JABATAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM by cometjunkie44

VIEWS: 6,923 PAGES: 44

									JABATAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM
 Name             Dr. Mohd. Fauzi Hamat
 Email             mfhamat@um.edu.my
 Telephone           79676096/6040/6149
 Fax              03-79676142
 Academic Qualifications    DPI Usu (KUSZA), B.A. (Hons) (al-Azhar), M.Usu., Ph.D

 Professional Qualifications
 Specialization          1. Islamic Critical Thinking
                  2. Islamic Thought
                  3. Islamic Philosophy (Logic)

 Current research Interest
 Ongoing research projects    1. Pengaruh Mantik Terhadap Pemikiran Islam (Vote F
                   595/96 (RM 1,000.00), 1996)

                  2. The Prominence of al-Ghazzali in Logic: An
                   Analytical Study Based on Muqaddimah al-Kitab in
                   his book al-Mustasfa min `Ilm al-Usul (The
                   Quintessence of the Principle of Islamic
                   Jurispridence) (Penyelidikan di Center for Muslim-
                   Christian Understanding, Georgetown University,
                   USA, Feb 2001-Jun 2001)

                  3. Kajian Biografi Dato‟ Sri Haji Anis bin Hj. Abot:
                   Pemikiran Dan Sumbangannya Dalam Institusi Islam
                   Negeri Sarawak, Jan 2005-Mac 2006, (Pembimbing
                   Kajian yang dibiayai oleh Jabatan Agama Islam
                   Sarawak).

 Homepage URL         202.185.88.200/api/index.html
 Publications

 a) Books             1. Mohd Fauzi Hamat (2005), Ketokohan al-Imam al-
                   Ghazzali Dalam Bidang Logik, Kuala Lumpur:
         Penerbit Universiti Malaya.

       2. Wahbah al-Zuhayli, Dr (2004). Tafsir al-Munir, juz.
        Ke 29, terj. Mohd Fauzi Hamat, et.al. Kuala Lumpur:
        Intel Multimedia and Publication

       3. Mohd Fauzi Hamat, et. al. (eds.) (2004), Pemikiran
        Islam Dan Cabaran Semasa, Kuala Lumpur: Jabatan
        Akidah Dan Pemikiran Islam, APIUM
b) Journal  1. Mohd Fauzi Hamat (2004), Metod Pendalilan al-
        Burhan   Dalam    Pemikiran   Logik   Dan
        Kepentingannya   Dalam   Pembinaan   Ummah
        Berfikiran Kritis, dalam Mohd Fauzi Hamat, et. al.,
        Pemikiran Islam Dan Cabaran Semasa, terbitan
        Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, APIUM, hal.
        51-68

       2. Mohd Fauzi Hamat (2004), Beberapa Halangan
        Pembudayaan Pemikiran Kritis Dalam Masyarakat
        Menurut Perspektif al-Sunnah, Jurnal al-Bayan, bil.
        2, Mei , hal. 133-160.

       3.  Mohd Fauzi Hamat (2004), Sumbangan Pengajian
         Akidah Dalam Membangun Minda Melayu, Jurnal
         AFKAR, bil. 5, Mei , hal. 25-44.

       4. Mohd Fauzi Hamat (2003), Syarat `Adalah al-Rawi
        Dalam   Kaedah   Penerimaan   Hadith   dan
        Kepentingannya   Dalam   Pembinaan   Ummah
        Berfikiran Kritis, Jurnal al-Bayan, bil. 1, Mei, hal.
        169-192.
       5. Mohd Fauzi Hamat (2003), Format al-Burhan Dalam
        Tradisi Pengajian Mantik: Tumpuan Khusus
        Terhadap Teks Kitab al-Mustasfa min `Ilm al-Usul,
        Karangan al-Imam al-Ghazzali, Jurnal AFKAR, Bil.
        4, Mei, hal. 103-144.

       6. Mohd Fauzi Hamat (2003), Pemasukan Elemen `Ilm
        al-Kalam Dalam Penghuraian Kaedah Mantik:
        Analisis Terhadap Percubaan Ilmiah al-Ghazzali,
        Jurnal Usuluddin, bil. 17, Julai, hal. 1-14.

       7. Muhammad Nasron Yaakob & Mohd Fauzi Hamat
        (2003), Pengajian Usuluddin di Kolej Islam
        Antarabangsa Sultan Ismail Petra: Analisis Dari
        Sudut Silibus Pengajian, Jurnal Usuluddin, bil. 18,
        Disember, hal. 37-58.

       8. Mohd Fauzi Hamat (2002),Kedudukan Mantik
        Sebagai Mukadimah Ilmu: Satu Analisis Pandangan
        al-Imam al-Ghazzali, Jurnal AFKAR, Bil. 3, Mei-Jun,
            hal. 33- 56.

          9. Mohd Fauzi Hamat (2002), Pembangunan Minda
           Ummah Berasaskan Asas Utama Pemikiran
           Epistemologi Islam: Satu Perbincangan, Jurnal
           Usuluddin, bil 15, Julai, hal. 35-52.

          10. Mohd Fauzi Hamat (2002), Peranan Akidah Dalam
            Perancangan Pembangunan Ummah: Satu Analisis
            Dalam Konteks Masyarakat Kini, Jurnal Usuluddin,
            bil. 16, Disember, hal. 13-34.

          11. Mohd Fauzi Hamat (2000), Mantik Aristotle Dalam
            Karya Ulama: Satu Analisis Terhadap Beberapa
            Bahan Penulisan al-Imam Fakhr al-Din al-Razi,
            Jurnal Usuluddin, bil 11, Julai, hal. 1-12.

          12. Mohd Fauzi Hamat (2000), Penghasilan Karya
            Sintesis Antara Mantik dan Usul al-Fiqh: Rujukan
            Kepada Kitab al-Mustasfa Min `Ilm al-Usul,
            Karangan al-Imam al-Ghazzali (M. 505 H./ 1111M.),
            Jurnal AFKAR, Bil. 1, Jun, hal. 123- 138. (Ulang
            cetak 2004).

          13. Mohd Fauzi Hamat (1998), Beberapa Pengamatan
            Ibn Hazm Terhadap Mantik Greek Dari Sudut
            Akidah Islam: Tumpuan Kepada Perbahasan al-
            Tasawwurat, Jurnal Usuluddin, bil 8, Disember, hal.
            51-66.

          14. Mohd Fauzi Hamat (1997), Mantiq Greek Menurut
            Pandangan al-Imam al-Ghazali (M. 505 H./ 1111M.),
            Jurnal Usuluddin, bil 6, Julai, hal. 117-129.

          15. Mohd Fauzi Hamat (1997), Pendekatan Falsafah
            Dalam Perbincangan `Ilm al-Kalam Menurut al-
            Mutakallimun, Jurnal Usuluddin, bil 7, Disember,
            hal. 175-184.

c) Conference  1. “Seminar Serantau Pengajian Ilmu al-Qur‟an Dan Hadis”
          Kaedah Penerimaan Hadith Sahih Dan Kepentingannya
          Dalam Pembinaan Ummah Berfikiran Kritis: Suatu
          Analisis Dalam Konteks Masyarakat Melayu Kini Fak.
          Bahasa Moden Dan Komunikasi, UPM. 13.8.02

        2. Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Pepatah
          Melayu:   „Hubungan Antara Emosi Melayu Dengan
          Pemikiran Sufisme‟ Bersama Prof. Madya Dr. Che
          Zarrina Sa‟ari & Wan Suhaimi Wan Abdullah Akademi
          Pengajian Melayu, UM. 11-12.7.03
3. Nadwah Ulama Nusantara II: “Sumbangan Ulama Dan
  Tokoh Agama Borneo Pengaruh Pemikiran al-Ghazali”
  (m. 505 H./ 1111 M.) Dalam Karya Syeikh Muhammad
  Nafis bin Idris al-Banjari: Analisis Terhadap Kitab al-
  Durr al-Nafis Holiday Inn, Kuching 15.7.03

4. Seminar Antarabangasa Malaysia-Surabaya: “Agama
  Wadah Keharmonian Negara dan Masyarakat”
  Sumbangan Pengajian Akidah Dalam Membangun
  Minda Melayu: Sorotan Antara Kenyataan Dan Cabaran
  Masa kini Universitas 17 Augustus, Surabaya, Indonesia
  23.8.04

5. Seminar Antarabangsa Pemikiran Islam 2004 (Isiot)
  Pemikiran Kritis Islam Sebagai Pendekatan Dalam
  Membangun Pemikiran Melayu Masa Kini Bilik Majlis,
  Fakulti Peng. Islam, UKM

6. Seminar Antarabangsa Pemikiran Islam 2004 (Isiot) Al-
  Ghazzali‟s Epistemological thought on the Source of
  Knowledge and its Significance in the development of
  Malay Thought. Bersama En. Mohd Nuri al-Amin Endut
  & Puan Shahrina M. Nordin (UTP). Bilik Majlis, Fakulti
  Peng. Islam, UKM 9.12.04

7. Budaya Berfikir Kritis Menurut Ibn Khaldun Sebagai
  Asas Pembinaan Budaya Berfikir Melayu Masa Kini.
  Beijing Foreign Studies University, Beijing, China 8.6.05
  Seminar

8.  Antarabangsa Penterjemahan Kali Ke 10 Penterjemahan
   Dan Pemindahan Ilmu Akidah: Tinjauan Terhadap
   Beberapa Versi Terjemahan Sifat 20 Dalam Kitab Jawi.
   bersama En. Faizuri Ab. Latif Hotel Magelan Sutera,
   Kota Kinabalu, Sabah 2.8.05

9. Seminar Kesederhanaan Islam Peringkat Antarabangsa
  2005 Kesederhanaan Islam (wasatiyyah al-Islam):
  Perbandingannya dengan Agama Hindu Kompleks
  Dewan Warisan, Kangar, Perlis,4.8.05

10. Seminar Kebangsaan Bahasa Dan Pemikiran Melayu
  Bicara al-Ghazzali Tentang Epistemologi Dalam
  Pemerkasaan Budaya Berfikir Melayu Kini Akademi
  Pengajian Melayu, UM, 18-19.6.02

11. Bengkel Pemantapan Kaedah Dan Isi-isi Pengajaran Bagi
  Subjek Pendidikan Islam, anjuran Kolej Matrikulasi,
  KPM Peranan Akidah Dalam Beberapa Aspek
  Pembangunan Ummah Hotel Grand Continental, Johor
  Bahru. 22.8.02
12. Kursus Kerja Secara Positif, Efektif dan Berkomited,
  anjuran DNJ Consultation Sdn. Bhd. Keunggulan
  Berfikir Dan Bertindak Dalam Konteks Islam (Penerapan
  Dan Penghayatannya) De Palma Inn, Shah Alam,
  Selangor. 23.10.02

13. Seminar Pemikiran Dan Penghayatan Islam Peringkat
  Kebangsaan   2002 Penerapan  Akidah  Dalam
  Perancangan. Pembangunan Ummah: Satu Saranan Bagi
  Memantapkan Perlaksanaan Program Pembangunan
  Ummah di Malaysia Dewan Johor, APIUM, Nilam Puri,
  Kel. 26.10.02

14. Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan I
  Metode al-Burhan Dan kepentingannya Dalam
  Pembinaan Ummah Berfikiran Kritis Akademi Pengajian
  Islam, UM, 11.1.03

15. Pembentang Kertas Kerja Iringan Paradigma Tauhid
  Sebagai Motivator Terbudayanya Gaya Hidup Sihat
  Dalam Masyarakat. Seminar Kebangsaan Kaunseling
  Berperspektif Islam 1-3.5.03

16. Pembentang bersama Prof. Dr. Ab. Aziz Mohd Zin
  Kedudukan Institusi Masjid Dalam Pembangunan
  Ummah Masa Kini Seminar Pembangunan Ummah
  Peringkat Negeri Selangor Hotel Goldcourse, Klang,
  Selangor. 14.7.03

17. Pembentang Kertas Kerja Sisipan Kedudukan Hadis
  Sebagai Sumber Pemikiran Kritis Seminar Kebangsaan
  Hadis Dan Isu-isu Semasa Auditorium KISDAR- Kolej
  Islam Darul Ehsan, Selangor. 13.3.04

18. Program Intelectual Discourse 1, Pusat Pemikiran Dan
  Kefahaman Islam, UiTM Fakulti Teknologi Maklumat
  dan Sains Kuantitatif UiTM, Shah Alam, Sel. 11.9.04

19. Pembentang Bersama Prof. Madya Mohamad Kamil Hj.
  Ab. Majid Pemikiran Ibn Khaldun Mengenai Sifat Dan
  Amalan Negatif Yang Boleh Meruntuhkan Kepimpinan
  Islam. Seminar Pemikiran Ibn Khaldun III 18.9.04


20. Cabaran Islam Masa Kini Seminar Jalinan Ukhuwah
  Bersepadu Peringkat Negeri Pulau Pinang Hotel Gurney,
  Pulau Pinang 2.12.04

21. Kedudukan Kaedah al-Ta`rif Dalam Perbincangan Usul
  al-Fiqh dan Kepentingannya Dalam Perbincangan
  Hukum Islam Semasa, Seminar Usul Fiqh Peringkat
  Kebangsaan 2004 di Pusat Latihan Keselamatan KWSP,
  Kajang, Sel, 15-12.04

22. “Bid`ah: Satu Penjelasan Konseptua”l Bersama Dr. Ab.
  Karim Ali di Seminar Pengurusan Dakwah: Memahami
  Realiti Dan Keutamaan Semasa Masjid Saidina Abu
  Bakar as-Siddiq, Bangsar, Kuala Lumpur. 18.6.05

23. “Penerapan Pemikiran Kritis Dalam Pengajaran Subjek
  Akidah Berasaskan KBSM Bagi Pelajar Tingkatan Empat
  Dan Lima: Satu Tinjauan Awal Wacana Pendidikan
  Islam Peringkat Kebangsaan IV Hotel Mahkota Century,
  Melaka 25-26.6.05

24. Bersama Dr. Ab. Karim Ali   „Kaedah Penyelesaian
  Kecelaruan Pemikiran Ummah”: Rujukan di Malaysia
  Seminar Islam Dan Cabaran Pemikiran Semasa 2005 di
  Golden Straits Villas Beach Resort, Port Dickson, N.
  Sembilan 16.7.05

25. “Ke Arah Menyuburkan Budaya Berfikir Hadhari Dalam
  Masyarakat Melayu Masa Kini” Seminar Ketamadunan
  Ummah Sempena Harijadi T.Y.T Yang Dipertua Negeri
  pulau Pinang di Dewan Budaya, Universiti Sains
  Malaysia, Pulau Pinang, 9.8.05

26. Pembudayaan Gaya Hidup Berkualiti Berdasarkan
  Motivasi Paradigma Tauhid Seminar Kaunseling ke IV:
  Menangani Cabaran Melalui Kaedah Kaunseling
  Berperspektif Islam. Dewan Besar Tunku Ibrahim, Kolej
  Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO)
  17.9.05.

27. ……….Wan Adli Wan Ramli “Metode Dekonstruktif
  Arkoun dan Ijtihad al-Intiqa‟i wa al-Insya‟i  al-
  Qardhawi” Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat
  Kebangsaan Kali ke IV Dewan Kuliah Utama, Akademi
  Peng. Islam,UM 28-29.9.05

28. Pembentang Bersama Prof. Madya Mohamad Kamil Hj.
  Ab. Majid Bicara al-Qaradhawi Tentang Islam Dan
  Hubungannya Dengan Agama Lain Dalam Konteks
  Pengharmonian Kehidupan Beragama Di Malaysia
  Seminar Islam Dan Hubungan Antara Agama Di
  Malaysia Peringkat Kebangsaan. Balai Ilmu,Akademi
  Pengajian Islam, UM 18-19.1.06

29. Pembentang Bersama Wan Adli Wan Ramli Pendekatan
  Epistemologi Dalam Menangani Pluralisme Agama
  Seminar Islam Dan Hubungan Antara Agama Di
           Malaysia Peringkat Kebangsaan. Balai Ilmu,Akademi
           Pengajian Islam, UM 18-19.1.06

         30. Pemikiran Intelektual Ahli Sunnah Wal Jama`ah Sebagai
           Asas Keutuhan Penghayatan Usuluddin Di Malaysia
           Seminar Ke Arah Memahami Paradigma Ahli Sunnah
           Wal Jamaah Auditorium Utama, Uni. Islam
           Antarabangsa Malaysia (UIAM) 4.2.06
d) Others      1. Panel Jawatankuasa Kajian Akidah, Jabatan
            Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (15.3.05-
            14.3.08).

           2. Jurulatih Program Khidmat Negara, Jabatan Latihan
            Khidmat Negara, Kementerian Pertahanan Malaysia
            (Modul Pembinaan Karekter).

           3. Mohd Fauzi Hamat (2003), Sayyidatina Khadijah:
            Tokoh Wanita Berfikiran Kritis, Dewan Agama dan
            Falsafah, Edisi April, hal. 32-33.

           4. Mohd Fauzi Hamat (2002), Socrates Sebagai
            Pengasas Falsafah Etika Barat, Dewan Agama dan
            Falsafah, Edisi Ogos, hal. 48-49.

           5. Mohd Fauzi Hamat (1999), Etika Penguasa Menurut
            al-Ghazzali, Majalah al-Manar, Edisi Julai, hal. 35-
            42.

           6. Mohd Fauzi Hamat (1997), Peranan Mantik Moden
            Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan, Majalah Akademi,
            Keluaran Khas (Sept-Nov 1997).

Biodata Summary
Nama             Assoc. Prof. Dr. Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali
Email             wzk_ali@um.edu.my
Telephone           03-79676094/6012/6014
Fax              03-79676142
Academic Qualifications    B.A, M.A, Ph.D
Professional Qualifications
Specialization          1.  Islam in the Malay World
                 2.  Islamic Thought
                 3.  Islamic Theology
                 4.  Comparative Religion
                 5.  Islamic Philosophy
                 6.  Islamic Sociology
                 7.  Sufism
Current research Interest
Ongoing research projects    1. Kesalahan-kesalahan Berhubungan dengan Akidah
                  Di Malaysia: Pengawalan dan Pemulihan (2004).

                 2. Projek Kamus Biografi Tokoh-Tokoh Melayu (2000
                  – until present day).
                  3. Pengajian Ilmu Tawhid di Johor: Tumpuan Kepada
                  Sumber-Sumber dan Bahan-Bahan Pengajian dan
                  Pengajaran di Institusi-Institusi Non-Formal (2001).

                 3. Pengajaran dan Pembelajaran Ilmu Tawhid di Perlis:
                  Kajian Terhadap Sumber di Institusi-institusi Non-
                  Formal (2003).

                 4. Pengajaran dan pembelajaran Akidah Islam di Kedah
                  Darul Aman: Kajian Terhadap Sumber di institusi-
                  institusi Non-formal (2005)
Homepage URL         Apium.um.edu.my/index.html
Publications

a) Books             1. Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali, Siapa Itu Nabi-
           Nabi. Pahang: PTS Publications, 2004.

        2. ________, Hakikat Kenabian Menurut Al-Qur‟an.
          Berita Publishing, Kuala Lumpur, 1996.
b) Journal  1. Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali, “ Pemikiran Za„ba
        mengenai Islam ” in Wan Abdul Kadir (ed.), 100 Tahun
        Za„ba – Za„ba Pejuang Bangsa. Kuala Lumpur: Akademi
        Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1996, pp.285-308.

       2. _______, “Laporan Penyelidikan: Pengajaran Ilmu
        Tauhid Di Johor: Tumpuan Kepada Sumber-Sumber
        Pengajaran di Institusi-institusi Non-Formal” dlm. Jurnal
        AFKAR, Bil.5, Rabi„ al-Awwal 1425/ Mei 2004, h. 217-
        226.

       3. _______, “Konsep Perbuatan Allah (Af„al Allah) dalam
        Pemikiran Islam, Pengaruh dan Kesannya kepada
        Pemikiran Umat Islam di Malaysia, dalam Jurnal
        Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu,
        Universiti Malaya, Bil.14, 2004, h.48-63.

       4. _______, “Prolegomena Tamadun Islam” dalam
        Tamadun Islam dan Tamadun Melayu, Siri teks
        Pengajian Tinggi, Penerbit Universiti Malaya, Cet.I,
        2005, h.19-68.

       5. _____, “Konsep Mati (al-Mawt) Menurut Perspektif „Ali
        bin Abi Talib (r.a)” dalam Jurnal Usuluddin, Bil.19,
        1425/2005.

       6. _______, “Aliran al-Qadariyyah: Perkembangan,
        Pengaruh dan Kesannya di Alam Melayu khususnya Di
        Malaysia,” dlm. Jurnal Pengajian Melayu, Akademi
        Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Jld.12, 2002, h.49-
        76.

       7. _______, “Konsep al-Jannah dan al-Nar Menurut
        Pemikiran „Ali bin Abi Talib (r.„a),” Jurnal Usuluddin,
        no. 14, 2003.

       8. _______, “Aliran al-Mujbirah dan kesan Pemikirannya di
        Malaysia,” Jurnal Usuluddin, no.12, 2001, pp.59-72.

       9. _______, “Aliran al-Maturidi dan al-Maturidiyyah dalam
        Dunia Islam,” Jurnal Usuluddin, no. 8, 1999, pp. 81-96.

       10. _______, “Konsep Ummi Nabi Muhammad (s.„a.w)
         dalam al-Qur‟an,” Jurnal Usuluddin, no.7, 1998, pp.160-
         170.

       11. _______, “Konsep „Ismah Nabi Muhammad (s.„a.w)
          Dalam al-Qur‟an,” dalam Jurnal Usuluddin, Akademi
          Pengajian Islam, Universiti Malaya, Bil.6, Julai 1997,
          h.157-174.

        12. ________, “Konsep Ijtihad dan hubungannya dengan
          Konsep Khatam al-Nabiyyin,” dalam Jurnal Usuluddin,
          Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Bil..4,
          1996, h.163-173.

        13. _______, “Konsep Nabi dan Rasul dari perspektif al-
          Qur‟an,” dalam Jurnal Usuluddin, Akademi Pengajian
          Islam, Universiti Malaya, Bil.5, 1996, h.31-42.

        14. ________, “ Asal-usul, pengaruh dan kesan aliran al-
          Asy„ari dan al-Asya„irah di Malaysia dan Kepulauan
          Melayu,” dalam Malaysia Dari Segi Sejarah, Persatuan
          Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur, 1994, Bil.22, h.84-106.

        15. ________, “ Konsep „Ismah Nabi dalam al-Qur‟an dan
          perbandingannya dengan kitab-kitab Perjanjian Lama dan
          Baru,” dalam Hikmah, KUSZA, Bil.7, 1414/1993, h.63-
          73.

c) Conference
d) Others    1. “ Konsep al-Sihr dari perspektif al-Qur‟an,” dalam
          Dakwah, November, 1994, h..42-43.

        2. “ Konsep al-Karamah menurut pandangan al-Qur‟an, “
          dalam Dakwah, Disember, 1995, h..42-43.

        3. “ Konsep al-Istidraj dalam al-Qur‟an,” dalam Dakwah,
          Januari, 1995, h.43.

        4. “ Kedudukan Nasab Nabi Muhammad s.a.w menurut al-
          Qur‟an,” dalam Dakwah, Februari, 1995, h.42-43.

        5. “ Hubungan manusia dengan alam ghaib dari pandangan
          al-Qur‟an,” dalam Dakwah, Mac, 1995, h.42-43.

        6. “ Persoalan murtad menurut pandangan al-Qur‟an,”
          dalam Dakwah, April, 1995, h.21-22.

        7. “ Pengertian `Ismah (Imuniti) dalam Islam,” dalam
          Dakwah, April, 1995, h.42-43.

        8. “Pengasas Fahaman Taksub,” dalam Dakwah, Mei, 1995,
          h.20-21.

        9. “ Pengertian `Ismah (Imuniti) menurut pandangan Ulama
          Islam,” dalam Dakwah, Mei, 1995, h.42-43.
10. “ Wanita (Feminisme) dalam al-Qur‟an,”      dalam
  Dakwah, Jun, 1995, h.16-17.

11. “ Konsep `Ismah menurut pandangan Ahl al-Sunnah wa
  al-Jama`ah,” dalam Dakwah, Jun, 1995, h.42-43.

12. “ Pandangan kitab-kitab Perjanjian Lama dan Baru
  mengenai `Ismah Nabi,” dalam Dakwah, Julai, 1995,
  h.42-43.

13. “ Hadith bukan rekaan Ulama,” dalam Dakwah, Ogos,
  1995, h.25-26.

14. “ Isteri dan kedudukannya dari perspektif Islam,” dalam
  Dakwah, Oktober, 1995, h.28-29.

15. “ Pentadbir masjid perlu berakhlak mulia,” dalam
  Dakwah, Oktober, 1995, h.34-35.

16. “ Peristiwa al-Gharaniq al-`Ula dari perspektif al-
  Qur‟an,” dalam Dakwah, Oktober, 1995, h.43-44.

17. “ Peringkat sesuai mendidik anak,” dalam Dakwah,
  November, 1995, h..13-14.

18. “  Aliran  al-Maturidi  dan  al-Maturidiyyah:
  Perkembangan, pengaruh dan kesannya di dunia Islam,”
  dalam Dakwah, November, 1995, h.42-44.

19. “ Masalah remaja: Masalah Umara dan Ulama,” dalam
  Dakwah, Disember, 1995, h.20-21.

20. “ Perkembangan al-Maturidiyyah dalam dunia Islam,.”
  dalam Dakwah, Disember, 1995, h.42-44.

21. “ Fatwa dan persoalannya,” dalam Dakwah, Februari,
  1996, h.33-34.

22. “ Manusia dan persoalan takdir,” dalam Dakwah, April,
  1996.

23. “ Musuh-musuh Islam menurut pandangan al-Qur‟an,”
  dalam Dakwah, Mei, 1996, h.24-26.

24. “ Sifat 20,” dalam Dakwah, Rejab 1417/Disember 1996,
  h.52-54.

25. “ Kesan pemikiran Jabariah di Nusantara,” dalam
  Dakwah, No.238, Zulkaedah 1417/Mac 1997, h.48-52.

26. “ Keuniversalan Islam menurut pandangan al-Qur‟an,”
         dalam Dakwah, Bil.240, Zulhijjah 1417/Mei 1997, h.20-
         23.

Biodata Summary
Nama             Assoc. Prof. Dr. Che Zarrina Sa’ari
Email             zarrina@um.edu.my,
Telephone           79676098
Fax              79676142

Academic Qualifications    B.Us, M.Us, Ph.D (Edinburgh)
Professional Qualifications
Specialization          1.  Comparative Religion
                 2.  Islamic Philosophy (Ethics)
                 3.  Sufism
                 4.  Sufism and Islamic Ethics
                 5.  Modern Thought
Current research Interest
Ongoing research projects    1. Tinjauan Penulisan Tasawuf Di Malaysia –
                  (F0444/1999B)

                 2. Tinjauan Pemahaman Masyarakat Islam Malaysia
                  Terhadap Ilmu Tasawuf - (F0371/2001B)

                 3. Some Aspects of Sufism: A Survey on Malay
                  Manuscripts on Sufism in

                 4. Malaysia and Netherlands – (Sabbatical Leave -
                  2004)
Homepage URL         Apium.um.edu.my/index.html
Publications :

a) Books             1. Che Zarrina Sa‟ari & Joni Tamkin b. Borhan (1994),
                  al-Qur‟an Tingkatan 6, Cahaya Pantai Publishing,
                  Kuala Lumpur, 205pp.

                 2. ………………….. & Joni Tamkin b. Borhan (1994),
         Ulum al-Hadith Tingkatan 6,    Cahaya  Pantai
         Publishing, Kuala Lumpur, 166pp.

       3. …………………. & Wan Suhaimi Wan Abdullah
        (ed.) (2003), Tasawuf dan Ummah, Dept of Aqidah
        and Islamic Thought, APIUM.

       5. …………………… & Mohd Fauzi Hamat, Mohd
        Fakhrudin Abd. Mukti (ed.) (2003), Pemikiran Islam
        dan Cabaran Semasa, Dept of Aqidah and Islamic
        Thought, APIUM.
b) Journal  1. “Al-Ghazali‟s Views On The Heart, The Spirit and
        The Soul: A Comparison Between Ihya‟ `Ulum al-
        Din and al-Risalah al-Laduniyyah”, Journal of
        Usuluddin, (Published by Academy of Islamic
        Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur) No. 7,
        December 1997, pp. 193 – 208.

       2. “Chronology of Abu Hamid al-Ghazali‟s Life and
        Writing”, Journal of Usuluddin, No. 9, July 1999, pp.
        57 – 72.

       3. “Classification of Sciences: A Comparative Study of
        Ihya‟ `Ulum al-Din and al-Risalah al-Laduniyyah”,
        Intellectual Discourse, (Published by International
        Islamic University Malaysia) Vol. 7, No. 1, 1999, pp.
        53 – 77.

       4. “An Analytical Study of Rise and Development of
        Sufism: From Islamic Asceticism to Islamic
        Mysticism”, Journal of Usuluddin, No. 10, December
        1999, pp.. 21 – 42.

       5. “Biografi Shaikh Ahmad B. Idris Dan Sumbangannya
        Terhadap Alam Kesufian”, Journal of AFKAR,
        (Published by the Dept. of Akidah and Islamic
        Thought, Academy of Islamic studies, University of
        Malaya) No. 1, June 2000, pp. 33 – 54.

       6.  “Islam dan Barat oleh Sayyid Abu al-Hasan `Ali al-
         Nadwi”, Journal of Usuluddin, No.11, July 2000,
         pp. 187 - 2000.

       7.  ______________and Mohd Kamil Hj. Ab. Majid,
         “Epistemologi Islam Menurut Ibn Khaldun”, Journal
         of Usuluddin, No. 12, December 2000, pp. 73 – 94.

       8. “Perkembangan Tarikat Ahmadiyyah di Negeri
        Kelantan Darul Naim”, Journal of AFKAR, No. 2,
        June 2001, pp. 61 – 86.
9. “Biografi Shaikh Muhammad `Uthman al-Mirghani
  (1208H./1793-4M.  –  1286H./1852-3M.)  dan
  Sumbangannya Terhadap Pembentukan Tarekat
  Khatmiyyah”, Journal of Usuluddin, No. 13, July
  2001, pp. 21 – 36.

10. __________ and Wan Suhaimi Wan Abdullah,
  “Budaya Sufi dan Etika Ahli Tasawuf”, PEMIKIR,
  (Published by Utusan Melayu (Malaysia) Limited,
  Kuala Lumpur, Malaysia) January – March 2002, pp.
  243 – 264.

11. “Penyakit Gelisah (Anxiety / al-Halu`) Dalam
  Masyarakat Islam Dan Penyelesaian Menurut Psiko-
  Spiritual Islam", Journal of Usuluddin, No. 14,
  December 2001, 30pp.

12. “Al-Ghazali‟s Risalah al-Laduniyyah and Its
  Influence on Malay Muslim Thoughts”, Journal of
  Islamic Culture, No. LXXXVI, October 2002,
  Hyderabad, India, pp. 37-64.

13. "Haji Muhammad Sa'id Bin Jamaluddin al-Linggi:
  Amalan dan Sumbangannya Dalam Perkembangan
  Tarekat Ahmadiyyah Di Malaysia", Journal of
  Usuluddin, No. 15, July 2002, pp. 19-34.

14. “Purification of Soul According to Sufis: A Study of
  al-Ghazali's Theory”, Journal of AFKAR, No. 3, June
  2002, pp. 95-112.

15. -------------- & Joni Tamkin Borhan, "Economic
  Functions of the State: An Islamic Perspective",
  Journal of Usuluddin, No. 16, December 2002, pp.
  75-90.

16. -------------- & Joni Tamkin Borhan, "Al-Qur'an: The
  Miracle of Miracles", AL-BAYAN, Journal of al-
  Quran & al-Hadith, No. 1, May 2003, pp. 43-52.

17. "Some Aspects of Sufism in Minhaj al-`Arifin of al-
  Ghazali”, Journal of AFKAR, No. 4, May 2003, pp.
  169 - 182.

18. …………… & Joni Tamkin Borhan, “The Principle
  of al-Takaful (Collective Responsibility) in Islam and
  Its Practice in the Operations of Syarikat Takaful
  Malaysia Berhad”, Journal of Usuluddin, No. 17,
  July 2003, pp. 33 – 56.

19. “Analysis of the Doctrine of Sufism in Jami` al-
          Haqa‟iq bi Tajrid al-`Ala‟iq”, Journal of AFKAR,
          Vol. 5, May 2004, 45-66.

        20. …………. & Joni Tamkin Borhan, “An Analysis of
          The Prohibition of Riba in The Qur‟an”, Journal
          Usuluddin, Bil. 19, 2004, ppl. 45 – 60.

        21. “Tasawuf: Sejarah dan Perkembangannya Hingga
          Kini” in (ed.) Wan Suhaimi Wan Abdullah & Che
          Zarrina Sa‟ari, Tasawuf Dan Ummah, Dept. of
          Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic
          Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur. pp. 1-
          34.

        22. …..……. & Joni Tamkin Borhan, “Pembangunan
          Ekonomi Masjid” in Norrodzoh Hj. Siren & Yusmini
          Md Yusoff (ed.), Membangun Institusi Masjid, Kuala
          Lumpur: Depart. Of    Dakwah and Human
          Development, APIUM, 2003, pp. 43 – 58.

        23. “Peranan Tasawuf Dalam Pembangunan Spiritual
          Umat di Malaysia” in (ed.) Mohd Fauzi Hamat,
          Mohd Fakhrudin Abd Mukti & Che Zarrina Sa‟ari,
          Pemikiran Islam dan Cabaran Semasa , Dept. Of
          Akidah and Islamic Thought, APIUM, 2003, pp. 124
          – 142.

        24. “Pemahaman   Tentang   Hari   Akhirat dan
          Hubungannya Dengan Kebejatan Sosial Masyarakat”
          , Mohd Sabri Ismail (ed.), Isu-isu Kontemporari
          Akidah dan Dakwah, Batu Pahat: Kolej Universiti
          Tun Husin Onn (Kuitho), 2004, pp. 19 – 43.

        25. …….Joni Tamkin Borhan (2005), „The Role of
          Tabung Haji As a Deposit Mobilizer of Muslim in
          Malaysia 1969-1990:A Historical Approach : Jurnal
          al- Tamadun , Bil 1 Ogos 2005, Kuala Lumpur:
          Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, page.215-234.

c) Conference  1. …………….. & Joni Tamkin Borhan, “Sumbangan
          Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari Dalam
          Pengajian Islam di Nusantara Rujukan Kpeada
          Kitabnya Sabil al-Muhtadin li al-Tafaqquh fi Amr al-
          Din”, Prosiding Nadwah Ulama Nusantara II:
          Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo,
          organized by Kerajaan Negeri Sarawak dan Fakulti
          Pengajian Islam, UKM, on 14 – 15 July 2003,
          Kuching, Sarawak, pp. 337 – 341.

        2. Che Zarrina Sa‟ari, “Rabi`ah al-`Adawiyyah: Wanita
          dan Perniagaan Menurut Perspektif islam”,
         Proceedings International Seminar on Muslim
         Women: The Future and Challenges in Shaping The
         Ummah (SEWANI 2005), anjuran Centre for Islamic
         Studies and Social Development, Universiti
         Teknologi Malaysia, pada 2 and 3 April 2005 di
         Sofitel Palm Resort Johor Bahru, Johor, hal. 399 –
         344.

      3. “Wanita Islam dan Cabaran Semasa Muslim”, Forum
        Harapan Dan Cabaran Muslimah Dalam Masyarakat
        organised by Secondary School of Hishamuddin,
        Klang, 2 February 1999, at Secondary School of
        Hishamuddin, Klang, Selangor
d) Others  1. “Perjalanan Panjang Roh Manusia”Part. 1, Pesona,
        April 2000, Pustaka Wira Sdn. Bhd., Selangor, pp. 42
        – 47.

      2.  “Roh Manusia Rasai Alam Kubur”, Part. 2, Pesona,
         May 2000, Pustaka Wira Sdn. Bhd., Selangor, pp. 36
         – 38.

      3.  “Roh Tinggal Bersama Tuannya", Part 3, Pesona,
         June 2000, Pustaka Wira Sdn. Bhd., Selangor, pp. 60
         – 63.

      4. “Keistimewaan Aidil Fitri Diiktiraf Allah Dan
        Rasul”, Majalah Hidayah, 2000, pp. 30 – 35.

      5. “Fikiran Lemah Punca Fitnah", IBU, Pustaka Wira
        Sdn. Bhd., Selangor, May 2001, pp. 62 – 63.

      6. “Khurafat Antara Adat Dan Agama", Focus Section,
        al-Islam, February 2002, pp. 20 –23.

      7.  “Kemasukan Tariqat Ahmadiyyah ke Malaysia", Part
         1”, Ruhaniyyat, 5 (1), February 1993, Dept. of Prime
         Minister, Kuala Lumpur, pp. 3 – 7.

      8.  “Kemasukan Tariqat Ahmadiyyah ke Malaysia", Part
         2”, Ruhaniyyat, 5 (2), May 1993, Dept. of Prime
         Minister, Kuala Lumpur, pp. 3 – 7.

      9. "Konsep Fana' Dalam Tasawuf", Ruhaniyyat, 6 (1),
        February 1994, Dept. of Prime Minister, Kuala
        Lumpur, pp. 13 – 18.

      10. "Mengingati Allah: Melembutkan Hati Yang Keras",
           Sinar Rohani, No. 1, (1998/1418), JAKIM, Kuala
           Lumpur, pp. 21 – 23.

         11. “Adakah Karamat itu Wujud?”, Sinar Rohani, No. 2
           (1998), JAKIM, Kuala Lumpur, pp. 5 – 9.
Biodata Summary
Nama             Assoc. Prof. Mohamad Kamil Hj. Ab Majid
Email             Kamilmajid50@yahoo.com
Telephone           03-79676065/6009
Fax              03-79676142
Academic Qualifications    B.Sh (YPTIK), B.Sh (al-Azhar), M.A
Professional Qualifications
Specialization          1. Islamic Sociology
                 2. Modern Thought
                 3. Islamic Theology

Current research Interest
Ongoing research projects   1.Impak Lulusan al-Azhar kepada Pembangunan Sosial di
               Malaysia
               2. Ulamak dan Perubahan Sosial

Homepage URL         202.185.88.200/api/index.html
Publications:

a) Books             1. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,Hijrah,Percetakan al-
                  Ahliyah,Kota Bharu,1984
                 2. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,, Ke Arah kesatuan
                  Gerakan Islam, Pustaka Risalah,Kota Bharu,1984.
                 3. Mohd Darus Senawi dan Mohamad Kamil Hj Ab
                  Majid, Syura Dalam Islam, Pustaka Sabra, Kota
                  Bharu,1984.
                 4. Mohamad Kamil Hj Ab Majid, Konsep haraki Amal
                  Islami, Pustaka Risalah,Kota Bbaru,1985.
                 5. Mohamad Kamil Hj Ab Majid, Islam Agama dan
                  Negara, Pustaka Risalah 1985.
                 6. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,Genarasi Muda dan
                  Perubahan Sosial,Pustaka Salam,Kuala
                  Lumpur,1985.
       7. Mohamad Kamil Hj Ab Majid, Rumah tangga
         Islam, terj drpd, Miqdad yaljan, `al-Bayt al-Islami`,
         Syarikat Muslimah, Kuala Lumpur,1988.
       8. 8.Mohamad kamil Hj Ab Majid,Tokoh-Tokoh
         Pemikir Dakwah, Dewan Pustaka Islam, Petaling
         Jaya,1990.
       9. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,Mutiara al-
         Quran.Mahir Publications Sdn Bhd., Kuala Lumpur
         1990.
       10. Istilah Usuluddin dan Falsafah, karya
         bersama:Jawatan Kuasa Istilah Usuluddin dan
         falsafah,DBP,Kuala Lumpur.1990.
       11. Mohamad Kamil Hj Ab Majid, Mas`ab Bin `Umar,
         Pustaka Cipta,Kuala Lumpur,1991.
       12. Mohamad Kamil Hj Ab Majid, Menyoroti Minda
         Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat: Dakwah dan Isu-
         Isu Agama-Sosial,Tampan Padu (M) Sdn Bhd.1993
       13. Mohamad Kamil Hj Ab Majid, Beberapa Aspek `ilm
         al-Kalam mengikut Ibn Taymiyyah, Medan Ilmu,
         Kajang Selangor,1993.
       14. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,Tokoh-Tokoh
         Pemikir Islam,Jilid l, Budaya Ilmu,Petaling Jaya,
         1993.
       15. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,Kisah dan Hikmah
         Dari Surah al-Kahfi, Pustaka Maphilindo,Klang
         Selangor,1994.

       16. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,Tajdid; Perspektif
         Sejarah dan masa Kini,Penerbit Universiti
         Malaya,2000.
       17. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,Imej Masyarakat
         Muslim,(terj. Drpd., Yuusuf al-Qaradawi,malamih al-
         Mujtama` al-Muslim, Penerbitan salafi,Kuala
         Lumpur,1997.

b) Journal  1. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,”Pemikiran Malik Bin
        Nabi Mengenai Problem Dunia Islam Masa Kini”
        Jurnal Usuluddin,Bil. 1,Fakulti Usuluddin Akademi
        islam Universiti Malaya,Kuala Lumpur 1993,pp.32-
        46.
       2. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,”Ijtihad
        Kontemporari:Beberapa pandangan Yusuf al-
        Qaradawi”, Jurnal Syariah,,Fakulti Syariah
        Universiti Malaya,Kuala Lumpur,pp.162-173
       3. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,”Muwatta Imam
        malik:Kitab hadith dan Fiqh Yang terawal, Jurnal
        Syariah,Jilid 2,Bil.1, Fakulti syariah,Akademi Islam
        Universiti Malaya, Kuala Lumpur,pp.146-157.
       4. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,”Skop,Sejarah dan
        Aliran Pemikiran Islam”,Jurnal Usuluddin,Bil.
        5,1996 pp.111-136.
5. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,”Sosiologi
  Islam:Suatu Pengenalan,”Jurnal Usuluddin
  Bil.3,1995,pp.103-114.
6. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,”Gerakan
  Tajdid;Sejarah dan Perspektif Masa Kini”,Jurnal
  usuluddin,Bil. 4,1996pp 79-103.
7. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,`Dato` Haji
  Muhammad Nor Ibrahim(1905-1987) dlm. Ismail
  Che Daud,Tokoh-Tokoh Ulama Semenanjung
  Melayu (2),Majlis Ugama Islam kelantan, Kota
  Bharu,1996.
8. .Mohamad kamil Hj Ab Majid,”Pemikiran Ibn
  Khaldun Mengenai Ilmu dan Sosio Budaya”, Jurnal
  Usuluddin, Bil.6, Bahagain Pengajian usuluddin
  Universiti Malaya,1997 pp.23-28.
9. Mohamad kamil Hj Ab Majid,”Pemikiran Islam
  Tentang Konsep Perubahan Sosial Islam‟,Jurnal
  Usuluddin Bil 7,1997,pp 1-32.
10. Mohamad kamil Hj Ab Majid,”Ulama dan Perubahan
  Sosial   Dalam   islam”,Jurnal   usuluddin,
  Bil.10,1999,pp 81-122
11. Mohamad    Kamil   Hj  Ab   Majid,”Faham
  Kebendaan:Pandangan Kritis Abu Hasan Ali al-
  Nadwi:,Jurnal    usuluddin,    Bil.11,Bahagian
  Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti
  Malaya,2000,pp.119-130.
12. Mohamad kamil Hj Ab Majid,`Syeikh Tahir
  Jalaluddin al-Falaki (1869-1956),dlm. Ismail Che
  Daud,Tokoh-Tokoh Ulama Semenanjung Melayu
  (1),Majlis Ugama Islam Kelantan,edisi ketiga,2001.

13. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,”Sumbangan dato`
  Haji Muhammad Nor bin Haji Ibrahim Kepada
  Bidang Tafsir” Jurnal al-Quran dan al-
  Hadith,AL_BAYAN, Bil.1,Akademi Pengajian Islam
  Kuala Lumpur,2003,pp.81-106.
14. Mohamad kamil Hj Ab Majid,`Fanatik dan Taksub
  Dalam Islam: Analisis Pandangan al-
  Qaradawi,Jurnal Usuluddin,Bil. 18,Akademi
  Pengajian Islam Universiti Malaya,2003,pp.25-36.
15. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,”Tasawwuf:Mencari
  Penyelsaian Dalam Polimik Berterusan Antara
  Pendokong dan Pengkritik”, Tasawwuf dan Ummah,
  Jabatan Akidah dan pemikiran islam,2004,pp.xiii-xvii
16. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,”Perbezaan
  Pendapat:Adab dan Pengeksplotasiannya ke Arah
  Yangf lebih Positif” Pemikiran Islam dan cabaran
  Semasa, Jabatan Akidah dan Pemikiran
  Islam,2004,pp.319-334.
17. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,`Masyarakat Islam VS
  Masyarakat Jahiliah`Jurnal al-Bayan,Bil.2, Jabatan
          al-Qur, 2004,pp.
        18. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,`Fanatik Kepada
          Guru` dlm. Abdul Fatah Haron
          Ibrahim,Tasawuf:Beberapa
          persoalan,JAKIM,2004.pp.43-62.
        19. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,”Memahami
          Pendekatan Islam Hadhari Dari Perspektif Pemikiran
          Islam”,dlm. Pemikir, Bil.39&40,Januari-April-Jun
          2005,pp.89-126.

c) Conference
d) Others    1. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,`Kekeramaran Para
          Wali Menurut Ibnu Taymiyyah` Al-Islam, April
          1985,pp. 26-27.
        2. Mohamad kamil Hj Ab Majid,`Ma`rifatulLah` Warta
          Jabatan Agama Johor, Bil.361, pp.27-37. Mohamad
          Kamil Hj Ab Majid,`Pelaku Dosa besar dan Konsep
          Iman Menurut Ibnu Taymiyyah, Pengasuh,Januari
          1986.
        3. Mohamad kamil Hj Ab Majid,`Masalah Umat Islam
          Dan Penyelsaiannya menurut Islam,` Pengasuh, Jun
          1986,pp. 7-12.
        4. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,` Manhaj Nabawi
          Dalam Siasah`,Pengasuh, September 1986.
        5. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,` Sekitar Amal
          Islami`, Risalah, Angkatan Belia Islam Malaysia,
          Mac. 1988.
        6. Mohamad kamil Hj Ab Majid,`Qada dan Qadar
          Menurut Ibn Taymiyyah`,Pengasuh, Bil.
          501,1989,pp.55-60.
        7. Mohamad kamil Hj Ab Majid,`Etika berjamaah`,
          Ummah, Bil.27, Januari 1990.
        8. Mohamad kamil Hj Ab Majid,` Isu-isu Pemikiran
          Islam di Malaysia`,BUDIMAN,(Suara Forum
          Universiti Malaya), 1990,pp.
        9. Mohamad kamil Hj Ab Majid,`Saikologi Dakwah`Al-
          Islam, Jun 1985.
        10. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,`Sejauh Manakah
          Hakikat Ilmiah Wujud Dalam Isra`
          Mikraj`Pengasuh, Julai 1985,pp.35-39. Mohamad
          Kamil Hj Ab Majid,` Zaaba Tokoh Pemikir Islam`Al-
          Islam, Bil.5,Mei 1991,pp.52-55.
        11. Mohamad kamil Hj Ab Majid,`Zaaba Dorong
          Masyarakat Islam menuntut Ilmu` Al-Islam,Jun
          1991,pp.53-55.
        12. Mohamad kamil Hj Ab Majid,`Perubahan Sosial dari
          Perspektif Islam`,Pengasuh, Bil.514,1991,pp.44,66.
        13. Mohamad kamil Hj Ab Majid,`Peranan Imam dalam
          masyarakat`, Pengasuh, Bil 516, 1991,pp.43-45 &48.
        14. Mohamad kamil Hj Ab Majid,` Profesor Zulkifli
          Muhammad Ulama Muda Di Segani Kawan dan
           Lawan`,Pengasuh,Bil 518, 1992,pp.31-35.
         15. Mohamad kamil Hj Ab Majid,`Perubahan
           Masyarakat Suatu Tinjauan Dalam Sejarah
           masyarakat Islam`, Pengasuh, Bil.519,1992 pp.47-50
           & Bil.520 pp.45-48.
         16. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,`Gambaran Nikmat
           Syurga di dalam Kitab al-Jawhar al-Mawhub‟
           Pengasuh, Bil.532 1992,pp.49-55
         17. Mohamad kamil Hj Ab Majid,`Menjelang Seratus
           Tahun Kematian Tuan tabal` Pengasuh, Bil.524,
           1992 pp.23-26.
         18. Mohamad kamil Hj Ab Majid,`Dakwah Islamiah di
           kelantan` Pengasuh, Bil.526 1993,pp.38-48.
         19. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,`Isra` dan Mikraj
           Perlu di Tafsir Semula` Pengasuh,Bil.530 1993.
         20. Mohamad kamil Hj Ab Majid,”Syaikh Muhammad
           al-Ghazali” Pengasuh, Bil 543,Jun 1996,pp. 36-40.
         21. Mohamad Kamil Hj Ab Majid,`Institusi Fatwa dan
           Mufti`, Pengasuh Bil.540 1996 36-40.
         22. RTM/TV3/VCD/ BERITA MINGGU/ BERITA
           HARIAN/MASTIKA/WARTA JOHOR DLL.
Biodata Summary
Nama             Ahmad Zuhdi Ismail
Email             f7zuhdi @ um.edu.my / zuhdi03@ streamyx.
Telephone           03-7967 6095/ 012-2079771
Fax              03-79676142
Academic Qualifications    B.A, M.A

Professional Qualifications
Specialization          1.  Islam in the Malay World
                 2.  Islamic Sociology
                 3.  Sufism
                 4.  Islamic Thought
                 5.  Islamic Philosophy
                 6.  Comparative Religion
Current research Interest
Ongoing research projects    1. Pendidikan Akidah di Negeri Kedah, Tumpuan
                  Kepada Institusi-institusi Non Formal, Vot F538/96.

                 2. Pendidikan Akidah di Negeri perak, Tumpuan
                  Kepada Institusi-institusi Non Formal, Vot F 003/97.

                 3. Pengajaran Kitab-Kitab Jawi di Johor: Tumpuan
                  Kepada Sumber-Sumber Pengajian di Institusi Non-
                  Formal. Vot F 0371/2000 B

Homepage URL         Apium.um.edu.my/index.html
Publications :

a) Books           1. Konsep Agama:Tinjauan dari Pespektif Pemikiran
                 Islam, Universiti Malaya, First Editions, 2000.

b) Journal            1. “Konsep Sifat-Sifat Allah menurut Imam Ja„far al-
                     ”, in Pemikiran Dan Tamadun Islam, No:
                  13,Hizbi, 1997.

                 2. “Konsep  Sifat-Sifat Allah:  Analisis  dan
                  Perbandingan di antara Mu„tazilah dan Asyā„irah”,
                  in Jurnal Usuluddin, Bil 8, 1998, Akademi
             Pengajian Islam, Universiti Malaya.

            3. “Konsep Masyarakat dalam Islam” in Al-Manar, Bil
             4. July, 1999, Akademi Pengajian Islam, Universiti
             Malaya.

            4. “Konsep Kepimpinan dalam Islam,” in Islamika V,
             Sept. 1995,Kuala Lumpur.

            5. “Pemikiran Ulama Pattani Dalam „ilm al-Kalām”,
             in, Journal Jabatan Pengajian Asia Tenggara
             (JATI), Bil. 6, Dis. 2001.

c) Conference
d) Others     1. Video, Tapes and Television.
         - Long Distance Learning (PJJ), seven slot, 1998-1999.

         2.  General Encylopaedia For Student, DBP, 2002
         -  Al-Ghafiqi
         -  Hunayn Ibn Ishaq
         -  Ibn Arabi
         -  Ibn Baytar
         -  Ibn Nafis
         -  Ibn Haytham
         -  Ibn Jubayr
         -  Jabir Ibn Hayyan
         -  Rukun Islam
         -  Rukun Iman.

Biodata Summary
Nama             Faizuri bin Abd. Latif
Email             fa72@um.edu.my,
Telephone           03-79676101
Fax              03-79676142
Academic Qualifications      1. Madrasah Nahdhah Bukit Besar Kota Sarang Semut,
                   Alor Setar, Kedah Sijil Thanawi (Jayyid) 1985-1991
                 2. Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir Sarjana Muda
                   Usuluddin (Akidah dan Falsafah) (Jayyid) 1991-1996
                 3. Universiti Malaya Kuala Lumpur Universiti Malaya
                   Kuala Lumpur 1997-2002

Professional Qualifications
Specialization          1. Islamic Thought
                 2. Islamic Theology
                 3. Islam in the Malay World
Current research Interest
Ongoing research projects    1. Penyelidikan Fundamental Kaedah Penerapan
                  Pemikiran Kritis, menerusi Silibus Pendidikan Islam
                  kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM):
                  Kajian Terhadap Pelajar sekolah Menengah
                  Kebangsaan Agama (SMKA) Di Semenanjung
                  Malaysia Universiti Malaya Dis 2005 – Nov 2007
                 2. Pemikiran Tuan Minal Mengenai Ketuhanan dan
                  KeNabian: Kajian Dalam Kitab Akidah Al-Najin
                  Universiti Malaya 1 Jan – 31 Dis 2006 Penyelidikan
                  Jangka Pendek
Homepage URL
Publications :

a) Books
b) Journal
c) Conference          1. Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Ke-10
           (Pembentang) Universiti Malaysia Sabah 2-4 Ogos
           2005
         2. Dialogue Islamic Studies Curriculum: A New
           Agenda For The Study Of Islam & Muslim (Peserta)
           Universiti Malaya 4-5 May 2005
         3. International Conference On The Indigenous People
           2005 (Peserta) Universiti Malaya 4-5 Julai 2005
         4. Seminar Islam Dan Hubungan Antara Agama Di
           Malaysia Peringkat Kebangsaan (Pembentang)
           Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam. Universiti
           Malaya 18-19 Jan 2006
d) Others
Biodata Summary
Nama             PROF MADYA DR KHADIJAH BINTI MOHD
               KHAMBALI @ HAMBALI
Email             ijamh@um.edu.my
Telephone           03-79676066/5712
Fax              03-79676142
Academic Qualifications      1. Ph.D (Comparative Religion) University of Malaya
                 2. Master of Usuluddin University of Malaya
                 3. Bachelor of Usuluddin University of Malaya


Professional Qualifications
Specialization          1. Islamic Thought
                 2. Comparative Religion

Current research Interest    1. Konsep Sinkritisme Dalam Ajaran Hindu, Buddha
                  dan Islam: Kajian Kritis, (Pusat Dialog Peradaban
                  UM)
Ongoing research projects    1. Status Penukaran Nama Saudara Baru/Kita Menurut
                  Perspektif Keagamaan dan Undang-undang (baru
                  bermula Oktober 2002), Persatuan Cina Muslim
                  Petaling Jaya RM3,000.00, October 2002

Homepage URL         Apium.um.edu.my/index.html
Publications :

a) Books             1. Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Perayaan-
                  perayaan Agama Kristian, Jabatan Akidah dan
                  Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam,
                  Universiti Malaya. Cetakan Pertama, 1999, 113
                  halaman.
                 2. Abdul Kadir Hj Muhammad, Patmawati Hj Ibrahim,
                  Khadijah Mohd Hambali @ Khambali, Muhiden
           Abd. Rahman, Biodata Ahli-ahli Akademik Bidang
           Pengajian Islam Di Institusi Pengajian Tinggi
           Malaysia, Akademi Pengajian Islam, Universiti
           Malaya, Kuala Lumpur. Cetakan Pertama, 1997, 200
           halaman.
b) Journal   1.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Unification
           Church (Penyatuan Gereja) dan Penilaiannya”, Jurnal
           Usuluddin, Bil. 1, Oktober 1993, hal. 242-256
        2.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Sejarah
           Perpecahan Mazhab di Dalam Agama Kristian: Suatu
           Huraian Ringkas”, MEDIUM, Bil. III, Jun 1994, hal.
           1-12
        3.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Perkahwinan
           Ahlul-Kitab : Suatu Kajian Hukum”, Jurnal Syariah,
           Jil. 2, Bil. 2, Julai 1994, hal. 47-62
        4.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Triniti
           Menurut Agama Kristian”, Jurnal Usuluddin, Bil. 2,
           Mei 1995, hal. 29-52
        5.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Isa al-Masih
           Putera Maryam: Suatu Taakulan”, Jurnal Usuluddin,
           Bil.3, Disember 1995, hal. 19-39
        6.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Baptis,
           Wuduk Dan Ghusl: Suatu Kajian Perbandingan”,
           Jurnal Syariah, Jil. 4, Bil. 1, Januari 1996, hal. 154-
           167
        7.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Ziarah
           Menurut Agama Yahudi”, Jurnal Usuluddin, Bil. 4,
           Mei 1996, hal. 127-136
        8.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Konsep
           Salvation Menurut Agama Kristian: Satu Huraian
           Awal”, Jurnal Usuluddin, Bil. 10, 1999, hal. 43-50
        9.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Konsep Sila
           dan Akhlak: Satu Analisis Awal”, Jurnal AFKAR,
           Jun 2000, hal. 139-154
        10.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Islam
           Hadhari Dalam konteks Ketamadunan, budaya dan
           Agama di Malaysia”, Jurnal Usuluddin, Bil. 20,
           Akademi Pengajian Islam, Disember 2004-2005, hal.
           1-20.
c) Conference  1.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Usuluddin
           Teras Agama-agama Samawi: Suatu Kajian
           Prelimenari”, Seminar Pengajian Usuluddin, Oktober
           1996, hal. 111-121
        2.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Budaya
           Kenal Mengenali Dalam Pembinaan Ummah”,
           Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan 1,
           11 Januari 2003, hal. 78-95
        3.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali and Haslina
           Ibrahim (Ph.D), “The Place of Intra-Civilizational
           Dialogue Skills in The Curricula: The Role of
           Comparative Religion in Enhanching The Skills For
         Intra-Inter Civilizational Dialogue”, in Conference of
         Dialogue on Islamic Studies Curriculum: A New
         Agenda for The Study of Islam and Muslim,
         University of Malaya and al-Makhtum Institute For
         Arabic and Islamic Studies, University House, 4-5
         May 2005. hal. 29-43
      4.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “ Tasawwuf-
         The Distorted Image”, in Seminar on The Importance
         of Tasawwuf in The Globalised World, Centre For
         Civilisational Dialogue, University of Malaya, 23-24
         July 2005. hal. 57-70
      5.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “ Peranakan
         People” in Seminar on    Muslim-Chinese
         Civilisational Dialogue, University of Malaya,
         August 26, 2005. hal. 13-25
      6.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali dan Khairul
         Nizam Mat Karim, ““Realiti Dan Aplikasi Dialog
         Antara Agama di Malaysia: Cabaran dan
         Penyelesaiannya” Islam dan Pengharmonian
         Beragama, in Seminar Hubungan Antara Agama,
         Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, University of
         Malaya, January 10-11, 2006. hal. 91-121
      7.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Pemikiran
         Ibn Khaldun dan Relevensinya dengan Islam Hadhari
         Dalam Konteks Ketamadunan, Budaya dan Agama di
         Malaysia, in Seminar Memperingati 600 Tahun Ibn
         Khaldun, Civilisational Dialogue, University of
         Malaya, May 9-10, 2006. hal. 15-47.
      8.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Islam
         Hadhari Dalam Konteks Ketamadunan, Budaya dan
         Agama di Malaysia” Pengajian Umum Mendepani
         Cabaran Pembangunan Holistik, in Seminar
         Kebangsaan Pengajian Umum 2006, Universiti
         Teknologi Malaysia, Skudai, Johor, June 13-14,
         2006.hal. 410-428
      9.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Pengaruh al-
         Azhar dalam Sistem Pendidikan Islam di Tanah
         Melayu-Malaysia” Budaya dan Pemikiran Islam
         Mesir-Malaysia, in Seminar Budaya Malaysia-Mesir
         (SAMIM), August 19-24, 2006, hal. 239-252
d) Others  1.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Budaya
         Pendidikan Confusius: Suatu Penilaian Semula”,
         Jurnal Fikrah, Jil. 1, Januari 1998, hal. 126-133
      2.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, “Konsep
         Penciptaan Manusia Menurut Bible: Satu Huraian
         Awal”, Jurnal Fikrah, Jil. 2, Januari-Disember 1999,
         hal. 167-178
      3.  Khadijah Mohd Khambali @ Hambali dan Ahmad
         Faisal Abdul Hamid (2006), “Konsep Islam
         Hadhari”, dalam TAMADUN ISLAM DAN
         TAMADUN ASIA (TITAS), Kuala Lumpur:
         Penerbitan Universiti Malaya. Hal. 256-277.

Biodata Summary
Name             Syed Mohammad Hilmi Bin Syed Abdul Rahman
Email             smhelmi@um.edu.my
Telephone           03-79676103
Fax              03-79676142
Academic Qualifications      1. Universiti al-Azhar, Kaherah, Mesir. B.A. Hons.
                   Usuluddin, (Tafsir)
                 2. Diploma Pedidikan (Bahasa Arab dan Pengajian
                   Islam), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
                 3. Ijazah Sarjana Usuluddin (Akidah dan Pemikiran
                   Islam) Universiti Malaya.hingga 2002
Professional Qualifications
Specialization           1. Islamic Theology
                  2. Islamic Thought
Current research Interest
Ongoing research projects   1.  Ahli Penyelidik Bersama Peruntukan Penyelidikan
                  Fundamental (PPF), “Kaedah Penerapan Pemikiran
                  Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum
                  Bersepada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
                  (KBSM): Kajian Terhadap Pelajar Sekolah
                  Menengan Kebangsaan Agama (SMKA) di
                  Semenenjung Malaysia” 2006-2008.

Homepage URL         Apium.um.edu.my/index.html
Publications :
a) Books
b) Journal          2.  Penulisan Dalam Jurnal KIPSAS “Beriman Kepada
                  Qada` dan Qadar”, 2002.

               3.  Penulisan Dalam Jurnal KIPSAS “Pengajaran dan
                  Iktibar Daripada Peristiwa Ashab al-Ukhdud Melalui
                  Surah al-Buruj”, 2004.

c) Conference         1.  Seminar Serantau Pengajian Tinggi Islam Di Rantau
                  Asean: Cabaran Dan Arah Masa Depan, 22-23 Sept.
                  2002 Kampus Utama Kolej Islam Yala, Selatan
                  Thailand.
         2.   Semposium Dakwah Negeri Pahang, 27-28 Sept. 2002,
             Hotel Vistana, Kuantan.

         3.   Seminar Konsep Dan Peranan Ulil-Amr Di Malaysia,
             14-15 Oktober. 2002, Dewan Wisma Belia MPK,
             Kuantan.

         4.   Kursus Kemahiran Berfikir, Program Latihan
             Pendidikan Swasta, 16-17 April 2003, Kolej Islam
             Pahang Sultan Ahmad Shah.

         5.   Kursus Kaedah Penyelidikan, Program Latihan
             Pendidikan Swasta, 18-19 April 2003, Kolej Islam
             Pahang Sultan Ahmad Shah.

         6.   Multaqa Al-Syabab dan Majlis Ramah Mesra bersama
             YAB menteri Besar Pahang (Persatuan Pelajar Timur
             Tengah Pahang), 16 Februari 2004, Hotel Seri
             Malaysia, Kuantan.

         7.   Ceramah Sains Al-Quran Dalam Menghadapi Era
             Globalisasi (Quranic Science In The Era Of
             Globalisation), 28 May 2004, Hotel Hyatt Regency,
             Kuantan.

         8.   Bengkel Pemerolehan Judul dan Kursus Penulisan
             Ilmiah (Anjuran Bersama Kolej Sigma dan Dewan
             Bahasa Pustaka), 24-26 September 2004, Hotel Vistana
             dan Kolej Sigma.

         9.   Kursus Pengukuran dan Penilaian Siri 1, 20-22 Oktober
             2004, KIPSAS.

         10.  Mesyuarat Perealisasian Item, 24-28 Oktober 2004,
             Swiss Garden Kuantan.

         11.  Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di
             Malaysia Peringkat Kebangsaan, 18 & 19 Januari 2006,
             Universiti Malaya.

d) Others        1. “Hubungan Antara Kefahaman Terhadap Takdir
               dengan Pembangunan Modal Insan” Prosiding
               Seminar Tamadun Islam Tentang Pembangunan
               Modal Insan, 2006. Kertas Kerja dibentangkan
               dalam  Seminar  Tamadun   Islam  Tentang
               Pembangunan Modal Insan pada 26-27 Julai 2006,
               Dewan Kuliah Utama, Akademi Pengajian Islam,
               UM.

Biodata Summary
Name             Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah
Email             wansuhaimi@um.edu.my
Telephone           03-79676097
Fax              03-79676142
Academic Qualifications    B.Us (al-Azhar), M.A (Cairo)
Professional Qualifications
Specialization        1. Islamic Philosophy (Metaphysics, Epistemology)
               2. Islamic Theology
               3. Sufism
Current research Interest
Ongoing research projects    1. Abu al-Barakat al-Baghdadi Psychology and Its Place
                  in Islamic Philosophy: A Critical Edition of Kitab al-
                  Nafs From al-Mu`tabar fi al-Hikmah, with an
                  Analysis and Annotated Translation of Selected
                  Texts” - Vote-F 2003 – Agihan 2, Universiti Malaya
                  (Jun 2003 – Jun 2004)


Homepage URL         202.185.88.200/api/index.html
Publications :
a) Books             1. Wan Suhaimi Wan Abdullah & Che Zarrina Sa'ari
                  (eds.), Tasawuf dan Ummah. Kuala Lumpur: Jabatan
                  Akidah dan Pemikiran Islam APIUM, 2004.

b) Journal            1. Wan Suhaimi Wan Abdullah, “Peringatan al-Ghazali
                  Terhadap Kekeliruan Sufi” dalam Wan Suhaimi Wan
                  Abdullah dan Che Zarrina Sa‟ari (Penyt.) (2004),
                  Tasawuf dan Ummah, (Siri Akidah dan Pemikiran
                  Islam 1), Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan
                  Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam,
                  Universiti Malaya, hal. 97-116.
        2. Wan Suhaimi Wan Abdullah, "Akidah Islam dan
          Keyakinan Muslim Antara Kekuatan Mencabar Atau
          Sasaran Pencabar" in Mohd Fauzi Hamat et. al.
          (eds.), Pemikiran Islam dan Cabaran Semasa. Kuala
          Lumpur: Jab. Akidah dan Pemikiran Islam APIUM,
          2004.

        3. Wan Suhaimi Wan Abdullah, "Towards al-Raniri's
          Technical Terms: An Observation on al-Raniri's
          Concept of Arabic-Malay Translation", Afkar, no. 4,
          May-June 2003.

        4. Wan Suhaimi Wan Abdullah, "The Reality of an
          Abrogation in the Qur'an: A Review of Surah al-
          Baqarah, 2: 106", al-Bayan, no. 1, May 2003, pp.
          127-136.

        5.  Wan Suhaimi Wan Abdullah, "Konsep Manazil Sufi
           `Abdullah al-Ansari al-Herawi Dalam Kitab Manazil
           al-Sa'irin", Jurnal Usuluddin, no. 15, July 2002, pp.
           1-18.

        6. Wan Suhaimi Wan Abdullah, “Falsafah Pengajaran
          dan Pembelajaran Dalam Islam: Suatu Analisis Karya
          al-Zarnuji”, Afkar, Bil. 3, (Rabi` al-Awwal 1423/
          Mei-Jun 2002), hal. 165-186.

        7. Che Zarrina Sa'ari & Wan Suhaimi Wan Abdullah,
          "Budaya dan Etika Ahli Tasawuf", in Pemikir, no. 27,
          2002, pp. 243-264.

        8. Wan Suhaimi Wan Abdullah, “Tawhid al-Af`al
          According to al-Durr al-Nafis of al-Banjari”, Jurnal
          Pengajian Melayu, Kuala Lumpur: Akademi
          Pengajian Melayu, Universiti Malaya, (Jilid 11,
          2001), hal. 166-83

        9. Wan Suhaimi Wan Abdullah, “Herawi‟s Concept of
          Tawhid: An Observation Based on His Manazil al-
          Sa‟irin”, Jurnal Usuluddin, Bil. 12, (Syawal 1421/
          Disember 2000), hal. 95-104.

c) Conference  1. Budaya Dan Etika Di Kalangan Ahli Tasauf Dan
          Pengaruhnya Terhadap Penentuan Hukum (Ditulis
          bersama Dr. Che Zarrina Sa‟ari) Seminar Hukum
          Islam Semasa III Dewan Kuliah Utama, APIUM 7-8.
          Nov. 2000

        2. Beberapa Aspek Epistemologi al-Shaykh Zayn al-
          `Abidin b. Muhammad al-Fatani: Suatu Penelitian
          Awal Terhadap Karyanya `Aqidah al-Najin fi `Ilm
  Usul al-Din Nadwah Ulama Nusantara I : Peranan
  Dan Sumbangan Ulama Patani Kolej Pengajian
  Islam, Prince of Songkla University (Kampus
  Patani), Thailand 19-20. Mei 2001

3. Penulis Kertas Kerja Sisipan Dan Ahli Jawatan
  Kuasa Peringatan al-Ghazali Terhadap Kekeliruan
  Sufi Seminar Tasawuf 2001 Dewan Kuliah 3,
  Akademi Pengajian Islam 25 Ogos 2001

4. Pendekatan  Nur   al-Din  al-Raniri Dalam
  Pembentukan Dan Penterjemahan Istilah Melayu
  Islam Seminar Kebangsaan Bahasa Dan Pemikiran
  Melayu Dewan Semarak, Akademi Pengajian
  Melayu, Universiti Malaya 18-19 Jun 2002

5. Falsafah Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Islam:
  Suatu Analisis Karya al-Zarnuji Wacana Akidah dan
  Pemikiran Islam Balai Ilmu APIUM 21. Ogos 2002

6. Pepatah Melayu: Hubungan Antara Emosi Melayu
  Dengan Pemikiran Sufisme (Ditulis bersama Prof.
  Madya Dr. Che Zarrina Sa‟ari dan Dr. Mohd Fauzi
  Hamat) Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu
  Dewan Semarak Akademi Pengajian Melayu, U.M.
  11-12 Julai 2003

7. Fahaman Dan Hakikat Tawhid al-Asma‟ Menurut
  Muhammad Nafis al-Banjari Nadwah Ulama
  Nusantara II: Sumbangan Ulama Dan Tokoh Agama
  Borneo Holiday Inn, Kuching 14-15 Julai 2003

8. Ibn Sina and Abu al-Barakat al-Baghdadi on the
  origination (huduth) and the invalidation of
  transmigration (ibtal al-tanasukh) of human soul
  Avicenna International Colloquium Bu Ali
  University, Hamadan, Iran 22-24 Ogos 2004

9. Abu al-Barakat al-Baghdadi on Intellect based on his
  Kitab Sahih Adillat al-Naql fi Mahiyyat al-`Aq 29th
  German Congress of Oriental Studies Martin Luther
  University, Halle/ Wittenberg, Jerman 20-24 Sept.
  2004

10. Falsafah Islam dan Barat: Satu Perbandingan
  Intellectual Discourse II Kursus IPK 500 dan IPK
  504 (UiTM) Dewan Muktamar 1, CITU, UiTM, Shah
  Alam 26 Feb. 2005

11. Kajian Manuskrip Arab al-Mu`tabar fi al-Hikmah
  (Kitab al-Nafs) Oleh Abu al-Barakat al-Baghdadi
        (547H./1152 M.): Ke Arah Suatu Kaedah Suntingan
        Ilmiah Warisan Manuskrip Melayu-Islam Seminar
        Penyelidikan Pengajian Islam Ketiga Peringkat
        Kebangsaan Bilik Senat Universiti Kebangsaan
        Malaysia Bangi 8-9 Ogos 2005

      12. Khayr Ummah Dan Peranannya Dalam Kebangkitan
        Tamadun Ummah Masa Kini Seminar Ketamadunan
        Ummah Sempena Hari Jadi TYT Yang Dipertua
        Negeri Pulau Pinang Yang Ke 67 Dewan Budaya,
        Universiti Sains Malaysia,Pulau Pinang 9 Ogos 2005

      13. Beberapa Syarat Asas Dialog Antara Agama:
        Pemerhatian Ke Atas beberapa „Ayat Kunci‟ al-
        Qur‟an (Disedia dan dibentangkan bersama Encik
        Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman)
        Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama Di
        Malaysia Peringkat Kebangsaan Balai Ilmu, Akademi
        Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
        18-19 Jan. 2006

      14. Kaedah dan matlamat penyediaan edisi kritikal
        manuskrip Melayu Bengkel Transliterasi 2 Makmal
        Komputer CITU, Pusat Pemikiran dan Kefahaman
        Islam (CITU), UiTM, Shah Alam, Selangor 17-18
        Feb. 2006
d) Others  1. Wan Suhaimi Wan Abdullah, “Fahaman dan Hakikat
        Tawhid al-Asma‟ Menurut Muhammad Nafis al-
        Banjari”, dalam Farid Mat Zain dan Izziah Suryani
        Mat Resad @ Arshad (Penyt.), Prosiding Nadwah
        Ulama Nusantara II: Sumbangan Ulama dan Tokoh
        Agama Borneo, Bangi: Fakulti Pengajian Islam,
        U.K.M. 2003, hal. 587-99.

      2. Wan Suhaimi Wan Abdullah, “Tasawuf Sebagai
        Metodologi Dakwah”, Sinar Rohani, (Bil. 3 (1998),
        hal. 32-35.

      3. Wan Suhaimi Wan Abdullah, “Falsafah Mengapa
        Golongan Agama Menolak?”, Dewan Agama dan
        Falsafah, Bil. 10 (Oktober 2001), hal. 64-5.

      4. Wan Suhaimi Wan Abdullah, “Puasa Pembentuk
        Sahsiah”, Dewan Agama dan Falsafah, Bil. 12
        (Disember 2001), hal. 18-9.

      5. Wan Suhaimi Wan Abdullah, “Ilmu Penting Manusia
        Perlu Miliki Mengikut Keutamaan”, Dewan Agama
        dan Falsafah, Bil. 1 (Januari 2002), hal. 28-9.
Biodata Summary
Name             Prof. Madya Mohd Fakhrudin Abdul Mukti
Email             U1udin@um.edu.my
Telephone           03-79676101
Fax              03-79676142
Academic Qualifications    B.Us (al-Azhar), M.A (Ain Shams, Ph.D (Birmingham)
Professional Qualifications  1.Islamic Theology
               2.Islamic Philosophy
               3.Sufism
               4.Islam in Malay World
Specialization
Current research Interest
Ongoing research projects    1. Kedudukan Ilmu Kalam Dalam Institusi
                  Pengajian Pondok - Vot F , 1989.
Homepage URL         Apiumnp.um.edu.my
Publications :
Books:
                 1. Mohd Fauzi Hamat, Mohd Fakhrudin Ab. Mukti,
                  Che Zarrina Sa`ari (eds.), Pemikiran Islam Dan
                  Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah
                  Dan Pemikiran Islam, 2004. 390 pages.
                 2. Mohd Fakhrudin Ab. Mukti, Dimanakah
                  Kepincangan Umat Islam Kini (transl). Shah
                  Alam: Penerbitan Hizbi, 1990.
                 3. Mohd Fakhrudin Ab. Mukti, Islam dan Akal
                  (transl). Kuala Lumpur: DBP, 1995.
                 4. Mohd Fakhrudin Ab. Mukti, Bersama Sayyid
                  Qutb (transl.). Shah Alam: Penerbitan Hizbi,
                  1989.

Journal:
                 1. Mohd Fakhrudin Ab. Mukti, “Ketuhanan Dalam
                  Bicara Falsafah,” Journal of Usuluddin, no. 9,
                  1999.
                 2. Mohd Fakhrudin Ab. Mukti, “Islam Pelupor
  Sektor perubatan", in Suara Ulamak, Persatuan
  Ulama‟ Malaysia, Oct., 1991.
3. Mohd Fakhrudin Ab. Mukti, “Halangan-
  halangan Istiqamah,” in Suara Ulamak,
  Persatuan Ulama‟ Malaysia, Sept., 1991.
4. Mohd Fakhrudin Ab. Mukti, “Sukan Dalam
  Islam,” in Suara Ulamak, persatuan Ulama‟
  Malaysia, Nov., 1991.
5. Mohd Fakhrudin Ab. Mukti, “Al-Farabi,” in
  Risalah Tauhid,” Dec., 1991. 10. “Masa Depan
  Perjuangan Palestin,” in Majallah Dunia Islam,
  June and July, 1990.
1  Name       Fatimah bt Ali

2  Email      fatimaha@um.edu.my
           fatimaha_umnp@yahoo.com
3  Telephone    09-7126791
4  Fax

5  Academic     BUs( YPTIK)
   Qualification
6  Professional   Islamic Thought
   Qualification
7  Specialization  Islamic Thought
8  Current     -
   research
   interest
9  Ongoing     Working Women in Islamic Thought ( PhD Thesis )
   resesrch
   project
10  Homepage
   URL
11  Publications :

   a) Books     -Fatimah bt Ali, Persandingan dikalangan masyarakat Melayu
           dan Pandangan Islam Terhadapnya, Penerbitan Hizbi , 1989.

   b) Journal    Fatimah bt Ali, Bahagian Pusaka Wanita: Satu Komenter,
           Monograf Syariah, Vol.2 Januari 1994. Mendekati Amalan
           Masyarakat Tradisional Melayu di Malaysia, Monograf Syariah,
           Vol 3, Mei 1995. Penglibatan Wanita dalam Seni, Jurnal
           Usulluddin, Bil.10,Disember , 1999.

   c) Conference  Fatimah bt Ali, Masalah Semasa Keluarga dan Wanita Melayu:
           analisis Faktor Menanganinya Dari Sudut Pembangunan
        Kemanusiaan, Prosiding Seminar Tamadun Islam Tentang
        Pembangunan Modal Insan, APIUM, Kuala Lumpur , 2006.

   d)Others  -

12  Biodata  1974-1978: BA, YPTIK.
   Summary  1979-1985: Mus Al-Azhar ( SLAB, UM)
        1985-2002: Pensyarah DS 45, Di Jabatan Akidah dan Pemikiran
        Islam APIUM, KL. 2002 hingga kini: Dipinjamkan ke APIUM,
        Nilam Puri.
        23.04.2005: Pensyarah Kanan DS 52.
1  Name       En. Nawi @ Mohd Nawi b. Ismail

2  Email      nawi_mohdnawi@yahoo.com

3  Telephone    0139642547

4  Fax       09-7126580

5  Academic     B.A ( H), MA ( USULLUDDIN)
   Qualification
6  Professional
   Qualification
7  Specialization  Usuluddin ( Akidah dan Pemikiran Islam )

8  Current     Penyelidikan- Tesis PhD- Pembasmian Ajaran Sesat Di Negeri
   research     Kelantan Dan Jabatan Hal Ehwal Negara Islam Kelantan
   interest
9  Ongoing     Penyelidikan- Tesis PhD- Sikap Masyarakat Islam Di Malaysia
   resesrch     dalam Menghayati Falsafah Kekeluargaan Islam kearah
   project     Membentuk „ Rumahku Syurgaku‟.
10  Homepage     -
   URL
11  Publications :  Buku Zuriat Soleh

   a) Books     Buku Zuriat Soleh
           Pemurnian Akidah Islam

   b) Journal    - Ajaran Hassan Anak Rimau : Satu Pembuktian Terhadap
           Penyelewengan Akidah ( dalam proses penerbitan Jurnal
           Usuluddin APIUM )

   c) Conference
           -Persidangan Islam Hadhari Peringkat Kebangsaan,
        -Simposium Pengurusan Hal Ehwal Islam
        -Seminar Pendidikan OKU ( 2006) Peringkat Antarabangsa KL
         ( 2006),
        -Seminar Pengurusan Intitusi Masjid, anjuran Majlis Agama
        Islam Kelantan, 2006, DiBalai Islam Lundang.
   d)Others
12  Biodata  Nama Isteri : Azimah bt Muhammad
   Summary  Nama anak:
        Uthman
        Siti Nur Amalin
        Siti Nur Amani

								
To top