BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKSYEN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN by cometjunkie43

VIEWS: 701 PAGES: 3

									                             BORANG 1 KPT(PML)034/01/001/14

           BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
          SEKSYEN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN LATIHAN
        KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA


              BORANG PERMOHONAN
               LATIHAN / KURSUSA.   MAKLUMAT KURSUS

     1. Nama Kursus    : _______________________________________

     2. Tarikh       : _______________________________________


B.   MAKLUMAT DIRI

3. Nama ( HURUF BESAR ) ____________________________________________

4. No. KP ____________________      5. Agama   ______________________

6. Jantina ____________________     7. Bangsa   ______________________

8. Jawatan ___________________      9. Gred Jawatan ____________________

10. Tarikh Lantikan: ___________________

11. Kumpulan Jawatan:    Pengurusan & Profesional       Sokongan

12. No. Tel :   (P) _______________    (HP)_______________

13. Alamat Pejabat:  _________________________________________________

           _________________________________________________

14.  Kelulusan

 TAHUN           KELULUSAN            PENGKHUSUSAN
                     1
15.   Latihan / Kursus Yang Telah Dihadiri. ( Termasuk Kursus Induksi dan
    Penilaian Tahap Kecekapan )

BIL      NAMA KURSUS      TARIKH     TEMPAT      PENGANJUR
16.   Latihan / Kursus Yang Diperlukan. ( Termasuk Kursus Induksi dan Penilaian
    Tahap Kecekapan)

BIL    NAMA / BIDANG LATIHAN       TEMPOH    SEBAB DIPERLUKAN
17.   Pengalaman Kerja

   TAHUN     NAMA JAWATAN         KEMENTERIAN / JABATAN
                     2
18.    Nyatakan kaitan di antara tugas dengan kursus yang dipohon


_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________


Saya mengakui semua maklumat yang diberikan adalah benar.


Tarikh :     _______________             ____________________________
                               (Tandatangan Pemohon)

C.     KENYATAAN KETUA JABATAN/KEMENTERIAN

a.     Saya bersetuju membenarkan Pegawai tersebut menghadiri kursus yang
      dipohon.

b.     Lain-lain pandangan/kenyataan

      ______________________________________________________________

      ______________________________________________________________

      ______________________________________________________________

Tarikh :     _______________          ____________________________
                        (Tandatangan Ketua Jabatan/Kementerian)

                    Nama       :_____________________________

                    Jawatan      :_____________________________

                    Cop Rasmi Jabatan:
                UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
1. Calon     : BERJAYA / TIDAK BERJAYA / SIMPANAN

2. Tarikh Borang Diterima : __________________________

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Seksyen Pembangunan Manusia dan Latihan
Kementerian Pengajian Tinggi
                        3

								
To top