqm.
MONEY EXPO 2010
                                                                                                  เวทีกลาง  5X4
         H6    H5 H4 H3 H2 H1                   252sqm.                252sqm.                267.8sqm.               36sqm.   S9
         27sqm.  3X3 3X3 3X3 3X3 3X3                                                               C29
                                 C40    C39     C38  C37  C36     C35    C34    C33   C32    C31  C30   7.5x4/               5X4
                           C69                                                         30 sqm.               S10
                           4.5X4    C17                 C21                     C25           C28
                                 6X4/    C18     C19  C20  6X4/     C22    C23    C24   6X4/   C26  C27   7.5x4/               5X4
                           C70     24 sqm.               24 sqm.                   24 sqm.         30 sqm.                  S11
                           4.5X4          192sqm.                192sqm.                 204sqm.                     5X3
                           C71                         C13    C12    C11    C10   C9
                          4.5X4     C16    C15     C14       6X4/                   8.5X4/
                                                     24 sqm.                 34 sqm.
                           C72      C1    C2     C3                             C8
                          4.5X4          6X4/  5X4/          C4      C5     C6   C7   8.5X4/
                                      24 sqm. 20 sqm.                            34 sqm.
              PLAZA                      136sqm.                         260sqm.
              23x30/
              690 sqm.                                                 C08
     
                                   6-9 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
                                                                                                                                    MONEY EXPO 2010
                       Zone C ชั้นล่าง

                                                                                             D4    D5     D6       D7     D8
                                                                                                                                    25
                                                                                D1   D2   D3    4x6/    4x6/    4x6/      4x6/    4x6/
           D113    D112     D111        D110                                            5x3   4x3   4x3   24sqm.   24sqm.   24sqm.     24sqm.   24sqm.
           4x3
           4x3     4.5x6     5x6        35sqm.
D114
                                                                  D24   D23 D22 D21 D20 D19 D18 D17                D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10               D9
32sqm.
       D116    D117 D118        D119       D120
                                        D109     D108     D107     D106     4x3    3x3    3x3   3x3  3x3  3x3   3x3 2.5x3     3x3   3x3  3x3 3x3 3x3 3x3 3x3           2.5x3
D115                                                                                          D30       D31 D32
3.5x3    3x3      4x3     4x3      4x3      4.5x3                               D25        D26 D27 D28 D29                         D33 D34 D35 D36            D37
D127     D126 D125 D124         D123     D122  D121                              5.5x3/16.5sqm.    3x3   3x3  3x3  3x3     4x3      3x3 2.5x3    2x3 3x3 3x3 15.7sqm.          2.5x3
3.5x3    3x3.5  4x3.5    4x3.5    4x3.5     4x3.5  3.5x3.5
                                        D105     D104     D103     D102
                                       6x4/24sqm.
                                                 192sqm.                                        D43       D42                    D38
                                                                   D48      D47 D46 D45 D44                         D41 D40      D39
       D128 D129 D130         D131 D132       D133                                                        3.5x5/      4x5/                  5x5/
                                                                 5x5/25sqm. 4x5/20sqm.                17.5sqm.     20sqm.                 25sqm.
       3x4   4x4    4x4     4x4     4x4   3.5x4   D98      D99     D100     D101
       D138   D137     D136    D135        D134
                                                                   D49        D50 D51 D52 D53         D54       D55 D56    D57 D58 D59     D60        D61
 D     3x4    4x4      4x4   4x4         4.5x4
 139                                                                 5.5x3       3x3   3x3  3x3  3x3     4x3      3x3 2.5x3   2x3 3x3   3x3     15.3sqm.    2.5x3
                                        D97      D96     D95     D94      D77   D76 D75 D74 D73 D72 D71 D70                D69 D68 D67 D66 D65 D64 D63              D62
 2x5                                     6x5.5/33sqm.                      4x3   3x3    3x3   3x3  3x3  3x3   3x3 2.5x3     3x3                          2.5x3
 D                                               264sqm.
 140            D142
 2x5          (11x15)+(8x3)                                                        D85
             189sqm.                           D90     D91     D92     D93                              D84 D83       D82   D81    D80 D79       D78
 D                                                                        8x6/48sqm.
 141                                                                                          22sqm.
                                                                                             4x5.5
                                                                                                                          27.5sqm.
                                                                                                                           5x5.5
 2x5
                                           D89     D88     D87     D86
                                          6x4/24sqm.
                                                   192sqm.
               ภาคตะวันออก
               มหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 2

         5-7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรีสอร์ท พัทยา


                                                   D
                                                 D 17
                                               D 5 16
                                              D 1
                                             D 14
                                           D 2 13
                                         D1 1
                                         1
                                       9 D0
                                        1
                                     D8D
                                  D7
                              5  D6
                            D4D


26
                        3 .                                      C1
                      D12-7sqm
                     9x3                 a1       a5      a9         C2
                                       12x10     12x10     12x10   B1    C3
                 D1 6 .                   120 sqm.   120 sqm.   120 sqm.
                 8x m                                            C4
                 48sq                                        17x4
                                                          68 sqm.  C5
                                                               3x3
MONEY EXPO 2010
                                       a2       a6     a 10
                                       12x10     12x10     12x10        C6
                                       120 sqm.   120 sqm.   120 sqm.       C7
                        E1                                  B2
                       3x4
                       12sqm.                                     C8
                                                           15x4   C9
                                       a3       a7     a 11    60 sqm.
                                                               C10
                                       12x10     12x10     12x10
                                       120 sqm.   120 sqm.   120 sqm.
          E                                                     C11
          186 6
           sqm x                                                  C12
             .3                                             B3
                E2-E5                     a4       a8     a 12         C13
                145sqm.
                                       12x10     12x10     12x10   17x4
                                                               C14
                                       120 sqm.   120 sqm.   120 sqm.  68 sqm.  C15
                                                               3x3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหกรรมการเงิ โคราช 2010
มันนี่ เอ็กซ์โปนโคราช ครั้งที่ 4
                                                                            MONEY EXPO 2010
   8-10 ตุลาคม 2553 ณ ห้อง MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช
                          S16 S15 S14 S13 S12 S11 S11 S9
                          2x2 2.5x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2.5x2 2x2
                                               S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1
                                               2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2.5x2 2x2 2x2
                                                                            27
       B23 B24 B25 B26    B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37        B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44
       3x3 3x3 3x3 3x3    3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3        3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3
                                                                    C1
                                                                   6x6/
                                                                  36sqm.
      A10          A9           A8               A7           A6                                                                 ประตูทางเข้า

       12x12/       12x10/        12x10/             12x10/         12x10/
      144sqm.       120sqm.        120sqm.            120sqm.        120sqm.

       A5
       12x12/        A4           A3               A2           A1
      144sqm.       12x10/        12x10/             12x10/         12x10/                C2
                120sqm.        120sqm.            120sqm.        120sqm.             10x10/
                                                                      100sqm.
       B22 B21 B20    B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8          B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1
       3x3 3x3 3x3    3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3         3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3
         ภาคเหนือ
         มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 5

         12–14 พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่             F12                          F13
             3x3                          3x3
             F11                          F14
             3x3                          3x3
             F10                          F15

28
             3x3                          3x3
             F9                           F16
             3x3                          3x3
             F8                           F17
             3x3                          3x3
MONEY EXPO 2010
             F7                           F18
             3x3                          3x3
             F6                           F19
             3x3                          3x3
             F5                           F20
             3x3                          3x3
             F4                           F21
             3x3                          3x3


           F3 F2 F1       3x5 E4  3x5 E33x5 E2  3x5 E1  F24 F23 F22
           3x3 3x3 3x3                      3x3 3x3 3x3
                  ร้านหนังสือ

                  วารสารการเงิน

         29
MONEY EXPO 2010
            TIME lInE
         กำหนดการ งานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี
         MONEY EXPO
PATTAYA
2010

                          ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรีสอร์ท พัทยา
                              รายละเอียด           ช่วงเวลา
                              เปิดจองพื้นที่	        สิงหาคม	2552			
                              Exhibitors	Briefing	      พฤศจิกายน		2552		   	
                              Contractors	Briefing		     ธันวาคม		2552	
                              ส่งแบบก่อสร้างคูหา	      กลางธันวาคม	2552		
                              ก่อสร้างคูหาและตกแต่งคูหา	   3-4	กุมภาพันธ์	2553	
                              วันแสดงงาน	(Show	Day)	     5-7	กุมภาพันธ์	2553	

30                     กำหนดการ งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 10 กรุงเทพฯ
MONEY EXPO 2010
                      MONEY EXPO 2010


                                     ิิิ
                          ศูนย์การประชุมแห่งชาติสรกติ์ กรุงเทพฯ
                  รายละเอียด            ช่วงเวลา
                  เปิดจองพื้นที่	         สิงหาคม	2552		
                  Exhibitors	Briefing		      มกราคม	2553	
                  Contractors	Briefing		      กุมภาพันธ์		2553	
                  ส่งแบบก่อสร้างคูหา	       มีนาคม	2553	
                  ก่อสร้างคูหาและตกแต่งคูหา	    4-5	พฤษภาคม	2553	
                  วันแสดงงาน	(Show	day)	      6-9	พฤษภาคม	2553	
                 ้
กำหนดการ งานมหกรรมการเงินโคราช ครังที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา
MONEY EXPO korAT
2010

            ห้อง MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช
                                          MONEY EXPO 2010
                รายละเอียด          ช่วงเวลา
                เปิดจองพื้นที่	       สิงหาคม	2552		
                Exhibitors	Briefing	     กรกฎาคม	2553	
                Contractors	Briefing	    สิงหาคม		2553	
                ส่งแบบก่อสร้างคูหา	     ปลายสิงหาคม	2553	
                ก่อสร้างคูหาและตกแต่งคูหา	  6-7	ตุลาคม	2553	
                วันแสดงงาน	(Show	day)	    8-10	ตุลาคม	2553		


          กำหนดการ งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่  31
          MONEY EXPO ChiAngmAi
2010

                 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      รายละเอียด           ช่วงเวลา
      เปิดจองพื้นที่	         สิงหาคม	2552		
      Exhibitors	Briefing		      กรกฎาคม	2553	
      Contractors	Briefing	      สิงหาคม		2553	
      ส่งแบบก่อสร้างคูหา	       กันยายน	2553	
      ก่อสร้างคูหาและตกแต่งคูหา	   10-11	พฤศจิกายน	2553	
      วันแสดงงาน	(Show	day)	     12–14	พฤศจิกายน		2553		


                                   	
หากท่านสนใจจองพื้นที่	โปรดติดต่อ	:	บริษัท	มีเดีย	แอสโซซิเอตเต็ด	จำกัด		
ได้ที่	คุณมัลลิกา	แย้มสุข	หรือคุณมนัสชนก	แก้วแววน้อย	ฝ่ายการตลาดและ	Exhibition		
โทร	0-2691-4126-30	ต่อ	220,	226	,	โทรสาร	0-2691-5825		
E-mail	:	marketing@ma.co.th	หรือ	www.moneyexpo.net		
MONEY EXPO 2009
                                    Reviewทุกบริการจากสถาบันการเงินชั้นนำ พร้อมให้บริการ ในงาน Money Expo 2009
                                   MONEY EXPO 2009
                                                                            MONEY EXPO 2010
สันติ วิรยะรังสฤษฎ์ (ซ้าย) ประธานจัดงาน Money Expo 2009
     ิ
                                   สร้างสถิติใหม่
                                   	     สร้ า งสถิ ติ ใ หม่ ไ ด้ อี ก ครั้ ง สำหรั บ ยอดธุ ร กรรมในงาน	 	
                                                ้ ่
                                   มหกรรมการเงิน	 ครังที	 9	 Money	 Expo	 2009	 ทีวารสารการเงิน ่
                                           ้ ่      ่
                                   ธนาคาร	จัดขึนเมือวันที	7-10	พฤษภาคม	พ.ศ.	2552	ณ	ศูนย์การ
                                              ิ ิ ิ ิ์ ่
                                   ประชุมแห่งชาติสรกต	 เนืองจากมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงาน
                                         ่
                                   อย่างคับคังสวนทางสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบน	 โดยมีผเข้าชมงานั     ู้
                                               ้
                                   หนาแน่น	ตลอดทัง	4	วัน	กว่า	7	แสนคน	ก่อให้เกิดธุรกรรมภายใน
                                   งานมูลค่าสูงสุดถึง	 130,328.66	 ล้านบาท	 จากผูสมัครใช้บริการ	  ้
                                   จากสถาบั น การเงิ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มงาน	 ทั้ ง ธนาคาร	 บริ ษั ทการเงิน 		
                                                                         	
                                                                          	
                                                                            33
                                   บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์	 บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น	 และบริษัท
                                   ประกันชีวิต/ประกันภัยรวม	108,677	ราย	
               นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงาน    ยอดธุรกรรมทะลุ 1.3                                      แสนล้าน

                        ่ ้
                      คับคังตังแต่ประตูเข้างาน                                      ้
                                                   ถนนทุกสายใน Money Expo 2009 แน่นไปด้วยผูคน
                มหกรรมการเงิน MONEY EXPO
                ปริมาณธุรกรรมพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
                รวม 9 ปี สูงถึง 636,000 ล้านบาท
         ล้านบาท (รวมทั้งประเทศ)
         160,000
                                                           149,000*
                                                      140,000
         140,000


34        120,000
                                                 99,000
         100,000
MONEY EXPO 2010
                                           81,000
                                     80,000
          80,000

          60,000                   54,000


          40,000
                          24,000
          20,000
                 3,000   6,000


                 2001 2002 2003        2004    2005    2006      2007  2008   2009    ปี ค.ศ.
                          *ยังไม่รวมงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
      สินเชื่อบ้านครองแชมป์
                   เอสเอ็มอีอันดับสอง
                                                                   MONEY EXPO 2010
  ปริมาณธุรกรรมในงาน Money Expo 2009
ลำดับ	 ประเภทบริการ	        แยกตามประเภทบริการ	 	       	
	                              	
               จำนวน	(ราย)	 	วงเงิน	(ล้านบาท)		สัดส่วน(%)	
	 1	  สินเชื่อบ้าน		    	38,619		 	92,203.17		 	70.75		           ปริมาณธุรกรรมในงาน Money Expo 2009
	 2	  สินเชื่อเอสเอ็มอี		 	4,502		 	30,520.35		 	23.42		         	     แยกตามธนาคาร     จำนวนบัญชี วงเงิน
	 3	  สินเชื่อส่วนบุคคล					11,273		 	2,095.95		 	1.61		                          (ราย) (ล้านบาท)		
	 4	  เงินฝาก			      	11,108		 	1,957.71		 	1.50		           ธ.กรุงเทพ		
                                        ธ.กรุงไทย		
                                                       	7,632		 	15,421.61		
                                                       3,509	 8,936.20		
                                                                   35
	 5	  กองทุน			       	3,562		    	812.00		 	0.62		
	 6	  สลากออมทรัพย์	     	4,420		    	531.31		 	0.41		        ธ.กรุงศรีอยุธยา	        3,358	 4,165.88		
	 7	  สินเชื่อเช่าซื้อ			   	841		    	509.11		 	0.39		        ธ.กสิกรไทย	          17,320	 27,004.58		
	 8	  บัตรเครดิต				    	13,882		     	349.09		 	0.27		        ธ.เกียรตินาคิน	        5,050	 1,122.24		
	 9	  กรมธรรม์					     	1,056		    	257.25		 	0.20		        ธ.ซีไอเอ็มบี	ไทย	       5,835	 11,946.53		
	10	  NPA	           	125		    	217.16		 	0.17		        ธ.ทหารไทย	           5,597	 11,542.09		
	11	  แบงก์แอสชัวรันส์			 	908		        	70.67		 	0.05		       ธ.ทิสโก้	            430	   211.95		
	12	  บัตรเดบิต			      	2,434		      	1.10		 	0.00		
                                        ธ.ไทยเครดิต	เพื่อรายย่อย	    880	    52.13		
	13	  บัญชีหุ้น			      	7,894		        	-				 	-	  	
                                        ธ.ไทยพาณิชย์	         12,964	 18,758.12		
	14		  อื่นๆ	         	8,053		    	803.82		      	-		
                                        ธ.ธนชาต	            2,163	 2,540.49		
                                        ธ.นครหลวงไทย	         6,949	 7,360.36		
	 	   ยอดรวม       108,677 130,328.68 100
                                        ธ.เอสเอ็มอี	           246	 1,941.47		
                                        ธ.ก.ส.	            3,457	   687.35		
                                        ธ.ออมสิน	           6,203	 11,466.74		
                                        ธอส.	             2,668	 5,439.76		
                                        อื่นๆ	            24,461	 1,731.18	
                                        รวม             108,677 130,328.68
                         MONEY EXPO 2009
           สุดยอดแคมเปญโปรโมชั่น 1 ปีมีครั้งเดียว
           	                              ้ ี่   ั
                ลูกค้าและประชาชนต่างเฝ้ารอคอยงาน	Money	Expo	เพราะรูดวาจะได้รบข้อเสนอพิเศษจากสุดยอดแคมเปญ	
           โปรโมชั่นของธนาคารและสถาบันการเงิน	 ที่นำมาแข่งขันกันอย่างดุเดือด	 ชนิดที่ในรอบ	 1	 ปีจะมีแค่ครั้งเดียวใน
           งานนี้เท่านั้น		
                      แคมเปญโปรโมชั่นเงินฝาก
            ธนาคาร                     เงินฝาก
         กรุงศรีอยุธยา	       ฝากประจำ	6	และ12	เดือน	บวกดอกเบี้ย	0.5%	ต่อปี		     	
         กสิกรไทย	         ฝากประจำ	24	เดือน	รับโบนัสเพิ่ม	2.50%	ของดอกเบี้ยที่ได้รับ	   	
         เกียรตินาคิน	       ออมทรัพย์	ดอกเบี้ย	2%	ต่อปี	 	
         	             ฝากประจำ	6	และ	12	เดือน	ดอกเบี้ย	2.25%	และ	2.30%	ต่อปี		 	
36        ทิสโก้	
         ธนชาต	
                       ออมทรัพย์	1	แสนบาท	-1	ล้านบาท	ดอกเบี้ย	1.5%	ต่อปี	 	
                       ออมทรัพย์อัตรา	ต่ำกว่า	1	แสนบาท	ดอกเบี้ย	0.25%	ต่อปี		 	
         	             1	แสนบาทขึ้นไป	ดอกเบี้ย	0.85%	ต่อปี		 	
MONEY EXPO 2010
         	             ฝากประจำ	3,	6	และพิเศษ	9	เดือน	ดอกเบี้ย	0.85%	ต่อปี	 	
         นครหลวงไทย	        ออมทรัพย์	บวกดอกเบี้ยเพิ่มอีก	0.25%	ต่อปี			 	
         ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย	  ฝากประจำดอกเบี้ยก้าวหน้า	18,	24	เดือน	เริ่มต้น	1.25%	สูงสุด	4%	ต่อปี	  	
         	             ฝากประจำปลอดภาษี	24	และ	36	เดือน	สูงสุด	4%	ต่อปี	 	


                                แคมเปญโปรโมชั่นสินเชื่อบุคคล
                            ธนาคาร             สินเชื่อบุคคล
                          กรุงศรีอยุธยา	        ดอกเบี้ย	0%	2	เดือนแรก		
                          ทหารไทย	           ลดดอกเบี้ย	80%	3	เดือนแรก	 	
                          ไทยพาณิชย์	         ดอกเบี้ยเริ่มต้น	19%	ต่อปี	   	
                          ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย	   ทองแลกเงิน	2	เดือนแรกดอกเบี้ย	0.44%	ต่อเดือน	 	
                          	              บ้านแลกเงิน	4	เดือนแรกดอกเบี้ย	4%	ต่อปี	 	
                          ซี ไอเอ็มบี ไทย	       ดอกเบี้ย	0%	2	เดือนแรก	ผ่อนนานสูงสุด	84	เดือน	 	
          แคมเปญโปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน                                กองทัพศิลปิน/ดารา
   ธนาคาร              สินเชื่อบ้าน                                        สีสันเพิ่มความสนุก	
กรุงเทพ	       ดอกเบี้ย	0.9%	6	เดือนแรก	เดือนที่	7-12	คิด	2.9%	 	
กรุงไทย	       ดอกเบี้ย	0%	3	เดือนแรก	(รีไฟแนนซ์	0%	6	เดือน)	 	
กรุงศรีอยุธยา	    ดอกเบี้ย	0%	3	เดือน	(รีไฟแนนซ์	0%	3	เดือน	วงเงิน	2	ล้านบาทขึ้นไป)	 	
กสิกรไทย	      ดอกเบี้ย	0%	6	เดือน	    	
                                                                                    MONEY EXPO 2010
                                                จุ๋ย วรัทยา     นิว วงศกร    บอย AF2       พัดชา AF2
ทหารไทย	       ดอกเบี้ย	0%	6	เดือน	    	
ไทยพาณิชย์	     รับดอกเบี้ยคืนแบบขั้นบันได	10	ปีแรกของสินเชื่อรวม	สูงสุด	55%		
	          (รีไฟแนนซ์	1.99%	ต่อปี	นาน	12	เดือน)	 	
ธนชาต	        รีไฟแนนซ์ปีแรกดอกเบี้ย	1.99%	ต่อปี	ปีต่อไป	MLR-1%	ต่อปี	 	
นครหลวงไทย	     3.25%	ต่อปี	นาน	2	ปี	กู้สูงสุดได้	95%		   	
ซี ไอเอ็มบี ไทย	   ดอกเบี้ย	0%	6	เดือนแรก	 	                       ปั่น ไพบูลย์เกียรติ   ตุ๊ย ตุ่ย       ออฟ หนิม AF2

ออมสิน	       ปีแรกดอกเบี้ย	1.25	%	ต่อปี		
อาคารสงเคราะห์	   เลือกผ่อนดาวน์	10%	12	เดือน	ฟรีดอกเบี้ย	หรือ		     	
	          วางเงินดาวน์	10%	รับสิทธิ์ขอสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย	1	ปี	 	

                                               พะแพง AF4       กรีน AF5    โบว์ AF5       นัท AF5
                                                                                    37
      แคมเปญโปรโมชั่นสินเชื่อเอสเอ็มอี
   ธนาคาร             สินเชื่อ SME
กรุงไทย	         ดอกเบี้ยต่ำ	ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน	    	
                                                เติ้ล ธนพล      แพนเค้ก    ไอซ์ ศรัณยู      โอปอล
กรุงศรีอยุธยา	      ดอกเบี้ย	0%	3	เดือน	      	
กสิกรไทย	        ดอกเบี้ยต่ำ	อนุมัติเร็วใน	3	วันอีกไม่เกิน	7	วันรับเงิน	   	
ทหารไทย	         ดอกเบี้ยต่ำสุด	5.25%	ต่อปี	วงเงินกู้สูงสุด	3	เท่า	      	
ออมสิน	         ดอกเบี้ยปีแรก	MLR-0.50%	ต่อปี	 	
เอสเอ็มอี		       เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว	ดอกเบี้ยพิเศษ	MLR-3%	ต่อปี	      	    อั้ม อธิชาติ    แคทลียา อิงลิช   บีม กวี     เอิร์ธ ณัฐนันท์
             ่   ่     ่
      แคมเปญโปรโมชันสินเชือรถยนต์เพือเงินสด
     ธนาคาร              สินเชื่อรถยนต์เพื่อเงินสด               เอกราช       อ.ยิ่งศักดิ์   ดิว สิงโต กิ่ง The Star 5
กสิกรไทย	            ลดดอกเบี้ย	0.25%	จากอัตราดอกเบี้ยปกติ	     	
ทิสโก้	             ดอกเบี้ย	0.40%	ต่อเดือน	วงเงินกู้สูงสุด	80%	 	
ธนชาต	             ดอกเบี้ยเริ่มต้น	0.25%	ต่อเดือน	ผ่อนนานสูงสุด	5	ปี	 	
อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส		   ดอกเบี้ย	0.31%	ต่อเดือน	ผ่อนนาน	72	เดือน	 	                            ปั้ม AF5       รอน AF5
                                                ต้อล AF4      ลูกโป่ง AF4
              What they say...
                 ความสำเร็จของงาน Money Expo 2009 ที่สามารถสร้างยอดธุรกรรมในงานได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งถึง 1.3 แสนล้านบาท
             สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงินที่สะท้อนให้เห็นว่า งานนี้มีส่วนสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้กลไก
             เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้
         เลอศักดิ์ จุลเทศ                      ่
                                  เอ็นนู ซือสุวรรณ		             รัชนี นพเมือง                ชาติชาย พยุหนาวีชยั
          ้
         ผูอำนวยการ		                      ้ั
                                  รองผูจดการและรักษาการแทน          ผูชวยผูจดการใหญ่	
                                                         ้่ ้ั                    ้่      ้ั
                                                                              ผูชวยกรรมการผูจดการ	
         ธนาคารออมสิน	                   ้ั       ่
                                  ผูจดการ	ธนาคารเพือ              ้
                                                        ผูอำนวยการลูกค้าบุคคล            ธนาคารกสิกรไทย	
38              “สิ่ ง ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ความ
         สำเร็ จ ของธนาคารอย่ า งมาก	        	
                                  การเกษตรและสหกรณ์
                                  การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	
                                                        นครหลวง	ธนาคารกรุงเทพ	
                                                             “พฤติกรรมของลูกค้า
                                                                                   “ปั จ จุ บั น ลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า
                                                                              ร่วมงาน	Money	Expo	มีความ
         ในการเป็ น หน่ ว ยงานที่ เ สริ ม         	    “งานนี้ถือเป็นการเปิด       ในปีนี้	 มีการศึกษารายละเอียด        เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการ
MONEY EXPO 2010
         ส ภ า พ ค ล่ อ ง ใ ห้ กั บ ห น่ ว ย               ู้ ่
                                  ตัวให้คนได้รวา	ธ.ก.ส.	สามารถ        และมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์          จั ด งานมากขึ้ น 	 ศึ ก ษาข้ อ มู ล
         เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ภ า ย ใ น ง า น		       	  ป ล่ อ ย กู้ ไ ด้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ฉ พ า ะ  แต่ ล ะประเภทในระดั บ หนึ่ ง	        และเตรี ย มตั ว มาทำธุ ร กรรม
         Money	 Expo	 2009	 นี้ ก็ คื อ	         เกษตรกรเท่านั้น	 เพราะที่ผ่าน        แล้วจึงมาสอบถามรายละเอียด          การเงินอย่างแท้จริง	 ซึ่งหาก
         การที่ ลู ก ค้ า ให้ ค วามสนใจสิ น        มาคนเข้าใจว่าธนาคารเกษตร          เพิ่มเติม	 รวมถึงสิทธิประโยชน์	       เ ป รี ย บ กั บ เ มื่ อ ก่ อ น ที่ จ ะ มี
         เ ชื่ อ แ ฟ ค เ ต อ ริ่ ง แ ล ะ ธุ ร กิ จ    ถ้าไม่ใช่เกษตรกรคงไม่ให้กู้	ซึ่ง      และสิ ท ธิ พิ เ ศษที่ จ ะได้ รั บ ใน     จำนวนคนที่เข้ามาเดินดูกับคน
         เอสเอ็มอีเ ป็ น อย่ า งมาก	 และ         ไม่ใช่แล้ว”	                งาน	ส่วนใหญ่จะมีความตั้งใจที่        ที่สนใจในการทำธุรกรรมอย่าง
         สามารถปล่อยสินเชื่อรวมกัน            	                      จ ะ ม า เ พื่ อ ส มั ค ร ใ ช้ บ ริ ก า ร   ละครึ่ ง 	 แต่ ปั จ จุ บั น นี้ ค นส่ ว น
         ถึง	4	พันกว่าล้านบาท”	                                    ภายในงาน	 ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณ        ใหญ่ ที่ เ ข้ า มาในงานต่ า งมุ่ ง
         	                                              ธุ ร กรรมที่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ น่ า  มาทำธุ ร กรรม	 ทำให้ เ ห็ น ถึ ง
                                                        พอใจ	 ถือว่าเป็นมหกรรมการ          ทิศทางที่ดีในอนาคต”	
                                                        เงินที่ลูกค้ารอคอยในทุกๆ	 ปี	
                                                        ซึ่ ง ธนาคารยั ง คงสร้ า งสรรค์
                                                        กิจกรรม	บริการต่างๆ	ต่อไป”	
                                                    MONEY EXPO 2009
                                                                                    MONEY EXPO 2010
ปรเมศวร์ พรหมบุรี
 ้่      ้ั
ผูชวยกรรมการผูจดการใหญ่
                      วิชา กุลกอบเกียรติ
                        ้
                      ผูอำนวยการอาวุโส	สายงาน
                                            อุมาพร มังคลัษเฐียร
                                             ้        ้
                                            ผูอำนวยการฝ่าย	ผูบริหาร
                                                                  ดำริห์ วิมลสถิตย์
                                                                  ผู้จัดการธุรกิจลูกค้าบุคคล	    39
การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์	           ่
                      สือสารและบริหารแบรนด์	           ฝ่าย	ฝ่ายบริการการขายผ่าน          เขตกรุงเทพ	2		 	
ธนาคารเกียรตินาคิน		            ธนาคารธนชาต		               ช่องทางพิเศษสายงานบริหาร           ธนาคารไทยพาณิชย์	
      “เชื่ อ ว่ า งานนี้ จ ะช่ ว ย       “คิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เรา     ผลิตภัณฑ์และการตลาด	                 “หากกล่าวถึงภาพรวม	
กระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง	       นำมาจะช่ ว ยเหลื อ สั ง คมได้	       ธนาคารกรุงไทย		                    ้   ่
                                                                  จำนวนผูเข้าเยียมบูธไม่ได้ลดลง	
ซึ่ ง หลายแบงก์ ก็ จ ะเน้ น สิ น เชื่ อ	  ช่ ว ยลู ก ค้ า ฝ่ า วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ         “สำหรับการจัดงานใน         ่
                                                                  แม้วาในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจชะลอตัว	
แคมเปญพิ เ ศษ	 การอนุ มั ติ ที่       ออกไป	สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์         ครั้ ง นี้ ช่ ว ยในแง่ ข องกระตุ้ น     เนื่องจากหากประชาชนไปหา
รวดเร็ว	 ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วม     ของงาน	 Let’s	 Life	 Have	         เศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี	 แต่ละ                    ่
                                                                  แหล่งเงินทุนเอง	 หรือเชือตามคำ
ชมงานจะเป็นการขอสินเชื่อเป็น        fun(d)	 ก็ คื อ 	 หลั ง จากมี เ งิ น    ธนาคารพยายามหาสิ่งจูงใจซึ่ง         แนะนำที่บอกต่อๆ	 กันมาอาจ
หลัก	 เรียกได้ว่า	 ถ้าหากต้องการ      ชีวิตก็สนุก	 ทำให้งานนี้เหมือน       เป็นของแถม	 และการลดราคา	          ทำให้ขาดข้อมูลที่ถูกต้องหรือดี
สิ น เชื่ อ มาในงานนี้ ไ ด้ 	 ทำให้     กั บ ให้ ค นมี แ หล่ ง เงิ น ทุ น	 และ   ปกติจะไม่ได้ลดมาก	 แต่นี่เป็น                ้
                                                                  พอก็ได้	 ดังนัน	 การมางานนีจะ ้
สามารถยิงเม็ดเงินเข้าสู่ผู้บริโภค      เป็ น เงิ น ทุ น พิ เ ศษ	 4	 วั น นี้ 	  เหมื อ นการคื น กำไรให้ กั บ         ช่วยสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันการ
ได้เร็วโดยผู้บริโภคจะเอาเงินตรง       พร้อมให้บริการเต็มที่”	          ลู ก ค้ า 	 เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยกระตุ้ น  เงินแต่ละแห่งนั้นมีความน่าเชื่อ
นั้นไปหมุนต่อในระบบเศรษฐกิจ         	                     เศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง”	                   ่       ่
                                                                  ถือ	 มีความมันคงอย่างไร	 เชือว่า
อีกครั้งหนึ่ง	 ก็จะผลักดันให้กลไก                                                  งานนี้ จ ะสามารถช่ ว ยกระตุ้ น
เศรษฐกิจหมุนไปได้”	                                                         เศรษฐกิจได้อย่างมาก	นอกจากนี	้
	                                                                            ั
                                                                  ยังทำให้ธนาคารได้พฒนาตัวเอง	
                                                                  นำเสนอบริการที่สามารถตอบ
                                                                  สนองความต้องการของลูกค้า
                                                                      ้
                                                                  มากขึน”		
MONEY EXPO 2010
         40

								
To top