Docstoc

ELTE - DOC

Document Sample
ELTE - DOC Powered By Docstoc
					(<a, b>)-tree = (<a,b>)-fa (<m>,<n>)-grammar = (<m>,<n>)-nyelvtan (1,2)(2,1)-grammar = (1,2)(2,1)-nyelvtan (2, 4)-tree = (2-4)-fa + camera animation = kamera animáció + face animation = arcanimáció + keyframe animation = kulcskocka animáció + motion capture animation = mozgáskövető animáció + path animation = pálya animáció + physical animation = fizikai animáció + real time animation = valós idejű animáció + script animation = programvezérelt animáció | szkript animáció | forgatókönyvanimáció + spline animation = spline animáció <a priori> tests = <a priori> tesztek <b>-ary number = <b>-áris szám <b>-ary sequence = <b>-áris sorozat <b>-spline = <b>-szplájn <c>-connected graph = <c>-összefüggő gráf <c>-symmetric ring = <c>-szimmetrikus gyűrű <F>-distribution = <F>-eloszlás <f>-failure termination condition = <f>-hibás befejeződési feltétel <f>-simulation = <f>-szimuláció <has-a> relationship = <has-a> kapcsolat <I>-failure termination condition = <I>-hibás befejeződés feltétele <I>-simulation = <I>-szimuláció <is-a> relationship = <is-a> kapcsolat <k>-<d> tree = <k>-<d>-fa <k>-<d> tries = <k>-<d>-szófa <k>-agreement = <k>-megegyezés <k>-bisimulation = <k>-biszimuláció <k>-closest pairs query = <k>-legközelebbi szomszéd lekérdezés <k>-distributed sequence = <k>-elosztott sorozat <k>-DL (decision list) = <k>-DL (döntési lista) <k>-DT (decision tree) = <k>-DT (döntési fa) <k>-exclusion = <k>-kizárás <k>-extension = <k>-kiterjesztés <k>-means algorithm = <k>-közép algoritmus | <k>-átlag algoritmus <k>-medoid algorithm = <k>-medoid algoritmus

<k>-nearest neighbor classifier = <k>legközelebbi szomszédon alapuló osztályozás <k>-neighborhood = <k>-szomszédság <k>-NN (<k>-Nearest Neighbor) = <k>legközelebbi szomszéd <k>-size key problem = <k>-méretű kulcs probléma <k>-sorted = <k>-rendezett <k>-string = <k>-sztring | <k>-füzér <k>-substring = <k>-részsztring | <k>-részfüzér <k>-universal hashing = <k>-univerzális hasítás <k>-validity = <k>-érvényesség <m> choose <n> = <m> alatt az <n> <m> factorial = <m> faktoriális <m>-<d> tree = <m>-<d>-fa <m>-<d> trie = <m>-<d>-szófa <m>-adic = <m>-adikus <m>-adic absolute value = <m>-adikus abszolút érték <m>-adic number = <m>-adikus szám <m>-adic valuation = <m>-adikus értékelés <m>-ary = <m>-áris | <m>-alapú számrendszerbeli <m>-ary digit = <m>-áris számjegy | <m>-alapú számrendszer egy számjegye <m>-ary heap = <m>-áris kupac <m>-ary method of exponention = hatványozás <m>-áris módszere <m>-ary sequence = <m>-áris sorozat <m>-ary tree = <m>-áris fa <m>-colorable = <m>-színezhető | <m> színnel kiszínezhető <m>-connected = <m>-szorosan összefüggő <m>-connected graph = <m>-szorosan összefüggő gráf <m>-cube = <m>-dimenziós hiperkocka <m>-design = <m>-design <m>-edge-connected = <m>-szorosan élösszefüggő <m>-edge-connected graph = <m>-szorosan élösszefüggő gráf <m>-error-correcting code = <m>-hiba javító kód <m>-fold transitive = <m>-szorosan tranzitív <m>-group = <m>-csoport <m>-linear matroid = <m>-lineáris matroid <m>-ordered = <m>-rendezett

1

<m>-out-of-<n> code = <n>-ből <m> kód <m>-pole circuit = <m>-pólusú hálózat | <m>pólusú áramkör | <m>-pólus <m>-regular = <m>-reguláris <m>-regular graph = <m>-reguláris gráf <m>th power = <m>-adik hatvány <m>th power of a graph = gráf <m>-adik hatványa <m>-tuple = <m>-es <n>-ary association = többes kapcsolat <n>-ary operators = <n>-operandusú művelet <n>-bit binary code = <n> bites bináris kód <n>-bit binary counter = <n>-bites bináris számláló <n>-channel MOS (NMOS) transistor = <n>csatornás fém-oxid félvezetős tranzisztor <n>-queens problem = <n>-királynő probléma <N>-source = <N>-forrás <n>-tuple (a sequence or string of length <n>) = <n> hosszúságú sorozat | <n> hosszúságú sztring <n>-version programming = többverziós programozás <n>-way set associative mapping= <n>-utas részben asszociatív leképezés | <n>-szeresen asszociatív leképzés <O>'-notation = <O>'-jelölés <o>-notation = <o>-jelölés <O>-notation = <O>-jelölés <p>-adic number system = <p>-adikus számrendszer <p>-adic numbers = <p>-adikus számok <p>-channel MOS (PMOS) transistor = <p> csatornás fém-félvezető tranzisztor | <p>csatornás MOS (PMOS) tranzisztor <P>-partitions = <P>-partíciók <P>-way merging = <P>-utas összefésülés <q>-multinomial coefficients = <q>multinomiális együtthatók <q>-nomial coefficients = <q>-nomiális együtthatók <q>-nomial cofficients = <q>-nomiális együtthatók <q>-nomial theorem = <q>-nomiális tétel <q>-series= <q>-sor <q>-Stirling numbers = <q>-Stirling-számok <repeat> loop = <repeat> ciklus

<switch> statement = <switch> kapcsoló utasítás| elágaztató utasítás <t>-ary trees = <t>-áris fák <while> loop = <while> ciklus <x>-<y> coordinates = <x>-<y> koordináták <X>-axis = <X>-tengely <Y>-axis = <Y>-tengely <Z>-axis = <Z>-tengely 0-1 integer-programming problem = 0-1 egészértékű feladat 0-1 knapsack problem = 0-1 hátizsák feladat 0-1 matrices = 0-1 mátrixok 0-origin indexing = 0-val kezdődő indexelés | nullakezdetű indexelés 1/3-2/3 conjecture = 1/3-2/3 sejtés 10-adic numbers = decimális számok 10's complement = 10-es komplemens 10's complement representation = 10-es komplemens ábrázolás 16-bit color = 16 bites szín 16-bit quantity (wyde) = 16 bites mennyiség (kettős bájt) 1-approximation algorithm = 1-közelítő algoritmus 1-bit parity code = 1-bites paritás kód 1-bit saturating counter = 1 bites telítődő számláló 1ClickCharge = egylépéses vásárlás 1-index = 1-index 1-out-of-<m> code = <m>-ből 1 kód 1-out-of-10 code = 10-ből 1 kód 1's complement = 1-es komplemens 2 1/2D modeling = 2 1/2 D-s modellezés 2-<d> tree = 2-<d>-fa 2<n>-to-<n> encoder = 2<n>-ből <n> kódoló 2-3 tree = 2-3-fa 2-adic numbers = kettesalapú számok | bináris számok 2-bit quantity (nyp) = 2 bites mennyiség (negyed bájt) 2-bit saturating counter = 2 bites telítődő számláló 2-D graphics = 2D grafika | kétdimenziós grafika 2-descending sequence = 2-csökkenő sorozat 2-ordered permutations = 2-rendezett permutációk 2's complement = 2-es komplemensű ábrázolás 2-SAT = 2-kielégíthetőség

2

2-second rule = 2-másodperces szabály 2-tier = kétrétegű 2-to-4 decoder = 2-ből 4-re dekódoló 3 COLOUR = 3-SZÍN 3 dimensional marriage = 3 dimenziós házasítás (3-DH) 32-bit quantity (tetrabyte) = 32 bites mennyiség (tetrabájt) 3-click rule = 3-kattintás szabály 3-cube-connected cycle = hármas gyűrűs kocka 3-D Geometry File = 3D geometriai állomány | háromdimenziós geometriai állomány 3-D sound = 3D hang | három dimenziós hang 3-nearest-neighbor = 3-legközelebbi-szomszéd <osztályozó> 3NF (Third Normal Form) = 3NF (harmadik normálforma) 3-SAT (3-satisfiability) = 3-SAT (3 kielégíthetőség) 3-tier = háromrétegű 3-to-8 decoder = 3-ból 8-ra dekódoló 4-bit quantity (nybble) = 4 bites mennyiség (fél bájt) 4bit-level protocols (in transputers) = 4 bit szintű protokoll (transzputerekben) 4-cube = 4-kocka 4NF (Fourth Normal Form) = 4NF (negyedik normálforma) 4-to-16 decoder = 4-ből 16-ra dekódoló 4-to-2 encoder = 4-ből 2-re kódoló 5.1 surround sound = 5.1-es térhatású hang 5NF (Fifth Normal Form) = 5NF (ötödik normálforma) 64-bit quantity (octabyte) = 64 bites mennyiség (oktabájt) 6NF (Sixth Normal Form) = 6NF (hatodik normálforma) 8 mm videotape = 8 mm-es videoszalag 80-20 rule = 80-20 szabály 8-bit audio = 8 bites audió 8-bit color = 8 bites szín 8-bit quantity (byte) = 8 bites mennyiség (bájt | oktet) 8-cube = 8-kocka + additive 8-cube = additív 8-kocka 8-puzzle (15 puzzle) = tilitoli <játék> 8-queens problem = 8 királynő probléma 9s' complement = 9-es komplemens

9's complement = 9-es komplemensű ábrázolás -∞ (- infinity) = -∞ (- infinity) ∞ (infinity) = ∞ (végtelen) + ∞ (as sentinel) = ∞ (őr | őrszem) -∞ (minus infinity) = -∞ (mínusz végtelen) + representation of ∞ = ∞ ábrázolása ∞-distributed sequence = ∞-elosztott sorozat A (ampere) = A (amper) <villamos áramerősség mértékegysége> Å (angstrom) = Å (angström) a priori algorithm = a priori algoritmus a priori knowledge = előzetes tudás a priori probability = a priori valószínűség | előzetes valószínűség A/D (Analog/Digital)= A/D (analóg/digitális) A2A integration (application-application integration) = A2A integráció (alkalmazásalkalmazás integráció) AAAI (American Association for AI) = AAAI (Amerikai Mesterséges Intelligencia Egyesület) AAC (advanced audio coding) = AAC (fejlett audió kódolás) abacus = abakusz | golyós számológép + binary abacus = bináris abakusz abbreviated addressing = rövidített címzés ABC (activity based costing) = tevékenységen alapuló költségpolitika | folyamatköltségszámítási technika abduction = abdukció <következtetés> Abel binomial formula = Abel binomiális képlete Abel limit theorem = Abel határeloszlás tétele Abel operator = Abel-operátor Abel polynomial = Abel-polinom Abel theorem = Abel-tétel Abelian = Abel- | Abel-féle Abelian category = Abel-féle kategória | Abelkategória Abelian group = Abel-csoport | kommutatív csoport Abelian variety = Abel-sokaság abend (abnormal end) = rendellenes befejezés ABIOS (advanced basic input/output system) = ABIOS (továbbfejlesztett alapvető be/kimeneti rendszer) abnormal end (abend) = rendellenes befejezés

3

abnormal state = rendellenes állapot ALAPR10-2037szópár abort = befejez | váratlanul befejez | megszakítás <műveleté> aborting = abortálás abortive exit = sikertelen kimenet about box = névjegy above-the-fold = gördítés felett abscissa = abszcissza absolute = abszolút absolute address = abszolút cím absolute addressing mode = abszolút címzési mód absolute bound = abszolút korlát absolute code = abszolút kód | rögzített fizikai címeket tartalmazó kód absolute convergence = abszolút konvergencia absolute coordinate = abszolút koordináta absolute curvature = abszolút görbület absolute difference = abszolút különbség absolute independence = abszolút függetlenség | teljes függetlenség absolute loaders = abszolút kód betöltő programja absolute maximum ratings = abszolút maximum határadatok absolute path = abszolút elérési út absolute path name = abszolút útnév | abszolút útvonalnév | gyökértől induló útnév absolute point = abszolút pont absolute time = abszolút idő absolute value = abszolút érték absolute value of a complex number = komplex szám abszolút értéke absolutely convergent = abszolút konvergens absolutely convergent sequence = abszolút konvergens sorozat absolutely convergent series = abszolút konvergens sor ABSOLVER = ABSOLVER <heurisztikus függvényeket generáló rendszer> absorption = elnyelés | abszorpció absorption identity = elnyelési azonosság absorption law = abszorpciós törvény | az abszorpció törvénye | elnyelési törvény | elnyelési szabály abstract = absztrakt | elvont | kivonat abstract architecture = absztrakt architektúra

abstract architecture at microprocessor level = mikroprocesszor szintű absztrakt architektúra abstract architecture of operating systems = operációs rendszer absztrakt architektúrája abstract class = absztrakt osztály abstract class = absztrakt osztály abstract class design = absztrakt osztálytervezés abstract class hierarchy = absztrakt osztályhierarchia abstract collection = absztrakt gyűjtemény abstract data type = absztrakt adattípus abstract domain = absztrakt tartomány abstract function = absztrakt függvény abstract graph = absztrakt gráf abstract iterator = absztrakt bejáró abstract light source = absztrakt fényforrás abstract list = absztrakt lista abstract machine = absztrakt gép abstract machine model = absztrakt gép modell abstract method = absztrakt metódus abstract node class = absztrakt csomópontosztály abstract program = absztrakt program + construction of abstract program = absztrakt program létrehozása + extension of abstract program = absztrakt program kiterjesztése + properties of an abstract program = absztrakt program tulajdonságai abstract sensor = absztrakt szenzor abstract set = absztrakt halmaz abstract subprogram = absztrakt alprogram abstract syntax = absztrakt szintaxis Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1) = absztrakt szintaxis jelölés (ASN.1) abstract syntax tree = absztrakt szintaxisfa abstract system = absztrakt rendszer abstract type = absztrakt típus abstract variety = absztrakt sokaság abstraction = absztrakció| elvonatkoztatás + β-abstraction = β-absztrakció + ι-abstraction = ι-absztrakció abstraction hierarchy = absztrakciós hierarchia abstraction level = absztrakciós szint abstraction of data = adatabsztrakció abstraction process = általánosítási folyamat | absztrakciós folyamat | absztrakciós eljárás

4

ABSTRIPS = ABSTRIPS <tervgeneráló algoritmus> abundance = bőség abuse = helytelenül használ | visszaél | helytelen használat abuse of probability = valószínűség helytelen használata abuse of probability theory = valószínűségelmélet helytelen használata abuse of theory = elmélet helytelen használata AC (alternate current) = váltóáram AC fanout = AC kimeneti terhelhetőség AC-3 = AC-3 <korlátkielégítési problémát megoldó algoritmus> AC-4 = AC-4 <korlátkielégítési problémát megoldó algoritmus> ACC (Application Controls Consulting) = Alkalmazásvezérlési Tanácsadó Szervezet acceleration = gyorsulás accelerator card = gyorsító kártya accented edges = kiemelt kontúr acceptable = elfogadható acceptance = elfogadhatóság acceptance by a finite automaton = elfogadás véges automatával acceptance by algorithm = elfogadás algoritmussal acceptance testing = átadási tesztelés | felhasználói teszt | átvétel acceptance-rejection method = elfogadásvisszautasítás módszer accepting state = elfogadó állapot acceptor = elfogadó | akceptor access = elérés + direct access = közvetlen elérés + internet access = internet hozzáférés + random access = közvetlen elérés | véletlen elérés access = hozzáférés | elérés + authorization for access = hozzáférési engedély + checked access = ellenőrzött hozzáférés + name access = névelérés + run-time access control = futásidejű hozzáférés-szabályozás + unchecked access = nem ellenőrzött hozzáférés access buffering = hozzáférés pufferelés

access control = elérés/hozzáférés szabályozás/vezérlés access control = hozzáférés-vezérlés access control list = hozzáférést-szabályozó lista access control matrix = hozzáférés-szabályozó mátrix | hozzáférés-vezérlő mátrix access database = adatbázis-elérés <biztosítása> access denied = hozzáférés megtagadva access grant channel = hozzáférést engedélyező csatorna access key = gyorsbillenytű | hozzáférési kulcs access list = hozzáférési lista access log = hozzáférési napló access matrix = hozzáférési mátrix access method = hozzáférési mód | elérési módszer access operator = hozzáférési művelet access plan = hozzáférési terv access point = elérési pont | hozzáférési pont | kapcsolódási pont | bázis állomás access privilege = hozzáférési jog access protection = hozzáférés-védelem access right = elérési jog | hozzáférési jog access rules = hozzáférési szabályok access time = elérési idő | hozzáférési idő + disk access time = lemez/merevlemez elérési ideje access time from address = cím kiadásától mért elérési idő access time from chip select = lapka kiválasztó jel kiadásától mért elérési idő access to base = báziselérés access to files = fájlelérés access to member = tagelérés access to member class = tagosztály elérése access to remote objects = távoli objektumok elérése access transparency = elérési átlátszóság | hozzáférési átlátszóság access-control software = eltérően korlátozott felhasználói hozzáférésű szoftver access-control software = hozzáférés ellenőrző szoftver accessibility = kisegítő lehetőségek accessibility aid = kisegítő lehetőség accessible = hozzáférhető <környezet> accessible vertex = elérhető csúcs

5

accomodation =alkalmazkodás (konfliktus feloldásnál) account = számla | folyószámla | azonosító | felhasználói fiók | előfizetés account management = fiókkezelés account management = számlavezetés | számlakezelés | fiókkezelés account name = felhasználói név account payable = szállítói számla | fizetendő számla account receivable = vevőszámla | követelés accountability = elszámolhatóság accountability = felelősségre-vonhatóság | számonkérés | számon kérhetőség accounting = számlázás accounting control system = szervezet belső számviteli szabályozási rendszere accounting method for binary counters = könyvelési módszer bináris számlálókhoz accounting method for dynamic tables = könyvelési módszer dinamikus táblákhoz accounting method for stack operations = könyvelési módszer veremműveletekhez accounting standards = számviteli előírások accounting system = könyvelési rendszer | elszámoló rendszer accumulating attribute group = attribútum csoportok összevonása accumulating snapshot fact table = felhalmozó pillanatfelvétel ténytábla accumulation buffer = akkumulációs puffer | gyűjtő puffer accumulation component = felhalmozó komponens accumulation point = torlódási pont accuracy = pontosság accuracy of evaluation function = kiértékelő függvény pontossága accuracy of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika pontossága accuracy of random number generation = véletlen szám generátor pontossága ACD (Architecture Context Diagram) = architektúrakontextus-diagram achromatic light = akromatikus fény | nem színes fény ACID properties = ACID-tulajdonságok

ACK (acknowledge character) = ACK (visszaigazolás karakter) ACK (positive acknowledgement) = ACK (pozitív nyugtázás) Ackermann's function = Ackermann-függvény acknowledged datagram service = nyugtázott datagram szolgálat acknowledgement = nyugta | visszaigazolás acknowledgement frame = nyugtázó keret ACL (access control list) = ACL (hozzáférés szabályozó lista) ACL (Agent Communication Language) = ACL (ügynök-kommunikációs nyelv) acnode = görbe izolált pontja acoustic = akusztikus acoustic coupler = akusztikus csatoló acoustic feedback = akusztikus visszacsatolás acoustic model = akusztikus modell acquire operation = igénylés művelet acronym = betűszó | mozaikszó | rövidítés acronym expansion = mozaikszó kifejtése action = tevékenység | művelet | akció + enabled action = lehetővé tett/engedélyezett művelet + external action = külső művelet | külső tevékenység | külső akció + internal action = belső művelet | belső tevékenység | belső akció action button = akciógomb action controlled = akcióvezérelt action decomposition = cselekvésdekompozició action event = akció-esemény action exclusion axiom = cselekvéskizáró axióma action expression = műveleti kifejezés action listener = akció-figyelő action monitoring = cselekvésmonitorozás action object = cselekvésobjektum action part of a rule = a szabály cselekvés (következmény) része action routine = akciórutin action schema = cselekvés séma action sequence = műveleti sorrend action state = akcióállapot actionable pattern = helyzetbe hozó minta action-object = akció objektum actions palette = műveletek palettája action-utility table = cselekvés-hasznosság tábla

6

action-value (in Q-algorithm) = cselekvésérték (Q tanuló algoritmusnál) activation = aktiválás | aktivizálás activation function = aktivációs függvény activation policy = aktiválási szabály activation process = aktiváló folyamat activation record = aktivációs rekord active = aktív active badge = aktív kitűző active cache = aktív gyorsítótár active class = aktív osztály active data mining = aktív adatbányászat active database = aktív adatbázis active directory = aktív katalógus active domain = aktív tartomány active domain semantics = aktív tartomány szemantika active element = aktív elem active equalizer = aktív kiegyenlítő | aktív hangszínszabályozó active goal = aktív célkitűzés active high = magas aktív active integrity constraint = aktív integritási megszorítás active learning = aktív tanulás active level = aktív szint active loudspeaker = aktív hangszóró active low = alacsony aktív active matrix display = aktívmátrix megjelenítő active message = aktív üzenet active mode = aktív mód active monitor = aktív monitor | aktív lehallgató rendszer active network = aktív hálózat active object = aktív objektum active object map = aktív objektumtábla active process = aktív folyamat active pull-up = aktív felhúzó active region = aktív tartomány active repeater = aktív ismétlő active replica = aktív másolat active replication = aktív többszörözés active round = aktív menet active rule = aktív szabály active sensing = aktív érzékelés active sensor = aktív érzékelő active server page (ASP) = aktív kiszolgálói oldalak (ASP)

active value = aktív érték active wave computing = aktív-hullám számítás active window = aktív ablak active-low clock = alacsony aktív órajel active-low pin = alacsony aktív kivezetés activity = tevékenység + independence of activities = tevékenységek függetlensége activity based costing (ABC) = tevékenységen alapuló költségpolitika | folyamatköltségszámítási technika activity diagram = tevékenységdiagram | aktivitásdiagram activity model = tevékenységi modell | aktivitási modell activity network = tevékenységháló | aktivitásháló activity-selection problem = eseménykiválasztási feladat actor = aktor actual = aktuális actual argument = aktuális paraméter actual parameter = aktuális paraméter actual payment process = kifizetési eljárás actuarial = biztosítás-matematikai <szakértő, eljárás> actuator = beavatkozó szerkezet | beavatkozó szerv acyclic = körmentes acyclic control structure = körmentes vezérlési szerkezet acyclic graph = körmentes gráf acyclic hypergraph = körmentes hipergráf | aciklikus hipergráf acyclic inclusion dependencies = körmentes befoglaló függőség acyclic join dependency = körmentes összekapcsolási függőség acyclicity = körmentesség ad hoc network = spontán felépülő hálózat | véletlenül kialakuló hálózat | önszervező hálózat ad impression = szörfölő egyetlen hirdetést tanulmányoz Ada = Ada <programnyelv> adaline (Hebbian learning) = adaline (Hebb tanulási módszer)

7

adaptability = alkalmazkodóképesség | adaptálhatóság adaptable system = adaptálható rendszer | beállítható rendszer adaptation = adaptáció | alkalmazkodás adaptation of coefficients = együtthatók adaptálása adapted computer access = kisegítő lehetőségekkel ellátott számítógép hozzáférés adapter = átalakító adapter member function = átalakító tagfüggvény adaptive = adaptív adaptive arithmetic coding = adaptív aritmetikai kódolás adaptive channel allocation = adaptív csatornakiosztás adaptive compression = adaptív tömörítés adaptive dynamic programming (ADP) = adaptív dinamikus programozás adaptive filter = adaptív szűrő adaptive hierarchical networks = adaptív hierarchikus hálózat adaptive Huffman coding = adaptív Huffmankódolás adaptive interface = alkalmazkodó felhasználói felület | adaptív kezelői felület adaptive maintenance = adaptív karbantartás adaptive mean filter = adaptív átlagoló szűrő adaptive median filter = adaptív medián szűrő adaptive menu = alkalmazkodó menü | adaptív menü adaptive noise reduction filter = adaptív zajcsökkentő szűrő adaptive palette = alkalmazkodó paletta | alkalmazkodó eszköztár adaptive programming = adaptív programozás adaptive routing = adaptív útvonalválasztás adaptive routing algorithm = adaptív útválasztó algoritmus adaptive sorting = adaptív rendezés adaptive system = adaptív rendszer | alkalmazkodó rendszer adaptive target tracking = adaptív célkövető algoritmus adaptive threshold = adaptív küszöb

adaptive tree walk protocol = adaptív fabejáró protokoll adaptor design pattern = illesztő tervezési minta AD-converter (analog-digital converter) = ADátalakító (analóg-digitális átalakító) add element to sequence = sorozat bővítése add instruction = összeadási művelet add list (in STRIPS) = bővítési lista (STRIPS módszertanban) add unsigned = előjelmentesen adj össze adder = összeadó addiction = függőség adding = hozzáadás | bővítés adding to container = tároló bővítése adding to sequence = sorozat bővítése adding to standard library = standard könyvtár bővítése adding users = felhasználók felvétele addition = összeadás + floating point addition = lebegőpontos összeadás + mixed-radix addition = vegyes alapú összeadás + modular addition = moduláris összeadás + multiprecision addition = nagy pontosságú összeadás + polynomial addition = polinomok összeadása addition chains = összeadási láncok + ascending addition chains = növekvő összeadási láncok + dual addition chains = duális összeadási láncok + star addition chains = csillag összeadási láncok addition formula = összegzési képlet | összegzési formula addition left to right = összeadás balról jobbra addition mod <m> = összeadás modulo <m> addition of binary integers = bináris egészek összeadása addition of complex numbers = komplex számok összeadása addition of continued fractions = lánctörtek összeadása addition of fractions = törtek összeadása addition of matrices = mátrixok összeadása addition of polynomials = polinomok összeadása

8

addition of power series = hatványsorok összeadása addition of sideways = egyesek összeadása addition operator = összeadás operátor addition with double-precision= dupla pontosságú összeadás addition-subtraction chains = összeadó-kivonó láncok additive = additív | összegző additive alphametics = additív alfametika additive color mixing = összegző színkeverés | additív színkeverés additive color synthesis = additív színkeverés additive function = additív függvény additive functor = additív funktor additive group modulo <n> = modulo <n> additív csoport additive notation = additív jelölés | additív írásmód additive random number generation = véletlen szám additív előállítása additive synthesis = összegző szintézis additivity = additivitás add-one smoothing = adj-hozzá-egyet simítás address = cím + absolute address = abszolút cím + care-of address = felügyeleti cím + contact address = kapcsolatcím + destination address = célcím + element address = elemcím + e-mail address = elektronikus levelezési cím | e-mail cím + flow destination address = áramlási célcím + instance address = példánycím + IP address = IP-cím + loop-back address = visszahurkolási cím + multicast address = csoportcím + Network Address Translator (NAT) = hálózati címfordító + node address = csomópont címe + relative address = {BE} relatív cím + Reverse Address Resolution Protocol (RARP) = fordított címfeloldási protokoll + source address = forrás cím | feladó címe + stacked address = vermelt cím + subject-based addressing = alanyalapú címzés + subnet address = alhálózat azonosító

+ user address = felhasználói cím + well-known address = jól-ismert cím | közismert cím address alignment = címhatár-igazítás address attribute = címattribútum address bar = cím-mező <böngészőben> address binding = címkötés address calculation sorting = címkiszámító rendezés address code = címkód address hold time = címtartási idő address identifier = címazonosító address input = címbemenet address mask = cím maszk address matching = cím hozzárendelés | címkeresés address offset = címeltolás address register = címregiszter address resolution = címfeloldás Address Resolution Protocol (ARP) = címfeloldó protokoll address resolution protocol (ARP) = címmeghatározó protokoll address setup time = cím-előkészítési idő address space = címtér | címtartomány address space segmentation = címtartomány töredezése address table sorting = címtáblázatos rendezés address tag = címrész address track time code = címsáv időkód address translation = címfordítás addressability = címezhetőség addressing = címzés + immediate addressing = közvetlen címzés + indexed addressing = indexelt címzés + register addressing = regiszter címzés + register indirect addressing = regiszter indirekt címzés addressing mode = címzési mód addressing to byte = bájt címzése adequacy = alkalmasság | megfelelés adherent point = érintkezési pont ad-hoc = ad hoc | eseti | alkalmi ad-hoc data mining = ad hoc adatbányászat ad-hoc query = ad hoc lekérdezés | alkalmi lekérdezés adhocracy = projekt-alapú szervezeti forma <például kutatószervezet>

9

ADI (American Documentation Institute) = ADI (Amerikai Dokumentációs Intézet) adjacency = szomszédság | szomszédosság adjacency diagram = szomszédossági diagram adjacency matrix = szomszédsági mátrix | adjacencia mátrix adjacency-list representation = ábrázolás szomszédsági listával adjacency-matrix representation = ábrázolás szomszédsági mátrixszal adjacent = szomszédos adjacent interchange = szomszédok cseréje adjacent operators = egymásmelletti operátorok adjacent square = szomszédos négyzet | szomszédos cella adjacent state = szomszédos állapot adjacent transposition = szomszédok cseréje adjacent vertices = szomszédos csúcsok adjoining a root = gyökkel való bővítés | gyök adjunkciója adjustment calculation = kiegyenlítő számítások ADL (Action Description Language) = ADL (cselekvést leíró nyelv) ADL (Argument Dependent Lookup) = névkikeresés administration layer = szervezeti réteg | adminisztrációs réteg administrative = közigazgatási administrative action = hatósági eljárás administrative board = igazgatóság administrative control = adminisztratív irányítás | adminisztratív szabályok administrative data processing = üzleti adatfeldolgozás administrative engineering = ügyvitelszervezés administrative flow chart = adminisztrációs folyamatábra administrative organization = közigazgatási szervezet administrative system = közigazgatási rendszer administrative task = közigazgatási feladat admissible = megengedett admissible algorithm = megengedhető algoritmus admissible heuristic function = megengedhető heurisztikus függvény admissible numbers = elfogadható számok admissible partition = megengedett partíció

admissible timed execution = elfogadható idejű végrehajtás admission control = belépés ellenőrzés Adobe systems = Adobe rendszerek adoption = áttérés | elfogadás | alkalmazás + gradual adoption of C++ = fokozatos áttérés a C++-ra adornment = díszítés <ablak> ADP (adaptive dynamic programming) = ADP (adaptív dinamikus programozás) ADPCM (adaptive differential pulse code modulation) = ADPCM (adaptív differenciális impulzuskód-moduláció) ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) = ADSL (aszimmetrikus digitális előfizetői szakasz) ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) = aszimmetrikus digitális előfizetői vonal <szélessávú összeköttetés> ADT (Abstract Data Type) = absztrakt adattípus adult education = felnőttoktatás advanced database system = fejlett adatbázisrendszer Advanced Encryption Standard (AES) = magasszintű titkosítási szabvány advanced planning system = fejlett tervezési rendszer Advanced Research Project Agency (ARPA) = Fejlett Kutatásokat Kezelő Ügynökség advanced SCSI programming interface = továbbfejlesztett SCSI programozási felület advanced search = részletes keresés advantage = előny | nyereség adventure = kaland adventure game = kalandjáték adversary = ellenfél | ellenség adversary argument = ellenség-érv <keresésnél> adversial problem = ellenfél probléma advisor = tanácsadó aerial = légi aerial photo = légifotó aerial triangulation = légiháromszögelés AES (Advanced Encryption Standard) = AES (magas-szintű titkosítási szabvány) AES (Audio Engineering Society) = AES <hangtechnikai szakmai szervezet> aesthetic integrity = esztétikai integritás

10

AFD (Architecture Flow Diagram) = architektúrafolyam-diagram affective computing = érzelmekkel operáló számítástechnika affective interface = érzelemre ható felhasználói/kezelői felület affiliate marketing = társított marketing tevékenység affine = affin affine closure = affin lezárás | affin burkoló affine coordinate ring = affin koordinátagyűrű affine curve = affin görbe affine geometry = affin geometria affine group = affin csoport affine lattice = affin háló affine line = affin egyenes affine plane = affin sík affine point = affin pont affine space = affin tér affine subspace = affin altér affine transformation = affin transzformáció affine variety = affin sokaság affinity diagram = affinitási diagramm | rokonsági diagramm affordance = használati mód nyilvánvalósága AFL (after-fade listen) = AFL (fader utáni hallgatás) AFR (acoustic feedback reducer) = akusztikai visszacsatolás-csökkentő AG (Attribute Grammar) = attribútum nyelvtan agency theory = ügynök-elmélet | vállalati modell agenda = ágenda agent = ügynök <automatikus, intelligens információkezelő szoftver is | ágens + autonomous agent = autonóm ágens + circuit-based agent = áramkör-alapú ágens + continuous planning agent = folyamatosan újratervező ágens + decision-theoretic agent = döntéselméleti ágens + goal-based agent = célorientált ágens + greedy agent = mohó ágens + intelligent agent = intelligens ágens + knowledge-based agent = ismeretalapú ágens | tudásalapú ágens + learning agent = tanuló ágens + logical agent = logikai ágens

+ model-based agent = modellalapú ágens + naive agent = naív ágens + passive agent = passzív ágens + passive learning agent = passzív tanuló ágens + problem-solving agent = problémamegoldó ágens + rational agent = racionális ágens + reflex agent = reflexszerű ágens + replanning agent = újratervező ágens + software agent = szoftver ágens + utility-based agent = hasznosságalapú ágens + collaborative agent = együttműködő ügynök + controller agent = vezérlő ügynök + directory service agent (DSA) = katalógus szolgálati ügynök + directory user agent (DUA) = katalógus felhasználói ügynök + home agent = hazai ügynök + information agent = információs ügynök + interface agent = interfész ügynök + message channel agent = üzenetcsatorna ügynök + message transfer agent = üzenettovábbító ügynök + mobile agent = mobil ügynök | vándorló ügynök + software agent = szoftver ügynök + transfer agent = átviteli ügynök + user agent = felhasználói ügynök + web agent = web ügynök agent architecture = ágens architektúra agent communication channel = ügynökkommunikációs csatorna Agent Communication Language (ACL) = ügynök-kommunikációs nyelv (ACL) agent function = ágensfüggvény agent model (in CommonKADS) = ágens modell (CommonKADS módszertanban) agent program = ágensprogram Agent Resource Broker (ARB) = erőforrás alkusz ágens agent system = ügynökrendszer agent wrapper = ágenscsomagoló rendszer

11

agent-mediated electronic commerce = ágensekkel támogatott számítógépes kereskedelem agent-oriented programming = ágens-orientált programozás agglomerative approach = egyesítő módszer agglomerative clustering = egyesítő klaszterezés aggregate = összegyűjt | aggregátum aggregate analysis = összesítéses elemzés aggregate class = aggregált osztály aggregate flow = összesítéses folyam aggregate function = összesítő függvény aggregate operation = összesítő művelet aggregate query = összesítő lekérdezés aggregated attribute = összesített attribútum aggregating function = aggregáló függvény aggregation = összesítés | aggregáció + on-line aggregation = on-line összesítés + multiway array aggregation = többutas tömbösszesítés aggregation operator = összesítő operátor aggregation service = aggregált jelentéskészítő agile methods = agilis módszerek aging = öregítés AGP (Accelerated Graphics Port) = AGP (gyorsított grafikus port) agreement = megegyezés | egyetértés + approximate agreement = közelítő megegyezés | közelítő egyetértés + Byzantine agreement = bizánci megegyezés | bizánci egyetértés + <k>-agreement = <k>-agreement + stopping agreement = megállási megegyezés | megállási egyetértés agreement condition = megegyezési feltétel | egyetértési feltétel agreement problem = megegyezési feladat | egyetértési feladat AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) = AIDA (figyelem, érdeklődés, kívánság, művelet) AIFF (Audio Interchange File Format) = AIFF (audió információcsere formátum) AIIM (association for information and image management) = AIIM (információk és képek adatkezelésével foglalkozó egyesület) aiming symbol = célzójel airbrush = festékszóró | szórópisztoly

aircraft = repülőgép airline reservation system = légi helyfoglalási rendszer AISB (Society for Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour) = Mesterséges Intelligencia és Viselkedés Szimuláció Társaság AIX (advanced interactive executive) = AIX (továbbfejlesztett interaktív végrehajtó) Ajtai-Komlós-Szemerédi sorting network (AKS sorting network) = Ajtai─Komlós─Szemerédi rendező hálózat (AKS rendező hálózat) Akra-Bazzi method for solving a recurrence = Akra─Bazzi-módszer rekurziók megoldására AKS sorting network (Ajtai-Komlós-Szemerédi sorting network) = AKS rendező hálózat (Ajtai─Komlós─Szemerédi rendező hálózat) ALARP (as low as reasonably practical) = olyan alacsony, hogy gyakorlatilag elfogadható albedo = albedó ALC (automatic level control) = ALC (automatikus jelszintszabályozás) alert box = figyelmeztető ablak algebra = algebra + free associative algebra = szabad asszociatív algebra algebra of events = eseményalgebra algebraic = algebrai algebraic closure = algebrai lezárás algebraic connectivity = algebrai összefüggőség algebraic curve = algebrai görbe algebraic decoder = algebrai dekóder algebraic degree = algebrai fok algebraic dependence = algebrai függőség algebraic element = algebrai elem algebraic equation = algebrai egyenlet algebraic expression = algebrai kifejezés algebraic factor = algebrai faktor algebraic family = algebrai család algebraic formula = algebrai képlet algebraic fraction = algebrai tört algebraic functions = algebrai függvények algebraic geometry = algebrai geometria algebraic integer = algebrai egész algebraic laws = algebrai szabályok algebraic manipulation = algebrai átalakítás algebraic normal form = algebrai normál alak

12

algebraic number = algebrai szám algebraic number fields = algebrai számtestek algebraic operator = algebrai operátor algebraic set = algebrai halmaz algebraic space = algebrai tér algebraic specification = algebrai specifikáció algebraic structure = algebrai struktúra algebraic system = algebrai rendszer algebraic transformation = algebrai átalakítás algebraically = algebrailag algebraically closed = algebrailag zárt algebraically closed extension = algebrailag zárt bővítés algebraically closed field = algebrailag zárt test algebraically dependent alternating group = algebrailag függő alternáló csoport algebraically independent = algebrailag független algebraizable = algebraizálható ALGOL = ALGOL <programnyelv> Algol60 = Algol60 <programnyelv> Algol68 = Algol68 <programnyelv> algorithm = algoritmus | eljárás + averaging algorithm = átlagoló algoritmus + Bellmann-Ford routing algorithm = BellmannFord útválasztó algoritmus + Berkeley algorithm = Berkeley-algoritmus + binary exponential back-off algorithm = kettes exponenciális visszalépés protokoll + bully algorithm = erőszakos algoritmus | zsarnok algoritmus + Dijkstra’s shortest path algorithm = Dijkstra-féle legrövidebb-út algoritmus + distance vector routing algorithm = távolságvektor útválasztó algoritmus + election algorithm = választási algoritmus + encoding algorithm = kódolási algoritmus + fair queuing algorithm = egyenlő esélyű sorba-állítási algoritmus + flooding algorithm = elárasztási algoritmus + Ford-Fulkerson routing algorithm = FordFulkerson útválasztó algoritmus + greedy algorithm = mohó algoritmus + hierarchical routing algorithm = hierarchikus útválasztó algoritmus + link-state routing algorithm = kapcsolatállapot alapú útválasztó algoritmus + mark-and-sweep algorithm = jelöl-és-

takarít algoritmus + multi-path routing algorithm = több-utas útválasztó algoritmus + non-adaptive routing algorithm = nemadaptív útválasztó algoritmus + poisoned reverse algorithm = ártalmas visszaút algoritmus + random routing algorithm = véletlenszerű útválasztás algoritmus + reversed path forwarding algorithm = hátrafelé továbbító algoritmus + ring algorithm = gyűrű algoritmus + routing algorithm = útválasztó algoritmus + single path routing algorithm = egy-utas útválasztó algoritmus + slow start algorithm = lassú kezdést biztosító algoritmus + split horizon algorithm = hasított látókör eljárás + token bucket algorithm = vezérjeles vödör algoritmus | zsetontartály algoritmus + weighted fair queuing algorithm = súlyozott egyenlő esélyű sorba-állítási algoritmus + acceptance by algorithm = elfogadás algoritmussal + analysis of algorithms = algoritmusok elemzése + asynchronous algorithm = aszinkron algoritmus + communication of algorithms = algoritmusok kommunikációja + comparison-based algorithm = összehasonlítás-alapú algoritmus + complexity of algorithms = algoritmusok bonyolultsága + compression algorithms ={AL} tömörítési algoritmus + counterexample algorithm = ellenpélda algoritmus + diffusing algorithm = szétterjedő algoritmus | szétszóró algoritmus + discovery of algorithms = algoritmusok felfedezése + efficient algorithm = hatékony algoritmus | eredményes algoritmus | hatásos algoritmus + equivalence between algorithms = algoritmusok ekvivalenciája

13

+ hardware-oriented algorithms = hardverelvű algoritmusok + historical development of algorithms = algoritmusok történelmi fejlődése + Hindu-Arabic algorithm = hindu-arab algoritmus + hybrid algorithm = hibrid algoritmus + leader election algorithm = vezetőválasztó algoritmus + normal form algorithm = normál formájú algoritmus + oblivious algorithm = feledékeny algoritmus + partially synchronous algorithm = részben szinkronon algoritmus + proof of algorithms = algoritmusok helyességének bizonyítása + properties of algorithms = algoritmusok tulajdonságai + randomized algorithm = véletlenített algoritmus + set-theoretic definition of algorithms = algoritmusok halmazelméleti definíciója + theory of algorithms = algoritmusok elmélete + generic algorithm = generikus algoritmus + modifying algorithm = módosító algoritmus + nonmodifying algorithm = nem módosító algoritmus + standard library algorithm = standard könyvtár algoritmus algorithm A = A algoritmus algorithm A* = A* algoritmus algorithm animation = algoritmus animálás algorithm AO* = AO* algoritmus algorithm B = B algoritmus algorithm conventions = algoritmus konvenciók algorithm design = algoritmustervezés algorithm of Avizienis = Avizienis algoritmusa algorithm of Euclid = euklideszi algoritmus algorithm of reduction = redukciós algoritmus algorithm on array = tömb-algoritmus algorithm polymorphism = algoritmus többalakúság algorithm return value = algoritmus visszatérési értéke algorithm summary = algoritmus áttekintés

algorithm transformation = algoritmusok átalakítása | algoritmusok transzformációja algorithmic = algoritmikus algorithmic chart = folyamatábra algorithmic complexity = algoritmikus bonyolultság algorithmic cost estimate = algoritmikus költségbecslés algorithmic cost modeling = algoritmikus költségmodellezés algorithmic factorization = algoritmikus faktorizáció algorithmic root-finding = algoritmikus gyökkeresés algorithmic solution = algoritmikus megoldás algorithmic state machine (ASM) = algoritmus állapotgép algorithmic state machine implementation = algoritmus állapotgép megvalósítás alias = álnév | alternatív név | áljel + interprocedural alias analysis = folyamatok közötti álnévelemzés alias analysis = álnévelemzés alias gatherer = álnévgyűjtő alias propagator = álnév-továbbterjesztő aliasing = átnevezés | álnévvel történő ellátás ALICE = ALICE <beszélgető programrendszer> align = igazít aligned = igazított aligned instruction issue = illesztett utasítás kibocsátás alignment = igazítás alignment | illesztés alignment method = illesztési módszer alignment of text = szövegelhelyezés | szövegigazítás ALisp = ALisp <Lisp nyelv kiterjesztése> alliance (in multiplayer games) = szövetség (többszemélyes játékban) allocation = elhelyezés | műveletek hozzárendelése konkrét egységekhez | erőforrások kiosztása + memory allocation = memória-kiosztás + contiguous allocation = folytonos (összefüggő) terület-kiosztás + noncontiguous allocation] = nemfolytonos terület-kiosztás + indexed allocation = indexelt elhelyezés + linked = láncolt elhelyezés

14

+ performance allocation = teljesítménykiosztás + register allocation = {PL} helyfoglalás a regiszterekben allocation of address space = címtér allokációja allocation of objects = objektumok hozzárendelése allocation unit = helyfoglalási egység allocator = allokátor| elhelyező| memóriahelyfoglaló + user-defined allocator = felhasználói helyfoglaló allowed calculus query = megengedett kalkulus lekérdezés all-pairs shortest paths = legrövidebb utak minden csúcspárra all-pass filter = mindent áteresztő szűrő almost = majdnem almost bounded function = majdnem korlátos függvény almost everywhere = majdnem mindenütt almost-linear recurrence = majdnem-lineáris rekurzív sorozat ALOHA network = ALOHA hálózat alpha (α) = alfa (α) alpha blending = alfa keverés alpha channel = alfa-csatorna <RGBA színrendszer komponense> alpha cut-off = alfa-vágás alpha test = alfa-teszt alpha testing = alfatesztelés alphabet = ábécé alpha-beta algorithm = alfa-béta algoritmus alpha-beta pruning = alfa-béta levágás alphabetic = alfabetikus alphabetic data = alfanumerikus adatok alphabetic distance = alfabetikus távolság alphabetic ordering = alfabetikus rendezés | ábécé-alapú rendezés | lexikografikus rendezés alphabetical = ábécé- | alfabetikus alphabetical order = ábécésorrend alphabetical organization = betűrend szerinti szervezés alpha-conversion = alfa-konverzió (α-átalakítás) alphametics = alfametika alphanumeric = alfanumerikus alphanumeric character = alfanumerikus karakter

alphanumeric code = alfanumerikus kód alphanumeric techniques = alfanumerikus módszerek AltaVista = Alta-Vista <kereső-szolgáltatás a Weben> Alternate Mark Inversion (AMI) = váltakozó 1 invertálás <vonali kódolás> alternating combinatorial number system = alternáló kombinatorikus számrendszer alternating current = váltakozó áram alternating fixedpoint = váltakozó fixpont alternating fixpoint = váltakozó fixpont alternating forest = alternáló erdő alternating group = alternáló csoport alternating path = alternáló út alternating runs = alternáló futamok alternative = alternatíva alternative design = tervezési alternatíva alternative error handling = hibakezelési alternatíva alternative implementation = megvalósítási alternatíva alternative interface = alternatív felület alternative to macro = makróhelyettesítő alternatíva altitude = magasság ALU (arithmetic logic unit) = ALU (aritmetikai és logikai egység) ALV architecture (abstraction-link-view architecture) = AVL (absztrakció-kapcsolatnézet architektúra) AM (Automated Mathematician) = AM <matematikai fogalmakat előállító program> amber = borostyán ambience = környezet ambient = környezeti ambient intelligence = ambiens intelligencia ambient light = ambiens fény ambient light source = ambiens fényforrás ambient media = környezeti információt megjelenítő eszközök ambiguity = többértelműség | kétértelműség | az egyértelműség hiánya + lexical ambiguity = lexikális többértelmű + semantic ambiguity = szemantikai többértelműség + structural ambiguity = strukturális többértelműség

15

+ syntactic ambiguity = szintaktikai többértelműség ambiguity resolution = többértelműség feloldása ambiguous = nem egyértelmű ambiguous expression = közömbös kifejezés | nem teljesen specifikált kifejezés ambiguous grammar = nem egyértelmű nyelvtan ambiguous keyword = félreérthető kulcsszó ambiguous state diagram = nem teljesen specifikált állapotgráf ambiguous type conversion = többértelmű típuskonverzió ambo = kettes találat a genovai lottóban American Criminal Justice = amerikai büntetőjog American Library Association rules = Amerikai Könyvtári Szövetség szabályai American National Standards Institute (ANSI) = Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal AMI (alternate mark inversion) = váltakozó 1 invertálás (<vonali kódolás>) amino acid = aminosav AMM (American Mathematical Monthly ─ <journal>) = AMM (American Mathematical Monthly ─ <folyóirat>) among all positive integers = véletlen egészek az összes pozitív egész közül amortized analysis = amortizált elemzés amortized cost = amortizált költség amortized running time = amortizált futási idő amount = mennyiség ampere (A) = amper (A) <villamos áramerősség mértékegysége> ampersand (&) = ÉS-jel amplification of guesses = sejtések megerősítése amplifier = erősítő | nagyító amplifier classes = erősítő osztályok | erősítő fajták amplify = erősít | felerősít amplitude = amplitúdó amplitude modulation = amplitúdó moduláció amplitude quantization = amplitúdókvantálás amplitude shift keying (ASK) = amplitúdóbillentyűzés anagram = anagramma analog = analóg + analog computer = analóg számítógép analog electronics = analóg elektronika

analog red-green-blue (analog RGB) = analóg vörös-zöld-kék (analóg RGB) analog to digital converter = analóg-digitális átalakító | A/D-átalakító analog video = analóg videó analogical (analog and logical) = analogikai (analóg és logikai) analogical computer = analogikai számítógép analogical reasoning = analogikai következtetés analogical representation = analogikai reprezentáció analog-to-digital conversion = analóg-digitális átalakítás analog-to-digital converter = analóg digitális átalakító analogue map = analóg térkép analogue signal = analóg jel analogue signal recovery = analóg jel visszaállítás analyser = elemző analysis = elemzés + alias analysis = álnévelemzés + interprocedural alias analysis = eljárások közötti álnévelemzés + error analysis = hibaelemzés + interprocedural analysis = eljárások közötti elemzés + interprocedural alias analysis = eljárások közötti álnévelemzés + lexical analysis = lexikális elemzés + live variable analysis = élő változók analízise + data flow analysis = adatáram elemzés + control flow analysis = vezérlésáram elemzés + dependence analysis = függőségelemezés + requirements analysis = követelményfeltárás | követelményelemzés + syntactic analysis = szintaktikai elemzés + semantic analysis = szemantikus elemzés analysis method = elemzési módszer analysis of algorithms = algoritmusok elemzése + history of analysis of algorithms = algoritmusok elemzésének története analysis pattern = elemzési minta analysis procedure = elemzői folyamat analysis stage = elemzési lépés analytic = analitikus | elemző

16

analytic continuation = analitikus folytatás analytic evaluation = analitikus (felhasználói felület) értékelés analytic function = analitikus függvény Analytic Hierarchy Process (AHP) = Analitikus Hierarchikus Eljárás analytic memo = analitikus feljegyzés Analytic Network Process (ANP) = Analitikus Hálózati Eljárás analytic problem = analitikus probléma analytic space = analitikus tér analytical = analitikus | elemző Analytical Engine (Babbage) = Babbage Analitikus Gépe analytical modeling = analitikus modellezés analytically = analitikusan | analitikailag analyzing stage = elemzési fázis anaphoric reference = anafora <nyelvészetben hivatkozás egy korábban előfordult elemre> ancestor = ős | előd ancestor of a clause = klóz szülője ancestor of a node = gráfcsúcs szülője ancestor type = őstípus | elődtípus ancestor-stability = előd-stabilitás ancestor-stable = előd-stabil anchor = horgony | szerkesztőpont | horgonypont anchor point = horgonypont | horgony | csomópont AND = ÉS <logikai művelet> AND function = ÉS-függvény AND gate = ÉS kapu AND operation = ÉS művelet <logikai művelet> AND symbol = ÉS művelet rajzjele <logikai művelet> AND-elimination = ÉS-kiküszöbölés AND-OR circuit = ÉS-VAGY hálózat AND-OR graph = ÉS-VAGY gráf AND-OR tree = ÉS-VAGY fa AND-parallelism = ÉS-párhuzamosság anecdotal report = anekdotázó jelentés anechoic = visszhangmentes angle = szög angle bracket = csúcsos zárójel (<>) angstrom (Å) = angström (Å) angular = ferde angular acceleration = szöggyorsulás angular domain = szögtartomány

angular momentum = impulzusmomentum | perdület angular offset = dőlésszög angular point = szögpont | csúcs angular velocity = szögsebesség animated GIF = animált GIF animatic = mozgó vázlatrajz animation = animáció | animálás | állóképek sorozatával keltett mozgás-illúzió + algorithm animation = algoritmusok animálása animation backfires = az animáció visszaüt animation software = animációs szoftver anisotropic = anizotropikus | anizotróp | irányfüggetlen anisotropic diffusion = anizotróp diffúzió anisotropic filtering = anizotróp szűrés | irányfüggetlen szűrés annotate = megjegyzésekkel ellát annual report = éves beszámolójelentés annulment in branching = érvénytelenítés elágazáskor anomaly = rendellenesség | anomália + deletion anomaly = törlési anomália + phantom anomaly = fantom anomália + timing anomaly = {AL} időzítési rendellenesség | időzítési anomália + update anomaly = frissítési anomália anonymity in large societies = névtelenség a nagy társadalmakban anonymizer = azonosíthatóság elfedő anonymous = anonim | névtelen anonymous FTP = anonim FTP | nyilvános FTP anonymous type = névtelen típus anonymous variable = anonim változó ANSI (American National Standards Institute) = Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal ANSI C = ANSI C <programnyelv> ANSI C++ = ANSI C++ <programnyelv> answer = válasz answer extraction = válasz kinyerés answer set = válaszhalmaz answer set programming = válaszhalmaz programozás Ant Colony optimization (ACO) = hangya kolónia optimalizálás antanairesis (successive subtraction) method = egymást követő kivonások módszere

17

antecedent = feltételrész antenna gain = antenna jelerősség anthropometry = emberméréstan anthropomorphism = emberarcúság <számítógépek felruházása emberi képességekkel és felelősséggel> anti-aliasing = csipkézettség csökkentés | kiegyenesítés | töredezettségmentesítés | finomítás | élsimítás | mintavételezési hibát csökkentő módszer anti-aliasing filter = mintavételezési hibát csökkentő szűrő anticipatable value = megjósolható érték | várható érték anticipation = elébevágás | elővételezés | várakozás | anticipáció anti-derivative operator = antideriválási operátor anti-difference operator = antidifferenciaoperátor anti-Gray code = anti-Gray kód antihomomorphism = antihomomorfizmus antihyperbolic function = area hiperbolikus függvény antiisomorphism = antiizomorfizmus antilog = antilog antimonotone = anti-monoton antipodal words = közös betű nélküli szavak antiprism = antiprizma antisemi-join = anti félig összekapcsolás anti-stable sorting = antistabil rendezés antisymmetric = antiszimmetrikus antisymmetric relation = antiszimmetrikus reláció antisymmetry = antiszimmetria antitrigonometric function = arcus függvény antivalence = antivalencia | kizáró VAGY antivirus program = vírusölő program anycast = bárkinek-adás anytime algorithm = akármikor algoritmus | anytime algoritmus AOI (Area of Interest) = érdeklődési terület AOIS (Automated Office Information System) = automatizált irodai rendszer AOL (American OnLine) = AOL (American OnLine) <internet-szolgáltató> AOSD (aspect-oriented software development) = aspektusorientált szoftverfejlesztés | aspektuselvű szoftverfejlesztés

Apache server = Apache web-szerver szoftver aperiodic = nem periodikus aperiodic event = aperiodikus esemény aperiodic function = aperiodikus függvény aperture = rekesz apex cuboid = csúcskocka API (Application Program Interface) = API (alkalmazási program csatlakozási felülete) APIs (Application Programming Interfaces) = alkalmazásprogramozói felületek APL = APL <programnyelv> APM (advanced power management) = APM (fejlett energiagazdálkodás) APOQ (American Productivity and Quality Center) = folyamatosztályozási rendszer APP (Application Portability Profile) = alkalmazás hordozhatósági profil <USA> apparent motion = látszólagos mozgás apparent power = látszólagos teljesítmény apparently random numbers = látszólag véletlen számok apparition = megjelenés + rank of apparition = megjelenés rangja appearance = megjelenés | külső | látvány append to file = hozzáfűzés állományhoz appending = hozzáírás appendix = függelék append-only log = csak hozzáfűzést engedélyező napló applet = kisalkalmazás | applet applet context = kisalkalmazás környezete applet navigation = navigáció applettel applet viewer = kisalkalmazás megjelenítő application = alkalmazás + ι-application = ι-alkalmazás + financial application = pénzügyi alkalmazás application controls = alkalmazás szintű kontrolok application family = alkalmazáscsalád application form = kérvényűrlap application framework = alkalmazás keretrendszer application gateway = alkalmazási átjáró application generator = alkalmazásgenerátor application generator = felhasználói alkalmazást fejlesztő-létrehozó szoftver

18

application interface = alkalmazás csatlakozási felülete | alkalmazás-interfész application layer = alkalmazási réteg application program = felhasználói program Application Program Interface (API) = alkalmazási program csatlakozási felülete Application Programming Interfaces (APIs) = alkalmazásprogramozói felületek (APIs application service = alkalmazásszolgáltatás application sharing = alkalmazás megosztása application software = alkalmazási szoftver application software package = alkalmazási szoftvercsomag application suite = szoftver-együttes <pl. irodai programcsomag> application system reuse = alkalmazási rendszer újrafelhasználása application-oriented = alkalmazásorientált applications programmer interface (API) = alkalmazás programozói interfész application-specific IC (ASIC) = alkalmazás specifikus integrált áramkör | berendezéselvű áramkör | ASIC applicative-order evaluation = alkalmazássorrendű kiértékelés appropriate installation method = megfelelő telepítési eljárás approximate agreement = közelítő megegyezés | közelítő egyetértés approximate associative law = közelítő asszociatív szabály approximate dependency = közelítő függőség approximate equality = közelítő egyenlőség approximate reasoning = közelítő logika approximate searching = közelítő keresés approximately correct hypothesis = közelítőleg helyes hipotézis approximately linear density = közelítő lineáris sűrűség approximation = közelítés | approximáció approximation algorithm = közelítő algoritmus | approximációs algoritmus approximation by least squares = közelítés a legkisebb négyzetek módszerével approximation by rational functions = közelítés racionális függvényekkel approximation by rational numbers = közelítés racionális számokkal

approximation curve = approximációs görbe approximation of summation by integrals = összeg közelítése integrálokkal approximation ratio = közelítési arány approximation scheme = közelítő séma | approximációs séma approximation theory = approximációelmélet APS (Advanced Planning System) = APS (fejlett tervezési rendszer) APSE (Ada Programming Support Environment) = ADA programnyelv-alapú fejlesztői környezet aqua <Mac OS X látvány stílus típus színes átlátszó gombokkal> | tengerkék Arab world = arab világ Arabic mathematics = arab matematika Arabic numeral = arab számjegy arbiter logic = döntő/választó/arbiter logika arbitrage = bíráskodás arbitrary failure = váratlan hiba | tetszőleges időpillanatban megjelenő hiba arbitrary precision = tetszőleges pontosság arbitrary sequence = tetszőleges sorrend | tetszőleges sorozat arbitrary-shape cluster = tetszőleges alakú klaszter arbitration = döntnöki döntés <konfliktus feloldásnál> | döntőbíráskodás arbitration rule = döntési szabály arc = ív arc consistency = él-konzisztencia arc length = ívhossz arch = boltív | ív archie = FTP fájlkereső egy fajtája Archimedes solids = archimédeszi testek architectural = architekturális architectural decision = architekturális döntés architectural design = architekturális tervezés architectural evolution = architekturális evolúció architectural model = architekturális modell architectural pattern = architekturális minta architectural style = architekturális stílus architectural transformation= architekturális átalakítás architecture = | felépítés | architektúra + bus architecture = sín architektúra | busz architektúra + client-server architecture = ügyfél-

19

kiszolgáló architektúra + computer network architecture = számítógép-hálózati architektúra + Differentiated Service Architecture (DiffServ) = megkülönböztetett/differenciált szolgáltatási architektúra + Internet Architecture Board (IAB) = Internet architektúrájával foglalkozó testület + multi-tiered architecture = többrétegű architektúra + network architecture = hálózati architektúra + open architecture = nyílt architektúra + peer-to-peer architecture = {BE} társ-társ felépítés | társ-társ architektúra + shared-nothing architecture = megosztottsemmi architektúra + System Network Architecture (SNA) = hálózati rendszer architektúra + three-tiered architecture = háromrétegű architektúra + two-tiered architecture = kétszintű architektúra architecture description language (ADL) = architektúra leíró nyelv (ADL) architecture description language = architektúraleíró nyelv architecture diagram = architektúradiagram architecture of financial services = pénzügyi szolgáltatások architektúrája architecture-centric = architektúra-központú archive = archív mentés archive site = fájlgyűjtemény-kiszolgáló archiver = tömörítőprogram | archiválóprogram archiving = archiválás area = körzet | kiterjedtség | tartomány | terület area filling = területkitöltés area light source = kiterjedt fényforrás area measurement = területmérés argument = argumentum | paraméter | érv | indoklás + default argument = alapértelmezett paraméter + explicit function argument = explicit függvényparaméter + explicit template argument = explicit sablonparaméter + reference type argument = hivatkozás

típusú paraméter + undeclared argument = nem deklarált paraméter argument array = paraméterek tömbje argument command line = parancssor paraméterei argument dependent lookup = névkikeresés argument evaluation = argumentum kiszámítása argument of a function = függvény argumentuma | függvény független változója argument of safety = biztonságossági indoklás argument passing = paraméterátadás argument swapping = paraméterek felcserélése argument template = sablonparaméter argument type = paramétertípus argument type check = paraméter típusellenőrzés argument type conversion = paraméter típusátalakítás argument value = paraméterérték arithmetic = aritmetika | számtani | aritmetikai + fixed point arithmetic = fixpontos aritmetika + floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika + mixed mode arithmetic = vegyes módú aritmetika + polynomial arithmetic = polinomok aritmetikája + scaled decimal arithmetic = skálázott decimális aritmetika arithmetic and logic unit (ALU) = aritmetikai és logikai egység (ALU) arithmetic atom = aritmetikai atom arithmetic chains = aritmetikai láncok arithmetic circuit = aritmetikai áramkör arithmetic coding = aritmetikai kódolás arithmetic conversion = aritmetikai átalakítás arithmetic exceptions = aritmetikai kivételek arithmetic expressions = aritmetikai kifejezések arithmetic function object = aritmetikai függvényobjektum arithmetic genus = aritmetikai génusz arithmetic hexagon = aritmetikai hatszög arithmetic instruction = aritmetikai utasítás arithmetic mean = aritmetikai közép | számtani közép arithmetic of addition = összeadás aritmetikája arithmetic of division = osztás aritmetikája

20

arithmetic of multiplication = szorzás aritmetikája arithmetic of subtraction = kivonás aritmetikája arithmetic operation = aritmetikai művelet arithmetic operator = aritmetikai operátor arithmetic operators of MMIX = MMIX aritmetikai operátorai arithmetic overflow = aritmetikai túlcsordulás arithmetic overflow in B-trees = aritmetikai túlcsordulás B-fákban arithmetic pentagon = aritmetikai ötszög arithmetic progression = számtani sorozat + sum of arithmetic progression = számtani sorozat összege arithmetic sequence = számtani sorozat arithmetic series = számtani sor | aritmetikai sorozat arithmetic shift = aritmetikai léptetés arithmetic square = aritmetikai négyzet arithmetic status register = aritmetikai állapot regiszter arithmetic triangle = aritmetikai háromszög arithmetic type = aritmetikai típus arithmetic with infinity = aritmetikai műveletek a végtelennel arithmetic-geometric mean = számtani-mértani közép arity = aritás arm = kar arm of an angle = szög szára Armstrong-relation = Armstrong-reláció Armstrong's axioms = Armstrong-axiómák ARP (Address Resolution Protocol) = ARP (címfeloldó protokoll) ARPA (Advanced Research Project Agency) = ARPA (Fejlett Kutatásokat Kezelő Ügynökség) ARQ (automatic repeat request) = ARQ (automatikus ismétléskérés) arrangement = elrendezés array = tömb + deallocate array = tömb felszabadítása| tömb felszámolása + extensible array = bővíthető tömb + invalid array index = érvénytelen tömbindex + multidimensional array = többdimenziós tömb

+ linear array = lineáris tömb + linked array = láncolt tömb + one-dimensional array = egydimenziós tömb + tetrahedral array = tetraéderes tömb + two-dimensional array (matrix) = kétdimenziós tömb (mátrix) array aggregate = tömbaggregátum array allocation = tömb lefoglalás array argument = tömbparaméter array as container = tömb mint tároló array assignment = tömbértékadás array constructor = tömbkonstruktor array element = tömbelem array initializer = tömbkezdőérték-adó array layout = tömbábrázolás array of arrays = tömbök tömbje array of objects = objektumok tömbje array pointer = tömbmutató array processing language = tömbfeldolgozó nyelv array represented as a tree = faként ábrázolt tömb array storage = tömb tárolás array type = tömb típus arrival time = beérkezési idő articulation = artikuláció | összeillesztés | illeszkedés articulation point = artikulációs pont | összeillesztési pont | illeszkedési pont | elvágó pont articulation set = összekötő halmaz articulatory directness = kifejezés közvetlensége artifact = bármely hamis jelenség, amelynek nem kellene rajta lennie a képen | bármilyen torzulás artifact analysis = mesterséges eszközök analízise artificial = mesterséges artificial environment = mesterséges környezet artificial intelligence (AI) = mesterséges intelligencia (MI) | mesterséges értelem artificial key = mesterséges kulcs artificial life = mesterséges élet artificial light = mesterséges fény artwork = grafika | illusztrációs anyag | műalkotás

21

AS (Authentication Server) = AS (hitelesítő szolgáltató | hitelesítő szerver) AS (Autonomous System) = AS (autonóm rendszer) as low as reasonably practical (ALARP) = olyan alacsony, hogy gyakorlatilag elfogadható ASCAP (American Society of Composers, Authors, and Publishers) = ASCAP (Komponisták, szerzők és kiadók amerikai szövetsége) ascending = emelkedő | növekvő | felszálló ascent = felszállás | felemelkedés ASCII (American Standard Code for Information Interchange) = ASCII (Információcsere Szabványos Amerikai Kódja) ASCII code set = ASCII kódszó-készlet ASE (Alternating Semantic Evaluator) = alternáló szemantikus kiértékelő ASF (advanced streaming format) = ASF (továbbfejlesztett folyam formátum) ASIC (application-specific IC) = alkalmazás specifikus integrált áramkör (ASIC) | berendezéselvű áramkör (ASIC) Asimov's three laws of robotics = robotika három törvénye Asimovtól ASIO (audio stream input/output) = ASIO (audiofolyam bemenet/kimenet ASK (amplitude shift keying) = ASK (amplitúdó-billentyűzés) ASM (algorithmic state machine) = algoritmus állapotgép ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1) = ASN.1 (absztrakt szintaxis jelölés) aspect = kép | megjelenés aspect ratio = oldalarány | képméretarány aspect-oriented software development (AOSD) = aspektusorientált/aspektuselvű szoftverfejlesztés assemble editing = összegyűjtő szerkesztési mód assembler = assembler + pseudoassembler = pszeudoassembler | látszólagos assembler + macro assembler = makróassembler assembly code = assembly kód assembly language = assembly nyelv <programnyelv> assembly program = assembly program

assembly programming language = assembly programozási nyelv assembly-level = assembly-szintű assembly-line scheduling = szerelőszalag ütemezése assertion (logical) = logikai kijelentés, állítás assertion = állítás + invariant assertion = invariáns állítás assertion checking = állítás ellenőrzés assessment problem = becslési probléma asset = multimédia forrásfájl | vagyon | eszköz assign = értéket ad assigned numbers = kiosztott számok assignment = értékadás | hozzárendelés + conditional assignment = feltételes értékadás + logical time assignment = logikai idejű hozzárendelés + general assignment = általános értékadás + simple assignment = egyszerű értékadás + simultaneous assignment = szimultán értékadás assignment copy = másoló értékadás assignment edge = hozzárendelés él assignment operator = értékadó operátor assignment problem = hozzárendelési feladat + linear assignment problem = lineáris hozzárendelési feladat + quadratic assignment problem = kvadratikus hozzárendelési feladat assignment statement = értékadó utasítás assignment to self = értékadás saját magával assistant = segéd assistive technology = segítő technológia associated elements = asszociált elemek | asszociáltak association = asszociáció association | társítás | társaság + derived association = származtatott asszociáció + qualified association = minősített asszociáció + whole-part association = egész-rész asszociáció association analysis = társításelemzés association class = asszociációs osztály association end = asszociációs végpont

22

association role = asszociációs szerep | asszociációs szerepkör association rule = asszociációs szabály | társítási szabály + distance-based association rule = távolság alapú asszociációs szabály + hierarchical association rule = hierarchikus asszociációs szabály + hybrid-dimension association rule = hibrid-dimenziós asszociációs szabály + multidimensional association rule = többdimenziós asszociációs szabály + multilevel association rule = többszintű asszociációs szabály + quantitative association rule = mennyiségi asszociációs szabály + spatial association rule = térbeli asszociációs szabály + strong association rule = erős asszociációs szabály + valid association rule = érvényes asszociációs szabály association rule mining = asszociációs szabály bányászat associative = asszociatív associative access mechanism = asszociatív hozzáférési mechanizmus associative activation error = asszociatív aktivációs hiba <például freudi elszólás> associative algebra = asszociatív algebra associative architecture = asszociatív architektúra associative array = asszociatív tömb associative classification = asszociációs osztályozás associative container = asszociatív tároló associative law = asszociativitás törvénye + approximate associative law = közelítő asszociativitás törvénye associative links = asszociatív kapcsolat associative memory = asszociatív memória <tartalom szerinti egyezésen alapuló hozzáférésű memória> associative operation = asszociatív művelet associative processing = asszociatív feldolgozás associative processor = asszociatív láncprocesszor | asszociatív processzor associative register = asszociatív regiszter

associativity = asszociativitás associativity of operator = operátor asszociativitás associativity rule = asszociativitás szabálya assumption = feltevés | feltételezés | előfeltétel assumption-based system = feltételezés-alapú rendszer assumption-based truth maintenance system (ATMS) = feltételezés-alapú érvényességkarbantartórendszer assurance = értékelés | bizonyíték | garancia assured forwarding = biztosított továbbítás AST (Abstract Syntax Tree) = absztrakt szintaxisfa asymmetric = aszimmetrikus asymmetric addressing = aszimmetrikus címzés asymmetric channel = aszimmetrikus csatorna asymmetric codec = aszimmetrikus kodek asymmetric communication = aszimmetrikus kommunikáció asymmetric compression = aszimmetrikus tömörítés asymmetric cryptosystem = aszimmetrikus titkosító rendszer Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) = aszimmetrikus digitális előfizetői szakasz asymmetric DSL = ADSL | szélessávú elérés asymmetric encryption = aszimmetrikus titkosítás asymmetric multiprocessing = aszimmetrikus többprocesszoros feldolgozás asymmetric output drive = aszimmetrikus kimeneti meghajtás asymmetrical compression = aszimmetrikus tömörítés asymptotic analysis = aszimptotikus elemzés asymptotic efficiency = aszimptotikus hatékonyság asymptotic lower bound = aszimptotikus alsó korlát asymptotic methods = aszimptotikus módszerek + limits of applicability of asymptotic methods = aszimptotikus módszerek alkalmazásának korlátai asymptotic notation = aszimptotikus jelölés asymptotic upper bound = aszimptotikus felső korlát asymptotic values = aszimptotikus értékek

23

asymptotically larger = aszimptotikusan nagyobb asymptotically nonnegative = aszimptotikusan nemnegatív asymptotically positive = aszimptotikusan pozitív asymptotically smaller = aszimptotikusan kisebb asymptotically tight bound = aszimptotikusan éles korlát asynchronous = aszinkron asynchronous algorithm = aszinkron algoritmus asynchronous communication = aszinkron kommunikáció asynchronous control = aszinkron szabályozás asynchronous design = aszinkron tervezés asynchronous device = aszinkron készülék | aszinkron eszköz asynchronous event = aszinkron esemény asynchronous groupware = aszinkron csoportmunkát támogató szoftver asynchronous I/O = aszinkron be-kivitel) asynchronous input = aszinkron bemenet asynchronous message passing = aszinkron üzenettovábbítás asynchronous model = aszinkron modell asynchronous procedure call (APC) = aszinkron eljáráshívás asynchronous process = aszinkron folyamat asynchronous replication = aszinkron többszörözés asynchronous scheme in parallel execution = aszinkron séma a párhuzamos végrehajtásban asynchronous sequential circuit = aszinkron sorrendi hálózat asynchronous signal = aszinkron jel asynchronous SRAM = aszinkron SRAM asynchronous static RAM = aszinkron statikus RAM asynchronous storage= aszinkron tároló | aszinkron tárolás Asynchronous Transfer Mode (ATM) = aszinkron átviteli mód (ATM) asynchronous transmission = aszinkron átvitel at (@) = és | kukac at infinity = végtelenben at sign (@) = kukac | és szimbólum <kereskedelemben>

ATA (advanced technology attachment) = ATA (fejlett kapcsolási technológia) atemporal = időtlen (predikátum) ATG (Attribute Translational Grammar) = attribútum fordítási nyelvtan + complete ATG = teljes ATG + L-ATG = L-ATG + ordered ATG = rendezett ATG + partitioned ATG = partícionált ATG + S-ATG = S-ATG + well-defined ATG = jól definiált ATG ATIS (Atherton/DEC Tool Integration Standard) = integrációs szabvány ATM (Asynchronous Transfer Mode) = ATM (aszinkron átviteli mód) atmospheric model = atmoszféra modell ATMS (Assumption-based Truth Maintenance System) = ATMS (feltételezés-alapú érvényesség-karbantartó rendszer) atom = atom atom free = atommentes atomic = atomos | atomi atomic action = atomi művelet | oszthatatlan művelet atomic event = elemi esemény atomic instruction = atomi utasítás atomic memory access = atomi/elemi memória hozzáférés atomic multicast = elemi többes-küldés atomic object = atomi objektum atomic property = elemi tulajdonság | elemi sajátosság atomic region = atomi terület atomic sentence = atomi mondat atomic swap = atomi felcserélés | elemi felcserélés atomic transaction = atomi tranzakció atomic transaction = atomos tranzakció | atomi tranzakció atomic type = atomi típus atomicity = | elemiség | nem bonthatóság | atomitás + coarse-gain atomicity = durva atomitás + fine-grain atomicity = finom atomitás atomicity condition = atomisági feltétel atomicity property = atomisági tulajdonság ATR (Acceptance Test Review) = elfogadási teszt

24

attachment = csatolás | melléklet | levélmelléklet attack = támadás + coordinated attack = összehangolt támadás attack detection = betörés észlelése attainability = elérhetőség attainability matrix = elérhetőségi mátrix attention panel = figyelemfelhívó szöveges ablak <NeXT operációs rendszerben> attention to detail = figyelem a részletekre <tervezési filozófia> attenuate = csillapít | gyengít attenuation = csillapítás attitude measure = magatartás mérték | magatartási előírás attracting attention = figyelemfelkeltés attract-mode opening = figyelemfelkeltő megnyitás attribute = attribútum + synthesized attribute = szintetizált attribútum + inherited attribute = örökölt attribútum attribute certificate = tulajdonság-bizonyítvány Attribute Certification Authority (ACA) = tulajdonsághitelesítő hatóság attribute data = attribútum adat | attribútum adatok attribute dependency = attribútum függőség attribute generalization = attribútum általánosítása attribute generalization control = attribútumáltalánosítási vezérlés attribute generalization threshold control = attribútum-általánosításos küszöbvezérlés attribute grammar = attribútum nyelvtan attribute relevance analysis = attribútumrelevancia analízis attribute removal = attribútum elhagyása attribute storage = attribútum tároló attribute translational grammar = attribútum fordítási nyelvtan attribute variable = attribútum változó attribute-oriented induction = attribútumelvű indukció | attribútumorientált indukció atypical = atipikus atypical image = atipikus kép auction = árverés + English auction = angol árverés + sealed bid auction = zárt ajánlatú árverés

+ Vickrey auction = Vickrey-árverés | zárt ajánlatú második áras árverés auction builder = aukció-építő <szoftver> audio = hang | hangaudio cable = audiokábel audio data mining = hallásra támaszkodó adatbányászat audio dub = utóhangosítás audio frequency = hangfrekvencia audio track = audiosáv | hangsáv audiographic teleconferencing = audiografikus telekonferencia audiotex = audiotex audiovisual = látható és hallható | audiovizuális audit control software = naplózó szoftver <ellenőrzési céllal> audit log = igazoló napló audit trail = eseménynapló | számviteli események sorozatát rögzítő állomány | tevékenység napló | nyomkövetési napló auditing = felülvizsgálat auditory channel = hallási csatorna auditory disabilities = hallás-károsultak auditory feedback = hang visszajelzés auditory I/O = hang ki- és bemenet auditory menu = hangos menü | szóban elhangzó menü augmentation = növelés | növekedés augmentative and alternative communication = kisegítő és alternatív kommunikáció augmented = növelt augmented code = megnövelt kód augmented finite state machine (AFSM) = kiterjesztett véges állapotú automata augmented grammar = kiegészített grammatika augmented reality = kiterjesztett valóság | augmentált valóság | megnövelt realitás | bővített realitás augmenting = növelés | növekedés AUI (adaptable user interface) = AUI (alkalmazkodó felhasználói felület) AUP (acceptable use policy) = AUP (felhasználói szabályzat) authenticating agent = hitelesítő ágens authentication = hitelesítés | azonosítás | belépési jog vizsgálata <rendszerbe, hálózatba> | tranzakció jogosultságának ellenőrzése authentication header = hitelesítési fejléc

25

Authentication Server (AS) = hitelesítő szolgáltató | hitelesítő szerver authentication token = hitelesítő igazolás | hitelesítő token author = szerző authoring software = szerzői szoftver authoring tool = szerzői eszköz authoritative record = hiteles bejegyzés authorization = meghatalmazás | feljogosítás | engedélyezés | jogosultság-ellenőrzés authorization management = feljogosítás kezelése auto installing plug-in = automatikusan telepíthető plug-in | automatikusan telepíthető beépülő modul auto-completion = automatikus befejezés autocorrelation = autokorreláció autocorrelation function = autokorrelációs függvény autodecrement/autoincrement address modes = öncsökkentő/önnövelő címzési mód auto-exit = automatikus kilépés autofit = automatikus méretezés (a tartalomhoz) autojustified = automatikusan igazított automata theory = automataelmélet automated load sharing = automatikus terhelésmegosztás automated mapping/facility management system (AM/FM system) = közműinformáció rendszer automated reasoning = automatikus következtetés automated reverse architectural design = automatizált architektúra visszatervezés automatic = automatikus automatic adaptive equalizer = automatikus adaptív kiegyenlítő automatic conversion = automatikus átalakítás automatic correction = automatikus helyreigazítás automatic dereferencing = automatikus hivatkozás feloldás automatic evaluation = automatikus értékelés automatic exposure = automatikus expozíció automatic frequency control = automatikus frekvenciaszabályozás automatic gain control = automatikus jelerősség szabályzás

automatic garbage collection = automatikus szemétgyűjtés automatic memory = automatikus memória automatic memory management = automatikus memóriagazdálkodás automatic object = automatikus objektum automatic processing = automatikus feldolgozás automatic programming = automatikus programozás automatic repeat request (ARQ) = automatikus ismétléskérés automatic scrolling = automatikus görgetés automatic sensing = automatikus érzékelés automatic tester = automatikus tesztelő automatic theorem prover = automatikus tételbizonyító rendszer automatic theorem proving = automatikus tételbizonyítás automatic transaction = automatikus ügylet | automatikus tranzakció automaticity = automatikusság automation = automatizálás automaton (automata) = automata (automaták) + cellular automaton = {BE} sejtautomata + closed automaton = zárt automata + deterministic automaton = determinisztikus automata + finite automaton = véges automata + general timed automaton = általános időzítésű automata + process automaton = folyamatautomata + user automaton = felhasználói automata automaton state = automata állapot automaton transformation = automata átalakítás | automata transzformáció automorphic = automorf automorphic numbers = automorf számok automorphism = automorfizmus automorphism group = automorfizmus-csoport automount = fájlrendszer automatikus csatlakoztatása auto-mounting = automatikus felszerelés autonom agent = autonóm ágens autonomous (CNN) = autonóm (CNN) autonomous = önálló | független autonomous load and store unit = autonóm betöltő és tároló egység

26

autonomous load/store unit = automatikus betöltő/tároló egység Autonomous System (AS) = autonóm rendszer autonomous underwater vehicle (AUV) = autonóm víz alatti jármű autonomy = autonómia autoplay = automatikus lejátszás auto-router = automatikus útvonalválasztó | automatikus huzalozó autosave = automatikus mentés auxiliary class = kiegészítő osztály | kiszolgáló osztály auxiliary hash function = külső hasító függvény auxiliary linear program = külső lineáris program auxiliary memory = külső tár auxiliary variable = segédváltozó availability = elérhetőség | rendelkezésre állás available expression = rendelkezésre álló kifejezés available parallelism = rendelkezésre álló párhuzamosság available register = rendelkezésre álló regiszter avatar = felhasználót reprezentáló ikon average = átlag | átlagos average cost = átlagos költség average degree = átlagos fokszám average distance = átlagos távolság average distance bound = átlagos távolság korlátja average length = átlagos hossz | átlagos hosszúság average-case analysis = átlagos eset elemzése average-case running time = futási idő átlagos esetben | átlagos futási idő averaging algorithm = átlagoló algoritmus AVI (audio-video interleaved) = AVI (összefésült audió/videó) <állományformátum> AVL tree = AVL-fa avoidance of deadlock = holtpont elkerülése avoiding code duplication = kódduplázás megelőzése avoiding of errors = hibák elkerülése awareness = tudatosság AWE (advanced waveffect) = (AWE) továbbfejlesztett hullámforma effektus Awk = Awk <programnyelv>

AWT (Abstract Window Toolkit) = absztrakt ablakozó eszközkészlet axes = tengelyek axiom = axióma axiom of choice = kiválasztási axióma axiom of substitution = helyettesítési axióma axiomatic semantics = axiomatikus szemantika axiomatic specification = axiomatikus leírás | axiomatikus specifikáció axiomatizable = axiomatizálható axiomatization = axiomatizálás axiomatize = axiomatizál axioms for floating point arithmetic = axiómák a lebegőpontos aritmetikához axioms of probability = valószínűségszámítás axiómái axis = tengely axis aligned bounding box (AABB) = koordinátatengelyekkel párhuzamos élű befoglaló doboz axon = axon axonometric view = axonometrikus nézet AZERTY keyboard = AZERTY billentyűzet azimuthal angle = azimut | irányszög | oldalszög | azimut-szög B* search = B* keresés B*-tree = B*-fa B/K = bemenet/kimenet B+-tree = B+-fa B2A (Business-to-Administration) = üzleti szféra – közigazgatás elektronikus kapcsolata B2B (Business-to-Business) = üzlet-üzlet elektronikus kapcsolata | elektronikus kapcsolat üzleti partnerek között B2C (Business-to-Consumer) = üzlet-vevő kapcsolat e-kereskedelemben | elektronikus kapcsolat az üzleti szféra és a vevő között B2G (Business-to-Government) = elektronikus kapcsolat az üzleti szféra és a kormányzat között BAA (Business Area Analysis) = üzleti területek elemzése Babylonian mathematics = babiloni matematika back clip plane = hátsó vágósík back light = háttérvilágítás back panel = hátlap back plane = hátsó sík | hátsó vágósík

27

back substitution = visszahelyettesítés back to the present = vissza a jelenbe backbone = gerincvezeték | fővonal backbone network = gerinchálózat backbuffer = hátsó képernyőpuffer backdoor = hátsó kapu | kiskapu back-end operations = háttér műveletek | szerveren zajló műveletek back-end processor = háttérprocesszor back-end tool = háttéreszköz backface = hátsólap backface culling = hátsólap eldobás backgammon = ostábla background = háttér background assumption = háttér feltételezés background image = háttér kép background knowledge = háttértudás background music = háttérzene background noise = alapzaj | háttérzaj background process = háttérfolyamat | háttérben futó folyamat backing store = háttértár backing up (in a search tree) = visszalépés (keresési fában) backjumping = visszaugrásos stratégia backlight = ellenfény | háttérvilágítás back-off time (BOT) = visszalépési idő backpropagation = hiba-visszaterjesztés backslash = visszafelé perjel | fordított törtvonal (\) backtrace = híváslista backtrack = visszalépés backtrack method = visszalépéses módszer backtracking = visszalépéses stratégia + chronological backtracking = időrendi visszalépéses stratégia + dependency-directed backtracking = függőség-vezérelt visszalépéses stratégia + dynamic backtracking = dinamikus visszalépéses stratégia + intelligent backtracking = intelligens visszalépéses stratégia + iterative deepening backtracking = iteratívan mélyítő visszalépéses stratégia + dependency driven backtracking = függőség-vezérelt visszalépéses stratégia + time dependent backtracking = időfüggő visszalépéses stratégia

backtracking search = visszalépéses keresés backtracking system = visszalépő rendszer backup = biztonsági mentés | biztonsági másolat | tartalék | tartalék másolat készítése | mentés | mentett adat backup copy = biztonsági mentés backup parsing = visszalépéses elemzés backup replica = biztonsági másolat backward = visszafelé irányuló backward chaining = visszafelé láncolás backward compatibility = visszafelé kompatibilitás backward learning = hátrafelé tanulás | visszafelé tanulás backward reasoning = visszafelé következtetés backward recovery = visszafelé haladó helyreállítás | visszafelé haladó felépülés backward reference = hátra irányuló hivatkozás backward search for planning = tervgenerálás visszafelé haladó kereséssel backwards = visszafelé bacon frame = jelzőfény keret bacterium = baktérium <önmagát másoló számítógépvírus> bad block = hibás blokk (mágneslemezen) bad guy = rossz fiú bag = multihalmaz | zsák bag of words (model) = szózsák (modell) Baker's equation = Baker egyenlet <technológia sikerét leíró> bakery algorithm = sorszámválasztásos algoritmus | <pékségi> algoritmus balance = egyensúly balance control = egyensúlyszabályzó balance heuristic = egyensúly heurisztika balanced = kiegyensúlyozott balanced binary number system = kiegyensúlyozott kettes számrendszer balanced binary tree = kiegyensúlyozott bináris fa balanced circuit = szimmetrikus áramkör balanced decimal number system = kiegyensúlyozott tízes számrendszer balanced Gray code = kiegyensúlyozott Graykód balanced incomplete block design (BIBD)= kiegyensúlyozott nem teljes blokkrendszer | kiegyensúlyozott nem teljes blokkdesign

28

balanced line = szimmetrikus vonal balanced merging = kiegyensúlyozott összefésülés balanced mixed-radix number system = kiegyensúlyozott vegyes alapú számrendszer balanced partition = kiegyensúlyozott felbontás balanced permutation = kiegyensúlyozott permutáció balanced radix sorting = kiegyensúlyozott radix rendezés balanced representation = kiegyensúlyozott ábrázolás balanced scorecard = kiegyensúlyozott mutatószám rendszer balanced search tree = kiegyensúlyozott keresőfa balanced string = kiegyensúlyozott sztring | kiegyensúlyozott karaktersorozat balanced ternary notation = kiegyensúlyozott ternáris jelölés balanced ternary number system = kiegyensúlyozott négyes számrendszer balanced transmission = szimmetrikus átvitel balanced tree = kiegyensúlyozott fa + weight-balanced tree = súlykiegyensúlyozott fa balancing a <k>-<d>-tree = <k>-<d>-fa kiegyensúlyozása balancing a binary tree = bináris fa kiegyensúlyozása balloon help = ballon súgó | buborék súgó <Mac OS> ballot problem = szavazási feladat balun = kiegyensúlyozott/kiegyensúlyozatlan bandpass = sáváteresztő band-pass filter = sáváteresztő szűrő bandpass function = sáváteresztő függvény | sávszűrő függvény band-stop filter = sávzáró szűrő bandwidth = sávszélesség bandwidth broker = sávszélesség ügynök bandwidth-delay product = sávszélességkésleltetés szorzat bandwith of <n>-cube = <n>-kocka sávszélessége banker’s algorithm = <bankár> algoritmus banking = bankműveletek végzése banking act = jegybanktörvény banking management = bank irányítása

banking system = bankrendszer + central banking = jegybankrendszer + electronic banking = elektronikus bankszolgáltatás + on-line banking = online bankügyletek + video home banking = bankügyletek intézése otthonról bankonewallet = A Bank One internetes vevőinek e-folyószámlája banner = címfelirat | reklámcsík | szalagcím banner ad = reklámcsík | szalaghirdetés | szalaghirdetés <weblapon> banner advertisement = szalaghirdetés | weboldalon sáv formájában megjelenő üzenet banner advertisement = szalaghirdetés <weblapon> banner advertisements = szalagreklám bar = sáv | oszlop bar chart = oszlopdiagram bar code = vonalkód barber's paradox = borbély-paradoxon barchart = oszlopdiagram barrel distortion = hordó alakú torzítás barrel shifter = állítható lépésméretű léptetőregiszter barrel-tap = gomb lenyomása közbeni gépelés barrier = határ | határsorompó barrier function method = akadályfüggvényes módszer barrier synchronization = határ szinkronizáció barriers to entry = mások piacralépését akadályozó tevékenység barycentric = baricentrikus barycentric coordinate = baricentrikus koordináta barycentric function = baricentrikus függvény base <b> representation = <b>-alapú ábrázolás | <b>-alapú reprezentáció base = alapszám | bázis | alap + complex base = komplex alapszám + irrational base = irracionális alapszám + knowledge base = tudásbázis + private base class = privát bázisosztály + template base class = sablon típusú bázisosztály + virtual base class = virtuális bázisosztály base address = báziscím

29

base case = alapeset base class = alaposztály base class access control = bázisosztály hozzáférés base class constructor = bázisosztály konstruktor base class member initialization = bázisosztály tagjának kezdeti értékadása base cuboid = alapkocka base of representation = ábrázolás alapja base range = alaptartomány base register = bázisregiszter base station = bázisállomás base type = alaptípus base-<a> pseudoprime = <a>-ra nézve álprím base-<m> number system = <m>-alapú számrendszer base-64 encoding = base-64 kódolás baseband signal = alapsávi jel baseline = alapvonal baseregister addressing mode = bázisregiszteres címzési mód basic = alap- | alapvető BASIC = BASIC <programnyelv> basic bit-map protocol = alapvető bittérkép protokoll basic block = alap blokk basic feasible solution ={CN} alap megengedett megoldás basic operation cycle = alap műveleti ciklus | elemi műveleti ciklus basic partition = alappartíció basic security guidelines = alapvető biztonsági irányelvek basic sequence = alapsorozat basic solution = alapmegoldás basic variable = alapváltozó | bázisváltozó basis = alap | bázis basis for induction = indukció bázisa basis function = alapfüggvény basis of induction = az indukció alapja basis of vector space = vektortér bázisa basis theorem = bázistétel basket = kosár bat = denevér <háromdimenziós mutató eszköz> batch = köteg | kötegelt batch compression = kötegelt tömörítés batch control totals = ellenőrző összeg <input ellenőrzési eszköz>

batch file = kötegelt állomány | parancsállomány batch operating systems = kötegelt feldolgozást végző operációs rendszer batch processing = kötegelt adatfeldolgozás batch system = kötegelt rendszer Batcher method = Batcher módszere Batcher's odd-even merging network = Batcher páros-páratlan összefésülő hálózata battery = telep | elem Baud = Baud | baud <mértékegység> baud rate = jelzési sebesség | átviteli sebesség | szimbólumáramlási sebesség Baudot code = Baudot-kód Baxandall tone control = Baxandallhangszínszabályzó Bayes method = Bayes-módszer Bayes network = Bayes-háló | valószínűségi háló Bayes rule = Bayes-szabály Bayes' theorem = Bayes-tétel Bayesian belief network = Bayes-féle hihetőségi háló Bayesian classification = Bayes-osztályozás Bayesian classifier = Bayes-osztályozó Bayesian learning = Bayes-tanulás Bayesian model merging = Bayes-i modellösszevonás Bayesian network learning = Bayes-háló tanulása Bayes-Nash equilibrium = Bayes-Nash egyensúly BCC (blind carbon copy) = BCC (vakmásolat) bcc (blind carbon copy) = titkos másolat BCD (binary coded decimal) = BCD (binárisan kódolt decimális) BCD adder = BCD összeadó BCD counter = BCD számláló BCD decoder = BCD dekódoló BCD subtractor = BCD kivonó BCD to seven segment decoder = BCD7szegmenses dekódoló BCG method (Boston Consulting Group) = BCG portfólióelemzési módszer <pl. stratégiai tervezés> BCH-code = BCH-kód BCNF (Boyce-Codd Normal Form) = BCNF (Boyce─Codd normálforma) BCNF (Boyce-Codd Normal Form) = BoyceCodd-féle normálforma

30

B-distance = B-távolság beam = sugárnyaláb beam search = nyalábolt keresés beaming = információ küldés infravörös kapcsolaton keresztül bean entity = babszem-egyed bed of nails = mérőtűágy before and after-hours trading = nyitvatartási időn túli (e-)kereskedelem begin = kezd | kezdet begin scope = hatáskör kezdete behavior = viselkedés + undefined behavior = meghatározatlan viselkedés behavior diagram = viselkedésdiagram behavioral approach = viselkedéstudományi szemléletű információrendszer behavioral description = viselkedési leírás behavioral description architecture = viselkedési leírás architektúra behavioral equivalence = viselkedési egyenértékűség behavioral model = viselkedési modell behavioral theory = viselkedéstudomány elmélete behaviorism = viselkedés-lélektan Belady's anomaly = Bélády-anomália belief = hiedelem | meggyőződés Belief Desire Intention (BDI) = hiedelem kívánalom szándék <ágens modell> belief function = bizonyosságfüggvény belief network = hiedelem háló belief revision = hiedelem-felülvizsgálat Bell number = Bell-szám Bell polynomial = Bell-polinom bell ringing = harangozás Bellman equation = Bellman egyenlet Bellman update = Bellman frissítés Bellman-Ford-algorithm = BellmanFordalgoritmus Bellmann-Ford routing algorithm = BellmannFord útválasztó algoritmus bell-shaped curve = haranggörbe bell-shaped sequence = harang alakú sorozat benchmark = viszonyítási alap | teljesítményértékelés | teljesítménymérés | összehasonlító mérés

benchmark testing = benchmark tesztelés | sebességmérő tesztelés benchmarking = teljesítménymérés | összehasonlítás | versenytárs-elemzés bending = hajlítás Benes network = Benes-hálózat BER (bit error rate) = BER (bithiba-arány) Berkeley algorithm = Berkeley-algoritmus Berkeley fast file system = Berkeley gyors fájlrendszer Berkeley socket = Berkeley-csatlakozó Berlekamp's algorithm = Berlekamp-algoritmus Bernoulli distribution = Bernoulli-eloszlás Bernoulli number = Bernoulli-szám Bernoulli polynomial = Bernoulli-polinom Bernoulli trial = Bernoulli-kísérlet Bertrand postulate = Bertrand-posztulátum bespoke product = rendelésre készített termék best possible = legjobb | lehető legjobb best practices = legjobb bevett gyakorlat | legjobb szokások best-case = legjobb eset best-case running time = futási idő a legjobb esetben | legjobb futási idő best-effort service = legjobbra törekvő szolgáltatás best-first search = legjobbat először keresés best-fit allocation (BF allocation) = tárkiosztás legjobb-illeszkedéssel (BF tárkiosztás) beta (β) = béta (β) + beta distribution = béta eloszlás beta cut-off = béta-vágás beta distribution = béta-eloszlás beta function = béta-függvény beta test = béta-teszt beta testing = béta tesztelés | csaknem kész szoftver előzetes felhasználói tesztelése beta testing = béta-tesztelés betacam = betacam <Sony szabvány> beta-reduction (β-reduction) = béta-redukció (βredukció) between-subjects design = több-alanyos tervezés | kísérleti/vizsgálati elrendezés, amelyben személyek különböző csoportjainál nyert adatokat hasonlítanak össze bevel = ferdítés | fazetta beveled appearance = domborhatású látvány B-frame = B-keret

31

BGP (Border Gateway Protocol) = BGP (határátjáró protokoll) BGs = háttérhangok BI (Business Intelligence) = ÜI (üzleti intelligencia) BIA (Business Impact Analysis) = üzleti hatás elemzés <üzletfolytonossági terv készítésénél> biaffine = biaffin bias = előmágnesezés | eltérítés | torzítás | elfogultság bias current = munkaponti áram bias notation = eltérítéses jelölés bias weight = eltolássúly <euronhálóban> biased = nem szabályos biased coin = hamis pénzérme | nem szabályos pénzérme BIBD (Balanced Incomplete Block Design) = kiegyensúlyozott nem teljes blokkrendszer | kiegyensúlyozott nem teljes blokkdesign BIBO (Bias In, Bias Out) = BIBO (torzítás be, torzítás ki) biconditional = ekvivalencia (logikában) biconnected = kétszeresen összefüggő biconnected component = kétszeresen összefüggő komponens bicubic = kettős köbös bid = árajánlat | licit bid cancellation = az eladó nem fogadja el a vevőt, ajánlattevőt bid history = eladók, vevők, tétek, egyéb események teljes online listája bid increment = meghatározott, állandó emelési összeg <aukción> bidding = tétet/ajánlatot) tenni <aukción> bidirectional = kétirányú bidirectional bus = étirányú sín | kétirányú busz bidirectional data bus = kétirányú adatsín | kétirányú adatbusz bidirectional iterator = kétirányú bejáró bi-directional path tracing = kétirányú fényútkövetés bidirectional pin = kétirányú kivezetés bidirectional search = kétirányú keresés bidirectional shift register = kétirányú léptetőregiszter bidirectional terminal = kétirányú végpont

bidirectional tunneled multicast = kétirányú alagutas többes-adás bidirectional typesetting = kétirányú tördelés bifurcation = bifurkáció | elágazás | elágazási pont | bifurkáció Big Blue = nagy kék cég <IBM beceneve> big oh = nagy ordó big omega = nagy ómega big theta = nagy théta big-endian = nagyobb a végén <számábrázolási formátum, a magasabb helyértéket az alacsonyabb címen feltüntető számábrázolás> big-endian computer = felsővég alapú számítógép big-oh notation = nagy-<O> jelölés big-omega notation = nagy-ómega jelölés bigram model = bigram modell <beszédfelismerésben> bigraph = bigráf | páros gráf big-theta notation = nagy-théta jelölés bijection = bijekció | kölcsönösen egyértelmű leképezés bijective = bijektív | kölcsönösen egyértelmű bijective function = bijektív függvény | kölcsönösen egyértelmű függvény BIL format (band interleaved by line format) = BIL formátum bi-level = kétszintű bilinear = kettős lineáris | bilineáris bilinear filtering = kétvonalú | bilineáris szűrés bilinear form = bilineáris forma bilinear interpolation = bilineáris interpoláció bilinear texture filtering = bilineáris textúra szűrés bilinear transform = kétvonalú | bilineáris átalakítás bill analysis = számla-elemzés bill due = esedékes váltó bill forgery = bankjegyhamisítás bill of commission = jutalékkimutatás bill of cost = költségszámla bill of credit = hitellevél bill of delivery = szállítólevél bill of materials (BOM) = anyaglista | alkatrész jegyzék | anyagjegyzék bill of quantities = ráfordítások jegyzéke bill of sale = adásvételi szerződés

32

bill of sufferance = vámmentességi igazolás bill payment portal = számlafizetésre kialakított portál bill rate = kincstárjegy hozama billboard = plakát | hirdetőtábla billing system = számlázási rendszer billisecond = billiszekundum bin = kosár bin packing = ládapakolás BINAC computer = BINAC számítógép binary = kettes alapú | bináris | binér binary adder = bináris összeadó binary adder-subtractor = bináris összeadókivonó binary addition = bináris összeadás binary alphabet = bináris ábécé binary arithmetic = bináris aritmetika binary association = bináris asszociáció binary basis = kettes alap | bináris bázis binary BCH code = bináris BCH-kód binary channel = bináris csatorna binary character code = bináris karakterkód binary CNN = bináris CNN binary coded decimal (BCD) = binárisan kódolt decimális szám binary computer = kettes alapú számítógép | bináris számítógép binary count down protocol = bináris visszaszámlálás protokoll binary counter = bináris számláló binary cube= bináris kocka binary decision diagram (BDD) = bináris döntési diagram binary decoder = bináris dekódoló binary digit = bináris számjegy binary divider = bináris osztó binary encoder = bináris kódoló binary entropy function = bináris entrópiafüggvény binary erasure channel = bináris törlődéses csatorna binary exponential back-off algorithm = kettes exponenciális visszalépés protokoll binary file = bináris állomány | bináris fájl binary file of programs = programok bináris fájlja binary fixed point = bináris fixpont binary gcd algorithm = bináris lnko-algoritmus

binary Gray code = bináris Gray-kód binary heap = bináris kupac binary image = bináris, fekete-fehér kép binary integer = bináris egész binary interface = bináris interfész binary logarithm = kettes alapú logaritmus binary logic = bináris logika binary method for exponentiation = bináris hatványozás módszere binary mode = bináris mód binary multiplier = bináris szorzó binary notation = kettes számrendszerbeli jelölés | kettes számrendszerbeli írásmód | kettes számrendszerbeli felírás | kettes számrendszerbeli megadás binary number system = bináris számrendszer | kettes számrendszer binary operation = binér művelet | binér operáció | kétváltozós művelet binary operator = bináris operator binary point = bináris pont binary polynomial = bináris polinom binary radix point = bináris gyökpont binary recurrences = bináris rekurzív egyenlet binary relation = binér reláció | kétváltozós reláció binary repetition code = bináris ismétléses kód binary resolution = bináris rezolúció binary search = bináris keresés binary search tree = bináris keresőfa binary semaphore = bináris sorompó | bináris szemafor binary shift = bináris eltolás Binary Space Partitioning tree (BSP-tree) = BSP-fa (bináris térfelosztó fa) binary subtractor = bináris kivonó binary sum = bináris összeg binary symmetric channel (BSC) = bináris szimmetrikus csatorna (BSC) binary to decimal conversion = binárisból decimálisba való átalakítás | binárisdecimális konverzió binary to octal conversion = bináris-oktális átalakítás binary tree = bináris fa + enumeration of binary trees = bináris fák leszámlálása binary tree network = binárisfa-hálózat

33

binary tree representation of a tree = fa bináris faábrázolása binary trinomial = bináris háromtag | bináris trinom | bináris háromtagú binary variable = bináris változó binary vector space = bináris vektortér binary, large object (BLOB) = bináris, nagy objektum (BLOB) binary-coded decimal = binárisan kódolt decimális szám binary-decimal conversion = kettestízes átalakítás | binárisdecimális konverzió binary-search-tree property = bináris keresőfatulajdonság binaural audio = binaurális audió | kétfülű hangzás binding = kötés | csatlakozás | kapcsolódás + name binding = név kötése + static binding = statikus kötés + block structured binding= blokkstrukturált kötés + dynamic binding = dinamikus kötés + parameter binding = paraméter kötés + indirect binding = indirekt kötés + static binding= statikus kötés binding by identifier = azonosítóval történő csatlakozás/kapcsolódás binding by type = típussal történő csatlakozás/kapcsolódás | típuskapcsolt binding by value = értékkel történő csatlakozás/kapcsolódás | értékkapcsolt binding handle = csatlakozáskezelő binding list = lekötési lista binding strength = kötés erőssége binding time = kötési idő binding to an object = csatlakozás egy objektumhoz | kapcsolódás egy objektumhoz Binet identity = Binet-azonosság binning = kosarazás binocular display = szemüveg-képernyő binocular stereopsis = kétkamerás térbeli látás binomial = binomiális | kéttag | kéttagú + binomial transforms = binomiális transzformált binomial coefficient = binomiális együttható binomial convolution = binomiális konvolúció binomial distribution = binomiális eloszlás binomial expansion = binomiális kifejtés

binomial heap = binomiális kupac binomial number system = binomiális számrendszer binomial series = binomiális sor binomial theorem = binomiális tétel binomial theorem of Abel = Abel binomiális tétele binomial tree = binomiális fa binomial-tree root = binomiális fa gyökere binormal = binormális binormal vector = binormális vektor bin-packing problem = ládapakolási feladat bio-electronic computing = bioelektronikai informatika bio-electronic computing = bioelektronikai számítástechnika bioinformatics = bioinformatika bio-inspired = biológiai ihletésű biological naturalism = biológiai naturalizmus biomedical data analysis = orvostudományi adatok bányászata biometric = biometriai biometric database = biometriai adatbázis biometric devices = biometrikus eszköz biometric identification = biometrikus azonosítás biometric securities = biometriai biztonsági azonosítás biometrics = biometrika bionics = bionika biorthogonal = biortogonális biorthogonal filter = biortogonális szűrő BIOS (Basic Input Output System) = BIOS | beégetett I/O alaprendszer BIOS (basic input/output system) = BIOS (alapvető be/kimeneti rendszer) biotechnology = biotechnológia BIP format (band interleaved by pixel format) = BIP formátum bipartite = páros | két részre osztott bipartite graph = páros gráf bipartite matching = párosítás páros gráfokban bipartition = két osztályba sorolás bipolar = bipoláris bipolar junction transistor (BJT) = bipoláris kapcsolóelvű tranzisztor bipolar logic family = bipoláris logikai áramkörcsalád bipolar PAL device = bipoláris PAL eszköz

34

bipolar PLA circuit = bipoláris PLA áramkör bipolar PROM = bipoláris PROM bipolar wave = bipoláris hullám biprefix code = biprefix kód biprefix set = biprefix halmaz birational = biracionális BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering Using Hierarchies) = BIRCH (kiegyensúlyozott iteratív csökkentés és klaszterezés hierarchiák segítségével) birthday = születésnap birthday attack = születésnapi támadás | születésnapi ellentmondáson alapuló támadás birthday paradox = születésnap-paradoxon birthday problem = születésnap-probléma BIS (Business Intelligence Systems) = üzletiintelligencia rendszerek | vezetői információrendszer bisection = kettéosztás | felezés bisection bandwidth = felezési sávszélesség bisection width = felezési szélesség bisimulation = biszimuláció bison = bison <szintaktikus elemző generátor> bistable = kétállapotú | bistabil bit (binary digit) = bit <binary digit rövidítése> BIT (Nordisk Tidskrift for Informations Behandling—<journal>) = BIT (Nordisk Tidskrift for Informations Behandling ─ <folyóirat> bit depth = bitmélység bit difference = bitkülönbség bit error = bithiba bit error rate (BER) = bithiba-arány bit field = bitmező bit generator = bitgenerátor bit line = bitvezeték bit map = bittérkép bit operation = bitművelet bit pattern = bitminta bit per second = b/s | bit/másodperc <adatsebesség mértékegysége> bit position = bitpozíció bit rate = bitsebesség | adatsebesség bit reversal = bitfordítás bit select = bit-kiválasztás bit stuffing = bitbeszúrás bit time = bitidő

bit vector = bitvektor bitangent vector = bitangens vektor bit-block transfer = bitblokk áthelyezés bit-field type = bitmező típus bitmap = bittérkép bitmap display = bittérképes megjelenítő bitmap file = bittérkép-fájl bitmap graphics = bittérképes grafika bitmap index = bittérképindex bitmap texture = bittérképes textúra bitmapped image = bittérképes kép bitmapped join index = bittérképezett összekapcsoló index bitonic = biton | bitonikus bitonic euclidean traveling-salesman problem = biton euklideszi utazó-ügynök probléma bitonic path = biton út bitonic sorting network = biton rendező hálózat bitrate = bitarány | bitsebesség bit-reversal permutation = bitfordító permutáció bit-reversal ring = bitfordító gyűrű bit-reversed binary counter = bitfordító bináris számláló bits per inch = bit/hüvelyk bits per second = bit/másodperc bits/char (bpc) = bit/karakter bits/symbol = bit/szimbólum | bit/jel bitstream = bitfolyam | bitáram bit-vector = bitvektor bitwise <and> operator = bitenkénti <és> operátor bitwise <exclusive or> operator = bitenkénti <kizáró vagy> operátor bitwise <not> operator = bitenkénti <nem> operátor bitwise <or> operator = bitenkénti <vagy> operátor bitwise = bitenként bitwise difference = bitenkénti különbség bitwise logical operator = bitenkénti logikai operátor bitwise operation = bitenkénti művelet bitwise operator = bitenkénti operator bivalence = kétértékűség bivariate = kétváltozós bivariate generating function = kétváltozós generátorfüggvény

35

bivariate polynomial = kétváltozós polinom | kéthatározatlanú polinom BJT (bipolar junction transistor) = bipoláris kapcsolóelvű tranzisztor black = fekete black box = fekete doboz black coloured = feketére színezett black point = abszolút fekete pont blackboard architecture = táblaarchitektúra | munkatábla architektúra blackboard as design tool = fekete tábla, mint tervezési eszköz blackboard model = modellvázlat blackbody = fekete test black-box simulation = fekete dobozos szimuláció black-box testing = belső programlogika figyelembe vétele nélkül végzett funkcióvizsgálat | fekete doboz tesztelés blank = szóköz | üres hely | hiányjel + algebra of blanks = üres helyek algebrája blank space = üres szóköz blanking interval = sorkioltási intervallum blast = robbanás bleed = szivárgás | kifolyás | kifolyó blend = kever | keverék blended learning = vegyes tanulás | komplex tanulás blended learning environment = vegyes tanulási környezet blending = összemosás | összemosó | keverés blending-intersection = simított-metszet blending-union = simított-egyesítés blind = vak blind search = vak keresés blind signature = vak aláírás blind spot = vakfolt blink = villog blinking = villogás | villogtatás bloatware = felfújtver <túlságosan felduzzadt szoftver> BLOB (Binary, Large Object) = BLOB (bináris, nagy objektum) blob = csepp | paca blob detection = foltkeresés block = blokk + basic block = alapblokk + disk-block = lemezblokk | diszkblokk

+ nested block = skatulyázott blokk | beágyazott blokk block branching processing = blokk elágazású feldolgozás block buffer cache = blokkos gyorsító puffertár block code = blokk-kód block coding = blokk-kódolás block declaration = blokk deklaráció block decomposition = blokk-felbontás block design = blokk design + associative block design = kapcsolt blokk design + complemented block design = komplemens blokk design block device = blokkos készülék | blokkosan kezelhető készülék | blokkos eszköz block diagram = blokk vázlat | blokk diagram block diagram = blokkdiagram block entry time = blokk belépési időpont block exit time = blokk kilépési időpont block header = blokkfejléc block length = blokkhossz | blokkhosszúság block matching = blokk-párosítás block mode = blokkmód | blokkos üzemmód block operation = blokkművelet block structure = blokk-struktúra block structure in pseudocode = pszeudokód blokkszerkezete block structured language = blokk-strukturált nyelv block-based = blokk alapú block-based nested loop join = blokk alapú beágyazott ciklusú összekapcsolás block-chain = blokklánc blocked process = blokkolt folyamat blocked state = blokkolt állapot block-graph = blokkgráf blocking = blokkolás blocking commit protocol = blokkolást végrehajtó protokoll | blokkolást véglegesítő protokoll blocking flow = blokkoló folyam blocking I/O system call = blokkoló (szinkron) be-kiviteli rendszerhívás blocking message passing = blokkoló (szinkron) üzenetküldés blocking process = blokkoló folyamat blocklength = blokkhossz | blokkhosszúság

36

blocks world = kockavilág blog = webes napló | webnapló blow-suck tube = fújó-szívó cső <beviteli kisegítő lehetőség> blue = kék Blue Book standard = Kék könyv szabvány <(ECD, CD+, CD+G, CD+EG, CD+XG> blue coloured = kék színű blue screen = kék képernyő blue screen of death = kékhalál képernyő blueberry = áfonyakék blue-box method = kék háttér eljárás Bluetooth = Bluetooth bluetooth = közeli drótnélküli adatátviteli rendszer Blum integer = Blum-egész blur = elmosás | életlenítés | homályosítás blur filter = elmosó szűrő | kontrasztcsökkentő szűrő blur more = erősebb életlenítés blurred = elmosódott BNF (Backus–Naur Form) = Backus–Naur forma board-level design = kártya szintű tervezés body = test | törzs body face = kenyérbetű body of coroutine = korutin törzse body of loop = ciklus törzse body of module = modul törzse body of program = programtörzs body of revolution = forgástest body of subroutine = alprogram törzse bold = félkövér | vastag boldoblique = félkövér ferde Boltzmann machine = Boltzmann-gép bomb = bomba + letter bomb = levélbomba + logic bomb = logikai bomba Bombieri norm = Bombieri-norm BOMP (Bill of Material Processing) = darabjegyzék-feldolgozás | gyártástervezés bookmark = könyvjelző bookmarkable = kedvencekbe felvehető | könyvjelző illeszthető rá bookshelf problem = könyvespolc-probléma Boolean = Boole- | Boole-féle Boolean algebra = Boole-algebra

Boolean association rules = Boole asszociációs szabályok boolean data type = logikai adattípus boolean evaluation = logikai kiértékelés Boolean expression = Boole-kifejezés boolean flag = kétállapotú flag Boolean formula = Boole-kifejezés Boolean function = Boole-függvény Boolean lattice = Boole-háló Boolean logic = Boole logika Boolean matrix = Boole-mátrix Boolean matrix multiplication = Boole-mátrix szorzása Boolean operation = Boole-művelet + AND Boolean operation= ÉS Booleművelet + exclusive OR Boolean operator = kizáró VAGY Boole-művelet + shift Boolean operator = eltolás Booleművelet Boolean polynomial = Boole-polinom Boolean ring = Boole-gyűrű boolean search = logikai kapcsolatokat kezelő keresés | Boole-keresés Boolean space = Boole-tér boolean type = logikai típus Boole's inequality = Boole-egyenlőtlenség boosted neural network = turbózott neuronháló boosting = turbózás <tanulásnál> boosting methods = boosting eljárások boot = rendszerindítás, betöltés boot block = indító blokk <a rendszer első betöltendő blokkja a lemezen> boot disk = indító lemez boot file = üres gépbe betölthető fájl boot sector = rendszerbetöltő szektor boot sequence = indító lépések | indulási lépések bootstrap loader = kezdeti betöltő <az indító blokk betöltője> Bootstrap Protocol (BOOTP) = üzembeállító protokoll bootstrap register = rendszertöltő regiszter bootstrap ROM module = rendszerbetöltő ROM modul bootstrapping = indítás bootstrapping algorithm = öntöltő algoritmus border = szegély | keret

37

Border Gateway Protocol (BGP) = határátjáró protokoll | BGP protokoll borderless frame = szegély nélküli keret Borel-Cantelli-lemma = Borel─Cantelli-lemma borrow = kivonáskor keletkező átvitel | áthozat Bose distance = Bose-távolság BOT (back-off time) = BOT (visszalépési idő) bot = robot | intelligens ágens bottle = palack bottleneck = szűk keresztmetszet bottleneck spanning tree = szűk feszítőfa (feszítőfa szűk keresztmetszettel) bottleneck traveling-salesman problem = szűk utazóügynök feladat | utazóügynök feladat szűk keresztmetszettel bottom = alsó bottom margin = alsó margó bottom of a stack = verem alja bottom space = alsó szegély bottom to top = alulról felfelé bottom-note = lábjegyzet | lapalji jegyzet bottom-up = alulról felfelé bottom-up design = tervezés lentről felfelé bottom-up development = lentről felfelé történő fejlesztés bottom-up estimation technique = lentről-felfelé becslési technika bottom-up method = alulról felfelé módszer bottom-up parsing = alulról-felfelé elemzés bounce = visszaverődés | visszapattanás | kézbesíthetetlen elektronikus levél visszaküldése a feladónak bounciness = rugalmassági tényező bound = korlát bound checking = korlátellenőrzés boundary = határ boundary condition = peremfeltétel boundary curve = határgörbe boundary detection = határdetektálás boundary input = határvonal | perem bemenet boundary of a polygon = sokszög határa boundary representation (B-rep) = határfelület ábrázolás boundary set = határhalmaz bounded = korlátos bounded capacity queue = véges méretű sor bounded indeterminacy = korlátozott nemdeterminisztikusság

bounded optimality = korlátozott optimalitás + asymptotic bounded optimality = aszimptotikus korlátozott optimalitás bounded range = korlátozott tartomány bounded rationality = korlátozott racionalitás bounded waiting = korlátos várakozás | időkorlátos várakozás bounded-buffer problem = korlátos puffer probléma bounding box = befoglaló doboz bounding cylinder = befoglaló henger bounding ellipsoid = befoglaló ellipszoid bounding heuristics = korlátozó heurisztikák bounding sphere = befoglaló gömb bounding volume = befoglaló tér Bourne shell = Bourne parancsértelmező box = doboz | skatulya + dead-letter box = kézbesíthetetlen levelek ládája + nesting boxes= egymásba illesztett dobozok box filter = doboz szűrő boxplot = dobozdiagram Boyce-Codd normal form (BCNF) = Boyce─Codd normálforma (BCNF) BPA (Brown Paper Analysis) = barna papír elemzés <folyamat menetének fizikai végigkövetése papíron> bpb (bit per bit) = bit/bit bpc (bits per character) = bit/karakter BPC (Business Process Continuity) = üzletmenet-folytonosság | üzletmenetfolytonosság tervezése BPI (Business Process Integration) = BPI (üzleti folyamatok egyesítése) bpp (bits per pixel) = bit/képpont BPR (Business Process Reengineering) = üzleti folyamat teljes újjászervezése BPR (business process reengineering) = üzleti folyamatok újratervezése bps (bit per second) = b/s <adatsebesség mértékegysége> bracket = zárójel Brahma = Brahma + tower of Brahma = Hanoi tornyai brain = agy brain-computer interface = agy-számítógép felhasználói/kezelői felület

38

braindamaged = eszement brainstorming = ötletbörze | ötletroham BRAN (Broadband Radio Access Network) = BRAN (szélessávú rádiós hálózat) branch = elágazás | ág branch address = ugrási cím branch address fetch = ugrási címfelhozatal branch delay slots = elágazás késleltetési rés branch detection = elágazás detektálás branch execution = elágazás végrehajtás branch history table (BHT) = elágazás történeti tábla branch instructions = elágazó utasítás branch penalty = elágazási ciklusveszteség branch point = elágazási pont branch prediction = elágazás-előrejelzés branch processing = elágazás feldolgozás branch target address (BTA) = elágazási cím branch target address cache (BTAC) = elágazási címpuffer branch target instruction cache (BTIC) = elágazási célutasítás-puffer branch target path accessing = elágazási ág elérése branch unit = elágazáskezelő egység branch-and-bound = elágazás és korlátozás branch-and-bound search = elágazás-éskorlátozás keresés branching dependency = elágazó függőség branching factor = elágazási tényező branching method = elágazási mód <programé> branching query = elágazó lekérdezés branch-or-skip = elágazás vagy átlépés branch-to-subroutine = ugrás a szubrutinra branch-with-execute = elágazás végrehajtással branch-with-skip = elágazás átugrással brand = márka | brand brand identity = márkajel BRDF (Bi-directional Reflection Distribution Function) = BRDF (kétirányú visszaverődés eloszlási függvény) BRDF sampling = BRDF alapú mintavételezés breadcrumb = morzsa breadth-first = szélességi breadth-first search = szélességi keresés breadth-first tree = szélességi keresőfa break = végrehajtás megszakítása break point = töréspont

breakable = feltörhető breakdown analysis = részlet elemzés <a rendszer használatának a megértésére és a feladat megoldására fordított idő elemzése> breakpoint = megszakítási pont B-rep (boundary representation) = határfelület reprezentáció brick = tégla brick-and-mortar = hagyományos üzletvezetésű cég <tégla és malter> bridge = híd + half bridge = fél-híd + remote bridge = távoli híd + spanning tree bridge = feszítőfás híd + transparent bridge = transzparens híd bridge design pattern = hídtervezési minta bridge disc = hídlemez <CD-ROM/XA, CDszabvány> brightness = fényerő | fényerősség | fényesség | világosság brightness-based recognition = fényességlapú felismerés bring to front = előrehozni broadband = szélessávú Broadband Radio Access Network (BRAN) = szélessávú rádiós hálózat broadcast = adatszórás | szórt adás | körözvényadás | mindenkinek adás broadcast channel = üzenetszóró csatorna + reliable broadcast channel = megbízható üzenetszóró csatorna broadcast mode = üzenetszóró üzemmód broadcast model = eseményszóró modell broadcast network = adatszóró hálózat broadcast routing = adatszóró útválasztás broadcast storm = adatszórási vihar broadcasting = adatszórás broker = közvetítő ügynök broker agent = alkusz ágens brokerage model = közvetítő modell Brooks' Law = Brooks törvénye brown = barna Brownian motion = Brown-mozgás browsable content = böngészhető tartalom browse = böngészés | tallózás browse | böngészik browser = böngésző | tallózó browsing = böngészés

39

brush = ecset brush shapes = ecsetformák brush stroke = ecsetvonás brute = nyers brute force = nyers erő brute force algorithm = nyers erő algoritmus brute-force parsing = teljes visszalépéses elemzés brute-force search = nyers-erő keresés BSA (Business Software Alliance) = szoftverek jogtisztaságát védő szervezet BSC Balanced Scorecard System = kiegyensúlyozott mutatószám-rendszer <Kaplan, kontrolling> BSD (Business System Design) = üzleti rendszerek tervezése BSP (Business System Planning) = <vezetői> vállalatmodellezési módszertan <IBM> B-spline = B-spline B-spline curve = B-spline görbe BSP-tree (Binary Space Partitioning tree) = BSP-fa (bináris térfelosztó fa) BSSRDF (Bi-directional Scattering Surface Reflectance Distribution Function) = BSSRDF (kétirányú szóró felületi visszaverődési eloszlási függvény) BTPC (binary tree predictive coding) = bináris fás prediktív kódolás B-tree = B-fa bubble = buborék bubble sort = buborékrendezés bucket = edény bucket sort = edényrendezés budget = költségvetés budgeting = költségvetés készítése buffer = puffer | átmeneti tár | érintkező övezet <térinformatika> | pufferzóna <térinformatika> buffer amplifier = meghajtó erősítő buffer cache = gyorsító puffertár buffer management = pufferkezelés buffer management strategies = pufferkezelő stratégiák buffer manager = pufferkezelő buffer memory = puffer memória buffer overflow = puffer túlcsordulás buffer overflow error = puffertúlcsordulási hiba buffer position = puffer pozíció

buffer swap = puffercsere buffered input stream = pufferelt bemeneti csatorna buffered output stream = pufferelt kimeneti csatorna buffering = pufferelés | átmeneti tárolás | kiegyenlítő tár alkalmazása bug (error or defect) = hiba (program hibája | program hiányossága) builder design pattern = építő tervezési minta building from source = forrásállományok lefordítása building local capacity = helyi kapacitás bővítése building trust = bizalomépítés built-in = beépített built-in data type = beépített adattípus built-in feature = beépített eszköz | beépített jellemző built-in type = beépített típus Bulgarian solitaire = bolgár pasziánsz bulge = kidomborítás bulk load = nagy tömegben feltöltés bullet = felsorolási jel bulleted = díszjeles bulletin board system = elektronikus hirdetőtábla rendszer bullseye = célkör bully algorithm = erőszakos algoritmus | zsarnok algoritmus bump = dudorodás | domborúság bump map = bucka térkép bump mapping = bucka leképzés bundle = köteg bureaucracy = bürokratikus szervezet <vállalati modell> burgundy = burgundivörös buried macrocell = eltemetett makrocella burn-in = beégetett | beégetés burst = sűrűsödés | löket | impulzus | hibacsomó burst error = hibacsomó | csomós hiba burst loss sensitivity = löketveszteségi érzékenység burst mode = löketmód | csomagmód | blokkátviteli mód burst transfer = löket átvitel | csomag átvitel | blokkos átvitel <időszakonként adatcsomagok átvitele>

40

burst-correcting code = hibacsomó-javító kód bus = sín | busz bus grant = sín / busz megadás/engedélyezés bus holder circuit = síntartó/busztartó áramkör bus interface = síncsatoló | buszcsatoló | buszinterfész bus network = sín-hálózat bus request = sínkérés | buszkérés bus topology = sín topológia bus transceiver = sín / busz átvitelt lebonyolító eszköz | busz adóvevő bus transfer = sín / busz átvitel bushy = bozótszerű bushy tree = bozótszerű fa business = üzlet | üzleti business analysis framework = üzleti elemző keretrendszer business communication = üzleti kommunikáció business computer = üzleti számítógép business concepts = üzleti fogalmak business consulting services = üzleti tanácsadó szolgáltatás business continuity = üzletfolytonosság business data processing language = üzleti adatfeldolgozó nyelv business driver = üzleti hajtóerő business function = üzleti funkció | részterület business GIS = üzleti földrajzi információs rendszer business goal = üzleti cél business intelligence (BI) = üzleti intelligencia | üzleti hírszerzés business intelligence = üzleti szakértelem business knowledge = üzleti tudás business model = üzleti modell business object = üzleti objektum business performance = üzleti teljesítmény business plan = üzleti terv business policy = üzletpolitika business process = üzleti folyamat business process reengineering (BPR) = üzleti folyamatok újratervezése business processes = üzleti folyamatok business risk = üzleti kockázat business rule = üzleti szabály business strategy = üzleti stratégia business system = üzleti rendszer

business transaction process = üzleti tranzakciós folyamat business verify = üzlet valódiságának ellenőrzése businessman = üzletember business-to-administration (B2A) = B2A üzlet/tevékenység (cégek, vállalatok tevékenysége hatóságokkal, államigazgatási szervekkel) business-to-business (B2B) = üzleti szervezetek közötti üzleti kapcsolat <e-üzletvitelben> business-to-customer (B2C) = üzleti szervezet és végfelhasználó közötti üzleti kapcsolat <eüzletvitelben> busy pattern = foglaltság jel <elfoglaltságot jelző megjelenés-minta> busy pointer = foglaltságot-jelző egérmutató <például homokóra> busy waiting = aktív várakozás | foglaltsági várakozás busy-wait loop = foglaltság megszűnésére/felszabadulásra várakozó hurok Busy-waiting = lefoglalva várakozás butterfly = pillangó butterfly network = pillangó hálózat butterfly operation = pillangó művelet butterfly subdivision = pillangó felosztás button = gomb | nyomógomb + command button = parancsgomb buyer-controlled marketplace = vevők által nyitott e-piactér buyout = kivásárlás by name = név szerinti by need = igény szerinti by reference = hivatkozás szerinti by result = eredmény szerinti by value = érték szerinti by value-result = érték-eredmény szerinti byline = képaláírás bypass = elkerülés | kikerülés | kerülőút bypass path = elkerülő út bypassing blocks of permutation = permutáció blokkjainak átugrása byte (an 8-bit quantity) = bájt (8 bit) byte addressing = bájtcímzés byte code = bájtkód byte code verifier = bájtkód-ellenőrző

41

byte difference = bájtkülönbség byte reversal = bájtfordítás byte stuffing = bájtbeszúrás byte-oriented machine = bájtelvű számítógép Byzantine failure = bizánci hiba | váratlan hiba Byzantine generals = bizánci tábornokok Byzantine generals problem = bizánci tábornokok problémája C = C <programnyelv> + ANSI C++ = ANSI C++ <programnyelv> C input and output = C-stílusú bemenet és kimenet C programmer = C programozó C standard library = C standard könyvtár C# = C# <programnyelv> C++ = C++ <programnyelv> C++ standardization = C++ szabványosítás C2C (Customer-to-Customer) = vevő-vevő közvetlen internetes üzleti kapcsolat cable = kábel + coaxial cable = koaxiális kábel cable connector = kábelcsatlakozó cable modem = kábelmodem cable television = kábeltelevízió | kábeltévé | kábel-TV cabletext = kábeles képújság CAC (call admission control) = CAC (hívásengedélyezés) cache = gyorsítótár cache block replacement policy = gyorsítótárblokk csere stratégia cache coherency = gyorsítótár-koherencia <egy adat különböző gyorsítótárakban lévő példányainak összehangolt kezelése> cache consistency = gyorsítótár konzisztencia cache consistency problem = gyorsítótár konzisztencia/összetétel probléma cache equilibrium = egyensúlyban levő gyorsítótár cache hit = gyorsítótár találat cache loading = gyorsítótár betöltése cache manager = gyorsítótár kezelő cache mapping = gyorsítótár-leképezés | leképzés cache memory = gyorsítótár cache miss = gyorsítótár találati hiba cache-coherence protocol = gyorsítótár egyezőségi protokoll

Cache-Coherent Non-Uniform-Memory-Access machine (CCNUMA machine)= koherens gyorsítótárral ellátott nem egységesített tárhozzáférésű gép (CCNUMA gép) cache-consistency problem = gyorsítótár egységességének/konzisztenciájának problémája cache-hit pattern = gyorsítótár-találati mintázat Cache-Only Memory Architecture machine (COMA machine)= csak gyorsítótárhozzáférésű gépek (COMA gép) cache-update policy = gyorsítótár-frissítés módszere caching = gyorsító-tárba másolás | gyorsítótárból másolás | tárgyorsítás CACM (Communications of the ACM ─ <journal>) = CACM (Communications of the ACM ─ <folyóirat>) CAD (Computer Aided Design) = CAD (számítógéppel támogatott tervezés) cadastral map = kataszteri térkép CAE (computer-aided engineering) = számítógépes műszaki tervezés CAI (computer-aided instruction) = CAI (számítógéppel támogatott oktatás CAIS (Common Ada Interface Standard) = ADA felület szabvány CAL (computer-aided learning) = CAL (számítógéppel támogatott tanulás calculating prodigies = számítási érdekességek calculation = számolás | számítás | kalkuláció calculation of Bernoulli numbers = Bernoulliszámok kiszámítása calculative rationality = számítható racionalitás calculator = számológép calculus = differenciál- és integrálszámítás | kalkulus + ι-calculus = ι-kalkulus + π-calculus = π-kalkulus calculus of variations = variációszámítás calendar = naptár + Gregorian calendar = Gergely-naptár + Julian calendar = Julianus naptár calibration = kalibrálás call = hívás | folyamat kezdeményezése + macro call = makróhívás call admission control (CAC) = hívásengedélyezés

42

call by name = név szerinti hívás call by need = igény szerinti hívás call by reference = hivatkozás szerinti hívás call by result = eredmény szerinti hívás call by value = érték szerinti hívás call by value-result = érték-eredmény szerinti hívás call center = telefonos/internetes ügyféltájékoztatási központ | távközlésre épülő információ-szolgáltató call control = hívás ellenőrzés call function = hívó függvény call of a subroutine = szubrutin hívása call of destructor = destruktorhívás callback = visszahívás (programozási technika) callback break = visszahívás megszegése callback button = visszahívási lehetőség jelzése <képernyőn> callback mechanism = visszahívási mechanizmus callback method = visszahívandó metódus callback model = visszahívó modell callback promise = visszahívási ígéret callee = hívott callee-saved register = hívott által mentett regiszter caller = hívó caller-saved register = hívó által mentett regiszter calligraphic display = vonalrajzoló megjelenítő calling sequence = hívó sorozat call-return model = hívás-visszatérés modell CAM (Computer Aided Manufacturing) = számítógéppel támogatott gyártás CAM (computer-aided manufacturing) = CAM (számítógéppel támogatott gyártás) Cambridge Forty-Eight = Cambridge 48 sorozat camcorder = videofelvevő kamera cameo lighting = színpadi világítás camera = fényképezőgép | kamera camera animation = kamera animáció camera calibration = kamera kalibráció camera ready = nyomtatható | kamerakész camera space = kamera tér camera view = kamera nézet canary = kanárisárga cancel = töröl | érvénytelenít cancel object = félbeszakítás objektum

cancellation = törlés | egyszerűsítés cancellation error = törlési hiba + avoiding of cancellation errors = törlési hiba elkerülése cancellation lemma = törlési lemma cancellation of flow = áram törlése cancellation rule = törlési szabály | egyszerűsítési szabály candidate = jelölt candidate definition = definíció jelölt candidate elimination = jelölteltávolítási algoritmus candidate generation = jelöltgenerálás candidate key = kulcsjelölt candidate set = jelölthalmaz candy box = figyelemfelhívó reklám weblapokon | navigációs elem weblapokon cannibalization = marketing eszköz versenytárs kiszorítására Canoe puzzle = kenu rejtvény canonical = kanonikus canonical basis = kanonikus bázis canonical constant = kanonikus állandó canonical decomposition = kanonikus felbontás canonical delta sequence = kanonikus delta sorozat canonical distribution = kanonikus eloszlás canonical divisor = kanonikus osztó canonical forest = kanonikus erdő canonical form = kanonikus forma | kanonikus alak canonical form for task scheduling = taszkok ütemezésének kanonikus alakja canonical form of algebraic expression = algebrai kifejezés kanonikus alakja canonical height = kanonikus magasság canonical name = kanonikus név canonical parsing table = kanonikus elemző tábla canonical product = kanonikus szorzat canonical set = kanonikus halmaz canonical sum = kanonikus összeg Cantor diagonal method = Cantor-féle átlós módszer canvas = rajzvászon canvas size = vászonméret Canny edge detection = Canny-féle éldetektálás cap = nagybetű

43

capability = képesség | lehetőség capability assessment = képességfelmérés capability maturity model = képesség fejlettségi modell capacitive load = kapacitív terhelés capacity = kapacitás | áteresztő-képesség capacity constraint = kapacitáskorlát capacity of a cut = vágás kapacitása | vágás áteresztő-képessége capacity of a vertex = csúcs kapacitása | csúcs áteresztő-képessége capacity of an edge = élkapacitás | él áteresztőképessége capacity of an edge set = élhalmaz kapacitása | élhalmaz áteresztő-képessége capacity planning = kapacitás-tervezés capital budgeting = tőkeköltségvetés capital market = tőkepiac capitalize = nagybetűvel ír CAPP (Computer Aided Process Planning) = számítógéppel támogatott folyamattervezés caption = felirat | képaláírás capture = rögzítés | adatfelvétel | mérés capture error = érzékelési hiba capture message = elfogó üzenet CAQ (Computer Aided Quality) = számítógéppel támogatott minőségbiztosítás Carbon Copy (CC) = másolat carbon ribbon = karbonszalag card = lap + audio card = hangkártya + playing card = kártyalap + punched card = lyukkártya + sound card = hangkártya card reader = kártyaolvasó card sorting = kártya rendezés Cardano formula = Cardano-képlet | Cardanoformula cardinal number = számosság cardinality = számosság cardinality of a set = halmaz számossága care-of address = felügyeleti cím caret = csúcsos ékezet <^> | beszúrási pont Carmichael number = Carmichael-szám carnation = hússzín carpal tunnel syndrome = csukló ínhüvely szindróma carriage = kocsi

carrier extension = kerethossz kiterjesztés Carrier Sense Multiple Access (CSMA) = vivőérzékeléses többszörös hozzáférés Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) = vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközéselkerüléssel Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) = vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközésérzékeléssel carrier sense protocol = vivőérzékeléses protokoll Carrier Sense With Multiple Access (CSMA) = vivőérzékelés többszörös hozzáféréssel <számítógéphálózatok egy közegelérési módszere> carry = átvitel carry generate = átvitel generálása | átvitel generálású carry lookahead adder = gyors átvitelképzésű összeadó carry out = átvitel kimenet carry propagate = átvitel terjedése | átvitel terjedésű Cartesian = Descartes-féle | Cartesianus Cartesian coordinate system = Descartes koordinátarendszer Cartesian coordinate system = ortogonális/derékszögű koordináta rendszer Cartesian product = Descartes-szorzat | direkt szorzat Cartesian product of graphs = gráfok Descartesszorzata Cartesian sum = direkt összeg | Descartes-összeg cartography = térképészet | kartográfia cart-pole problem = rúd-egyensúlyozási probléma cartridge = kazetta + tape cartridge = szalagkazetta CAS (column address strobe) = oszlopcím engedélyező Cascade = lépcsőzetes elrendezés cascade composition = kaszkád összetétel | kaszkád kompozíció | kaszkád kapcsolás cascade generator = kaszkád-generátor | többfokozatú generátor cascade merge = kaszkád összefésülés cascade numbers = kaszkád-számok cascaded = kaszkádolt | egymás után kapcsolt

44

cascaded abort = kaszkádosított megszakítás cascaded decoder = többfokozatú dekóder | többlépcsős dekóder cascading = sokszorozás | egymás után kapcsolás | kaszkádolás cascading input = kaszkádosító bemenet cascading menu = kaszkádmenü cascading output = kaszkádosító kimenet cascading rollback = továbbgyűrűző visszagörgetés cascading stylesheets = kaszkádba rendezett stíluslapok CASE (Computer-Aided Software Engineering) = CASE (számítógéppel támogatott szoftver tervezés) case <statement> = case <utasítás> case = eset + average case = átlagos eset + best case = legjobb eset + expected case = várható eset + worst case = legrosszabb eset CASE classification = CASE-osztályozás CASE environment = CASE-környezet case sensitivity = kisbetű-nagybetű megkülönböztetés case study = esettanulmány CASE tool = CASE-eszköz CASE toolset = CASE-eszközrendszer case updating = eseti módosítás CASE workbench = CASE-eszközkészlet case-based learning = eset alapú tanulás case-based planning = esetalapú tervkészítés case-based reasoning (CBR) = esetalapú következtetés case-based system = esetalapú rendszer case-mix information system (CMIS) = esetösszetétel információs rendszer <kórházi informatika> case-sensitive = kisbetű/nagybetű-érzékeny case-sensitive compare = kis- és nagybetű összehasonlítás cash = készpénz cash-on-delivery (COD) = helyszíni fizetés kiszállításkor | utánvét cast = típuskényszerítés | típuskonverzió | szereplőlista | típuskényszerítés | szereplőlista

+ explicitly invoked cast = expliciten meghívott típuskonverzió cast down = leszármazottra konvertálás | utódra konvertálás cast up = ősre konvertálás casual consistency = okozati konzisztencia | okozati következetesség casually-consistent replication = okozatilag következetes másolás/többszörözés Catalan number = Catalan-szám catalog = katalógus catalog management = több szállító ajánlataiból közös katalógus összeállítása, online elérhetővé tétele catalog search = vevő az online katalógusból válogat cataphoric reference = katafora <nyelvészetben hivatkozás egy későbben előforduló elemre> catch = elkap catch all exception = minden kivétel elkapása catch exception = kivétel elkapása categorical data = kategória típusú adat category = kategória + iterator category = bejáró-kategória category utility = kategóriahasznosság cathode-ray tube = katódsugárcső CATV (Community Antenna Television) = CATV (közösségi-antenna televízió) Cauchy inequality = Cauchy-egyenlőtlenség Cauchy matrix = Cauchy-mátrix causal = kauzális | okozati causal link = okozati kapcsolat causal model = oksági modell | kauzális modell causal network = okozati háló | kauzális háló causality = oksági viszony CAUSE (Computer-Aided Usability Engineering) = CAUSE (számítógéppel segített használhatósági tervezés) caustics = kausztikus CAV (constant angular velocity) = CAV (állandó szögsebesség) Cayley diagram = Cayley-diagram Cayley graph = Cayley-gráf Cayley-Hamilton theorem = Cayley-Hamilton tétel Cayley's theorem = Cayley-tétel CBA (Cost-Benefit Analysis) = költség-haszon elemzés

45

CBCP (Certified Business Continuity Planner) = minősített üzletfolytonossági szakember CBD (Component Based Development) = komponensalapú fejlesztés CBI (computer-based instruction) = CBI (számítógép-alapú oktatás) CBIS (Computer Based Information System) = számítógép-alapú információs rendszer CBR (Case-Based Reasoning) = CBR (esetalapú következtetés) CBR (Comprehensive Business Recovery) = üzleti folyamatok helyreállítása CBSE (component-based software engineering) = komponens-alapú szoftvertervezés CC (carbon copy) = CC (másolat) CCD (charged couple device) = CCD (töltéscsatolt képátalakító eszköz) CCITT (The International Telegraph and Telephone Consultative Committee of the ITU) = CCITTT (ITU Nemzetközi Távíró és Telefon Konzultatív Bizottsága) CCLW (CounterClockWise) = óramutató járásával ellentétes irányú CCTA (Central Computer and Telecommunication Agency) = központi számítógép- és telekommunikációs ügynökség (USA) CD (compact disc) = CD (CD-lemez | kompaktlemez) CD burner = CD-író CD recorder = CD-író CDF (channel definition format) = CDF (csatorna leíró formátum) CDIR (Classless Inter-domain Routing) = CDIR (osztálynélküli körzetek közötti útválasztás) CDMA (Code Division Multiple Access) = CDMA (kódosztásos többszörös hozzáférés/elérés) CDN (Content Delivery Network) = CDN (tartalomszolgáltató hálózat) CDPD (Cellular Digital Packet Data) = CDPD (cellás datagram szolgálat) CDR (Critical Design Review) = kritikus tervezési felülvizsgálat CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) = CD-ROM | csak olvasható optikai lemez ceiling = felső egészrész | plafon

ceiling function = plafonfüggvény | felső egészrész függvény cell = memóriarekesz | cella + photo cell = napelem | fotocella cell phone = mobil telefon cell relay = cellakapcsolás cell switching = cellakapcsolás cellular array microprocessor = celluláris processzortömb cellular automaton = sejt automata Cellular Digital Packet Data (CDPD) = cellás datagram szolgálat Cellular Logic Image Processing (CLIP) = sejtlogikán alapuló képfeldolgozású processzor (CLIP) Cellular Neural Network (CNN) = celluláris neurális hálózat (CNN) cellular nonlinear network = celluláris nemlineáris hálózat cellular phone = mobiltelefon cellular wave computer = celluláris hullámszámítógép censorship = cenzúra census data = népszámlálási adatok center = központ | középpont | centrum + computer center = számítóközpont center frequency = középfrekvencia center of gravity = súlypont center of mass = tömegközéppont center-based tree = központ alapú fa central = központi | középponti central axis position = tengely középhelyzet central processing unit (CPU) = központi egység | központi processzor central processing unit (CPU) = központi végrehajtó egység | központi feldolgozó egység | központi feldolgozó processzor (CPU) central projection = középpontos vetítés central queue = központi sor | központi várakozó sor centralized = centralizált | központosított centralized arbiter = központosított döntő | választó | arbiter logika centralized arbiter = központosított döntőlogika centralized architecture = központosított architektúra centralized control = központosított vezérlés

46

centralized lock system = központosított zárolási rendszer centralized system = központosított rendszer | központi rendszer centralized two-phase locking = központi kétfázisú lezárás/zárolás centre page = lapközép centroid = súlypont (<poligoné>) centroid distance = centrumtávolság centroid method = centroid módszer | súlypont módszer CEO (Chief Executive Officer) = üzletvezető | szervezet legmagasabb szintű vezetője | vezérigazgató CERT (Computer Emergency Response Team) = internetes hálózati incidensek felderítésével foglalkozó csoport certain event = biztos esemény certainty factor = megbízhatósági faktor | bizonyossági tényező certainty of a pattern = minta bizonyossága certificate = bizonyítvány | igazolvány | igazolás certificate of irreducibility = irreducibilitás igazolása certificate of primality = prímtulajdonság bizonyítéka Certificate Revocation List (CRL) = visszavont bizonyítványok listája certification = igazolás | bizonylatolás | tanúsítás | tanúsítvány certified = okleveles | minősített certified message delivery = igazolt üzenetkézbesítés | bizonyított üzenetkézbesítés CFD (Control Flow Diagram) = vezérlésifolyam-diagram CFG (Context Free Grammar) = környezetfüggetlen nyelvtan CFL (Context Free Language) = környezetfüggetlen nyelv CFS (Cooperative File System) = CFS (együttműködő fájl rendszer) CF-tree (Clustering Feature-tree) = CF-fa (klaszterezési jellemző fa) + asymmetric channel = aszimmetrikus csatorna + noiseless channel = zajmentes csatorna + noisy channel = zajos csatorna

+ symmetric channel = szimmetrikus csatorna CG (Computer Graphics) = CG (számítógépes grafika) CG CT (Computer Computed Tomography) = CG CT (számítógépes tomográfia) CGI (Common Gateway Interface) = CGI (általános átjárófelület) CGI (Computer Graphics Interface) = CGI (számítógépes grafikai interfész) CGM (Computer Graphics Metafile) = CGM (számítógépes grafikai metafájl) chain argument = láncolásos érvelés chain condition = láncfeltétel chain in a poset = részben rendezett halmaz rendezett részhalmaza chain of a convex hull = konvex burok lánca chain of submultisets = részmultihalmazok lánca chain of subsets = részhalmazok lánca chain rule = láncszabály chain rule for differentiation = differenciálás láncszabálya chained directory (in cache coherence schemes) = láncolt könyvtár (gyorsítótár koherencia rendszerekben) chained directory schemes = láncolt könyvtár séma chaining = összekapcsolás | láncolás chaining assignments = láncolt értékadás chalk = kréta challenge-response protocol = felszólítás-válasz protokoll chance node (decision network, game tree) = véletlen csomópont (döntési hálóban) | véletlen csúcs (játékfában) chance of winning = győzelmi esély change agent = változás ügynöke | változás elkötelezettje change bar = változást jelző csík | korrektúra csík <csoportmunkában> change control board = változtatást irányító testület change management = változtatáskezelés change of summation variable = összegzési változó cseréje change ringing = váltás a harangozásnál changing type by casting = típus megváltoztatása típuskényszerítés által

47

changing variables in the substitution method = változók cseréje a helyettesítési módszerben channel = csatorna | értékesítési csatorna + access grant channel = hozzáférést engedélyező csatorna + agent communication channel = ügynökkommunikációs csatorna + broadcast channel = üzenetszóró csatorna + common channel signaling = közös csatornás jelzés + common control channel = közös vezérlőcsatorna + dedicated control channel = megkülönböztetett vezérlőcsatorna + dynamic channel allocation = dinamikus csatorna-hozzárendelés + event channel = eseménycsatorna + fiber channel (Fibre Channel) = üvegszálas csatorna + Fibre Channel = üvegszálas csatorna + full-duplex channel = duplex csatorna + half-duplex channel = félduplex csatorna + message channel = üzenetcsatorna + message channel agent = üzenetcsatorna ügynök + multi-access channel = többszörös hozzáférésű csatorna + paging channel = felhívó csatorna + random access channel = véletlen elérésű csatorna + reverse channel = fordított irányú csatorna + secure channel = biztonságos csatorna + simplex channel = szimplex csatorna + static channel allocation = statikus csatorna-hozzárendelés + synchronous connection oriented channel = szinkron összeköttetés alapú csatorna + virtual channel = látszólagos csatorna | virtuális csatorna + adaptive channel allocation = adaptív csatornakiosztás + alpha channel = alfa-érték + broadcast channel = üzenetszóró csatorna + dual-channel audio = kétcsatornás hang + broadcast channel = üzenetszóró csatorna + reordering channel = újrarendező csatorna + duplex channel = egyidejű kétirányú adatátvitelt biztosító csatorna | duplex

csatorna + half-duplex channel = felváltva kétirányú adatátvitelt biztosító csatorna | félduplex csatorna + symplex channel = egyirányú adatátvitelt biztosító csatorna | szimplex csatorna + unreliable channel = megbízhatatlan csatorna channel allocation = csatorna-hozzárendelés channel alphabet = csatornaábécé channel associated signaling = csatornához kapcsolódó jelzés channel bandwidth = csatorna sávszélesség channel capacity = csatorna-kapacitás | csatorna maximális adatátviteli sebessége channel communication = csatorna kommunikáció channel input alphabet = csatorna bemeneti ábécé channel management = csatorna-menedzsment | csatorna-politika <marketing> channel rate = csatorna átviteli sebesség channel variable = csatornaváltozó channel width = csatorna szélesség chaos = káosz | zűrzavar chaos experiment = káoszkísérlet chaos theory = káoszelmélet chapter = fejezet chapter cue = fejezet végjel chapter number = fejezetszám char = karakter character = jel | karakter + tab character = tabulátor jel | tabuláló karakter + wide character = széles karakter character buffer = karakterpuffer character code = karakterkód character constant = karakter állandó character device = karakteres készülék | karakteres eszköz | karakterenkénti átvitelre alkalmas készülék character echoing = karakter-visszhang <adatátvitel során a vett karakter visszaküldése ellenőrzési céllal> character handling = karakterkezelés character literal = karakterliterál character recognition = karakterfelismerés character set = karakterkészlet

48

character string = karakterlánc | karakterfüzér character stuffing = karakter-beszúrás character traits = karakter jellemzők character type = karaktertípus character value = karakterérték characteristic = karakterisztika | karakterisztikus characteristic equation = karakterisztikus egyenlet characteristic equation of a graph = gráf karakterisztikus egyenlete characteristic matrix = karakterisztikus mátrix characteristic matrix of a graph = gráf karakterisztikus mátrixa characteristic of a field = test karakterisztikája characteristic of a ring = gyűrű karakterisztikája characteristic polynomial = karakterisztikus polinom characteristic polynomial of a graph = gráf karakterisztikus polinomja characteristic polynomial of a matrix = mátrix karakterisztikus polinomja characteristic rules = karakterisztikus szabályok characteristic table = igazságtábla characterization = jellemzés character-stream device = karakterfolyam <a karaktersorozatot saját ütemében küldő, vagy folyamot fogadni képes> készülék | karakterfolyam eszköz charge card = pénzhelyettesítő kártya | hitellehetőség nélkül charge-coupled device (CCD) = töltéscsatolt eszköz chart = folyamatábra chart parser = diagramelemző chase algorithm = nyomozó algoritmus chat = beszélgetés | csevegés chat function = más eljárást kiegészítő online üzenetközvetítés <pl. ajánlattételnél> chat program = csevegőprogram chat room = csevegő szoba chat session = csevegési összeköttetési időszak chatting = társalgás chauffeur = szakértői rendszer használatát segítő közreműködő chauffeured prototype = vezetett prototípus <papír-ceruza felhasználói/kezelői felület prototípus> cheating = csalás

Chebyshev inequality = Csebisevegyenlőtlenség Chebyshev polynomial = Csebisev-polinom check = ellenőriz | ellenőrzés | vizsgálat + range check = értékhatár ellenőrzés check bits = ellenőrző bitek check digit = ellenőrző jegy | ellenőrző számjegy check equation = ellenőrző egyenlet check permission = jogosultság ellenőrzése check polynomial = ellenőrző polinom check symbol = ellenőrző jegy | ellenőrző karakter check value = ellenőrző érték checkbox = jelölőnégyzet checked = ellenőrzött checked access = ellenőrzött elérés checked iterator = ellenőrzött bejáró checked pointer = ellenőrzött mutató checker = vizsgáló | ellenőrző checkerboard = sakktábla checkers learning = dámajáték-tanulás checking = ellenőrzés + late checking = kései ellenőrzés + invariant checking = invariáns ellenőrzés checking of exception-specification = kivételspecifikáció ellenőrzése checklist = ellenőrzendők jegyzéke checkout line = fizetési sor | a befejezett válogatás utáni számlakészítés <ekereskedelem> checkpoint = ellenőrző pont checkpointing = ellenőrzőpont-képzés checksum = ellenőrző összeg chess = sakk + computer chess = számítógépes sakk chess program = sakkprogram chessboard = sakktábla chesspiece = sakkfigura CHI (Computer-Human Interaction) = CHI (számítógép-ember kölcsönhatás) chief = vezető | főChief Information Officer (CIO) = informatikai vezető | informatikai igazgató Chief Knowledge Officer (CKO) = tudásvezető | tudásigazgató Chief Learning Officer (CLO) = vállalati oktatási-képzési vezető

49

chief programmer team = vezetőprogramozócsoport child (of a graph node) = gyerek (gráfban) child directory = gyermekkönyvtár child mortality = gyermekhalandóság child process = gyermekfolyamat child record = gyerekrekord <adatbázisoknál használt fogalom> child table = gyermek tábla child unit = gyerek egység Chinese mathematics = kínai matematika Chinese Postman Problem = kínai postás problémája chinese remainder theorem = kínai maradéktétel Chinese ring puzzle = kínai gyűrűjáték Chinese rings = kínai gyűrűk Chinese room = kínai szoba <gondolatkísérlet> chip = lapka | chip + silicone chip = szilikon lapka chip sequence = töredéksorozat chip-select input (CS input) = lapka kiválasztójel bemenet chirp (test signal) = ciripelés | csicsergés | csiripelés (vizsgáló jel) chirp transform = ciripelő transzformált chiseled appearance = cizellált megjelenés choice = választás | kiválasztás choice function = kiválasztási függvény choice point = döntési pont choke packet = lefojtó csomag Cholesky factorization of a matrix = mátrix Cholesky-felbontása Chomsky normal form = Chomsky-féle normál forma choosing = kiválasztás choosing a design method = tervezési módszer választás choosing an analysis method = elemzési módszer választás choral = húr chord length = húr hossza chording = akkordolás <több gomb egyidejű használata adatbevitelnél> chorus = énekkar | kórus | kórus/énekkar <effekt> Christian mathematics = keresztény matematika Christmas tree pattern = karácsonyfa minta chroma = színezet

chroma key = színre kulcsolás chromatic = kromatikus | színchromatic index = kromatikus index chromatic number = kromatikus szám chromatic polynomial = kromatikus polinom chromatic scale = kromatikus skála/hangsor chromaticity = színesség chrominance = színesség chromostereopsis = különböző színek különböző fókuszpontja a szemben chronological backtracking = időrendi visszalépéses stratégia chronological organization = kronológiai szervezés CHTML (Compact HTML) = CHTML (szűkített HTML) chunk = séma | tudásmorzsa gondolkodásunkban | darab | adatblokk chunking = darabolás Church theorem = Church tétele Church-Rosser property = Curch─Rosser tulajdonság Church-Turing-thesis = Church─Turing tézis churn = lemorzsolódás cicero = ciceró <nyomdai mértékegység, 12 pontos betűnagyság> CIM (Computer Integrated Manufacturing) = számítógéppel integrált gyártás CIM-OSA (CIM Open System Architecture) = vállalatmodellezési megoldás cinemascope = kinemaszkóp <filmformátum> CIO (Chief Information Officer) = felsőszintű informatikai vezető CIO (Chief Information Officer) = CIO (informatikai igazgató) circle = kör + directed circle with negative total weight = irányított kör negatív összsúllyal + simple circle = egyszerű kör + undirected circle = irányítatlan kör circuit = áramkör | hurok + logic circuit = logikai áramkör circuit breaker = biztosíték circuit description = áramkör leírás circuit diagram = kapcsolási rajz | áramköri rajz circuit matrix = körmátrix circuit specification = áramköri specifikáció

50

circuit switching = áramkör-kapcsolás <hálózati kapcsolati mód> | vonalkapcsolás circuitry = áramkör circuit-satisfiability problem = hálózatkielégíthetőségi probléma circulant = cirkuláns circulant matrix = cirkuláris mátrix circular = cirkuláris circular code = cirkuláris kód circular dependency = körkörös függés circular queue = körkörös sor | körpuffer circular shift = körkörös léptetés circular-scan (c-scan) scheduling = körkörös pásztázó ütemezés <lemez-ütemezési módszer> circular-wait condition = körbevárakozás feltétel <holtpont szükséges feltétele> circulation = forgalom | körforgás circumscription = körülírás cirrus = égszínkék CIS (Computer Information System) = számítógéppel támogatott információfeldolgozó rendszer CISA (Certified Information System Auditor) = okleveles információrendszer-ellenőr CISC (Complex Instruction Set Computer) = CISC (összetett utasításkészletű számítógép) citizen participation = polgári részvétel | társadalmi részvétel citizenship = polgárság city block distance = háztömb távolság | Manhattan távolság civil rights = polgárjogok CKO (Chief Knowledge Officer) = vállalati tudás-menedzsment felsővezető claim edge = kérés él <erőforrás-foglalási gráfon> claims analysis = igényelemzés clamp diode = megfogódióda clapboard = csapó CLARA (Clustering LARge Applications) = CLARA (klaszterezés nagy alkalmazások esetén) CLARANS (Clustering Large Applications based upon RANdomized Search) = CLARANS (nagy alkalmazások klaszterezése véletlen kereséssel) Clark Normal Form = Clark normál forma

class = osztály + active class = aktív osztály + association class = asszociációs osztály + base class = alaposztály + derived class = származtatott osztály + failure class = hibaosztály + hazard class = veszélyosztály + metaclass = metaosztály + parametrized class = paraméterezett osztály + subclass = alosztály + superclass = szuperosztály + friend class = barátosztály + leaf class = levélosztály + nested class = beágyazott osztály + node class = csomópontosztály + private class member = privát osztálytag + protected class member = védett osztálytag + public class member = nyilvános osztálytag + storage class = tárolási osztály + traits class = jellemzők-osztály + virtual base class = virtuális bázisosztály class cast exception = osztálykonverzió típusú kivétel class code = bájtkód class composition hierarchy = osztályszerkezethierarchia class declaration = osztálydeklaráció class definition = osztálydefiníció class description = osztályleírás class design = osztálytervezés class diagram = osztálydiagram class diagram = osztálydiagram class handle = osztálykezelő class hierarchy = osztályhierarchia class hierarchy design = osztályhierarchia tervezés class identifier = osztályazonosító class interface = osztály felület class loader = osztálybetöltő class member = osztálytag class object = osztály objektum class operation = osztály-művelet class overriding from virtual base = virtuális bázisosztály felülírása class pointer = osztály típusú mutató class repository = osztályraktár

51

class scheduling = órarend tervezés class type = osztály típus class-comparison mining = osztályösszehasonlítások bányászata classic = klasszikus classic Ethernet = klasszikus Ethernet | normál Ethernet classical = klasszikus | hagyományos classical algorithms = klasszikus algoritmusok classical logic = klasszikus logika classical modular multiplication = klasszikus moduláris szorzás classical planning = klasszikus tervezés classification = osztályozás classification in neural computing = neurális számítások osztályozása classification method = osztályozási módszer classification of edges = élek osztályozása + forward edge = előreél + tree edge = faél + cross edge = keresztél + backward edge = hátraél classification tree = osztályozó fa classified advertisement = kategorizált apróhirdetések <web-portálon> classifier = csoportképző | osztályozó elem classifier = osztályozó Classless Inter-domain Routing (CIDR) = osztálynélküli körzetek közötti útválasztás classroom = osztályterem classroom communication = osztálytermi kommunikáció classroom education = osztálytermi oktatás clause = klóz clause body = klóztest | klóztörzs clause head = klózfej CLB (configurable logic block) = konfigurálható logikai blokk Clean = Clean <programnyelv> clean sequence = egyengető sorozat cleaning = tisztítás cleansing = tisztítás clear = törlés clear goal = világos cél clear input = törlő bemenet clear to send (CTS) = adásra kész clear token = tiszta/üres/kódolatlan token/igazolás

clearly marked exit = világosan/egyértelműen jelzett kilépés CLI (command line interface) = CLI (parancssori felület) CLI (Command Line Interface) = CLI (parancssoros kezelőfelület) click = kattintás click ratio = rákattintások száma | a bannert tartalmazó lap megnyitásainak száma click wheel = kattintó kerék click-and-brick = parallel hagyományos és elektronikus üzletvitel click-and-mortar = parallel hagyományos és elektronikus üzletvitel click-and-mortar bank = e- és hagyományos bankolást ötvöző pénzintézet clickstream tracking = egérmozgás | kattintások nyomon követése click-through rate = a hirdetési hely aktivizálási aránya | a linket tartalmazó lap megnyitásainak száma click-through rate = átkattintási arány client = ügyfél | kliens | szolgáltatást kérő + connected client = összekapcsolt ügyfél + disconnected client = szétkapcsolt ügyfél client caching = kliensoldali gyorsítótár client crash = kliensoldali összeomlás client error = kliens hiba client side = ügyfél-oldali megoldás client side multimedia = kliens-oldali multimédia client stub = kliensoldali eljáráscsonk client/server = kliens/szerver client-based protocol = ügyfél alapú protokoll client-centric consistency = kliensközpontú konzisztencia client-initiated replica = kliens által kezdeményezett másolat client-server = kliens-szerver client-server architecture = ügyfél-kiszolgáló architektúra client-server communication = ügyfél-kiszolgáló kommunikáció client-server model = ügyfél-kiszolgáló modell | kliens-szerver modell client-server system = kliens-szerver rendszer client-side = kliensoldali clinical trial = klinikai próba

52

clinical workstation = klinikai munkaállomás clip = vág | levág | multimedia alkalmazás részlete clip art = felhasználható grafikus elemek clipboard = vágólap clipping = vágás | képkivágás clipping path = vágógörbe clipping rectangle = vágási téglalap CLIPS (C Language Implementation Production System) = CLIPS <adatvezérelt szabályalapú keretrendszer> clique = teljes részgráf | klikk clique number = klikkszám clique problem = klikk-probléma clock = óra | órajel + logical clock = logikai óra + physical clock = fizikai óra + real-time clock = valósidejű óra + synchronized clock = szinkronizált óra clock driver = órakezelő program clock gating = órajel kapuzás clock generator = órajelgenerátor clock pulse = órajel | órajel impulzus clock reference = órajel referencia clock register = óraregiszter clock signal = órajel clock skew = órajel elcsúszás clock synchronization = óra szinkronizáció clock tick = órajel clock transition = órajel átmenet clocked sequential circuit = szinkron sorrendi hálózat clocked synchronous state machine = szinkron állapotgép clock-enable input = órajel-engedélyező bemenet clockwise = óramutató járásával megegyező irányú clone = másolat | klón cloneable = klónozható cloning = klónozás (mobilitás) close box = bezárónégyzet | lezáródoboz close date = az aukciót az eladó lezárja, a tétel még látható closed = zárt closed architecture = zárt architektúra closed caption = hang szöveges megjelenítése <feliratozás kérésre>

closed card sort = kötött kártya-rendezés closed curve = zárt görbe closed form = zárt alak closed interval = zárt intervallum closed itemset = zárt elemhalmaz closed list = zárt lista (keresésénél) closed semiring = zárt félgyűrű closed set = zárt halmaz closed subset = zárt részhalmaz closed trail = zárt vonal closed walk = zárt élsorozat | zárt séta closed world = zártvilág closed world assumption = zárt világ feltételezése | zárt világ feltevés closed-loop MRP = zárt láncú anyagszükséglet tervezés | zárt láncú MRP closed-world assumption = zártvilág feltételezés closest pair = legközelebbi pár + finding of closest pair = legközelebbi pár meghatározása closest-point heuristic = legközelebbi pont heurisztika close-up = közeli felvétel | közelkép closing = bezárás closing ceremony = záróülés closing of file = állomány bezárása closing of stream = adatfolyam lezárás closure = lezárás closure mechanism = kiválasztási mechanizmus closure of sets = halmazok lezártja | halmazok lezárása closure operator = lezárási operátor cloud = felhő clown-invariant research design = bohócinvariáns kutatási terv CLP (Constraint Logic Programming) = CLP (korlátlogikai programozás) CLU = CLU <programnyelv> cluster = fürt | csoport cluster analysis = klaszterelemzés cluster decomposition = klaszter felbontása cluster node = klasztercsomópont cluster of workstations = munkaállomás-fürt | munkaállomás-csoport cluster remapping = újracsoportosítás cluster replication = többszörözés a fürtben | fürtös többszörözés cluster testing = csoporttesztelés

53

clustered file = nyalábolt fájl | nyalábolt állomány clustered file organization = nyalábolt fájlszervezés | nyalábolt állományszervezés clustered page table = fürtözött laptáblázat | csoportosított laptáblázat clustered relation = nyalábolt reláció clustering = csomósodás | klaszterezés + primary clustering= elsődleges klaszterezés + secondary clustering= másodlagos klaszterezés + agglomerative clustering = egyesítő klaszterezés + conceptual clustering = fogalmi klaszterezés + divisive clustering = felosztó klaszterezés + hierarchical clustering = hierarchikus klaszterezés + <k>-means clustering = <k>-közép klaszterezés + model-based clustering = modellalapú klaszterezés + text clustering = szövegklaszterezés clustering feature = klaszterezési jellemző clustering feature tree = klaszterezési jellemző fa clustering index = nyalábolt index clustering large applications based upon randomized search = nagy alkalmazások klaszterezése véletlen kereséssel clustering using representatives (CURE) = klaszterezés reprezentáló elemek segítségével (CURE) CLW (ClockWise) = óramutató járásával megegyező irányú CML (current-mode logic) = áramvezérelt logika CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) = komplementer fém-oxid félvezető (CMOS) CMY (cyan, magenta, yellow) = CMY (cián, bíborvörös, sárga) CMYK (cyan, magenta, yellow, black) = CMYK (cián, bíborvörös, sárga, fekete) CNF (Conjunctive Normal Form) = KNF (konjunktív normálforma) CNF (conjunctive normal form) = konjunktív normálalak | konjunktív normálforma (KNF)

CNF satisfiability = konjunktív normálalak kielégíthetősége CNF satisfiability problem = konjunktív normálalak kielégíthetőségi problémája CNN (Cellular Neural Network) = CNN (celluláris neurális hálózat) CNN paradigm = CNN paradigma CNN universal machine = CNN univerzális gép coaching method = edző módszer | betanító módszer coalescing = egyesítés | összefuttatás coalition = koalíció <ágensszervezet típus> | egyesülés coarse = durva coarse grained = durva szemcsézettségű coarse index = elsődleges index coarse-grain = durvaszemcsés coarse-grain atomicity = durvaszemcsés atomitás coarse-grain multicomputers = durván szemcsézett multiszámítógépek coarse-grain multithreaded machine = durván szemcsézett többszálas gép coarse-grain multithreaded processor = durván szemcsézett többszálas processzor coarse-grain parallel processing = durvaszemcsés párhuzamos feldolgozás coarse-grained languages = durván szemcsézett programozási nyelvek coarse-grained SIMD architecture = durván szemcsézett SIMD architektúra coarsest stable partition = legdurvább stabil partíció co-atom = koatom coaxial cable = koaxiális kábel coaxial cable = koaxiális kábel | koax COBOL = COBOL <programnyelv> cocktail-shaker sort = koktélkeverő rendezés CoCoMo (Consecutive Cost Model) = fejlesztési kockázatok becslésére kidolgozott módszer cocyle = kociklus Coda file system = Coda fájlrendszer code = kód + ASCII code set = ASCII kódszó-készlet + byte code verifier = bájtkód-ellenőrző + Gray code = Gray-kód + hashed message authentication code = kivonatolt/heselt üzenethitelesítő kód + mobile code = mobil kód | kódoló-

54

dekódoló + polynomial code = polinom kód + Pulse Code Modulation (PCM) = impulzus kód moduláció + secure mobile code = biztonságos mobil kód + Unicode set = Unicode kódszó-készlet + binary code = bináris kód + cyclic code = ciklikus kód + equivalent code = ekvivalens kód + extended code = kiterjesztett kód + Hamming code = Hamming-kód + maximum distance separable code = maximális távolságú szeparábilis kód | MDS-kód + MDS code = MDS-kód | maximális távolságú kód + narrow sense BCH code = szűkebb értelemben vett BCH-kód + nearly perfect code = csaknem tökéletes kód | csaknem teljes kód | csaknem perfekt kód + perfect code = tökéletes kód | teljes kód | perfekt kód + projective code = projektív kód + Reed-Muller code (RM code) = ReedMuller-kód + Reed-Solomon code (RS code) = ReedSolomon-kód (RS-kód) + residual code = maradékkód + RM code (Reed-Muller code) = RM-kód | Reed-Muller-kód + RS code (Reed-Solomon code) = RS-kód (Reed-Solomon kód) + self-dual code = önduális kód + self-orthogonal code = önortogonális kód + systematic code = szisztematikus kód + ternary Golay code = ternáris Golay-kód + exception-safe code = kivételbiztos kód + executable code = végrehajtható kód + object code = tárgykód + binary code = bináris kód + machine code = gépi kód + machine-independent code = gépfüggetlen kód + machine-dependent code = gépfüggő kód + relocatable code = áthelyezhető kód + error code = hibakód

+ linear code = lineáris kód + bar code = vonalkód + country code = országkód + precondition-effect code = előfeltételhatású kód code bloat = kódfelfúvódás | kódrobbanás code complexity = kódbonyolultság code converter = kódátalakító Code Division Multiple Access (CDMA) = kódosztásos többszörös hozzáférés/elérés code duplication = kód-duplázás code efficiency = kódhatékonyság code expansion = programméret növekedés, kódnövekedés code field = kódmező code generation = kódgenerálás code generator = kódgenerátor code group = kódcsoport code hoisting = kódkiemelés code inlining = kód-befordítás code migration = kódátalakulás code motion = kódmozgatás code motions (in global scheduling) = utasítás mozgatás (globális ütemezésben) code of ethics = etikai kódex | viselkedési szabályrendszer code overflow = kódtúlcsordulás code rate = kód sebesség code reuse = kód újrafelhasználás code review = kód felülvizsgálata code scheduling = utasítás ütemezés code sharing = kód megosztás code size = kódméret code word = kódszó codec (code/decode) = kodek (kódolás/dekódolás | kódoló-dekódoló) + asymmetric codec = aszimmetrikus kodek + symmetrical codec = szimmetrikus kodek coded order = kódolt sorrend coded state = kódolt állapot codeword = kódszó coding = kódolás coding theorem = kódolási tétel co-discovery method = közös-felfedezés módszer codomain = értékkészlet codomain of a function = függvény értékkészlete coefficient = együttható | koefficiens

55

coefficients of a polynomial = polinomok együtthatói + adaptation of coefficients of a polynomial = polinomok együtthatóinak adaptációja + correlation coefficient = korrelációs együttható + leading coefficients of a polynomial = polinomok főegyütthatói + size of coefficients of a polynomial = polinomok együtthatóinak mérete coercion = korlátozás coforest = koerdő cognetics (cognitive engineering) = megismerésalapú tervezés cognitive = kognitív | megismerő cognitive architecture = kognitív architektúra cognitive artifact = kognitív eszköz cognitive dimension = kognitív dimenzió cognitive disabilities = kognitív/megismerési nehézségek cognitive dissonance = kognitív disszonancia cognitive fidelity = kognitív hűség cognitive impairment = kognitív károsodás cognitive load = kognitív terhelés | kognitív teher cognitive modeling = kognitív modellezés cognitive problem-solving = megismerő problémamegoldás | kognitív problémamegoldás cognitive psychology = kognitív pszichológia cognitive research = megismerő kutatás | kognitív kutatás cognitive science = megismeréstudomány | kognitív tudomány cognitive trust = megismerő bizalom | kognitív bizalom coherence = koherencia | összefüggőség | egyöntetűség + cache-coherence protocol = gyorsítótár egyezőségi protokoll + data coherence = adat-koherencia | adatok összefüggősége + memory coherence = memória-koherencia | memóriahelyek összefüggősége coherence detection strategy = egyöntetűségészlelő stratégia coherency = koherencia | összetartozás coherent = koherens | összefüggő | egybefüggő

coherent assignment = összetartozó értékadás coherent compounds = összetartozó összetevők coherent memory = koherens memória | összetartozó memória coherent operations = összetartozó műveletek cohesion = kohézió | elemek összetartozásának mértéke | kapcsolat szorossága cohomological = kohomologikus cohomology = kohomológia cohomology class = kohomológiaosztály COIN (Community-of-Interest Network) = azonos érdeklődésű ügyfélcsoport | portáltechnika célzottja coin = érme | pénzérme coincidence = egybeesés cold = hideg cold site = korlátozott felszereltségű másodlagos telephely az üzletfolytonosság biztosítására | tartalék rendszer | biztonsági rendszer colex order (colexicographic order) = antilexikografikus rendezés | kolex sorbarendezés | kolexikografikus rendezés | kolexikális rendezés colexicographic order (colex order) = antilexikografikus rendezés | kolex sorbarendezés | kolexikografikus rendezés | kolexikális rendezés collaboration = együttműködés collaboration design = együttműködés tervezés collaboration diagram = együttműködési diagram collaboration occurrence = együttműködés konkrét esete collaborative agent = együttműködő ügynök collaborative caching = együttműködő gyorsítótárba/gyorsítótárból másolás collaborative drawing = együttműködő rajzolás collaborative filtering (CF) = együttműködő szűrés collaborative inquiry = együttműködő vizsgálat collaborative learning = együttműködő tanulás collaborative work-flow model = együttműködő munkafolyamat-szabályozási modell collaborative writing = együttműködő írás collaboratory = együttműködés | együttműködő | együttműködési collapse box = összecsukható doboz collating sequence = szótári sorrend

56

collection = gyűjtemény collection framework = gyűjteménykeretrendszer collection service = gyűjtemény-szolgáltatás collective intelligence = kollektív intelligencia collector = gyűjtő collide = ütközés collinear = kollineáris | egy egyenesre eső collinearity = kollinearitás collision = ütközés collision avoidance lock = ütközés elkerülő zár collision detection (CD) = ütközés-érzékelés collision domain = ütközési tartomány collision normal = ütközési normálvektor collision-free protocol = ütközés nélküli protokoll co-located = közös használatú (csoportmunkánál) colon (:) = kettőspont (:) color (colour) = szín color balance = színegyensúly color blindness = színvakság color buffer = színpuffer color circle = színkör color correction = színjavítás color cycling = színkörforgás <animációs technika> color depth = színmélység color diagram = színdiagram color gamut = színterjedelem color index = színindex color look-up table = színhivatkozási táblázat | színpaletta color matching = színillesztés | megjelenítési és nyomtatási színegyüttes egyeztetése color model = színmodell color palette = színpaletta color perception = színérzékelés color separation = színfelbontás color space = színtér color subsampling = színösszenyomás color table = színtábla color temperature = színhőmérséklet colorcast = színvetítés coloring (colouring) = színezés coloring problem = színezési probléma | színezési feladat colorization = színezés

colorize = színez | kifest colorized (coloured) = színezett | -színű colour (color) = szín colour based image retrieval = szín alapú képkeresés coloured = színezett | -színű column = hasáb | oszlop column addition = oszlopösszeadás column address = oszlopcím column rank = oszloprang column select = oszlop kiválasztás column sum = oszlopösszeg column vector = oszlopvektor column-address register = oszlopcím regiszter COM (Component Object Model) = COM (összetevő objektummodell) COM+/.NET = COM+/.NET <komponens alapú modell> combination = kombináció + random combination = véletlen kombináció combination generation = kombináció előállítása combination of random number generators = véletlenszám generátorok kombinációja | véletlenszám generátorok összekapcsolása combination with repetitions = ismétléses kombináció combinational = kombinációs combinational circuit = kombinációs hálózat | kombinációs áramkör combinational element = kombinatorikus elem combinational logic = kombinációs logika combinator = kombinátor + fixed point combinator = fixpont kombinátor combinatorial = kombinatorikus combinatorial analysis = kombinatorikus analízis combinatorial explosion = kombinatorikus robbanás combinatorial geometry = kombinatorikus geometria combinatorial interpretation = kombinatorikus interpretáció | kombinatorikus magyarázat combinatorial mathematics = kombinatorikus matematika | diszkrét matematika combinatorial matrix = kombinatorikus mátrix combinatorial number system = kombinatorikus számrendszer

57

combinatorial optimization = kombinatorikus optimalizálás combinatorial problem = kombinatorikus probléma combinatorics = kombinatorika | diszkrét matematika combined assignment operator = kombinált értékadó operátor combining forecasts = előrejelzések kombinálása combining network = kombinációs hálózat combining rule = összevonhatósági szabály combo box = kombinált szövegbeviteli doboz | kombó doboz comma-free = vesszőmentes comma-free code = vesszőmentes kód command = utasítás | parancs + input command = beviteli utasítás | beíró utasítás + output command = kiviteli utasítás | kiíró utasítás + repetitive command = ismétlési utasítás command design pattern = parancs tervezési minta command file = parancsfájl command input = parancs bemenet command interpreter = parancsértelmező command key = parancs billentyű | parancs gomb command language = parancsnyelv command line = parancssor | utasítássor command line arguments = parancssori változók command shell = parancsfeldolgozó command stack = parancsverem | utasításverem command-driven technique = közvetlen parancsokon alapuló felhasználói interfész command-line = parancssor | parancssoros command-line argument = parancssori paraméter command-line interface = parancssoros felhasználói/kezelői felület commensurable = összemérhető comment = megjegyzés commerce = kereskedelem commerce server = kereskedelmi webhelyet menedzselő szerver commercial city = e-kereskedelemi város commercial of the shelf software (COTS) = COTS-szoftver | dobozos szoftver | kész szoftver

commercial software packages = kereskedelmi szoftvercsomagok commercial transactions = kereskedelmi tranzakciók commercial Web sites = kereskedelmi honlapok commit = véglegesítés | nyugtázás commit bit = véglegesítési bit commit protocol = véglegesítő protokoll commitment = elkötelezettség + epistemological commitment = episztemológiai elkötelezettség + ontological commitment = ontológiai elkötelezettség commitment of transactions = tranzakciók véglegesítése committed read isolation level = véglegesített olvasási elkülönítési szint commodity = termék common = közös common carrier = távközlési közszolgáltató common channel signaling = közös csatornás jelzés common control channel = közös vezérlőcsatorna Common Criteria = Általános Követelmények <biztonsági szabvány> common divisor = közös osztó | közös faktor common factor = közös osztó | közös faktor Common Gateway Interface (CGI) = általános átjáró interfész common markets = közös piacok common multiple = közös többszörös Common Object Request Broker Architecture (CORBA) = Általános Objektum-Kérés Közvetítő Architektúra <elosztott rendszer objektumainak együttműködését biztosító szabvány> common sense = hétköznapi józan ész common subexpression = közös részkifejezés common subexpression elimination = közös részkifejezés kiküszöbölése common subsequence = közös részsorozat Common User Access (CUA) = IBM felhasználói/kezelői felület szabvány CommonKADS = CommonKADS <ismeretalapú rendszerfejlesztő módszertan> common-mode signal = közös módusú jel

58

commons problem = közös felhasználás problémája | közös eszközök problémája commonsense knowledge = hétköznapi tudás Communicating Sequential Processes (CSP) = kommunikáló szekvenciális folyamatok (CSP) communication = hírközlés | híradás | kommunikáció | hírcsere | adatcsere | információcsere + asynchronous communication = aszinkron kommunikáció + client-server communication = ügyfélkiszolgáló kommunikáció + confidential group communication = bizalmas csoport-kommunikáció + connectionless communication = összeköttetés/kapcsolat nélküli kommunikáció + data communication = adatátvitel | adatcsere | adatkommunikáció + generative communication = generatív kommunikáció + Global System for Mobile Communication (GSM) = globális mobil-kommunikációs rendszer + group communication = csoport kommunikáció + Inter-process Communication (IPC) = folyamatközi kommunikáció + message-oriented communication = üzenet alapú kommunikáció + one-way communication = egyirányú kapcsolat | egyirányú kommunikáció + peer-to-peer communication = mellérendelt kommunikáció | egyenrangú felek kommunikációja + persistent communication = megtartó kommunikáció + reliable communication = megbízható kommunikáció + reliable group communication = megbízható csoport kommunikáció + secure group communication = biztonságos csoportkommunikáció + stream-oriented communication = áramlás alapú kommunikáció + synchronous communication = szinkron kommunikáció

+ telecommunication = távközlés + transient communication = átmeneti kommunikáció | időleges kommunikáció + voice communication = beszéd átvitel | beszédkommunikáció + direct communication = direkt, közvetlen kommunikáció + indirect communication = indirekt, közvetett kommunikáció + interprocess communication (IPC) = folyamatok kommunikációja <egymással> + ISO model for communication = ISO kommunikációs modell + shared-memory model for communication = közös memóriás kommunikációs modell + message passing model for communication = üzenettovábbításos kommunikációs modell communication complexity = üzenetszám | kommunikációs bonyolultság communication diagram = kommunikációs diagram communication facility = kommunikációs eszköz communication failure = kommunikációs hiba communication graph = kommunikációs gráf communication in distributed system = kommunikáció elosztott rendszerben communication level = kommunikációs szint communication link = kommunikációs kapcsolat | adatátviteli vonal communication management = kommunikációmenedzsment communication medium = kommunikációs közeg communication model (in CommonKADS) = kommunikációs modell (CommonKADS módszertanban) communication network = kommunikációs hálózat communication of information = információközlés communication path = kommunikációs út communication pattern = kommunikációs minta communication port = kommunikációs port | kommunikációs kapu communication processor = adatátviteli processzor | kommunikációs processzor

59

communication protocol = kommunikációs protokoll communication satellite = kommunikációs műhold communication subnet = kommunikációs alhálózat communication sub-object = kommunikációs alobjektum communication technology = kommunikációs technológia communication theory = kommunikációelmélet communicative act = beszéd aktus community = közösség Community Antenna Television (CATV) = közösségi-antenna televízió community of nations = nemzetek közössége community of practice (CoP) = szakértői közösség community problems = közösségi problémák community-level data = közösségi szintű adat commutative = kommutatív | felcserélhető commutative group = kommutatív csoport | Abel-csoport commutative law = kommutatív szabály commutative law = kommutativitás törvénye commutative ring = kommutatív gyűrű commutatively prefix = kommutatívan prefix commutativity (in search problems) = kommutativitás (keresési problémákban) commutativity = kommutativitás | felcserélhetőség commutator = kommutátor compact = tömör | sűrű | kompakt compact disk (CD) = tömör lemez (CD | lemez) compact disk player = CD lejátszó | lemez lejátszó compact list = kompakt lista compact support = kompakt tartó compaction = tömörítés companion matrix = kísérő mátrix comparable = összehasonlítható comparable elements = összehasonlítható elemek comparable line segments = összehasonlítható szakaszok comparative study = összehasonlító tanulmány comparator = összehasonlító

comparison = összehasonlítás | egybevetés + user supplied comparison = felhasználó által megadott összehasonlítás comparison network = összehasonlító hálózat comparison operator = összehasonlító operátor comparison operators = összehasonlító operátorok comparison sort = összehasonlító rendezés comparison-based algorithm = összehasonlításalapú algoritmus compatibility = összeférhetőség | összeillőség | kompatibilitás + type compatibility = típus összeillőség compatibility matrix = kompatibilitási mátrix compatibility rule = összeférhetőség szabálya compatible = összeegyeztethető | kompatibilis | csereszabatos | összeillő compatible activities = összeegyeztethető tevékenységek compatible automata = kompatibilis automaták compatible matrices = kompatibilis mátrixok compatible relation = kompatibilis reláció compatible signatures = kompatibilis aláírások compatible trace properties = kompatibilis nyomtulajdonságok compatible variable types = kompatibilis változótípusok compensating transaction = kiegyenlítő tranzakció competence = alkalmasság | szakmai hozzáértés | kompetencia competitive advantage = versenyelőny competitive analysis = versengő elemzés competitive environment = versengő környezet competitive forces model = vállalati versenyerőforrások modellje competitive intelligence = kompetitív intelligencia competitive labor market = kompetitív munkaerőpiac competitive learning = versenyző tanulás competitive market = szabadversenyes piac competitive user testing = versengő/összehasonlító felhasználói tesztelés compilation = fordítás + separate compilation = külön fordítás

60

+ conditional compilation = feltételes fordítás compilation unit = fordítási egység compile = fordít compile time = fordítási idő | fordítási idő alatti | fordítási időbeli compiled language = compiler által fordított nyelv compiler = compiler | fordítóprogram compiler algorithms = fordítóprogramok algoritmusai compiler architecture = fordítóprogram architektúra compiler bug = fordítóprogram-hiba compiler-directed prediction = fordítóprogramból irányított elágazásbecslés compiler-generated function = fordító által generált függvény compile-time object = fordítási idejű objektum compile-time polymorphism = fordítási idejű többalakúság| fordítási idejű polimorfizmus complaint tracking = panaszkövetés complement = komplemens | kiegészítő | komplementer complement arithmetic = komplemens aritmetika complement color = komplementer szín complement language = komplemens nyelv complement language class = komplemens nyelvosztály complement number system = kiegészítő számrendszer | komplemens számrendszer complement of a graph = gráf komplemense | kiegészítő gráf | gráf komplementere complement operation = komplemensképzés művelet complementarity problem = komplementaritási feladat complementary elements of a lattice = háló komplemens elemei complementary Gray code = komplemens Graykód complementary slackness = kiegészítő eltérés complementation = komplementálás complete <k>-ary tree = teljes <k>-áris fa complete = teljes complete ATG = teljes ATG complete bigraph = teljes páros gráf

complete binary tree = teljes bináris fa complete bipartite directed graph = teljes irányított páros gráf complete bipartite graph = teljes páros gráf complete decoding = teljes dekódolás complete decoding algorithm = teljes dekódoló algoritmus complete encapsulation = teljes egységbezárás complete evaluation = teljes kiértékelés complete graph = teljes gráf complete matching = teljes párosítás complete MMIX program = teljes MMIX program complete relation = teljes reláció complete rhyme schemes = teljes rímképletek complete set = teljes halmaz complete sum = teljes összeg complete ternary tree = teljes ternáris fa complete test set = teljes teszthalmaz completely adaptive protocol = teljesen adaptív protokoll completely connected network = teljes összeköttetésű hálózat completely equidistributed sequence = tökéletesen egyenletes eloszlású sorozat completely factorable = teljesen faktorizálható completely nontrivial dependency = teljesen nem triviális függőség completeness = teljesség completeness checking = teljesség ellenőrzése completeness of a language = nyelv teljessége completeness of a proof procedure = bizonyítás eljárás teljessége completeness of a search algorithm = kereső algoritmus teljessége completeness of resolution = rezolúció teljessége completeness theorem = teljességi tétel completion = végrehajtás completion time = végrehajtási idő complet-state formulation = teljes állapot leírás (problémáé) complex = komplex | bonyolult | összetett complex adaptive system = komplex alkalmazkodó rendszer complex analytic space = komplex analitikus tér complex arithmetic = komplex aritmetika

61

complex buying process = nagyértékű, bonyolult eszközök komplex kiválasztása/vásárlása <ekereskedelem> complex conjugate = komplex konjugált complex cooperative decision = összetett közösségi döntés Complex Instruction Set Computer (CISC) = összetett utasításkészletű számítógép (CISC) complex multiplication = komplex szorzás | komplex számok szorzása complex number = komplex szám + multiplication of complex numbers= komplex számok szorzása + representation of complex numbers = {BE} komplex számok ábrázolása complex objects = komplex objektumok complex partition = komplex számok felbontása complex PLD (CPLD) = összetett programozható logikai eszköz complex programmable logic device (CPLD) = komplex programozható logikai eszköz complex radices = komplex gyökök complex root = komplex gyök complex root of unity = komplex egységgyök complex sentence = összetett mondat complex stream = összetett folyam complex structure-valued data = összetett struktúraértékű adat complex term = összetett term complex valued = komplex értékű complexity = bonyolultság + degree of complexity = bonyolultság foka complexity analysis = bonyolultság elemzése complexity class = bonyolultsági osztály complexity measure = bonyolultsági mérték | hatékonysági mérték complexity of a graph = gráf bonyolultsága | gráf komplexitása | gráf összetettsége complexity of an algorithm = algoritmus bonyolultsága complexity theory = bonyolultságelmélet compliant motion = követő mozgás | önbeálló mozgás component = komponens | összetevő | tag + standard component = szabványos komponens component abstraction = komponens absztrakció

component based web engineering = komponens alapú webes fejlesztés component creation = komponens létrehozása + dynamic component creation = komponens dinamikus létrehozása component design = komponens tervezése component diagram = komponensdiagram component event = komponensesemény component graph = komponensgráf | taggráf | gráf komponense component identification = komponens azonosítása component interfaces = komponens interfészek component listener = komponensfigyelő Component Object Model (COM) = összetevő objektummodell component reuse = komponens újrafelhasználása component size = komponens mérete component testing = komponens tesztelése component-based development = komponens alapú fejlesztés component-based software engineering (CBSE) = komponens-alapú szoftvertervezés component-oriented programming (COP) = komponensorientált programozás composed code = összetett kód composite = összetett composite aggregation = kompozíció összeállítása composite curve = összetett görbe composite design pattern = összetétel tervezési minta composite diagram = kompozíciós diagram composite integer = összetett egész szám composite join index = összetett összekapcsoló index composite key = összetett kulcs composite local object = összetett helyi objektum composite modulus = összetett modulus composite number = összetett szám composite object = összetett objektum composite operator = összetett operátor composite selection = összetett kiválasztás composite structure = kompozíciós struktúra composite type = összetett típus composite video = kompozit videó compositeness of a number = szám összetettsége

62

composition = összeállítás | kompozíció + strong composition = szigorú kompozíció + parallel composition = párhuzamos összeállítás composition of functions = függvények összetétele | függvények kompozíciója composition of namespaces = névtér összefűzés composition of power series = hatványsorok összetétele/kompozíciója composition of signatures = aláírások összeállítása composition of variable types = változótípusok összeállítása compositioning = kombinálás | összeállítás | kompozitálás compound = összetett | egész | teljes compound document = összetett dokumentum compound domain name = összetett tartománynév compound procedure = összetett eljárás compound type = összetett típus comprehensibility = érthetőség compress = tömörít compressed audio = tömörített audió compressed bitmap = tömörített bittérkép compressed video = tömörített videó compression = tömörítés + asymmetrical compression = aszimmetrikus tömörítés + batch compression = kötegelt tömörítés + lossless compression = veszteségmentes tömörítés + symmetrical compression = szimmetrikus tömörítés + video compression = videotömörítés compression algorithms ={AL} tömörítési algoritmus + adaptive compression algorithm = adaptív tömörítési algoritmus compression factor = tömörítési faktor compression gain = tömörítési nyereség compression ratio = tömörítési arány compression-decompression = tömörítéskitömörítés compromise merge = kompromisszumos rendezés compulsory license = kötelező licensz computability = kiszámíthatóság

computable = kiszámítható computable function = kiszámítható függvény computation = számítás| kiszámítás + numerical computation = numerikus számítás computation grid = számítási hálózat computation migration = számítás-vándorlás computation speedup = számítás sebességnövekedése computation tree = kiszámítási fa computational = számítástechnikai | kiszámítási | számítógépes computational complexity = kiszámítási bonyolultság computational fluid dynamics = áramlási dinamika numerikus módszerei computational geometry = számítógépi geometria | számítógépes geometria computational learning theory = számítógépes tanulás elmélete computational linguistics = számítógépes nyelvészet computational neuroscience = számítógépes idegháló-modellezés computational organization theory = számítási szervezetelmélet computational problem = kiszámítási feladat computational vision = számítógépes látás computationally equivalent decision problems = számítástechnikailag ekvivalens eldöntési problémák compute = kiszámít | adatokat feldolgoz compute and fetch scheme = kiszámítási és behívási módszer | kiszámítási és lehívási módszer computer = számítógép + desktop computer = asztali számítógép + formula-controlled computer = formulavezérlésű számítógép + home computer = otthoni számítógép + supercomputer = szuperszámítógép computer abuse = számítógépes visszaélés <büntetőjogi, vagy csak etikai> computer algebra = komputeralgebra computer architecture = számítógép-architektúra computer arithmetic = számítógépes aritmetika computer art = számítógépes művészet computer center = számítóközpont

63

computer conference = számítógépes konferencia | távkonferencia Computer Emergency Response Team CERT = balesetelhárító műszaki csoport computer family = számítógépcsalád computer fraud = számítógépes csalás computer game = számítógépes játék computer graphics = számítógépes grafika computer hardware = számítógépes hardver computer hardware description language (CHDL) = számítógép hardver leíró nyelv computer information system (CIS) = számítógépes információs rendszer computer instruction = számítógépes oktatás computer literacy = számítógépes felhasználói ismeretek computer matching = input adat összevetése tárolt adatfájl tartalmával computer network = számítógép-hálózat computer network architecture = számítógéphálózati architektúra computer network workload = számítógépes hálózat terhelése computer operation = számítógép-működés computer program = számítógépes program computer revolution = számítógépes forradalom computer science (CS) = informatika | számítástudomány computer technology = {BE } számítástechnika computer typesetting = számítógépes betűszedés computer virus = számítógépes vírus computer vision = számítógépes látás computer-aided design (CAD) = számítógéppel segített tervezés (CAD) computer-aided desing = számítógéppel támogatott tervezés computer-aided education = számítógéppel segített oktatás computer-aided engineering (CAE) = számítógépes műszaki tervezés (CAE) computer-aided manufacturing = számítógéppel segített termelés computer-aided software engineering (CASE) = számítógéppel támogatott szoftvertervezés computer-assisted verification = számítógéppel segített ellenőrzés | számítógéppel segített igazolás

computer-based information systems = számítógépes információs rendszerek computer-based learning (CBL) = számítógépes tanulás computer-based system engineering = számítógép-alapú rendszertervezés computerized bulletin board system = számítógépes faliújság rendszer computerized support = számítógépes támogatás computer-mediated communication = számítógép által közvetített kommunikáció computer-mediated interaction = számítógép által közvetített interakció computer-mediated learning group = számítógép által közvetített tanulócsoport computer-realizable simulation = számítógépes szimulációs computer-supported cooperative work = számítógéppel támogatott együttműködés computer-supported education = számítógéppel támogatott oktatás computer-supported learning = számítógéppel támogatott tanulás computer-system architecture = számítógéprendszer architektúrája Comte inversion formula = Comte inverziós képlete concast = egybeolvasztó adás | egybeadás concatenated code = konkatenációs kód | láncolt kód concatenation = összefűzés | egymás mellé írás | konkatenáció | juxtapozíció | láncolás + string concatenation = karakterláncok összefűzése concatenation of languages = nyelvek szorzata | nyelvek összeláncolása concatenation of strings = sztringek/füzérek összeláncolása concatenation operator = összefűzés operátor concave = konkáv concave function = konkáv függvény concave vertex = konkáv csúcspont concentric wheels = koncentrikus kerekek concept = fogalom concept description = fogalomleírás concept hierarchy = fogalmi hierarchia concept learning = fogalom tanulása concept linkage = fogalomtársítás

64

concept reuse = koncepció újrafelhasználása conceptual = konceptuális | fogalmi conceptual abstraction = koncepcionális absztrakció conceptual clustering = fogalmi klaszterezés conceptual data model = elméleti modell conceptual database = fogalmi adatbázis conceptual definition = fogalmi meghatározás conceptual level = fogalmi szint conceptual model = fogalmi modell conceptual modeling = fogalmi modellezés conceptual requirement = koncepcionális követelmény conceptual schema = fogalmi séma conceptualization = konceptualizálás | fogalomalkotás concise = tömör conclusion (of an implication) = következmény (implikációban) conclusion = következtetés concordance = megegyezés | egybeesés concrete = konkrét concrete architecture = konkrét architektúra concrete class = konkrét osztály concrete node class = konkrét csomópontosztály concrete problem = konkrét probléma concrete program = konkrét program concrete system = konkrét rendszer concrete type = konkrét típus concrete type derivation = konkrét típus származtatása concurrency = konkurencia concurrency control = konkurenciavezérlés | konkurenciakezelés + optimistic concurrency control = optimista konkurenciavezérlés + timestamp-based concurrency control = időbélyegzős konkurenciakezelés concurrency control service = konkurencia ellenőrző szolgálat/szolgáltatás concurrency transparency = versengési átlátszóság concurrent = konkurens | párhuzamos concurrent application = konkurens alkalmazás concurrent execution = egyidejű végrehajtás concurrent execution = konkurens végrehajtás concurrent help = párhuzamos segítség | egyidejű segítség

concurrent language = konkurens nyelv concurrent object = konkurens objektum concurrent operation = versengő művelet | konkurens művelet concurrent processing = konkurens feldolgozás concurrent program = konkurens program concurrent programming = konkurens programozás concurrent read, concurrent write (CRCW) = párhuzamos olvasás, párhuzamos írás concurrent read, exclusive write (CREW) = párhuzamos olvasás, kizárólagos írás concurrent server = versengő kiszolgáló | konkurens szerver concurrent task = konkurens feladat condenser microphone = kondenzátormikrofon condition = feltétel + agreement condition = megegyezési feltétel | egyetértési feltétel + correctness condition = helyességi feltétel + termination condition = megállási feltétel | befejeződési feltétel + constant condition = állandó feltétel | konstans feltétel + initial condition = kezdeti feltétel + progress condition = haladási feltétel + refinement of condition = feltétel finomítása + refinement of condition of progress = haladási feltétel finomítása + exclusion condition = kizárási feltétel + non-blocking condition = nemblokkoló feltétel + time bound condition = időkorlát feltétel + validity condition = érvényességi felület condition input = feltétel bemenet condition of transition = átmenetfeltétel condition variable = feltételes változó condition-action rule = feltétel-cselekvés szabály, ha-akkor szabály conditional = feltételes conditional anonymity = feltételes névtelenség conditional branch = feltételes elágazás conditional branch instruction = feltételes elágazó utasítás conditional compilation = feltételes fordítás conditional control structure = feltételes vezérlési szerkezet

65

conditional convergence = feltételes konvergencia conditional effect = feltételes következmény conditional entropy = feltételes entrópia conditional evaluation = feltételes kiértékelés conditional expression = feltételes kifejezés conditional independence = feltételes függetlenség conditional loop = feltételes ciklus conditional operate instruction = feltételes műveleti utasítás conditional operators= feltételes utasítás conditional pattern base = feltételes mintabázis conditional planning = feltételes tervkészítés conditional probability = feltételes valószínűség conditional probability table = feltételes valószínűségi tábla conditional product = feltételes szorzat conditional proposition = feltételes állítás conditional statement = feltételes kifejezés conditional step = feltételes lépés conditioning case = szülői feltétel conditioning cutset = kondicionáló vágóhalmaz conductance = konduktancia conductor = vezető cone = kúp cone tree = gúlafa <háromdimenziós hierarchikus ábrázolás> cones = csapok (<emberi szemben>) conference matrix = konferenciamárix confidence = bizonyosság | megbízhatóság | konfidencia confidence of an association rule = asszociációs szabály bizonyossága confidential group communication = bizalmas csoport-kommunikáció confidentiality = bizalmasság | titkosság configurable logic block (CLB) = konfigurálható logikai blokk configuration = konfiguráció | összeállítás configuration item = konfiguráció tétel configuration language = konfigurációs nyelv configuration management = konfigurációkezelés configuration problem = konfigurálási probléma confirmation slip = megerősítő csík confirmation theory = igazoló elmélet confirmed service = megerősített szolgálat

conflict = ütközés | konfliktus + shift-reducing conflict = léptetés-redukálás konfliktus + shift-shift conflict = léptetés-léptetés konfliktus + reducing-reducing conflict = redukálásredukálás konfliktus conflict resolution = ellentmondások feloldása conflict set = konfliktushalmaz conflict-directed backjumping = ütközésvezérelt visszaugrás conflict-equivalent = konfliktusekvivalens conflict-free = konfliktusmentes conflicting operation = ütköző művelet conflicting users = konfliktusban lévő felhasználók conflict-serializability = konfliktussorbarendezhetőség conformance = megfelelőség conformant planning = alkalmazkodó tervkészítés conformant problem = szenzor nélküli probléma confound = összezavar congestion = torlódás congestion avoidance = torlódáselkerülés congestion control = torlódáskezelés | torlódásszabályozás congestion window = torlódási ablak congregation = kongregáció <ágensszervezet típusa> congruence = kongruencia congruence class = kongruenciaosztály congruence relation = kongruencia-reláció congruent = kongruens congruent number = kongruens szám congruent number problem = kongruens számok problémája conic = kúpos | kúpconic section = kúpszelet conjecture = sejtés conjuctive query = konjuktív lekérdezés conjugate = konjugált conjugate directions = konjugált irányok conjugate gradient method = konjugált gradiens módszere conjugate of a partition = felbontás konjugáltja conjugate permutation = konjugált permutáció conjugate transpose = konjugált transzponált

66

conjugate words = konjugált szavak conjugation = konjugálás conjunction (logic) = konjunkció | logikai ÉS conjunction = konjunkció | összekapcsolás | logikai ÉS conjunctive = konjunktív conjunctive normal form (CNF) = konjunktív normálalak | konjunktív normálforma (KNF) conjunctive probability = együttes valószínűség conjunctive query = konjunktív lekérdezés connectable = összekapcsolható connectable object = összekapcsolható objektum | csatlakozásképes objektum connected = összefüggő connected component = összefüggő komponens | összefüggő tag connected graph = összefüggő gráf connectedness = összefüggőség connection = kapcsolat connection between input and output = bemenet és kimenet összekötése connection document = kapcsolatdokumentum connection establishment = összeköttetés létesítése connection establishment delay = összeköttetéslétesítési késleltetés connection establishment failure probability = összeköttetés-létesítési hibavalószínűség connection flag = összeköttetés-jelző connection management = összeköttetés kezelése connection order = összekötési szabály connection port = kapcsolati kapu | port connection release = összeköttetés feloldása connectionism = konnekcionizmus connectionless = kapcsolatnélküli connectionless communication = összeköttetés/kapcsolat nélküli kommunikáció connectionless message = kapcsolat nélküli üzenet connectionless service = összeköttetés nélküli szolgáltatás connectionless socket = kapcsolat nélküli csatlakozó connection-oriented = összeköttetés alapú | kapcsolat alapú

connection-oriented service = összeköttetés alapú szolgáltatás connection-oriented socket = kapcsolat-orientált csatlakozó connectivity = összefüggőség + weak connectivity = gyenge összefüggőség connectivity test = összefüggőségi vizsgálat connector = csatlakozó coNP = ko-NP | co-NP consciosuness = tudatosság consecutive elements = egymást követő elemek | egymás után következő elemek consecutive integers = egymást követő egészek consensus = konszenzus + distributed consensus = osztott konszenzus conservation of flow = folyam megmaradása conservative sorting = megőrző rendezés | konzerváló rendezés consistency = következetesség | ellentmondásmentesség | konzisztencia + casual consistency = okozati konzisztencia | okozati következetesség + client-centric consistency = kliensközpontú konzisztencia + eager release consistency = szigorú feloldó következetesség/konzisztencia + entry consistency = belépő következetesség | belépő konzisztencia + eventual consistency = fokozatos következetesség | fokozatos konzisztencia + FIFO consistency = FIFO konzisztencia | FIFO következetesség + lazy release consistency = laza feloldó következetesség | laza feloldó konzisztencia + monotonic-read consistency = monotonolvasási következetesség/konzisztencia + monotonic-write consistency = monotonírási következetesség/konzisztencia + read-your-write consistency = olvasd-azírásod következetesség/konzisztencia + release consistency = feloldó következetesség | feloldó konzisztencia + sequential consistency = soros konzisztencia | soros következetesség + strict consistency = szigorú konzisztencia | szigorú következetesség + weak consistency = gyenge

67

következetesség | gyenge konzisztencia + write follow reads consistency = írás utáni olvasás következetesség/konzisztencia consistency check = ellentmondás-mentesség ellenőrzése consistency condition = konzisztencia feltétel consistency inspection = konzisztencia ellenőrzés | következetesség ellenőrzés consistency model = konzisztencia modell consistency of literals = literálok konzisztenciája <literálok negáltjainak különbözősége> consistency of transactions = tranzakciók konzisztenciája consistency property = következetességi tulajdonság | következetességi sajátosság consistency protocol = konzisztencia-protokoll consistent = konzisztens consistent broadcast = ellentmondásmentes üzenetszórás | ellentmondásmentes műsorszórás consistent estimation = konzisztens becslés consistent hypothesis = konzisztens hipotézis consistent plan = konzisztens terv, ellentmondásmentes terv consolidated data mart = összevont adatpiac consolidated fact table = összevont ténytábla consonant = mássalhangzó constacyclic = konstaciklikus constant = állandó| konstans constant condition = állandó feltétel | konstans feltétel constant declaration = konstans deklaráció constant expression = konstans kifejezés constant folding = konstans összevonás constant iterator = konstans bejáró constant literal = konstans literál constant member = konstans tag constant member function = konstans tagfüggvény constant name = konstans név constant number = számkonstans constant pointer = konstans pointer constant propagation = konstans továbbterjesztés constant safety = konstans biztonság constant shading = állandó színnel árnyalás constant symbol = konstans szimbólum constant time = konstans idő constant value = konstans érték

constellation diagram = csillagkép diagram | konstellációs diagram constrained aspect ratio = méretarány tartás constrained problem = korlátozott probléma constrained type = korlátozott típus constraint = korlát | kényszer | megszorítás | korlátozás + absolute constraint = abszolút korlát + binary constraint = bináris korlát + entailment constraint = vonzatkényszer + linear constraint = lineáris korlát + nonlinear constraint = nemlineáris korlát + preference constraint = preferencia korlát + unary constraint = unáris korlát + active integrity constraint = aktív integritási megszorítás + domain constraint = tartománymegszorítás + existence constraint = létezési megszorítás + foreign key constraint = idegen kulcs megszorítás + integrity constraints = integritási megszorítások + key constraint = kulcs megszorítás + referential integrity constraint = hivatkozási épség megszorítás | hivatkozási integritási megszorítás + schema level constraint = séma szintű megszorítás + single-value constraint = egyértékűségi megszorítás Constraint Choice Language (CCL) = ágens üzenettartalom nyelv constraint function = kényszerfüggvény constraint graph = korlát-gráf constraint hypergraph = korlát-hipergráf constraint language = korlátnyelv constraint learning = korláttanulás constraint logic programming (CLP) = korlátlogikai programozás constraint propagation = korlátok terjesztése constraint satisfaction = korlát kielégítés constraint satisfaction problem = korlátkielégítési probléma constraint-based mining = bányászat megszorításokkal construct validity = szerkezet érvényesség construction = létrehozás

68

construction and destruction = létrehozás és felszámolás construction order = létrehozási sorrend | felépítési sorrend constructive induction = konstruktív indukció constructive versus nonconstructive proofs = konstruktív és nemkonstruktív bizonyítások összehasonlítása constructor = konstruktor + conversion constructor = konverziós konstruktor + copy constructor = másoló konstruktor + default constructor = alapértelmezett konstruktor + default copy constructor = alapértelmezett másoló konstruktor + explicit constructor = explicit konstruktor + union constructor = unió konstruktor + virtual base constructor = virtuálisbázisosztály konstruktor constructor for array element = tömbelemkonstruktor constructor for built-in type = beépített típus konstruktora constructor for class member = adattagkonstruktor constructor for derived class = származtatott osztály konstruktora constructor for global variable = globális változó konstruktora constructor for type conversion = típuskonverzió-konstruktor constructor function = konstruktorfüggvény constructor function = konstruktorfüggvény constructor initializer list = konstruktor kezdőértéklista consultant = tanácsadó consumable (resource) = fogyasztható erőforrás | fogyóeszköz consumer = fogyasztó consumer auction = vevők számára szervezett aukció consumer behavior = fogyasztói magatartás consumer preference = fogyasztói preferencia consumer profile = fogyasztói jellemzők | vevőprofil consumers = fogyasztók

consumer-to-administration (C2A) = C2A üzlet/tevékenység <fogyasztók tevékenysége hatóságokkal, államigazgatási szervekkel> contact address = kapcsolatcím contact bounce = összeköttetés minősége contain = tartalmaz container = tároló | konténer + associative container = asszociatív tároló + polymorphic container = polimorfikus tároló + STL container = STL tároló container adapter = tároló-átalakító container algorithm = tároló algoritmus container design = tároló tervezés container iterator = tároló bejáró container listener = tároló figyelő container memory management = tároló memóriakezelés containment = tartalmazás content = tartalom content blueprint = tartalom lenyomat | tartalom vázlat | tartalom előtanulmány Content Delivery Network (CDN) = tartalomszolgáltató hálózat content delivery service = tartalom-szolgáltatás | tartalom-eljuttatás content filter = tartalomszűrő content management solutions = tartalomkezelő megoldások content modules = tartalmi modul content provider = tartalomszolgáltató content-aware request distribution = tartalomérzékeny kéréselosztás content-based image retrieval = tartalomalapú képkeresés content-based indexing = tartalom alapú indexelés content-based search = tartalom alapú keresés contention = verseny | versengés | ütközés contention window (CW) = versengési ablak context = környezet | szövegösszefüggés | kontextus context clause = kontextus klóz context dependent = környezetfüggő | kontextusfüggő context dependent class = környezetfüggő osztály

69

context dependent grammar = környezetfüggő nyelvtan context dependent language = környezetfüggő nyelv context diagram = környezeti diagram context free grammar = környezetfüggetlen nyelvtan context free language = környezetfüggetlen nyelv context model = környezeti modell context of use = felhasználási környezet | használati kontextus/összefüggés/helyzet context sensitive help = környezetfüggő súgó context switch = környezetváltás | kontext-csere context-aware framework = környezetfüggő keretrendszer context-based image compression = kontextuson alapuló képtömörítés context-free = környezetfüggetlen context-free grammar = környezetfüggetlen nyelvtan context-sensitive = környezetfüggő | környezetérzékeny context-sensitive grammar = környezetfüggő nyelvtan context-sensitive help = környezetérzékeny súgó context-tree = környezetfa contextual = kontextuális | szöveghez kapcsolódó contextual inquiry = környezet-vizsgálat | valós környezetben történő használhatósági vizsgálat contextual interview = valós környezetben történő használhatósági interjú contextual meaning = környezetfüggő jelentés contextual menus = környezet-függő menü contextual probability = kontextuális valószínűség contextual redundancy = kontextuális redundancia contiguous = határos | szomszédos contiguous file allocation = folytonos (összefüggő) fájl-elhelyezés contiguous memory allocation = folytonos (összefüggő) memóriaterület foglalása contingency = előre nem látott esemény contingency plan = terv váratlan esemény bekövetkeztére

contingency planner = katasztrófa-tervező contingency planning = eshetőségi tervkészítés contingency problem = eshetőségi probléma contingency table = kontingencia-tábla continous media data = folytonos médiaadat continuant polynomial = folytatódó polinom continuation = folytatás continuation-passing style = folytatás-átadó stílus continued fraction = lánctört continued fraction algorithm = lánctörtes algoritmus continued fraction factoring algorithm = lánctörtes faktorizációs algoritmus continued fraction representation = lánctörtes reprezentáció continued fractions = lánctört + infinite continued fractions = végtelen lánctört + quadratic irrationalities of continued fractions = lánctörtek négyzetes irracionalitásai + regular continued fractions = reguláris lánctörtek + continued fractions with polynomial quotients = polinomhányadú lánctörtek + floating point continued fractions = lebegőpontos lánctörtek + mixed-radix continued fractions = vegyesalapú lánctörtek + modular continued fractions = moduláris lánctörtek + halving of continued fraction = lánctörtek felezése + multiprecision continued fractions = nagy pontosságú lánctörtek continuity = folytonosság continuous = folytonos + piecewise continuous = szakaszonként folytonos continuous collision detection = folytonos ütközésdetektálás continuous domain = folytonos continuous environment = folytonos környezet continuous function = folytonos függvény continuous media = folytonos média continuous nondifferentiable function = folytonos nem differenciálható függvény

70

continuous planning = folyamatos újratervezés continuous Poisson distribution = folytonos Poisson-eloszlás continuous speech = folyamatos beszéd continuous speech recognition system = folyamatos beszédfelismerő rendszer continuous transform = folytonos transzformáció continuum = kontinuum continuum hypothesis = kontinuum-hipotézis contour (of a state space) = kontúr (állapottérben) | határoló vonal (állapottérben) contour = kontúr contour line = szintvonal contour point = kontúr pont contour tracing = kontúrkövetés contract = szerződés Contract Nets protocol = vállalkozási hálók protokoll contraction = összehúzás | kontrakció contraction of a graph = gráf összehúzása contractors and sub-contractors = vállalkozók és alvállalkozók contractual model = szerződési modell contradiction = ellentmondás contrapositive = kontrapozitív contrast = kontraszt contrast enhancement = kontrasztkiemelés | kontrasztnövelés | kontrasztfokozás contrast stretching = kontraszt nyújtás contrasting class = kontrasztosztály contrasty = kontrasztos contravariance = kontravariancia contravariant = kontravariáns control = módszer | politika | szabály | kontroll | vezérlés | szabályozás | irányítás | ellenőrzés | vezérlő + access control = elérés/ hozzáférés szabályozás/vezérlés + admission control = belépés ellenőrzés + call admission control (CAC) = hívásengedélyezés + congestion control = torlódáskezelés | torlódásszabályozás + dialog control = párbeszéd-szabályozás + disparity control = különbözőség ellenőrzése + error control = hibakezelés

+ feedback-based flow control = visszacsatolás alapú forgalomszabályozás + flow control = forgalomszabályozás + frame control = keretvezérlés + hierarchical feedback control = hierarchikus visszacsatolás vezérlés + High Level Data Link Control (HDLC) = magas-szintű adatkapcsolati vezérlés + Link Control Protocol (LCP) = kapcsolatvezérlő protokoll + link level control = kapcsolat szintű vezérlés + Logical Link Control (LLC) = logikai kapcsolatvezérlés + Medium Access Control (MAC) = közegelérés vezérlés | közeghozzáférés vezérlés + optimistic concurrency control = optimista konkurenciaszabályozás + pessimistic concurrency control = pesszimista konkurencia ellenőrzés + process control = folyamatvezérlés + rate-based flow control = sebesség alapú forgalomszabályozás + sliding window flow control = csúszóablakos forgalomszabályozás + Synchronous Data Link Control (SDLC) = szinkron adatkapcsolat-vezérlés + traffic control = forgalomszabályozás + Transmit Power Control (TPC) = adási teljesítmény szabályozása + transport flow control = szállítási forgalomszabályozás + centralized control = központosított vezérlés + event-based control = esemény-alapú vezérlés + interrupt-driven control = megszakítás– alapú vezérlés + structured control-flow construct = strukturált vezérlő szerkezet + syntax-controlled = szintaxisvezérelt control card = vezérlőkártya control character = vezérlő karakter control code = vezérlőkód control component = vezérlő komponens control curve = vezérgörbe

71

control dependencies graph (CDG) = vezérlésfüggőségi gráf control dependencies graph (CDG) = vezérlésfüggőségi gráf (CDG) control driven execution = közvetlen vezérlésű végrehajtás control element = vezérlő elem control flow analysis = vezérlés-áram elemzés control flow architecture = vezérlésfolyam arhitektúra control flow graph = vezérlés-áram gráfja control hazard = vezérlési hazárd control instruction = vezérlő utasítás | vezérlési utasítás control key (CTRL key) = control billentyű (CTRL billentyű) control key = vezérlőbillentyű control mechanism = szabályozó mechanizmus control mesh = vezérlőháló control metric = vezérlési metrika control models = vezérlési modellek control panel = vezérlőpult control plane = vezérlési sík control point = vezérlő pont control sensitivity = vezérlés érzékenység control sequencer = sorrendvezérlő control signal = vezérlőjel control statement = vezérlő utasítás control structure = vezérlő szerkezet control sub-object = vezérlő alobjektum | szabályozó alobjektum control symbol = ellenőrző jegy control theory = vezérlés-elmélet | szabályozás elmélet | irányításelmélet control token concept = vezérlőtoken koncepció control uncertainty = vezérlési bizonytalanság control unit = vezérlő egység control-card interpreter = vezérlőkártyaértelmező controllability = vezérelhetőség controlled type = vezérlési típus controlled vocabulary system = korlátozott szótárú rendszer controller = vezérlő controller agent = vezérlő ügynök controlling = controlling | kontrolling controlling terminal (UNIX) = vezérlő terminál (UNIX)

control-statespace = vezérlési-állapot tér convenience = kényelem convention = szabály| megállapodás + lexical convention = lexikális szabály convergence = konvergencia + linear convergence = lineáris konvergencia + rate of convergence = a konvergencia foka + quadratic convergence = kvadratikus konvergencia + superlinear convergence = szuperlineáris konvergencia convergence almost everywhere = konvergencia majdnem mindenütt convergence cast = egybeolvasztó adás | egybeadás convergence in measure = mértékben való konvergencia convergence in the mean = középben való konvergencia convergence of power series = hatványsorok konvergenciája convergence property = konvergencia tulajdonság convergent = konvergens convergent sequence = konvergens sorozat convergent series = konvergens sor conversation analysis = párbeszéd elemzés conversational policy = párbeszéd stratégia converse = fordított | inverz | reciprok | megfordított | visszafordított conversion = átalakítás | konverzió + α-conversion = α-konverzió + ε-conversion = ε-átalakítás | ε-konverzió + ambiguous type conversion = kétértelmű típusátalakítás | kétértelmű típuskonverzió + implicit conversion = implicit átalakítás | implicit konverzió conversion = konverzió conversion constructor = átalakító konstruktor conversion of binary to decimal = átalakítás binárisból decimálisba conversion of pointer to class = osztály-mutató konverzió conversion of representations = ábrázolások átalakítása conversion operator = átalakító operátor | konverziós operátor conversion rate = áttérési arány

72

conversion to normal form = normál formára hozás conversion to relational algebra = átfordítás relációs algebrába convert = átalakít | konvertál converted = konvertált | átalakított converted to ceiling = felső egészre konvertált converting case = kis- és nagybetűs átalakítás convex = konvex convex combination = konvex kombináció convex combination of points = pontok konvex kombinációja convex function = konvex függvény convex hull = konvex burok convex layer = konvex réteg convex polygon = konvex poligon | konvex sokszög + intersection of convex polygons = konvex sokszögek metszete convex property = konvex tulajdonság convex region = konvex tartomány convex set = konvex halmaz convex vertex = konvex csúcspont convex-hull = konvex burok conviction = meggyőződés convolution = konvolúció + cyclic convolution = konvolúció + multidimensional convolution = többdimenziós konvolúció + negacyclic convolution = negaciklikus konvolúció convolution theorem = konvolúciós tétel convolutional = konvolúciós convolutional code = konvolúciós kód convoy effect = konvoj-hatás cookie = süti <az internetes honlapok által a számítógépünkön hagyott kicsi adatcsomagok> Cook-Levin theorem = Cook─Levin-tétel cooling = hűtés Coons patch = Coons-folt cooperating processes = együttműködő folyamatok cooperation = együttműködés cooperation protocol = együttműködési protokoll cooperative caching = együttműködő gyorsítótár cooperative environment = kooperatív környezet

Cooperative File System (CFS) = együttműködő fájl rendszer cooperative multitasking = együttműködésre alapozott multitasking | több együttműködő task egyidejű végrehajtása cooperative scheduling = együttműködésre alapozott ütemezés | kooperatív ütemezés cooperative system = kooperatív rendszer coordinate = koordináta + absolute coordinate = abszolút koordináta + barycentric coordinate = baricentrikus koordináta + cylindrical coordinate = henger koordináta + local coordinate = lokális koordináta + normalized homogenous coordinate = normalizált homogén koordináta + polar coordinate = polar koordináta + spatial coordinate = térbeli koordináta + spherical coordinate = gömbi koordináta + texture coordinate = textúra koordináta coordinate geometry (COGO) = koordinátageometria coordinate ring = koordináta-gyűrű coordinate system = koordinátarendszer + Cartesian coordinate system = Descartes koordinátarendszer + device coordinate system = eszközkoordinátarendszer + model coordinate system = modellezési koordinátarendszer + spherical coordinate system = gömbi koordinátarendszer + world coordinate system = világ koordinátarendszer coordinate transformation = koordináta transzformáció coordinated check-pointing = koordinált ellenőrző pont készítése coordinates = koordináták + polar coordinates = polárkoordináták coordination = koordinálás coordination model = együttműködési modell coordination-based distributed system = együttműködés alapú elosztott rendszer COP (component-oriented programming) = komponensorientált programozás | komponenselvű programozás coplanar = egysíkú

73

copper = réz coprime = relatív prím coprocessor = segédprocesszor | koprocesszor copy = másolás | másol | másolat + default copy constructor = alapértelmezett másoló konstruktor + template copy constructor = sablon másoló konstruktor + memberwise copy = tagonkénti másolás + reference counting copy = hivatkozásszámlálós másolás copy assignment = másoló értékadás copy constructor = másoló konstruktor copy editing = olvasószerkesztés copy instruction = másoló utasítás copy requirement = másolási megkötés copy semantics = másolási szemantika copy-back = visszamásolás copying a string = sztring másolása copying function = másoló függvény copy-on-write = másolás íráskor copy-on-write mechanism = másolás íráskor mechanizmus copy-paste = másolás-beillesztés copyright = szerzői jog CORBA (Common Object Request Broker Architecture) = CORBA (Átalános Objektum-Kérés Közvetítő Architektúra) <elosztott rendszer objektumainak együttműködését biztosító szabvány> cordless phone = vezeték nélküli telefon core = mag core business practice = üzleti alaptevékenység | üzleti gyakorlat core competencies = vállalkozás alap-képességei | alap-kompetenciák core object = belső elem core of LR(1)-item = LR(1)-elem magja core process = alapfolyamat | magfolyamat | kulcsfolyamat <üzleti életben> core systems = a szervezet számára kritikus, központi rendszerek core-based tree = magalapú fa core-distance = belső távolság cornea = szaruhártya corner = sarok cornstarch = halványsárga coroutin = korutin

co-routine = inkrementális modul | párhuzamosan működő rutin | korutin corporate body = jogi személy corporate computing = vállalati informatika corporate culture = vállalati kultúra corporate database = vállalati adatbázis corporate libraries = vállalati könyvtárak corpus = korpusz | szöveganyag corpus-based = korpusz-alapú correct = helyes | korrekt correct execution = korrekt végrehajtás correct prediction (in branch processing) = helyes becslés (elágazás feldolgozásban) correcting = javító | javítás corrective maintenance = korrektív karbantartás correctness = helyesség + partial correctness = részleges helyesség | parciális helyesség + total correctness = teljes helyesség + weak total correctness = gyenge teljes helyesség correctness of a program = programhelyesség correctness of an algorithm = algoritmus helyessége correctness proof = helyesség bizonyítása corrector view = javító nézet correlated subquery = korrelált alkérdés correlation = korreláció correlation analysis = korrelációanalízis correlation coefficient = korrelációs együttható correlation immune = korrelációimmunis correlation immunity = korrelációimmunitás correlation rule = korrelációs szabály correspondence = megfelelés | megfeleltetés | összefüggés correspondence courses = levelező tanfolyamok corresponding executions = megfelelő végrehajtások corresponding messages = megfelelő üzenetek corresponding states = megfelelő állapotok corrupted data = sérült adat cortex (cerebral) = agykéreg corutin = korutin coset = mellékosztály coset leader = mellékosztály-vezető cosine = koszinusz cosine distance = koszinusz távolság cosine metric = koszinusz mérték

74

cosmic ray = kozmikus sugár cost function = költségfüggvény cost justification = költség igazolás cost matrix = költségmátrix cost of a flow = folyam költsége cost of arc (graph) = él költsége (gráfban) cost of exception = kivétel költsége | kivétel hatékonysága cost per thousand impressions = ezer megtekintésre jutó reklámköltség cost-based optimizing = költség-alapú optimalizálás cost-based plan selection = költségalapú tervválasztás cost-benefit analysis (CBA) = költség-haszon elemzés cost-benefit ratio = költség-haszon arány cost-benefit studies = költség-nyereség tanulmányok cost-effectiveness evaluation = költséghatékonyság kiértékelés cotangent = kotangens COTS (commercial of the shelf software) = COTS-szoftver | dobozos szoftver | kész szoftver countable set = megszámlálható halmaz countably infinite set = megszámlálhatóan végtelen halmaz counter = számláló counter clockwise = óramutató járásával ellentétes counter mode = számláló mód | számláló üzemmód counterclockwise = óramutató járásával ellentétes irányú counterclockwise orientation = óramutató járásával ellentétes irányítás counterexample = ellenpélda counterexample algorithm = ellenpélda algoritmus counting = számlálás | leszámlálás | összeszámlálás counting problem = leszámlálási probléma | leszámlálási feladat | összeszámlálási feladat counting semaphore = számláló szemafor counting sort = leszámláló rendezés counting-based page replacement = számlálás alapú lapcsere

country = ország count-to-infinity problem = végtelenig számolás problémája coupling = csatolás | kapcsolódás | függőség szorossága coupling = kapcsolódás coupon collector's problem = kupongyűjtési feladat coupon collector's test = kupongyűjtő teszt course map = tanulási ábra | tanulási útvonalábra courseware = oktatócsomag <oktatáshoz használt szoftver> covariance = kovariancia covariance matrix = kovariancia mátrix covariant = kovariáns cover = fedő cover of functional dependencies= funkcionális függőségek fedője coverage = fedvény | lefedettség covered edge = lefedett él covering = fedés | befedés | lefedés covering in a lattice = fedés hálóban | lefedés hálóban covering radius = fedősugár covering system = fedő rendszer | lefedő rendszer covertical = kovertikális | azonos <x>koordinátájú CP (Capacity Planning) = kapacitástervezés CPA (Certified Public Accountant) = okleveles könyvvizsgáló CPC (cost-per-click) = a hirdetésre-kattintáskor keletkező szolgáltatási költség CPFR (Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment) = szervezetközi ellátási-lánc együttműködés CPI (Common Programming Interface) = közös programfelület | közös programinterfész CPLD (Complex PLD) = összetett programozható logikai eszköz CPM (Critical Path Method) = kritikus út módszere CPT (conditional probability table) = FVT (feltételes valószínűségi tábla) CPU (central processing unit) = központi feldolgozó egység (CPU) CPU burst = CPU-löket CPU register = CPU-regiszter

75

CPU scheduler = CPU-ütemező CPU scheduling algorithm evaluation = CPUütemező algoritmus értékelése CPU utilization = processzor kihasználás | CPUkihasználás CPU-bound process = CPU-igényes (CPUkorlátos) folyamat CR (carriage return) = kocsivissza crack = feltör | feltörés cracker = programfeltörő | szoftverkalóz | számítógépes betörő | informatikai rendszerbe betörő személy cracking = védelem feltörése cradle = dokkolóegység | kézi mikrogép csatlakoztatása asztali géphez Cramer's rule = Cramer-szabály CRAMM CCTA (Risk Analysis and Management Method) = kockázatelemzési és –kezelési módszer crash = összeomlás | katasztrófa + air crash = katasztrófa crash failure = összeomlási meghibásodás crash recovery = felépülés összeomlásból crawl = csúszás | mászás crawler = csúszómászó | keresőgép CRC (Class-Responsibility-Collaboration Card) = osztály-felelősség-együttműködés kártya CRC (Cyclic Redundancy Check) = CRC (ciklikus hibaellenőrzés) CRC (Cyclic Redundancy Code) = CRC (ciklikus hibaellenőrző kód) CRC card = CRC kártya create = létrehoz create dependency = létrehozási függőség creating = létrehozás creation = létrehozás + component creation = komponens létrehozása + process creation = folyamat létrehozása creativity = kreativitás creator = létrehozó | megalkotó credit = hitel credit market = hitelpiac credit message = hitelüzenet credit-card fraud = hitelkártya-csalás credit-card payment = hitelkártyás fizetés creditibility = hitelesség creeping featurism = beszivárgó tulajdonságok

crest factor = csúcstényező crisp = éles | határozott criteria based scheduler = kritérium alapú ütemező criterion = kritérium | feltétel criterion testing = kritérium tesztelés critical = kritikus critical edge = kritikus él critical exponent = kritikus kitevő | kritikus exponens critical incident analysis = kritikus váratlan esemény elemzése critical job = kritikus feladat | kritikus tevékenység critical mass = kritikus tömeg critical path = kritikus út critical path approach = kritikus útvonal megközelítés critical path method (CPM) = kritikus út módszer critical path planning = kritikus út problémája critical path scheduling = kritikus út szerinti ütemezés critical path time = kritikus út ideje critical point = kritikus pont critical race = kritikus versenyhelyzet critical realism = kritikai realizmus critical region = kritikus szakasz | kritikus régió critical resource = kritikus erőforrás critical section of a program= program kritikus szakasza critical section problem = kritikus szakasz probléma (kölcsönös kizárás) critical signal path = kritikus jelterjedési útvonal critical situation notification = kritikus helyzet jelzése critical state = kritikus állapot critical success factor = kritikus sikertényező critical system = kritikus rendszer critical system development = kritikus rendszer fejlesztése critical system specification = kritikus rendszer specifikációja critical system transformation = kritikus rendszer transzformációja critical system verification = kritikus rendszer verifikációja

76

CRL (Certificate Revocation List) = CRL (visszavont bizonyítványok listája) CRM (Customer Relationship Management) = CRM (ügyfélkapcsolat kezelés) CRM (Customer Relationship Management) = ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer crop = levágás | nyírás | körbevágás crop marks = vágójelek cross = kereszt | keresztbe cross cast = keresztbe történő típuskonverzió cross certificate = keresztigazolás | keresztbizonyítvány cross correlation = keresztkorreláció cross edge = keresztél cross link = keresztkapcsolat cross product = keresztszorzat cross references = kereszthivatkozások cross section = keresztszelvény cross table = kereszttábla crossbar network = crossbar hálózat | kereszthálózat crossbar switch = crossbar kapcsoló | keresztkapcsoló crossbeam pointer = kereszt-mutató cross-correlation = keresztkorreláció cross-cultural communication = kultúraközi kommunikáció cross-cultural communication process = kultúraközi kommunikációs folyamat cross-cultural environment = kultúraközi környezet cross-cultural research = kultúraközi kutatás crossfade control = kereszthalkítás szabályozó crosshair = célkereszt, szálkereszt crosshair cursor = szálkereszt | célkereszt crosshatch = sraffozás cross-hatching = keresztvonalkázás crosslink = keresztlink cross-marketing = termék(csoportokon) keresztül folytatott marketing munka cross-media advertising = több médián folytatott hirdetési rendszer crossover = kereszteződés | keresztváltó | hangváltó cross-platform compatibility = platformok közötti kompatibilitás cross-platform design = felületek-közti | keresztplatformos tervezés

cross-point switch = kereszt-rudas kapcsoló cross-post = postázás több hírcsoportba cross-reference = kereszthivatkozás cross-tab = kereszttáblázat cross-tabulation = kereszttáblázat crosstalk = csavart érpáron adatfolyam-ütközés cross-validation = kereszt-validálás crossword puzzle = keresztrejtvény CRT (Cathode Ray Tube) = CRT (katódsugárcső) CRT display = katódsugárcsöves megjelenítő CRUD (Create-Report-Update-Delete) = CRUD (létrehoz-beszámol-frissít-töröl) <4 fő adatbázis tevékenység> cryptanalysis = titkosítás vizsgálata cryptographic seal = titkosító pecsét cryptography = titkosítás tudománya | kriptográfia C-style = C-stílus C-style allocation = C-stílusú memóriafoglalás C-style cast = C-stílusú konverzió C-style error handling = C-stílusú hibakezelés C-style function and algorithm = C-stílusú függvény és algoritmus C-style string = C-stílusú karakterlánc CT Communication Technology = kommunikációs technológia CTCP (client to client protocol) = CTCP (klienskliens protokoll) CTO Chief Technology Officer = a számítógépes rendszerekért felelős technikai vezető CTR = lásd Click-Through Rate CTS (Clear To Send) = CTS (adásra kész) CTS Carpal Tunnel Syndrome = ínhüvelygyulladás <adatbevitel, ergonómia> CUA Common User Access = közös felhasználói hozzáférés cube = kocka | köb cube map = kocka térkép (textúrázásnál) cube mapping = kocka leképezés cube operator = kockaművelet cube root modulo <m> = köbgyök modulo <m> cube texture map = kocka textúra térkép cubes | sum of consecutive = egymást követő egész számok köbének összege cubic = harmadfokú | köb | harmadfokú görbe | kocka alakú

77

cubic character = kubikus karakter cubic curve = harmadfokú görbe cubic equation = harmadfokú egyenlet cubic spline = harmadfokú spline | köbös szplájn + natural cubic spline = természetes köbös szplájn cubic surface = harmadfokú felület cuboid = részkocka cue card = magyarázó téglalap | magyarázó ablakocska cultural development = kulturális fejlődés cumulative = halmozott | halmozódó | kumulálódó | kumulatív cumulative distribution = kumulatív eloszlásfüggvény cumulative learning = kumulatív tanulás cumulative probability density = valószínűségi sűrűségfüggvény curbing code bloat = kódfelfúvódás CURE (Clustering Using Representatives) = CURE (klaszterezés reprezentáló elemek segítségével) current = áram | aktuális + alternating current = váltakozó áram current directory = aktuális könyvtár | aktuális katalógus current instance = kurrens előfordulás | aktuális előfordulás current loop = áramhurok current prefix = aktuális prefix current spike = áramtüske | áramlökés current state = aktuális állapot current-best-hypothesis = pillanatnyilag-legjobb hipotézis current-file-position pointer = aktuális fájlpozíció mutatója | fájlpointer curriculum development = tananyag-fejlesztés curried notation = körrizett jelölés currying = körrizés <függvényátalakítási módszer> cursor = kurzor + block cursor = téglalap alakú kurzor cursor key = kurzormozgató billentyű curvature = görbület + Gaussian curvature = Gauss-féle görbület curve = görbe + Bézier curve = Bézier-görbe curve fitting = görbeillesztés

curve generator = görbe generátor cusp = oszkuláló pont | fordulópont customer access = ügyfélhozzáférés customer behavior = ügyfélmagatartás customer centered web design = ügyfélközpontú weblaptervezés customer experience = vásárlói tapasztalat customer loyalty = vevő loyalitása | márkahűség customer profile = vevő-profil customer registration = vevő-regisztráció <adatbázisban> customer relations = vevőkapcsolatok customer relationship management (CRM) = ügyfélkapcsolat kezelés (CRM) customer relationship management (CRM) outsourcing = ügyfélkapcsolat-kezelés kihelyezése customer relationships = ügyfélkapcsolatok customer retention = ügyfelek megtartása customer service = ügyfélszolgálat customer support = vásárló-támogatás | vásárló támogatása customer-centered retailing = vevőközpontú kiskereskedelem customer-oriented = ügyfélközpontú | ügyfélorientált customizability = beállíthatóság | testreszabhatóság customization = termék/szolgáltatás egyedivé tétele | termék/szolgáltatás testreszabása customize = beállít customized = testre szabott customized product = egyedi igényre szabott termék cut = vágás | kivágás cut and paste = kivágás és beillesztés cut edge = elvágó él cut operation = vágás művelet cut scene = részek vagy felvonások közötti átvezetések cut set = elvágó halmaz cut vertex = elvágó csúcs cutoff frequency = vágási frekvencia cutoff test = vágási teszt cutset = vágóhalmaz cutset conditioning = vágóhalmaz feltételezés cuts-only editing = csak vágást használó szerkesztési mód

78

cutting = vágás cutting off = vágás CUU (Conference on Universal Usability) = CUU (általános felhasználhatósági konferencia) CV (curriculum vitae) = önéletrajz CVS Computer Vision Syndrome = a katódsugárcső okozta fejfájás, szemkifáradás és más problémák összefoglaló neve CW (contention window) = CW (versengési ablak) CWA (Closed World Assumption) = CWA (zárt világ feltételezése) CWM (Common Warehouse Metamodel) = CWM (általános adattárház metamodell) cyan = cián | türkizkék cyber- = kibercyber ethics = kibernetika cyber society = kibertársadalom cyber space = kibertér cyberCash = készpénz-helyettesítő megoldás cyberchondria (cyber hipochondria) = kiberhipochondria cyberglove = adatkesztyű | kiberkesztyű cybergold = készpénzes fizetést helyettesítő megoldás cyberlawyer = kiberügyvéd cyberlife = kiberélet cybernaut = kibernauta cybernetics = kibernetika cybersex addiction = kiberszex-függőség cyberspace = kibertér cyberspace = kibertér CYC = CYC <ontológia témájú projekt> CycL (Cyc Language) = CycL <ontológia-leíró nyelv> cycle = kör | ciklus + undirected cycle = irányítatlan kör cycle button = ciklikus kiválasztó gomb cycle free = körmentes cycle in a random permutation = ciklus véletlen permutációban cycle in a sequence = ciklus sorozatban + detection of cycle in a sequence = sorozatban lévő ciklus felismerése cycle index = körindex | ciklusindex cycle lemma = ciklikus lemma cycle length = ciklushossz | kör hossza

cycle of a graph = gráf egy köre cycle of a permutation = permutáció ciklusa cycle structure of a permutation = permutáció ciklusszerkezete cycle-free grammar = ciklusmentes nyelvtan cycles per second = ciklus/másodperc cyclic = ciklikus cyclic binary code = ciklikus bináris kód cyclic code = ciklikus kód cyclic convolution = ciklikus konvolúció cyclic decomposition = ciklikus felbontás | ciklikus dekompozíció cyclic Gray code = ciklikus Gray-kód cyclic group = ciklikus csoport cyclic monoid = ciklikus monoid cyclic ordering = ciklikus rendezés cyclic permutation = ciklikus permutáció cyclic product = ciklikus szorzat cyclic product code = ciklikus szorzatkód cyclic redundancy check (CRC) = ciklikus hibaellenőrzés (CRC) Cyclic Redundancy Check (CRC) = ciklikus redundancia ellenőrzés (CRC) cyclic redundancy code (CRC) = ciklikus ellenőrző kód (CRC) cyclic rotation = ciklikus elforgatás cyclic shift = ciklikus eltolás cyclic shift method = ciklikus eltolási módszer cyclic solution = ciklikus megoldás cycling = ciklizálás cycling of simplex algorithm = szimplex algoritmus ciklizálása cyclomatic complexity = ciklomatikus bonyolultság cyclotomic = körosztási cyclotomic coset = körosztási mellékosztály cyclotomic decomposition = ciklotomikus felbontás cyclotomic field = körosztási test cyclotomic polynomial = körosztási polinom cyclotomy = körosztás cylinder = henger | cilinder <mágneslemez adott fejpozícióban elérhető adatai> cylinder block = cilinder-blokk cylinder group = cilindercsoport cylindric = hengeres cylindrical = hengeres cylindrical coordinate = henger koordináta

79

Cyrillic = cirill CS (chip-select) = lapka kiválasztó-jel CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning) = CSCL (számítógéppel támogatott együttműködő tanulás) CS-controlled write = lapkakiválasztással vezérelt írás | CS-vezérelt írás CSCW (Computer-Supported Cooperative Work) = CSCW (számítógéppel támogatott együttműködő munka) CCS (Common Communication Support) = egységes kommunikációs támogatás CSF (Critical Success Factors) = üzletmenet szempontjából kritikus mutatók/tényezők <elemzés> | kritikus sikertényezők módszere CSG (Constructive Solid Geometry) = CSG (konstruktív tömörtest geometria) CSMA (Carrier Sense Multiple Access) = CDMA (vivőérzékeléses többszörös hozzáférés) CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) = CSMA/CA (vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközéselkerüléssel) CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) = CSMA/CD (vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközésérzékeléssel) CSME (Computer-Supported Meeting Environments) = CSME (számítógéppel támogatott találkozási környezet) CSMR (Computer-Supported Meeting Rooms) = CSMR (számítógéppel támogatott találkozási helyszínek) CSP (constraint satisfaction problem) = CSP (korlát-kielégítési probléma) CSPEC Control Flow Specification = vezérlési folyamatspecifikáció CSS (cascading style sheets) = CSS (egymásba ágyazható stíluslapok | rangsorolt stíluslapok) D link (description link) = leírás csatolás <például képhez> D/A converter = D/A konverter | digitális-analóg átalakító DA (digital audio) = DA (digitális hang) DAB (digital audio broadcasting) = DAB (digitális műsorszórás)

dab = festékfolt DAC (digital-to-analog converter) = digitálisanalóg átalakító dactyl = daktilus daemon = démon | rendszerfolyamat + rendezvous daemon = randevú démon | találkozás démon + rendezvous router daemon = randevúútválasztó démon + transaction daemon = tranzakció démon dag (directed acyclic graph) = ikg (irányított kört nem tartalmazó gráf) daily keying element = titkos kód napi kulcsa daisy chain = fűzött jelvezetés daisy chain interrupt priority = láncolt megszakítás prioritás | láncolásos fontossági sorrend | láncolásos elsőbbségi sorrend daisy-chained arbiter = láncolt vonalas döntő daisy-chained arbiters = láncolt vonalas döntő damage = veszteség damage assessment = veszteség felmérése damage limitation = veszteség korlátozása damping factor = csillapító tényező dancing links = táncoló élek dangling = gazdátlan | bolyongó dangling pointer = lógó mutató | érvénytelen mutató dangling reference = gazdátlan hivatkozás dangling tuple = lógó sor | érvénytelen sor dark = sötét dark map = sötétség térkép dark mapping = sötétség leképzés darken = sötétít darkness = sötétség DARPA (defense advanced research projects agency) = DARPA (fejlett védelmi kezdeményezések kutatóirodája) <amerikai katonai kutató szervezet> Dartmouth workshop = dartmouth-i munkatalálkozó DARTS Design Method for Real-Time Systems = valós idejű rendszerek tervezési módszertana dash = kötőjel | vonal dashed = szaggatott dashed line = szaggatott vonal DAT (digital audio tape) = DAT (digitális hangszalag)

80

data = adat + biomedical data = orvostudományi adatok + categorical data = kategória típusú adat + complex structure-valued data = összetett struktúraértékű adat + continuous media data = folytonos médiaadat + dense data = sűrű adat + dirty data = piszkos adat + financial data = pénzügyi adatok + genome data = génállomány adatok + geographic data = földrajzi adat + incomplete data = nem teljes adatok + inconsistent data = inkonzisztens adat + legacy data = örökölt adat + market-basket data = bevásárlókosár-adat | vásárlói kosár adat + metadata = {BE} adatok az adatokról | metaadatok + multidimensional data = többdimenziós adat + multimedia data = multimédia adat + noisy data = zajos adat + object-oriented data = objektumorientált adat + operational data = operatív adat + relational data = relációs adat + semi-structured data = félig strukturált adatok + sequence data = szekvenciális adat + shared data = osztott adatok + sparse data = ritka adat + spatial data = térbeli adat | téradat + structured data = strukturált adat + temporal data = időbeli adat + test data = ellenőrző adat | tesztadat + training data = tanuló adat + uncommitted data = nem véglegesített adatok + unstructured data = strukturálatlan adat + validation data = validációs adat + variable-length data = változó hosszú adatok + per-object data = objektumszintű adat + per-type data = típusszintű adat data abstraction = adatabsztrakció data access level = adathozzáférési réteg data acquisition = adatnyerés

data acquisition system = adatgyűjtő rendszer data administration = adatok kezelésének eljárásrendszere/szabályai data aggregation = adatösszesítés | adataggregáció data analysis = adatelemzés data archaeology = adatrégészet data association = adattársítás data bank = adatbank data base management system (DBMS) = adatbáziskezelő rendszer + hierarchical DBMS = hierarchikus adatbáziskezelő rendszer + relational DBMS (RDBMS) = relációs adatbáziskezelő rendszer data bit = adatbit data block = adatblokk data bus = adatbusz data cache = adat gyorsító tár | adat-elérés gyorsító tár data capability = adatkapacitás data capture = adatnyerés data centered program understanding = adatközpontú program-megértés data channel = adatcsatorna data characterization = adatkarakterizáció data cleaning = adattisztítás <tartalmi> data cleansing = adattisztítás data coherence = adat-koherencia | adatok összefüggősége data collection = adatgyűjtés data communication = adatátvitel | adatcsere | adatkommunikáció | adatközlés data communication equipment = adatátviteli berendezés | adatkommunikációs berendezés data compaction = adattömörítés data comparison = adatösszehasonlítás data complexity = adatbonyolultság data compression = adattömörítés data concentration method = adattömörítési módszer data conflict = adat-konfliktus data connection model = adatkapcsolati modell data consistency = adatkonzisztencia data conversion = adatkonverzió data cube = adatkocka data declaration = adatdeklaráció data definition = adatdefiníció

81

data definition language (DDL) = adatleíró nyelv data degradation = adat leromlása data delivery = adatkézbesítés | adattovábbítás data demand = adatkérés data dependencies graph (DDG) = adat függőségi gráf data description language = adatleíró nyelv data dictionary = adatszótár data discrimination = adatdiszkrimináció data dispersion = adatszóródás data dredging = adatkotrás data driven design = adatvezérelt tervezés data driven execution = adatvezérelt végrehajtás data element = adatelem data encryption = adattitkosítás | adatkódolás Data Encryption Standard (DES) = adattitkosítási szabvány data entry = adatbevitel data evolution = adatevolúció data exchange = adatcsere data file = adatfájl | adatállomány data flow = adatáram | adatfolyam data flow analysis = adatáram-elemzés data flow graph = adat-áram gráfja data format = adatformátum data forwarding = adat előreküldés data frame = adatkeret data generalization = adatáltalánosítás data handling = adatkezelés data hazard = adat hazárd data hierarchy = adathierarchia data hold time = adat tartási idő data import = adat import data independence = adatfüggetlenség data integration = adategyesítés | adatintegráció data integrity = adatintegritás data item = adattétel data level = adatszint data link control protocol = adatkapcsolati protokoll data link layer = adatkapcsolati réteg data loss = adatvesztés data manager = adatkezelő data manipulation = adatmanipuláció | adatváltoztatás data manipulation instruction = adatmódosító utasítás

data manipulation languae = adatmanipulációs nyelv data manipulation language (DML) = adatmanipulációs nyelv (DML) data market = adatpiac data media = adathordozó data mediation = adatközvetítés data member = adattag data migration = adatvándorlás data mining = adatbányászat + active data mining = aktív adatbányászat + ad hoc data mining = ad hoc adatbányászat + audio data mining = hallásra támaszkodó adatbányászat + distributed data mining = osztott adatbányászat + incremental data mining = inkrementális adatbányászat + on-line data mining = on-line adatbányászat + spatial data mining = téradatbányászat + visual data mining = látásra támaszkodó adatbányászat data mining application = adatbányászati alkalmazás data mining engine = adatbányászmotor data mining primitives = adatbányászó primitívek data mining query language (DMQL) = adatbányászati lekérdezőnyelv (DMQL) data mining system = adatbányászati rendszer data mining technique = adatbányászati technika data model = adatmodell + hierarchical data model = hierarchikus adatmodell + network data model = hálós adatmodell + multidimensional data model = többdimenziós adatmodell + object-relational data model = objektumrelációs adatmodell + relational data model = relációs adatmodell data modeling = adatmodellezés data name rationalization = adat nevének ésszerűsítése data output = adat kimenet data packet = adatcsomag

82

data parallel architecture = adatpárhuzamos architektúra data parallel languages = adatpárhuzamos nyelvek data parallelism = adatpárhuzamosság data pattern = adatminta data preprocessing = adatok előfeldolgozása data processing = adatfeldolgozás data processing system = adatfeldolgozó rendszer data protection = adatvédelem data provider = adatszolgáltató data quality = adatminőség data record = adatrekord data reduction = adatcsökkentés data reengineering = adat újratervezése data replication = adattöbbszörözés data repository = adatraktár data security = adatbiztonság data security = adatbiztonság data segment of memory = memória adatszegmense data selection = adatkiválasztás data set = adathalmaz data setup time = adat előkészítési idő data sheet = adatlap data source = adatforrás data staging area (DSA) = adatérkeztető terület (DSA) data state space = adat állapot tér data storage = adattároló data store = adattároló data stream = adatáram data stream analysis = adatfolyam-elemzés data structure = adatszerkezet data structures for graphs = adatszerkezetek gráfokra data tokens = adat token data tomb = adattemető data transfer = adatátvitel data transfer Instructions = adatmozgató utasítások data transformation = adat-transzformáció data transmission = adatátvitel data type = adattípus data unit = adategység data user = adatfelhasználó data view = adatmegjelenítés

data visualization = adatvizualizáció data warehouse = adattárház data-array = adattömb database = adatbázis + active database = aktív adatbázis + biometric database = biometrikus adatbázis + conceptual database = fogalmi adatbázis + distributed database = osztott adatbázis | elosztott adatbázis + DNA database = DNS adatbázis + federated database = adatbázis-szövetség + fuzzy database = fuzzy adatbázis + genome database = génállomány-adatbázis + geographical database = földrajzi adatbázis + heterogenous databases = heterogén adatbázisok + hippocratic database = hippokratészi adatbázis + inconsistent database = inkonzisztens adatbázis + inductive database = induktív adatbázis + knowledge database = tudásadatbázis + legacy database = örökölt adatbázis + main memory database = központimemóriabeli adatbázis + mobile database = mobil adatbázis + monolithic database = monolitikus adatbázis + multimedia database = multimédia adatbázis + object-oriented database = objektumorientált adatbázis + object-relational database = objektumrelációs adatbázis + operational database = operatív adatbázis + plan database = tervadatbázis + real-time database = valósidejű adatbázis + relational database = relációs adatbázis + semi-structured database = félig strukturált adatbázis + patial database = téradatbázis + statistical database = statisztikai adatbázis + temporal database = időbeli adatbázis + text database = szöveges adatbázis + time-series database = idősor-adatbázis + transactional database = tranzakciós adatbázis

83

+ virtual database = virtuális adatbázis + Web database = webadatbázis + XML database = XML-adatbázis + bibliographic database = bibliográfiai adatbázis | irodalmi adatbázis database address space = adatbázis címterület database administration = adatbázis adminisztráció database administrator = adatbázisadminisztrátor | adatbázis-rendszergazda database application = adatbázis-alkalmazás database design = adatbázis-tervezés database disaster = adatbázis katasztrófa database federation = adatbázis-szövetség database file-based access control = adatbázis állomány alapú hozzáférés vezérlés database management system = adatbázis-kezelő rendszer database modeling = adatbázis-modellezés database procedure = adatbázis-eljárás database quality = adatbázisminőség database query language = adatbázis lekérdezőnyelv database record = adatbázisrekord database records = adatbázis-bejegyzések database schema = adatbázisséma database snapshot = adatbázis pillanatfelvétel database support = adatbázis-támogatás database system = adatbázisrendszer database systems = adatbázisrendszerek database technologies = adatbázis-technológiák database tools = adatbáziseszközök database-centered system = adatbázis-központú rendszer data-centered interface = adat-központú felhasználói/kezelői felület data-definition language (DDL) = adatdefiníciós nyelv (DDL) data-driven = adatvezérelt data-driven error = adat-vezérelt hiba data-driven reasoning = adatvezérelt következtetés data-encryption standard = adattitkosítási szabvány dataflow = adatfolyam data-flow analysis = adatfolyam elemzés dataflow architecture = adatfolyam architektúra data-flow diagram = adatfolyam diagram

dataflow diagram = adatfolyam diagramm data-flow graph = adatfolyam gráf data-flow model = adatfolyam modell dataglove = adatkesztyű <háromdimenziós beviteli eszköz> datagram = adatcsomag <továbbítható információ egysége> datagram service = datagram szolgáltatás datagram subnet = datagram alhálózat data-lock-out flip-flop = reteszelt működésű, kettős élvezérlésű/adatkizáró flip-flop Datalog = Datalog Datalog rule = Datalog szabály data-manipulation language (DML) = adatmanipulációs nyelv (DML) data-movement instruction = adatmozgató utasítás data-parallel pipeline system = adatpárhuzamos futószalagrendszer datapath = adatút datasets = adathalmazok datastore = adattár datatransfer = adatátvitel date = dátum + expiration date = lejárati dátum date field = dátumot tartalmazó input mező date rate = adatsebesség date types = dátumtípusok dative case = részeshatározó eset Davis-Putnam algorithm = DavisPutnam algoritmus day-in-the-life study = napi tevékenységek tanulmányozása daylight = nappali fény dB (decibel) = dB (decibel) <csillapítás vagy erősítés mértékegysége> DBA (DataBase Administrator) = DBA (adatbázis-adminisztrátor) | DBA (adatbázisrendszergazda) dBase = dBase <programnyelv> DBDS (Document Based Distributed System) = DBDS (dokumentumalapú osztott rendszer) DBMS Data Base Management System = adatbáziskezelő-rendszer DBSCAN (Density-Based Clustering of Application with Noise) = DSBSCAN (zajos alkalmazások sűrűség alapú térbeli klaszterezése)

84

DC (digital circuit) = DC (digitális áramkör) DC (Direct Current) = egyenáram (DC) DC balance = egyenáramú egyensúly (DC egyensúly) DC coefficient (of a transform) = egyenáramú összetevő | a nulla frekvenciához tartozó összetevő | az állandó tag (egy transzformációnál) DC fanout = egyenáramú terhelhetőség | DC terhelhetőség DC load = egyenáramú terhelés | DC terhelés DC noise margin = egyenáramú zajhatár | DC zajhatár DCAS (Disctributed Collaborative and Adaptive Sensor Network) = DCAS (elosztott együttműködő és adaptív szenzor hálózat) DCE (Distributed Computing Environment) = DCE (osztott számítási környezet) DCF (Distributed Coordination Function) = DCF (elosztott koordináló tevékenység) DCF Inter-frame Space (DIFS) = DCF keretek közötti időköz DCI (display control interface) = DCI (képernyővezérlő felület) DCOM (Distributed Component Object Model) = DCOM (osztott komponens-objektum modell) DCP (Disaster Recovery Plan) = katasztrófa utáni helyreállítási terv DCT (Discrete Cosine Transform) = DCT (diszkrét koszinusz transzformáció) DDA (Digital Differential Analysator) = DDA (digitális differenciális analizátor) DDC (display data channel) = DDC (képernyő adatcsatorna) DDL (Data Definition Language) = adatdefiníciós nyelv DDL-processor = DDL-feldolgozó DDNS (Dynamic Domain Name Service) = DDNS (dinamikus körzetnév/tartománynév szolgáltatás) DDR-DRAM (double-data-rate synchronous DRAM) = duplázott adatsebességű szinkron DRAM | DDR-DRAM De Bruijn cycle = De Bruijn ciklikus sorozat De Bruijn network = De Bruijn-hálózat De Bruijn torus = De Bruijn-tórusz

de facto standard = ténylegesen létező szabvány | funkcionáló szabvány de jure standard = jogilag létező szabvány De Morgan’s rules = De Morgan szabályok deactivate = deaktivál | kikapcsol dead end problem = zsákutca probléma dead key = halott gomb | beragadt billentyű dead time = holtidő dead value = holt érték | nem használható érték dead-letter box = kézbesíthetetlen levelek ládája deadline = határidő deadlock = holtpont + avoidance of deadlock = holtpont elkerülése + detection of deadlock = holtpont felderítése + handling methods for deadlock = holtpontkezelési módszerek + necessary conditions for deadlock = holtpont szükséges feltételei + prevention of deadlock = holtpont megelőzése + recovery from deadlock = holtpont felszámolása + resource allocation = erőforrás-kiosztás] deadlock detection = holtpontérzékelés deadlock freedom = holtpontmentesség deadlock management = holtpontkezelés deadlock prevention = holtpont-megelőzés deadlock resolution = holtpontfeloldás deadlock-free routing = blokkolásmentes útvonalválasztás deallocate array = tömb felszámolás deallocation = elhelyezés megszüntetése deallocation of objects = objektumok felszabadítása death = holt | nem használható death certificate = halotti bizonyítvány death name = nem használható név death object = nem használható objektum de-authentication = hitelesítés visszafejtése | azonosítás visszafejtése | azonosítás ellenőrzése debit card = számlához kötött kártya debriefing = oktatást lezáró összefoglalás debug = ellenőrzés és hibakeresés debugger = hibakereső | hibakereső rendszerprogram | nyomkövető

85

debugging = hibakeresés | hibajavítás debugging process = belövési folyamat DEC Digital Equipment Corporation = DEC gyártó cég decade counter = decimális számláló | BCD számláló | 10-es számláló decal = matrica | levonókép decaling = matricázás decay = csökkenés | fogyás | lecsengés decentralization = decentralizáció decibel (dB) = decibel <csillapítás vagy erősítés mértékegysége> decidability = eldönthetőség decidable = eldönthető decimal = tizedes | decimális | 10-es számrendszerbeli decimal arithmetic = decimális aritmetika decimal code = decimális kód decimal computer = decimális számítógép decimal constant = decimális állandó decimal decoder = decimális dekódoló decimal digits = tízes számjegyek decimal fraction = tizedes tört + history of decimal fractions = decimális törtek története decimal notation = decimális jelölés decimal number system (radix ten number system)= decimális számrendszer (10-es alapú számrendszer) decimal point = tizedespont decimal to binary conversion = decimális-bináris konverzió | decimálisból binárisba való átalakítás decimated subsequence = decimált részsorozat decimation = decimáció | leosztás decision = döntés + one-shot decision = egy-dobásos döntés | egylépéses döntés + rational decision = racionális döntés + sequential decision = szekvenciális döntés + unbiased decision = elfogulatlan döntés decision analysis = döntés elemzés decision analyst = döntéselemző szakember decision by an algorithm = döntés algoritmussal decision list = döntési lista decision maker = döntéshozó decision making = döntéshozatal decision network = döntési háló

decision node = döntési pont, csúcspont decision problem = döntési probléma | eldöntési probléma decision stump = döntési törzs decision support = döntéstámogatás decision support system (DSS) = döntéstámogató rendszer (DSS) decision support systems = döntéstámogató rendszer decision table = döntési tábla decision theory = döntéselmélet decision tree = döntési fa decision tree analysis = döntési fa elemzés decision tree prunning = döntésifa-metszés decision under uncertainty = bizonytalanság melletti döntés decision-making = döntéshozás + decision-making processes = döntéshozási folyamatok + decision-making support = döntéstámogatás + decision-making support system (DSS) = döntéstámogató rendszer decision-theoretic system = döntéselméleti rendszer declarable = deklarálható declaration = deklaráció + class declaration = osztálydeklaráció + function declaration = függvénydeklaráció + forward declaration = előzetes deklaráció declarative = deklaratív | kijelentő | állító declarative bias = deklaratív elfogultság declarative graphics system = deklaratív grafikus rendszer declarative language = deklaratív nyelv declarative security = leíró biztonság declarativism = deklaratívizmus declare section = deklarációs rész decoder = dekóder decoding = dekódolás decoding algorithm = dekódoló algoritmus decoding error = dekódolási hiba decoding function = dekódoló függvény decoding glitches = dekódolási tranziens decomposed state assignment = dekomponált állapot-hozzárendelés | szétbontott állapothozzárendelés

86

decomposed state machine = dekomponált (szétbontott) állapotgép decomposition (of plans) = felbontás (terv dekomponálása) decomposition = felbontás | dekompozíció + functional decomposition = funkcionális felbontás | funkcionális dekompozíció decomposition of relations = relációk felbontása | relációk szétvágása decomposition problem = dekompozíciós probléma decompress = kitömörít decompression = kitömörítő decorated binary trees = feldíszített bináris fák decorator design pattern = díszítő tervezési minta decorrelated values = korrelálatlan értékek decoupled architecture = szétcsatolt architektúra | leválasztott architektúra decoupled hybrid dataflow architecture = szétcsatolt hibrid adatfolyam architektúra | leválasztott hibrid adatfolyam architektúra decoupling capacitor = leválasztó kondenzátor decreasing = csökkenő decrement = csökkent decrement operator = csökkentő operátor Dedekind sum = Dedekind-összeg + generalized Dedekind sums = általánosított Dedekind-összegek dedicated = kizárólagos | dedikált dedicated control channel = megkülönböztetett vezérlőcsatorna deducing = levezetés + template argument deducing = sablonparaméter levezetése deducing template argument = sablonparaméter kikövetkeztetés deduction (logical inference) = dedukció (logikai következtetés) | következtetés (logikai következtetés) deduction theorem = dedukciós tétel deductive database = deduktív adatbázis deductive synthesis = deduktív szintézis Deep Blue = Deep Blue <nevezetes sakkprogram> deep link = mély link <közvetlenül egy honlap aloldalára mutató hivatkozás> deep linking = mélylinkelés

de-esser = SZ hang csillapító default = alapértelmezett | alapérték | alapértelmezés default argument = alapértelmezett paraméter default argument value = alapértelmezett paraméter-érték default comparison = alapértelmezett összehasonlítás default constructor = alapértelmezett konstruktor default copy constructor = alapértelmezett másoló konstruktor default gateway = alapértelmezett átjáró default initialization = alapértelmezett kezdeti értékadás default logic = default logika | alapértelmezéses logika default reasoning = default következtetés | alapértelmezésen alapuló következtetés default router = alapértelmezett útválasztó default template argument = alapértelmezett sablonparaméter default transition = alapértelmezett átmenet default value = alapértelmezett érték default value = default érték | alapértelmezés szerinti érték defect = hiány | defektus | hiba | belső hiba <programkódban levő hiba> defect detection = hiányosság felismerése defect of a set = halmaz defektusa defect testing = hiányosság tesztelés defect tracking = hiányosság követés defective = hibás | hiányos defensive programming = defenzív programozás deferred = késleltetett deferred constant = halasztott konstans deferred procedure call = késleltetett eljáráshívás deferred remote procedure call = késleltetett RPC deferred synchronous request = késleltetett szinkronkérés | halasztott szinkronkérés deficiency = hiány definable = meghatározható defined = definiált defined symbol = definiált szimbólum definite = határozott | definit definite clause = definit klóz | határozott klóz definite clause grammar (DCG) = definit klóz nyelvtan (DCG)

87

definite sum = határozott összeg definition (logical) = definíció (logikai) definition = definíció + circular definition = ciklikus definíció + class definition = osztálydefiníció + function definition = függvénydefiníció + namespace definition = névtérdefiníció + reaching definition = elérhető definíció definition of constant = konstansdefiníció definition of randomness = véletlenség definíciója | véletlenség meghatározása definition of virtual function = virtuális függvény definíciója deflation = defláció | leeresztés | leengedés deflection = eltérítés deflection angle = eltérítési szög deformable matching = deformációs illeszkedés deformation = deformáció defragmentation = töredezettség-mentesítés defringe = beleolvasztás | defringe = szegélyek elmosása defuzzification = defuzzifikálás <fuzzy következtetés eredményéből valós kimeneti érték generálása> deg (degree) = fsz (fokszám) degeneracy = degeneráció | degeneráltság degeneracy of linear program = lineáris programozás i feladat degeneráltsága degenerate = degenerált | elfajult degenerate binary tree = degenerált bináris fa degenerate differential equation = degenerált differenciálegyenlet degenerate hypergeometric series = degenerált hipergeometrikus sor degree = fok | fokszám degree heuristic = fokszám heurisztika degree of a node = csúcs foka degree of a polynomial = polinom foka degree of a vertex = csúcs foka degree of belief = hiedelem mértéke | meggyőződés mértéke degree of complexity = bonyolultság foka degree of design = design foka degree of freedom = szabadságfok + effective degree of freedom = effektív szabadságfok degree of multiprogramming = multiprogramozás foka

degree of superscalarity = szuperskalaritás foka <kibocsátási ráta> degree of truth = igazság mértéke degree sequence = fok-sorozat | fokszámsorozat deinterlace = átszövés | megszüntetés Dekker’s algorithm = Dekker-algoritmus Delaunay triangulation = Delaunayháromszögesítés Delaunay-triangles = Delaunay-háromszögek delay = késedelem | késleltetés + connection establishment delay = összeköttetés-létesítési késleltetés + minimum delay noticed = legkisebb észlelt késleltetés + play-out delay = lejátszási késleltetés + transit delay = átviteli késleltetés delay distortion = késleltetési torzítás delay element = késleltető elem delay line = késleltető vonal | késleltető művonal delay path = késleltető út delay slot = késleltetési rés <elágazásoknál> delayed branch = késleltetett elágazás delayed copy = késleltetett másolat delayed transaction = késleltetett tranzakció delayed-reinforcement learning = késleltetett megerősítéses tanulás delayed-write policy = késleltetett írás módszere delaying decision = döntés késleltetése delegation = delegáció | továbbítás | megbízás | delegálás | jogátruházás delete = töröl delete element from sequence = elem törlése sorozatból delete list (in STRIPS) = törlési lista <STRIPS módszerben> delete operator = törlési művelet deleted interpolation smoothing = törölt interpolációs simítás deleting = törlés | elhagyás deletion anomaly = törlési anomália deletion stub = törlési csonk deliberate layer = modellező réteg deliberative agent = deliberatív ágens delimited search = adatbevitel befejezése utáni keresés delimiter = határoló| korlát deliverable = leszállítható résztermék

88

delivery = kézbesítés + certified message delivery = igazolt üzenetkézbesítés | bizonyított üzenetkézbesítés + Content Delivery Network (CDN) = tartalomszolgáltató hálózat + data delivery = adatkézbesítés | adattovábbítás + ordered message delivery = sorrendi üzenetkézbesítés + totally-ordered delivery = pontosan sorrendezett kézbesítés] delta frame = deltakeret delta function = deltafüggvény delta modulation = delta-moduláció delta notation = delta-jelölés delta rule = delta szabály delta sequence = delta sorozat delta-reduction (δ-reduction) = delta-redukció (δ-redukció) delta-star transformation = delta-csillag átalakítás demand = kereslet demand agent = információt fogyasztó ágens demand characteristic = igény szerinti viselkedés demand driven execution = igényvezérelt végrehajtás demand paging = igény szerinti lapozás + hardware to support demand paging = lapkezelést támogató hardver + invalid pages = érvénytelen lapok + inverted page table = invertált laptábla + page size = lapméret] demand pull = igény által irányított <fejlesztési technológia> demand-and-supply = kereslet és kínálat demibold = félkövér demilitarized zone (dmz) = demilitarizált zóna demo reel = demótekercs demo software = minimális funkcionalitású szoftver <bemutatási célra> democratic e-governance = demokratikus ekormányzás democratic governance = demokratikus kormányzás demodulation = demoduláció | demodulálás demodulator = demodulátor <logikában> demographics = demográfia

DeMorgan's laws = DeMorgan szabályok Dempster’s rule = Dempster szabály Dempster-Shafer theory = DempsterShaferelmélet demultiplexer = demultiplexáló | demultiplexer demultiplexer = nyalábbontó demultiplexing = nyalábbontás | multiplexelés megszüntetése | nyalábolás megszüntetése denary number system = denáris számrendszer | decimális számrendszer DENCLUE (DENsity-based CLUstering) = DENCLUE (sűrűség alapú klaszterezés) DENDRAL = DENDRAL <vegyészeti szakértő rendszer> dendrite = dendrit, idegsejtnyúlvány denial of service (DoS) = szolgáltatás megtagadás denial of service = szolgáltatás megtagadása | szolgáltatás működésképtelenné tétele <támadásfajta> denial of service attack = szabotázs támadás <DOS> denial-of-service attack = szerver ellen indított túlterhelési támadás denominator = nevező <tört> denormal floating point number = normálatlan lebegőpontos szám denotation = jelentés| megjelölés denote = jelent | jelöl dense = sűrű dense data = sűrű adat dense graph = sűrű gráf dense index = sűrű index density = sűrűség | erősség density distribution function = sűrűségeloszlásfüggvény density function = sűrűségfüggvény + nearly linear density function = közel lineáris sűrűségfüggvény density of prime numbers = prímszámok sűrűsége density theorem = sűrűségi tétel density-based cluster = sűrűség alapú klaszter density-based method = sűrűség alapú módszer density-connected = sűrűn összekötött density-reachable = sűrűn elérhető department-wide = részleg méretű dependability = üzembiztonság

89

dependable system = üzembiztos rendszer dependence = függőség dependence analysis = függőség-elemezés dependency (dependence) = függőség + minimize dependency = függőség minimalizálása + use of dependency = függőség használata + direct dependency = közvetlen függőség + extended dependency = kiterjesztett függőség + induced dependency = indukált függőség + attribute dependency = attribútum függőség + acyclic join dependency = körmentes összekapcsolási függőség + algebraic dependency = algebrai függőség + approximate dependency = közelítő függőség + branching dependency = elágazó függőség + completely nontrivial dependency = teljesen nem triviális függősség + dynamic dependency = dinamikus függősség + embedded dependency = beágyazott függőség + equality-generating dependency = egyenlőséggeneráló függőség + exclusion dependency = kizáró függősség + faithful dependency = valósághű függőség + full dependency = teljes függősség + functional dependency = funkcionális függőség + fuzzy functional dependency = fuzzy funkcionális függőség + fuzzy multivalued dependency = fuzzy többértékű függőség + generalized dependency = általános függőség + inclusion dependency = befoglaló függőség + join dependency = összekapcsolási függőség + key dependency = kulcs függőség + multivalued dependency = többértékű függőség | sokértékű függőség + nontrivial dependency = nem triviális függőség + numerical dependency = numerikus

függőség + partial dependency = részleges függőség + repeated dependency = ismételt függőség + trivial dependency = triviális függősség + tuple-generating dependency = sorgeneráló függőség dependency basis = függőségi bázis dependency graph = függőségi gráf dependency preservation = függőségőrző dependency preserving decomposition = függőségőrző szétbontás | függőségőrző szétvágás dependency-directed backtracking = függőségvezérelt visszalépés dependent normal deviates = függő normál eltérések dependent type = függő típus deploying advanced information technologies = fejlett információs technológia telepítése deployment = telepítés | installálás deployment diagram = telepítési diagram deployment model = telepítési modell deprecated = elavult deprecated C-style cast = elavult C-stílusú konverzió depth = mélység depth bound = mélységi korlát depth clipping = mélységi vágás depth coordinate = mélységi koordináta depth cue = mélység jelző depth cueing = távolsági halványodás depth first = mélységi depth interpolation = mélység interpoláció depth limit = mélységi korlát depth map shadow control = árnyéktérkép szabályzó depth of a gate network = kapuhálózat mélysége depth of field = mélységélesség depth perception = mélység érzékelés depth test = mélység teszt depth-buffer = mélység-puffer depth-first search = mélységi keresés depth-first tree = mélységi keresőfa depth-limited search = mélységkorlátozott keresés depth-sort = rendezés mélység szerint dequeue = várakozási sorból töröl derangements = elrendezések

90

dereferencing = hivatkozás feloldása derivation = levezetés | származtatás + canonical derivation = kanonikus levezetés + left-most derivation = legbaloldalibb levezetés + right-most derivation = legjobboldalibb levezetés derivation history = származástörténet derivation rule = helyettesítési szabály derivational analogy = derivációs analógia derivative = deriválási | derivált derivative of a polynomial = polinom deriváltja derivative operator = deriválási operátor derive = származtat | származik derive from concrete class = származtat konkrét osztályból derived = származtatott | leszármazott | leszármaztatott | derivált derived association = származtatott asszociáció derived class = származtatott osztály derived elements = származtatott elemek derived exceptions = származtatott kivétel derived sentence = származtatott mondat derived type = származtatott típus deriving = származtatás Desarguesian plane = Desargues-sík desaturate = színtelenítés | színvisszavétel | telítettség csökkentése | telítettséget csökkent descendant (in Bayesian networks) = leszármazott/utód (Bayes-hálókban) descendant = leszármazott | utód descendant of a clause = klóz leszármazottja descendant of a node (graph) = csúcs leszármazottja (gráfban) descendant-stability = utód-stabilitás descendant-stable = utód-stabil descendent = származtatott descending = csökkenő | süllyedő | leszálló descent = leszálló | csökkenő described video = elmondott videó <videó képi anyagának elmondása> description error = leírási hiba <jó cselekvést végrehajtani rossz tárgyon> description logic = leíró logika descriptive metric = leíró metrika descriptive mining = leíró bányászat descriptive statistical measures = leíró statisztikai mértékek

descriptive theory = leíró elmélet deseasonalizing = szezonmentesítés deserialization = sorosítás megszüntetése| sorbarendezés megszüntetése design = tervezés | design + affine design = affin design + affine resolvable design= affin feloldható design + projective design= projektív design + resolvable design= feloldható design + square design = négyzetes design + abstract class design = absztrakt osztály tervezés + collaboration design = együttműködés tervezés + container design = tárolótervezés design aims = tervezési célok design alternative = tervezési alternatíva design and analysis = tervezés és elemzés design by contract = szerződés szerinti tervezés design error = tervezési hiba design flow = tervezési folyamat design for evolution = továbbfejlesztés célú tervezés design for manufacture = gyártás célú tervezés design for testability (DFT) = tesztelhetőségre tervezés design for yourself = tervezés önmagunk számára design goal = tervezési cél design hierarchy = tervezési hierarchia design method = tervezési módszer design model = tervezési modell design of narrowband low-pass filter = keskenysávú alul áteresztő szűrő tervezése design pattern = tervezési minta | tervminta + adaptor design pattern = illesztő tervezési minta + singleton design pattern = egyke tervezési minta + state design pattern = állapot tervezési minta + builder design pattern = építő tervezési minta + command design pattern = parancs tervezési minta + composite design pattern = összetétel tervezési minta

91

+ decorator design pattern = díszítő tervezési minta + flyweight design pattern = pehelysúlyú tervezési minta + interpreter design pattern = értelmező tervezési minta + iterator design pattern = iterátor tervezési minta + mediator design pattern = közvetítő tervezési minta + observer design pattern = megfigyelő tervezési minta + proxy design pattern = proxy tervezési minta + strategy design pattern = stratégia tervezési minta + visitor design pattern = látogató tervezési minta design principle = tervezési elv design process model = tervezési folyamat modell design rationale = tervezési döntési elvek | tervindoklás design reuse = tervezés újrahasznosítás design review = terv felülvizsgálata design space = tervezési tér design space analysis = tervezési tér elemzés design stage = tervezési lépés design step = tervezési lépés design team = tervezőcsapat design techniques = tervezési technikák design time = tervezési idő design tool = tervezőeszköz designated router = kijelölt útválasztó designation = rendeltetés + region designation = rendeltetési tartomány designed distance = tervezett távolság designer = tervező designer management = tervező általi irányítás design-prototype-test cycle = tervezésprototípus-tesztelés ciklus design-rule checker = tervezési szabály ellenőrző desing model (in CommonKADS) = terv modell (CommonKADS módszertanban)

de-skilling = munkakör funkcionális leegyszerűsítése <például automatizálás céljából> desktop = asztal | munkaasztal desktop computer = asztali számítógép desktop conferencing = távkonferencia desktop mapping = asztali térképezés desktop mapping system = asztali térképező rendszer desktop metaphor = asztal metafóra desktop publishing = kiadványszerkesztés | kiadványtervezés | nyomdakész kimenet készítése asztali berendezésen desktop video = számítógéppel készített videó | számítógéppel szerkesztett videó destination = célirány | célállomás destination address = célcím destination port = célport destination queue = cél várakozási-sor | célsor destination register = célregiszter destination vertex = célcsúcs destroying session = munkamenet leállítása destruction = megsemmisítés | destrukció destruction order = megsemmisítési sorrend destructive assignment = megsemmisítő értékadás destructive read = destruktív olvasás destructor = destruktor | megsemmisítő + pure virtual destructor = tisztán virtuális destruktor + virtual destructor = virtuális destruktor destructor for derived class = származtatott osztály destruktora detachment = leválasztás detail = részlet detail map = részlet térkép detailed balance = részletes mérleg detectable error = felfedezhető hiba detection = észlelés | detektálás | jelzés detector = jelző + failure detector = hibajelző determinant = determináns determination = meghatározás deterministic = determinisztikus | meghatározó deterministic access = determinisztikus hozzáférés/elérés deterministic algorithm = determinisztikus algoritmus

92

deterministic environment = meghatározott környezet | determinisztikus környezet deterministic modeling = determinisztikus modellezés deterministic program = determinisztikus program deterministic routing = determinisztikus útvonalválasztás detour matrix = kitérő út mátrix developer = fejlesztő developing countries = fejlődő országok developing world = fejlődő világ development = fejlesztés + bottom-up development = lentről felfelé történő fejlesztés + critical system development = kritikus rendszer fejlesztése + exploratory development = feltáró fejlesztés + formal system development = formális rendszerfejlesztés + incremental development = inkrementális fejlesztés + iterative development = iterációs fejlesztés + object-oriented development = objektumorientált (objektumelvű) fejlesztés + rapid application development (rad) = gyors alkalmazásfejlesztés + reuse-based development = újrafelhasználás-alapú fejlesztés + software development = szoftverfejlesztés + spiral development = spirális fejlesztés + top-down development = felülről-lefelé történő fejlesztés + transformational development = transzformációs fejlesztés development component for reuse = újrafelhasználható komponensek fejlesztése development cycle = fejlesztési ciklus development process = fejlesztési folyamat development stage = fejlesztési lépés development time = fejlesztési idő deviation = eltérés | deviáció device = eszköz device context = eszköz kontextus device coordinate system = eszközkoordinátarendszer

device directory = eszközkatalógus | készülékkatalógus device driver = eszközkezelő program | készülékkezelő program device file (UNIX) = eszközfájl (UNIX) device independence = eszközfüggetlenség device management = eszközkezelés | készülékkezelés device number = eszközjelölő szám | készülékjelölő szám device queue = készülék/eszköz várakozási sora device reservation = eszközfoglalás | készülékfoglalás device server = eszköz kiszolgáló | eszköz szerver device-independent I/O software = eszközfüggetlen I/O szoftver device-status table = eszközállapotok táblája | készülékállapotok táblája DFD Data Flow Diagram = adatfolyam-elemzési technika DFS (Dynamic Frequency Selection) = DFS (dinamikus frekvenciaválasztás) DFT (design for testability) = tesztelhetőségre tervezés DFT (Discrete Fourier Transform) = DFT (diszkrét Fourier-transzformáció | diszkrét Fourier-transzformált DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) = DHCP (dinamikus hoszt-konfiguráló protokoll) diachronic = diakronikus | történeti (következtetés) diagnosis = diagnózis | ok-meghatározás diagnosis problem= diagnosztikai probléma diagnostic = diagnosztika | diagnosztikai diagnostic evaluation = diagnózis kiértékelés diagnostic knowledge = diagnosztizáló tudás diagnostic pretesting = diagnózis előtesztelés diagnostic rule = diagnosztikus szabály diagnostic test = diagnosztikai teszt diagonal = átlós | diagonális | átló | átmérő diagonal language = diagonális nyelv diagonal matrix = diagonálmátrix diagonalized bilinear form = diagonizált bilineáris forma diagonals of polygons = sokszögek átlói

93

diagram = diagram | ábra | rajz | görbe | grafikon + activity diagram = tevékenységdiagram + architecture diagram = architektúradiagram + class diagram = osztálydiagram + collaboration diagram = együttműködési diagram + communication diagram = kommunikációs diagram + component diagram = komponensdiagram + composite diagram = kompozíciós diagram + context diagram = környezeti diagram + data-flow diagram = adatfolyam diagram + deployment diagram = telepítési diagram + event diagram = eseménydiagram + implementation diagram = implementációs diagram + interaction diagram = interakciós diagram + interaction overview diagram = interakcióáttekintés diagram + object diagram = objektumdiagram + package diagram = csomagdiagram + sequence diagram = szekvencia diagram + state diagram = állapotdiagram + state-transition diagram = állapotátmenet diagram + timing diagram = időzítésdiagram + use case diagram = használati eset diagram diagram of a poset = részbenrendezett halmaz diagramja dial = tárcsázni | tárcsázó <grafikus vezérlőeszköz> dialog = dialógus dialog control = párbeszéd-szabályozás dialog-box = párbeszédpanel | dialógusablak dialogue = ember-számítógép párbeszéd dialogue techniques = párbeszéd-technikák | dialógus módszerek dialogue theory = párbeszéd elmélet diameter = átmérő diameter of a graph = gráf átmérője diameter of a tree = fa átmérője diamond = rombusz | romboid | gyémánt | káró | tök diamond lemma = gyémánt lemma diamond-shaped inheritance = káró alakú öröklés

diary study = naplózós tanulmányozás DIB (device-independent bitmap) = DIB (eszközfüggetlen bittérképes formátum) DIB (Directory Information Base) = DIB (katalógus információs adatbázis) dibit = bitpár dice = dobókocka | játékkocka dicing = kockázás dictionary = szótár difference = különbség | eltérés | differencia difference constraints = különbségi korlátok Difference Engine = Babbage-féle számítógép difference equation = differenciaegyenlet difference image = különbség kép difference of sets = halmazok különbsége difference operator = differenciaoperátor | különbségi operátor difference rule = különbség szabály difference set = különbséghalmaz differences of polynomials = polinomok különbsége difference-set code = különbséghalmaz-kód differentiable = differenciálható | deriválható differentiable function = differenciálható függvény differentiably finite power series = differenciálhatóan véges hatványsor differential = differenciál | differenciál- | különbségi <mentés> differential amplifier = differenciál-erősítő differential analyzer = differenciálanalizátor differential encoding = differenciális kódolás | különbségi kódolás differential equation = differenciálegyenlet + boundary value problem of differential equation = differenciálegyenlet peremérték feladata + initial value problem of differential equation = differenciálegyenlet kezdeti érték feladata + ordinary differential equation = közönséges differenciálegyenlet + partial differential equation = parciális differenciálegyenlet + parabolic type partial differential equation = parabolikus parciális differenciálegyenlet + elliptic type partial differential equation = elliptikus parciális differenciálegyenlet

94

+ hyperbolic type partial differential equation = hiperbolikus parciális differenciálegyenlet + stiff differential equation = merev differenciálegyenlet + stochastic differential equation = sztochasztikus differenciálegyenlet differential geometry = differenciálgeometria differential image compression = differenciális képtömörítés differential input = differenciál-bemenet differential Manchester encoding = különbségi Manchester-kódolás differential operator = differenciáloperátor differential output = differenciál-kimenet differential pulse code modulation = differenciális impulzuskód-móduláció differential solid angle = differenciális térszög differential voltage gain = differenciális feszültség erősítés Differentiated Service Architecture (DiffServ) = megkülönböztetett/differenciált szolgáltatási architektúra differentiation = differenciálás + chain rule for differentiation = differenciálás láncszabálya difficulty measure = nehézségi mérték diffraction = fényelhajlás | diffrakció DiffServ (Differentiated Service Architecture) = DiffServ (megkülönböztetett/differenciált szolgáltatási architektúra) diffuse = szórt | diffúz diffuse backlight = diffúz háttérvilágítás diffuse glow = szórt ragyogás diffuse light = diffúz fény diffuse lighting = diffúz megvilágítás diffuse reflectance = diffúz visszaverődési tényező diffuse reflection = diffúz visszaverődés diffuse refraction = diffúz fénybehatolás diffusing algorithm = szétterjedő algoritmus | szétszóró algoritmus diffusing computation = szétterjedő számítás diffusion = szórás | diffúzió | szétszórás | szétterjesztés | szétterjedés diffusion dither = szórt árnyalás | zaj hozzáadása a kvantálási hiba csökkentésére

DIFS (DCF Inter-frame Space) = DIFS (DCF keretek közötti időköz) digit = számjegy + binary digit = bináris számjegy + decimal digit = decimális számjegy + hexadecimal digit = hexadecimális számjegy + octal digit = oktális számjegy digit recognition = számjegy felismerés digital = digitális digital abstraction = digitális absztrakció digital asset management = digitális adatvagyonkezelés digital attenuator = digitális csillapító digital audio = digitális hang digital audio recordings = digitális hangfelvételek digital audio stationary head = fix digitális audiofej digital base map = digitális alaptérkép digital bit-pipe = digitális bitcső digital camera = digitális fényképezőgép | digitális kamera digital century puzzle = digitális századrejtvény digital certificate = digitális aláírás digital circuit = digitális áramkör digital commerce = digitális kereskedelem digital computer = digitális számítógép digital convolution = digitális konvolúció digital creations = digitális művek digital data = digitális adat digital delay = digitális késleltetés digital democratic applications = digitális demokratikus alkalmazások digital design = digitális tervezés digital diaries = digitális naplók digital display = digitális megjelenítő digital divide = digitális szakadék digital documents = digitális dokumentumok digital dot coms = digitális dotkomok digital economy = digitális gazdaság digital elevation model = digitális magasságmodell digital filter = digitális szűrő digital firm = teljesen elektronizált vállalkozás digital format = digitális formátum digital gap = digitális szakadék digital government = digitális kormány

95

digital height model = digitális magasságmodell digital image = digitális kép digital image analysis = digitális képelemzés digital image data = digitális képadat digital image database = digitális kép-adatbázis digital image processing = digitális képfeldolgozás digital images = digitális képek digital learning = digitális tanulás digital libraries = digitális könyvtárak digital logic = digitális logika digital logic family = digitális logikai áramkörcsalád digital map = digitális térkép digital money = digitális pénz digital phase-locked loop (DPLL) = digitális fáziszárt hurok digital photogrammetry = digitális fotogrammetria digital photography = digitális fényképészet digital product = digitális termék digital revolution = digitális forradalom digital satellite system = digitális műholdas rendszer digital signal filtering = digitális jelszűrés digital signal processing (DSP) = digitális jelfeldolgozás digital simulator = digitális szimulátor digital speech interpolation = digitális beszédinterpoláció digital subscriber line (DS) = digitális előfizetői vonal digital surface model = digitális felületmodell digital system = digitális rendszer digital technology = digitális technológia digital telecommunication = digitális telekommunikáció digital terrain model = digitális terepmodell digital video disc (DVD) = digitális videolemez (DVD) digital videocassette = digitális videokazetta Digital-Intel-Xerox (DIX) consortium = DigitalIntel-Xerox egyesülés digital-to-analog = digitális-analóg <átalakítás> digital-to-analog converter = digitális-analóg átalakító | D/A átalakító digitising error = digitalizálási hiba digitize = digitalizál

digitizer table = digitalizáló tábla digitizing = digitalizálás digram = digram | kétbetűs | két jelből álló egység digraph (directed graph) = digráf (irányított gráf) dihedral group = diédercsoport DII (Dynamic Invocation Interface) = dinamikus hívási felület | dinamikus hívási interfész Dijkstra's algorithm = Dijkstra-algoritmus dilatation (dilation) = tágulás | tágítás | tágulat | dilatáció dilatation of an embedded graph = beágyazott gráf tágulása dilation (dilatation) = dilatáció | kitágulás dilogarithm = dilogaritmus dimension = dimenzió + junk dimension = limlomtároló dimenzió + slowly changing dimensions = lassan változó dimenziók dimension of a vector space = vektortér dimenziója dimension reduction = dimenziócsökkentés dimension table = dimenziótábla dimensionality = kiterjedés | dimenzionalitás dimensionality reduction = dimenziócsökkentés dimension-ordered routing = dimenzióorientált útvonalválasztás diminished radix-complement system = 1-el csökkentett alapszámú komplemens rendszer dingbat = kis grafikus elem <szöveg közbeni figyelemfelkeltő> Dinic method = Dinic módszere dining philosophers = étkező filozófusok dining-philosophers synchronization problem = <étkező filozófusok> szinkronizációs probléma diode = dióda Diophantine equation = diofantoszi egyenlet | diofantikus egyenlet Dirac impulse = Dirac-impulzus direct = közvetlen | direkt direct access = közvetlen elérés direct addressing = direkt címzés direct addressing mode = direkt címzési mód direct binding = közvetlen csatolás direct block = közvetlen elérésű blokk direct communication = közvetlen kommunikáció

96

direct coordination = közvetlen együttműködés direct dependency = közvetlen függőség direct input = közvetlen bemenet direct interconnection network = közvetlen összekötő hálózat direct link = közvetlen kapcsolat direct manipulation = közvetlen kezelés | közvetlen módosítás | közvetlen manipuláció direct mapping = közvetlen leképezés | közvetlen leképzés direct memory access (DMA) = közvetlen memória hozzáférés (DMA) direct memory access (DMA) = közvetlen memória-elérés direct network = közvetlen hálózat direct product = direkt szorzat + subspace of direct product = direkt szorzat altere + complementary subspace of direct product = direkt szorzat kiegészítő altere direct product of graphs = gráfok direkt szorzata direct reset = közvetlen törlés | aszinkron törlés direct sales = weben lefolytatott közvetlen eladás direct sequence spread spectrum (DSSS) = direkt sorozatú szórt spektrum direct set = közvetlen beírás | aszinkron beírás direct sum = közvetlen (direkt) direkt összeg + conjecture on direct sums = sejtés a közvetlen összegekről direct virtual-memory access (DVMA) = közvetlen virtuális tár elérés direct-address table = direkt címzésű tábla directed = irányított directed acyclic graph (DAG) = irányított körmentes gráf (DAG) directed acyclic graph (dag) = irányított kört nem tartalmazó gráf (ikg) directed arc = irányított él directed edge = irányított él directed edge graph = irányított élgráf directed edge-sequence = irányított élsorozat directed graph = irányított gráf directed leaf = irányított levél directed leaf-graph = irányított levélgráf directed multigraph = irányított multigráf directed torus graph = irányított tóruszgráf directed version of an undirected graph = irányítatlan gráf irányított változata

direction = irány directional = irányított | irány szerinti directional antenna = irányított antenna directional light = irányfény directional light source = irány-fényforrás directive = direktíva + preprocessing directive = előfeldolgozó direktíva | előfordító direktíva directly density-reachable = közvetlenül sűrűn elérhető directory = katalógus | könyvtár | mappa | tartalomjegyzék | címjegyzék + acyclic-graph directory = körmentes gráf szerkezetű katalógusrendszer + general graph directory = általános gráf szerkezetű katalógusrendszer + single-level directory = egyszintű katalógus + standard include directory = {PL} szabványos beépíthető fájlok könyvtára | szabványos fejléckönyvtár + tree-structured directories = fa szerkezetű katalógusrendszer + two-level directory = kétszintű katalógus + active directory = aktív katalógus + domino directory = dominó katalógus + union directory = egyesített katalógus + current directory = aktuális könyvtár + public directory = nyilvános könyvtár + root directory = gyökérkönyvtár directory above protocol = felső könyvtárprotokoll directory below protocol = alsó könyvtárprotokoll directory export = katalógus export Directory Information Base (DIB) = katalógus információs adatbázis directory information tree (DIT) = katalógus információs fa directory name cache = katalógusnevek gyorsítótára directory node = katalógus-csomópont directory object = katalógus-objektum directory offset = könyvtár eltolás directory page = könyvtárlap directory page pointer = könyvtárlap mutató directory server = katalógusszolgáltató | katalógus szerver

97

directory service = katalógus szolgálat | katalógusszolgáltatás directory service agent (DSA) = katalógus szolgálati ügynök directory table = katalógus-tábla directory user agent (DUA) = katalógus felhasználói ügynök directory-based cache coherence protocol = könyvtár alapú gyorsítótár lehívási koherencia protokoll direct-product code = direktszorzat-kód direct-sum code = direktösszeg-kód Dirichlet cells = Dirichlet-cellák Dirichlet series = Dirichlet-sor dirty bit = módosított bit <azt jelzi, hogy betöltése óta írtak-e egy lapra> dirty buffer = piszkos puffer dirty data = piszkos adat dirty read = piszkos olvasás | piszkos adatok olvasása | tisztázatlan adatok olvasása disability = alkalmatlanság disability = rokkantság | csökkent képesség disability access = kisegítő hozzáférés disabled user = korlátozott képességű felhasználó disadvantage = hátrány disambiguation = egyértelműsítés disaster = katasztrófa | váratlan, negatív hatású esemény disaster management = katasztrófa menedzsment disaster recovery co-ordinator = katasztrófavédelmi koordinátor disaster recovery institute = katasztrófahelyreállítási megoldás Disaster Recovery Plan (DCP) = katasztrófa utáni helyreállítási terv disc = lemez | diszk disc = mágneslemez | lemez | diszk + digital video disc (DVD) = digitális videolemez (DVD) discernibility matrix = különbözőségi mátrix disclosure triangle = kibontó háromszög <grafikus elem | lenyíló információ> disconnected client = szétkapcsolt ügyfél disconnected graph = nem összefüggő gráf disconnected operation = szétkapcsolt művelet discontinuity = folytonosság hiánya | diszkontinuitás

discontinuous = nem folytonos | szakaszos | szakadásos discount factor = leszámítolási tényező discount usability = költség-kímélő használhatóság discourse = párbeszéd + coherent discourse = összefüggő párbeszéd discourse understanding = párbeszéd megértés discovery frame = felkutató keret discovery system = felfedező rendszer discovery time = elérési idő + discovery time in depth-first search = elérési idő a mélységi keresésben discovery-driven exploration = felfedezésvezérelt fetárás discrepancy = diszkrepancia | ellentmondás | eltérés discrete = diszkrét | nem folytonos discrete cosine transform = diszkrét koszinusztranszformáció discrete distribution = diszkrét eloszlás discrete entropy = diszkrét entrópia discrete environment = diszkrét környezet discrete event = diszkrét esemény Discrete Fourier Transform (DFT) = diszkrét Fourier-transzformáció | diszkrét Fouriertranszformált (DFT) discrete image = diszkrét kép discrete logarithm = diszkrét logaritmus discrete logarithm problem = diszkrét logaritmus probléma discrete mathematics = diszkrét matematika discrete media = diszkrét média discrete memoryless source = diszkrét, emlékezet nélküli forrás discrete multi-tone modem = diszkrét többszólamú/többfrekvenciás modem discrete probability = diszkrét valószínűség discrete probability distribution = diszkrét valószínűségi eloszlás discrete system simulation = diszkrét rendszerek szimulációja discrete systems simulators = diszkrét rendszerek szimulátorai discrete time CNN = diszkrét idejű CNN discrete torus = diszkrét tórusz discrete transform = diszkrét transzformáció discrete type = diszkrét típus

98

discrete wavelet transform (DWT) = diszkrét wavelet-transzformáció (DWT) discretization = diszkretizáció | diszkretizálás discriminant = diszkrimináns discriminant of a polynomial = polinom diszkriminánsa discriminant rules = diszkriminatív szabályok discriminating weight = megkülönböztető súly discrimination = megkülönböztetés discrimination net = diszkriminációs háló discrimination of exception = kivétel megkülönböztetés discriminator = megkülönböztető discussion forum = vitafórum discussion list = vitalehetőséget adó tematikus levelezési lista disease = betegség + unknown disease = ismeretlen betegség disguised pointer = álcázott mutató dish aerial = parabolaantenna disintermediation = közvetítők kikapcsolása az üzleti folyamatból <e-kereskedelem> disjoint = diszjunkt | idegen disjoint parallelism = diszjunkt párhuzamosság disjoint sets = idegen halmazok | diszjunkt halmazok disjoint substate = nem kapcsolható szubállapot | konkurens szubállapot disjoint types = diszjunkt típusok disjoint union = diszjunkt egyesítés | diszjunkt unió disjunct = diszjunkt | különálló disjunction = diszjunkció | szétválasztás | elválasztás | megengedő VAGY művelet <logikai> disjunctive = diszjunktív disjunctive effects = diszjunktív következmények disjunctive normal form (DNF) = diszjunktív normálalak | diszjunktív normálforma (DNF) disk = lemez | mágneslemez + boot block = indító blokk <a rendszer első betöltendő blokkja a lemezen> + file storage on disk = fájltárolás lemezen + file system mounting = fájlrendszer hozzákapcsolása a meglévőhöz + floppy disk = hajlékony lemez | floppy + formatting = formázás

+ free-space management = szabad hely kezelés + hard disk = merevlemez + magnetic disk = mágneslemez + management of disk = lemezkezelés + removable disk = cserélhető lemez + disk scheduling = lemezütemezés + solid-state disk = szilárdtest lemez + stable-storage implementation = stabil <rendszerösszeomlást veszteség nélkül túlélő> tár megvalósítása + double-density disk = duplasűrűségű lemez + double-sided disk = kétoldalas lemez + hard disk = merevlemez + high-density disk = nagy sűrűségű lemez disk access = lemezhozzáférés disk cache = lemez gyorsítótár disk cache = lemezgyorsító tár disk controller = lemezvezérlő disk controller = lemezvezérlő egység disk crash = lemezhiba disk device driver = lemezkezelő program disk failure = lemezhiba disk files = lemez fájlok | diszk fájlok disk mirroring = lemeztükrözés disk pack = mágneseslemez-csomag disk queue = lemez várakozási sora disk scheduling = lemez ütemezése disk storage = lemez-tár disk striping = lemezek párhuzamosítása disk tree = lemez-fa <grafikus megjelenítési forma> disk-block = lemezblokk <legkisebb, adatmozgatáskor, helyfoglaláskor címezhető egység> diskette = hajlékonylemez diskless workstation = lemez nélküli munkaállomás disk-space allocation = lemez helykiosztása | lemezterület-foglalás disparity = diszparitás | képeltérés disparity control = különbözőség ellenőrzése dispatch bound fetch policy = kiküldéshez kötött operandus behívási politika dispatch latency = átkapcsolási idő <egyik folyamat futtatásáról egy másikra> dispatch order = kiküldési sorrend

99

dispatch rate = kiküldési ráta dispatcher = intéző | diszpécser dispatching = kiküldés dispersion of data = adatszóródás displace = elmozdít displacement = elhelyezés | elmozdítás + variance of displacements = elhelyezések szórása displacement-based prediction = elágazás irányán alapuló becslés display = megjelenítő | kijelző | képernyő | megjelenít display + plasma display = plazmakijelző display controller = megjelenítő vezérlő display functions = megjelenítő funkciók display inertia = képernyő tehetetlenség display list = megjelenítési lista display order = megjelenítési sorrend display screen = képernyő disprove = cáfol dissection = szétvágás | szétdarabolás dissimiliraty function = különbözőségi függvény dissipation = disszipáció | hővé átalakuló teljesítmény | teljesítmény felvétel dissolve = oszlik | eloszlik | oldódik | áttűnik | old | oszlat | áttűnés <egy effekt fajta> distance = távolság + centroid distance = centrumtávolság + city block distance = Manhattan-távolság + core-distance = belső távolság + cosine distance = koszinusz távolság + edit distance = szerkesztési távolság + Euclidean distance = euklideszi távolság + Hamming distance = Hamming-távolság + Manhattan distance = Manhattan-távolság + maximum distance = maximum távolság + Minkowski distance = Minkovszkitávolság + reachability-distance = elérhetőségi távolság + transformational distance = transzformációs távolság distance bound = távolságkorlát distance education = távoktatás distance education courses = távoktatási tanfolyamok distance education planners = távoktatásfejlesztők

distance education programs = távoktatási programok distance education success = távoktatási siker distance from origin = origótól való távolság distance function = távolságfüggvény distance invariant code = távolságinvariáns kód | távolságtartó kód distance learning = távtanulás | távoktatás distance learning environment = távtanulási környezet distance matrix = távolságmátrix distance metric = távolsági metika + légi distance metric = repülési távolsági metrika distance of vertices = csúcsok távolsága Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) = távolságvektoros többesküldéses útválasztó protokoll distance vector routing = távolságvektor alapú útválasztás distance vector routing algorithm = távolságvektor útválasztó algoritmus distance-based association rule = távolság alapú asszociációs szabály distant light = távoli fényforrás distinct = különböző distinct parts = különböző részek distinct-degree factorization = különböző-fokú faktorizáció distinctive titles = megkülönböztetett címek distinguishable = megkülönböztethető distinguished name service = megkülönböztető névszolgáltatás distort = torzít distort filter = torzító szűrő distortion = torzulás | torzítás distraction = figyelemelterelés distribute columns evenly = azonos oszlopszélesség distribute rows evenly = azonos sormagasság distributed = osztott | elosztott distributed algorithm for mutual exclusion = kölcsönös kizárás elosztott algoritmusa distributed architecture = elosztott architektúra distributed architecture = osztott architektúra | elosztott architektúra Distributed Array Processor (DAP) = elosztott tömb processzor (DAP)

100

distributed artificial intelligence (DAI) = osztott mesterséges intelligencia distributed atomicity = osztott atomosság distributed cognition = elosztott gondolkodás | elosztott problémamegoldás distributed commit = elosztott véglegesítés distributed communication = elosztott kommunikáció + object registration in distributed communication = objektumregisztráció elosztott kommunikációban + remote method invocation (RMI) = távoli metódushívás + remote procedure call (RPC) = távoli eljáráshívás] Distributed Component Object Model (DCOM) = osztott komponens-objektum modell Distributed Computing Environment (DCE) = osztott számítási környezet distributed computing environment = elosztott számítási környezet distributed consensus = osztott konszenzus distributed coordination = elosztott koordináció + event ordering in distributed system = esemény-sorrendezés elosztott rendszerben] Distributed Coordination Function (DCF) = elosztott koordináló tevékenység distributed data mining = osztott adatbányászat distributed data processing = osztott adatfeldolgozás distributed database = osztott adatbázis | elosztott adatbázis distributed database management systems (DDBMS) = osztott adatbáziskezelő rendszerek distributed database system = osztott adatbázisrendszer distributed deadlock-handling = elosztott holtpontkezelés distributed directories = elosztott könyvtárak distributed document = osztott dokumentum distributed dynamic object = osztott dinamikus objektum distributed election algorithm = elosztott választási algoritmus distributed file service = osztott fájlszolgálat | osztott állományszolgáltatás distributed file sharing = elosztott fájlmegosztás

distributed file system (DFS) = elosztott fájlrendszer distributed file system = osztott fájl-rendszer distributed garbage collector = osztott szemétgyűjtő distributed hash table = osztott hasító-tábla | elosztott kivonat-táblázat distributed information processing = osztott információfeldolgozás distributed learning = osztott tanulás distributed locking = osztott zárolás distributed markets = osztott piacok distributed memory computer = elosztott memóriájú számítógép distributed model = elosztott modell distributed multimedia databases = osztott multimédia-adatbázisok distributed named object = osztott nevesített objektum distributed object = elosztott objektum distributed object architecture = elosztott objektum architektúra distributed object system = elosztott objektumrendszer Distributed Operating System (DOS) = osztott működtető rendszer | osztott operációs rendszer distributed operating system = osztott operációs rendszer | elosztott operációs rendszer distributed parallel processing = elosztott párhuzamos feldolgozás distributed program = osztott program distributed query optimization = osztott lekérdezés optimalizálása distributed routing = elosztott útvonalválasztás Distributed Sensor Network (DSN) = elosztott szenzor hálózat distributed shared memory (DSM) = osztott közös memória distributed shared memory system = osztott közös memóriájú rendszer distributed shared object = osztott közös objektum distributed snapshot = osztott pillanatfelvétel distributed system = osztott rendszer | elosztott rendszer distributed teams = osztott csapatok

101

distributed time service = osztott pontos idő szolgálat distributed transaction = osztott ügylet | osztott tranzakció distributed transaction processing systems = osztott tranzakciófeldolgozó rendszerek distributed two-phase locking = osztott kétfázisú lezárás/zárolás distributing the load = terhelés megosztása distribution = eloszlás | felosztás + beta distribution = béta eloszlás + binomial distribution = binomiális eloszlás + fractal distribution = fraktál eloszlás + loop distribution = ciklus felosztása + normal distribution = normál eloszlás + Pareto distribution = Pareto eloszlás + Poisson distribution = Poisson eloszlás + random distribution = véletlen eloszlás + uniform distribution = egyenletes eloszlás + Yule distribution = Yule eloszlás + Zipf distribution = Zipf eloszlás distribution amplifier = jelelosztó erősítő distribution arbitration = elosztott döntés distribution channel = elosztási csatorna | elosztási módszer distribution function = eloszlásfüggvény + empirical distribution function = empirikus eloszlásfüggvény distribution model = elosztási modell distribution network = elosztó hálózat distribution of prime numbers = prímszámok eloszlása distribution patterns = eloszlási minták distribution protocol = szétosztási protokoll distribution service = elosztás szolgáltatás distributive = disztributív distributive lattice = disztributív háló distributive law = disztibutivitás törvénye distrust = bizalmatlanság DIT (Directory Information Tree) = DIT (katalógus információs fa) dither = remegtetés | színváltozás moduláció dithering = szürkeárnyalás | technika a színmélység növelésére <kvantálási hiba csökkentésére ditherlevel = színváltozás moduláció szintje divergence = divergencia | nem fejeződik be a program futása

divergent = divergens divergent series = divergens sor divergent sum = divergens összeg diversion = várakozás-kezelési technika diversity = sokféleség diversity = sokféleség | diverzitás divide = osztani divide check = osztás ellenőrzése divide instruction = osztási művelet divide-and-conquer method = oszd-meg-ésuralkodj divide-and-correct = ossz-és-javíts divide-by-<m> counter = <m>-mel osztó számláló divided differences = osztott különbségek dividend = osztandó dividend register = osztandó regisztere divider = osztó divides = osztja divides relation = oszthatósági reláció divisibility = oszthatóság divisible = osztható divisible group = osztható csoport division = osztás + mod <m> division = osztás modulo <m> + avoiding of division = osztás elkerülése + balanced ternary division = kiegyensúlyozott ternáris osztás + complex division = komplex osztás + double-precision division = duplapontosságú osztás + exact division = pontos osztás + floating point division = lebegőpontos osztás + long division = hosszú osztás + mixed-radix division = vegyes alapú osztás + multiprecision division = nagy pontosságú osztás + multiprecision by single-precision division = nagypontosságú szám osztása egyszeres pontosságúval + polynomial division = polinomok osztása + pseudo-division = pszeudoosztás + short division = rövid osztás + string polynomials = sztring polinomok division algorithm = osztási algoritmus

102

division by small constant = osztás kis állandóval division by ten = osztás tízzel division by zero = osztás nullával division circuit = osztó áramkör division converted to multiplication = szorzássá alakított osztás division method = osztási módszer division of algebraic numbers = algebrai számok osztása division of continued fractions = lánctörtek osztása division of fractions = törtek osztása division of power series = hatványsorok osztása division of string polynomials = sztring polinomok osztása division overflow = osztáskor keletkező túlcsordulás division theorem = osztási tétel divisionalized bureaucracy = divizionális bürokratikus szervezet divisive approach = felosztó megközelítés divisive clustering = felosztó klaszterezés divisor = osztó + polynomial divisor = polinomiális osztó divisor function <d>(<n>) = osztók száma <d>(<n>) divisors of a number = szám osztói DIVU (divide unsigned) = előjelmentes osztás DIX (Digital-Intel-Xerox consortium) = DIX (Digital-Intel-Xerox egyesülés) DIX Ethernet = DIX-szabványú Ethernet DKNF (Domain-Key Normal Form) = DKNF (domén-kulcs normálforma) DKNF Domain Key Normal Form = doménkulcs normálforma DMA (Direct Memory Access) = DMA (közvetlen memória hozzáférés) DMA channel = DMA csatorna DML (Data-Manipulation Language) = DML (adatmanipulációs nyelv) DMQL (Data Mining Query Language) = DMQL (adatbányász lekérdező nyelv) DMT (discrete multi-tone) = DMT (diszkrét többvivős) DNA (deoxyribonucleic acid) = DNS (dezoxiribonuklein sav) DNA computing = DNS-számítás

DNA database = DNS adatbázis DNA sequence = DNS sorozat | DNS szekvencia DNF (disjunctive normal form) = diszjunktív normálalak | diszjunktív normálforma (DNF) DNS (Domain Name System) = DNS (körzetnév/tartománynév kezelő rendszer) DNS spoofing = DNS becsapás docking station = dokkolóegység (laptop csatlakoztatása) document = dokumentum Document Based Distributed System (DBDS) = dokumentumalapú osztott rendszer document classification = dokumentumosztályozás document clustering = dokumentumklaszterezés document collection = dokumentumgyűjtemény document database = dokumentum-adatbázis document imaging system = dokumentumokat képfeldolgozással kezelő rendszer document management = dokumentumkezelés document management system = dokumentumkezelő rendszer document management systems = dokumentumkezelő rendszer document model = dokumentum modell Document Object Model (DOM) = dokumentum objektum modell document production = dokumentumelőállítás document retrieval = dokumentumok visszakeresése document standards = dokumentálási szabványok document type = dokumentum típus documentation = dokumentáció documentation stage = dokumentációs fázis documented = dokumentált DoD Department of Defense = Védelmi Minisztérium <USA> dodecahedron = dodekaéder does-not-divide relation = nem osztója reláció DOF (degree of freedom ) = DOF (szabadsági fok) dolby noise reduction = dolby zajcsökkentés dollar bill = dollárbankjegy dolly = kameramozgató kocsi DOM (Document Object Model) = DOM (dokumentum objektum modell)

103

domain = körzet | tartomány | szakterület | szakterületi | alaphalmaz | értékkészlet | tárgyterület + Classless Inter-domain Routing (CIDR) = osztálynélküli körzetek közötti útválasztás + collision domain = ütközési tartomány + Dynamic Domain Name Service (DDNS) = dinamikus körzetnév/tartománynév szolgáltatás + inter-domain router = körzetek/tartományok közötti útválasztó + intra-domain router = körzeten/tartományon belüli útválasztó + knowledge domain = szakterület + leaf domain = levéltartomány + protection domain = védelmi tartomány + public domain = nyilvános tartomány | szabadon felhasználható tartomány + public domain software = nyilvános szoftver domain analysis = szakterületi elemzés | tartomány elemzés domain architectural model = szakterületi architekturális modell domain architecture = szakterületi architektúra domain caching server = körzeti/tartományi gyorsítótár kiszolgáló domain calculus = tartománykalkulus | oszlopkalkulus domain constraint = tartomány-megszorítás domain controller = körzet-vezérlő | tartományvezérlő domain engineering = szakterületi tervezés domain error = értelmezési tartomány hiba domain expert = szakterületi szakértő domain expert = tárgyterületi szakértő domain forest = körzet-erdő | tartomány-erdő domain independence = tartomány függetlenség domain independent = tartományfüggetlen domain independent calculus = tartományfüggetlen kalkulus domain independent formula = tartományfüggetlen formula domain knowledge = szakterületi ismeret | szakterületi tudás | tárgyterületi tudás domain model = szakterületi modell domain name = körzetnév | tartománynév domain name lookup = tartománynév keresés

domain name server = körzetnév/tartománynév szolgáltató domain name service (DNS) = domain-név szolgáltatás Domain Name System (DNS) = körzetnév/tartománynév kezelő rendszer domain of a function = függvény értelmezési tartománya domain of a random variable = véletlen változó tartománya domain relational calculus = relációs tartománykalkulus | relációs oszlopkalkulus domain requirements = szakterületi követelmények domain security server = körzet/tartomány biztonsági szolgáltató domain tree = körzetfa | tartományfa domain understanding = szakterület megismerése domain-key normal form = domén-kulcs normálforma domain-specific architecture = szakterületspecifikus architektúra domain-specific model = tartományspecifikus modell dome tree = kúp-fa <grafikus megjelenítési forma> domestic exporter = hazai gyártásra támaszkodó exportőr dominance = dominancia dominance = dominancia | fölényhelyzet| vezető szerep dominant strategy = domináns stratégia dominant strategy equilibrium = domináns stratégiai egyensúly domination (of heuristics) = domináns heurisztika domino directory = dominó katalógus domino effect = dominó effektus domino problem = dominó probléma domino server = dominószolgáltató don't care conditions = közömbös feltételek | nem definiált feltételek don't-care bit = közömbös bit | nem definiált bit don't-care input combination = közömbös bemeneti kombináció | bemeneti kmombináció, amely nem definiált kimeneti kombinációt okoz

104

don't-care state = közömbös | nem definiált állapot don't-care truth-table notation = közömbös igazságtábla bejegyzés door = ajtó doorway page = belépő oldal DOP (dilution of precision) = pontossághígulás DoS (denial of service) = DoS (szolgáltatás megtagadás) DOS (Disk Operating System) = DOS (lemezes operációs rendszer) DOS (Distributed Operating System) = DOS (osztott működtető rendszer | osztott operációs rendszer) DOS Denial of Service attack = túlterheléses szervertámadás dot = pont dot matrix = pontmátrix dot pitch = pontnyomtatási sűrűség dot product = pontszorzat | belső szorzat | skalárszorzat dot product of vectors = vektorok skalárszorzata dot-coma = pont-kóma <pillanatnyilag túlterhelt weboldal> dotcoms = dotkomok <virtuális vállalat | internetes vállalkozás> dot-noise = pont zaj dots/cm = pont/cm dots/inch = pont/hüvelyk dotted = pontozott dotted decimal notation = pontozott decimális jelölés dotted line = pontozott vonal double = kétszeres | dupla double auction = eladók és vevők egyszerre (folyamatosan) tesznek és fogadnak el ajánlatokat double buffering = kettős pufferelés double buffering = kettős pufferelés | dupla pufferelés double click = dupla-kattintás double dispatch = kettős elküldés | kettős elirányítás double generating function = kétváltozós generátorfüggvény double hashing = kettős hasítás double indirect block = kétszeresen indirekt elérésű blokk

double precision = dupla pontosság double quote = idézőjel double sum = kettős összeg double tap = dupla-érintés <például érintőpadon> double word = dupla szó double-buffered data = kettős tárolású adat double-click = dupla kattintás double-ended queue = kétvégű sor double-entry bookkeeping = kettős könyvelés double-error = kettős hiba double-error-correcting = kéthiba-javító double-precision arithmetic = dupla pontosságú aritmetika doubling = kétszerezés, duplázás + doubling of continued fraction = lánctörtek duplázása doubly = duplán | kétszeresen doubly bounded partitions = kettősen kiegyensúlyozott partíciók doubly even = kétszeresen páros doubly even code = kétszeresen páros kód doubly exponential sequences = duplán exponenciális sorozatok doubly Gray code = kettős Gray-kód doubly infinite = kétszeresen végtelen doubly infinite sum = kétszeresen végtelen összeg doubly linked list = kettősen láncolt lista | duplán láncolt lista doubly periodic = kétszeresen periodikus | kettős periódusú doubly stochastic matrix = kétszeresen sztochasztikus mátrix doubly transitive = kétszeresen tranzitív doubly-linked list = kétirányú lista down cast = leszármazottra konvertálás down sampling = alulmintavételezés download = letöltés | letölt downloadable sound = letölthető hang downloading = letöltés downsizing = karcsúsítás | vállalati leépítés | méretcsökkentés racionalizálással downtime = leállási idő | rendszer leállási ideje downward compatible = lefelé kompatibilis downward generalization = lefelé irányuló általánosítás

105

downward multiplexing = lefelé irányuló nyalábolás/multiplexelés | nyalábolás lefelé DPI (dots per inch = DPI (pont/hüvelyk) dpi (dots per inch) = pont/hüvelyk DPLL (digital phase-locked loop) = digitális fáziszárt hurok draft = vázlat | vázlatos | tervezet draft report = jelentéstervezet drag = áthelyez | húz drag and drop = fogd-és-dobd | húzd-és-dobd | drag and drop | fogd és vidd drag handle = megfogó nyél drag texture = megfogó mintázat drag-and-drop = húzd-és-dobd dragging = vonszolás | elhúzás dragon curve = sárkány görbe dragon sequence = dragon sorozat DRAM (dynamic RAM) = dinamikus közvetlen hozzáférésű memória (DRAM) DRAM controller = DRAM vezérlő draw = rajz | rajzol drawing = rajz drawing canvas = rajzvászon drawing loft = rajzpadlás drawing program = rajzolóprogram drawing surface = rajzfelület DRC (Domain Relational Calculus) = DRC (relációs tartománykalkulus) | DRC (relációs oszlopkalkulus) DRII Disaster Recovery Institute International = Nemzetközi Katasztrófa-helyreállítási Intézet drill down = adatlefúrás adatbázisban/adattárban drill-across = átfúrás drill-and-practice software = önálló ütemezésű e-learning rendszer drilldown = lefúrás <menükben lefelé haladás> drill-through = keresztülfúrás drinking philosophers = ivó filozófusok drive = meghajtó + disk drive = lemezmeghajtó drive letter = meghajtó-betűjel driver = meghajtóprogram | eszközvezérlő | illesztőprogram | eszközmeghajtó + disk driver = lemezmeghajtó szoftver + printer diver = nyomtatómeghajtó szoftver driver manager = meghajtó manager driving forces = hajtóerők

driving time = vezetési idő + driving time minimization = vezetési idő minimalizálása DRM (Digital Rights Management) technology = DRM technológia | digitális jogkezelés technológia drone = pilóta nélküli jármű drop cable = függőkábel | csatolókábel dropcap = iniciálé drop-down menu = legördülő menü dropping condition = feltétel törlése DRPP Disaster Recovery Planning Process = katasztrófa-helyreállítás tervezési folyamat drum = dob | mágnesdob drum memory = dob memória DSA (Data Staging Area) = DSA (adatérkeztető terület) DSA (Directory Service Agent) = DSA (katalógus szolgálati ügynök) DSDL Data Structure Definition Language = adatstruktúra-definíciós-nyelv d-separation = d-elválasztás DSI (Dynamic Skeleton Interface) = dinamikus vázfelület | dinamikus vázinterfész DSL (digital subscriber line) = DSL (digitális előfizetői vonal) DSM (Distributed Shared Memory) = DSM (osztott közös memória) DSP (digital signal processor) = DSP (digitális jelfeldolgozó) DSQI (Design Structure Quality Index) = tervezési struktúra-minősítő index DSS (Decision Support System) = DSS (döntéstámogató rendszer) DSS (Desicion Support System) = döntéstámogató-rendszer DSS (Domain Security Server) = DSS (körzet/tartomány biztonsági szolgáltató) DSSD Data Structured Systems Development = strukturált rendszerfejlesztési módszertan DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) = DSSS (direkt sorozatú szórt spektrum) DTD (Document Type Definition) = DTD (dokumentum típusdefiníció) DTP (Desk Top Publishing) = kiadványszerkesztés DUA (Directory User Agent) = DUA (katalógus felhasználói ügynök)

106

dual = duális dual array = duális tömb dual code = duális kód dual combination = duális kombináció dual core processor = kétmagú processzor dual graph = duális gráf dual linear program = duális lineáris program dual linear program = duális lineáris program dual of a forest = erdő duálisa dual of a logic expression = logikai kifejezés duálisa dual of a planar graph = síkgráf duálisa dual of a set partition = halmazfelbontás duálisa dual of algebraic expression = algebrai kifejezés duálisa dual of an addition chain = összeadási lánc duálisa dual of equation = egyenlőség duálisa dual pair = duális pár dual pipeline = kettős futószalag | dupla futószalag dual projective space = duális projektív tér dual set in a torus = duális halmaz egy tóruszban dual signature = kettős aláírás dual type = duális típus dual-channel audio = kétcsatornás hang dualism = dualizmus duality = kettősség | dualitás duality formula = dualitási képlet (formula) duality principle = dualitás elv duality theorem = dualitási tétel dualizing = dualizálás dual-mode operation = kettős működési mód dub = utólagos szinkronizálás | hangosítás Dublin Core = Dublin Core Dublin Core element = Dublin Core eleme Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) = Dublin Core Metaadat Kezdeményezés due process = előírt jogi eljárás dummy = ál- | üres dummy instruction = álutasítás | fiktív utasítás dummy section = álszakasz | hamis szakasz dummy statement = álutasítás | üres utasítás dummy variable = fiktív változó | álváltozó dump = mentés | másolat-készítés duodecimal number system (radix twelve number system)= kiegyensúlyozott

duodecimális számrendszer (tizenkettes alapú számrendszer) duodecimal number system = duodecimális számrendszer duotone = kéttónusú duplicate elimination = ismétlődések kiküszöbölése duplicate-request cache = kettőzött/duplikált kérés gyorsítótár duplication = megkettőzés | másolás + finite duplication = véges másolás | véges kettőzés durability = tartósság durability property = maradandóság durable = tartós Dutch auction = aukció, ahol több tételre egyszerre, egységes áron lehet árlejtéses ajánlatot tenni duty = feladat | kötelesség | munkaköri előírás duty cycle = kitöltési tényező DV (digital video) = DV (digitális videó) DVD (digital video disc) = DVD (digitális videó lemez) DVE (Distributed Virtual Environment) = DVE (elosztott virtuális környezet) DVI (digital video interactive) = DVI (digitális interaktív videolemez) DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) = DVMRP (távolságvektoros többes-küldéses útválasztó protokoll) Dvorak keyboard = Dvorak billenytűzet <a Qwerty alternatívája> DVP (distance vector protocol) = DVP (távolság vektor protokoll DW (Data Warehouse) = adattárház dwell time = tartózkodási idő | tartózkodási időtartam DWIM (do what I mean) = tedd-amit-gondolok DWT (Discrete Wavelet Transform) = DWT (diszkrét wavelet-transzformáció) DWT (discrete wavelet transformation) = DWT (diszkrét hullámtranszformáció) dynamic = dinamikus dynamic attribute = dinamikus attribútum dynamic backtracking = dinamikus visszalépéses keresés dynamic Bayesian network (DBN) = dinamikus Bayes-háló (DBN)

107

dynamic binding = dinamikus kötés dynamic binding = dinamikus kötés dynamic branch prediction = dinamikus elágazás-becslés dynamic business environment = dinamikus üzleti környezet dynamic channel allocation = dinamikus csatorna-hozzárendelés dynamic class loading = dinamikus osztálybetöltés dynamic component creation = komponens dinamikus létrehozása dynamic data exchange (DDE) = dinamikus adatcsere dynamic decision network (DDN) = dinamikus döntési háló (DDN) dynamic dependency = dinamikus függősség Dynamic Domain Name Service (DDNS) = dinamikus körzetnév/tartománynév szolgáltatás dynamic environment = dinamikus környezet Dynamic Frequency Selection (DFS) = dinamikus frekvenciaválasztás dynamic function calls = dinamikus függvényhívások dynamic graph = dinamikus gráf dynamic hashing = dinamikus tördelés | dinamikus hasítás dynamic hazard = dinamikus hazárd dynamic heap storage = dinamikus kupac tároló dynamic high-level languages = dinamikus magasszintű nyelvek Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) = dinamikus hoszt-konfiguráló protokoll dynamic host-configuration protocol (DHCP) = dinamikus hoszt-beállító protokoll dynamic Huffman-code = dinamikus Huffmankód dynamic indicator = változásjelző dynamic interconnection networks = dinamikus összekötő hálózat dynamic invocation = dinamikus kinyilatkoztatás dynamic invocation interface = dinamikus hívási interfész dynamic language = dinamikus nyelv dynamic link = dinamikus szerkesztés dynamic linker = dinamikus programszerkesztő

dynamic linking = dinamikus szerkesztés | dinamikus programkötés | futási idejű programkötés dynamic loading = dinamikus betöltés dynamic memory = dinamikus memória dynamic metric = dinamikus metrika dynamic microphone = dinamikus mikrofon dynamic modeling = dinamikus modellezés dynamic multidimensional data cube = dinamikus többdimenziós adatkocka dynamic order statistics = dinamikus rendstatisztikák dynamic polymorphism = dinamikus polimorfizmus dynamic power dissipation = dinamikus teljesítmény veszteség dynamic prediction = dinamikus becslés dynamic process creation = folyamat dinamikus létrehozása dynamic programming = dinamikus programozás dynamic protection = dinamikus védelem dynamic RAM (DRAM) = dinamikus RAM dynamic RAM = dinamikus RAM dynamic random-access memory (DRAM) = dinamikus RAM dynamic random-access memory = dinamikus véletlen-hozzáférésű memória dynamic range = dinamikus tartomány dynamic relocation = dinamikus áthelyezés dynamic routing = dinamikus útvonalválasztás dynamic SDRAM = dinamikus SDRAM dynamic searching = dinamikus keresés dynamic semantics = dinamikus szemantika dynamic set = dinamikus halmaz dynamic SQL = dinamikus SQL dynamic stability = dinamikus stabilitás dynamic stack storage = dinamikus veremtároló dynamic state = dinamikus állapot dynamic storage = dinamikus tároló dynamic storage-allocation = dinamikus tárkiosztás dynamic store = dinamikus tár dynamic store management = dinamikus memóriakezelés dynamic system = dinamikus rendszer + continuous dynamic system = folytonos dinamikus rendszer

108

+ discrete dynamic system = diszkrét dinamikus rendszer dynamic table = dinamikus tábla dynamic technologies = dinamikus technológiák dynamic traps = dinamikus csapdák dynamic tree = dinamikus fa dynamic type checking = dinamikus típusellenőrzés dynamic typed language = dinamikusan típusozott nyelv dynamic weighting = dinamikus súlyozás dynamical systems = dinamikus rendszer dynamic-programming method = dinamikus programozási módszer dystopia = antiutópia e = e | elektronikus E/R model (entity-relationship model) = E/K modell (egyed-kapcsolat modell) eager evaluation = mohó kiértékelés eager release consistency = szigorú feloldó következetesség/konzisztencia EAI (Enterprise Application Integration) = EAI (vállalati alkalmazásintegráció) EAI (Enterprise Application Integration) = vállalati alkalmazások integrációja EAI Enterprise Application Integration = vállalati szintű alkalmazásintegráció EAP (Extensible Authentication Protocol) = EAP (kiterjeszthető hitelesítő protokoll) ear of hypergraph = hipergráf füle earcon = hangjelzés Earliest Deadline First scheduling = legrövidebb határidejű először ütemezés early adopter = korai felhasználó early binding = korai kötés early branch detection = korai elágazás észlelés early stopping = korai megállás early task = korai taszk early-first form = korai-előbb forma ease of use = könnyen kezelhető | használat könnyűsége Easter date = Húsvét dátuma Easter egg = húsvéti tojás (meglepetés) easy to use = könnyen használható | könnyen kezelhető easy-to-use face animation = könnyen használható arcanimáció e-auction = e-aukció

e-banking = elektronikus bankműveletek | ebank szolgáltatások eBay = aukciós portál-rendszer | eBay <online aukciós oldal> EBBP European Best Business Practices = a legjobb európai üzleti megoldások EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) = kiterjesztett binárisan kódolt decimális csere kód EBL (explanation-based learning) = EBL (magyarázat-alapú tanulás) EBNF (Extended Backus–Naur Form) = kiterjesztett Backus–Naur forma e-bomb = e-bomba e-book = e-könyv EBS (electronic brainstorming) = elektronikus ötletbörze EBU (European Broadcasting Union) = EBU (Európai Műsorterjesztők Szervezete) EBU time code = EBU időkód e-business = e-üzlet e-cash = elektronikus pénz | e-pénz ECC (error correction code) = ECC (hibajavító kód) ECDL (European Computer Driving Licence) = Európai Számítógép-használói Jogosítvány e-channel = e-csatorna e-check = csekk-helyettesítő fizetési megoldás echo = visszhang ECITC (European Committee for Information Technology Testing Certification) = információtechnológiai tesztelési folyamatok ellenőrzésére, felülvizsgálatára és minősítésére létrehozott Európai Bizottság ECL (Emitter-Coupled Logic) = ECL-logika (emittercsatolt logika) eclipse = fogyatkozás ECM Enterprise Component Modeling = vállalati komponensmodellezés e-collaboration = e-együttműködés e-college = e-kollégium ecological model = ökológiai modell ecological validity = ökológiai érvényesség e-commerce = elektronikus kereskedelem | ekereskedelem e-commerce-enabled enterprise information system = e-kereskedelmet támogató vállalati információs rendszer

109

economic = gazdasági economic feasibility = gazdasági értékelés | megvalósíthatósági vizsgálat economic growth = gazdasági növekedés economic impact = gazdasági hatás economic order quantity = gazdaságos rendelési mennyiség economic sector = gazdasági ágazat economical benefit = gazdasági haszon economical spanning tree = gazdaságos feszítőfa economy = gazdaság economy of effort = erőkifejtés gazdaságossága economy of expression = kifejezés gazdaságossága EDC (error detect code = hibafelismerő kód e-democracy = e-demokrácia edge (in a scene) = él (színtérben) edge = él edge collapse = él csúcsainak az összevonása | élzsugorítás edge coloring = élszínezés edge connectivity = élösszefüggőség edge contraction = élösszehúzás edge covering = élfedés | éllefedés edge cut = élvágás edge detection = élfelismerés | éldetektálás edge disjoint paths = élidegen utak edge extrusion = élkihúzás edge fitting = élillesztés edge graph = élgráf edge localisation = éllokalizálás edge matrix = élmátrix edge preserving filters = élmegőrző szűrők edge segment = élszegmens edge set = élhalmaz edge split = élkettévágás edge weight = élsúly edge-capacity function = élkapacitás-függvény edge-chromatic number = élkromatikus szám edge-connected graph = élösszefüggő gráf edge-disjoint = élidegen | éldiszjunkt edge-disjoint directed path = éldiszjunkt irányított út edge-disjoint path = éldiszjunkt út edge-enhancement = élkiemelés edge-labeled graph = élcímkézett gráf edge-sequence = élsorozat edge-set = élhalmaz

edge-triggered = élvezérelt edge-triggered behavior = élvezérelt működés edge-triggered D flip-flop = élvezérelt D flipflop edge-triggered flip-flop = élvezérelt flip-flop edge-triggered J-K flip-flop = élvezérelt J-K flip-flop Edgeworth expansion = Edgeworth-kiterjesztés EDI (Electronic Data Interchange) = alkalmazást alkalmazással összekötő protokoll/szabvány üzleti dokumentumok elektronikus továbbítására <például SWIFT, EDIFACT stb.> EDI (Electronic Data Interchange) = elektronikus adatcsere + EDI network = EDI hálózat EDIF Electronic Design Interchange Format = EDI szabvány EDIFACT (Electronic Data for Administration, Commerce and Transport) = EDIFACT (nemzetközi EDI szabvány) edit = szerkeszt edit checks = adatbevitel folyamán végzett ellenőrzés edit distance = szerkesztési távolság editable = módosítható editor = szerkesztő személy | szerkesztőprogram editor program = programokat módosító program Edmonds-Karp algorithm = Edmonds─Karpalgoritmus EDO-DRAM (extended-data- out DRAM) = kiterjesztett (növelt) adatkibocsátású DRAM EDO-DRAM (extended-data-out DRAM) = EDO-DRAM | kiterjesztett/növelt adatkibocsátású DRAM EDP Electronic Data Processing = elektronikus adatfeldolgozás EDS (Electronic Discussion System) = elektronikus vitafórumot kezelő rendszer education = oktatás + adult education = felnőttoktatás education industry = oktatásipar education support system = oktatástámogató rendszer educational = oktatási educational content = oktatási tartalom

110

educational curriculum = oktatási anyag | tananyag educational opportunities = oktatási lehetőségek educational software platforms = oktatási szoftverplatformok educational strategy = oktatási stratégia educational tasks = oktatási feladatok educational technology = oktatási technológia educational technology integration and implementation = oktatási technológia integrációja és bevezetése educational technology partnerships = oktatási technológiai partnerség edutainment = oktatási célú szórakoztató anyag | oktatási és szórakoztatási célú szoftveregyüttes edutainment = szórakoztatva történő oktatás EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) = EDVAC (elektronikus diszkrét változójú automatikus számítógép) EDW (Enterprise Data Warehouse) = EDW (vállalati adattárház) e-economy = e-gazdaság EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory) = elektromosan törölhető programozható csak olvasható memória | EEPROM e-fairness = becsületes e-kereskedelem szabályrendszere effaceable = törölhető effect = hatás | effektus effect axiom = hatásaxióma (szituációkalkulusban) effective = hatásos | eredményes | hatékony effective address = tényleges cím effective algorithm = hatékony algoritmus effective branching factor = effektív elágazási tényező effective group id = tényleges csoport-azonosító | effektív csoport-azonosító <UNIX> effective information = hatékony információ | effektív információ effective memory-access time = tényleges tárelérési idő effective power = hatékony hatvány

effective user identifier (effective UID) = tényleges felhasználó-azonosító (tényleges UID) effectiveness = hatékonyság effector = beavatkozó efficiency = hatékonyság efficiency of a digraph = irányított gráf hatékonysága efficiency of operation = művelet hatékonysága efficient algorithm = eredményes algoritmus | hatásos algoritmus | hatékony algoritmus efficient template metaprogramming = hatékony sablon-metaprogramozás EFT (Electronic Fund Transfer) = pénzintézetek közötti elektronikus pénzforgalom EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) terminal = EFTPOS terminál | POS terminál | bankkártyaelfogadó terminál EG code (Euclidean geometry code) = EG-kód (euklideszi geometriai kód) egocentric viewpoint = önző nézőpont egoless programming = alkalmazkodó programozás | csoportos programozás egomotion = sajátmozgás e-governance = e-kormányzás e-government = e-kormányzat Ehrlich swap method = Ehrlich cseremódszere EIDS (electronic information delivery system) = EIDS (elektronikus információtovábbító rendszer) Eiffel = Eiffel <programnyelv> EIFS (Extended Inter-frame Spacing) = EIFS (kiterjesztett keretek közötti időköz) eigenspace = sajáttér eigenvalue = sajátérték eigenvalue of a graph = gráf sajátértéke eigenvector = sajátvektor eigenvector of a graph = gráf sajátvektora eight-neighbor = nyolc-szomszédos EII (Enterprise Information Integration) = EII (vállalati információegyesítés) e-inclusion = e-befogadás EIS (Executive Information System) = EIS (vezetői információs rendszer) EIS (Executive Information System) = felsővezetői információs rendszer

111

EIU (Economist Intelligence Unit) = Gazdasági Hírszerzési Egység (<gazdaságelemző központ>) EKF (extended Kalman filter) = kiterjesztett Kálmán szűrő elaboration = feldolgozás | kidolgozás elapsed time = eltelt idő e-learning = e-tanulás e-learning program = e-tanulási program e-learning project = e-tanulási projekt e-learning systems = e-tanulási rendszer election algorithm = választási algoritmus electoral competition = elektorok versenye electoral system = választási rendszer electret microphone = elektret mikrofon electrical characteristics = villamos jellemzők electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) = EEPROM (elektromosan törölhető programozható csak olvasható memória) electrically-erasable = elektromosan törölhető electrocardiogram = elektrokardiogram (EKG) electroencephalogram = elektroenkefalogram electromagnetic = elektromágneses electromagnetic interference = elektromágneses interferencia electromagnetic spectrum = elektromágneses spektrum electron beam = elektronsugár electron gun = elektronágyú electron tube = elektroncső electronic = elektronikus electronic and information technology (EIT)= elektronikus és információs technológia electronic banking = elektronikus banki szolgáltatások electronic bill = elektronikus számla electronic brainstorming = elektronikus ötletbörze electronic brainstorming tool = számítógéppel támogatott döntéshozatal/ötletroham electronic business (e-business) = elektronikus üzlet (e-üzlet) electronic business environment = elektronikus üzleti környezet electronic business systems security = elektronikus üzleti rendszerek biztonsága

electronic business transaction = elektronikus üzleti tranzakció | elektronikus üzleti ügylet electronic calendaring = határidőnapló számítógépes formája | irodai naptár számítógépes formája electronic cash = elektronikus készpénz | elektronikus készpénzhelyettesítő electronic check = elektronikus csekk(helyettesítő) electronic commerce = elektronikus kereskedelem | e-kereskedelem electronic commerce activity = elektronikus kereskedelmi tevékenység electronic commerce challenges = elektronikus kereskedelmi kihívások electronic commerce curriculum = elektronikus kereskedelmi tananyag electronic commerce degree program = elektronikus kereskedelmi felsőoktatási program electronic commerce evolution = elektronikus kereskedelem fejlődése electronic commerce innovation = elektronikus kereskedelmi innováció electronic commerce site = elektronikus kereskedelmi webhely electronic commerce technology = elektronikus kereskedelmi technológia electronic commerce training = elektronikus kereskedelmi képzés electronic commerce transactions = elektronikus kereskedelmi tranzakció | elektronikus kereskedelmi ügylet electronic concept = elektronikai elv electronic cottage = magas funkcionalitású otthoni munkahely electronic customer relationship management (eCRM) = elektronikus ügyfélkapcsolatkezelés electronic data interchange = vállalatközi elektronikus adatcsere electronic data processing = elektronikus adatfeldolgozás electronic digital computer = elektronikus digitális számítógép electronic document interchange = vállalatközi elektronikus dokumentum-csere

112

electronic fund transfer = elektronikus pénzátutalás electronic gift = "ajándék-utalvány", vagy kisebb összeg küldése elektronikusan electronic industries alliance interim standard = EIA/IS szabvány electronic ink = elektronikus festék electronic journalism= elektronikus újságírás electronic learning = elektronikus tanulás electronic mail (e-mail) = elektronikus levél (email) | villámlevél | drótposta electronic mail = elektronikus levél | e-mail | drótposta electronic markets = elektronikus piacok electronic meeting software = virtuális értekezletet támogató szoftver electronic network = elektronikus hálózat electronic numerical integrator and computer (ENIAC) = elektronikus numerikus integrátor és számítógép Electronic Payment System (EPS) = elektronikus fizető rendszer electronic payment systems (EPS) = elektronikus fizetési eljárások, virtuális fizetőeszközökkel electronic pen = fényceruza electronic publishing = elektronikus kiadványszerkesztés electronic questionnaires = számítógépen kitöltendő kérdőív electronic repository = elektronikus raktár electronic sweatshop = munkaállomások előtt végzett, tömeges, egyszerű munka electronic technology = elektronikus technológia electronic transmission = elektronikus átvitel electronic voting system = elektronikus szavazórendszer electronic whiteboard = elektronikus tábla electronic/digital government = elektronikus/digitális kormány electro-physiological input = elektrofiziológiai bemenet (informatikai rendszerbe a felhasználó adott jellemzőinek követése, illetve feldolgozása céljából) electrostatic discharge (ESD) = elektrosztatikus kisülés element = elem element access = elem elérése

element of a set = halmaz eleme elementary = elemi elementary cycle = elemi kör elementary divisor = elemi osztó elementary event = elemi esemény elementary function = elemi függvény elementary operations = elemi műveletek elementary symmetric function (elementary symmetrical function)= elemi szimmetrikus függvény elementary transformation = elemi transzformáció elementary type = elemi típus elements (earth, air, fire, water) = elemek (föld, levegő, tűz, víz) elevation = magasság elevation model = domborzati modell elevation point = magassági pont elevator algorithm = lift algoritmus elevator algorithm = lift-algoritmus <lemezütemezés> Elias bound = Elias-korlát Elias code = Elias-kód elided = rejtett eliminate = közömbösít | közömbösít | felszámol eliminated branch = eltávolított elágazás elimination = kiküszöbölés + global redundancy elimination = globális redundancia kiküszöbölése + common subexpression elimination = közös részkifejezés kiküszöbölése + redundancy elimination = redundancia kiküszöbölése elimination of copying = másolás elkerülése elimination of variables = változók kiküszöbölése eliminative = kiküszöbölő elitizm (in evolutional algorithm) = elitizmus (evolúciós algoritmusban) ELIZA = ELIZA <beszélgető program> ellipse = ellipszis ellipsis = hiányjel | kipontozás ellipsoid = ellipszoid + rotation ellipsoid = forgási ellipszoid + random point on the ellipszoid = véletlen pont az ellipszoidon ellipsoid algorithm = ellipszoid algoritmus elliptic = elliptikus

113

elliptic curve = elliptikus görbe elliptic curve algorithm = elliptikus görbés algoritmus elliptic curve factorization = elliptikus görbés faktorizáció elliptic curve primality proving algorithm = elliptikus görbés prímteszt-algoritmus elliptic function = elliptikus függvény elliptic integral = elliptikus integrál elliptic surface = elliptikus felület elliptical = elliptikus elliptic-curve factorization method = elliptikus görbés faktorizációs módszer elusive requirement = nehezen megfogható igény EM (expectation maximization) algorithm = EM (várható érték maximalizáló) algoritmus e-mail (electronic mail) = elektronikus levél | elevél email address = email cím | elektronikus levelezési cím e-mail gateway = elektronikus-levél átjáró e-market system = e-piaci rendszer e-marketing = e-marketing e-marketplace = e-piactér e-markets = e-piacok embedded = beágyazott embedded = beágyazott | környezetbe ágyazott embedded coding = beágyazott kódolás embedded coding in image compression = tömörített képbe beágyazott kódolás embedded computer = beágyazott számítógép embedded dependency = beágyazott függőség embedded graph = beágyazott gráf embedded help = beágyazott segítség | súgó embedded link = beágyazott link embedded media = beágyazott média embedded point = beágyazott pont embedded SQL = beágyazott SQL embedded system = beágyazott rendszer embedding = beágyazás embedding of partial order into linear order = parciális rendezés beágyazása lineáris rendezésbe emboss = domborítás | trébelés emboss filter = emboss szűrő embossed = dombornyomásos e-medicine = e-gyógyászat

emergent behavior = kialakuló viselkedés emergent property = eredendő tulajdonság emergent requirement = eredendő követelmény emerging functionality = kialakuló funkcionalitás emerging pattern = felbukkanó minta emission = kibocsátás | sugárzás | emisszió emission map = emissziós térkép emissive surface = sugárzó felület | emisszív felület emitter = sugárzó | kibocsátó | emittáló emitter-coupled logic (ECL) = emitter csatolt logika (ECL) emoticon = érzelmet kifejező jel | érzelmet kifejező ikon + :) = mosoly + :( = szomorú vagyok + :-) = kacsintás és nevetés + :-D = nagy mosoly + :-)) = nagy mosoly + :-))))))))))) = nagyon nagy mosoly + :-O = ásítás + :-* = puszi | csók emotional agent = emócionális ágens emotional intelligence (EQ) = érzelmi intelligencia emotions = érzelmek emphasis = kiemelés | hangsúlyozás | nyomaték empirical = empirikus empirical distribution functions = empirikus eloszlási függvények empirical evaluation = empirikus értékelés empirical gradient = empirikus gradiens empirical method = tapasztalati módszer empirical tests for randomness = véletlenség empirikus tesztelése employability = alkalmazhatóság employers’ requirements = munkaadói követelmények empowerment = alkalmazottak bevonása a döntési folyamatba empty = üres empty case = üres eset empty clause = üres klóz empty graph = üres gráf empty product = üres szorzat empty set = üres halmaz empty stack = üres verem

114

empty stream = üres adatfolyam | üres csatorna empty string = üres sztring | üres karaktelánc empty sum = üres összeg empty tree = üres fa EMR (Electronic Meeting Room) = elektronikus-találkozó szoba EMS (Electronic Meeting System) = elektronikus-találkozó rendszer emulation = utánzás | emuláció emulator = emulátor EMV (Europay-MasterCard-Visa) card = EMVkártya (európai bankkártya) enable input = engedélyező bemenet enabled action = engedélyezett művelet | lehetővé tett művelet enabled task = engedélyezett taszk | lehetővé tett taszk enabled transition = engedélyezett állapotátmenet encapsulated postscript (EPS)= beágyazott postscript (EPS) encapsulation = beágyazás | egységbezárás | egységbefoglalás | betokozás encode = kódol encoder = kódoló encoding = kódolás encoding of problem instances = konkrét probléma kódolása encoding problem = kódolási probléma | kódolás problémája encrypted file = titkosított fájl encrypted password = titkosított jelszó end = végpont end box = végére-ugrás gomb end effector = végberendezés end of file = fájl vége end of special data = különleges adatok vége end of text (ETX) = szövegmező vége | adatmező vége end of transmission (EOT) = adásvége end office = vég-központ | helyi központ end scope = határkör vége end system = végrendszer end user = végfelhasználó endian-ness = adatelhelyezési módszer + little endian = adat kisebb helyiértékű része a kisebb memóriacímre

+ big endian = adat kisebb helyiértékű része a nagyobb memóriacímre ending a program = program befejezése endnote = lábjegyzet w végjegyzet endomorphism = endomorfizmus endpoint = él végpontja endpoint of a graph = gráf végpontja endpoint of an edge = él végpontja end-to-end argument = kezdet-és-vég közötti érvelés end-to-end protocol = vég-vég protokoll | végpontok közötti protokoll enduring requirement = tartós követelmény enduser = végfelhasználó end-user computing (EUD) = végfelhasználói számítástechnika end-user development (EUD) = végfelhasználói fejlesztés enduser interface = végfelhasználói felület end-user programming = végfelhasználói programozás enduser software = végfelhasználót kiszolgáló szoftver end-vertex = él végpontja energy = energia engine = motor | modul | működtető egység engineering = technológia + software engineering = szoftver technológia engineering application = műszaki alkalmazás engineering design margin = mérnöki tervezési tartalék engineering workstation = mérnöki munkaállomás English auction = hagyományos aukció, ahol adott összeggel emelni lehet a tétet enhance = javít Enhanced Data Output (EDO) DRAM = növelt adatkibocsátású DRAM Enhanced Data Output DRAM (EDO DRAM) = növelt adatkibocsátású DRAM (EDODRAM) enhanced straightforward dispatching = növelt direkt kiküldés enhanced synchronous DRAM (ESDRAM) = növelt szinkron DRAM enhancement = továbbfejlesztés | képességbővítés

115

ENIAC (electronic numerical integrator and computer) = elektronikus numerikus integrátor és számítógép ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) = ENIAC (elektronikus számjegyes integráló és számítógép) enlarge = nagyít | növel enlarged = felnagyított enlarging = növelés ENQ (enquiry) = ENQ (kapcsolatfelvétel kérés) enqueue = várakozási sorba állít enquiry (ENQ) = kapcsolatfelvétel kérés enriching graphical representations = grafikus ábrázolás gazdagítása ensemble learning = hipotézishalmaz együttes tanulása entailment = vonzat (logikában) + entailment constraint = vonzatkorlát | vonzatkényszer enterprise analysis = teljes körű információs igény-felmérés enterprise application integration (EAI) = vállalati alkalmazásintegráció enterprise architecture = vállalati architektúra enterprise bean = vállalati babszem enterprise collaboration = vállalati együttműködés enterprise data warehouse = vállalati adattárház enterprise integration = vállalati integráció enterprise management system = vállalati irányítási rendszer enterprise networking = vállalati hálózatépítés enterprise resource planning (ERP) = integrált vállalatirányítási rendszer (ERP) | vállalati erőforrás-gazdálkodás tervezés (ERP) enterprise resource planning (ERP) = vállalati erőforrás-tervezés | vállalatirányítási rendszer enterprise system = vállalati (számítógépes) rendszer enterprise wireless LAN = vállalati vezeték nélküli LAN enterprise-level systems = vállalati szintű rendszerek enterprise-wide = vállalatméretű enterprise-wide computing = a vállalat minden folyamatára kiterjedő, komplex számítógépes rendszer

entertainment industry = szórakoztatóipari entier function = egészrész-függvény entity = egyed | jellemző tulajdonságok összessége entity class = entitás osztály entity declaration = entitás deklaráció entity identification problem = egyedazonosítási probléma entity realization = entitás-előfordulás entity relationship = egyed kapcsolat entity set = egyedhalmaz entity-relationship = egyed-kapcsolat entity-relationship diagram = egyed-kapcsolat diagram entity-relationship model = egyed-kapcsolat modell entrance-exam problem = felvételi vizsga probléma entrepreneur = vállalkozó entrepreneurial structure = egyszerű vállalkozói szervezet entropy = entrópia + discrete entropy = diszkrét entrópia entropy function = entrópiafüggvény entry = bejegyzés entry consistency = belépő következetesség | belépő konzisztencia entry to subroutines = szubrutinok belépési pontjai entry tunnel = belépési csatorna enumerated type = felsorolási típus | felsorolásos típus enumerating = felsorolás | leszámlálás | összeszámlálás enumerating binary trees = bináris fák leszámlálása enumerating prime numbers = prímszámok leszámlálása enumeration = leszámlálás | felsorolás | összeszámlálás enumeration of balanced binary trees = kiegyensúlyozott bináris fák leszámlálása enumeration of permutations = permutációk leszámlálása enumeration of prime numbers = prímszámok leszámlálása enumeration of trees = fák leszámlálása enumeration type = felsorolási típus

116

enumerator = felsoroló envelope = burkológörbe | boríték envelope representation = borítékreprezentáció enveloped = betokozott environment = környezet environment history = környezeti történet environment map = környezettérkép environment mapping = környezetleképzés environment node = környezeti csúcs environment process = környezeti folyamat environment variable = környezeti változó environment vector = környezet-vektor environmental control = környezeti vezérlés environmental profile = környezeti profil, környezeti egyéni beállítás environmental subsystems = környezeti alrendszer envisioning = ábrázolás | megjelenítés | szemléltetés EOF (End Of File) = fájlvége jel | állományvégjel | EOF EOL (End Of Line) = sorvége jel EOM (end of message) = EOM (üzenetvégjel) EOT (end of transmission) = EOT (adás vége | átvitel vége) e-partnerships = e-partnerség ephemeral awareness = lankadó éberség EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) = EPIC (explicit párhuzamos utasítás feldolgozás) epidemic protocol = járványprotokoll epidemiologist = epidemiológus epimorphism = epimorfizmus | szürjektív homomorfizmus epipolar geometry = epipoláris geometria episode = epizód epistemic logic = episztemológiai logika epistemological commitment = ismeretelméleti elkötelezettség epistemology = ismeretelmélet EPLD (Erasable Programmable Logic Device) = törölhető programozható logikai eszköz epoch = korszak epoch updating = időszakos módosítás eposodic = epizódszerű <környezet> e-procurement = termékek és szolgáltatások beszerzése a weben e-procurement model = e-beszerzési modell

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) = EPROM (törölhető programozható csak olvasható memória) EPS (Electronic Payment System) = EPS (elektronikus fizető rendszer) eps (encapsulated PostScript) = eps (beágyazott PostScript) EPS (Encapsulated Postscript) = EPS (egységbe zárt utóirat) <grafikus állományformátum> EPS = elektronikus fizetési módok epsilon register = epszilon regiszter epsilon-free (ε-free) = epszilon-mentes (εmentes) epsilon-free grammar (ε-free grammar) = epszilon-mentes nyelvtan (ε-mentes nyelvtan) equal = egyenlő equality (in logic) = egyenlőség (logikában) equality = egyenlőség + approximate equality = közelítő egyenlőség + essential equality = lényeges egyenlőség equality constraints = egyenlőséggel adott korlátozó feltételek equality of sets = halmazok egyenlősége equality symbol = egyenlőség jel equality-generating dependency = egyenlőséggeneráló függőség equalization = kiegyenlítés equalize = kiegyenlít equalizer = kiegyenlítő | hangszínszabályozó equally likely = azonos valószínűségű | azonosan valószínű | egyforma valószínűségű | egyformán valószínű equation = egyenlet equation solver = egyenletmegoldó szoftvermodul | táblázatkezelő equational unification = egyenleti egyesítés <logikában> equidepth binning = azonos mélységű kosarazás equidimensional = azonos dimenziójú equidistant = ekvidisztáns | egyenletes távolságú | állandó távolságú | azonos távolságú equidistant code = ekvidisztáns kód | egyenletes kód | állandó távolságú kód | azonos távolságú kód | szimplex kód equidistributed sequence = egyenletes eloszlású sorozat

117

equidistribution test = egyenletes eloszlás tesztelése equi-join = egyenlőség alapú összekapcsolás equilibrium = egyensúly equitable distribution = pártatlan eloszlás equivalence = egyenértékűség | ekvivalencia + modular equivalence = moduláris ekvivalencia + structural equivalence = szerkezeti ekvivalencia + type equivalence = típus egyenértékűség equivalence = ekvivalencia + modular equivalence = moduláris ekvivalencia equivalence algorithm = ekvivalencia-algoritmus equivalence class = ekvivalenciaosztály equivalence declaration = ekvivalencia deklaráció equivalence relation = ekvivalenciareláció equivalent = ekvivalens | egyenértékű equivalent algorithms = ekvivalens algoritmusok equivalent binary trees = ekvivalens bináris fák equivalent codes = ekvivalens kódok equivalent expressions = ekvivalens kifejezések equivalent Gray codes = ekvivalens Gray-kódok equivalent linear programs = ekvivalens lineáris programok equivalent load circuit = egyenértékű | helyettesítő | ekvivalens terhelő hálózat equivalent of MMIXAL symbol = MMIXAL szimbólum ekvivalense equivalent sets of dependencies = ekvivalens függőségi halmazok equivalent states = egyenértékű állapotok | ekvivalens állapotok equivalent symbol = egyenlőségjel equiwidth binning = azonos szélességű kosarazás ER (Entity-Relationship Model) = egyedkapcsolat modell ER model (Entity-Relationship model) = ERmodell (egyed-kapcsolat modell) erasable = törölhető erasable programmable logic device (EPLD) = törölhető programozható logikai eszköz (EPLD)

erasable programmable read-only memory (EPROM) = törölhető programozható csak olvasható memória (EPROM) erase = töröl | kitöröl eraser = radír erasing = törlés erasing EPROM = EPROM törlés erasure = törlődés erasure burst = törlődéses csomó erasure channel = törlődéses csatorna erasure error = törlési hiba Erdas Imagine = Erdas Imagine <digitális képfeldolgozó szoftver> ergodic = ergodikus ergodic process = ergodikus folyamat ergonomical issues = ergonómiai kérdések ergonomics = ergonómia erosion = erózió | lepusztulás ERP (Enterprise Resource Planning) = ERP (integrált vállalatirányítási rendszer) | ERP (vállalati erőforrás-gazdálkodás tervezés) ERP implementation = ERP bevezetése | vállalatirányítási rendszer bevezetése ERP model = ERP modell ERP project = ERP projekt ERP software = ERP szoftver ERP software market = ERP szoftverpiac ERP system = ERP rendszer | vállalati erőforrástervező rendszer ERP systems lifecycle = ERP rendszerek életciklusa ERP vendors = ERP értékesítők errata = hibajegyzék erroneously = hibásan | helytelenül error = hiba + absolute error = abszolút hiba + computational error = kiszámítási hiba + detection of error = hiba jelzése + error propagation = + hibaterjedés + relative error = relatív hiba + compile-time error = fordítási idejű hiba + multilevel error handling = többszintű hibakezelés + run-time error = futási idejű hiba + lexical error = lexikális hiba + semantic error = szemantikus hiba + syntax error = szintaktikus hiba + detectable error = felfedezhető hiba

118

+ residual error ratio = maradó-hiba arány + Forward Error Correction (FEC) = előre irányuló hibajavítás + quantization error = kvantálási hiba + bit error = bithiba + bit error rate (BER) = bithiba-arány + residual error ratio = maradó-hiba arány + transmission error = átviteli hiba error analysis = hibaelemzés error avoidance = hiba elkerülése error burst = hibacsomó error checklist = hiba ellenőrző lista error code = hibakód error condition = hibafeltétel error control = hibakezelés error correction = hibajavítás error design = hibatervezés error detecting routine = hibajelző rutin error detection = hibadetektálás error detection and correction = hibafelismerés és javítás error estimation = hibabecslés error function = hibafüggvény error handling = hibakezelés error handling alternative = hibakezelési alternatíva error interrupt = hibából eredő megszakítás error management = hibakezelés error message = hibaüzenet error metrics = hibametrika error model = hiba modell error prevention = hiba-megelőzés error range = hibatartomány error recovery = hibaelfedés | hibából való felépülés | hiba utáni visszaállítás error recovery = hibás állapotból felépülés error repair = hibajavítás error report = hibajelzés error reporting = hibajelzés error sequence = hibasorozat error value = hibaérték error-correcting = hibajavító error-correcting code = hibajavító kód error-correcting decoder = hibajavító dekódoló error-correction = hibajavítás error-correction capability = hibajavító képesség error-detecting code = hibajelző kód error-evaluator polynomial = hibaérték-polinom

error-free = hibamentes error-location number = hibahely-szám error-locator polynomial = hibahely-polinom ES (Expert System) = szakértői rendszer ES (expert system) = SZR (szakértő rendszer) escape character = escape karakter escape key = kilépő billentyű escape problem = menekülési probléma escape sequence = vezérlősorozat ESD (electrostatic discharge) = elektrosztatikus kisülés ESDRAM (enhanced synchronous DRAM) = kiterjesztett SDRAM e-shop model = e-bolt modell ESS (Executive Support System) = modellezőelemző vezetői támogató rendszer essential hazard = lényeges hazárd essential operator = alapvető operátor essential prime implicant = lényeges pímimplikáns essential term = lényeges tag | lényeges kifejezés estimate = becslés | értékelés estimation = becslés + error estimation = hibabecslés estimation risk = becslési kockázat estimation technique = becslési technika e-stock exchange = e-tőzsde e-store = e-bolt e-system = e-rendszer eta-conversion (ε-conversion) = éta-konverzió (ε-átalakítás) ether = éteri kék Ethernet = Ethernet | normál Ethernet | klasszikus Ethernet + classic Ethernet = klasszikus Ethernet | normál Ethernet + DIX Ethernet = DIX-szabványú Ethernet + Fast Ethernet = gyors Ethernet + Gigabit Ethernet = gigabites Ethernet + switched Ethernet = kapcsolt Ethernet + thick-Ethernet = vastag Ethernet + thin-Ethernet = vékony Ethernet ethernet address = ethernet cím Ethernet switch = Ethernet kapcsoló ethical dilemmas = etikai dilemmák ethical no free lunch rule = <Semmi sincs ingyen> etikai elv ethics = erkölcs | etika

119

ethnography = néprajz | etnográfia ETL (Extraction, Transformation and Load) = ETL (kinyerés, átalakítás és betöltés) ETL tool = ETL eszköz ETX (end of text) = ETX (szövegmező/adatmező vége) EU (Execution Unit) = végrehajtó | feldolgozó egység Euclid = Euclid <programnyelv> Euclidean = euklideszi Euclidean distance = euklideszi távolság Euclidean division = euklideszi osztás Euclidean geometry = euklideszi geometria Euclidean geometry code (EG code) = euklideszi geometriai kód (EG-kód) Euclidean metric = euklideszi metrika Euclidean norm = euklideszi norma Euclidean space = euklideszi tér Euclid's algorithm = euklideszi algoritmus + analysis of Euclid's algorithm = euklideszi algoritmus elemzése + extended Euclid's algorithm = kiterjesztett euklideszi algoritmus + extended Euclid's algorithm for polynomials = kiterjesztett euklideszi algoritmus polinomokra + multiprecision Euclid's algorithm = nagy pontosságú euklideszi algoritmus + original form of Euclid's algorithm = euklideszi algoritmus eredeti formája Euclid's algorithm compared to binary algorithm = euklideszi algoritmus és bináris algoritmus összehasonlítása Euclid's algorithm for polynomials = euklideszi algoritmus polinomokra Euclid's algorithm for string polynomials = euklideszi algoritmus sztring polinomokra Euclid's extended algorithm = kiterjesztett euklideszi algoritmus EULA (end user licence agreement) = EULA (végfelhasználói licenszszerződés) Euler characteristic = Euler-karakterisztika Euler circuit = zárt Euler-vonal Euler constant (γ) = Euler-konstans (γ) Euler numbers = Euler-számok Euler operator = Euler-operátor Euler summation formula = Euler összegzési képlete

Euler summation formula = Euler-féle összegzési képlet Euler theorem = Euler-tétel Euler totient function (θ(<n>))= Euler-függvény (θ(<n>)) Euler totient function θ(<n>) = Euler-függvény θ(<n>) Euler trail = Euler-vonal Euler walk = Euler-bejárás Euler-Fermat-theorem = Euler─Fermat tétel Eulerian graph = Euler-gráf Eulerian number = Euler-szám Eulerian walk = Euler-vonal Euler's criterion = Euler-feltétel | Euler-kritérium Euler's formula = Euler-képlet Euler's phi function = Euler-féle fi-függvény | Euler-függvény Euler's theorem = Euler-tétel Euler's-function = Euler-függvény | Euler-féle fifüggvény EURISKO = EURISKO <heurisztikáit módosítani képes rendszer> evaluate = értékel | kiértékel evaluation = kiértékelés | érték kiszámítása | behelyettesítés | becslés + applicative-order evaluation = alkalmazássorrendű kiértékelés + normal-order evaluation = normálsorrendű kiértékelés + lazy evaluation = lusta kiértékelés evaluation function = kiértékelő függvény evaluation of a function = függvény értékének kiszámítása evaluation of a polynomial = behelyettesítés polinomba evaluation of decision network = döntési háló kiértékelése evaluation of determinants = determinánsok kiszámítása | determinánsok kifejtése evaluation of mean and standard deviation = várható érték és szórás kiszámítása evaluation of polynomials = polinom értékének kiszámítása evaluation of powers = hatványok értékének kiszámítása | hatványok kiértékelése evaluation order = kiértékelési sorrend evaluation plan = kiértékelési terv

120

evaluation short-circuit = rövidre zárt kiértékelés | rövidzáras kiértékelés even = páros <szám> even cycle = páros kör even function = páros függvény even permutation = páros permutáció even permutation exact sequence = páros permutációs pontos sorozat even-parity circuit = páros paritás áramkör even-parity code = páros paritás kód event = esemény + asynchronous event = aszinkron esemény event bits = eseménybitek event calculus = esemény kalkulus event channel = eseménycsatorna event class = esemény osztály event control = eseményvezérlés event diagram = eseménydiagram event dispatcher thread = eseményelosztó programszál event dispatching = esemény szétosztás event driven simulation = eseményvezérelt szimuláció event folding window = eseménybefoglaló ablak event handler = eseménykezelő event list = esemény lista event listener = eseményfigyelő event mask = eseménymaszk event modeling = eseménymodellezés event object = eseményobjektum event ordering = esemény-sorrendezés + happened-before relation = előbb történt reláció event point = eseménypont event processing = esemény feldolgozás event queue = eseménysor event queue group =NC eseménysor csoport event scenario = esemény-forgatókönyv event service = esemény szolgálat | eseményszolgáltatás event structure = eseménystruktúra event-based control = esemény-alapú vezérlés event-condition-action (ECA) = esemény – feltétel – tevékenység event-driven = eseményvezérelt event-driven interface = eseményvezérelt interfész event-driven system = eseményvezérelt rendszer

event-point schedule = eseménypont ütemezése eventsharing = eseménymegosztás eventual = végleges | végső eventual consistency = fokozatos következetesség | fokozatos konzisztencia eventual time bound = végleges időkorlát | végső időkorlát eventually periodic sequence= végül periódikus sorozat evidence = bizonyíték evidence variable = bizonyítékváltozó evidental reasoning = bizonyítékra alapozó következtetés evolution = evolúció evolution analysis = fejlődésanalízis evolution cost = evolúciós költség evolution strategy = evolúciós stratégia evolutionary development = evolúciós fejlesztés evolutionary prototyping = evolúciós prototípuskészítés e-voting = elektronikus szavazás e-wallet = e-pénztárca | online vásárlásra használható, átutalt pénz exabyte = exabájt (1018 bájt) exact = pontos exact cover problem = pontos lefedési feladat exact division = pontos osztás exact index = pontos index exact rule = pontos szabály | precíz szabály | egzakt szabály exact sequence = pontos sorozat | exakt sorozat exactly divides = pontosan osztja exactly once semantics = pontosan egyszer módszer example = példa example of input = példa bemenetre examples of spectral test = példák spektrális tesztre except if operation = <kivéve ha> művelet exception = kivétel + derived exception = származtatott kivétel + I/O exception = B/K kivétel + standard exception = szabványos kivétel + uncaught exception = el nem kapott kivétel + unexpected exception = váratlan kivétel exception checking = kivételellenőrzés exception handler = kivételkezelő exception hierarchy = kivételhierarchia

121

exception interface = kivétel felülete exception mapping = kivétel leképezés exception propagation = kivétel-továbbterjesztés exception report = kivételes helyzetre figyelmeztető jelentés exception rule = kivételi szabály exception set = kivételek halmaza exception throwing = kivétel továbbdobás exception type = kivételtípus exceptional case = különleges eset exceptional curve = kivételes görbe exceptions of process = folyamat kivételei excess = többlet | felesleg excess flow = többletfolyam excess-3 code = háromtöbbletes kód excess-B representation = B-többletes ábrázolás exchange property = cseretulajdonság | kicserélési tulajdonság excitation = gerjesztés excitation equation = gerjesztési egyenlet excitation table = vezérlési tábla exclamation mark = felkiáltójel exclusion = kizárás + <k>-exclusion = <k>-kizárás + mutual exclusion = kölcsönös kizárás + mutual exclusion problem = kölcsönös kizárási feladat exclusion and inclusion = tartalmazás és kizárás | logikai szita exclusion condition = kizárási feltétel exclusion dependency = kizáró függősség exclusion specification = kizárási leírás | kizárási meghatározás | kizárási specifikáció exclusive = kizáró | exkluzív exclusive lock = kizárólagos zár exclusive or = kizáró VAGY (logikában) exclusive OR operator = kizáró <vagy> operátor exclusive read, concurrent write (ERCW) = kizárólagos olvasás, párhuzamos írás exclusive read, exclusive write (EREW) = kizárólagos olvasás, kizárólagos írás exclusive-NOR (XNOR) gate = ekvivalencia kapu exclusive-NOR = ekvivalencia exclusive-OR (XOR) = kizáró vagy | exkluzív vagy exclusive-OR (XOR) gate = kizáró vagy kapu | antivalencia kapu | XOR-kapu

exclusive-OR = kizáró VAGY | antivalencia | XOR exclusive-OR function = kizáró VAGY függvény | antivalencia függvény | XOR függvény executable = futtatható | végrehajtható executable file = végrehajtható fájl executable program = végrehajtható program execute = végrehajt execute a subroutine = szubrutin végrehajtása execution = végrehajtás + admissible timed execution = elfogadható idejű végrehajtás + corresponding executions = megfelelő végrehajtások + indistinguashable executions = megkülönböztethetetlen végrehajtások + regular execution = reguláris végrehajtás + timed execution = időzített végrehajtás execution control list = végrehajtást ellenőrző lista execution correspondence = végrehajtási megfelelés/összhang/hasonlóság execution engine = végrehajtómotor execution fragment = végrehajtási töredék execution model = végrehajtási modell execution monitoring = végrehajtás monitorozása, figyelése execution occurence = objektumot érintő esemény execution register = végrehajtási regiszter execution semantics = végrehajtási szemantika execution sequence control = végrehajtás folyamatának vezérlése execution time = végrehajtási idő Execution Unit (EU) = végrehajtó egység | feldolgozó egység executive committee = vezetői testület executive information system (EIS) = vezetői információs rendszer executive sponsor = informatikai projektet támogató felsővezető executive workstation = speciális kiépítésű/felszereltségű vezetői terminál executive/sequencing layer = végrehajtó/szekvenciális réteg exemplar = mintapéldány

122

exhaustion = kimerülés + free store exhaustion = szabad tár kimerülése exhaustive decomposition = teljes dekompozíció exhaustive search = kimerítő keresés existence = lét | létezés | egzisztencia existence constraint = létezési megszorítás existential elimination = egzisztenciális kvantorok kiküszöbölése existential graph = egzisztenciális gráf existential instantiation = egzisztenciális példányosítás (logikában) existential introduction = egzisztenciális kvantor bevezetése existential quantifier = egzisztenciális kvantor existential type = egzisztenciális típus exit = kilépés | kilép | aktív folyamatot lezáró lépés | exit <utasítás> + abortive exit = sikertelen kimenet exit and sign out = kilépés és kijelentkezés exit code = kilépési kód | visszatérési kód exit condition = kilépési feltétel exit from a subroutine = kilépési pont szubrutinból exit help = kilépés a súgóból exit point = kilépési pont exit program = kilépés programból exit protocol = kilépési protokoll exit region = kilépési szakasz exit section = kilépési szakasz exit setup = kilépés telepítőből exit status = kilépési állapot | kilépési státusz exit tunnel = kimeneti csatorna exocentric viewpoint = exocentrikus nézőpont exoskeleton = külső váz expanded memory manager = bővített-memória kezelő expanding a node = csúcs kiterjesztése expanding-width screen size = növelhető szélességű képernyőméret expando = táguló adatbeviteli mező expansion = tágulás | kiterjedés | | kiterjesztés | kibővítés | expanzió | kifejtés expansion of a dynamic table = dinamikus tábla kiterjesztése expansion of code = kódkiterjesztés expansion of state = állapot-kiterjesztés expectation = elvárás

expectation mean = várható érték expectation-maximization (EM) = várható érték maximalizálás expected = várható | várt expected information = várható információ expected monetary value = várható pénzügyi érték expected number = várható szám expected pattern = elvárásnak megfelelő minta expected running time = várható futási idő expected utility = várható hasznosság expected value = várható érték expectiminimax value = várhatóminimax érték (játékfában) expedited forwarding = gyorsított továbbítás | sürgős továbbítás experiment = kísérlet experimental = kísérleti experimental design = kísérleti tervezés experimental perspective = kísérleti perspektíva experimental psychology = kísérleti pszichológia experimentation and analysis = kísérlet és elemzés experiments with random data = kísérletek véletlen adatokkal expert based system = szakértő alapú rendszer expert review = szakértői értékelés expert system (ES) = szakértő rendszer (SZR) expiration = hatályvesztés explaining away = elmagyarázás explanation-based generalization = magyarázatalapú általánosítás explanation-based learning = magyarázat-alapú tanulás explicit = explicit | kifejezett | nyílt explicit address = közvetlenül megadott (explicit) cím explicit binding = explicit csatlakozás explicit call of destructor = explicit destruktorhívás explicit constructor = explicit konstruktor explicit conversion = explicit átalakítás explicit destruction = kifejezett rombolás explicit knowledge = kifejezett tudás | explicit tudás explicit knowledge = rögzített, közzétehető tudástartalom explicit set = explicit halmaz

123

explicit status bit = explicit érvényesség bit explicit template argument = explicit sablonparaméter explicit template instantiation = explicit sablonpéldányosítás explicit type conversion = explicit típuskonverzió exploitation = kihasználás exploration = felfedezés exploration function = felfedezési függvény (tanulásnál) exploration problem = felfedezési probléma exploratory analysis = előzetes elemzés exploratory data analysis = feltáró adatelemzés exploratory development = feltáró fejlesztés exploratory learning = felfedező tanulás explosion = robbanás exponent = kitevő exponent of a floating point number = lebegőpontos szám kitevője exponent overflow = kitevő túlcsordulása exponent part of a floating point number = lebegőpontos szám kitevőrésze exponent underflow = kitevő alulcsordulása exponential = exponenciális + exponential sequence = exponenciális sorozat exponential average = exponenciális átlag exponential bound = exponenciális korlát exponential deviates = exponenciális eltérés + generating of exponential deviates = exponenciális eltérések előállítása exponential distribution = exponenciális eloszlás exponential function = exponenciális függvény + <q>-generalized exponential function = <q>-általánosított exponenciális függvény exponential generating function = exponenciális generátorfüggvény exponential growth = exponenciális növekedés exponential height = exponenciális magasság exponential integral = exponenciális integrál exponential search tree = exponenciális keresőfa exponential series = exponenciális sor exponential sum = exponenciális összeg exponential-time = exponenciális idejű exponentiation = hatványozás + multiprecision exponentiation = nagy pontosságú hatványozás

+ exponentiation of polynomials = polinomok hatványozása + exponentiation of power series = hatványsorok hatványozása exponentiation instruction = hatványozási utasítás exponentiation modulo <p> = modulo <p> hatványozás export = export | kivitel | kivisz exporting = adatkivitel közvetlenül más rendszerbe exposed station problem = megvilágított/látható állomás problémája exposure = expozíció exposure limitation = lehetséges károk csökkentése expression = kifejezés + conditional expression = feltételes kifejezés + constant expression = konstans kifejezés + full expression = teljes kifejezés + nested expression = skatulyázott kifejezés + available expression = rendelkezésre álló kifejezés + very busy expression = nagyon foglalt kifejezés expression complexity = kifejezés bonyolultsága expression template = kifejezés-sablon expression tree = kifejezésfa expressiveness of decision tree = döntési fa kifejezőereje extend = kiterjeszt extendable = kiterjeszthető extended = kiterjesztett extended arithmetic = kiterjesztett aritmetika extended ASCII = kiterjesztett ASCII extended binary tree = kiterjesztett bináris fa extended code = kiterjesztett kód extended Datalog program = kiterjesztett Datalog program extended dependency = kiterjesztett függőség extended entity relationship = kibővített egyedkapcsolat extended Euclidean algorithm = kiterjesztett euklideszi algoritmus + extended Euclidean algorithm for polynomials = kiterjesztett euklideszi algoritmus

124

extended Euclid's algorithm for polynomials = kiterjesztett euklideszi algoritmus polinomokra extended fact table = kiterjesztett ténytábla extended file system (EXTFS) = kiterjesztett fájlrendszer Extended Inter-frame Spacing (EIFS) = kiterjesztett keretek közötti időköz extended interpretation = kiterjesztett interpretáció (logikában) extended Kalman filter (EKF) = kiterjesztett Kálmán szűrő extended memory specification = kiterjesztett memória specifikáció extended stack introspection = kiterjesztett veremellenőrzés extended ternary tree = kiterjesztett ternáris fa extended type information = kiterjesztett típusinformáció extendible hash table = kiterjeszthető tördelőtáblázat extendible hashing = kiterjeszthető tördelés extending a partial order = parciális rendezés kiterjesztése extending of the sign bit = előjelbit kiterjesztése extensibility = bővíthetőség extensible = kiterjeszthető Extensible Authentication Protocol (EAP) = kiterjeszthető hitelesítő protokoll extensible I/O = bővíthető B/K Extensible Markup Language (XML) = bővíthető jelölőnyelv (XML) extension = kiterjesztés | bővítés | telefonmellék +<k>-extension> = <k>-kiterjesztés extension field = bővített test extension header = kiegészítő fejrész extension of a set = halmaz kiterjesztése extension of a string = sztring kiterjesztése extension of an instruction = utasítás kiterjesztése extension of an ordering = rendezés kiterjesztése extension point = kiterjesztési pont extension point = kiterjesztési pont extensional database predicate = extenzionális predikátum extensional relation = extenzionális reláció extensive game = extenzív játék

extent = kiterjedés | előfordulás <osztály esetében> extent of speculativeness = spekulativitás mértéke exterior of a polygon = sokszög külseje extermination of orphans = árva megsemmisítés | fattyú megsemmisítés extern = külső external = külső external action = külső művelet | külső akció external attribute = külső attribútum external auditor = külső auditor external cache = külső gyorsítótár external consistency = külső konzisztencia external data representation (XDR) = külső adatábrázolás external distance = külső távolság external effect = külső következmény external feedback, PLD = külső visszacsatolás external fragmentation = külső töredezettség external function = külső függvény external interrupt = külső megszakítás external link = külső link external linkage = külső szerkesztésű external node = külső csúcs external path length = külső út hossza external precondition = külső előfeltétel external requirement = külső követelmény external service provider = külső szolgáltató external signature = külső aláírás externalization = külső megjelenítés extrabold = kövér extract = kiemel | kitömörít extracting square root = négyzetgyökvonás extraction = kivonatolás | kinyerés extraction, transformation and load (ETL) = kinyerés, átalakítás és betöltés (ETL) extractor = adatkinyerő | kivonatoló | kiíró operátor Extranet = vállalati telephelyek között működtetett intranet extraprise data warehouse = világméretű adattárház extremal graph = extremális gráf extreme programming = extrém programozás extreme programming = szélsőséges programozás, extrém programozás extrinsic property = külső tulajdonság

125

extrinsic state = külső állapot extrude = kihúz extruding = kihúzás eye = szem eye candy = tetszetős látványelem eye contact = szemkontaktus eyedropper = szemcseppentő | pipetta eye-tracking = szemmozgás-követés (szemmozgás-rögzítés) façade = komponenscsomag face = lap | felületelem face animation = arcanimáció face culling = lapeldobás | lapritkítás face detection = arcdetektálás face expression = arckifejezés face normal = lap normál vektora face validity = kísérleti terv látszólagos érvényessége facet = oldal | lap | felület face-to-face = szemtől szembe facial deformation = arcdeformáció facilitator = csoport munkáját elősegítő személy facilitator = döntéselőkészítő értekezlet levezető szakembere | közvetítő ágens | mediátor ágens facility = lehetőség facility management = létesítménygazdálkodás facsimile = fax | telefax | eredeti kiadvány/dokumentum formátumát pontosan követő másolat fact = tény | tényadat fact constellation schema = csillagképséma fact granularity = tényadat finomsági szintje | tényadat szemcsézettsége fact table = ténytábla + accumulating snapshot fact table = felhalmozó pillanatfelvétel ténytábla + consolidated fact table = összevont ténytábla + extended fact table = kiterjesztett ténytábla + factless fact table = ténymentes ténytábla | tényadat nélküli ténytábla + second-level fact table = másodszintű ténytábla + summary fact table = összefoglalt ténytábla factless fact table = ténymentes ténytábla | tényadat nélküli ténytábla

factor (in variable elimination) = tényező factor base = faktorbázis factor of compression = tömörítési faktor factor ring = hányadosgyűrű | faktorgyűrű | maradékosztály-gyűrű factor semigroup = faktor-félcsoport | hányadosfélcsoport factor set = faktorhalmaz factorable = faktorizálható factoranalysis = faktoranalízis factorial = faktoriális + generalized factorial = általánosított faktoriális factorial function = faktoriális függvény factorial number system = faktoriális számrendszer factorial power = faktoriális hatvány factoring = felbontás | legyártás + left-factoring = balfaktorizálás + immediate left-factoring = közvetlen balfaktorizáció factoring an <n>-cycle = <n>-ciklus faktorizálása factorization = faktorizáció | tényezőkre bontás + optimistic estimates of running time of factorization = faktorizáció futási idejének optimista becslése + uniqueness of factorization = faktorizáció egyértelműsége factorization into prime numbers = faktorizáció prímszámokra factorization into primes = prímfaktorizáció | prímfelbontás factorization of a string = sztring faktorizálása factorization of Fibonacci sequence = Fibonaccisorozat faktorizálása factorization of permutations = permutációk faktorizációja factorization of polynomials = polinomok faktorizálása factorization of polynomials mod <p> = polinomok faktorizációja modulo <p> factorization of polynomials over the integers = polinomok faktorizációja az egészek felett factorization of polynomials over the rationals = polinomok faktorizációja a racionális számok felett factory design pattern = gyártervezési minta

126

factory method = gyártó metódus factory object = objektum-előállító objektum | gyártó objektum fade = elhalkít | elhalványít | megfakít fader = hangerő-szabályozó | képerősségszabályozó failing system = meghibásodott rendszer fail-safe = hibajelenség nélküli | üzembiztos fail-silent = hibacsend fail-stop failure = megállási hiba | megállási meghibásodás failure = hiba | meghibásodás | kudarc + channel failure = csatornahiba + communication failure = kommunikációs hiba + <f>-failure = <f>-hibás + link failure = kapcsolati hiba + process failure = folyamat hiba + processor failure = processzorhiba + stopping failure = megállási hiba + transient failure = átmeneti hiba failure = meghibásodás + arbitrary failure = váratlan hiba | tetszőleges időpillanatban megjelenő hiba + Byzantine failure = bizánci hiba | váratlan hiba + connection establishment failure probability = összeköttetés-létesítési hibavalószínűség + crash failure = összeomlási meghibásodás + fail-stop failure = megállási hiba | megállási meghibásodás + omission failure = kiesési hiba + response failure = válasz hiba + state transition failure = állapot-átmeneti hiba + timing failure = időzítési hiba | időzítési meghibásodás failure class = hibaosztály failure cost = hibaköltség failure detector = hibajelző failure journal = hibanapló failure masking = meghibásodás elfedése failure model = meghibásodási modell failure model = meghibásodási modell failure rate = hibagyakoriság failure recovery = hibából visszatérés | feléledés hiba után

failure sensor = hiba-érzékelő failure transparency = meghibásodási átlátszóság failure-free = hibamentes failure-free execution = hibamentes végrehajtás failure-free run = hibamentes futam | hibamentes futtatás failure-free termination condition = hibamentes befejeződési feltétel fair = szabályos fair coin = szabályos pénzérme fair dice = szabályos dobókocka fair execution fragment = pártatlan végrehajtási töredék fair information practices = tisztességes információkezelési gyakorlat fair queuing algorithm = egyenlő esélyű sorbaállítási algoritmus fair scheduling = pártatlan ütemezés fair scheduling = tisztességes ütemezés, éhezésmentes ütemezés fairness = pártatlanság + low-level fairness = alacsony szintű pártatlanság fairness and justice = méltányosság és igazságosság faithful dependency = valósághű függőség faithful modeling = valósághű modellezés fall time = lefutási idő fallacies = téves következtetések fallacious reasoning = félrevezető érvelés falling factorial power = csökkenő faktoriális hatvány | leszálló faktoriális hatvány | ereszkedő faktoriális hatvány falling power = csökkenő hatvány | leszálló hatvány | ereszkedő hatvány false = hamis false acceptance rate = hibás elfogadás aránya false contour = hamis kontúr false data dependencies = ál-adatfüggőség false negative = hamis negatív példa false positive = hamis pozitív (példa) false rejection rate = hibás visszautasítás aránya false sharing = hamis megosztás familiarity = jártasság family = család + application family = alkalmazáscsalád + product family = termékcsalád + system family = rendszercsalád

127

family of functional dependecies = funkcionális függőségek családja family of subsets = részhalmaz-család fancy = díszes | csicsás fan-in = bemeneti terhelési egység | huzal kifoka Fano geometry = Fano-geometria Fano inequality = Fano-egyenlőtlenség Fano plane = Fano-sík fan-out = kimeneti meghajtóképesség | huzal kifoka FAQ (frequently asked questions) = FAQ (gyakran feltett kérdések | gyakran ismétlődő kérdések | GYIK) far = távoli far call = távoli hívás far plane = távoli sík | fenéksík far sound field = távoli hangtér farad = farad <kapacitás mértékegysége> far-end crosstalk = távolvégi áthallás Farey series = Farey-sorok farthest destination first (FDF) = legtávolabbra utazó csomag először farthest origin first (FOF) = legtávolabbról jött csomag először farthest-pair problem = legtávolabbi pár problémája fascicle = füzet fast Ethernet = gyors Ethernet Fast Fourier Transform (FFT) = Gyors Fourier Transzformáció (FFT) + history of Fast Fourier Transform = Gyors Fourier- transzformáció története fast multiplication = gyors szorzás fast start = gyorsindítás fast-downloading images = gyorsan letöltődő képek fastened resource = lekötött erőforrás FAT (file allocation table) = FAT (állományallokációs táblázat) FAT (Floppy Disk Drive) = mágneslemez foglaltsági térképe fat client = vastag kliens fat interface = kövér felület fat tree network = vastagfa hálózat fat tree topology = vastagfa topológia fatal error = végzetes hiba fault = hiba | hiányosság fault avoidance = hiba elkerülése

fault density = hibasűrűség fault detection = hiba felismerése | hibadetektálás fault diagnosis = hibameghatározás | hibadiagnózis fault management = hibakezelés fault manager = hibakezelő fault minimization = hiba minimalizációja fault removal cost = hiba eltávolításának költsége fault threshold = hibaküszöb fault tolerance = hibatűrés | hibatűrő képesség fault tolerance in distributed system = hibatűrés elosztott rendszerben fault-free path = hibamentes út fault-free software = hibamentes szoftver fault-tolerance = hibatűrés fault-tolerance system = hibatűrő rendszer fault-tolerant = hibatűrő fault-tolerant architecture = hibatűrő architektúra fault-tolerant computing = hibatűrő számítástechnika fault-tolerant multiprocessor = hibatűrő multiprocessor fault-tolerant system = hibatűrő rendszer fault-tree analysis = hibafa-elemzés faulty process = hibás folyamat faulty system = meghibásodott rendszer favorite = kedvenc favorites list = kedvencek listája fax = fax fax machine = faxot küldő és fogadó gép FCB (file control block) = FCB (állományvezérlő blokk) FCC (Federal Communications Commission) = FCC (Szövetségi Távközlési Bizottság <USA>) FCS (file control service) = FCS (állománykezelő rendszer) FDDI (Fiber Distributed Data Interface) = FDDI (üvegszálas osztott adatinterfész) FDM (Frequency Division Multiplexing) = FDM (frekvenciaosztásos nyalábolás | frekvenciaosztásos multiplexelés) FDM (frequency division multiplexing) = FDM (frekvenciaosztásos nyalábolás/multiplexelés)

128

feasibility = alkalmazhatóság | megvalósíthatóság feasibility problem = megvalósíthatósági feladat | alkalmazhatósági feladat feasibility study = megvalósíthatósági tanulmány feasible = megvalósítható | teljesíthető | végrehajtható feasible linear program = megoldható lineáris program feasible region = megoldhatósági tartomány feasible solution = megengedett megoldás feature = jellemző | jellegzetesség | sajátosság | jelleg feature class = tulajdonság osztály feature descriptor = jellegzetességleíró feature extraction= jelleg megállapítás | jelleg kiemelés feature inspection = tulajdonság ellenőrzés feature reconstruction = jelleg-rekonstrukció feature selection = jellemzők kiválasztása feature vector = jellegzetességvektor feature-based recognition = jellemzőalapú felismerés FEC (Forward Error Correction) = FEC (előre irányuló hibajavítás) FED (field emission display) = FED (térkibocsátású kijelző) Federal Communications Commission (FCC) = Szövetségi Kommunikációs Bizottság federated = szövetséges federated database = adatbázis-szövetség federated information system = szövetséges információs rendszer federation = federáció (ágensszervezet típusa) feedback control = szabályozás visszacsatolással feedback decoder = visszacsatolásos dekódoló feedback form = visszajelzési űrlap feedback function = visszacsatoló függvény feedback input = visszacsatoló bemenet feedback loop = visszacsatoló hurok | visszacsatolt kör feedback matrix = visszacsatolási mátrix feedback sequential circuit = visszacsatolt kombinációs (aszinkron) sorrendi hálózat feedback shift register (FSR) = visszacsatolt eltolási regiszter feedback suppression = visszajelzés-elfojtás

feedback-based flow control = visszacsatolás alapú forgalomszabályozás feed-forward = előrecsatolt | előrecsatolt feed-forward network = előrecsatolásos hálózat feed-forward neural network = előre-csatolt neuronháló felt tip pen = filctoll Fermat factorization method = Fermat faktorizációs módszere Fermat numbers = Fermat-számok Fermat test = Fermat-teszt Fermat theorem = Fermat-tétel Fermat witness = Fermat-féle tanú Fermat's Last Theorem = Fermat-tétel | nagy Fermat-tétel | Wiles-tétel Fermat's Little Theorem = kis Fermat-tétel Fermat's theorem = Fermat-tétel Ferrer diagram = Ferrer-diagram + generalized Ferrer diagram = általánosított Ferrer-diagram ferroelectric RAM = ferro elektromos RAM fetch = utasításkód kiolvasás fetch-and-increment = behívás és növelés | lehívás és növelés fetching = behívás | lehívás FFD (Freeform Deformation) = FFD (szabadformájú deformáció) FFT (Fast Fourier Transform) = FFT (gyors Fourier-transzformáció) fiber channel (Fibre Channel) = üvegszálas csatorna Fiber Distributed Data Interface (FDDI) = üvegszálas osztott adatinterfész fiber optic network = üvegszálas hálózat | száloptikás hálózat | optikai hálózat fiber optics = üvegszál fiber-optic transceiver = optikai adóvevő | száloptikai adóvevő Fibonacci generating function = Fibonaccigenerátorfüggvény Fibonacci generator = Fibonacci-generátor Fibonacci hashing = Fibonacci-hasítás Fibonacci heap = Fibonacci-kupac Fibonacci number = Fibonacci-szám + elements of the Fibonacci sequence = Fibonacci-sorozat elemei + table of Fibonacci numbers = Fibonacciszámok táblázata

129

Fibonacci number filter = Fibonacci-szám szűrő Fibonacci number system = Fibonacciszámrendszer Fibonacci recurrence = Fibonacci-rekurzió Fibonacci sequence = Fibonacci-sorozat Fibonacci tree = Fibonacci-fa Fibonacci-heap roots = Fibonacci-kupac gyökei fibre = szál | fonál Fibre Channel = üvegszálas csatorna fidelity = hűség fidelity criteria = pontossági kritérium fiducial mark = keretjel field = mező | adatmező | terület | test field code = mezőkód field engineer = számítógépes rendszer karbantartója/üzemeltetője field extension = testbővítés field length = mezőhossz field of an object = objektum mezője field of record = rekordmező field of view = láthatár field polynomial = test feletti polinom field survey = terepi mérés field testing = mezei próba field type = mezőtípus field width = mezőszélesség field-programmable gate array (FPGA) = programozható logikai kapu tömb/hálózat field-programmable gate array (FPGA) = programozható logikai kapu tömb (FPGA) fiesta = sötét rózsaszín FIFO (first-in, first-out) = FIFO (elsőként be, elsőként ki) FIFO consistency = FIFO konzisztencia | FIFO következetesség FIFO-list (first in, first out list) = FIFO lista (először be, először ki elvű lista) fifth normal form (5NF) = ötödik normálforma (5NF) + clustered file = nyalábolt fájl + data file = adatfájl + grid file = rácsos állomány + index file = indexfájl + sequential file = szekvenciális fájl fifty-percent rule = 50-százalékos szabály fighting outputs = tüzelő kimenetek, pulzáló kimenetek

figurate number = gúlaszám | piramisszám | figurális szám | sokszögszám figure = számjegy | alak | alakzat | ábra | rajz | figura figure 0 diagram = adatfolyam diagram felső szintje figure out = kitalál | kigondol file = állomány | fájl + hidden file = rejtett állomány | rejtett fájl + input file = bemeneti fájl + output file = kimeneti fájl + appending of a file = fájl hozzáfűzése <létező fájl bővítése a végére írt új adatokkal> + backup of a file = tartalékfájl készítése | biztonsági fájlmásolat készítése + closing of a file = fájl bezárása + copying of a file = fájl másolása + creating of a file = fájl létrehozása + deleting of a file = fájl törlése + extension of a file = kiterjesztés <a fájlnév általában típusjelzésre használt kiegészítő része> + index file = indexfájl <egy fájlban tárolt adatok keresését segítő, mutatókat tartalmazó segédfájl> + memory mapping of a file = fájl memóriába ágyazása <egy fájl adatainak elérhetővé tétele memóriacímeken> + opening of a file = fájl megnyitása + protection of file = fájlvédelem + reading of a file = fájl olvasása + recovery of file = fájl helyreállítása + renaming of a file = fájl átnevezése + replication of file = fájl-többszörözés <elosztott rendszerben hatékonyságnövelés céljából> + repositioning within file = fájl újrapozicionálása <szekvenciális elérésű fájlban a fájlmutató átállítása> + restoring of a file = fájl helyreállítása + searching for file = fájlkeresés + header file = fejállomány + source file = forrásállomány file access data unit = állomány-hozzáférési adatelem file attribute = fájlattribútum file closing = adatállomány lezárás

130

file control block = fájlvezérlő blokk file conversion = állománykonverzió | fájlkonverzió file descriptor = fájlleíró file exchange = fájlcsere file exchange system = fájlcserélő rendszer file handle = fájl-nyél <megnyitáskor kapott, a további hivatkozásokban használható adatszerkezet> file header = állományfejrész file identifier = fájlazonosító | állományazonosító file lock = állományzárlat file locking = fájl lezárás | állomány lezárás file management = fájlkezelés file manager = fájlkezelő | állománykezelő file migration = fájlvándorlás <elosztott rendszerben> file not found = az állomány nem található file organization = fájlszervezés file position = állománypozíció file processing = állomány feldolgozás file purging = állomány kiürítés file replication = fájltöbbszörözés file server = állományszolgáltató | fájl szerver file sharing = fájl megosztás | állomány megosztás file structure = állományszerkezet | fájlszerkezet file system = fájlrendszer + access lists and groups = hozzáférési listák és csoportok + acyclic-graph directory = körmentes gráf szerkezetű katalógusrendszer + consistency semantics = egységesség jelentése <megosztott, több felhasználó által egyidejűleg elérhető fájlok esetén a módosítások kezelési módja> + contiguous allocation = folytonos (összefüggő területen történő) elhelyezés + directory structure = katalógus-szerkezet + free-space management = szabad hely kezelés + general graph directory = általános gráf szerkezetű katalógusrendszer + indexed allocation = indexelt elhelyezés file system model = fájl-rendszer modell | állományrendszer modell file system recovery = fájlrendszer helyreállítás

file transfer = fájl átvitel | állomány átvitel File Transfer Protocol (FTP) = fájlátviteli protokoll | állomány-átviteli protokoll file-allocation table (FAT) = fájl-elhelyezkedési tábla file-based authentication = állomány alapú hitelesítés file-reference list = fájlhivatkozási lista File-Transfer Protocol (FTP) = FTP protokoll, fájlátviteli protokoll, + anonymous FTP method = anonim FTP módszer fill = kitöltés | tölt | feltölt | kitölt fill color = kitöltő szín fill down = kitöltés lefelé fill left = kitöltés balra fill pattern = felületkitöltési minta fill right = kitöltés jobbra fill style = felületkitöltési mód fill up = kitöltés felfelé filler = mezőkitöltő | helykitöltő fillflash = derítővakuzás | derítő villanófény film recorder = filmfelvevő filmstrip = filmszalag | diafilm filter = szűrő | szűrés + adaptive noise reduction filter = adaptív zajcsökkentő szűrő + all-pass filter = mindent áteresztő szűrő + anti-aliasing filter = élsimító szűrő + bilinear filtering = kétvonalú | bilineáris szűrés + e-mail filter = elektronikus leveleket szűrő program + high-pass filter = felüláteresztő szűrő + low-pass filter = aluláteresztő szűrő + adaptive filter = adaptív szűrő + adaptive mean filter = adaptív átlagoló szűrő + adaptive median filter = adaptív medián szűrő + band-pass filter = sáváteresztő szűrő + blur filter = elmosó szűrő + box filter = doboz szűrő + distort filter = torzító szűrő + Gabor-filter = Gábor-szűrő + linear texture filter = lineáris textúraszűrő + low-pass filter = aluláteresztő szűrő + mean filter = átlagoló szűrő

131

+ median filter = medián szűrő + Mexican hat filter = mexikói kalap szűrő + notch filter = keskenysávú szűrő + postfilter = utószűrő + prefilter = előszűrő | előszűrés filtered = szűrt filtering = szűrés filtering capacitor = szűrő kondenzátor filtering function = szűrőfüggvény FIM (Frequent Itemset Mining) = FIM (gyakori elemhalmazok bányászata) fin de siecle industrial transformations = századvégi ipari átalakulás final class = végleges osztály | öröklésre zárt osztály final state = végállapot final-state function = végállapot-függvény final-state function = végállapot-függvény finance = pénzügy financial = pénzügyi financial application = pénzügyi alkalmazás financial audit = pénzügyi vizsgálat financial data = pénzügyi adatok financial information system = pénzügy információs rendszer financial statement = pénzügyi beszámoló find data = adatkeresés find path = útkeresés fine = tiszta | finom fine grained = finom szemcsézettségű fine motion planning = finom mozgások tervezése fine tune = finomhangolás fine-grain multi-threaded architecture = finoman szemcsézett többszálas architektúra fine-grain system = finoman szemcsézett rendszer fine-grained language = finoman szemcsézett nyelv fine-grained SIMD architecture = finoman szemcsézett SIMD architektúra fine-motion planning= finom mozgású tervezés fine-tuning = finomhangolás finger = mutató finger table = mutató táblázat | finger táblázat finger-painting = ujjal festés fingerprint = ujjlenyomat | megkülönböztető jel

fingerprint-based authentication = ujjlenyomatalapú azonosítás fingertip adjusting = nyomógombos szabályozó fingertip control = érintéses vezérelő finish time = befejezési idő finish time in activity selection = befejeződési időpont tevékenység kiválasztásánál finishing time in depth-first search = mélységi keresés befejezési időpontja finite = véges finite area = véges terület finite automaton = véges automata + acceptance by a finite automaton = elfogadás véges automatával + deterministic finite automaton = determinisztikus véges automata + stochastic finite automaton = sztochasztikus véges automata finite axiomatization = véges axiomatizálás finite basis axiom = véges bázis axiómája finite calculus = véges kalkulus finite difference method = véges differenciák módszere finite dimensional = véges dimenziós finite domain = véges tartomány finite duplication = véges másolás | véges kettőzés finite element method = véges-elem módszer finite field = véges tér | véges test finite Fourier transform = véges Fouriertranszformált finite geometry = véges geometria finite group = véges csoport finite ideal = véges ideál finite impulse response (FIR) = véges impulzusválasz finite impulse response filter = véges impulzusválaszú szűrő finite interpretation = véges interpretáció finite morphism = véges morfizmus finite nondeterminism = véges nemdeterminisztikusság finite power series = véges hatványsor finite random sequences = véges véletlen sorozatok finite random sequences = véges véletlen sorozatok

132

finite representation = véges ábrázolás | véges reprezentáció finite sequence = véges sorozat + finite random sequenc = véges véletlen sorozat finite set = véges halmaz finite state language = véges állapotú nyelv finite type = véges típus finite-element method = véges elem módszer finitely consistent = végesen konzisztens finitely generated = végesen generált finite-memory design = véges memóriájú tervezés finite-memory machine = véges memóriájú automata finiteness = végesség finite-state automaton = véges automata finite-state machine = véges állapotú automata | véges automata finite-state machine = végesállapotú gép FIP (Fair Information Practices) = etikus informatikai viselkedési kódex (USA) FIR (finite impulse response) = FIR (véges impulzusválasz) fire = állapotátmenet megvalósítása Fire code = Fire-kód firebutton = tűzgomb <a botkormány egyik gombja> firewall = tűzfal firing = tüzelés, aktivizálódás firing rule in multi-threaded architecture = tüzelési szabály többszálas architektúrában firmware = firmware <hardverrel egybeépített szoftver> first class object = első osztályú objektum First Come First Served scheduling algorithm (FCFS scheduling algorithm) = érkezési sorrend szerinti ütemezés | FCFS ütemezés first element = első elem first fit = első illeszkedés First In, First Out (FIFO) = elsőként be, elsőként ki (FIFO) first normal form (1NF) = első normálforma (1NF) first order approximation = elsőrendű közelítés first order linear recurrence = elsőrendű lineáris ismétlési függőség

first person shooter (FPS) = lövöldözős játék, melyben a főszereplő szemszögéből látjuk a világot (FPS) first readers-writers problem = írók-olvasók probléma első változata first-choice hill climbing = elsőnek-választott hegymászó keresés first-come-first-served = első érkezés, első kiszolgálás first-element swaps = elsőelemes cserék First-fit algorithm (FF algorithm)= Első illeszkedés algoritmus | First-fit algoritmus | FF algoritmus first-fit allocation strategy = „első illeszkedő” elhelyezési stratégia First-In, First-Out (FIFO) strategy = „előbb jött, előbb megy” stratégia | FIFO stratégia | sorrendőrző stratégia + FIFO message queue = FIFO üzenetsor + FIFO page replacement = FIFO lapcsere first-level data mart = elsőszintű adatpiac first-order = elsőrendű first-order language = elsőrendű nyelv first-order logic = elsőrendű logika first-order logic = elsőrendű logika first-order Markov process = elsőrendű Markovfolyamat first-order predicate calculus = elsőrendű predikátumkalkulus first-order probabilistic logic = elsőrendű valószínűségi logika fiscal year = költségvetési év fisheye = halszem fisheye view = halszem optika fit = igazít | illeszt fit to page size = lapmérethez méretezett fitness (in genetic algorithms) = rátermettség | fitnessz <genetikus algoritmusban> fitness function = rátermettségi függvény | fitnessz függvény fitness lanscape = rátermettségi tájfelszín | fitnessz tájfelszín fitter = illesztő fitting = illeszkedő | illesztés | igazítás Fitt's Law = Fitt törvénye five-letter English words = ötbetűs angol szavak five-number summary = öt számos összegzés fix bug = programhibát kijavít

133

fix point operations = fixpontos műveletek fixation = fixálás | összetartó előrenézés fixed = állandó | rögzített | fix | nem változó fixed asset = állóeszköz fixed bandwidth = rögzített sávszélesség fixed length = rögzített hosszúságú fixed length record = rögzített hosszúságú rekord fixed length string = rögzített hosszúságú karakterlánc fixed menu = rögzített menü | folyamatosan látható menü fixed partition = rögzített partíció fixed point = fixpont + fixed point condition = fixpont feltétele + greatest fixed point = legnagyobb fixpont + proof of fixed point condition = fixpont feltételének bizonyítása + set of fixed points = fixpontok halmaza + smallest fixed point = legkisebb fixpont fixed point arithmetic = fixpontos aritmetika fixed point condition = fixpont feltétele + refinement of fixed point condition = fixpont feltételének finomítása + refinement of progress condition = haladási feltétel finomítása fixed point function = fixpont függvény fixed point of a mapping = leképezés fixpontja fixed point of a permutation = permutáció fixpontja fixed point over a subspace = altér felett fixed point property = fixpont tulajdonság fixed point type = fixpont típus fixed points of a permutation = permutáció fixpontjai fixed prediction = rögzített becslés fixed resource = fix erőforrás | mozdíthatatlan erőforrás fixed routing = rögzített útvonalválasztás fixed slash arithmetic = fixpontos törtvonal aritmetika fixed window = rögzített ablak fixed-lag smoothing = állandó időkülönbségű simítás fixed-length code = fix hosszúságú kód | állandó hosszúságú kód | egyenletes kód fixedpoint = fixpont fixed-width screen size = fixszélességű képernyőméret

fixpoint = fixpont fixpoint query = fixpont lekérdezés fix-to-float conversion = fixpontos számok konvertálása lebegőpontossá flag = jelző | indikátor | mutató | figyelmeztető flag bits = jelzőbitek flag byte = jelzőbájt FLAG Fiberoptic Link Around the Globe = világot átfogó üvegszálas kapcsolat flag manipulation = jelzőbit kezelés flame = indulatkitörés <fórumokon, levelezési listákon> | fényesség | láng flare = fényfolt flash = vaku | villan | villanás flash crowds phenomenon = hirtelen-tömeg jelenség flash EPROM = írható, blokkosan törölhető memória | programozható memória | flash EPROM flash memory = flash memória flash memory = írható, blokkosan törölhető memória | programozható memória | flash memória flashlight = villanófény flat = lapos | sík | sima flat cable = síkkábel | szalagkábel flat group = egyszerű csoport flat hierarchy = lapos hierarchia flat routing = lapos/egyszintű útválasztás flat screen display = lapos képernyő kijelző flat table = tagolatlan tábla flat transaction = egyszerű ügylet | egyszerű tranzakció flat wire = sodratlan érpár flatness = simaság | egyenletesség | laposság flatten = lelapít | kisimít flattening = simítás flattening organization = ellaposodó szervezet flex = flex <lexikális elemző generátor> flexibility = rugalmasság flexibility = rugalmasság | alkalmazkodóképesség flexible array = rugalmas tömb flexible learning = rugalmas tanulás flicker = lebegés | vibrálás | villódzás flickering = villódzás | pulzálás (képernyőn) flip = átfordítás | megfordítás | (geometriai) tükrözés

134

flip horizontal = vízszintes tükrözés flip vertical = függőleges tükrözés flip-flop = flip-flop | billenő áramkör flip-flop = flip-flop | kétállapotú tároló flip-flop characteristic table = flip-flop vezérlési tábla flip-flop input equations = flipflop vezérlési egyenletek flip-flop propagation delay time = flip-flop jelkésleltetési ideje | flip-flop megszólalási idő float point operation = lebegőpontos művelet floating binary numbers = lebegőpontos bináris számok floating compare = lebegőpontos összehasonlítás floating compare with respect to epsilon = lebegőpontos összehasonlítás epszilonnal floating decimal numbers = lebegőpontos decimális számok floating divide = lebegőpontos osztás floating equal to = lebegőpontos egyenlőség floating equivalent with respect to epsilon = lebegőpontos ekvivalens az epszilonnal floating gate = lebegő kapu floating hexadecimal numbers = lebegőpontos hexadecimális számok floating input = szabadon hagyott bemenet | lebegő bemenet floating output = szabadon hagyott kimenet | lebegő kimenet floating palette = lebegő eszköztár floating point = lebegőpont floating point addition = lebegőpontos összeadás floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika + axioms of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika axiómái + accuracy of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika pontossága + addition of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika összeadása + comparison of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika összehasonlítása + decuple-precision of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika tízes csoportokkal + division of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika osztás művelete

+ double-precision of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika dupla pontossága + exact floating point addition = pontos lebegőpontos összeadás + exact multiplication of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika pontos szorzása + hardware of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika hardverje + intervals of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika intervallumai + mod of floating point arithmetic = mod a lebegőpontos aritmetikában + multiplication of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika szorzása + quadruple-precision of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika négyszeres pontossága + single-precision of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika egyszeres pontossága + subtraction of floating point arithmetic = kivonás a lebegőpontos aritmetikában + summation of floating point arithmetic = lebegőpontos aritmetika összegzése + triple-precision of floating point arithmetic = háromszoros pontosságú aritmetika + unnormalized floating point arithmetic = normalizálatlan lebegőpontos aritmetika floating point attachment of MIX computer = MIX számítógép lebegőpontos kiegészítése floating point comparison = lebegőpontos összehasonlítás floating point division= lebegőpontos osztás floating point instruction = lebegőpontos utasítás floating point integer = lebegőpontos egész floating point multiplication = lebegőpontos osztás floating point number system = lebegőpontos számrendszer floating point numbers = lebegőpontos számok + excess-<q> of floating point numbers = lebegőpontos számok <q> többlete + radix-<b> of floating point numbers = <b> alapú lebegőpontos számok + statistical distribution of floating point numbers = lebegőpontos számok statisztikai

135

eloszlása + twos complement of floating point numbers = lebegőpontos számok kettes komplemens ábrázolása floating point operations = lebegőpontos műveletek floating point operators = lebegőpontos operátorok floating point radix conversion = lebegőpontos szám alapjának átalakítása floating point remainder = lebegőpontos maradék floating point representation = lebegőpontos ábrázolás | reprezentáció floating point standard = lebegőpontos szabvány floating point subtraction = lebegőpontos kivonás floating point trigonometric subroutines = lebegőpontos trigonometrikus szubrutiok floating point unit = lebegőpontos műveleti egység | FPU floating signal = szabadon lévő jel | lebegő jel floating slash arithmetic = lebegőpontos törtvonalas aritmetika floating square root = lebegőpontos négyzetgyök floating state = szabadon hagyott állapot | lebegő állapot | nagyimpedanciás állapot floating subtraction = lebegőpontos kivonás floating-point arithmetic = lebegőpontos aritmetika floating-point constants = lebegőpontos konstans floating-point conversion = lebegőpontos átalakítás | lebegőpontos konverzió floating-point data type = lebegőpontos adattípus floating-point data type = lebegőpontos adattípus floating-point literal = lebegőpontos betűkonstans floating-point output = lebegőpontos kimenet float-to-fix conversion = lebegőpontos számok átalakítása fixpontossá float-to-fix overflow bit = lebegőpontosbólfixpontosba túlcsordulási bit flood = elönt | eláraszt flood-fill = terület feltöltés | terület elárasztás flooding algorithm = elárasztási algoritmus floor = alsó egészrész | padló floor control = osztott objektum hozzáférési jogának vezérlése

floor function = egészrész-függvény | alsó egészrész-függvény floor instruction = padló-utasítás | alsó egészrész utasítás floored = alsó egészre kerekített floor-planning = alaprajz-tervezés floppy disk = hajlékony lemez | floppy flow = folyam + blocking flow = blokkoló folyam + by an edge-capacity limited flow= {DS} élkapacitás által korlátozott folyam + value of a flow = folyam értéke + maximal flow = maximális folyam + null flow = nulla folyam flow augmenting path = folyamnövelő út flow chart = folyamat-diagram | blokkdiagram flow conservation = folyam megmaradása flow control = forgalomszabályozás flow control digit (flit) = áramlásvezérlő számjegy flow dependencies = folyamatfüggőség flow descriptor = áramlásleíró flow destination address = áramlási célcím flow diagram = folyamatábra flow function = folyamfüggvény flow graph = folyamat gráf flow network = folyamhálózat flow specification = folyam-meghatározás flowchart = blokkdiagram flow-process diagram = folyamatábra Floyd method = Floyd módszere fluent = folyó esemény fluent calculus = folyó esemény kalkulus fluid simulation = folyadék-szimuláció | áramlás-szimuláció fluorescent = fluoreszkáló flush = kiír <még ki nem írt adatot> | kiürít flush 3d style = háromdimenziós hatású megjelenítés flush message = ürítési üzenet flushing = érvénytelenítés <gyorsítótáré> | pufferürítés <folyamkezelésben> flushing of output = kimeneti-puffer ürítés flushing to output = puffer ürítése kimenetre flutter = képremegés | képrezgés flux = fluxus

136

Flynn's classification of parallel architectures = párhuzamos architektúrák Flynn-féle osztályozása flyweight component = pehelysúlyú komponens flyweight design pattern = pehelysúlyú tervezési minta FM (frequency modulation) = FM (frekvenciamoduláció) FMEA (failure mode and effect analysis) = hibalehetőség és hatás elemzés | FMEA elemzés focal distance = fókusztávolság focal length = fókusztávolság | gyújtótávolság focus = fókusz focus class = végrehajtási/vezérlési folyam osztálya focus group = kiemelt csoport focus of expansion= expanziófókusz focus ring = fókuszt jelző keret fog = köd fog effect = ködhatás Fog index = Fog-index folder = mappa w könyvtár + disabled folder = letiltott mappa foley button = hanghatást kiváltó gomb follow through and overlapping action = végig vivő és átfedő tevékenység font = betűkészlet | karakterkészlet + bold font = félkövér betűs font + italic font = dőlt betűs font + monospace font = állandó betűszélességű karakterkészlet + proportional font = méretarányos karakterkészlet | proporcionális font font design = betűkészlet tervezés font family = betűcsalád font size = betűméret | karakterméret foolproof = bolondbiztos | felhasználó által el nem rontható foot = láb + running foot = élőláb foot pedal = láb pedál footer = lábléc | lábjegyzet | élőláb footnote = lábjegyzet footprint = lábnyom for <loop> = for <ciklus> forbidden = tilos | tiltott | nem megengedett

force = erő + brute force = nyers erő force feedback = erővisszacsatolás force sensor = erő-érzékelő | nyomás-érzékelő forcing function = kényszerműködés Ford-Fulkerson algorithm = Ford─Fulkersonalgoritmus Ford-Fulkerson routing algorithm = FordFulkerson útválasztó algoritmus Ford-Fulkerson theorem = Ford─Fulkerson-tétel forecast = előrejelzés | prognózis forecast accuracy = előrejelzés pontossága forecasting time series = idősorok előrejelzése foreground = előtér foreground color = előtérszín foreground process = előtérfolyamat | főfolyamat foregrounding = előfeldolgozás foreign = idegen | külföldi foreign key = idegen kulcs foreign key constraint = idegen kulcs megszorítás foreign language = idegen nyelv foreign language teaching = idegennyelv-tanítás forest = erdő | erdőzöld + alternating forest = alternáló erdő + increasing forest = növekvő erdő + spanning forest = feszítő erdő forgetful functor = felejtő funktor forgiveness = megbocsátás <az a tervezői elv, hogy a felhasználó hibái megbocsáttatnak> fork = elágazás fork system call = Fork rendszerhívás, <új, párhuzamos folyamat létrehozása> fork/exec process model = fork/exec folyamatmodell forking (UNIX) = gyermekfolyamat létrehozása | forkolás <UNIX> form = forma | űrlap | adatgyűjtési lap + intermediate form = közbülső forma + normal form = normálforma + sentential form = mondatforma form factor = forma factor | alaktényező form fill-in = űrlapkitöltés form filling = formakitöltés form follows function = funkciót követő forma formal = formális formal derivative = formális derivált formal education = formális oktatás

137

formal framework = formális keret | formális keretrendszer formal language = formális nyelv formal logic = formális logika formal method = formális módszer formal model = formális modell formal power series = formális hatványsor formal scheme = formális séma formal semantics = formális szemantika formal system = formális rendszer formal system development = formális rendszerfejlesztés formal usability method = formális használhatósági módszer format = formátum | formáz format control = formázás vezérlés format information = formázási információk format object = formátum objektum format of date = dátum formátuma format state = formázási állapot formative evaluation = formatív értékelés formatted = formázott formatted capacity = formázott kapacitás formatted output = formázott kimenet formatted string = formázott karakterlánc formatter = formázó formatting = formázás formfeed character = lapdobás karakter form-filling technique = adatbevitel előre rögzített formátumban, előkészített mezőkbe forms-based interface = űrlap-alapú interfész forms-based programming = űrlap-alapú programozás formula = formula + twin formula = ikerformula + inversion formula = inverziós képlet formula-controlled computer = formulavezérlésű számítógép formula-satisfiability problem = kifejezés kielégíthetőségének problémája | kifejezés kielégíthetősége FORTH = FORTH <programnyelv> FORTRAN = FORTRAN <programnyelv> + HPF (High Performance Fortran) = nagyteljesítményű Fortran <programnyelv> forum = fórum forward = előre | előretekintve forward chaining = előre láncolás

forward checking = előrenéző ellenőrzés forward compatibility = előrefele kompatibilitás forward conditional branches = előreirányuló feltételes elágazás forward declaration = előzetes deklaráció forward declaration of class = előzetes osztálydeklaráció forward edge = előre haladó él forward engineering = előretervezés Forward Error Correction (FEC) = előre irányuló hibajavítás forward iterator = előre haladó bejáró forward kinematics = előremenő kinematika forward mapped page table = előrefelé képező laptáblázat forward pruning = előre metszés | előrefelé haladó metszés forward recovery = előre haladó helyreállítás | előre haladó felépülés forward reference (future reference)= előremutató hivatkozás (későbbre hivatkozás) | előre irányuló hivatkozás forward reference to class = előhivatkozás osztályra forward resistance = nyitóirányú ellenállás forward search = előre-irányú keresés forward substitution = előre helyettesítés forward-biased = nyitóirányú előfeszítés forward-biased diode = nyitóirányban előfeszített dióda forwarding = továbbítás forwarding address = továbbítási cím forwarding pointer = előre irányuló mutató forwarding table = továbbítási táblázat foundation operator = alapvető operátor four color map problem = négyszín-probléma | térképszínezési probléma four-color problem = négyszín probléma Fourier analysis = Fourier-analízis Fourier division method = Fourier osztási módszere Fourier domain = Fourier-tartomány Fourier series = Fourier-sor Fourier spectrum = Fourier-spektrum Fourier transform = Fourier-transzformáció four-level paging scheme = négyszintű lapkezelési séma four-neighbor = négy-szomszédos

138

fourth generation language = negyedik generációs nyelv fourth normal form (4NF) = negyedik normálforma (4NF) four-variable Karnaugh Map = négyváltozós Karnaugh-tábla four-way handshake = négy-utas kézfogás FOV (Field of View) = látószög fovea = sárgafolt <szem retináján> FP (Function Point) = funkciópont FPGA (field-programmable gate array) = programozható logikai kapu tömb| hálózat | FPGA FP-growth (Frequent Pattern-growth) = FPbővítés (gyakori minta bővítése) FPLA (Field Programmable Logic Array) = villamos térrel programozható logikai tömb (FPLA) FPS (First Person Shooter) = FPS (lövöldözős akciójáték típus) fps (frame per second) = másodpercenkénti képkockák száma FPS (frames per second) = FPS (képkocka/másodperc) FP-tree (Frequent Pattern-tree) = FP-fa (gyakori minták fája) FPU (floating point unit) = FPU (lebegőpontos műveleti egység) FR (Frame Relay) = FR (kerettovábbítás) fractal = fraktál fractal dimension = fraktáldimenzió fractal image = fraktálkép fractal probability distribution = fraktálok valószínűségének eloszlása fraction = tört | törtrész | hányad | törtszám fraction of a floating point number = lebegőpontos szám törtrésze fraction overflow = tört túlcsordulás fractional = töredékes | törtszerű fractional knapsack problem = tört hátizsák probléma fractional part = törtrész fractional part of a floating point number = lebegőpontos szám törtrésze + distribution of fractional part of a floating point number = lebegőpontos szám törtrészének eloszlása

fractional programming = törtprogramozás + linear fractional programming = lineáris törtprogramozás fractions = törtek + conversion of fractions = törtek konvertálása + exponentiation of fractions = törtek hatványozása + history of decimal fractions = decimális törtek története + random fractions = véletlen törtek + terminating of fractions = törtek befejezése fragment = képelem | fragmens | töredék fragment burst = üzenetrész-löket fragment shader = képelem árnyaló fragmentation = felaprózódás | tördelés | szabdalás + memory fragmentation = memória felaprózódás fragmented file = töredezett állomány frame = lapkeret | fizikai lap | képkocka | adatkeret + free pool of frames = szabad lapkeretek készlete + global allocation = globális kiosztás + local allocation = lokális kiosztás + page replacement algorithm = lapcsere algoritmus + proportional allocation = arányos kiosztás + working-set model = működő lapkészlet modell] frame axiom = keretaxióma (szituációkalkulusban) frame based method = keret alapú módszer frame buffer = képpont puffer frame bursting = keret-többszörözés frame control = keretvezérlés frame grabber = képdigitalizáló frame header = keret-fejrész frame memory = keretmemória frame pointer = keretmutató frame problem = keretprobléma + representational frame problem = reprezentációs keretprobléma frame rate = képváltási frekvencia Frame Relay (FR) = kerettovábbítás frame-accurate = képfrekvencia

139

framework = keretrendszer + application framework = alkalmazás keretrendszer + formal framework = formális keret | formális keretrendszer framing = keretezés | keretbe foglalás franchise = franchise <vállalati értékesítési együttműködési forma> franchise organizations = franchise szervezetek franchisee = franchise-átvevő franchisor = franchise-átadó fraud detection = csalásfelderítés fraudulent financial reporting = megtévesztő pénzügyi jelentés free = szabad free Abelian group = szabad Abel-csoport free associative algebra = szabad asszociatív algebra free distributive lattice = szabad disztibutív háló free form shape = szabad formájú alakzat free group = szabad csoport free hand drawing = szabadkézi rajzolás free memory space = szabad memóriaterület free module = szabad modulus free monoid = szabad monoid free object = szabad objektum free parentheses = szabad zárójelek free product = szabad szorzat free projective plane = szabad projektív sík free software = szabadszoftver | ingyenes szoftver Free Software Foundation = Szabadszoftver Alapítvány free sound field = szabad hangtér free speech principle = szólásszabadság alapelve free standing function = szabadon álló függvény free store = szabad tár free store exhaustion = szabad tár kimerülése free store object = szabad tárbeli objektum free trade area = szabadkereskedelmi terület free tree = szabad fa free tuple = szabad sor free variable = szabad változó free variable occurrence = változó szabad előfordulása free vector space = szabad vektortér | szabad lineáris tér free will = szabad akarat

freedom = szabadság + degree of freedom = szabadsági fok freeform = szabadformájú free-hand method = szabad kéz módszere freeing of objects = objektumok felszabadítása free-running counter = szabadon futó számláló free-space list = szabad hely lista free-space management = szabad hely kezelés free-standing = szabadon álló free-standing class = szabadon álló osztály free-standing function = szabadon álló függvény freeware = szabad szoftver | köztulajdonú szoftver | ingyenes szoftver | szabadon felhasználható és terjeszthető szoftver freeze = befagyaszt freeze panes = ablaktáblát rögzít Frenet frame = Frenet keret F-Rep (Functional Representation) = F-rep (funkcionális reprezentáció) frequency = frekvencia | gyakoriság + audio frequency = hangfrekvencia + automatic frequency control = automatikus frekvenciaszabályozás + center frequency = középfrekvencia + cutoff frequency = vágási frekvencia + low-frequency oscillator = alacsonyfrekvenciás oszcillátor + radio frequency = rádiófrekvencia + radio frequency interference = rádiófrekvenciás interferencia + sampling frequency = mintavételezési frekvencia + voice frequency = beszédfrekvencia frequency band = frekvencia sáv frequency distribution = frekvencia-eloszlás frequency division multiplexing (FDM) = frekvenciaosztásos nyalábolás | frekvenciaosztásos multiplexelés frequency domain = frekvenciatartomány frequency encoding = frekvenciakódolás frequency function = gyakoriságfüggvény frequency histogram = gyakorisági hisztogram frequency hopping spread spectrum (FSSS) = frekvenciaugrásos szórt spektrum frequency modulation = frekvenciamoduláció frequency reduction = gyakoriság redukció frequency shift keying (FSK) = frekvencabillentyűzés

140

frequency test = frekvenciateszt | ismétlődési szám teszt frequency translation = frekvenciaváltás frequent = gyakori frequent episodes = gyakori epizódok frequent itemset = gyakori elemhalmaz frequent itemset mining = gyakori elemhalmazok bányászata frequent pattern = gyakori minta frequent pattern growth = gyakori minta növelés frequent pattern tree = gyakori minták fája frequently asked questions (FAQ) = gyakran feltett kérdések friction = súrlódás friend = barát friend class = barátosztály friend declaration = barátdeklaráció friend function = barátfüggvény fringe = bajusz fringe = perem (keresési fában) Frobenius automorphism = Frobeniusautomorfizmus Frobenius group = Frobenius-csoport front clip plane = első vágósík front end = alkalmazás felületi rétege | programfelület | szolgáltatási felület front plane = első sík | első vágósík | homloksík front-end application = felhasználói alkalmazások front-face = előlap frosted = fagyasztott FSAA (Full Screen Anti-Aliasing) = FSAA (teljes képernyős csipkézettség csökkentés) FSF (free software foundation) = FSF (szabad szoftver alapítvány) FSK (frequency shift keying) = FSK (frekvenciabillentyűzés) FSR (Feedback Shift Register) = visszacsatolt siftregiszter FSSS (frequency hopping spread spectrum) = FSSS (frekvenciaugrásos szórt spektrum) FTP (File Transfer Protocol) = FTP (fájlátviteli protokoll | állomány-átviteli protokoll) full = teljes full adder = teljes összeadó full backup = teljes mentés | teljes tartalékolás full binary tree = teljes bináris fa

full custom = teljesen felhasználó specifikus áramkör full dependency = teljes függősség full dump = teljes mentés full encapsulation = teljes egységbezárás full fence = teljes védelem full map directory schemes = teljes leképezésű könyvtári módszerek full materialization = teljes megvalósítás | teljes materializáció full node = teljes csúcs full outer join = teljes külső összekapcsolás full package = teljes programcsomag full rank = teljes rang full renaming = teljes átnevezés full scan = teljes átvizsgálás full screen = teljes képernyős megjelenítés full screen editing = teljes képernyős szerkesztési lehetőség full screen mode = teljes képernyős üzemmód full shelving = teljes várakoztatás full subtractor = teljes kivonó full walk = teljes bejárás full walk of a tree = fa teljes bejárása full-adder = teljes összeadó full-duplex = full-duplex, <egy időben kétirányú> full-duplex channel = duplex csatorna full-duplex line = duplex vonal full-relation operation = teljes relációs művelet fully associative = teljesen asszociatív fully associative mapping = teljesen asszociatív leképzés fully distributed deadlock-detection algorithm = teljesen elosztott holtpontfelderítő algoritmus fully invariant subgroup = teljesen invariáns részcsoport fully observable = teljesen megfigyelhető (környezet) fully parenthesized = teljesen zárójelezett fully polynomial-time approximation scheme = teljesen polinomiális idejű közelítő séma function = függvény | feladat | funkció | működés + argument passing to function = paraméterátadás függvénynek + declaration of virtual function = virtuális függvény deklarációja

141

+ free standing function = szabadon álló függvény + inline function = helyben kifejtett függvény + member function = tagfüggvény + nested function = beágyazott függvény + non-member function = nem tagfüggvény + pointer to function = függvénymutató + pointer to member function = tagfüggvény mutató + pure virtual function = tisztán virtuális függvény + static member function = osztályszintű tagfüggvény + type conversion of function argument = függvényparaméter típuskonverzió + virtual function = virtuális függvény + well-formed function = jólformált függvény + higher order function = magasabb rendű függvény + hash function = hasító függvény + precedence function = elsőbbségi függvény + operator precedence function = operátor elsőbbségi függvény + simple precedence function = egyszerű elsőbbségi függvény + antisymmetric function = antiszimmetrikus függvény + concave function = konkáv függvény + distribution function = eloszlás függvény + exponential function = exponenciális függvény + analytical function = analitikus függvény + frequency function = gyakoriságfüggvény + hypergeometric basic function = hipergeometrikus alapfüggvény + hypergeometric function = hipergeometriai függvény + progress function = haladási függvény + transition function = átmenet függvény + logical function = logikai függvény + monotone function = monoton függvény + partial function = parciális függvény + elementwise processable function = elemenként feldolgozható függvény

function argument type check = függvényparaméter típusellenőrzése function block (FB) = függvényblokk function call = függvényhívás function call and assignment = függvényhívás és értékadás function class = függvényosztály function composition = függvénykompozíció function declaration = függvénydeklaráció function definition = függvénydefiníció function domain = függvény értelmezési tartománya function field = függvénytest function generator = függvénygenerátor function hazard = funkcionális hazárd function implementation = függvény megvalósítása function key = funkcióbillentyű function model = funkciómodell function name = függvénynév function object = függvényobjektum function points (FP) = funkciópontok function range = függvény értékkészlete function return value = függvény visszatérési értéke function reuse = függvény újrafelhasználása function specialization = függvényspecializáció function table = működési táblázat function template = függvénysablon function template argument = függvénysablon paraméter function template overloading = függvénysablon túlterhelés function value = függvényérték function word = funkció szó functional = funkcionális | függvényfunctional area = funkcionális üzleti terület functional decomposition = funkcionális felbontás functional dependency = funkcionális függőség functional dependency = funkcionális függőség functional diagram = működési diagram functional equation = függvényegyenlet functional extension = funkcionális kiterjesztés functional graph = függvénygörbe | függvényábra functional information system = funkcionális vállalati információrendszer

142

functional language = funkcionális nyelv functional model = funkcionális modell functional module = funkcionális modul functional parallelism = funkcionális párhuzamosság functional programming = funkcionális programozás Functional Representation (F-rep) = funkcionális reprezentáció (Frep) functional requirement = funkcionális követelmény functional specification architecture = funkcionálisan specifikált architektúra functional support personnel = funkcionális területhez rendelt informatikai szakértő functional system components = funkcionális rendszerkomponensek functional testing = funkcionális tesztelés functional verification = funkcionális verifikáció functionality = funkcionalitás functionally dependent = funkcionálisan függ function-like class = függvényszerű osztály function-oriented design = funkcióorientált tervezés functor = funktor functor call = funktorhívás functor call and assignment = funktorhívás és értékadás functor class = funktorosztály functor composition = funktorkompozíció functor declaration = funktordeklaráció functor definition = funktordefiníció functor domain = funktor értelmezési tartománya functor implementation = funktor megvalósítása functor name = funktornév functor object = funktorobjektum functor range = funktor értékkészlete functor return value = funktor visszatérési értéke functor specialization = funktorspecializáció functor template = funktorsablon functor template argument = funktorsablon paraméter functor template overloading = funktorsablon túlterhelés functor value = funktorérték fundamental = alap | alapvető | fundamentális

fundamental circuit matrix = fundamentális körmátrix | alapkörmátrix fundamental cut = fundamentális vágás | alapvágás fundamental cycle = fundamentális kör | alapkör fundamental domain = alaptartomány | fundamentális tartomány fundamental frequency = alapfrekvencia fundamental group = fundamentális csoport fundamental parallelogram = alap parallelogramma | fundamentális parallelogramma fundamental parameter = fundamentális paraméter fundamental theorem = alaptétel fundamental theorem of algebra = algebra alaptétele fundamental theorem of arithmetic = számelmélet alaptétele fundamental theorem of linear programming = lineáris programozás alaptétele fundamental type = alaptípus FURPS (Functionality, Usability, Reliability, Performance and Supportability) = szoftverminőséget mérő rendszer (funkcionalitás, használhatóság, megbízhatóság, hordozhatóság) fuse = biztosíték fuse map = biztosíték térkép fusible link = kiégethető összeköttetés fusion = fúzió | összeolvasztás | egyesítés futility prunning = hatástalanság nyesése (gépi sakkban) future (forward) reference = későbbre (előremutató) hivatkozás future demand = jövőbeni kereslet fuzzification = fuzzifikálás <valós bemenő adatokból fuzzy tagsági függvények generálása> fuzziness = bizonytalanság | elmosódottság | tűrés | zavarosság fuzzy = fuzzy fuzzy control = fuzzy irányítás | fuzzy szabályozás | fuzzy vezérlés fuzzy database = fuzzy adatbázis fuzzy functional dependency = fuzzy funkcionális függőség fuzzy logic = fuzzy logika

143

fuzzy logic control = fuzzy logika alapú szabályozás fuzzy multivalued dependency = fuzzy többértékű függőség fuzzy reasoning = fuzzy következtetés fuzzy rule = fuzzy szabály fuzzy set = bizonytalan halmaz fuzzy sets theory = fuzzy halmazok elmélete fuzzy sorting = fuzzy rendezés fuzzy value = fuzzy érték FVF (Flexible Vertex Format) = FVF (rugalmas csúcspont formátum) FWT (Fast Wavelet Transform) = FWT (gyors wavelet transzformáció) FX pipeline = fixpontos futószalag g.c.d. (greatest common divisor) = lnko (legnagyobb közös osztó) Gabor filter = Gábor-szűrő gadget= szerkentyű gain = információ nyereség <döntési fa tanulásában> | erősítés + antenna gain = antenna erősítő + automatic gain control = automatikus erősítésszabályozás + differential voltage gain = differenciális feszültség erősítés + system gain = erősítőrendszer gain of compression = tömörítési nyereség gain parameter = erősítési paraméter gain ratio = erősítésarány GAL (Gate Array Logic) = kapu tömblogikai egység GAL (Generic Array Logic) = általános tömblogikai egység galaxy schema = galaxisséma gallup poll = közvélemény-kutatás Galois field = Galois-test Galois group = Galois-csoport Galois representation = Galois-reprezentáció Galois theory = Galois-elmélet Galois-field arithmetic = Galois-terek felett értelmezett aritmetika gambling = szerencsejáték | fogadás game = játék | számítógépes játék + adventure game = kalandjáték + imitation game = szimulációs játék + role-playing game (RPG) = szerepjáték (RPG)

+ party game = parti játék + simulation game = szimulációs játék + video game = videojáték + constant-sum game = állandó összegű játék + dice game = dobókocka játék + multiplayer = többszereplős game against nature = természet elleni játék game balance = játék egyensúly game engine = játékmotor game flow = játék menet game loop = játék szimulációs hurok game mechanics = játék mechanizmus game of chance = szerencsejáték game of partial information = részleges információjú játék game of partial information game = részleges információjú játék game of perfect information = teljes információjú játék game of perfect information game = teljes információjú játék game over = játék vége game theory = játékelmélet game tree = játékfa gamepad = egy különleges játékvezérlő gameplay = játék stílus gamma correction = gamma-korrekció gamma function = gammafüggvény + incomplete gamma function = nemteljes gammafüggvény gamma-ray = gammasugár gamut = teljes skála | színskála | hangskála Gantt chart = Gantt-diagram gap = távolság | rés | hézag gap adjuster = távolságbeállító gap analysis = eltéréselemzés gap between primes = prímszámok közötti hézag gap character = réskitöltő karakter gap heuristic = rés karakterisztika GAP-system (Groups, Algorithms, Programming) = {DS} GAP-rendszer (Csoportok, Algoritmusok, Programozás) garbage = szemét | hulladék + automatic garbage collection = automatikus szemétgyűjtés garbage can model = véletlenszerű elvetésekkel dolgozó döntéshozatali eljárás

144

garbage collection = szemétgyűjtés garbage collector = szemétgyűjtő Garsia-Wachs algorithm = Garsia─Wachs algoritmus gate (logic) = kapu (logikai) gate = kapu gate array = kaputömb | kapumátrix gate array logic (GAL) = kaputömb logika gate network = kapuáramkör | kapuhálózat gate propagation delay time = kapu késleltetési idő | kapu megszólalási idő gated = kapuzott gated clock = kapuzott órajel gate-level design = kapu szintű tervezés gateway = átjáró + application gateway = alkalmazási átjáró + Border Gateway Protocol (BGP) = határátjáró protokoll | BGP protokoll + default gateway = alapértelmezett átjáró + e-mail gateway = elektronikus-levél átjáró + half-gateway = fél-átjáró + Interior Gateway Protocol (IGP) = belső átjáró protokoll + packet-filtering gateway = csomagszűrő átjáró + proxy gateway = helyettesítő átjáró | helyettes átjáró + transport gateway = szállítási átjáró + WAP gateway = WAP átjáró gateway page = bejárati oldal gathering = (információ) gyűjtés gathering data = adatgyűjtés gathering walk = gyűjtőséta gating the clock = órajel kapuzás gauge = érték kijelző Gauss elimination = Gauss kiküszöbölési eljárása Gauss lemma about polynomials = Gausz lemmája a polinomokról Gauss-function = Gauss-függvény Gaussian curvature = Gauss-féle görbület Gaussian distribution = Gauss-eloszlás Gaussian elimination = Gauss-elimináció Gaussian error model = Gauss hibamodell Gaussian filter = Gauss szűrő Gaussian function = Gauss-függvény Gaussian integer = Gauss-egész Gaussian noise = Gauss-zaj

gaze awareness = nézésirány tudatosítása GB (gigabyte = GB (gigabájt) GBNP (go-back-n protocol) = GBN (n-nel történő visszalépés protokoll) gcd (greatest common divisor) = lnko (legnagyobb közös osztó) GDB (GNU Debugger) = GDB (<hibakereső>) GDI (Graphics Device Interface) = GDI (grafikus eszközcsatoló interfész) GDP (Gross Domestic Product) = GDP (bruttó hazai termék) GDSS (Group Decision Support System) = csoportos döntést támogató rendszer GEANT (Gigabit European Academic Network Technology) = európai internet-kapcsolat kiépítésére szolgáló terv gee whiz factor = tyűha! faktor gender = nem + gender disparity = nemek közötti egyenlőtlenség general allocator = általános memóriafoglaló general decoder = általános dekódoló general instruction processing = általános utasításfeldolgozás general ledger system = főkönyvi könyvelési rendszer general linear group = általános lineáris csoport general MIDI = általános MIDI general number-field sieve = általános számtestszita general ontology = általános ontológia General Packet Radio Service (GPRS) = általános csomagrádiós rendszer General Problem Solver (GPS) = Általános Problémamegoldó Rendszer (GPS) general protection fault = általános védelmi hiba general purpose program = általános célú program general solution = általános megoldás general system architecture = általános rendszerarchitektúra general timed automaton = általános időzítésű automata generality of solution = megoldás általánossága generalization = generalizálás generalization hierarchy = általánosítási hierarchia

145

generalization relationship = általánosítási kapcsolat | generalizációs kapcsolat generalized = általánosított generalized arithmetic triangle = általánosított aritmetikai háromszög generalized Bell number = általánosított Bellszám generalized binomial coefficient = általánosított binomiális együttható generalized binomial series = általánosított binomiális sor generalized Catalan number = általánosított Catalan-szám generalized cylinder = általánosított henger generalized Dedekind sums = általánosított Dedekind-összegek generalized DeMorgan's theorem = általános DeMorgan szabály generalized dependency = általános függőség generalized event = általánosított esemény generalized exponential series = általánosított exponenciális sor generalized factorial function = általánosított faktoriális függvény generalized harmonic number = általánosított harmonikus szám generalized identity = általánosított azonosság generalized matrix product = általánosított mátrix szorzat Generalized Modus Ponens = általánosított modus ponens generalized numeric algorithm = általánosított numerikus algoritmusok generalized numeric algorithm = általánosított numerikus algoritmus generalized relation = általánosított reláció generalized relation threshold control = általánosított relációs küszöbvezérlés generalized Riemann hypothesis = általánosított Riemann-sejtés generalized slice = általánosított szelet generalized spectral test = általánosított spektrális teszt generalized Stirling number = általánosított Stirling-szám generalized subset number = általánosított részhalmaz szám

generalized-cube network = általánosított kockahálózat general-purpose = általános célú general-purpose algorithms = általános célú algoritmus general-purpose programming-language = általános célú programozási nyelv generate a program = programot generál generate function = generáló függvény | előállító függvény generate-and-test method = próbálkozásos módszer generated = fordítóprogram által létrehozott | generált generated address = generált cím generated constructor = fordítóprogram által létrehozott konstruktor generated copy operator = fordítóprogram által létrehozott másoló operátor generating element = generátorelem | generátor generating function = generátorfüggvény generating set = generátorhalmaz generation = generáció | előállítás | generálás + first-generation computer = első generációs számítógép + second-generation computer = második generációs számítógép + third-generation computer = harmadik generációs számítógép + fourth-generation computer = negyedik generációs számítógép + fifth-generation computer = ötödik generációs számítógép generation of uniform deviates = egyenletes eltérések előállítása generation reference counting = nemzedéki hivatkozásszámlálás generative capacity = generálóképesség generative communication = generatív kommunikáció generative programming = generatív programozás generator = generátor + random number generator = véletlenszámgenerátor + code-generator = kódgenerátor generator matrix = generátormátrix generator polynomial = generátorpolinom

146

generator-based reuse = generátor-alapú újrafelhasználás generic = általános | eredendő | generikus generic algorithm = generikus algoritmus generic array logic (GAL) = általános tömblogikai egység generic computer = általános számítógép generic entity-relationship model = általános egyed-kapcsolat modell generic function = generikus függvény generic model = általános modell generic module = generikus modul generic object = generikus objektum generic product = általános termék generic programming = generikus programozás generic push-relabel algorithm = generikus pumpáló-felemelő algoritmus generic query interface = általános lekérdezési felület generic robot language = általános robotnyelv generic security service = általános biztonsági szolgáltatás generic subroutine = generikus alprogram generic task = generikus feladat, általánosított feladat generic type = generikus típus genericity = általánosság genetic algorithm = genetikus algoritmus genetic code = genetikai kód genetic programming = genetikus programozás genlex order = genlex rendezés genlex order for Gray codes = genlex rendezés Gray-kódokra genoese lottery = genovai lottó genome = genom genome database = genom adatbázis genotype = genotípus gentle reincarnation = gyengéd újjászületés genuine = eredeti | valódi | hiteles genus = nem | génusz geocode = geokód geocoding = geokódolás geodesic = geodéziai geodesy = (felső) geodézia geographic = földrajzi geographic data = földrajzi adat geographic information = földrajzi információ

geographic information system (GIS) = földrajzi információs rendszer (GIS) | térinformatikai rendszer (GIS) geographic information system application = térinformatikai alkalmazás geographic location = földrajzi hely geographic research = földrajzi kutatás geographical = földrajzi geographical constraints = földrajzi korlátozások geographical database = földrajzi adatbázis geographical distance = földrajzi távolság geography = földrajz geoid = geoid geoinformatics = geoinformatika | térinformatika geometric = geometriai | mértani geometric codes = geometriai kód | geometrikus kód geometric compression = geometriai tömörítés geometric continuity = geometriai folytonosság geometric data = geometriai adatok geometric distribution = geometriai eloszlás geometric genus = geometriai génusz geometric interpretation = geometriai ábrázolás | geometriai megadás | geometriai interpretáció geometric mean = mértani közép geometric modeling = geometriai modellezés geometric primitives = elemi geometriai objektumok geometric probability = geometriai valószínűség geometric programming = geometrikus programozás geometric progression = geometriai sorozat | mértani sorozat | geometria haladvány | mértani haladvány geometric proof = geometriai bizonyítás geometric sequence = mértani sorozat geometric series = geometriai sor | mértani sor geometrical realization of a graph = gráf geometriai realizációja | gráf geometriai megvalósítása | gráf geometriai megadása geometrically = geometriailag geometry = geometria | mértan geometry engine = geometriai motor geometry shader = geometria árnyaló geoprocessing = téradat-műveletek georeference = georeferencia geospatial = térbeli | tér

147

geospatial data = térbeli adat | téradat geospatial information system (GIS) = térinformatikai rendszer | földrajzi információs rendszer geoTIFF = geoTIFF GERAM (Generic Enterprise Architecture and Methodology) = általános vállalati architektúra és módszertan | vállalatmodellezési megoldás germ = csíra gesture = gesztus, taglejtés get function = lekérdező függvény getting change = pénzváltás GF (Galois Field) = Galois-test | véges test ghost = szellemkép ghost indicator = szellemképjelző (mozgatáskor) ghosting = passzívvá tétel (vezérlő elem) Gibbs sampler = Gibbs-mintavételező GID (Graphical Input Device) = grafikus beviteli eszköz GIF (Graphic Interchange Format) = GIF (grafikus adatcsere formátum) (<grafikus állományformátum>) gift wrapping = ajándékcsomagolás giga = giga- | 109 | 230 gigabit = gigabit | 230 bit gigabit Ethernet = gigabit-Ethernet gigabits per second = gigabit/másodperc gigabyte (GB) = gigabájt (GB) <1024 MB> gigabytes per second = gigabájt/másodperc gigaflop = gigaflop <egy milliárd lebegőpontos művelet másodpercenként> gigahertz = gigahertz <mértékegység> GIGO (Garbage In, Garbage Out) = GIGO (szemét be, szemét ki) Gilbert bound = Gilbert-korlát Gilbert-Varshamov bound = VarshamovGilbert-korlát Gilbreath principle = Gilbreath-elv gimbal = vízszintes iránytűtok gimbal lock = a forgás szabadságának korlátozása GIS (Geographic Information System) = földrajzi alapú információs rendszer GIS (Geographic Information System) = GIS (térinformatikai rendszer) GL (Generation Language) = programnyelvi generációk

glance = pillantás glare = ragyogás glass = üveg glitch = tüske | működési hiba | pulzus | zavaró jel global = globális global catalog = globális katalógus global civil society = globális civil társadalom global communication = globális kommunikáció | világkommunikáció global computation = globális számítás global descriptor table (GDT) = globális leírótábla global digital divide = globális digitális szakadék global economy = világgazdaság global expertise = globális szakértelem global illumination = globális illumináció global illumination model = globális megvilágítási modell global information management = globális információkezelés global information system = globális információs rendszer global initialization of = globális kezdőértékadás global layer = globális réteg global lock = globális zár global market = globális piac global marketplace = világpiac global name = globális név Global Name Service (GNS) = globális-név szolgáltatás global namespace = globális névtér global networked structures = globális hálózati struktúrák global object = globális objektum Global Object-Based Environment (GLOBE) = globális objektum alapú környezet global optimization = globális optimalizálás global organizations = világszervezetek | globális szervezetek global page-replacement algorithm = globális lapcsere algoritmus global pipelining with multiple branches (GPMB) = többszörös elágazású globális futószalag-technika global positioning satellit (GPS) = globális helymeghatározó műhold

148

Global Positioning System (GPS) = globális helymeghatározó rendszer global process labeling = folyamatok globális címkézése global redundancy elimination = globális redundancia kiküszöbölése global registers = globális regiszterek global scale = világméret | globális szint global scheduling = globális ütemezés global scope = globális hatókör global search = általános keresés global snapshot = globális pillanatfelvétel + instantaneous global snapshot = közvetlen globális pillanatfelvétel global spread = globális elterjedés global state = globális állapot global state-space = globális állapottér global synchronizer = globális szinkronizáló Global System for Mobile Communication (GSM) = globális mobil-kommunikációs rendszer Global System for Mobile Telecommunication (GSM) = mobil távközlés globális rendszere (<egységes digitális mobiltelefonszabvány>) global technological changes = globális technológiai változások | világméretű technológiai változások Global Trade Point Network = Trade Point Világhálózat global variable = globális változó globalization = globalizáció globally consistent = globálisan konzisztens globally nonrandom behavior = globálisan nemvéletlen eloszlás global-ordering requirement = globális rendezés követelménye GLOBE (Global Object-Based Environment) = GLOBE (globális objektum alapú környezet) gloss = fényesség | csillanás gloss map = fényesség térkép glossary = szógyűjtemény | szószedet glow = izzás | ragyogás glue = összeragaszt glueing = ragasztás glyph = jel, karakterjel GND (ground) = föld | földpont gnomon = 3D-s tájoló

GNP (Gross National Product) = bruttó nemzeti termék GNS (Global Name Service) = GNS (globális névszolgáltatás) GNU = GNU (<szabad operációs rendszer>) go (game) = go (játék) go to page = ugrás a megadott oldalra go/no-go decision = projekt folytatásáról vagy leállításáról való döntés go/no-go test = megy/nem megy teszt goal = cél goal function = célfüggvény goal node = célcsúcs goal predicate = célfeltétel, célpredikátum goal test = célteszt goal-based agent = célorientált ágens goal-directed reasoning = célvezérelt következtetés goal-oriented reasoning = célvezérelt következtetés go-back-<n> protocol (GBNP) = <n>-nel történő visszalépés protokoll GOL (Government On-Line) = az elektronikus kormányzati program nemzetközi megvalósítása gold = arany gold plating = aranyozás | öncélú díszítés golden ratio = arany arány | aranymetszési arány golden ratio number system = arany arány számrendszer golden section = aranymetszés Golomb code = Golomb-kód GOMS (Goals, Operators, Methods, and Selection Rules) = GOMS (célok, operátorok, módszerek és kiválasztási szabályok) good code = jó kód goodwill = jóakarat Goppa code = Goppa-kód gossiping = pletykálkodás goto <statement> = goto <utasítás> Gouraud shading = Gouraud-árnyalás governance = kormányzás governance model = kormányzási modell governance process = kormányzási folyamat government = kormány | kormányzat government agencies = kormányzati intézmények

149

government e-commerce = kormányzatiközigazgatási tevékenység, e-kereskedelmi módszerekkel government funding = kormányzati pénzügyi támogatás governmental Web site = kormányzati webhely GPRS (General Packet Radio Service) = GPRS (általános csomagrádiós rendszer) GPS (General Problem Solver) = GPS (Általános Problémamegoldó Rendszer) GPS (Global Positioning System) = GPS (globális helymeghatározó rendszer) GPSS (General Purpose Simulation System) = általános célú szimulációs rendszer <programozási nyelv> GPSS (Group Process Support System) = GPSS (csoport folyamat támogató rendszer) GPU (Graphics Processing Unit) = GPU (grafikus feldolgozó egység) grab handles = megfogó nyél grabber pointer = megfogó mutató grace period = türelmi időszak graceful degradation = elegáns leépülés <túlterhelés esetének tervezési elve valós idejű rendszerekben> graceful degradation = fokozatos leépülés | fokozatos hanyatlás | kíméletes leépülés graceful degradation = fokozatos teljesítményromlás graceful flow = könnyed áramlás grade = fok | fokszám graded = rangszámozott gradient = gradiens | átmenet gradient descent = gradiens leereszkedés gradient method = gradiens módszer gradient projection method = vetített gradiens módszer gradual adoption of C++ = fokozatos áttérés a C++-ra gradual installability = fokozatos telepíthetőség graduate education = graduális oktatás | felsőfokú oktatás GRAI {Grid-Dimentional Modeling on Architecture of Information Systems} = hatékony megoldás információrendszerek architektúrális modellezéséhez grain = szemcse | szemcsézettség

grain of a business process = üzleti folyamat magja graininess = szemcsézettség | szemcsésség grammar = nyelvtan + ambiguous grammar = nem egyértelmű nyelvtan + augmented grammar = kiegészített nyelvtan + reduced grammar = redukált nyelvtan + LL(1) grammar = LL(1) nyelvtan + strong LL(k) grammar = erős LL(k) nyelvtan + LR(1) grammar = LR(1) nyelvtan + SLR(1) grammar = SLR(1) nyelvtan + LALR(1) grammar = LALR(1) nyelvtan + attribute grammar = attribútum nyelvtan + L-attribute grammar = L-attribútum nyelvtan + S-attribute grammar = S-attribútum nyelvtan + well-defined grammar = jól definiált nyelvtan + (1,2)(2,1)-grammar = (1,2)(2,1)-nyelvtan + (<m>,<n>)-grammar = (<m>,<n>)nyelvtan + translational grammar = fordítási nyelvtan + reduced grammar = redukált nyelvtan + regular grammar = reguláris nyelvtan + weak precedence grammar = gyenge elsőbbségi nyelvtan + simple LL(1) grammar = egyszerű LL(1) nyelvtan + LR(1) grammar = LR(1) nyelvtan + LL(1) grammar = LL(1) nyelvtan + ε-free LL(1) grammar = ε-mentes LL(1) nyelvtan + SLR(1) grammar = SLR(1) nyelvtan + ε-free grammar = ε-mentes nyelvtan + simple precedence grammar = egyszerű elsőbbségi nyelvtan + operator precedence grammar = operátor elsőbbségi nyelvtan + operator grammar = operátor nyelvtan + left-factorized grammar = balfaktorizált nyelvtan + left recursive grammar = balrekurzív nyelvtan + right recursive grammar = jobbrekurzív

150

nyelvtan + cycle-free grammar = ciklusmentes nyelvtan + attribute translational grammar = attribútum fordítási nyelvtan + translational grammar = fordítási nyelvtan + recursively enumerable grammar = rekurzívan felsorolható nyelvtan + context-free grammar = környezetfüggetlen nyelvtan + context-sensitive grammar = környezetfüggő nyelvtan grammar analysis = nyelvtani elemzés grammar induction learning = nyelvtan indukciós tanulása grammatical formalism = nyelvtani formalizmus Gram-Schmidt orthogonalization process = Gram─Schmidt ortogonalizációs folyamat grand-orphan = fattyú-származék | fattyú-utód grandparent = nagyszülő Grandsire Doubles = grandsire-i pár grant = engedélyezés grant diagram = engedélyezési diagram granular noise = szemcsés zaj granularity = szemcsézettség grape = világossárga grapevine = tudás-szervezet informális kommunikációs rendszere <szleng> graph = gráf | görbe | ábra | grafikon + control flow graph = vezérlés-áram gráfja + data flow graph = adatáram gráfja + control flow graph = vezérlés-áram gráfja + empty graph = üres gráf + frienship graph = barátság gráf + laddergraph = létragráf + Petersen graph = Petersen-gráf + regular graph = reguláris gráf + strongly regular graph = erősen reguláris gráf graph algorithm = gráfalgoritmus graph coloring = gráfszínezés graph connectivities = gráf összeköttetések graph encoding = gráfkódolás graph theory = gráfelmélet graph-coloring = gráfszínezés graph-coloring problem = gráfszínezési probléma graphic = grafika

graphic display resolution = grafikus képernyőfelbontás graphic matroid = grafikus matroid graphic method = grafikus módszer graphic pattern generation = grafikus formák generálása graphic pattern recognition = grafikus alakfelismerés graphic report = grafikus jellegű jelentés graphic symbols = rajzjelek graphical = grafikus graphical display = grafikus display graphical image = grafikus kép graphical model = gráfos modell graphical query language = grafikus lekérdezőnyelv graphical user interface (gui) = grafikus felhasználói felület graphical user interface (GUI) = grafikus felhasználói felület graphical user interface (GUI) = grafikus felhasználói felület (GUI) graphics = grafika | rajz | ábra graphics accelerator = grafikus gyorsító graphics adapter = grafikus csatoló graphics device = grafikus eszköz graphics hardware = grafikus hardver graphics input = grafikus bemenet graphics input device = grafikus beviteli eszköz graphics library = grafikus könyvtár graphics output device = grafikus kiviteli eszköz graphics primitive = grafikus primitív graphics processor = grafikus processzor graphics system = grafikus rendszer graphics tablet = grafikus digitalizálótábla graphite = grafitszürke graph-searching = gráfkeresés grappling hook program = csáklyázó program <támadások első behatolója> grave accent = visszafelé dőlt ékezet | tompaékezet gravity = gravitáció gray = szürke | szürkeárnyalatos Gray code = Gray-kód Gray code for <n>-tuple = Gray-kód <n>-esre Gray code for matching = Gray-kód párosításokra Gray cycle = Gray ciklus

151

gray level = szürkeségi szint Gray levels = Gray-szint + multiplication of Gray levels = Grayszintek szorzása Gray path = Gray-út gray scale = szürkeségi szint | szürkeségi skála gray scale image = szürkeárnyalatos kép gray scale picture = szürkeárnyalatos kép Gray stream = Gray-áram | Gray-folyam grayscale = szürkeárnyalatok | szürkeárnyalatos Great Internet Mersenne Prime Search = Mersenne-prímek nagy internetes keresése greater = nagyobb greater than = nagyobb, mint + greater than, definitely = mindig nagyobb, mint greater than or equal to = nagyobb vagy egyenlő greatest = legnagyobb greatest common divisor = legnagyobb közös osztó + binary algorithms for greatest common divisor = bináris algoritmus a legnagyobb közös osztó meghatározására + Euclidean algorithm for greatest common divisor = euklideszi algoritmus a legnagyobb közös osztó meghatározására + multiprecision greatest common divisor = nagy pontosságú legnagyobb közös osztó greatest common divisor of <n> numbers = <n> szám legnagyobb közös osztója greatest common divisor of polynomials = polinomok legnagyobb közös osztója greatest common divisor within a unique factorization domain = legnagyobb közös osztó egyértelmű faktorizációs tartományon belül greatest common right divisor = legnagyobb közös jobb oldali osztó greatest integer = legnagyobb egész szám greatest integer function = egészrész függvény | alsó egészrész függvény greatest lower bound = legnagyobb alsó korlát greedoid theory = gredoid-elmélete greedy = mohó greedy algorithm = mohó algoritmus greedy search = mohó keresés greedy strategy = mohó stratégia

greedy-choice property = mohó választás tulajdonsága Greek poetry = görög költészet greeking = görögölés <szövegforma jelölése értelmetlen szavakkal> green = zöld Green Book standard = Zöld könyv szabvány <CD-i> green screen = zöld képernyő grey matter = szürkeállomány greyscale = szürkeskála | szürkeárnyalatos GRH (generalizeded Riemann hypothesis) = általánosított Riemann-sejtés grid = rács | grid | raszter | hálózat grid file = rácsos állomány grid index = rácsos index | grid index grid point = rácspont grid-based method = rács alapú módszer gridline = rácsvonal gridlock = forgalmi dugó gross domestic product (GDP) = bruttó hazai össztermék gross profit = bruttó nyereség gross requirements = termelési folyamat által igényelt teljes anyagmennyiség ground (GND) = föld, földpont ground = földelés | föld ground resolution theorem = alap rezolúciós tétel ground term = alapterm grounding = földelés group = csoport + Galois group = Galois-csoport group access = csoport-hozzáférés group algebra = csoportalgebra group box = csoport doboz group calendar = csoportnaptár group code = csoportkód group cohesiveness = csoport összetartás group commit = csoportos véglegesítés group communication = csoport kommunikáció group decision = csoportdöntés group decision support systems (GDSS) = csoportos döntéstámogató rendszer group identifier (GID) = csoportazonosító group interface = csoport felhasználói/kezelői felület group management = csoport-kezelés group membership = csoport-tagság

152

group of permutation = permutációcsoport group of three = hármas csoport group of units = egységcsoport | az egységek csoportja group polarization = csoportpolarizáció group propagate function = csoport-terjedési függvény group property = csoport-tulajdonság group rights = csoport jogai group server = csoport szolgáltató | csoport szerver group settings = csoportbeállítások group support system (GSS) = csoporttámogató rendszer group view = csoportkép group-carry lookahead = csoportos gyorsátvitelképzés group-enabling technologies = csoportmunkát támogató technológia grouping = csoportosítás grouping attribute = csoportosító attribútum grouping of exceptions = kivételcsoportosítás groupware = csoportmunkát támogató alkalmazás groupware = csoportos használatra készült program | csoportmunkát támogató eszközök grow = növelés | növesztés growing phase = növekedési fázis growing system = növekvő rendszer growth rate = növekedési arány GS Groupware System = csoportmunkát támogató rendszer GSM (Global System for Mobile Communication) = GSM (globális mobilkommunikációs rendszer) guaranteed randomness = garantált véletlenség guaranteed service = garantált minőségű szolgáltatás | biztos kézbesítés guard = őr | őrfeltétel | őrszem guard condition = figyelési feltétel | őrfeltétel guard digits = védő számjegyek guarded execution = felügyelt utasításvégrehajtás guarded expression = őrfeltételes kifejezés guarded instruction = felügyelt utasítás guarded motion = felügyelt mozgás guarded statement = őrfeltételes utasítás

guess = sejtés + amplification of guesses = sejtések megerősítése guest account = vendég fiók GUI (Graphical User Interface) = GUI (grafikus felhasználói felület) guidance = vezetés (a felhasználó vezetése a rendszer használata közben), kalauzolás guide = segédvonal guided tour = irányított súgó (szoftverrendszer elsajátításához) guideline for standards = kalauz a szabványokhoz guidelines checklist = vezérelvek ellenőrző listája gulf of evaluation = kiértékelési szakadék gulf of execution = megvalósítási szakadék gunmetal = kékesszürke gutter = hasábköz gyro = giroszkóp Haar-transform = Haar-transzformáció | Haartranszformált habituation = rászoktatás | megszokás | habituáció hacker = számítógépes kalóz hacker culture = számítógépes bűnözők kultúrája hacker ethic = számítógépes bűnözők etikája etika Hadamard design = Hadamard-design Hadamard inequality = Hadamardegyenlőtlenség Hadamard matrix = Hadamard-mátrix Hadamard product = Hadamard-szorzat Hadamard transform = Hadamardtranszformáció | Hadamard-transzformált Hadwiger's conjecture = Hadwiger-sejtés HAL (Hardware Abstraction Layer) = HAL (hardverabsztrakciós réteg) HAL (hardware abstraction layer) = HAL (hardverabsztrakciós réteg) half = fél half adder = félösszeadó <átvitel bemenet nélküli összeadó> half bridge = fél-híd half plane = félsík half sum = részösszeg half word = fél szó half-adder = félösszedó

153

half-byte = fél bájt half-duplex channel = félduplex csatorna half-duplex line = félduplex vonal half-gateway = fél-átjáró half-inch = félhüvelyk half-intensity = félintenzitás half-open interval = félig nyílt intervallum half-open sequence = félig nyílt sorozat halfspace = féltér halftone = féltónus | autotípia halftone image = féltónusú kép halftoning = tónus Hall's condition = Hall-feltétel halo = fényudvar halo effect = fényudvar halt = megállás halt instruction = „állj” utasítás <megállítja a CPU működését, megszakítás tudja továbbindítani> halt operation = megállási művelet halting problem = megállási feladat | leállási feladat halting problem = megállási probléma halting problem = megállási probléma, terminálási probléma halting state = megállási állapot | leállási állapot halving = felezés + halving of continued fraction = lánctörtek felezése halving lemma = felezési lemma Hamilton cycle = Hamilton-kör Hamilton path = Hamilton-út Hamiltonian = Hamilton- | Hamilton-féle Hamiltonian cycle = Hamilton-kör Hamiltonian graph = Hamilton-gráf | Hamiltonkört tartalmazó gráf Hamiltonian path = Hamilton-út Hamiltonian-cycle problem = Hamilton-kör probléma Hamiltonian-path problem = Hamilton-út problémája Hamming bound = Hamming-korlát Hamming code = Hamming-kód Hamming distance = Hamming-távolság Hamming metric = Hamming-metrika Hamming scheme = Hamming-séma Hamming weight = Hamming-súly hand gesture = kézjel

hand-eye machine = kéz-szem gép handheld = kézi | kézben tartott handheld computer = kézi számítógép hand-held device = kézi készülék handheld devices = kézi eszközök handheld keypad = kézi billentyűzet handheld PC = kézi számítógép | kézigép handle = nyél | kezelő handle class = kezelő osztály handler = kezelő | hendler + exception handler = kivételkezelő + input handler = bemenetkezelő + source handler = forrásnyelvi kezelő + output handler = kimenetkezelő handoff = átadás handsets = kézi egység handshake = kézfogás handshaking = kézfogás <két egység párbeszéd jellegű vezérlési kapcsolata> | kölcsönösen reteszelt információ csere | dialógus jellegű információ csere | aszinkron adatátvitel handshaking at a circular table = kézfogás kerek asztalnál handshaking lemma = kézfogási lemma handwriting recognition = kézírás-felismerés handwritten digit recognition = kézírásos számok felismerése Handy identities = Handy-azonosságok hang = lefagy | fennakad Hankel contour = Hankel-kontúr happened-before relation = előbb történt reláció haptic feedback = heptikus visszacsatolás haptic interface = tapintási/érintős felhasználói/kezelői felület hard = nehéz hard copy = papír-alapú kimenet | nyomtatókimenet hard disk = merevlemez hard disk access time = merevlemez elérési idő | lemez hozzáférési idő hard disk rotational delay = merevlemez forgási késleltetés | körülfordulási késleltetés hard disk sector = merevlemez szektor hard disk seek time = merevlemez pozícionálási idő hard disk transfer rate = merevlemez adatátviteli sebesség hard handoff = kemény átadás

154

hard link = valódi csatlakozás | valódi csatolás | valódi kapcsolódás | erős kapcsolat <közvetlen hivatkozás egy fájlleíróra egy katalógus-bejegyzésben> hard real-time system = szigorúan idejű rendszer <határidő mulasztás egyáltalán nem megengedett> hard state = kemény állapot hard wired control = huzalozott vezérlés hardness = keménység hardware = hardver hardware abstraction layer (HAL) = hardverabsztrakciós réteg hardware based protocol = hardver alapú protokoll hardware concept = hardverkoncepció hardware description language (HDL) = hardver leíró nyelv hardware devices = hardver eszközök hardware for demand paging = igény szerinti lapozást támogató hardver hardware for page table = laptábla-hardver hardware for segmentation = szegmentálást támogató hardver hardware for synchronization = szinkronizációt támogató hardver hardware implementation architecture = hardver implementációs architektúra hardware model = hardver modell hardware model of processor = processzor hardver modellje hardware module = hardver modul hardware penetration = hardverpenetráció hardware protection = hardver védelem hardware system = hardver rendszer hardware technique = hardveres technika hardware to support I/O = I/O támogató hardver hardware-oriented algorithms = hardverelvű algoritmusok hardware-software co-design = hardver-szoftver együttes tervezés hardware-software co-synthesis = hardverszoftver együttes szintézis harmonic = harmonikus | felharmonikus harmonic convergence = harmonikus konvergencia harmonic function = harmonikus függvény harmonic integral = harmonikus integrál

harmonic number = harmonikus szám harmonic series = harmonikus sor has no effect = hatástalan hash = hasít hash function = tördelőfüggvény | hasítófüggvény hash index = tördeléses index hash table = tördelőtáblázat | tördelőtábla | hasítótábla hash value = hasító érték hashed message authentication code = kivonatolt/heselt üzenethitelesítő kód hashed page table = hasított laptáblázat hashing = hasítás | hashelés hash-join algorithm = tördeléses összekapcsolási algoritmus hashmark = kettőskereszt jel <#> hash-structured symbol table = hasító-struktúrájú szimbólumtábla Haskell = Haskell <programnyelv> Hasse diagram = Hasse-diagram hat function = kalapfüggvény hatch = satírozás | vonalkázás hatch fill = vonalkázással való kitöltés hat-check problem = kalap feladat | ruhatáros feladat hatching = vonalkázás | sraffozás Hausdorff dimension = Hausdorff-dimenzió Hausdorff dimension = Hausdorff-dimenzió Hausdorff distance = Hausdorff-távolság Hausdorff space = Hausdorff-tér Hausdorff topology = Hausdorff-topológia Hawthorne effect = Hawthorne-hatás hazard = hazárd, <véletlenszerűen fellépő működési rendellenesség> hazard = veszély hazard analysis = veszélyelemzés hazard avoidance = veszély elkerülése hazard class = veszélyosztály hazard decomposition = veszély felbontása hazard detection = veszély felismerése hazard identification = veszély azonosítása hazard in feedback sequential circuit = hazárd a visszacsatolt kombinációs hálózatban hazard in synchronous network = hazárd szinkron hálózatban hazard log = veszélynapló hazard probability = veszély valószínűsége

155

hazard severity = veszély komolysága hazard-free = hazárdmentes hazardous = bizonytalan kimenetelű | kockázatos HCI (Human Computer Interface) = ember-gép kapcsolat felület HCI (Human Computer Interface) = HCI (ember számítógép kapcsolat |, ember-számítógép kölcsönhatás/interakció) HDL (Hardware Description Language) = HDL (hardver leíró nyelv) HDLC (High Level Data Link Control) = HDLC (magas-szintű adatkapcsolati vezérlés) HDRI (High Dynamic Range Image) = HDRI (nagy dinamikai tartományú kép) HDTV (High Definition Television) = HDTV (nagyfelbontású TV) head (of a clause) = fej (egy klóznak) head = fej + running head = élőfej head crash = lemezsérülés <az író-olvasó fej által okozott maradandó sérülés mágneslemezen> head of an edge = él végpontja head-end = fejállomás | főállomás header = fej| fejállomány + standard header = standard fejállomány header = fejléc | élőfej header deletion = fejléc eltávolítás header file = fejállomány headline = címsor | főcím head-mounted display = fejre felszerelt kijelző heads-up display = információs sáv képernyő felső részén health = egészség health and social care = egészségügy és szociális ellátás health care = egészségügyi ellátás health care costs = egészségügyi költségek health care industry = egészségügyi ipar health care management = egészségügyi menedzsment health care organization = egészségügyi szervezet health care provider = egészségügyi szolgáltató health information system = egészségügyi információs rendszer

health information system implementations = egészségügyi információs rendszer bevezetése health issues = egészségügyi kérdések health preparedness = egészségügyi felkészültség health professional shortage areas (HPSA) = egészségügyi szakmai hiányterület healthcare information system = közegészségügyi információs rendszer heap = kupac | halom <a memória futási időben dinamikusan kezelt területe> heap allocation = kupac elhelyezés heap organization = ömlesztett tárolás heap property = kupactulajdonság heap storage = kupac tároló heap store = kupac tár heapsort = kupacrendezés heapsort = kupacrendezés hearing impairment = hallás csökkenés heartbeat message = szívdobbanás üzenet heavy-tailed distribution = lassan lecsengő eloszlás heavyweight process = nehézsúlyú folyamat Heawood's conjecture = Heawood-sejtés Hebrew letters = héber betűk hedonic calculus = hedonisztikus kalkulus hedonic quality = hedonista minőség height = magasság height function = magasságfüggvény height function in push-relabel algorithms = magasságfüggvény a pumpáló-felemelő algoritmusokban heightmap = magasságtérkép HEL (Hardware Emulation Layer) = HEL (hardveremulációs réteg) help desk = információs pult help message = szoftver felhasználót segítő üzenete help system = súgó rendszer helper = segédhelper application = segédalkalmazás helper application = segédalkalmazás helper class = segédosztály helper function = segédfüggvény hemicube = félkocka hemisphere = félgömb henry = henry <mértékegység>

156

Hensel lemma = Hensel-lemma heptagon = hétszög Herbrand base = Herbrand bázis Herbrand universe = Herbrand univerzum Herbrand’s theorem = Herbrand tétel hereditary family of subsets = részhalmazok öröklődési családja hermeneutics = hermeneutika, írásmagyarázat Hermite interpolation = Hermite-féle interpoláció Hermite operator = Hermite-operátor Hermite polynomial = Hermite-polinom Hermitian = HermiteHermitian form = Hermite-forma | Hermite-alak Hermitian matrix = Hermite-mátrix hero = hős Hertz = hertz <frekvencia mértékegysége> Hessian matrix = Hesse-mátrix heterogeneity = heterogenitás | különbözőség heterogeneous = heterogén heterogeneous data source = heterogén adatforrás heterogeneous data structure = heterogén adatstruktúra heterogeneous databases = heterogén adatbázisok heterogeneous network = heterogén hálózat heterogeneous system = heterogén rendszer heuristic = heurisztika | heurisztikus +admissible heuristic = megengedhető heurisztika +composite heuristic = összetett heurisztika +domain-independent heuristic = tárgyterület független heurisztika heuristic estimation = heurisztikus becslés heuristic evaluation = heurisztikus kiértékelés heuristic function = heurisztikus függvény heuristic search = heurisztikus keresés heuristic solution = heurisztikus megoldás heuristic solution of the key equation = a kulcsegyenlet heurisztikus megoldása heuristical algorithm = heurisztikus algoritmus heuristics = heurisztika hexacode = hexakód hexadecimal (radix sixteen) number system = hexadecimális (16 alapú) számrendszer hexadecimal = hexadecimális | 16-os számrendszerbeli

+ nomenclature for hexadecimal digits = hexadecimális számjegyek nevei hexadecimal = hexadecimális, 16-os számrendszerbeli hexadecimal addition = hexadecimális összeadás | 16-os számrendszerbeli összeadás hexadecimal constants = hexadecimális állandók hexadecimal digits (A-F) = hexadecimális számjegyek (AF) hexadecimal digits = hexadecimális számjegyek hexadecimal floating point = hexadecimális lebegőpont hexadecimal input = hexadecimális bemenet hexadecimal notation = hexadecimális jelölés hexadecimal number system = hexadecimális számrendszer hexadecimal output = hexadecimális kimenet hexadecimal puzzle = hexadecimális rejtvény hexadecimal to binary = hexadecimális–bináris átalakítás hexagon = hatszög hexagon network = hatszög hálózat hexagon property = hatszög-tulajdonság hexagonal grid = hatszögrács | hatszögű rács | hexagonális rács hexagrams = hexagrammák hexameter = hexaméter hexapod = hatlábú HFS (hierarchical file system) = HFS (hierarchikus fájlrendszer) Hick's Law = Hick törvény hidden = takart | rejtett hidden attribute = rejtett attribútum hidden cost = rejtett költség hidden field = rejtett mező hidden file = rejtett állomány hidden line = takart él | takart vonal hidden line algorithm = takartvonal algoritmus hidden line elimination = takart vonal elhagyás hidden Markov model = rejtett Markov modell hidden Markov model = rejtett Markov-modell hidden station problem = rejtett állomás problémája hidden surface = takart felület hidden surface elimination = takart felület elhagyás hidden unit = rejtett egység hidden variable = rejtett változó

157

hidden variables learning = rejtett változók tanulása hide = elrejt hiding = elrejtés + information hiding = információ elrejtése + name hiding = név elrejtése hierarchical = hierarchikus hierarchical approach = hierarchikus megközelítés hierarchical association rule = hierarchikus asszociációs szabály hierarchical bus system = hierarchikus buszrendszer hierarchical cache coherence protocols = hierarchikus gyorsítótár koherencia protokoll hierarchical caching = hierarchikus tárgyorsítás hierarchical clustering = hierarchikus klaszterezés hierarchical coding = hierarchikus kódolás hierarchical data model = hierarchikus adatmodell hierarchical decomposition = hierarchikus dekompozíció hierarchical description = hierarchikus leírás hierarchical design = hierarchikus tervezés hierarchical feedback control = hierarchikus visszacsatolás vezérlés hierarchical group = hierarchikus csoport hierarchical memory architecture = hierarchikus memória architektúra hierarchical menu = hierarchikus menü hierarchical model = hierarchikus modell hierarchical organization = hierarchikus szervezés hierarchical planning = hierarchikus tervezés | hierarchikus tervkészítés hierarchical proof = hierarchikus bizonyítás hierarchical reinforcement learning = hierarchikus megerősítéses tanulás hierarchical resource allocation = hierarchikus erőforrás kijelölés hierarchical routing = rangsorolt/hierarchikus útválasztás hierarchical routing algorithm = hierarchikus útválasztó algoritmus hierarchical schematic = hierarchikus elvi rajz hierarchical schematic structure = hierarchikus kapcsolási rajz

hierarchical sharing = hierarchikus megosztás hierarchical storage = hierarchikus tár hierarchical task analysis = hierarchikus feladatelemzés hierarchical task network (HTN) = hierarchikus feladatháló hierarchical task network planning (HTN) = hierarchikus feladatháló alapú tervkészítés hierarchy = hierarchia + stream hierarchy = adatfolyam-hierarchia + class hierarchy = osztályhierarchia + design of class hierarchy = osztályhierarchia tervezése + object hierarchy = objektumhierarchia hierarchy of information needs = információszükségleti hierarchia high contrast = erős kontraszt High Definition Television (HDTV) = nagyfelbontású TV high endpoint of an interval = intervallum felső végpontja high functionality system = sokfunkciós rendszer High Level Data Link Control (HDLC) = magas szintű adatkapcsolati vezérlés high level synthesis = magas szintű szintézis high performance = nagy teljesítmény high-bandwidth = nagy sávszélesség high-bandwidth interaction = nagy sávszélességű interakció higher algebra = felsőbb algebra higher education = felsőoktatás higher education institutes = felsőoktatási intézmények higher education policy = felsőoktatási politika higher level abstraction = magasabb szintű absztrakció higher order function = magasabb rendű függvény higher-order logic = magasabb rendű logika highest common factor = legnagyobb közös tényező | legnagyobb közös faktor high-fidelity prototype = nagy valósághűségű prototípus high-impedance state = nagy impedanciás állapot high-level = magas szintű high-level fairness = magasszintű pártatlanság

158

high-level language = magas szintű nyelv high-level message = magasszintű üzenet high-level programming language = magas szintű programozási nyelv highlight = kiemel highlighting = kiemelés highly correlated = erősen korrelált high-order bit = magasabb helyértékű bit high-order digit = magas helyiértékű számjegy high-order digit = magasabb helyértékű számjegy high-pass (HP) = felüláteresztő high-pass filter = felüláteresztő szűrő high-pass filter = felüláteresztő szűrő | alulvágó szűrő high-performance equipment = nagy teljesítményű készülék high-performance serial bus = nagy teljesítményű soros busz high-poly = nagy poligonszámú high-rate = nagysebességű | nagyarányú high-rate binary BCH code = nagysebességű bináris BCH-kód high-speed = nagy sebességű high-speed mobile network = nagy sebességű mobil hálózat high-speed network = nagy sebességű hálózat HIGH-state = magas szint, magas állapot high-tech = csúcstechnológia high-to-low propagation time = magasról alacsony szintre váltás késleltetési ideje high-visibility action button = jól látható akciógomb Hilbert curve = Hilbert-görbe Hilbert function = Hilbert-függvény Hilbert matrix = Hilbert-mátrix Hilbert polynomial = Hilbert-polinom hill climbing search = hegymászó keresés hindsight = utólagos bölcsesség, utólagos előrelátás Hindu mathematics = hindu matematika hiperboloid = hiperboloid hipercube = hiperkocka HIPO (Hierarchy of Input/Process/Output) = input-folyamat-output elemzési technika hippocratic database = hippokratészi adatbázis histogram = hisztogram

histogram equalization = hisztogram kiegyenlítés histogram generation = hisztogram létrehozása histogram matching = hisztogram illesztés histogramweighting = hisztogram súlyozása history = történet | előzmények history bit = történet bit history sensitivity = múltérzékenység history variable = történet változó hit = találat <weblap meghatározott elemére való kattintás> hit log = találat napló hit rate = találati gyakoriság hit ratio = találati arány Hi-Z state (high-impedance state) = nagyimpedanciás állapot HLL (high-level language) = HLL (magasszintű programozási nyelv) HLS (hue, lightness, saturation) = HLS (színezet, fényerő, színtelítettség) HLSL-language (High Level Shader Language) = HLSL-nyelv (magas szintű árnyaló nyelv) HMD (Head-Mounted Display) = HMD (fejre rögzített/szerelt kijelző) hoard database = felhalmozó adatbázis hoard walk = felhalmozó séta hoarding = felhalmozás hoisting = kiemelés + code hoisting = kódkiemelés HOLAP (Hybrid OLAP) = HOLAP (hibrid OLAP) holarchy = holárchia (ágensszervezet típusa) hold time = tartási idő hold-and-wait condition = „birtoklás és várakozás” feltétel (<holtpont kialakulásának szükséges feltétele>) holding register = tároló regiszter holdout method = visszatartó módszer hold-time margin = tartási idő többlet | tartalék holism = holizmus holistic context = holisztikus kontextus, holisztikus háttér holistic function = teljes körű függvény hologram = hologram | lézerkép holographic = holografikus holographic storage = holografikus tároló holography = holográfia holomorphic = holomorf | holomorfikus

159

holomorphic function = holomorf függvény home agent = hazai ügynök home delivery services = házhozszállítás szolgáltatás home directory = sajátkönyvtár home library = saját könyvtár home location = otthon home network = hazai hálózat home page = bemutatkozó web-oldal | honlap home page = honlap home-based approach = otthonalapú módszer homeomorphic = homeomorf homeomorphism = homeomorfizmus homeostatic = homeostatikus homepage = honlap homogeneity-based binning = homogenitáson alapuló kosarazás homogeneous = homogén homogeneous = homogén homogeneous coordinate = homogén koordináta homogeneous coordinate ring = homogén koordinátagyűrű homogeneous data structure = homogén adatstruktúra homogeneous division = homogén osztás homogeneous element = homogén elem homogeneous equation = homogén egyenlet homogeneous generation = homogén előállítás homogeneous ideal = homogén ideál homogeneous linear = homogén lineáris homogeneous linear equation = homogén lineáris egyenlet homogeneous linear transformation = homogén lineáris transzformáció homogeneous multicomputer = homogén multiszámítógép homogeneous network = homogén hálózat homogeneous polynomial = homogén polinom homogeneous space = homogén tér homogeneous system = homogén rendszer homological dimension = homologikus dimenzió homomorphism = homomorfizmus | művelettartó leképezés Homomorphism Theorem = homomorfizmus tétel homophone = homofón <azonos hangzású de eltérő jelentésű> homotopy = homotópia

HOOD (Hierarchical OO Development) = hierarchikus objektumorientált fejlesztés hook = horog hop count = hidak száma <keretek mozgását biztosító hidaké> | átugrások száma hop limit = átugrás-korlát Hopfield network = Hopfield háló | Hopfieldhálózat horizon = horizont horizon problem = horizontprobléma (gépi sakknál) horizontal = horizontális | vízszintes horizontal and vertical prototypes = vízszintes és függőleges prototípus horizontal decomposition = vízszintes irányú (horizontális) dekompozíció horizontal development = horizontális fejlődés horizontal distribution = vízszintes szétosztás horizontal facilities = vízszintes eszközök | horizontális eszközök horizontal frequency = sorfrekvencia | frissített sorok száma másodpercenként horizontal integration = horizontális integráció horizontal resolution = vízszintes felbontás horizontal retrace = vízszintes visszatérés | vízszintes visszafutás | horizontális visszafutás horizontal scale = vízszintes átméretezés horizontal shift = vízszintes eltolás horizontal spacing = vízszintes térköz horizontal tab = vízszintes tabulátor Horn clause = Horn klóz Horn form = Horn forma Horner rule for polynomial evaluation = Hornerséma polinomok értékének kiszámítására Horner's rule = Horner-szabály | Hornermódszer | Horner-séma Horton-Strahler number = Horton─Strahlerszám hospitality industry = vendéglátóipar host = gazdagép | hoszt host computer = gazdagép host language = befogadó nyelv | gazdanyelv host name = hosztnév host node = gazdaállomás host program = gazdaprogram host server = gazdagép-kiszolgáló hostname = hosztnév

160

hot = meleg | forró hot key = forróbillentyű | gyorsbillentyű hot site = helyettesítésre teljesen felkészített háttér-rendszer hot swap = csatolt eszközök eltávolításaillesztése a rendszer kikapcsolása nélkül hotel industry = szállodaipar hotspot = aktív hely hot-swappable device = gyorsan cserélhető egység hover state = lebegő állapot <vezérlő elemre ráállás mutatóval kattintás előtt> Hoyle rules = Hoyle-szabályok HPF (High Performance Fortran) = nagyteljesítményű Fortran <programnyelv> HPPI (high-performance parallel interface) = HPPI (nagyteljesítményű párhuzamos csatoló) HR (human resources) = emberi erőforrás | humán erőforrás HRIS <Human Resource Information System> = emberi erőforrás-kezelő információs rendszer HSI (Hue Saturation Intesity) color model = HSI színmodell HSLN (high speed local network) = HSLN (nagysebességű helyi hálózat) HSSI (high-speed serial interface) = HSSI (nagy sebességű soros csatoló) HSV color space (hue, saturation, value) color space = HSV színtér (árnyalat, telítettség, érték) HTML (Hyper Text Markup Language) = HTML (hiperszöveg jelölő nyelv) <szabványos hiperszöveg leíró nyelv> HTML document = HTML dokumentum HTN (Hierarchical Task Networks) = HTN (hierarchikus feladathálók) HTN-planning = HTN-tervkészítés HTTP (Hypertext Transfer Protocol) = HTTP (hiperszöveg átviteli protokoll) HTTPS (hypertext transfer protocol, secure) = HTTPS (hiperszöveg átviteli protokoll, biztonságos) hub = elosztó | csomópont hubs and authorities method = gyűjtőlapok és tekintélyek módszer

HUD (Head-Up Display) = HUD (fej feletti kijelző) hue = színárnyalat | színfokozat | színezet | színezettség hue, luminance, and saturation = színárnyalat, fényesség és színtelítettség <HSI színtér komponensei> hue, saturation, and value = színárnyalat, színtelítettség és érték <HSI színtér komponensei> Huffman code = Huffman-kód Huffman coding = Huffman-kódolás Huffman encoding = Huffman-kódolás Huffman-algorithm = Huffman-algoritmus hull = burok | burkoló + convex hull = konvex burok hum modulation = búgásmoduláció human = emberi | humánhuman and organizational factors = emberi és szervezeti tényezők human body model = emberi test modellje human body representations = emberi test ábrázolása human capital = emberi tőke human communication = emberi kommunikáció human consumption = emberi fogyasztás human cost = emberi költség <amit a rendszer használata érdekében be kell fektetni> human diversity = emberi sokféleség human expression = emberi kifejezés human factors = emberi tényező human information processing = emberi információ-feldolgozás human knowledge = emberi tudás human motion = emberi mozgás human movement = emberi mozdulat human resource management = emberierőforráskezelés | humánerőforrás-menedzsment human resources = emberi erőforrás | humán erőforrás human vision = emberi látás human visual system = emberi vizuális rendszer human-computer = ember-számítógép human-computer communication= emberszámítógép kommunikáció human-computer interaction = emberszámítógép interakció

161

human-computer interfaces = ember-számítógép interfész | ember-számítógép felület human-friendly name = emberközeli név human-machine adaptation = ember-gép adaptáció/alkalmazkodás human-machine fit = ember-gép összeillés human-machine interaction = ember-gép interakció human-machine interface = ember-gép felhasználói/kezelői felület humanoid robot = humanoid | ember formájú robot humanoid robots system = humanoid robotrendszer Hungarian algorithm = magyar algoritmus Hungarian method = magyar módszer hunt and peck = vadászat és elfogás Hu-Tucker algorithm = Hu─Tucker algoritmus HW hardware = számítógép hardver eszközei /berendezései Hw/Sw CM (Hardware/Software Configuration Management) = hardver-szoftver konfiguráció kezelése hybrid = hibrid hybrid agent = hibrid ágens hybrid algorithm = hibrid algoritmus hybrid architecture = hibrid architektúra hybrid Bayesian network = hibrid Bayes-háló hybrid decoding = hibrid dekódolás hybrid design = vegyes tervezés hybrid disc = hibridlemez hybrid e-retailer = hibrid e-kiskereskedő hybrid multicomputer = hibrid multiszámítógép hybrid multithreaded architecture = többszálas hibrid architektúra hybrid multithreaded machine = többszálas hibrid gép hybrid OLAP (HOLAP) = hibrid OLAP (HOLAP) hybrid protocol = hibrid protokoll hybrid retailers = hibrid kiskereskedő hybrid searching methods = hibrid keresési algoritmus hybrid system = hibrid rendszer hybrid-dimension association rule = hibriddimenziós asszociációs szabály hyper matrix = hipermátrix hyperbola = hiperbola

hyperbolic function = hiperbolikus függvény hyperbolic tangent = hiperbolikus tangens hyperbolic tree = hiperbolikus fa hypercube = hiperkocka hypercube connectivity = hiperkocka összeköttetés hypercube topology = hiperkocka topológia hyperedge = hiperél hyperelliptic = hiperelliptikus hyperelliptic curve = hiperelliptikus görbe hyperfactorial = hiperfaktoriális hypergeometric = hipergeometrikus hypergeometric basic functions = hipergeometrikus alapfüggvények hypergeometric functions = hipergeometriai függvények hypergeometric series = hipergeometrikus sor hypergraph = hipergráf hyperlink = hiperhivatkozás | hivatkozás | ugrópont | hipercsatolás hypermedia = hipermédia hypernode = hipercsomópont hyperparameter = hiperparaméter hyperplane = hipersík hyperspace = hipertér hypersurface = hiperfelület hypertext = hiperszöveg | hipertext Hypertext Markup Language (HTML) = HTML nyelv <hiperszöveges jelölőnyelv> Hypertext Transfer Protocol (HTTP) = hiperszöveg átviteli protokoll (http) hypertext-based application = hiperszöveg alapú alkalmazás hyperthreading = töbszálasítás | többszálas technika <Intel által megvalósított SMT> hypertree = hiperfa hyphen = elválasztójel hyphenate = elválaszt | szavakat kötőjellel elválaszt hyphenation = elválasztás hypothesis = sejtés | hipotézis | feltételezés hypothesis space = hipotézistér hypothesis testing = hipotézisvizsgálat hypothesis-driven exploration = feltevésvezérelt feltárás hypothetical reasoning = hipotetikus érvelés hysteresis = hiszterézis

162

hz (Hertz) = hz (Hertz) <frekvencia mértékegysége> i.i.d. (independently and identically distributed) = független és azonos eloszlású | függetlenül és azonosan elosztott I/O (Input and Output) = B/K (bemenet és kimenet) + unbuffered I/O = nempufferelt B/K + typesafe I/O = típusbiztos B/K + extensible I/O = bővíthető B/K I/O block (IOB) = I/O egység I/O buffering = B/K pufferelés I/O burst = I/O löket I/O bus = I/O sín | I/O busz | bemeneti sín és kimeneti sín | bemeneti busz és kimeneti busz I/O channel = I/O csatorna I/O control = I/O vezérlés I/O control register = I/O vezérlő regiszter I/O cost = I/O-költség I/O design = B/K tervezés I/O exception = B/K kivétel I/O instruction = I/O utasítás I/O interface unit = I/O illesztő egység | I/O interfész egység I/O interface units = I/O interfész egység I/O iterator = B/K bejáró I/O model = I/O-modell I/O object = B/K objektum I/O operation = I/O művelet I/O pin = I/O láb | I/O kivezetés I/O port = I/O kapu, I/O port I/O port = I/O port | bemeneti-kimeneti port I/O processor = I/O processzor I/O protection = I/O védelem I/O redirection = I/O átirányítás I/O request queue = I/O kérések sora I/O sentry = B/K őrszem I/O status = I/O állapot I/O subsystem = I/O alrendszer I/O system = B/K rendszer I/O-bound process = I/O-korlátos folyamat I2 Internet 2 program = USA 1997-ben meghirdetett második Internet-fejlesztési programja IAB (Internet Architecture Board) = IAB (Internet architektúrájával foglalkozó testület)

IAP (internet access provider) = IAP (internethozzáférés szolgáltató) I-beam pointer = szövegmutató IBM (International Business Machine Corporation) = IBM IBM (International Business Machine) = IBM IBM System/360 computers = IBM 360-as számítógépcsaládja + early models of IBM System/360 computers = IBM 360-as gépcsaládjának korai modelljei IBM System/370 computers = IBM 370-es gépcsaládja IBM-compatible = IBM kompatibilis IC (integrated circuit) = IC (integrált áramkör) IC (integrated circuit) = integrált áramkör IC type = IC típus I-cache (Instruction-cache) = utasítás gyorsító tár I-CASE Integrated CASE-Tools = integrált CASE-eszközök iceberg cube = jéghegykocka iceberg query = jéghegy lekérdezés | jéghegy típusú lekérdezés iCity = információs város (az Interneten) ICMP (internet control message protocol) = ICMP (hálózatközi vezérlőüzenet protokoll) ICMP (Internet Control Message Protocol) = ICMP (Internet vezérlőüzenet protokoll) icon = ikon icon manipulation = ikon manipuláció icosahedron = ikozaéder icosahedron = ikozaéder ICT Info-Communication Technologies = infokommunikációs technológiák ICV (integrity check value) = ICV (integritás ellenőrző érték) Id (identifier) = azonosító ID (identifier) = azonosító ID3 = ID3 <döntési fa tanuló algoritmus> IDA* (search iterative deepening A*) = IDA* (iteratívan mélyítő A*) IDC Research = IDC Research <üzleti elemzőés kutatóintézet> IDCT | inverse discrete cosine transform = inverz diszkrét koszinusz-transzformáció IDE (Integrated Development Environment) = IDE (integrált fejlesztési környezet)

163

idea organizer = ötletek rendezését végző modul <ötletroham> ideal = ideál ideal mirror = ideális tükör ideal point = ideális pont ideal reflection = tökéletes visszaverődés | ideális visszaverődés ideal refraction = ideális törés idempotency = idempotencia idempotent = idempotens idempotent element = idempotens elem idempotent law = idempotencia törvénye idempotent operator = idempotens operátor identification in the limit = identifikáció a határátmenetben identification of requirement = követelmény azonosítása identifier (Id) = azonosító + address identifier = címazonosító + binding by identifier = azonosítóval történő csatlakozás/kapcsolódás + file identifier = fájlazonosító | állományazonosító + interface identifier = interfészazonosító + replicated volume identifier = többszörözött kötetazonosító + repository identifier = raktár-azonosító + service identifier = szolgálatazonosító + Service Set Identifier (SSID) = szolgáltatáscsoport azonosító + transaction identifier = tranzakcióazonosító | ügyletazonosító + Uniform Resource Identifier (URI) = egységes erőforrás azonosító + volume identifier = kötet azonosító identity = azonosság | azonossági igazolvány | személyazonosság | egységelem + Binet identity = Binet-azonosság identity element = egységelem identity for hypergeometrics = hipergeometrikus azonosság identity gate = identitás-kapu identity matrix = egységmátrix identity permutation = identikus permutáció identity theory = identitás elmélet identity uncertainty = azonossági bizonytalanság idiom = kifejezés | idióma idiot-proof = bolond-biztos

I-divergence = I-divergencia IDL (Interface Definition Language) = IDL (felület definíciós nyelv) idle state = tétlen állapot idle system state = tétlen rendszerállapot idle thread = üresjárati szál IE Information Engineering = információrendszer-fejlesztés IEC (International Electronical Comission) = Nemzetközi Elektronikai Szervezet IEC (The International Electrotechnical Commission) = IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) = IEEE (Villamosmérnökök Egyesülete) <USA> IEEE standard floating point = IEEE szabványos lebegőpontos számalakja IEEE standard logic symbols = IEEE szabványos logikai rajzjelek IEM (Information Engineering Methodology) = információrendszer-fejlesztési módszertan if <statement> = if <utasítás> IFA (intermediate frequency amplifier) = IFA (középfrekvenciás erősítő) IFAC (International Federation of Automatic Control) = Nemzetközi Automatizálási Szervezet IFIP International Federation for Information Processing = IFIP (Információfeldolgozók Nemzetközi Szervezete) I-frame = I- keret | információs keret if-then rule = ha-akkor szabály IGES (Initial Graphics Exchange Specification) = IGES (grafikus adatcsere specifikáció) (<grafikus állományformátum>) IGMP (Internet Group Management Protocol) = IGMP (Internet csoportkezelő protokoll) ignorance = tudatlanság, ismerethiány ignore = nem vesz figyelembe, ignorál IGP (Interior Gateway Protocol) = IGP (belső átjáró protokoll) IHPF (Ideal Highpass Filter) = ideális felüláteresztő szűrő IIR (infinite impulse response) = IIR (végtelen impulzusválasz) IIS (Integrated Information System) = integrált információrendszer

164

IJCAI (International Joint Conference on AI) = IJCAI <nemzetközi MI konferencia> ill-conditioned matrix = gyengén meghatározott mátrix ill-defined problem = rosszul meghatározott probléma illegal = illegális | helytelen | nem megengedett illegal character = nem megengedett karakter | illegális karakter Illiac IV computer = Illiac IV számítógép Illinois Protocol = Illinois protokoll illocutionary act = illokúciós aktus illocutionary force = szándékható erő, illokúciós erő illogical time = ésszerűtlen idő | logikátlan idő | illogikus idő ill-posed problem = rosszul kondicionált feladat illuminate = megvilágít illumination = megvilágítás | illumináció illumination equation = árnyalási egyenlet illumination hemisphere = illuminációs félgömb illumination sphere = illuminációs gömb illustrating change over time = időbeli változások illusztrálása illustration = illusztráció ILP (Inductive Logic Programming) = ILP (induktív logikai programozás) ILPF (Ideal Lowpass Filter) = ideális aluláteresztő szűrő IM (Information Management) = információmenedzsment IM (Instant Messaging) = IM (azonnali üzenetátvitel) image = kép image acquisition = képfelvétel <digitalizálás> image capture = képfelvétel image compression = képtömörítés image databases = képadatbázis image decomposition = képfelbontás image element = képpont image enhancement = képminőség javítása | képjavítás image features = képjellemzők image format = képformátum image formation = képalkotás, kép-létrehozás image fusion= képfúzió image matching = képillesztés image noise = képzaj

image of a function = függvény képe | függvényértékek összessége image of a mapping = leképezés képe | képhalmaz | képelemek halmaza image of an element = elem képe image plane = képsík image processing = képfeldolgozás image processing = képfeldolgozás image pyramid = képpiramis image quality = kép minősége image reduction = képkicsinyítés image refreshing = képfrissítés image registration= képillesztés image representation = képreprezentáció image retrieval = kép visszakeresés image retrieval system = képkereső rendszer image segmentation = képszegmentálás | képdarabolás image server = képszerver image sharpening = képélesítés image smoothing = képsimítás | képhomályosítás image space = képtér image synthesis = képszintézis | képgenerálás image transform = képtranszformáció | kép transzformáltja image understanding = képértés | képmegértés | képértelmezés imaginary = képzetes imaginary part = képzetes rész | komplex szám képzetes része imaginary part of complex number = komplex számok imaginárius része imaginary quadratic field = imaginárius kvadratikus test imaging sensor = képérzékelő immediate = közvetlen immediate addressing = közvetlen címzés immediate addressing mode = közvetlen címzési mód immediate constants = közvetlen állandók immediate cutover = új rendszer átmenet nélküli elindítása immediate fence = közvetlen védelem immediate form = közvetlen forma immediate left-factoring = közvetlen balfaktorizáció immediate left-recursive symbol = közvetlen balrekurzív szimbólum

165

immediate operand = közvetlen operandus immersive interfaces = belemerülős felhasználói/kezelő felület immunity = védettség | immunitás immutability = megváltozhatatlanság immutable = megváltoztathatatlan I-mode = I-üzemmód | információs üzemmód impact = hatás impedance = impedancia | látszólagos ellenállás impedance matrix = impedanciamátrix imperative = imperatív imperative feature = imperatív tulajdonság imperative language = imperatív nyelv imperfect failure detector = tökéletlen hibajelző implementation = megvalósítás | rendszerterv fizikai megvalósítása | üzembeállítás + inheritance implementation = öröklődés megvalósítása + iterator implementation = bejáró megvalósítása implementation alternative = megvalósítási alternatíva implementation and interface = megvalósítás és felület implementation architecture = megvalósítási architektúra | implementációs architektúra implementation dependency = implementációfüggőség implementation diagram = implementációs diagram implementation handle = megvalósítás kezelő | implementáció-kezelő implementation inheritance = megvalósítás öröklése implementation level = implementációs szint implementation model = implementációs modell implementation of container = tároló megvalósítása implementation of I/O = B/K megvalósítás implementation of virtual function = virtuális függvény megvalósítása implementation repository = megvalósítás raktár | implementáció raktár implementation stage = megvalósítási lépés implementation-dependent = megvalósításfüggő implementation-dependent behavior = megvalósításfüggő viselkedés implicant = implikáns

implication = implikáció implicative normal form = implikációs normál forma implicit = implicit implicit binding = implicit csatlakozás implicit conversion = implicit konverzió implicit effect = implicit hatás | burkolt hatás implicit form = implicit alak implicit function theorem = implicit függvény tétel implicit inline request = implicit helyben kifejtési kérelem implicit knowledge = hallgatólagos tudás | implicit tudás implicit recurrence = implicit rekurzió implicit summation notation = összegzés implicit jelölése implicit surface = implicit felület implicit type conversion = implicit típuskonverzió implicite dynamic technique = implicit dinamikus technika implied address = magában foglalt cím implied addressing mode = magában foglalt címzési mód import = importál | beemel | behoz | másik rendszerből adatot áthoz import declaration = importdeklaráció importance sampling = fontosság szerinti mintavételezés impossibility result = megoldhatatlansági eredmény | lehetetlenségi eredmény impressionist = impresszionista imprint = lenyomat improved communication = tökéletesített kommunikáció improving randomness = véletlenség javítása impulse = impulzus impulse noise = impulzuszaj impulse response = impulzus-válasz IMS Information Management System = információkezelő rendszer in place = helyben inadequate state = nem megfelelő állapot inadmissible = nem megengedett in-band signaling = sávon belüli jelzés inbound cable = bemenőkábel inbox name = postacím

166

in-car interfaces = autóba szerelt felhasználói/kezelői felület inception = kiindulás inch = hüvelyk | coll incidence = illeszkedés | incidencia incidence matrix = illeszkedési mátrix | incidencia mátrix in-circuit testing = áramkörben tesztelés in-class = osztályon belüli in-class definition = osztályon belüli definíció in-class definition of constant = osztályon belüli konstansdefiníció in-class education = osztálytermi oktatás include = magában foglal | beemel inclusion = tartalmazás + inclusion of sets = halmazok tartalmazása inclusion and exclusion = tartalmazás és kizárás | logikai szita inclusion and exclusion principle = tartalmazás és kizárás elve | logikai szita elv inclusion dependency = befoglaló függőség inclusion-exclusion principle = logikai szita | tartalmazás-kizárás elve inclusive-OR = megengedő VAGY |inkluzív VAGY incoherent = inkoherens income = bevétel incoming bit of shift = léptetés belépő bitje incoming links = bejövő linkek incomparable elements = összehasonlíthatalan elemek | nem összehasonlítható elemek incompatibility = nem-összeférhetőség| nemösszeillőség incompatible = nem-összeférhető| nem-összeillő incompatible types = nem-összeillő típusok incomplete = nem teljes incomplete data = nem teljes adatok incomplete gamma function = nemteljes gammafüggvény incomplete operation = művelet incompletely specified Boolean function = nem teljesen specifikált Boole-függvény| részben specifikált Boole-függvény incompletely specified boolean function = részben specifikált Boole-függvény incompletely specified function = nem teljesen specifikált függvény| részben specifikált függvény

incompleteness = teljesség hiánya | nemteljesség incompleteness theorem = nemteljességi tétel inconsistency = ellentmondás | inkonzisztencia inconsistent = inkonzisztens | ellentmondásos inconsistent data = inkonzisztens adat inconsistent database = inkonzisztens adatbázis incorporation = egyesítés | beépítés <nyelvi kommunikációnál> incorrect guess (in branch processing) = helytelen becslés (az elágazás feldolgozás során) increasing = növekvő increment = növekmény | új hozzáadás | növel increment lock = növelési zár increment operator = növelésoperátor | növelő operátor incremental = inkrementális incremental backup = inkrementális mentés incremental backup = növekményes biztonsági mentés incremental computing = növekményes kiszámítás incremental data mining = inkrementális adatbányászat incremental development = inkrementális fejlesztés incremental dump = növekményes mentés incremental evaluation = növekményes kiértékelés incremental expansion = növekményes bővítés incremental formulation = inkrementális megfogalmazás <problémáé> incremental learning = inkrementális <növekményes tanulás> incremental mining = növekményes bányászat incremental search = inkrementális keresés incremental snapshot = növekvő pillanatfelvétel incremental update = növekményes frissítés indecomposable = felbonthatatlan indecomposable permutation = felbonthatatlan permutáció indefinite = határozatlan | definiálatlan indefinite blocking = határozatlan idejű blokkolás indefinite summation = határozatlan összegzés in-degree = befok in-degree of a vertex = csúcs befoka indent = behúzás

167

indentation = behúzás indentation in pseudocode = pszeudokód tagolása independence = függetlenség independence of activities = tevékenységek függetlensége independence of random numbers = véletlen számok függetlensége independent = független independent check-pointing = független ellenőrző pont készítése independent component = független összetevő independent concept = független fogalom independent edge set = független élhalmaz independent edges = független élek independent events = független események independent family = független család independent family of subsets = részhalmazok független családja independent paths = független utak independent processes = független folyamatok independent progress condition = független haladás feltétele independent random probing = független véletlen kipróbálás independent random variables = független valószínűségi változók independent set = független halmaz independent subproblem = független részprobléma independent vertex set = független csúcshalmaz | független pontrendszer independent vertices = független csúcsok independent-set problem = független halmaz probléma in-depth interview = kevés emberrel folytatott mélyinterjú indeterminate = határozatlan (<polinomban>) indeterminate result = nem-meghatározott eredmény index = index + 1-index = 1-index + bitmap index = bittérképindex + bitmapped join index = bittérképezett összekapcsoló index + clustering index = nyalábolt index + composite join index = összetett összekapcsoló index

+ dense index = sűrű index + exact index = pontos index + grid index = rácsos index | grid index + hash index = tördeléses index + indirect secondary index = közvetett másodlagos index + inverted index = invertált index | inverz index + join index = összekapcsoló index + latent semantic indexing = rejtett szemantikus indexelés + multidimensional index = többdimenziós index + multi-key index = többkulcsos index + multilevel index = többszintű index + multiple key index = többkulcsos index + naive index = naív index + nonclustering index = nem nyalábolt index + primary index = elsődleges index + safe index = biztonságos index + secondary index = másodlagos index + sparse index = ritka index index block = indexblokk index calculus = indexkalkulus index file = indexfájl | indexállomány index of a permutation = permutáció indexe index of an element = elem indexe index of form = forma indexe index of refraction = törésmutató index of summation = összegzési index index refresh = index frissítése index register = indexregiszter index scan = index átvizsgálás index searching = index alapú keresés index set = indexhalmaz index structure = indexstruktúra index table = indextábla index type = index típus index variable = indexváltozó index vector = index vektor index-based join = index alapú összekapcsolás indexed access mechanism = indexelt hozzáférési mechanizmus indexed address = indexált cím indexed addressing mode = indexelt címzési mód indexed allocation = indexelt elhelyezés indexed color image = színindexelt kép

168

indexed sequential access method (ISAM) = index-szekvenciális elérési mód indexical = referenciális index | hivatkozási index indexing = indexelés indexing techniques = indexelési technika index-node (i-node) = fájlleíró <egy fájl jellemző adatait tartalmazó adatszerkezet UNIX-szerű fájlrendszerekben> Indian numerals = indiai számok indicating dimensionality = dimenzió jelzése (átmenetekkel) <animációs technika> indication = jelzés indicator = jelző | indikátor indicator function = indikátorfüggvény indicator random variable = indikátorváltozó indicator variable = indikátor | jelző változó indifferent = közömbös | indifferens indirect = indirekt | közvetett indirect address = indirekt cím indirect addressing = indirekt címzés indirect binding = közvetett csatolás indirect block = közvetetten elérhető blokk | indirekt blokk indirect communication = közvetett kommunikáció indirect diffuse illumination = indirekt diffúz megvilágítás | közvetett szórt megvilágítás indirect secondary index = közvetett másodlagos index indirect user = közvetett felhasználó indiscriminate invalidation = megkülönböztetés nélküli érvénytelenítés indistinguashable executions = megkülönböztethetetlen végrehajtások indistinguashable states = megkülönböztethetetlen állapotok individual = egyén | egyéni | egyed individual differences = egyéni eltérések | a felhasználók egyéni különbségei individual privacy = egyéni adatvédelem individualization = egyéniesítés individuation = egyedesítés induced = indukált induced dependency = indukált függőség induced function = indukált függvény induced graph = indukált gráf | feszített gráf induced group = indukált csoport

induced homomorphism = indukált homomorfizmus induction = indukció + mathematical induction = matematikai indukció + generalized mathematical induction = általánosított matematikai indukció + structural induction = strukturális indukció induction on the course of computation = indukció a számítások során induction step = indukciós lépés induction variable = indukciós változó inductive = induktív inductive assertion = induktív állítás inductive closure = induktív lezárt | induktív lezárás inductive database = induktív adatbázis inductive inference = induktív következtetés inductive learning = induktív tanulás inductive logic = induktív logika inductive logic programming (ILP) = induktív logikai programozás (ILP) inductive step = indukciós lépés industrial = ipari industrial design = ipari tervezés industrial environment = ipari környezet industrial espionage = ipari kémkedés industrial robot = ipari robot industrial world = iparosodott világ Industrial, Scientific, Medical band (ISM band) = ipari, tudományos, orvosi frekvenciasáv industry = ipar | iparág industry-university = ipar-egyetem industry-university gap = ipar-egyetem közötti szakadék industry-university partnership = ipar-egyetem közötti partnerség inequality = egyenlőtlenség + linear inequality = lineáris egyenlőtlenség inequality constraints = egyenlőtlenséggel adott korlátozó feltételek inequality operator = egyenlőtlenség operátor inertia = tehetetlenség inertial = inerciális inertial delay = belső késleltetés inertial geodesy = + inerciális geodézia inertial measurement unit (IMU) = + inerciális mérőegység

169

inertial navigation system (INS) = + inerciális navigációs rendszer inevitable = elkerülhetetlen inevitable condition = elkerülhetetlen feltétel + refinement of inevitable condition = elkerülhetetlen feltétel finomítása inexact exception = pontatlan kivétel infeasible solution = kivitelezhetetlen megoldás | megvalósíthatatlan megoldás infected server = fertőzött kiszolgáló | fertőzött szerver inference = következtetés inference in Bayesian network = következtetés Bayes-hálóban inference knowledge (in CommonKADS) = következtető ismeretek (CommonKADS módszertanban) inference procedure = következtetési eljárás inference rule = következtetési szabály inferentially equivalent = következtetés szempontjából ekvivalens infimum = alsó határ | legnagyobb alsó korlát | infimum infinite = végtelen infinite cardinal = végtelen számosság infinite continued fraction = végtelen lánctört infinite descent = végtelen leszállás infinite domain = végtelen tartomány infinite duplication = végtelen kettőzés | végtelen másolás infinite field = végtelen test infinite floating point number = végtelen lebegőpontos szám infinite graph = végtelen gráf infinite horizon problems = végtelen horizont probléma infinite impulse response (IIR) = végtelen impulzusválasz infinite light source = végtelen távoli fényforrás | irányfény infinite loop = végtelen ciklus infinite product = végtelen szorzat infinite sequence = végtelen sorozat infinite series = végtelen sor infinite set = végtelen halmaz infinite sum = végtelen összeg infinite type = végtelen típus infinitesimal = infinitezimális | végtelenül kicsi

infinity (∞) = végtelen (∞) + representation of infinity = végtelen ábrázolása infinity as sentinel (∞ as sentinel)= végtelen mint őrszem (∞ mint őrszem) infinity lemma = végtelenségi lemma infix = belsőtag| infix infix expression = infix kifejezés infix notation = infix jelölés infix operator = operandusok közötti műveleti jel inflection = inflexió | elhajlás | meghajlás | görbület inflection point = inflexiós pont influence = hatás influence diagram = hatásdiagram influence function = hatásfüggvény + expected information = várható információ + mutual information = kölcsönös információ info-bionics = info-bionika infocommunication= infokommunikáció infomediary model = közvetítőt alkalmazó kereskedelmi modell <e-kereskedelem> informal system = informális információrendszer <beszélgetések, telefonok stb.> informatics = informatika information = információ information access = információ-hozzáférés information acquisition = információgyűjtés information age = információs kor information agent = információs ügynök information and communication technologies (ICT) = információs és kommunikációs technológiák (IKT) information and communication technologies access = hozzáférés az információs és kommunikációs technológiákhoz information and communication technologies architecture = információs és kommunikációs technológiai architektúra information and communication technologies development = információs és kommunikációs technológiák fejlesztése information and communication technologies enabled networks = információs és kommunikációs technológiai hálózatok

170

information and communication technologies planning = információs és kommunikációs technológiák tervezése information and communication technologies sector = információs és kommunikációs technológiai ágazat information and communication technologies system = információs és kommunikációs technológiai rendszer information anxiety = információs stressz information appliance = információs használati eszköz information appliance = információs készülék information architecture = információ felépítés | információs architektúra information attitude = információs attitűd information base = információalap information broker = információ-kereskedő information bus = információs sin information capacity = információs kapacitás information chunking = információszeletelés information collection = információgyűjtés information compression = információ tömörítése information consumer = információfogyasztó information culture = információs kultúra information delivery = információszolgáltatás information design = információ tervezés information discovery = információfeltárás information dissemination = információterjesztés | információközlés information economics = információgazdaságtan information economy = információs gazdaság information efficiency = információ használhatósága information extraction = információkinyerés information filtering = információszűrés information filtering system (IF system)= információszűrő rendszer information flow = információáramlás | információs áram | információs folyam information foraging = információ felkutatás | információ-gyűjtés information frame = információs keret information gain = információnyereség information globalism = információs globalizmus

information granularity = információ finomsági szintje information hiding = információelrejtés information integration = információintegráció | információegyesítés information intense product = magas információ-tartalmú termék information laws = információs törvények information level = információs szint information losing = információvesztés information management (IM) = információkezelés | információmenedzsment information management = információmenedzsment information mode = információs üzemmód information model = információs modell information modeling = információmodellezés information overload = információ túlterhelés information overload = információ-túlterhelés <vezetőnél> information partnership = információ több szervezet általi közös felhasználása information policy = vállalat információs rendszereivel foglalkozó politika information portability = információ hordozhatósága information presentation = információmegjelenítés information privacy = adatvédelem | személyes információk védelme information processing = információfeldolgozás information processing model = információ feldolgozási modell information provider = információszolgáltató information quality = információ minősége information race = információs verseny information rate = információs sebesség information repository = információtár information requirements = új rendszerrel kapcsolatban megfogalmazott információs igények information resource = információforrás information resources development = információforrás-fejlesztés information resources management = információforrás-kezelés information retrieval (IR) = információkeresés | információlekérés

171

information retrieval = információvisszakeresés information retrieval methods = információkeresési módszerek information retrieval system (IR system) = információkeresési rendszer information rights = információs jogok information scent (cue) = információnyom information scent = információ nyom information selection = információválogatás information sharing = információ-megosztás information society = információs társadalom information space = információs tér information superhighway = információs szupersztráda <szélessávú elérés> information symbol = információs jegy | információs szimbólum information system = információs rendszer + executive information system (EIS) = vezetői információs rendszer (EIS) + federated information system = szövetséges információs rendszer + geographic information system (GIS) = térinformatikai rendszer (GIS) + global information system = globális információs rendszer information system and technology = információs rendszer és technológia information system auditor = rendszer-elemző auditor | információrendszer ellenőr information system community = informatikai közösség information system curriculum = informatikai tanterv information system department = információs rendszerért felelős szervezet/részleg | informatikai osztály information system development = informatikai fejlesztés information system failure = információs rendszer meghibásodása information system investment = befektetés információs rendszerekbe | informatikai beruházás information system literature = informatikai szakirodalom information system project management = informatikai projektmenedzsment

information system research = informatikai kutatás information system researchers = informatikai kutatók information system specifications = információs rendszer specifikációja information systems/information technology = információs rendszer/információs technológia information technologist = informatikus Information Technology (IT) = információs technológia information technology and systems = információs technológia és rendszerek information technology degree = informatikai végzettség information technology implementation = információs technológia bevezetése information technology organizations = informatikai szervezetek Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) = informatikai biztonság értékelésének kritériumai <biztonsági szabvány> information technology transfer (ITT) = információs technológia átadása information theory = információelmélet information value = információ érték information value theory = információértékelmélet information visualization = információ megjelenítés information work = információs munka information worker = adat- és tudásmunkával foglalkozó beosztott dolgozó information-seeking dialogue = információfeltáró párbeszéd informed search = informált keresés | heurisztikus keresés infosec (information security) = informatikai biztonság infotainment = szórakoztató jellegű információs műsor infrared = infravörös Infrared Data Association (IrDA) = Infravörös Adatátviteli Társaság infrared image = infravörös kép infrared light = infravörös fény

172

infrared wave = infravörös hullám inherently hard problem = velejáróan nehéz probléma inherit = örököl inheritance = öröklődés| öröklés + diamond-shaped inheritance = káró alakú öröklés| rombusz alakú öröklés + multiple inheritance = többszörös öröklődés + private inheritance = privát öröklés + public inheritance = nyilvános öröklés inheritance dependency = öröklésfüggés inheritance design = öröklés tervezése inheritance implementation = öröklés megvalósítása inheritance model = öröklődési modell inheritance of implementation = megvalósítás öröklése inheritance of interface = felület öröklése inherited = örökölt inherited attribute = öröklött attribútum | öröklött tulajdonság inhibit = tilt | gátol inhomogeneous = inhomogén ini file = ini állomány | inicializációs állomány initial = kezdő | kezdeti initial condition = kezdeti feltétel Initial Connection Protocol (ICP) = kezdeti kapcsolati protokoll initial data relation = kiindulási adatreláció initial permutation = kezdeti permutáció initial process = kezdőfolyamat | alaphelyzetbe állító folyamat initial solution = kezdeti megoldás initial state = kezdeti állapot | kezdő állapot initial symbol = kezdő szimbólum initial value = kezdeti érték | kezdő érték initial vertex = kezdőpont | kezdő csúcs initialization = kezdeti állapot beállítása | kezdeti/kezdő/kiinduló érték beállítása | alapállapotba állítás | alapállapotba hozás + member initialization = tag kezdeti értékadása + run-time initialization = futási idejű kezdőértékadás initialization block = inicializáló blokk initialization of base class = bázisosztály kezdeti értékadása

initialization of coroutines = korutinok kezdeti értékeinek beállítása initialization of reference = referencia kezdőértékadás initialization of static members = statikus tagok kezdeti értékadása initialization of structure = struktúra kezdőértékadása initialization order of members = tagok kezdőértékadásainak sorrendje initialization with assignment = kezdőérték beállítása értékadással initialize = kezdőértéket ad initializer = kezdőértéket adó initializer array = kezdeti értékek tömbje initializer list = kezdőértéklista initiative = kezdeményezés injection = injekció | injektív leképezés | egyegyértelmű leképezés injective = injektív | egy-egyértelmű injective function = injektív függvény | egyegyértelmű függvény ink = festék | tinta ink text = tintaszöveg inline = helyben kifejtett| beépített inline code = helyben kifejtett kód inline function = helyben kifejtett függvény inline image = beágyazott kép inline member function = helyben kifejtett tagfüggvény inner = belső inner automorphism = belső automorfizmus inner code = belső kód inner memory = belső memória inner node = belső csomópont inner point = belső pont inner point method = belső pont módszer inner product = belső szorzat | skalárszorzat inner vertex = belső csúcs innovation = kezdeményezés innovation diffusion = innováció terjedése innovation translation = innovációfordítás innovator = újító inode (index-node) = fájlleíró <egy fájl jellemző adatait tartalmazó adatszerkezet UNIX-szerű fájlrendszerekben> inode (UNIX) = fájlleíró rekord | inode (UNIX) in-place editing = helyben szerkesztés

173

input = bemenet + anticipated input = idő előtti input | várt bemenet + buffering of input = bemenet pufferelése + unbuffered input = nem pufferelt bemenet + unformatted input = nem formázott bemenet input alphabet = bemeneti ábécé input authorization = beviteli jogosultság ellenőrzése input bottleneck = bemeneti szűk keresztmetszet | input oldali fogadóképtelenség input box = beviteli mező input component = beviteli komponens input device = beviteli eszköz input equations = bemeneti egyenletek input event = bemeneti esemény input form = beviteli űrlap input from file = fájl bemenet input handler = bemenetkezelő input inserter = bemeneti beszúró input iterator = bemeneti bejáró input manipulator = bemenet-módosító input of user defined type = felhasználói bemenet input queue = bemeneti sor input resolution = input rezolúció input sequence = bemeneti sorozat input size = a bemeneti adat mérete input state = bemeneti állapot input statement = bemeneti utasítás input subsystem = adatbeviteli alrendszer input transition = bemeneti átmenet input variable = bemeneti változó | input változó input voltage = bemeneti feszültség | bemenő feszültség input wire = bemenő huzal input-output (I/O) = bevitel/kivitel (B/K) input-output device (I/O device) = be-kiviteli eszköz | I/O eszköz input-output structure (I/O structure) = bekiviteli struktúra input-output system (I/O sytem) = be-kiviteli rendszer | I/O rendszer + application I/O interface = alkalmazás bekiviteli csatlakozási felülete | alkalmazás I/O felülete + asynchronous = aszinkron

+ block and character devices = blokkos és karakteres készülékek | blokkos és karakteres eszközök + blocking and nonblocking I/O = blokkoló és nem-blokkoló be-kivitel | blokkoló és nem-blokkoló I/O + buffering = pufferelés + caching = gyorsítótár-alkalmazás + clocks and timers = órák és időzítők + direct memory access (DMA), = közvetlen memória-elérés + error handling in I/O system = be-kiviteli hibakezelés | I/O hibakezelés + interactive I/O = interaktív be-kivitel | interaktív I/O + interrupt of I/O = I/O megszakítása + kernel I/O data structure = kernel I/O adatszerkezete + kernel I/O subsystem = kernel I/O alrendszere + memory-mapped I/O = memóriába ágyazott be-kivitel | memóriába ágyazott I/O + network devices of I/O = I/O hálózati eszközei + polling of I/O = I/O lekérdezése + scheduling of I/O = be-kivitel ütemezése | I/O ütemezés + spooling and device reservation of I/O = háttérben végzett I/O művelet és eszközfoglalás + synchronous I/O = szinkron I/O input-enabled automaton = bemenetengedélyezett automata input-list = bemeneti lista input-output operations = bemenet-kimenet műveletek input-output processors = I/O processzor inquiry = vizsgálat | nyomozás | kérdezősködés <konfliktus feloldásnál> inquiry dialogue = kiderítő párbeszéd inquiry display terminal = lekérdező-kijelző terminál inscattering = beérkező szórt fény insensitive cursor = érzéketlen sormutató inseparability = szét nem választhatóság | inszeparabilitás inseparable = inszeparábilis insert = beszúr | beilleszt

174

insert mode = beszúró üzemmód insert-correctable language = beszúrással javítható nyelv inserting data = adatok beszúrása | adatok beillesztése insertion = beillesztés | beszúrás + naive insertion = naiv beszúrás insertion into a 2-3 tree = beszúrás 2-3-fába insertion into a balanced tree = beszúrás kiegyensúlyozott fába insertion into a binary search tree = beszúrás bináris kereső fába insertion into a B-tree = beszúrás B-fába insertion into a digital search tree = beszúrás digitális kereső fába insertion into a hash table = beszúrás hasító táblába insertion into a heap = beszúrás kupacba insertion into a trie = beszúrás szófába insertion into a weight-balanced tree = beszúrás súlyozott-kiegyensúlyozott fába insertion point = beszúrási pont insertion sort = beszúró rendezés inside-outside algorithm = belső-külső algoritmus inspection process = átvizsgálási folyamat inspector function = lekérdező művelet install = telepít | installál installation = telepítés installation program = telepítő program installer = telepítő installing a binary = telepítés bináris állomány(ok)ból instance = példány <objektumpéldány> | eset | előfordulás instance address = példánycím instance of a relation = relációelőfordulás instance of a schema = séma példánya instance of class = osztály példánya | objektum instance-based learning = példányalapú tanulás instant messaging = azonnali üzenés | azonnali üzenetküldés instant messenger = üzenő-felületet nyújtó szoftver <magán csevegésben> instantaneous code = azonnali kód instantaneous global snapshot = közvetlen globális pillanatfelvétel instantiate = megtestesít

instantiating = példányosítás instantiation = példányosítás + multiple instantiation = többszörös példányosítás + point of instantiation = példányosítás helye + template instantiation = sablon példányosítása Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) = Villamos és Elektronikus Mérnökök Intézete institutional = intézményi institutional dimensions = intézményi dimenziók institutional factors = rendszer elfogadását befolyásoló szervezeti tényezők instruction = utasítás | parancs + communication instruction = kapcsolattartó utasítás | kommunikációs utasítás + dummy instruction = üres utasítás + extension of an instruction = utasítás kiterjesztése + privileged instruction = privilegizált utasítás instruction alignment = utasítás illesztés instruction cache = utasítás gyorsító tár instruction code = utasítás kód instruction cycle = utasítás ciklus instruction decoder = utasítás dekódoló instruction dispatch scheme = utasítás kiküldés módja instruction fetch = utasítás behívás | utasítás lehívás instruction fetch address register (IFA) = utasítás cím regiszter instruction fields = utasítás mezők instruction formats = utasítás formátumok instruction in numeric form = utasítás numerikus formában instruction in symbolic form = utasítás szimbolikus formában instruction interpreting = utasítás értelmezés instruction issue = utasítás kibocsátás instruction processing = utasítás feldolgozás instruction register = utasítás-regiszter instruction reordering = utasítás átrendezés instruction set = utasításkészlet Instruction Set Architecture (ISA) = utasítás szintű architektúra (ISA)

175

instruction set architecture = utasítás készlet architektúra | utasítás készlet felépítés | utasításszintű architektúra instructional = oktató | oktatási instructional design = oktató tervezés instructional program = oktatóprogram instructional technology = oktatási technológia instruction-level architecture = utasításszintű architektúra instruction-level function-parallel = utasításszinten funkció-párhuzamos <architektúra> instruction-level parallelism (ILP) = utasításszintű párhuzamosság (ILP) instructions of the RAM model = RAM modell utasításai insufficient = elégtelen | hiányos insufficient memory = memória nem elegendő insurance = biztosítás insurance business = biztosítási üzlet insurance market = biztosítási piac insurance underwriter = a biztosító fél in-system programmability = rendszerben programozhatóság intangible benefit = nem-anyagi előny/jövedelem integer = egész | egész szám + conversion to integer = átalakítás egészre + random integer among all positive integers = véletlen egész szám az összes pozitív egész közül + random integer in a bounded set = véletlen egész szám egy korlátos halmazból integer arithmetic = egész-aritmetika integer data type = egész adattípus integer data type = egész adattípus integer divide check bit = egész osztás jelzőbitje integer factorization = egész-faktorizáció | egész szám felbontása integer format = egészformátum integer linear programming = egész értékű lineáris programozás integer linear-programming problem = egészértékű lineáris programozási feladat integer literal = egész literál integer numbers = egész számok integer output = egész kimenet integer overflow = egész túlcsordulás

integer part = egészrész integer partition = egész szám felbontása integer solution to equations = egyenletek egész megoldásai integer type = egész típus integer value = egész érték integer-programming problem = egészértékű programozási feladat integer-valued = egészértékű integer-valued distributions = egészértékű eloszlások integer-valued flow = egészértékű folyam | egészértékű áram integrable = integrálható integral = egész | ép | egész számú | integrál integral domain = integritási tartomány integral quaternion = egész kvaternió integral type = integrális típus | skalár típus integrated = integrált integrated circuit (IC) = integrált áramkör (IC) integrated circuit fabrication = integráltáramkörgyártás integrated data processing = integrált adatfeldolgozás integrated information system = integrált informatikai rendszer Integrated Service Architecture (IntServ) = összevont/integrált szolgáltatási architektúra integrated services = integrált szolgáltatások Integrated Services Digital Network (ISDN) = integrált szolgáltatású digitális hálózat (ISDN) integration = egyesítés | integráció integration level = integrációs szint integration of series = sor integrálása integration testing = integrációs tesztelés integrator = egyesítő integrity = sértetlenség | integritás integrity check value (ICV) = integritás ellenőrző érték integrity constraints = integritási feltételek | integritási megszorítások integrity control = integritás-ellenőrzés integrity of design = tervezés egysége intellectual = szellemi | intellektuális intellectual capital = szellemi tőke intellectual community = szellemi közösség intellectual creations = szellemi alkotások

176

intellectual property = szellemi alkotások joga | szerzői jog intellectual property rights = szerzői jogok intelligence = intelligencia | értelem | hírszerzés intelligent = intelligens intelligent agent = intelligens ágens <szoftver> intelligent business portal = intelligens üzleti portál intelligent cut and paste = intelligens kivágás és beillesztés intelligent enterprise = intelligens vállalkozás intelligent information system = intelligens információs rendszer intelligent interface = intelligens felület intelligent object = intelligens objektum Intelligent Room = intelligens szoba <MIT projekt> intelligent system (IS) = intelligens rendszer intelligent transportation system (ITS) = intelligens közlekedési rendszer intelligent tutoring system = intelligens oktató rendszer Intelligent Vehicle-Highway System (IVHS) = intelligens jármű-autópálya rendszer intended interpretation = szándékolt interpretáció <logikában> intension mining = tartalom-bányászat intensional database predicate = intenzionális predikátum intensional relation = intenzionális reláció intensity = intenzitás | erősség intention = szándék intentional attitude = intencionális megközelítés intentional logic = intencionális logika intentional stance = intencionális beállítottság intentional state = intencionális állapot intentionality = intencionalitás interaction = kölcsönhatás | interakció | párbeszéd interaction design = kölcsönhatás tervezés | interakció tervezése interaction diagram = interakciós diagram interaction overview diagram = interakcióáttekintés diagram interaction protocol = kommunikációs protokoll interaction styles = interakciós stílusok interactive = interaktív interactive analysis = interaktív elemzés

interactive application = interaktív alkalmazás interactive computer graphics = interaktív számítógépes grafika interactive computer system = interaktív számítógéprendszer interactive courseware = interaktív oktatási szoftver interactive designing = interaktív tervezés interactive feature = interaktív tulajdonság interactive fiction = kölcsönhatás elképzelés | interakció elképzelése interactive graphics = interaktív grafika interactive language = interaktív nyelv interactive media = interaktív média interactive system = interaktív rendszer interactive television = interaktív televízió interactive video game = interaktív videojáték interactive videotex = interaktív képújság interactivity = interaktivitás intercausal reasoning = ok-ok közötti következtetés interceptor = elfogó interchanging = felcserélés interchanging the order = a sorrend felcserélése interchanging the order of summation = összegzés sorrendjének felcserélése interconnecting = összekapcsolás | összekötés interconnection network = összekötő hálózat interconnection technology = összeköttetési technológia interconnection topology = összeköttetési topológia interconnectivity = összekapcsoltság inter-domain router = körzetek/tartományok közötti útválasztó interesting point = érdekes pont interestingness measures = érdekességi mértékek interface = csatlakozási felület | csatoló | csatlakozó | illesztési felület | interfész + Application Program Interface (API) = alkalmazási program csatlakozási felülete + binary interface = bináris interfész + Common Gateway Interface (CGI) = általános átjáró interfész + dynamic invocation interface = dinamikus hívási interfész + Fiber Distributed Data Interface (FDDI) = üvegszálas osztott adatinterfész

177

+ message passing interface = üzenettovábbító interfész + Network Interface Card (NIC) = hálózati csatolókártya + Private Network to Network Interface (PNNI) = privát hálózat más hálózathoz csatlakozó felülete + socket interface = csatlakozó határfelület + user interface = felhasználói felület | felhasználói csatlakozó felület + alternative interface = alternatív felület + fat interface = kövér felület + multiple interface = többszörös felület + component interfaces = komponens interfészek + forms-based interface = űrlap-alapú interfész + graphical user interface (gui) = grafikus felhasználói felület + user interface = felhasználói interfész | felhasználói felület + web-based interface = web-alapú interfész interface agent = csatlakozó ügynök | interfész ügynök interface changing = felület változtatása interface class = felület osztály interface decoupling from implementation = felület és megvalósítás szétválasztása Interface Definition Language (IDL) = interfészleíró nyelv interface design = felülettervezés interface errors = interfész hibák interface evaluation = interfész értékelése interface hierarchy = felület hierarchia interface identifier = interfészazonosító interface implementation = felület megvalósítása interface inheritance = felület öröklés interface repository = felülettár | interfészraktár interface specification = interfész specifikáció interface specifying = felület meghatározása interface testing = interfésztesztelés interface= illesztő | illesztő egység | illesztő felület | interfész interface-definition language (IDL) = felületdefiníciós nyelv interference = interferencia interference checking = interferencia vizsgálat interference freedom = interferencia-mentesség

interfering variable type = zavazó változótípus | interferáló változótípus interior = belső | belseje Interior Gateway Protocol (IGP) = belső átjáró protokoll interior of a polygon = sokszög belseje | poligon belseje interior-point = belső pont interior-point method = belsőpontos módszer inter-iteration data dependencies = ismétlési adatfüggőség interlace = átfedés | keresztbeszövés | átszövődik interlaced = egybefűzött | váltott soros interlaced code = összefűzött kód interlacing = sorugrásos megjelenítés interleave fill = sakktáblaszerű kitöltés interleaving = átlapolás | átfedés | átfedő | összefésülés interlock = események közötti zárolás <hibamegelőző mechanizmus> interlock resolution = függőség feloldás intermediaries = közvetítő kereskedő <ekereskedelem> intermediary = szakértői rendszer használatát segítő közreműködő intermediate = közbülső intermediate field = közbülső test intermediate form = közbenső forma intermediate language = közbülső nyelv intermediate vertex = közbülső csúcs intermittent failure = ideiglenes meghibásodás intermittent failure = váltakozó hiba | időszakos hiba | kihagyó hiba intermittent fault = ismétlődő hiba internal = belső internal action = belső művelet | belső tevékenység | belső akció internal audit subsystem = belső ellenőrzési rendszer internal auditor = belső ellenőr internal cache = belső gyorsító tár internal code = belső kód internal consistency = belső konzisztencia internal delay = belső késleltetés internal effect = belső következmény internal feedback= belső visszacsatolás internal file = belső fájl internal fragmentation = belső töredezettség

178

internal frame = belső keret internal function = belső függvény internal interrupt = belső megszakítás internal linkage = belső szerkesztés internal node = belső csúcs | belső csomópont internal schema = átmeneti séma internal state = belső állapot internal structure = belső felépítés internal use only = csak belső használatra internal validity = belső érvényesség internal vertex = belső csúcs International Atomic Time (TAI) = nemzetközi atomidő International Standard Organization (ISO) = Nemzetközi Szabványügyi Szervezet International Telecommunication Union (ITU) = Nemzetközi Távközlési Unió internationalization = nemzetköziesítés | nyelvi és nemzeti paraméterezhetőség | nemzetközivé tétel internationalized and localized content = nemzetközi és lokalizált tartalom internet = internet Internet abuse = internetes visszaélés Internet access fees = internethozzáférési díj Internet addiction = internetfüggőség internet address = internet cím Internet advertising = internetes reklám internet appliance = internet készülék Internet Architecture Board (IAB) = Internet architektúrájával foglalkozó testület Internet cache protocol = ICP protokoll Internet commerce = internetes kereskedelem Internet Control Message Protocol (ICMP) = Internet vezérlőüzenet protokoll internet country code = internet országkód Internet data-mining = internetes adatbányászat Internet diffusion = internet terjedése Internet distance education = internetes távoktatás Internet economy = internetgazdaság Internet Group Management Protocol (IGMP) = Internet csoportkezelő protokoll Internet hosts = internetes gazda Internet infidelity = internetes hűtlenség Internet InterOrb Protocol (IIOP) = internetes InterOrb protokoll <elosztott

objektumrendszer internetes kommunikációjának protokollja> internet link = internet kapcsolat Internet market strategies = internet piaci stratégiák Internet multicasting = internetes többes-küldés Internet Protocol (IP) = internet protokoll (IP) Internet radio = internetes rádió Internet relay chat = IRC-csevegés Internet revolution = internetforradalom internet search = Internet keresés Internet Service Provider (ISP) = Internetszolgáltató (ISP) internet shopping mall = internetes áruház | pláza Internet surfing = szörfözés az interneten Internet technology = internetes technológia internet telephony = internetes távbeszélés Internet usage = internethasználat Internet usage policy = internethasználati házirend Internet Web sites = internetes webhelyek Internet World Wide Web = internetes világháló Internet-based = internet alapú Internet-based communication = internet alapú kommunikáció Internet-based education material = internet alapú oktatási anyag internet-based prototyping = internet-alapú prototípuskészítés Internet-enabled device = internetezésre alkalmas eszköz Inter-network Packet Exchange Protocol (IPX) = hálózatközi csomagkicserélő protokoll internetworking = hálózatok összekapcsolása inter-observer reliability = megfigyelők közti megbízhatóság interoperability = együttműködés | együttműködő-képesség interoperable = együttműködésre képes Interoperable Object Group Reference (IOGR) = együttműködő objektumcsoport-hivatkozás inter-organizational information systems (IOS) = szervezetközi információs rendszer inter-organizational system = vállalatközi információs rendszer interpersonal messaging = személyközi üzenetváltás

179

interpersonal roles = személyzeti fókuszú vezetői szerep interpolating polynomial = interpoláló polinom interpolation = interpoláció interpolation by a cubic spline = interpoláció harmadfokú szplájnokkal interpolation by a polynomial = interpoláció polinommal interpolation by a polynomial = interpoláció polinommal interpolation formula = interpolációs képlet/formula + Lagrange interpolation formula = Lagrange interpolációs képlet + Newton interpolation formula = Newton interpolációs képlet + Hermite interpolation formula = Hermite interpolációs képlet interpolation of polynomials = polinomok interpolálása interpretability = értelmezhetőség interpretation = értelmezés | interpretáció interpreted language = értelmezett nyelv interpreter (interpretive routine) = értelmező | interpreter (interpretáló rutin) interpreter = értelmező | értelmezőprogram | interpreter interpreter design pattern = értelmező tervezési minta interpretive methods = tolmácsolási módszerek interpretive routine (interpreter) = interpretáló rutin (interpreter) interprocedural = eljárások közötti interprocedural alias analysis = eljárások közötti álnévelemzés interprocedural analysis = eljárások közötti elemzés interprocedural optimization = eljárások közötti optimalizálás Interprocess Communication (IPC) = folyamatok kommunikációja interprocess communication = folyamatok közötti kommunikáció interquartile range = kvartilisek közötti távolság interreflections = kölcsönös visszaverődés interrupt = megszakítás interrupt address = megszakítási cím interrupt handling = megszakítás kezelés

interrupt priority level = megszakítás prioritási szintje interrupt request = megszakításkérés interrupt request line = megszakításkérő vezeték interrupt signal = megszakítás-jel interrupt vector = megszakításvektor | megszakítástáblázat interrupt-controller hardware = megszakításkezelő hardver interrupt-driven = megszakítás-vezérelt interrupt-driven control = megszakítás–alapú vezérlés interrupt-driven data transfer = megszakításvezérelt adatátvitel interrupt-handler routine = megszakítás-kezelő rutin interrupt-initiated transfer = megszakítás által indított átvitel intersect = keresztez | metsz intersection = keresztezés | metszet | metszéspont | közös rész intersection of chords = húrok metszése intersection of graphs = gráfok közös része | metszete intersection of languages = nyelvek metszete intersection of sets = halmazok metszete intersection rule = metszet szabály interstitial advertising = közbeszúrt reklám interval = intervallum + closed interval = zárt intervallum + open interval = nyílt intervallum interval counter = intervallum számláló interval heap = intervallum kupac interval labeling = intervallumos címkézés interval selector unit = intervallum kiválasztó egység interval tree = intervallumfa interval trichotomy = intervallum trichotómiája interval-graph = intervallumgráf interval-graph coloring problem = intervallumgráf színezési probléma interval-scaled variable = intervallumváltozó interval-valued degree of belief = intervallumon értelmezett bizonyossági mérték interview = interjú intolerable = elfogadhatatlan intractability = kezelhetetlenség

180

intractable = megoldhatatlan | nehezen megoldható intra-domain router = körzeten/tartományon belüli útválasztó intranet = intranet | belső hálózat | vállalaton belüli hálózat intranet application = intranetes alkalmazás intransitive group = intranzitív csoport intrinsic = belső | valódi | lényeges intrinsic property = belső tulajdonság intrinsic state = belső állapot introspection = önelemzés intruder = betolakodó | befurakodó | aktív támadó | jogosulatlan behatoló intrusion = behatolás intrusion detection = behatolás-felismerés | behatolás-felderítés intrusion detection system = illetéktelen hálózati behatolást jelző rendszer intrusive = tolakodó | betolakodó intrusive container = tolakodó tároló intrusive handler = tolakodó kezelő intrusiveness = figyelemfelkeltés | tolakodás <például egy animált ágens alkalmatlankodása> IntServ (Integrated Service Architecture (IntServ) = IntServ (összevont/integrált szolgáltatási architektúra) intuitive = intuíción alapuló | intuitív intuitive method = intuitív módszer intuitive style = intuitív döntési stílus invalid = érvénytelen invalid array index = érvénytelen tömb-index invalid floating operation = hibás lebegőpontos műveletek invalid floating operation bit = hibás lebegőpontos művelet bitje invalid logic level = érvénytelen logikai szint invalid logic symbol = érvénytelen logikai szimbólum invalid shift = helytelen eltolás invalidation protocol = érvénytelenítő protokoll invariance = invariancia invariance under permutation = permutációinvariancia invariant = invariáns + loop invariant = ciklus invariáns + refinement of an invariant = invariáns

finomítása + strongest invariant = legszigorúbb invariáns invariant assertion = invariáns állítás invariant checking = invariáns ellenőrzés invariant factor = invariáns faktor invariant of class = osztályinvariáns invariant similarity = invariáns hasonlóság invariant theory = invariáns-elmélet invariants property = invariáns tulajdonság inventory control = készletgazdálkodás inventory management = készletkezelés inventory reduction = készletszint-csökkentés különböző eljárásokkal inventory subsytem = raktárkezelő alrendszer inventory turnover = készlet-forgási idő (sebesség) inverse = fordított | negatív | inverz inverse discrete cosine transform = inverz diszkrét koszinusz-transzformáció inverse discrete sine transform = inverz diszkrét szinusz-transzformáció inverse entailment (in logic) = következtetési szabály inverze (logikában) inverse Fourier transform = inverz Fourier transzformáció inverse function = inverz függvény inverse game theory = inverz játékelmélet inverse kinematics = inverz kinematika inverse link = inverz kapcsolat inverse matrix = mátrix inverze inverse method = inverz eljárás inverse modulo <m> = modulo <m> inverz inverse of a matrix = mátrix inverze inverse of a permutation = permutáció inverze inverse permutation = inverz permutáció inverse plurality rule = inverz népszerűségi szabály inverse relationship = inverz kapcsolat inverse resolution = inverz rezolúció inverse video = negatív kép inverse Walsh-Hadamard transform = inverz Walsh-Hadamard-transzformáció inverse-pyramid writing style = fordított piramis írásstílus inversion = inverzió inversion formula = inverziós képlet | inverziós formula

181

inversion in a permutation = inverzió permutációban inversion in a sequence = inverzió sorozatban inversion of a permutation = inverzió permutációban inversion problem = inverzió probléma inversion table = inverziós táblázat inverted = invertált | megfordított inverted file = invertált fájl inverted index = invertált index | inverz index inverted indexing = fordított indexelés inverted page table = megfordított laptábla | invertált laptábla inverted pendulum = fordított inga inverted pyramid process = fordított piramis eljárás inverted pyramid writing style = fordított piramis írási mód inverter = inverter invertible = invertálható | megfordítható invertible function = invertálható függvény invertible matrix = invertálható mátrix inverting gate = invertáló kapu | inverter investment = beruházás investment decisions = beruházási döntés investment effectiveness = beruházás hatékonysága investment market = befektetési piac invisible = láthatatlan invocation = hívás | végrehajtás indítása invoice = kibocsátott számla/követelés invoke = meghív involution = involúció inward interference = befelé irányuló interferencia IOC (input-output control) = bemenet-kimenet vezérlése IOCS (Input/Output Control System) = input/output vezérlő rendszer IOGR (Interoperable Object Group Reference) = IOGR (együttműködő objektumcsoporthivatkozás) IOS (InterOrganizational Systems) = szervezetek közötti kapcsolatot megvalósító számítógépes támogatás IOS facilitator = vállalatközi rendszer köztes szereplője (pl. EDI)

IOS participant = vállalatközi rendszer résztvevője IP (internet protocol) = IP (internet protokoll) IP address = IP-cím IP multicast = IP-multicast (több állomásnak szóló üzenet) IP prefix = IP előtag IP Security Protocol (IPSec) = IP biztonsági protokoll IP-based conferencing = IP alapú konferenciabeszélgetés IPC (Inter-process Communication) = IPC (folyamatközi kommunikáció) IPO (Input/Process/Output) = az inputokat és az outputokat is vizsgáló folyamatelemzési technika IPS (inches per second) = IPS (hüvelyk/másodperc) IPSE (Integrated Project Support Environment) = integrált projektirányítási támogatás IPSec (IP Security Protocol) = IPSec (IP biztonsági protokoll) IPv4 protocol = IP protokoll 4-es változata IPv6 protocol = IP protokoll 6-os változata IPv6.0 Internet Protocol version 6.0 = az Internet legújabb, 6.0 verziójú protokollja IPv6.0 protocol = internet protokoll legújabb, 6.0-s változata IR (Information Retrieval) = IR (információvisszakeresés) IRC (Internet Relay Chat) = valósidejű kommunikáció az interneten | csevegés az interneten IRC = IRC-csevegés IrDA (Infrared Data Association) = IrDA (Infravörös Adatátviteli Társaság) IRDS (Information Resource Dictionary Standard) = információ-erőforrások szabványos könyvtára iresis method (successive substraction method) = egymást követő kivonások módszere iris = írisz | rekesz Iris-recognition technology = íriszfelismerő technológia IRM (Information Resource Management) = információs erőforrás-menedzsment irradiance = irradiancia irrational = irracionális

182

irrational number = irracionális szám + multiples of irrational numbers, mod 1 = irracionális számok többszörösei modulo 1 + transcendental irrational numbers = transzcendentális irracionális számok irrational radix = irracionális alap irrationality = irracionalitás | képtelenség + quadratic irrationality = négyzetes irracionalitás irreducibility = irreducibilitás | felbonthatatlanság irreducible = irreducibilis | felbonthatatlan irreducible element = irreducibilis elem | felbonthatatlan elem irreducible factor = irreducibilis faktor | irreducibilis tényező irreducible polynomial = irreducibilis polinom | felbonthatatlan polinom irredundant = irredundáns irregular = nem szabályos | irreguláris irregularity = irregularitás irreversible = nem megfordítható | nem invertálható | irreverzibilis irreversible process = visszafordíthatatlan folyamat irreversible text compression = irreverzibilis szövegtömörítés IS (Information Strategy) = informatikai stratégia IS (Information System) = információs rendszer IS (Intelligent System) = intelligens rendszer IS architecture = informatikai architektúra IS career = informatikai karrier is congruent to = kongruens valamivel IS degree = informatikai végzettség IS development process = információs rendszer fejlesztési folyamata IS educator = informatikai oktató IS effectiveness = információs rendszer hatékonysága IS failure = információs rendszer meghibásodása IS implementation = információs rendszer bevezetése IS journals = informatikai újságok IS organization = informatikai szervezet IS project = informatikai projekt IS project team = informatikai projektcsapat IS quality = információs rendszer minősége

IS research = informatikai kutatás IS/IT = információs rendszer/információs technológia IS/IT outsourcing = információs rendszer/információs technológia kihelyezése IS-A links = EZ-EGY kapcsolat ISA relationship = az-egy reláció ISAAS (Information Systems Assurance and Advisory Services) = Információs Rendszerek Ellenőrzési és Tanácsadási Szolgáltatása ISAC (Information Systems Work and Analysis of Changes) = grafikus ábrázolási technikákat hangsúlyozó és javasoló strukturált fejlesztési módszertan ISDN (Integrated Services Digital Network) = ISDN (integrált szolgáltatású digitális hálózat) Islamic mathematics = iszlám matematika ISM band (Industrial, Scientific, Medical band) = ISM-sáv (ipari, tudományos, orvosi frekvenciasáv) ISO - International Organization for Standardization = Nemzetközi Szabványosítási Szervezet ISO OSI (ISO Open Systems Interconnection) = ISO OSI (Nemzetközi Szabványügyi Szervezetnek a nyílt rendszerek összekapcsolására létrehozott szabványa) isochronous transmission mode = izokron átviteli mód isolated = elszigetelt isolated = izolált | elszigetelt isolated l/O configuration = elszigetelt I/O elrendezés isolated point = izolált pont isolated request = elszigetelt igény | izolált igény + strongly isolated request = erősen izolált igény isolated vertex = izolált csúcs isolated word = izolált szó | különálló szó isolation = elkülönítés | izoláltság isolation anomalies = izolációs anomáliák isolation level = elkülönítési szint isolation property = elkülönülő tulajdonság | elkülönülés isometric joystick = izometrikus botkormány

183

isometric view = izometrikus nézet isomorphic = izomorf isomorphic graphs = izomorf gráfok isomorphic Gray cycles = izomorf Grayciklusok isomorphism = izomorfizmus | bijektív homomorfizmus isomorphism problem = izomorfizmus-probléma isomorphism theorem = izomorfizmus-tétel isosurface = izofelület isotropic = izotróp | irányfüggetlen isotropy = izotrópia ISP (Information System Strategy Planning) = informatikai stratégia tervezése ISP (Internet Service Provider) = ISP (internet hálózati szolgáltató) issue = kibocsátás issue blockage = kibocsátás blokkolódása issue bound fetch policy = kibocsátáshoz kötött behívási politika issue bound operand fetch policy = kibocsátáshoz kötött operandusbehívási politika/stratégia issue order = kibocsátási sorrend issue policy = kibocsátási politika issue rate = kibocsátási ráta issue window = kibocsátási ablak I-structure = I-struktúra IT (information technology) = (IT) információs technológia IT (Information Technology) = IT (információtechnológia) IT alignment = információs technológia összehangolása IT architectures = informatikai architektúra IT decision-making = informatikai döntéshozás IT deployment = információs technológia bevezetése IT education = informatikai oktatás IT educator = informatikai oktató IT evaluation = informatikai értékelése IT functions = informatikai funkciók IT globalization = informatikai globalizáció IT hardware = informatikai hardver IT implementation = információs technológia bevezetése IT industry success = informatikai ipar sikere IT infrastructure = informatikai infrastruktúra

IT investment = informatikai beruházás IT network = informatikai hálózat IT outsourcing = informatika kihelyezése IT productivity = informatikai termelékenység IT productivity impacts = informatika termelékenység hatásai IT profession = informatikai szakma IT professional = informatikai szakember | informatikus IT program = informatikai program IT project = informatikai projekt IT project management = informatikai projektmenedzsment IT sector = informatikai ágazat IT service = informatikai szolgáltatás IT skills = informatikai ismeretek IT tools = informatikai eszközök IT’s performance = informatikai teljesítmény italic = dőlt italic font = dőlt betűs karakterkészlet item = elem | tétel + valid item = érvényes elem + LR-item = LR-elem itemset = elemhalmaz IT-end user relationships = informatikavégfelhasználó közötti kapcsolat iterated = iterált iterated direct-product code = iterált direktszorzat-kód iterated function = iterált függvény iterated function system = iterált függvényrendszer iterated logarithm function = iterált logaritmusfüggvény iteration = bejárás | ismétlés | iteráció iteration of power series = hatványsorok iterálása iterations of a function = függvény iterációi iterative <n>-source = iteratív <n>-forrás iterative = ismétlődő iterative = iteratív | ismétlődő iterative circuit = iteratív áramkör iterative deepening search = iteratívan mélyítő keresés iterative design = ismétlődő, iteratív tervezés iterative development = iterációs fejlesztés iterative expansion = iteratív, ismétlődő kiterjesztés

184

iterative lengthening search = iteratívan megnyúló keresés iterative method = iteratív módszer iterative name resolution = iteratív névfeloldás iterative program = iteratív program iterative server = ismétlő kiszolgáló | iteratív szerver iterative statement = iteratív utasítás iterator = bejáró | iterátor + abstract iterator = absztrakt bejáró + bidirectional iterator = kétirányú bejáró + checked iterator = ellenőrzött bejáró + constant iterator = konstans bejáró + container iterator = tároló bejáró + forward iterator = előre haladó bejáró + input iterator = bemeneti bejáró + output iterator = kimeneti bejáró + random-access iterator = közvetlen elérésű bejáró + reverse iterator = visszafelé haladó bejáró + stream iterator = adatfolyam bejáró + user-defined iterator = felhasználói bejáró + valid iterator = érvényes bejáró iterator category = bejárókategória iterator design pattern = iterátor tervezési minta iterator implementation = bejáró megvalósítása iterator naming convention = bejáró névkonvenció iterator operation = bejáró művelet ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria) = IT-biztonság kiértékelési kritériumai ITU (International Telecommunication Union) = ITU (Nemzetközi Távközlési Unió) Iverson convention = Iverson-konvenció IVHS (Intelligent Vehicle-Highway System) = IVHS (intelligens jármű-autópálya rendszer) J2EE (Java 2 Enterprise Edition) = {PL} aJava 2 Enterprise változata JAAS (Java Authentication and Authorization Service) = JAAS (Java hitelesítő és feljogosító szolgáltatás) Jaccard coefficient = Jaccard-együttható JACM (Journal of the ACM —<journal>) = AMM (Journal of the ACM ─ <folyóirat>) Jacobi symbol = Jacobi-szimbólum Jacobian matrix = Jacobi-mátrix

JAD (Joint Application Design) = alkalmazások együttműködését hangsúlyozó közös rendszerfejlesztési tevékenység jam = zavar | interferencia Japanese mathematics = japán matematika JAR (Java Archive ) = Java csomagformátum Jarvis's march = Jarvis-menetelés Java = Java Java applet = Java kisalkalmazás Java Authentication and Authorization Service (JAAS) = Java hitelesítő és feljogosító szolgáltatás Java database connectivity (JDBC) = Java adatbázis-összekapcsolhatóság (JDBC) Java platform = Java-platform Java Virtual Machine (JVM) = Java virtuális gép JavaScript = Java-szkript JDBC (Java Database Connectivity) = JDBC (Java adatbázis-összekapcsolhatóság) JDK (Java Development Kit) = Java fejlesztési környezet Jensen's inequality = Jensen-egyenlőtlenség JFC (Java Foundation Classes) = Java osztálykönyvtár JIT (just in time) = JIT (a kellő pillanatban) JIT (Just In Time) compiler = JIT fordító jitter = remegés | vibrálás | jelhiba J-K application table = JK vezérlési tábla J-K flip-flop = JK flip-flop J-machine = J-gép JNI (Java Native Interface) = Java natív interfész job = feladat | munkafolyamat | munkamenet job control = feladatvezérlés | job-vezérlés job orientated language = munkaorientált nyelv job pool = job-készlet job profile = munkaköri leírás job scheduler = job-ütemező job scheduler = munkaütemező job shadowing = munkamenet megfigyelés job shop scheduling = feladat ütemezés job synchronization = job-szinkronizáció jobless growth = munkaerő-növekedés nélküli teljesítmény-növelés Johnson bound = Johnson-korlát Johnson counter = Johnson-számláló join = összekapcsolás + antisemi-join = anti félig összekapcsolás + block-based nested loop join = blokk alapú

185

beágyazott ciklusú összekapcsolás + equi-join = egyenlőség alapú összekapcsolás + full outer join = teljes külső összekapcsolás + hash-join algorithm = tördeléses összekapcsolási algoritmus + index-based join = index alapú összekapcsolás + left outer join = bal oldali külső összekapcsolás + lossless join = veszteségmentes összekapcsolás + multidimensional join = többdimenziós összekapcsolás + natural join = természetes összekapcsolás + nested-loop join = beágyazott ciklusú összekapcsolás + one-pass join = egymenetes összekapcsolás + outer join = külső összekapcsolás + right outer join = jobb oldali külső összekapcsolás + semi-join = félig összekapcsolás + simple sort-join = egyszerű rendezéses összekapcsolás + sort-merge join = rendezésesösszefésüléses összekapcsolás + star join = csillag-öszzekapcsolás + theta-join = théta-összekapcsolás + tuple-based nested loop join = sor alapú beágyazott ciklusú összekapcsolás + zigzag join = cikcakk-összekapcsolás join dependency = összekapcsolási függőség join index = összekapcsoló index join of graphs = gráfok egyesítése join order = összekapcsolási sorrend join tree = egyesítési fa joining = egyesítés join-irreducible = egyesítés-irreducibilis join-reducible = egyesítés-reducibilis joint = csukló joint action = együttes cselekvés Joint Battlespace Infosphere (JBI) = Közös Harcászati Információs Szféra joint entropy = együttes entrópia joint intention = közös szándék

Joint Photographic Experts Group (JPEG) = állóképek tömörítési szabványaival foglalkozó munkacsoport joint plan = együttes terv joint probability density function = együttes valószínűségi sűrűségfüggvény joint probability distribution = együttes valószínűségi eloszlásfüggvény joint-stock company = részvénytársaság Josephus permutation = Josephus-permutáció Josephus problem = Josephus-feladat journaled session = naplózott munkafolyamat journalism = újságírás journalism online = online újságírás journalling filesystem = naplózó fájlrendszer joystick = botkormány JPEG (Joint Photographic Experts Group) = JPEG (állóképek tömörítési szabványaival foglalkozó munkacsoport) | JPEG (egyesített fényképészeti szakértőcsoport) <grafikus állományformátum> JPG (Joint Photographic experts Group) = JPG (egyesített fényképészeti szakértőcsoport) (<grafikus állományformátum>) JRE (Java Runtime Environment) = Java futási környezet J-structure = J-struktúra JTMS (Justification-based Truth Maintenance System) = JTMS (igazolás-alapú érvényesség-karbantartórendszer) jukebox = lemezkezelő automata | zenegép jumbogram = óriás datagram jump = ugrás jump operators of MMIX= MMIX ugró utasításai jump table = ugrótábla jump trace = ugrás nyoma junction point = csomópont | elágazás junk dimension = limlomtároló dimenzió jurisprudence = jogtudomány justification = sorkizárás justification-based truth maintenance system = igazolás-alapú érvényességkarbantartórendszer justified = sorkizárt | kiegyenlítet justify = igazít | sorkizár just-in-time = JIT | éppen időben just-in-time compilation = JIT-fordítás

186

just-in-time compiler = JIT-fordító JVM (Java Virtual Machine) = {PL} Java virtuális gép JVM (Java Virtual Machine) = Java virtuális gép | hatékony fordító a Java nyelvhez K (Kilo) = K (Kilo) <informatikában kettő a tizediken, egyébként ezer> Kahan summation formula = Kahan összegzési képlete Kalman filter = Kálmán szűrő Kalman gain matrix = Kálmán erősítés mátrix kanban = japán termelés-szervezési, minőségbiztosítási módszer Karmarkar's algorithm = Karmarkar-algoritmus Karnaugh diagram = Karnaugh-diagram | Karnaugh-tábla Karnaugh map = Karnaugh-tábla Karush-Kuhn-Tucker optimality criterion = KarushKuhnTucker optimalitási kritérium KB (knowledge base) = ismeretbázis, tudásbázis KBS (Knowledge Based System) = ismeretalapú rendszer KDC (Key Distribution Center) = KDC (titkosító-kulcs szétosztó központ) KDD (Knowledge Discovery in Databases) = KDD (adatbázisokban végzett tudásfeltárás) kd-tree = kd-fa (<k dimenziós keresőfa>) KE (Knowledge Engineering) = tudástervezési módszertan keep aspect ratio = oldalarány megtartása keep-alive timer = életben-tartási időzítő Kerberos = Kerberos Kerdock code = Kerdock-kód kernel = kernel | rendszermag kernel function = magfüggvény kernel machine = kernelgép kernel mode = felügyeleti üzemmód | kernel üzemmód kernel model = kernel modell <tanulási módszer> kernel module = kernel-modul kernel of a mapping = leképezés magja kernel of a polygon = sokszög magja kernel space = rendszer terület | magtér | kernel terület kernelization = kerenelizáció (tanulásnál) <skalárszorzat kernelfüggvényre cserélése> kernel-thread = kernel-szál

kerning = betűköz igazítása key = billentyű | kulcs + DEL key = törlés billentyű + ENTER key = sorvége billentyű + INSERT key = beszúrás billentyű + RETURN key = sorvége billentyű + artificial key = mesterséges kulcs + candidate key = kulcsjelölt + composite key = összetett kulcs + foreign key = idegen kulcs | külső kulcs + natural key = természetes kulcs + primary key = elsődleges kulcs + search key = keresési kulcs + secondary key = másodlagos kulcs + superkey = szuperkulcs + surrogate key = helyettesítő kulcs + synthetic key = generált kulcs + duplicate key = duplikált kulcs | kettőzött kulcs + semiweak key = féliggyenge kulcs + unique key = egyedi kulcs key constraint = kulcs megszorítás key corporate assets = vállalat fő vagyon-elemei key dependency = kulcs függőség Key Distribution Center (KDC) = titkosító-kulcs szétosztó központ key establishment = kulcslétesítés key event = billentyűzetesemény key figure = mutatószám key frame = kulcsképkocka key listener = billentyűzetfigyelő key map = billentyűzet kiosztás key performance indicator (KPI) = kulcsfontosságú teljesítményjelző (KPI) key value = kulcsérték keyboard = billentyűzet keyboard accelerator = gyorsító billentyű keyboard echo = billentyűzet visszajelzés keyboard focus = billentyűzet fókusz keyboard mnemonic = gyorsító billentyű emlékeztető key-distribution problem = kulcsszétosztás problémája keyframe = kulcskocka keyframe animation = kulcskocka animáció keystroke = billentyűleütés

187

keyword = kulcsszó + ambiguous keyword = félreérthető kulcsszó keyword-based = kulcsszó-alapú keyword-based search techniques = kulcsszavas keresési technikák kidnapping problem = rablási probléma KIF (Knowledge Interchange Format) = KIF <ontológia-leíró nyelv> kill = leállít | megöl kilo- (K) = kilo (K) kilobaud = kilobaud kilobit = kilobit kilobits per second = kb/s | kilobit/másodperc <adatsebesség mértékegysége> kilobyte = kilobájt kilobytes per second = kilobájt/másodperc kilomem (one thousand memory accesses) = kilomem (ezer memória hozzáférés) kind = fajta kind of class = osztály fajta kind of container = tároló fajta kinds of object = objektum fajta kinematic state = kinematikai állapot, mozgástani állapot kinesthetic feedback = kinesztetikus visszacsatolás kinship domain = rokonsági tárgyterület Kirchhoff first law = Kirchoff első törvénye Kirchhoff's current law = Kirchhoff csomóponti törvénye Kirchhoff's laws = Kirchoff-törvények Kirchhoff's voltage law = Kirchhoff huroktörvénye Kirchoff law of conservation of flow = Kirchoff törvénye az áram megmaradásáról KISS (keep it simple, stupid) = KISS (tartsd egyszerűnek, korlátoltnak) kit = készlet KKB (large kilobyte) = KKB (nagy kilobájt) Kleene star (*) = Kleene-csillag (*) Klein four group = Klein-féle négyescsoport | Klein-csoport KLM (Keystroke Level Model) = billentyű leütési szint modell KLOC <Thousand Lines of Code> = {PL} ezer forrássor <szoftverminőségi jellemző egysége>

K-map (Karnaugh map) = Karnaugh-tábla KMP algorithm (Knuth-Morris-Pratt-algorithm) = KMP-algoritmus (Knuth─Morris─Prattalgoritmus) knapsack = hátizsák knapsack problem = hátizsák-probléma knapsack set = hátizsák-halmaz Knight's tour (northeasterly) = huszárvándorlás (északkeleti irányú) knot = csomó knot of a spline = szplájn csomója Know Thy User = ismerd meg a felhasználódat knowbot = okos robot | keresőgép | információkereső program knowing that = tudni „hogy” knowing what = tudni „valamit” knowing whether = tudni „hogy vajon” knowledge = ismeret, tudás + analogical knowledge representation = analogikai ismeretreprezentáció + background knowledge = háttér tudás + knowledge acquisition = ismeretszerzés + knowledge and action = tudás és cselekvés + knowledge base = ismeretbázis | tudásbázis + knowledge-based system (KBS) = ismeretalapú rendszer + knowledge engineer = tudásmérnök + knowledge engineering = tudásmérnökség + knowledge level = tudás szint + knowledge map = tudás térkép + knowledge representation = ismeretreprezentáció, tudásábrázolás + knowledge representation language = ismeretreprezentációs nyelv, tudásreprezentációs nyelv + knowledge source = ismeretforrás | tudásforrás knowledge acquisition bottleneck = ismeretszerzés mint szűk keresztmetszet knowledge architecture = tudásarchitektúra knowledge asset = tudástőke knowledge base = tudásbázis | ismeretbázis knowledge based = tudásalapú knowledge based system (KBS) = tudás alapú rendszer | ismeretalapú rendszer knowledge based system = tudás alapú rendszer knowledge conflict = tudás konfliktus

188

knowledge culture = tudáskultúra knowledge database = tudásadatbázis knowledge discovery = tudásfeltárás knowledge discovery in databases (KDD) = tudásfeltárás adatbázisból knowledge discovery process = tudásfeltárás folyamata knowledge economy = tudásgazdaság knowledge effect = tudáshatás knowledge engineer = szakértői rendszer fejlesztő tudásmérnöke knowledge exchange = tudáscsere knowledge extraction = tudáskinyerés knowledge flow = tudásáramlás knowledge industry = tudásipar knowledge information transfer systems = tudásrendszer | információátadó rendszer knowledge intense product = magas tudástartalmú termék knowledge management = tudáskezelés knowledge management infrastructure = tudásmenedzsment-infrastruktúra knowledge management procedures = tudásmenedzsment-eljárások knowledge management research = tudásmenedzsment-kutatás knowledge management strategy = tudásmenedzsment-stratégia knowledge management support system = tudásmenedzsment-támogató rendszer knowledge management systems (KMS) = tudásmenedzsment-rendszer knowledge management/organizational memory = tudásmenedzsment/szervezeti memória knowledge map = tudás-térkép knowledge mining = tudásbányászat knowledge model (in CommonKADS) = szakismereti modell (CommonKADS módszertanban) knowledge precondition = tudás-előfeltétel knowledge presentation = tudásmegjelenítés knowledge query = tudáslekérdezés knowledge repository = tudásraktár knowledge repository = tudástár knowledge representation = tudásreprezentáció | ismeretreprezentáció knowledge retrieval = tudásfeltárás knowledge robot = okos robot | keresőgép

knowledge sharing = tudásmegosztás Knowledge Source = ismeretforrás | tudásforrás knowledge space = tudástér knowledge warehouse = tudástárház knowledge worker = tudásmunkás | szellemi munkás knowledge-based = tudás alapú knowledge-based economy = tudás alapú gazdaság knowledge-based inductive learning = ismeretalapú induktív tanulás knowledge-based organization = tudás alapú szervezet knowledge-based system = tudás alapú rendszer knowledge-building community = tudásépítő közösség knowledge-creating organization = tudásteremtő szervezet knowledge-discovery and data-mining = tudásfeltárás és adatbányászat knowledge-discovery-from-databases (KDD) = tudásfeltárás adatbázisból knowledge-related processes = tudáshoz kapcsolódó folyamatok Knuth-Morris-Pratt-algorithm = Knuth─Morris─Pratt-algoritmus Koenig-lookup = Koenig-keresés (<ADL, névkikeresés>) Kohonen algorithm = Kohonen-algoritmus Kolmogorov complexity = Kolmogorovbonyolultság Kolmogorov entropy = Kolmogorov-entrópia Kolmogorov random sequence = Kolmogorov véletlen sorozat Kolmogorov’s axioms = Kolmogorov axiómák Kolmogorov-Smirnov distribution = Kolmogorov─Szmirnov eloszlás + Kolmogorov-Smirnov distribution table = Kolmogorov─Szmirnov eloszlás táblázata Kolmogorov-Smirnov test (KS test) = Kolmogorov─Szmirnov teszt konwledge intensive task = tudás-intenzív feladat Korn shell = Korn parancsértelmező Kowalski form = Kowalski forma (logikában) König barrier = Kőnig-akadály König lemma = Kőnig-lemma König minimax theorem = Kőnig minimax tétele

189

KPI (Key Performance Indicator) = KPI (kulcsfontosságú teljesítményjelző) KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) = KQML (tudás lekérdező és kezelő nyelv) KQML router = KQML útvonal választó KQML Router Interface Library (KRIL) = KQML útvonal választó könyvtár Kraft inequality = Kraft-egyenlőtlenség Kraft-MacMillan inequality = KraftMcMillanegyenlőtlenség Krawtchouk polynomial = Krawtchouk-polinom Kreweras lattice = Kreweras-háló Kripke structure = Kripke-struktúra Kronecker delta notation = Kronecker deltajelölése Kronecker product = Kronecker-szorzat Kronecker product of matrices = mátrixok Kronecker-szorzata Kronecker's delta symbol = Kronecker-delta Kruskal function = Kruskal-függvény Kruskal-Katona theorem = Kruskal─Katonatétel Kruskal's algorithm = Kruskal-algoritmus Kscan codes = billentyű letapogatási kódok Kuratowski's theorem = Kuratowski tétele kurtosis = lapultság KWS <Knowledge Work System> = tudásmunka információs rendszere Kκ (kilomems) = Kκ (lásd> Kilomem) l.c.m. = lkkt (legkisebb közös többszörös) L/S-pipeline (Load/Store-pipeline) = behívó futószalag | tároló futószalag L3 (LLL) algorithm = L3 (LLL) algoritmus label = címke label separator = címkevégjel label sequence = címkesorozat label switching = címkekapcsolás label variable = címkeváltozó labeled graph = címkézett gráf labour market = munkaerőpiac lack of modularity = modularitás hiánya ladder graph = létragráf lag = késleltetés | késés Lagrange interpolation formula = Lagrange interpolációs képlete/formulája Lagrange inversion formula = Lagrange inverziós képlete/formulája

Lagrange multiplier = Lagrange-féle multiplikátor Lagrange polynomial = Lagrange-polinom Lagrange's formula = Lagrange-formula Lagrange's theorem = Lagrange-tétel Laguerre polynomial = Laguerre-polinom LALR(1) grammar = LALR(1) nyelvtan LALR(1) parser = LALR(1) elemző lambda (ι) = lambda (ι) lambda method = lambda-módszer lambda-abstraction (ι-abstraction) = lambdaabsztrakció (ι-absztrakció) lambda-application (ι-application) = lambdaalkalmazás (ι-alkalmazás) lambda-calculus (ι-calculus) = lambda-kalkulus (ι-kalkulus) lambda-expression = lambda kifejezés lambda-function = lambda-függvény Lambert series = Lambert-sorok Lambertian surface = Lambert-féle felület Lamé's theorem = Lamé-tétel Lamport timestamp = Lamport-időbélyeg LAN (Local Area Network) = LAN (helyi hálózat | lokális hálózat) + Agent Communication Language (ACL) = ügynök-kommunikációs nyelv + Hypertext Markup Language (HTML) = hiperszöveg-jelölő nyelv + Interface Definition Language (IDL) = interfészleíró nyelv + markup language = jelölő nyelv + Signed Document Markup Language (SDML) = aláírt iratot jelölő nyelv + Virtual Reality Markup Language (VRML) = látszólagos/virtuális valóságot jelölő nyelv + Wireless Markup Language (WML) = vezeték nélküli alkalmazások jelölőnyelve land information system (LIS) = földügyi információs rendszer landmark = határkő landmark = referenciapont LANDSAT = LANDSAT műhold landscape = vízszintes | fekvő lap language = nyelv + functional language = funkcionális nyelv + assembly language = assembly nyelv + context free language =

190

környezetfüggetlen nyelv + context dependent language = környezetfüggő nyelv + regular language = reguláris nyelv + declarative language = deklaratív nyelv + formal language = formális nyelv + imperative language = imperatív nyelv + logic language = logikai nyelv + left-linear language = bal-lineáris nyelv + natural language = természetes nyelv + programming language = programozási nyelv + stack-based language = verem-alapú nyelv + strongly typed language = erősen típusos nyelv + statically typed language = statikusan típusos nyelv + high-level language = magas szintű nyelv + low-level language = alacsony szintű nyelv + insert-correctable language = beszúrással javítható nyelv language analysis = nyelvelemzé language choice = nyelvválasztás language disorder = nyelvi zűrzavar language generation = nyelvgenerálás language learning = nyelvtanulás language model = nyelvi modell language processing = nyelvfeldolgozás language support= nyelvi támogatás language understanding = nyelvmegértés LAP (Line Access Procedure) = LAP (vonalelérési eljárás | vonalhozzáférési eljárás) Laplace distribution = Laplace-eloszlás Laplace transform = Laplace-transzformált Laplace-filter = Laplace-szűrő Laplacian operator = Laplace-operator large = nagy | nagyméretű large kilobyte (LKB) = nagy kilobájt (LKB) large population = nagy populáció large prime numbers = nagy prímszámok large programs = nagy programok large scale integrated (LSI) = nagymértékben integrált | LSI large society = nagy társadalom large-scale buffering = nagy léptékű pufferezés

large-scale integration (LSI) = nagymértékű összeintegrálás | nagyfokú integráltság (LSI) largest element = legnagyobb elem largest integer = legnagyobb egész largest known prime numbers = legnagyobb ismert prímszám largest power of <p> dividing <n> = <p> <n>-et osztó legmagasabb kitevős hatványa largest-in-first-out = legnagyobb be, legkisebb ki Las Vegas algorithm = Las Vegas-algoritmus Las Vegas random algorithm = Las Vegas véletlen algoritmus Las Vegas test = Las Vegas-teszt laser disc = lézerlemez laserscanning = lézerszkennelés lasso = lasszó lasso-tap = bekarikázás <kiválasztási technika toll alapú bevitelnél> last element = utolsó elem last-come-first-served (LCFS) = utolsóként be, elsőként ki (LCFS) last-in, first-out (LIFO) = utoljára be, elsőként ki (LIFO) latch = tároló latch reset state = tároló alapállapota latching = úgy-maradó <vezérlő elem> latch-up = kiülés | beragadás late abstraction = kései absztrakció late binding = dinamikus kötés late collision = késői ütközés | időrés utáni ütközés late task = késő taszk latecomer = késve érkező latency = lappangási idő <teljes adatfeldolgozás ideje> | késleltetési idő latent Dirichlet allocation = rejtett Dirichletallokáció latent semantic indexing = rejtett szemantikai indexelés latent variable = rejtett változó latestness = legkésőbbi előfordulás latestness of expression = kifejezés legkésőbbi előfordulása LaTeX = LaTeX Latin matrix = latin mátrix Latin rectangle = latin téglalap Latin square = latin négyzet latitude = szélesség

191

lattice = háló | rács + lattice of points = pontok hálója + lattices of trees = fák hálója lattice basis reduction algorithm = háló-bázis redukciós algoritmus lattice of partitions = partícióháló lattice of points = pontok hálója lattice of views = nézetháló lattice path = út hálóban lattice reduction = háló redukciója lattice theory = hálóelmélet L-attribute grammar = L-attribútum nyelvtan Laurent series = Laurent-sorok lavender = levendula law = törvény law of large numbers = nagy számok törvénye law of quadratic reciprocity = kvadratikus reciprocitás törvénye law of well ordering = jólrendezési törvény laws of thought = gondolkodás törvényei layer = réteg | szint + application layer = alkalmazási réteg + data link layer = adatkapcsolati réteg + LLC sub-layer = LLC alréteg + MAC sub-layer = MAC alréteg + managerial layer = kezelői réteg | menedzser réteg + network layer = hálózati réteg + physical layer = fizikai réteg + presentation layer = megjelenítési réteg + secure socket layer = biztonságos csatlakozási réteg + session layer = viszony réteg + transport layer = szállítási réteg layer mask = rétegmaszk layer order = réteg sorrend layered model = rétegezett modell layered protocol = rétegezett protokoll layered system = rétegzett rendszer | rétegszerkezetű rendszer layout = elrendezés | felosztás layout descriptor = elrendezésleíró layout manager = elrendezésszervező layout of object = objektumszerkezet layout of shelving buffers = várakoztató pufferek megvalósítása layout property = elrendezési jellemző laziness = lustaság

lazy = lusta lazy code motion = lusta kódmozgatás lazy evaluation = lusta kiértékelés lazy method = lusta módszer lazy release consistency = lusta/késleltetett feloldó következetesség | lusta/késleltetett feloldó konzisztencia lazy replication = lusta többszörözés | késleltetett többszörözés lazy swapper = lusta tárcserélő LBS (Location Based Service) = helyfüggő szolgáltatás LBT (listen-before-transmit protocol) = LBT (átvitel-előtt-belehallgat protokoll) LCCB (least cost branch-and-bound) = legkisebb költségű elágazás és korlátozás LCD (Liquid Crystal Display) = LCD (folyadékkristályos kijelző) LCD (liquid-crystal display) = folyadék kristályos kijelző lcm (least common multiple) = lkkt (legkisebb közös többszörös) LCP (Link Control Protocol) = LCP (kapcsolatvezérlő protokoll) lcs (longest common subsequence) = leghosszabb közös részsorozat LCS (longest common subsequence) = LKRS (leghosszabb közös részsorozat) lead time = megrendelés és beérkezés közötti idő leader = vezető leader election = vezetőválasztás leader election algorithm = vezetőválasztó algoritmus leader-facilitated relationship = vezető irányította kapcsolat leadership = vezetés leadership style = vezetői stílus lead-in = bevezetés leading = sorköz | szövegben leading coefficient = vezető együttható | legmagasabb fokú tag együtthatója | főegyüttható leading coefficient of polynomials = polinomok vezető együtthatója leading digit = vezető számjegy leading zeros = bevezető nullák sorozata leaf = levél leaf class = levél osztály

192

leaf domain = levéltartomány leaf node = levélcsúcs leaf of a binary tree = bináris fa levele leaf of a directed graph = irányított gráf levele leaf of a graph = gráf levele leaf subroutine = levél szubrutin leaf-graph = levélgráf leak node = szivárgáscsomópont leakage = szivárgás | adatlopás leakage current = szivárgási áram leaky bucket protocol = lyukas-vödör protokoll leap second = szökőmásodperc leapfrog test = számítógép belső működésének tesztelése leapfrogging = békaügetés leaping to conclusions = elhamarkodottan ítélni learn ability = tanulási képesség learn mode = tanulási mód learnability = megtanulhatóság learned helplessness = taníthatatlan learner-centered design = tanulás-központú tervezés | tanulóközpontú szoftverkialakítás learning = tanulás + current-best-hypothesis learning = pillanatnyilag legjobb hipotézis tanulása + distance learning = {BE} távtanulás learning Bayesian network = Bayes-háló tanulása learning by observation = megfigyeléses tanulás learning capability = tanulási képesség learning curve = tanulási görbe learning decision list = döntési lista tanulása learning decision tree = döntési fa tanulása learning effectiveness = tanulási hatékonyság learning element = tanuló komponens (ágensnél) learning environment = tanulási környezet learning hidden variables of Bayesian network = Bayes-háló rejtett változóinak tanulása learning neural network = neuronháló tanulása learning new predicate = új predikátum tanulása (ILP-nél) learning object metadata = tanulási objektum metaadat learning outcomes = tanulási eredmények learning portal = tanulási portál learning process = tanulási folyamat learning rate = tanulási faktor | bátorsági faktor | tanulási ráta

learning style = tanulási stílus learning temporal difference = időbeli különbség tanulása learning time = tanulási idő learning with hidden Markov model = tanulás rejtett Markov-modellel lease = haszonbérlet | bérlet leased line = bérelt vonal least = legkisebb least commitment = legkisebb elkötelezettség least common multiple (lcm) = legkisebb közös többszörös (lkkt) least element = legkisebb elem least fixedpoint = legkisebb fixpont least frequently used page replacement algorithm (LFU page replacement algorithm) = legritkábban használt lapcsere algoritmus (LFU lapcsere algoritmus) least integer function = legkisebb egész függvény | alsó egészrész függvény least recently used = legrégebben használt least recently used page replacement algorithm (LRU page replacement algorithm) = legrégebben nem használt lapcsere algoritmus (LRU lapcsere algoritmus) + approximation of LRU algorithm = LRU algoritmus közelítése least recently used replacement = legrégebben használt cseréje least remainder algorithm = legkisebb maradék algoritmusa least significant bit (LSB) = legalacsonyabb helyértékű bit (LSB) least significant digit (LSD) = legalacsonyabb helyértékű számjegy | legkevésbé értékes számjegy least squares = legkisebb négyzetek least squares method = legkisebb négyzetek módszere least upper bound = legkisebb felső korlát least-constraining-value heuristics = leggyengébb megkötésű változó heurisztika least-recently-used page replacement (LRU page replacement) = legrégebben használt lap cseréje (LRU lapcserélési algoritmus) least-recently-used replacement = <legrégebbenhasznált> lapcserélési algoritmus

193

least-significant-digit-first radix sort = legkevésbé jellemző számjegy először radix rendezés least-squares approximation = legkisebb négyzetes approximáció leaving variable = bázisból kilépő változó Lebesgue measure = Lebesgue-mérték LED (light-emitting diode) = fénykibocsátó dióda | világító dióda (LED) ledger = lajstrom Lee distance = Lee-távolság Lee metric = Lee-metrika Lee metric code = Lee-metrikán alapuló kód Lee weight = Lee-súly left = bal left angle bracket = balra mutató csúcsos zárójel left child = bal oldali gyerek left divisor = bal oldali osztó left factor = bal oldali tényező | bal oldali faktor left factoring = balfaktorizáció left ideal = bal oldali ideál left inverse = bal oldali inverz left outer join = bal oldali külső összekapcsolás left recursion = balrekurzió left recursive grammar = balrekurzív nyelvtan left recursive symbol = balrekurzív szimbólum left rotation = balra forgatás | rotáció balra left spine = bal szplájn left stackability check = bal oldali vermelhetőség ellenőrzés left subtree = bal oldali részfa left to right parsing = balról-jobbra elemzés left-algebra = bal oldali algebra left-corner parser = balsarok-elemző, legbaloldalibb-elemző left-corner parsing = balsarkos elemzés left-deep join tree = bal-mély összekapcsolási fa left-deep tree = bal-mély fa left-factorized = balfaktorizált left-factorized grammar = balfaktorizált nyelvtan left-factorized symbol = balfaktorizált szimbólum left-linear language = bal-lineáris nyelv left-module = bal oldali modulus leftmost = legbaloldalibb leftmost derivation (left-most derivation) = legbaloldalibb levezetés left-recursion = bal oldali rekurzió

left-recursive rule = balrekurzív szabály left-to-right maximum or minimum= balróljobbra maximum left-to-right minima = balról jobbra minimumok legacy = örökség | korábbi legacy code = örökölt kód <programkód, amit már nem tartanak karban> legacy data = örökölt adat legacy database = örökölt adatbázis legacy system = ősrendszer | korábbi rendszer legacy system architecture = ősrendszer architektúra legacy system change management = ősrendszer változtatáskezelése legacy system components = ősrendszer komponensek legacy system design = ősrendszer tervezése legacy system model = ősrendszer modell legacy system structure = ősrendszer szerkezete legal = jogi legal contract = jogi szerződés legal expert system = jogi szakértői rendszer legal issues = jogi kérdések legal reasoning = jogi következtetés legality of schedules = ütemezések jogszerűsége legend = jelmagyarázat | felirat Legendre symbol = Legendre-szimbólum legibility = olvashatóság | kivehetőség legitimate peripheral participation (LPP) = legitim periférikus részvétel lemma = lemma | segédtétel lemon = citromsárga Lempel-Ziv-Welch method = Lempel─Ziv─Welch-módszer length = hossz length distribution = hossz-eloszlás length of a directed circuit = irányított kör hossza length of a directed path = irányított út hossza length of a vector = vektor hossza length of array = tömbhossz length of block code = blokk-kód hossza length of code = kódhossz length of identifiers = azonosítók hossza lengthened = meghosszabbított | megtoldott | megnyújtott lens = lencse lens effect = lencse hatás

194

lens flare = lencse csillanás lens system = lencserendszer less than = kisebb, mint + less than, definitely = mindig kisebb, mint lesser developed countries (LDCs) = kevésbé fejlett országok letter = betű + Hebrew letters = héber betűk level = szint level coordinate = szintkoordináta level cost = szintköltség level line = szintvonal level of abstraction = absztrakció szintje level order = szintenkénti rendezés + sequential representation of level order = szintenkénti rendezés soros ábrázolása level shifter = szint eltoló level translator = szintkonverter level-2 cache = második szintű gyorsítótár level-by-level = szintenként leveling = szintezés levelwise = szintenként haladó lex = lex <lexikális elemző generátor> lexel (light pixel element) = képpont az árnyéktérképben lexical = lexikai | lexikális lexical ambiguity = lexikális többértelműség lexical analyser = lexikális elemző lexical convention = lexikai szabály lexical error = lexikális hiba lexicographic = lexikografikus lexicographic generation = lexikografikus előállítás lexicographic order from right to left (colex order) = lexikografikus rendezés jobbról balra (kolex rendezés) lexicographic sorting = lexikografikus rendezés lexicographical order = lexikografikus rendezés | lexikografikus sorrend lexicon = lexikon | szókészlet | szókincs lexikographic successor = lexikografikus rákövetkező LFG (lexical functional grammar) = LFG (lexikális funkcionális nyelvtan) LFO (low-frequency oscillator) = LFO (alacsony frekvenciás oszcillátor) LFSR (Linear Feedback Shift Register) = lineáris visszacsatolt siftregiszter

LFSR counter (linear feedback shift register counter) = visszacsatolt léptető regiszteres számláló lg (binary logarithm) = lg (kettes alapú logaritmus | bináris logaritmus) li (logarithmic integral function) = li (logaritmikus integrál függvény) liability = kötelezettség | felelősség library = könyvtár library of subroutines = szubrutinok könyvtára license agreement = szoftver jogos használatáról szóló szerződés licensing service = engedélyező-szolgáltatás lichen = zuzmózöld lidar = légi lézerszkenner Lie group = Lie-csoport life cycle = életciklus life cycle service = életciklus szolgálat | életciklus szolgáltatás lifeline = életvonal | objektum-életciklushoz tartozó vonal lifetime = élettartam lifetime of object = objektum élettartama lifetime of temporary object = ideiglenes objektum élettartama lifetime of variable = változó élettartama LIFO (last in, first out) = LIFO (utolsóként be, elsőként ki) lift = függetlenségi mutató lifting lemma = kiterjesztéslemma <rezolúciónál> ligature = ikerbetű | ligatúra light = fény | gyenge | világos | könnyű light map = fénytérkép light of sight = könnyű láthatóság | könnyű rálátás light path = fényút light pen = fénytoll | fényceruza light source = fényforrás + abstract light source = absztrakt fényforrás + ambient light source = ambiens fényforrás + area light source = kiterjedt fényforrás + directional light source = irány-fényforrás + infinite light source = végtelen távoli fényforrás | irányfény + primary light source = elsődleges fényforrás

195

light source sampling = fényforrás mintavételezés light tracing = fénykövetés light-emitting diode (LED) = fénykibocsátó dióda | világító dióda lighten = világosít | világosítás lighting effects = megvilágítási hatások lightness = fényerő | fényesség | világosság lightning = villám lightweight process (LWPS) = könnyűsúlyú folyamat (LWPS) likelihood weighting = valószínűségi súlyozás Likert scale = Likert-skála limb = pszeudoél (képfeldolgozásnál) lime = citrus limit = határ | limesz | korlát limit register = határregiszter limit theorem = határtétel limitation = korlátozás limited = korlátolt | korlátos | korlátozott limited contention protocol = korlátozott versenyes protokoll limited liability corporation (Ltd) = korlátolt felelősségű társaság (KFT) limited private type = korlátozott privát típus limited rationality = korlátozott racionalitás limited type = korlátozott típus limited-perspective bias (LPB) = szubjektív/korlátozott perspektíva miatti elfogult ítélet Lindström traversal = Lindström-bejárás line = vonal | áramkör | sor + Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) = aszimmetrikus digitális előfizetői szakasz + dedicated line = {BE} foglalt vonal | dedikált adatátviteli vonal + digital subscriber line (DS) = digitális előfizetői vonal + full-duplex line = duplex vonal + half-duplex line = félduplex vonal + leased line = bérelt vonal + recovery line = felépülési vonal + request line = kéréssor + Serial Line Internet Protocol (SLIP) = soros vonali Internet protokoll + simplex line = szimplex vonal + status line = állapotsor

+ terminated line = lezárt vezeték | lezárt vonal + transmission line = átviteli vonal + voice-grade line = beszédátviteli vonal | hangminőségű vonal + voice-grade line = beszédátviteli vonal Line Access Procedure (LAP) = vonalelérési eljárás | vonalhozzáférési eljárás line code = vonali kód line density = vonalsűrűség line draw = vonal rajzolás line drawing = vonalas ábra line drawing display = vonalrajzoló megjelenítő line graph = élgráf line graph of a graph = gráf élgráfja line graphics = vonalas grafika line label = sorcímke line labeling = vonalcímkézés, sor címkézése line printer = sornyomtató line search = egyváltozós optimumkeresés + Fibonacci line search = Fibonacciszámokon alapuló egyváltozós optimumkeresés + golden section line search = aranymetszésen alapuló egyváltozós optimumkeresés line segment = egyenes szakasz line size = sor méret line string = vonallánc line style = vonaltípus line switching = vonalkapcsolás line switching network (LSN) = vonalkapcsolt hálózat line topology = vonal topológia lineal chart = Utódfa linear = lineáris linear algorithm for median = lineáris algoritmus a medián meghatározására linear algorithms for sorting = lineáris rendező algoritmus linear block code = lineáris blokk-kód linear class = lineáris osztály linear combination = lineáris kombináció linear complexity = lineáris bonyolultság linear congruential sequence = lineáris kongruencia sorozat linear constraint = lineáris korlátozás

196

linear convolutional code = lineáris konvolúciós kód linear dependence = lineáris függés | lineáris függőség linear difference operator = lineáris differenciaoperátor linear embedding = lineáris beágyazás linear equality = lineáris egyenlőség linear equation = lineáris egyenlet + integer solution of linear equations = lineáris egyenletek egész megoldásai linear error-correcting code = lineáris hibajavító kód linear extensions = lineáris kiterjesztések linear factor = lineáris faktor | lineáris tényező linear filter= lineáris szűrő linear fractional group = lineáris törtcsoport linear fractional transformation = lineáris törttranszformáció linear function = lineáris függvény linear group = lineáris csoport linear hash table = lineáris tördelőtáblázat linear hashing = lineáris tördelés | lineáris hasítás linear independence = lineáris függetlenség linear input resolution = lineáris input rezolúció linear matroid = lineáris matroid linear network = lineáris hálózat linear operator = lineáris operátor linear order = lineáris rendezettség linear ordering = lineáris rendezés linear ordering problem = lineáris rendezési probléma linear planning = lineáris tervkészítés linear polynomial = lineáris polinom linear probe = lineáris próba linear probing = lineáris próbavétel | lineáris kipróbálás linear program = lineáris program linear programming = lineáris programozás + integer linear programming = egészértékű lineáris programozás linear recurrence = lineáris rekurzív sorozat linear recurrence relation = lineáris rekurzió linear recurrence relation with constant coefficients = állandó együtthatós lineáris rekurzió linear recurring sequence = lineáris rekurzív sorozat

linear recursion = lineáris rekurzió linear regression = lineáris regresszió linear resolution = lineáris rezolúció linear running time = lineáris lépésszám linear search = lineáris keresés linear separator = lineáris szeparátor linear sequential network = lineáris sorrendi hálózat | lineáris szekvenciális hálózat linear shift register = lineáris siftregiszter linear sieve = lineáris szita linear space = lineáris tér linear speedup = lineáris gyorsítás linear system = lineáris rendszer linear texture filter = lineáris textúraszűrő linear time = lineáris idő linear time-variant network = lineáris idővariáns hálózat linear transformation = lineáris transzformáció linearity = linearitás linearity of expectation = várható érték linearitása linearity of summation = összegzés linearitása linearizable object = linearizálható objektum linearization = linearizálás | sorbarendezés <tervkészítésnél> linearize = linearizál linearized = linearizált linearized polynomial = linearizált polinom linearly dependent = lineárisan összefüggő linearly independent = lineárisan független linearly independent roots = lineárisan független gyökök linearly separable = lineárisan szeparálható linear-programming relaxation = lineáris programozási közelítés line-oriented interface = sor-orientált interfész lines of code (LOC) = kódsorok linetype = vonaltípus linewidth = vonalvastagság linguistic problem = nyelvészeti probléma linguistics = lingvisztika | nyelvészet | nyelvtudomány link = hivatkozás | kapcsolat | élőkapocs | link Link Control Protocol (LCP) = kapcsolatvezérlő protokoll link description = link leírás link encryption = kapcsolattitkosítás

197

link expectation value = lánc várható értéke | láncolt várható érték link failure = vonalhiba link level control = kapcsolat szintű vezérlés link rot = érvénytelenné vált hivatkozás link title = linkcím linkage editor = szerkesztő program linkage of subroutines = szubrutinok összekapcsolása linked = láncolt | kapcsolt linked allocation = láncolt helyfoglalás | láncolt hozzárendelés | láncolt kijelölés linked binary tree = láncolt bináris fa linked file = kapcsolt állomány linked file allocation = láncolt fájl-elhelyezés <fájl adatblokkjainak láncolt elhelyezése> linked index blocks = láncolt indexblokkok linked list = láncolt lista linked-list implementation = láncolt listás megvalósítás linker = szerkesztő linking = kapcsolás | összekapcsolás link-state routing = kapcsolatállapot alapú útválasztás link-state routing algorithm = kapcsolatállapot alapú útválasztó algoritmus link-time error = szerkesztési idejű hiba Linux for symmetric multiprocessing = Linux szimmetrikus többprocesszoros feldolgozásra Linux system = Linux rendszer + interprocess communication in Linux = folyamatkommunikáció Linuxban + kernel of Linux = Linux-kernel + memory management in Linux = Linux memóriakezelése + message-passing in Linux = Linux üzenetkezelése + networking in Linux = hálózatkezelés Linuxban + page faults in Linux = laphibák Linuxban + paging in Linux = lapkezelés Linuxban + personal computer Linux = PC-Linux | személyi számítógépre telepíthető Linux + UNIX compatibility of LINUX= LINUX UNIX-kompatibilitása | LINUX UNIXmegfeleltethetősége lipstick = világos mályva

liquid crystal = folyadékkristály liquid event = folytonos esemény liquid-crystal display (LCD) = folyadék kristályos kijelző (LCD) LIS (Library Information System) = LIS (könyvtári információs rendszer) Liskov substitution = Liskov helyettesítési elv LISP (List Processing Language) = LISP (listafeldolgozó programozási nyelv) list = lista + access control list = hozzáférést szabályozó lista + Certificate Revocation List (CRL) = visszavont bizonyítványok listája + execution control list = végrehajtást ellenőrző lista + mailing list = levelezési lista + reference list = hivatkozási lista + compact list = kompakt lista + doubly linked list = {BE} duplán láncolt lista + linked list = {BE} láncolt lista list comprehension = listanézet list decoding = listás dekódolás list of edges = éllista + reversed list of edges = fordított éllista list of operators = operátorlista list operation = listaművelet list processing = listafeldolgozás list processing language = listafeldolgozó nyelv list scheduler = listás ütemező listen-before-transmit (LBT) protocol = átvitelelőtt-belehallgat protokoll listener event = figyelőesemény listener interface = figyelő interfész listener object = figyelőobjektum listen-while-transmit (LWT) protocol = adásközben-figyel protokoll literacy = műveltség | írni-olvasni tudás literal (in logic) = literál (logikában) literal = literál | szövegkonstans literal of user-defined type = felhasználói literál little arrow = beviteli érték növelő vagy csökkentő kis nyíl little-endian = kicsi a végén <alacsonyabb helyértéket a kisebb címen elhelyező számábrázolás> little-endian computer = alsóvég számítógép

198

little-oh notation = kis-o jelölés little-omega notation = kis-omega jelölés Little's formula = Little-képlet live = élő live dragging = valóskép jelzéses mozgatás live value = élő érték live variable = élő változó live variable analysis = élő változó analízise liveness = elevenség liveness property = elevenségi tulajdonság LL(1) grammar = LL(1) nyelvtan LL(1) parser = LL(1) elemző LLC (Logical Link Control) = LLC (logikai kapcsolatvezérlés) LLC sub-layer = LLC alréteg LLL algorithm = LLL algoritmus ln (natural logarithm) = ln (természetes alapú logaritmus) load = terhelés | töltés load balancing = terhelés-kiegyenlítés load capacitance = terhelő kapacitás load delay slots = behívási rés load factor = betöltési tényező load instruction = betöltési utasítás load point = betöltési pont load sharing = terhelés megosztás load shedding = terhelés eltávolítása load test = terhelésteszt load testing = terhelés-próba load time = betöltési idő loader = betöltő loader program = betöltőprogram loading operators = betöltési műveletek loading time = betöltési idő load-store architecture = tölt-tárol jellegű architektúra load-store bypassing = behívás-tárolás elkerülés load-store reordering = behívás-tárolás átrendezés load-use delay = behívási-használati késleltetés load-use dependency = behívási függőség load-use latency = behívási várakoztatás LOB (Large OBject) = LOB (nagy objektum) LoB (List of Balance) = munkaidő-tervezési módszer local = helyi local alias = helyi fedőnév

Local Area Network (LAN) = helyi hálózat | lokális hálózat local arithmetic = helyi aritmetika local beam search = lokális nyalábolt keresés local central office = helyi kapcsoló központ | helyi központ local city = lokális város <fizikai város klónja> local control = helyi vezérlés | helyi irányítás | lokális vezérlés local coordinate = lokális koordináta local descriptor table (LDT) = helyi leíró-tábla local exchange carrier = helyi távbeszélő szolgáltató local illumination = lokális megvilágítás | lokális illumináció local illumination model = lokális megvilágítási modell local indirect flow = {SQ} helyi indirekt folyam local interaction = helyi kölcsönhatás local lock = lokális zár local loop = helyi hurok | előfizetői szakasz local name = lokális név local object = helyi objektum local optimization = lokális optimalizálás local page replacement algorithm = lokális lapcsere algoritmus local problems = helyi problémák local procedure-call (LPC) = helyi eljáráshívás local process labeling = {folyamatok helyi címkézése local registers = helyi regiszterek local representative = helyi képviselő local ring = lokális gyűrű local scope = lokális hatókör local search = lokális keresés local space = lokális tér local stack frame = lokális veremkeret local static = lokális statikus local store = lokális tároló local symbol table = lokális szimbólumtábla local symbols = helyi szimbólumok local transparency = lokális helyfüggetlenség local variable = helyi változó | lokális változó local wait-for graph = lokális várakozási gráf | lokális wait-for gráf local write protocol = helyi írás-protokoll local-area network (LAN) = helyi hálózat | belső hálózat

199

locale = nemzeti és kulturális beállítások locality = lokalitás | hely | helyszín locality of reference = hivatkozások helye | hivatkozások lokalitása locality restriction = lokalitási korlátozás | lokalitási megszorítás locality-sensitive hashing = hely-érzékeny hasítás localization = lokalizálás localize = lokalizál | szoftverterméket adott nyelvre fordít locally anticipatable value = lokálisan megjósolható érték locally consistent = lokálisan konzisztens locally finite = lokálisan véges locally free = lokálisan szabad locally nonrandom behavior= lokálisan nemvéletlenszerű viselkedés locally structured system = lokálisan strukturált rendszer locating mobile entities = mozgó entitások helymeghatározása location = elhelyezkedés | elhelyezés | fekvés | hely | helyszín location identification = helyszínfelismerés location independence = helyfüggetlenség location independent = helyfüggetlen location record = elhelyezkedési bejegyzés | elhelyezkedési rekord location server = elhelyezkedési szolgáltató | elhelyezkedési szerver location service = helymeghatározó szolgáltatás location transparency = elhelyezési átláthatóság location-based services = helyfüggő szolgáltatások location-independent file identifiers = helyfüggetlen fájl-azonosító locator = helymeghatározó | lokátor lock = zár lock bit = lezáró bit | lock-bit lock mode = zármód | zárolási mód lock site = zárállomás lock table = zártábla locked-in syndrome = mozgásképtelen szindróma locking = lezárás | zárolás locking scheduler = zárolási ütemező lock-key mechanism = zár-kulcs mechanizmus

lockout = kizárás lockout-freedom = kizárásmentesség lockout-freedom condition = kizárásmentességi feltétel lock-up = befulladás locus of attention = figyelem központja locutionary act = lokúciós aktus LOD (Level of Detail) = LOD (részletezettségi szint) loft = görbén végigvezet lofted surface = végigvezetett felület log = napló | naplózás | eseménynapló | log + redo log = helyrehozó napló + undo logging = semmisségi naplózás + undo-redo logging = semmisségihelyrehozó naplózás log file = naplófájl log in = bejelentkezés log manager = naplókezelő log off = kijelentkezés | kijelentkezik log record = naplóbejegyzés log utilities = naplózó segédprogram logarithm = logaritmus + binary logarithm = kettes alapú logaritmus | bináris logaritmus + discrete logarithm = diszkrét logaritmus logarithm function (log) = logaritmusfüggvény (log) logarithm of a matrix = mátrix logaritmusa logarithm of a power series = hatványsor logaritmusa logarithm of uniform deviates = egyenletes eltérések logaritmusa logarithm problem = logaritmus-probléma logarithmic = logaritmikus logarithmic cost = logaritmikus költség logarithmic differential = logaritmikus differenciál logarithmic integral = logaritmikus integrál logarithmic integral function (li) = logaritmikus integrál függvény (li) logarithmic law of leading digits = vezető számjegyek logaritmikus szabálya logarithmic memory = logaritmikus memória logarithmic operation = logaritmikus művelet logarithmic search = logaritmikus keresés logarithmic sums = logaritmikus összegek logarithmic time = logaritmikus idő

200

logarithmic tree (in wavelet decomposition) = logaritmikus fa (wavelet-felbontásban) log-based filesystem = napló alapú fájlrendszer log-file service = naplófájl szolgáltatás logging = naplózás logic = logika + constraint logic programming = korlátlogikai programozás + default logic = default logika, alapértelmezéses logika + dynamic logic = dinamikus logika + equality logic = egyenlőségjeles logika + first-order logic = elsőrendű logika + fuzzy logic = fuzzy logika + higher-order logic = magasabbrendű logika + inductive logic = induktív logika + modal logic = modális logika + nonmonotonic logic = nemmonoton logika + predicate logic = predikátum kalkulus + propositional logic = ítéletlogika, ítéletkalkulus + temporal logic = temporális logika, időlogika + tabled logic programming = táblázatos logikai programozás logic 0 = logikai 0 logic 1 = logikai 1 logic and bitmanipulation instruction = logikai és bitmódosító utasítás logic bomb = meghatározott logikai eseményre reagáló rejtett szoftver-reakció | károkozás logic circuit = logikai áramkör logic design = logikai tervezés logic designer = logikai tervező logic diagram = logikai diagram | logikai rajz logic equation = logikai egyenlet logic expression = logikai kifejezés logic family = logikai áramkör család logic gate = logikai kapu logic gate symbols = logikai kapuk rajzjelei logic inverter = logikai inverter logic level = logikai szint logic programming (LP) = logikai programozás logic sampling = logikai mintavételezés logic simulation = logikai szimuláció logic simulator = logikai szimulátor logic synthesis = logikai szintézis

Logic Theorist = Logic Theorist <logikai következtető rendszer> logic variable = logikai változó <logikai programozási nyelvekben> logical (Boolean) operations = logikai (Boole) műveletek logical <and> operator = logikai <és> operátor logical <exclusive or> operator = logikai <kizáró vagy> operátor logical <not> operator = logikai <nem> operátor logical <or> operator = logikai <vagy> operátor logical = logikai logical addition = logikai összeadás logical address space = logikai címtartomány logical agent = logikai ágens logical block = logikai blokk logical circuit = logikai áramkör logical circuitry = logikai áramkör logical clock = logikai óra logical cluster number (LCN) = logikai szektorszám logical compression = logikai tömörítés logical connective = logikai műveleti jel logical constant = logikai konstans logical data model = logikai adatmodell logical design = logikai tervezés logical device = logikai eszköz logical equivalence = logikai ekvivalencia logical file system = logikai fájlrendszer logical formatting = logikai formázás logical implication = logikai következmény logical inference = logikai következtetés logical input device = logikai beviteli eszköz logical instruction = logikai utasítás logical interpretation = logikai interpretáció logical language = logikai nyelv logical learning = logikai tanulás Logical Link Control (LLC) = logikai kapcsolatvezérlés logical memory = logikai memória logical model = logikai modell logical multiplication = logikai szorzás | ÉS kapcsolat logical omniscience = logikai mindentudás logical operation = logikai művelet logical operator = logikai operátor logical positivism = logikai pozitivizmus logical punctuation = logikai központozás

201

logical query plan = logikai lekérdezésterv logical reasoning = logikai következtetés logical record = logikai rekord logical record format = logikai rekordformátum logical record type = logikai rekordtípus logical schema = logikai séma logical structure of program = program logikai szerkezete logical table = logikai tábla | logikai táblázat logical thinking = logikus gondolkodás logical time = logikai idő + weak logical time = gyenge logikai idő logical time assignment = logikai idejű hozzárendelés logical truth = logikai igazság logical type = logikai típus logical value = logikai érték logic-design template = logikai tervezési minta logicism = logicizmus login = bejelentkezés | belépés login form = belépési űrlap login process = bejelentkezést kezelő folyamat | bejelentkezési folyamat logistic function = logisztikai függvény logistic regression = logisztikus regresszió logistics = logisztika, anyagok biztosítása logistics process = logikai folyamat log-linear model = loglineáris modell LOGO = LOGO <programozási nyelv> logout = kilépés log-sheet = eseménynapló oldala log-structured file system = naplószerkezetű állományrendszer long = hosszú long BCH code = hosszú BCH-kód long code = hosszú kód long distance transmission = nagy távolságú átvitel long division = hosszú osztás long name = hosszú név long run = hosszú futam long shot = totálkép long word = hosszú szó long-distance dependency = hosszútávú függőség long-duration transaction = hosszú tranzakció longest = leghosszabb

longest common subsequence = leghosszabb közös részsorozat longest path = leghosszabb út longest-path problem = leghosszabb út problémája longitude = hosszúság longitudinal section = hossz-szelvény longitudinal study = longitudinális vizsgálat long-lived transaction = hosszú tranzakció long-term = hosszútávú long-term memory = hosszútávú memória long-term scheduler = hosszú-távú ütemező look and feel = nézd és érezd look scheduling = kereső-pásztázó ütemezés <mágneslemez ütemezés> look-ahead = előreolvasás look-ahead branch detection = előretekintő elágazásészlelés lookahead carry = előre számított átvitel look-ahead operator = előreolvasó művelet look-ahead symbol = előreolvasási szimbólum lookup (in B-tree) = keresés (B-fában) lookup service = visszakereső szolgáltatás look-up table = utánanéző tábla | kereső tábla loony loop = bolond hurkok | bolond ciklusok loop = ciklus + partial loop unrolling = részleges cikluskifejtés loop carried dependencies = ismétlési függőségek loop control = ciklusvezérlés loop control structure = ciklusvezérlő szerkezet loop distribution = ciklus felosztása loop equation = hurokegyenlet loop error = ciklushiba loop feedback signal = hurok-visszacsatoló jel loop fusion = ciklusegyesítés loop invariant = ciklusinvariáns loop level scheduling = ciklusszintű ütemezés loop optimization = ciklusok optimalizálása loop optimization = ciklusoptimalizálás loop peeling = ciklushámozás loop permutation = ciklusfelcserélés loop reversal = ciklus megfordítása loop simplification = ciklus egyszerűsítése loop skewing = cikluselferdítés loop statement = ciklusutasítás loop tiling = ciklusmozaikozás

202

loop unrolling = ciklus kifejtés | ciklus kibontás loop variable = ciklusváltozó loop-back address = visszahurkolási cím loop-closing conditional branch = cikluszáró feltételes elágazás loop-current = hurokáram loop-independent dependence = ciklusfüggetlen függőség looping constructs in pseudocode = ciklusutasítások pszeudokódokban loopless algorithm = ciklusmentes algoritmus loopless generation = ciklusmentes előállítás loose = laza loose coupling = laza összekapcsolás loose source routing = laza forrásirányított útválasztás loosely coupled subsystem = lazán csatolt alrendszer loosely coupled system = lazán csatolt rendszer loser = vesztes loss = veszteség | vesztés | csillapítás + message loss = üzenetvesztés loss interval = veszteségi időtartam loss mode (in switching techniques) = veszteséges mód (kapcsolási technikákban) loss of productivity = termelékenység csökkenése loss sensitivity = veszteségi érzékenység lossiness = minőségveszteség lossless = veszteség nélküli | veszteségmentes lossless code = veszteségmentes kód lossless compression = veszteségmentes tömörítés lossless image compression = veszteségmentes képtömörítés lossless join = veszteségmentes összekapcsolás lossless join decomposition = veszteségmentes összekapcsolású felbontás loss-of-activation error = célvesztés-hiba lossy = veszteség | veszteséges | vesztéses lossy channel = veszteséges csatorna lossy compression = veszteséges tömörítés lossy image compression = veszteséges képtömörítés lossy reordering channel = veszteséges újrarendező csatorna lottery = lottó | sorsjáték | tombola | szerencsejáték

lotto = tombola Lotus Notes = Lotus Notes <csoport munkát támogató program rendszer> loudness = hangosság | hangosságérzet low contrast = gyenge kontraszt low discrepancy sequence = alacsony diszkrepanciájú sorozat low level container = alacsony szintű tároló low vision = gyengén látás low-bandwidth = alacsony sávszélesség lower = alsó lower bound = alsó korlát lower case = kisbetűs lower index of binomial coefficient = binomiális együttható alsó tagja | alsó indexe lower limit frequency = alsó határfrekvencia lower median = alsó középső | alsó medián lowercase = kisbetűs lower-triangular matrix = alsó háromszögmátrix low-fidelity prototype = gyenge minőségű prototípus low-frequency oscillator = alacsonyfrekvenciás oszcillátor low-level fairness = alacsony szintű pártatlanság low-level language = alacsonyszintű nyelv low-level message = alacsony szintű üzenet low-level model = alacsonyszintű modell low-level optimization = alacsonyszintű optimalizálás low-order bit = alacsony helyértékű bit low-order digit = alacsony helyértékű számjegy low-pass (LP) = aluláteresztő low-pass filter = aluláteresztő szűrő | felülvágó szűrő low-poly = kis poligonszámú low-rate = alacsony sebességű | alacsony arányú low-rate code = kis sebességű kód low-res = kis felbontású LOW-state = alacsony állapot LOW-state DC noise margin = alacsony szint DC zajtartaléka LOW-state fanout = alacsony állapot kimeneti terhelhetősége low-to-high propagation time = alacsony szintről magas szintre váltás késleltetési ideje Low-Voltage CMOS (LVC) = alacsony feszültségű CMOS low-weight codeword = kis súlyú kódszó

203

LP (Logic Programming) = LP (logikai programozás) LR(1) grammar = LR(1) nyelvtan LR(1) parser = LR(1) elemző LR-item = LR-elem LSB (least significant bit) = legalacsonyabb helyértékű bit | legkisebb helyértékű bit (LSB) LSD (least significant digit) = legalacsonyabb helyértékű számjegy | legkisebb helyértékű számjegy (LSD) LSI (large scale integration) = LSI (nagymértékű integráció) LSN (line switching network) = LSN (vonalkapcsolt hálózat) L-structure = L-struktúra LSV (light source vector) = LSV (fényforrás vektor) LU decomposition = LU felbontás Lucas number = Lucas-szám Lucas' theorem = Lucas-tétel Lucifer system = Lucifer-rendszer lucky nodes = szerencsés csúcsok luddite = technikaellenes személy luddites = géprombolók | ludditák lum = fényerősség lumen = lumen <mértékegység> luminance = fénysűrűség | fényesség luminance ratio = fényességi arányszám luminance resolution = fényességi felbontás luminescence = lumineszkálás luminosity = fényerő | fényerősség | fényesség LUP decomposition = LUP felbontás lurk = hírcsoport | levelezőlista csak figyelő tagja lurker = leselkedő levelezési lista | csoport néma megfigyelője lurking = leskelődő | passzív résztvevő LUT (look-up table) = kereső tábla | utánanéző tábla lvalue (left-value) = bal oldali érték L-value (left-value) = bal oldali érték LVC (Low-Voltage CMOS) = kisfeszültségű CMOS LWT (listen-while-transmit) protocol = LWT (adás-közben-figyel protokoll) lying = hazugság Lyndon words = Lyndon-szavak

M (Mega) = M (mega) MA* search = MA* keresés, memóriakorlátozott A keresés MAC (Medium Access Control) = MAC (közegelérés vezérlés | közeghozzáférés vezérlés) MAC protocol = MAC-protokoll MAC sub-layer = MAC alréteg MACA (Multiple Access with Collision Avoidance) = MACA (többszörös hozzáférés ütközés elkerüléssel) Macaulay function = Macaulay-függvény Mach band = Mach-sáv machine = gép | számítógép machine bureaucracy = gépies bürokrácia machine cycle = gépi ciklus machine evolution = gépi evolúció machine independent language = gépfüggetlen nyelv machine independent optimization = gépfüggetlen optimalizálás machine language = gépi nyelv machine language instruction = gépi kód utasítása machine language versus higher-level languages = gépi nyelv és magas szintű nyelvek összehasonlítása machine learning = gépi tanulás machine level = gépi szintű machine translation = gépi fordítás machine-dependent code = gépfüggő kód machine-independent = gépfüggetlen machine-independent code = gépfüggetlen kód macro = makró macro assembler = makróassembler macro call = makróhívás macro dataflow architecture = makro-adatfolyam architektúra macro library = makrókönyvtár macro node = makrocsomópont macro operator = makró operátor macrodata = makroadat macroergonomics = makroergonómia macro-information ecology = makroinformációs ökológia MacWilliams identity = MacWilliams azonosság magenta = bíborvörös | bíbor magic = bűvös | mágikus

204

magic set = mágikus halmaz magic square = bűvös négyzet magic trick = bűvös trükk | mágikus trükk magnetic bubbles = mágneses buborék magnetic tape = mágnesszalag magnification = nagyítás magnitude = magnitúdó | fényrend | nagyság | terjedelem magnitude comparator = amplitúdó összehasonlító Mahalanobis distance = Mahalanobis-távolság <tanulásnál> Mahler measure = Mahler-mérték mail exchanger (MX) = levelező kiszolgáló mail server = levelező-kiszolgáló mailbomb = levélbomba mailbox = levelesláda | elektronikus levelek tároló helye mailbox coordination = postaládaegyüttműködés mailing list = levelezőlista + moderated mailing list = moderált levelező lista + inmoderated mailing list = moderálatlan levelező lista main = fő main diagonal = fődiagonális | főátló main location = fő rekesz main memory = központi memória main memory database management systems = központi-memóriabeli adatbáziskezelő rendszerek main program = főprogram mainframe = nagyszámítógép mainframe computer = nagyteljesítményű számítógép | nagygép maintain = fenntart | karbantart maintainability = karbantarthatóság | kezelhetőség maintaining arc consistency = élkonzisztencia fenntartása maintenance = karbantartás + preventive maintenance = megelőző karbantartás maintenance cost = kezelési költség | üzemeltetési költség maintenance cost factors = karbantartás költségfaktorai

maintenance effort distribution = karbantartási munkák eloszlása maintenance process = karbantartási folyamat maize = kukoricasárga major axis = főtengely majority decision = többségi döntés | majoritásos döntés majority function = többségi függvény majority logic decoding = többségi logikás dekódolás majority voting = többségi szavazás majority-rule decoding algorithm = majoritáson alapuló dekódoló algoritmus | többségi alapú döntési algoritmus majorization = majorizáció malfunction = hibás működés MAN (Metropolitan Area Network) = nagyvárosi számítógép-hálózat MAN (Metropolitan Area Network) = MAN (nagyvárosi hálózat) MAN (metropolitan area network) = MAN (nagyvárosi hálózat) man page = használati útmutató oldal man power = emberi erőforrás manage uncertainties = bizonytalanságok kezelése management = irányítás | kezelés management = kezelés | felügyelet | menedzsment + authorization management = feljogosítás kezelése + connection management = összeköttetés kezelése + error management = hibakezelés + group management = csoport-kezelés + key management = kulcs-kezelés + name space management = névtér kezelés + network management = hálózat-felügyelet | hálózat-menedzsment + power management = teljesítménygazdálkodás + secure group management = biztonságos csoportkezelés + security management = biztonságkezelés | biztonságmenedzsment + token management = vezérjel-kezelés management activities = kezelési tevékenységek

205

management consideration = vezetőségi megfontolás management control = vezetőségi ellenőrzés management decision process = vezetői döntésfolyamat management information system (MIS) = vezetői információs rendszer management information systems (MIS) = vezetői információs rendszer management of physical memory = fizikai tár kezelése management of trouble = problémamenedzsment management of trust = bizalmi vezetés management practice = vezetői gyakorlat management station = felügyeleti állomás management thinking = vezetői gondolkodás manager = menedzser | kezelő | felügyelő | szervező + data manager = adatkezelő + metadata manager = meta-adat kezelő + queue manager = várakozási-sor kezelő | sorkezelő + resource manager = erőforrás-kezelő + service control manager = kiszolgálást vezérlő egység + security manager = biztonsági menedzser | biztonsági őr + window manager = ablakkezelő manager map = menedzsertábla managerial layer = kezelői réteg | menedzser réteg managerial role = vezetői szerep Manchester code = Manchester kód Manchester encoding = Manchester-kódolás Manchester University Computer = Manchesteri Egyetem számítógépe mandatory space = kötelező szóköz Mandelbrot set = Mandelbrot-halmaz Mangoldt function = Mangoldt-függvény Manhattan distance = Manhattan-távolság | háztömb-távolság manipulation = művelet | beavatkozás | manipuláció manipulation detection code = beavatkozás-jelző kód manipulation of power series = műveletek hatványsorokkal

manipulator = módosító | manipulátor manipulator argument = módosító paramétere manipulator scope = módosító hatóköre man-machine interaction = ember-gép interakció | ember-gép kölcsönhatás man-month = ember-hónap <szervezés> mantissa = mantissza manual = kézikönyv| kézi + reference manual = hivatkozási kézikönyv + user manual = felhasználói kézikönyv manual digitizing = kézi digitalizálás manual entry = kézi információbevitel manual overload resolution = kézi túlterhelésfeloldás manually = manuálisan manufacturing = gyártás manufacturing environment = termelőkörnyezet manufacturing information system = termelésszervezési információs rendszer manufacturing resource planning = termelési erőforrás-tervezés | termelésirányítás manufacturing resources planning systems (MRP) = termelésirányítási rendszer manycast = soknak-adás many-many relationship = sok-sok kapcsolat many-one relationship = sok-egy kapcsolat many-to-many relationship = több-több kapcsolat many-valued logic = többértékű logika map = leképez | térkép | pálya <játékhoz> | tervrajz | térkép + bitmap = bittérkép + bump map = bucka térkép + cube map = kocka térkép + dark map = sötétség térkép + detail map = részlet térkép + emission map = emissziós térkép + environment map = környezettérkép + gloss map = fényesség térkép + heightmap = magasságtérkép + light map = fénytérkép + mipmap = mipmap + normal map = normáltérkép | normálvektor térkép + photon map = foton térkép + shadow map = árnyéktérkép + texture map = textúra térkép

206

map editor = térképszerkesztő | pályaszerkesztő (játékhoz) map matching = + térképillesztés map sheet = + térképszelvény map simplification = grafikus egyszerűsítés | grafikus minimalizálás map size = térképméret | pályaméret (játékhoz) map table = leképezési tábla mapped file (UNIX) = memóriába képezett fájl (UNIX) mapping = leképezés | hozzárendelés | térképezés + refinement mapping = finomító leképezés mapping = leképezés + point to point mapping = pont-pont leképezés + point to set mapping = pont-halmaz leképezés, halmazértékű leképezés mapping exception = kivétel leképezése mapping function = leképező függvény mapping table = leképezőtábla | leképzőtábla MARC (Minimum Acceptable Recovery Configuration) = minimális szintű helyreállítási konfiguráció marching cubes algorithm = masírozó kockák algoritmus margin = margó | perem | határ + bottom margin = alsó margó + upper margin = felső margó marginal independence = marginális függetlenség marginal probability = peremeloszlás marginalization = marginálizálás mark = jel + question mark = kérdőjel mark-and-sweep algorithm = jelöl-és-takarít algoritmus marker = jelölő | marker market = piac market advantage = piaci előny market analysis = piacelemzés market basket analysis = vásárlói kosár elemzése market globalization = piacglobalizáció market leader = piacvezető market prize = piaci ár + free market prize = szabadpiaci ár market-basket data = bevásárlókosár-adat | vásárlói kosár adat

market-basket problem = piaci-kosár probléma marketing = marketing marketing mix = marketing eszközök komplex használata | marketing alap-tevékenységei <termék, árképzés, helyszín, promóció> marketing mix 2 = marketing alap-tevékenységei <termék, árképzés, promóció, helyszín> market-oriented = piacorientált marketplace = piac marketplace architecture = piaci architektúra Markov assumption = Markov-feltétel Markov blanket = Markov-takaró Markov chain = Markov-lánc Markov decision process = Markov döntési folyamat Markov model = Markov-modell Markov process = Markov-folyamat Markov property = Markov-tulajdonság Markov random field = Markov véletlen mező Markov's inequality = Markov-egyenlőtlenség markup = jelölő markup language = jelölő nyelv marquee = kijelölő marriage theorem = házasság tétel MAS (Multi Agent System) = MAS (többágenses rendszer) masking = maszkolás mask-programmable ROM = maszk programozható ROM mass communication = tömegkommunikáció mass customization = személyes igényeket is kielégítő tömegtermelés mass point = súlypont massive multi-player online (MMO) game = sok résztvevős online játék massive parallelism = erős párhuzamosság | nagy mértékű párhuzamosság Massively Parallel Processor (MPP) = nagymértékben/erősen párhuzamos processzor (MPP) Massively Parallel Processors (MPP) = szuperszámítógép master = elsődleges | mester | gazda master = mesteroldal master group = mestercsoport master instruction pipeline = mester-futószalag <utasítás feldolgozás>

207

master method for solving a recurrence = mester módszer rekurzív egyenletek megoldására master pipeline approach = mesterfutószalag alapú megközelítés master production schedule (MPR) = alapvető termelési terv (MRP) master theorem = általános tétel <rekurziók megoldására>| mester tétel <rekurziók megoldására> master-slave = mester-szolga master-slave flip-flop = mester-szolga flip-flop master-slave J-K flip-flop = mester-szolga J-K flip-flop master-slave relationship = mester-szolga viszony master-slave S-R flip-flop = mester-szolga S-R flip-flop MAT (machine aided translation) = MAT (géppel támogatott fordítás) match = egyeztetés matching = összeillesztés| összehasonlítás| párosítás matching problem = párosítási feladat matching table = kapcsolótábla material = anyag material advantage = anyagi előny | pontérték material requirements planning systems (MRP) = anyagszükséglet-tervező rendszer material resources planning = anyagszükséglettervezés material value = anyagi érték materialism = materializmus materialization = megvalósítás | materializáció materialization strategy = materializáló stratégia materialized view = megvalósított nézet | materializált nézet materials management = anyaggazdálkodás mathematical = matematikai mathematical induction = matematikai indukció mathematical induction schema = matematikai indukciós séma mathematical model = matematikai modell mathematical modeling = matematikai modellezés mathematical theorem proving = matematikai tételbizonyítás mathematics = matematika + Arabic mathematics = arab matematika

+ Babylonian mathematics = babiloni matematika + Hindu mathematics = hindu matematika + Islamic mathematics = iszlám matematika + Japanese mathematics = japán matematika + Chinese mathematics = kínai matematika + Christian mathematics = keresztény matematika Mathieu group = Mathieu-csoport matrix = mátrix | ágensszervezet típusa + adjoin matrix = mátrix adjungáltja + condition number of a matrix = mátrix kondíciószáma + diagonal matrix = átlós mátrix | diagonális mátrix + identical matrix = egységmátrix + determinant of a matrix = mátrix determinánsa + positive definite matrix = pozitív definit mátrix + eigenvalue of a matrix = mátrix sajátértéke + eigenvector of a matrix = mátrix sajátvektora + minimal polinom of a matrix = mátrix minimálpolinomja + spectral decomposition of a matrix = mátrix spektrális felbontása + singular value of a matrix = mátrix szinguláris értéke + singular value decomposition of a matrix = mátrix szinguláris érték szerinti felbontása + sparse matrix = ritka mátrix + trace of a matrix = mátrix nyoma + characteristic polynomial of a matrix = mátrix karakterisztikus polinomja + covariance matrix = kovariancia mátrix + greatest common right divisor of a matrix = mátrix legnagyobb jobb oldali osztója + inverse of a matrix = mátrix inverze + multiplication of matrices = mátrixok szorzása + permanent of matrix = mátrix permanense + Cauchy matrix = Cauchy-mátrix + combinatorial matrix = kombinatorikus mátrix + extendible matrix = kiterjeszthető mátrix + incidence matrix = illeszkedési mátrix + inverse of a matrix = mátrix inverze

208

+ multiplication of matrices = mátrixok szorzása + representation of a matrix = mátrix ábrázolása + singular matrix = szinguláris mátrix + sparse matrix = ritka mátrix + transpose of a matrix = mátrix transzponáltja + semidefinite matrix = szemidefinit mátrix matrix inversion = mátrix-invertálás matrix multiplication = mátrixszorzás matrix tree theorem = mátrix-fa tétel matrix-chain multiplication = mátrixlánc szorzása matrix-decoding method = mátrix-dekódolós módszer matroid = matroid matroid theory = matroidelmélet matte = matt Mattson-Solomon polynomial = MattsonSolomon-polinom maturity model = érettség modell max norm (maximum norm) = max norma (maximum norma) max-flow = maximális folyam max-flow min-cut theorem = maximális folyamminimális vágás tétele max-heap property = maximális-kupac tulajdonság maximal = maximális | tovább nem bővíthető | tovább nem növelhető maximal chains = maximális lánc maximal complete subgraph = maximális teljes részgráf maximal cyclic code = maximális ciklikus kód maximal element of a partially ordered set = részben rendezett halmaz maximális eleme maximal flow = maximális folyam maximal ideal = maximális ideál maximal independent set = maximális független halmaz maximal independent vertex set = maximális független csúcshalmaz maximal matching = maximális párosítás maximal period = maximális periódus maximal plane graph = maximális síkgráf maximal point = maximális pont maximal subset = maximális részhalmaz

maximal subset in a matroid = maximális részhalmaz matroidban maximal-length = maximális hosszúságú maximal-length FSR code = maximális hosszúságú visszacsatolt siftregiszteres kód maximin = maximin <játékelméleti technika> maximin equilibrium = maximin egyensúly maximization linear program = maximalizáló lineáris program maximize = teljes képernyőssé tesz maximum = legnagyobb | maximális <lehető legnagyobb> | maximum maximum a posteriori = maximum a posteriori <tanulási módszer> maximum a posteriori probability (MAP) = maximum a posteriori valószínűség maximum bipartite matching = maximális párosítás páros gráfokban maximum condition = maximum-feltétel maximum degree = maximális fok maximum delay = maximális késleltetés maximum delay variation = legnagyobb késleltetési eltérés maximum distance = maximum távolság maximum distance separable code = maximális távolságú kód | maximális távolságú szeparábilis kód | MDS-kód maximum drift rate = maximális eltérési érték maximum expected utility (MEU) = maximális várható haszon elve maximum flow = maximális folyam maximum issue rate = maximális kibocsátási ráta maximum likelihood = maximum-likelihood maximum likelihood learning = maximum likelihood alapú tanulás maximum matching = maximális párosítás maximum norm = maximális norma maximum of random deviates = véletlen eltérések maximuma maximum transfer unit (MTU) = leghosszabb átvihető adategység maximum value = maximális érték maximum-clique problem = maximális klikk probléma maximum-length = maximális hosszúságú maximum-length LFSR = maximális hosszúságú lineáris visszacsatolt shiftregiszter

209

maximum-likelihood decoder = maximumlikelihood dekódoló | legnagyobb valószínűségi dekóder max-Phong shading = max-Phong árnyalás max-priority queue = sor maximális elsőbbséggel <sor maximális prioritással> maxterm = maxterm <az összes logikai változó felhasználásával képzett VAGY kapcsolat> maxterm list = maxterm lista MAY technology = MAC-technológia MBA program = MBA program MBR (Minimal Bounding Rectangle) = MBR (legkisebb befoglaló téglalap) m-business = m-üzlet | mobil üzlet MCM (multichip module) = MCM (multi chip modul) <több integrált áramkörből álló modul> m-commerce = m-kereskedelem | mobilkereskedelem | mobiltelefon-alapú kereskedelmi rendszer m-commerce system = m-kereskedelmi rendszer | mobil kereskedelmi rendszer MD (minidisc) = MD (minidiszk) MDA Model Driven Architecture = modellvezérelt architektúra az alkalmazások együttműködésének biztosítására MDI (Multiple Document Interface) = MDI (többdokumentumos felhasználói/kezelői felület) MDS-code = MDS-kód Mealy automaton = Mealy-automata Mealy machine = Mealy-automata Mealy model = Mealy-modell Mealy model sequential circuit = Mealy modell szerinti sorrendi hálózat Mealy-type output = Mealy tipusú kimenet mean = közép | középérték | átlag mean curvature = átlagos görbület mean filter = átlagoló szűrő mean solar second = szoláris középmásodperc mean time between failures (MTBF) = meghibásodások közötti átlagos időtartam (MTBF) mean time to failure = átlagos meghibásodási idő mean value = átlagos érték | középérték mean value theorem = középérték tétel meaning = jelentés

meaningful error message = sokatmondó hibaüzenet meaningless = jelentés nélküli measurable = mérhető measure = mérték | mérőszám + unit of measure = mértékegység + measure of disorder= rendetlenség mértéke measure theory = mértékelmélet measurement = mértékegység | mértékrendszer measurement process = mérési folyamat measuring the usability of a system automatically = kezelőfelület használhatóságának automatikus értékelése mechanical constraints = mechanikai megkötések | mechanikai korlátozások | mechanikai korlátok mechanical encoding disk = kódtárcsa | mechanikus kódtárcsa mechanics = mechanika mechanism design = működési mód tervezése mechatronics = mechatronika | elektronikus mechanika | mechanika és elektronika media = adathordozó | média media creditability = sajtó hitelessége media descriptor = adathordozó leíró media failure = eszközök meghibásodása media player = médialejátszó media-independent = médiafüggetlen median = középső | közép- | felező | medián median filter = medián szűrő median-of-three quicksort = három elem mediánján alapuló gyorsrendezés mediator = közvetítő | mediátor | adatközvetítő mediator design pattern = közvetítő tervezési minta mediator-based system = közvetítő alapú rendszer medical = gyógyászati medical data mining = gyógyászati adatbányászat medical discovery = gyógyászati felfedezés medical picture processing = orvosi képfeldolgozás medically underserved areas or populations = gyógyászati szempontból nem megfelelően ellátott terület vagy népesség medicine = orvosság

210

medium = közepes | középső medium | médium | közvetítő közeg Medium Access Control (MAC) = közegelérés vezérlés | közeghozzáférés vezérlés medium scale integrated (MSI)= közepes mértékben integrált medium shot = félközelkép | szekondplán medium-grain system = közepes szemcsézettségű rendszer medium-level = közepes szintű medium-scale integrated (MSI) = közepes mértékű integrált (MSI) medium-scale integration (MSI) = közepes mértékű integráltság medium-scale integration (MSI) = közepes mértékű integráltság (MSI) meet a condition = kielégíti a feltételt meeting oriented coordination = találkozóalapú együttműködés megabits per second = Mb/s | megabit/másodperc <adatsebesség mértékegysége> Megabyte = megabájt megabytes per second = megabájt/másodperc <mértékegység> megaflops (MFLOPS) = millió lebegőpontos művelet | megaflops (MFLOPS) <mértékegység> megahertz = megahertz <mértékegység> Megamem (one million memory accesses) = megamem (egy millió memória hozzáférés) Mellin transform = Mellin-transzformált melodies = dallamok mem (memory access) = mem (memória hozzáférés) <mértékegység> member = tag | elem + data member = adattag member access operator = tagkiválasztó operátor member and nonmember operators = tag- és nem tag operátor member constant = tagkonstans member function = tagfüggvény member function adapter = tagfüggvény átalakító member initialization = tag kezdőérték beállítása member initializer = tag kezdőértékadó member object = tagobjektum member of a set = halmaz eleme

member of derived class = származtatott osztály tagja member or base = tag vagy bázis member type = tagtípus membership = tagság membership function = fuzzy tagsági függvény memberwise copy = tagonkénti másolás membrane keys = membrán billentyűzet memoization = feljegyzéses módszer | memoizálás | memók gyűjtése <részcélok megoldásainak gyűjtése> memorization = memorizálás memory = memória | közös + shared memory = osztott memória | közös memória + stable memory = stabil memória + volatile memory = illékony memória memory above protocol = felső memória protokoll memory access and addressing = memóriahozzáférés és -címzés memory address = memóriacím memory allocation = helyfoglalás memory below protocol = alsó memória protokoll memory coherence = memória-koherencia | memóriahelyek összefüggősége memory consistency = memória konzisztencia memory hierarchy = memóriahierarchia memory leak = memóriaelszivárgás memory management = memóriakezelés Memory Management Unit = memóriakezelő egység memory mapped file = memóriába képezett fájl memory model= memóriamodell + shared memory model= osztott memória modellje | közös memória modellje memory protection = memóriavédelem memory requirements = memória követelmények memory stack = memóriaverem memory system = memória rendszer memory timing = memória időzítés memory transfer = memória másolás | memória átvitel memory type = memória típus memory update policy in cache coherence = memóriafrissítési politika

211

memory-based translation = memória-alapú fordítás memory-bounded A* search = memóriakorlátozott A* keresés memoryless = emlékezet nélküli memoryless source = emlékezet nélküli forrás memory-mapped = memória tartományban elhelyezett | memóriába leképezett | memóriába ágyazott memory-mapped I/O = memóriába ágyazott I/O | memóriába leképzett I|O memory-to-memory = memóriából memóriába | memória-memória <művelet> mental integration = mentális integrálás <tételek összehasonlításához> mental map (in website navigation) = mentális kép <a weboldal szerkezetének mentális ábrázolása> mental model = mentális modell mental object = mentális objektum mental state = mentális állapot menu = menü | választék menu bar = menüsor menu drive mode = menüvezérelt üzemmód menu item = menüpont | választási lehetőség a menüben menu selection = menüválasztás menu separator = menü-elválasztó menu shorcut = menü gyorsbillentyű menubar = menüsor | menüsáv menu-display technique = menüt használó adatrögzítési felület menu-driven = menüvezérelt menu-driven interface = menü-vezérelt felhasználói felület menu-driven technique = menükön alapuló felhasználói felület Mercer’s theorem = Mercer-tétel <neuron hálók kernel függvényére> merchantability = kereskedelmi forgalomba hozhatóság/értékesíthetőség mereology = mereológia merge = összefésül merge cells = cellák összevonása merge sort = összefésülő rendezés mergeable max-heap = összefésülhető kupac mergeable min-heap = összefésülhető minimális kupac

merged = összefésült merged architecture and rename register file = összevont architekturális és átnevező regisztertár merged register file = összevont regisztertár merge-sort = összefésülő rendezés merging network = összefésülő hálózat meridian = délkör | meridián Mersenne multiplication = Mersenne-szorzás Mersenne number = Mersenne-szám Mersenne prime = Mersenne-prím Mertens constant = Mertens-állandó mesh = háló | rácsvonal mesh architectures = hálós szerkezetek meshed topology = teljesen összekötött topológia | szövevényes topológia message = üzenet | hír + active message = aktív üzenet + capture message = elfogó üzenet + certified message delivery = igazolt üzenetkézbesítés | bizonyított üzenetkézbesítés + credit message = hitelüzenet + flush message = ürítési üzenet + hashed message authentication code = kivonatolt üzenethitelesítő kód + heartbeat message = szívdobbanás üzenet + Internet Control Message Protocol (ICMP) = Internet vezérlőüzenet protokoll + ordered message delivery = sorrendi üzenetkézbesítés + Short Message Service (SMS) = rövidüzenet szolgáltatás + message-passing = üzenet-továbbítás + corresponding messages = megfelelő üzenetek + low-level message = alacsony szintű üzenet + null message = nullüzenet message authentication = üzenethitelesítés message board = hirdetőtábla | üzenőfelület message bounded = üzenetkorlátozott message broker = üzenetközvetítő message channel = üzenetcsatorna message channel agent = üzenetcsatorna ügynök message confidentiality = üzenet bizalmassága message digest = üzenetkivonat message digit = üzenetjegy

212

message display console = üzenetkijelző konzol message duplication = üzenetkettőzés message editing = üzenetszerkesztés message exchange = üzenetcsere message exchange = üzenetváltás message format = üzenetformátum message generation function = üzenetelőállító függvény message handling system (MHS) = üzenetkezelő rendszer message integrity = üzenet egysége message level interceptor = üzenet szintű elfogó message logging = üzenet-naplózás message loss = üzenetvesztés message ordering = üzenet sorrendje message oriented communication = üzenet alapú kommunikáció message oriented middleware (MOM) = üzenetalapú köztesréteg Message Oriented Text Interchange Standard (MOTIS) = üzenetalapú szövegcserélő szabvány message passing = üzenettovábbítás | üzenetátadás message passing interface = üzenettovábbító interfész message queueing = üzenet sorbaállítás message queuing system = üzenetsor-kezelő rendszer message reordering = üzenetek újrarendezése message space = üzenettér message switching = üzenetkapcsolás message switching network = üzenetkapcsoló hálózat message symbol = üzenetszimbólum message transfer = üzenetátvitel | üzenettranszfer message transfer agent = üzenettovábbító ügynök message transmission = üzenetátvitel Message-Driven Processor (MDP) = üzenetvezérlésű processzor message-passing = üzenettovábbítás message-passing system = üzenettovábbításos rendszer messaging = üzenetátvitel | üzenetközvetítés messaging service = üzenetkezelő szolgálat | üzenetkezelő szolgáltatás meta-analysis = metaanalízis

metaball = metalabda metabusiness = metaüzlet metacharacter = metakarakter metaclass = metaosztály metacyclic group = metaciklikus csoport metadata = metaadat metadata management = metaadat-kezelés metadata manager = meta-adat kezelő metadata repository = metaadatraktár metadata-based representation = metaadat alapú ábrázolás metaexpression = metakifejezés metafile = metaállomány metagame = metajáték metaknowledge = metatudás | metaismeret metalanguage = metanyelv metalevel learning = metaszintű tanulás metalevel reasoning system = metaszintű következtető rendszer metalevel state space = metaszintű állapottér metallic = fémes metal-oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET) = fém-oxid félvezetős térvezérlésű tranzisztor metal-oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET) = fém-oxid félvezetős térvezérlésű tranzisztor (MOSFET) metametamodel = metametamodell metamodel = metamodell metamodeling = metamodellezés metaobject = metaobjektum metapattern = metamintázat metaphor = metafora | szókép metaphysics = metafizika metaprogramming = metaprogramozás metaquery = metalekérdezés metareasoning = metakövetkeztetés metarule = metaszabály metarule-guided mining = metaszabály-vezérelt bányászat metasearch engine = metakereső motor meta-search engines = metakereső motor metasearche = metakeresés meta-simulator = metaszimulátor metastability = metastabilitás metastability-resolution time = metastabilitás feloldási ideje metastable = metastabil

213

metasystem = metarendszer metavariable = metaváltozó Metcalfe's Law = Metcalfe-törvény meters = meterek + poetic meterek = költői meterek meters for poetry = meterek a költészetben method = módszer | metódus | eljárás + inner point method = belső pont módszer method of alternating paths = alternáló utak módszere method of conjugate gradients = konjugált gradiensek módszere methodology = módszertan metonymy = metonímia <jelképes beszéd névcserével> metric = metrika | mérőszám + control metric = vezérlési metrika + dynamic metric = dinamikus metrika + object-oriented metric = objektumorientált (objektumelvű) metrika + predictor metric = prediktor metrika + process metric = folyamatmetrika + product metric = termékmetrika + reliability metric = megbízhatósági metrika + safety metrics = biztonságossági metrikák + static metric = statikus metrika metric = metrika | metrikus metric space = metrikus tér metrics = metrika Metropolis algorithm = Metropolis-algoritmus Metropolis sampling = Metropolismintavételezés Metropolitan Area Network (MAN) = nagyvárosi hálózat Mexican hat filter = mexikói kalap szűrő Meyer's Law = Meyer-törvény MHP (Model Human Processor) = MHP (emberi feldolgozás modellje) <felhasználó modellezésnél alkalmazott egyszerű kognitív architektúra> MHS (message handling system) = MHS (üzenetkezelő rendszer) mic splitter = mikrofon elosztó mickey = miki <egér mozgásának mértékegysége> MICR (Magnetic Ink Character Recognition) = mágnestintás karakter-felismerés

micro instruction = mikroutasítás micro instruction formats = mikroutasítás formátum microarchitecture = mikroarchitektúra microbrowser = mikroböngésző microcode = mikrokód microcode compaction = mikrokódtömörítés microcomputer = mikroszámítógép microcomputer technology = mikroszámítógépes technológia micro-data = mikro-adat microergonomics = mikroergonómia microfacet = mikrofelület microfacet distribution function = mikrofelület eloszlási függvény microfloppy disk = kislemez | kisfloppy microkernel = mikro-mag micromachine level architecture = mikrogép szintű architektúra micromort = mikrohalál microoperations = mikro műveletek micropayment = igen kis pénzösszegek elköltésére szolgáló virtuális fizetési módszer microphone cable = mikrofon kábel microprocessor = mikroprocesszor microprogram = mikroprogram microprogram design = mikroprogram tervezés microprogram structure = mikroprogram felépítés microprogrammed = mikroprogramozott microprogrammed control = mikroprogramozott vezérlés microprogrammed control address register = mikroprogramozott vezérlés címregisztere microprogrammed control data register = mikroprogramozott vezérlés adatregisztere microprogrammed control memory = mikroprogramozott vezérlő memória microprogrammed implementation = mikroprogramozott megvalósítás microprogramming = mikroprogramozás microroutine = mikrorutin microsecond (s) = mikroszekundum (s) microsequencer = mikroütemező micro-tasking (in vector architectures) = ciklusszintű megoldás (vektor architektúrákban)

214

micro-watchdog = rendszerparaméter-figyelő microworld = mikrovilág middle = közép | közepe middle manager = középvezető middle-square method = közép-négyzet módszer middleware = köztes réteg middleware protocol = köztesréteg protokoll middleware service = köztesréteg szolgáltatás MIDI (Musical Instrument Digital Interface) = MIDI (hangszeres digitális felhasználói/kezelői felület midnight = éjfekete midpoint = középpont mid-split system = középmetszésű rendszer midtone = középtónus migrating legacy systems = öröklött rendszerek migrációja migration = adatvándorlás | áthelyezhetőség migration stack = áthelyezhetőségi verem migration transparency = áthelyezhetőségi átlátszóság mil = hüvelyk ezredrésze | inch | körülbelül 25.4 mikrométer milestone = mérföldkő Millicent = kis-összegű fizetéseket lehetővé tévő web-alapú rendszer million instructions per second (MIPS) = millió utasítás másodpercenként (MIPS) MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) = MIME (többcélú internetes levélkiterjesztés) minable view = bányászható nézet min-conflicts heuristic = min-konfliktusok heurisztika min-cut = minimális vágás minesweeping = aknakeresés | aknaszedés minicomputer = miniszámítógép minimal = minimális | tovább nem csökkenthető | tovább nem szűkíthető minimal bounding box = befoglaló négyszög minimal bounding rectangle (MBR) = legkisebb befoglaló téglalap (MBR) minimal code = minimális kód minimal cover = minimális fedés | minimális fedő minimal cut set = minimális vágás minimal decomposition = minimális felbontás minimal determination = minimális meghatározás

minimal edge-graph = minimális élgráf minimal model = minimális modell minimal number of covering vertices = lefedő csúcsok minimális száma minimal number of cut edges = elvágó élek minimális száma minimal number of cut vertices = elvágó csúcsok minimális száma minimal partition = minimális felbontás minimal polynomial = minimálpolinom minimal polynomial of an algebraic element = algebrai elem minimálpolinomja minimal prime ideal = minimális prímideál minimal product = minimál szorzat minimal product-of-sums = konjunktív minimál alak | összegek szorzataként képzett minimál alak minimal routing = minimális útvonalválasztás minimal sum = minimális összeg minimal sum-of-products = diszjunktív minimál alak | szorzatok összegeként képzett minimál alak minimal-cost equations = minimálköltség egyenlet minimalism = minimalizmus minimalism = minimalizmus minimax = minimax <keresési módszer> minimax algorithm = minimax algoritmus minimax decision = minimax döntés minimax value = minimax érték minimization linear program = minimalizáló lineáris program minimization programs = minimalizáló programok minimize = egyszerűsít | minimalizál | kisméretűvé tesz minimize dependency = függőség minimalizálása minimizing a quadratic form = kvadratikus forma minimalizálása minimum = {DS } legkisebb | minimális | minimum minimum bid = minimális tét, amivel emelni lehet az ajánlatot minimum confidence threshold = minimális megbízhatósági küszöb minimum cost flow = minimális költségű folyam minimum cut = minimális vágás

215

minimum degree = minimális fokszám minimum degree of a B-tree = B-fa minimális foka minimum delay = minimális késleltetés minimum delay noticed = legkisebb észlelt késleltetés minimum description length = minimális hosszúságú leírás (tanulásnál) minimum distance = minimális távolság minimum distance table = minimális távolságok táblája minimum mean-weight cycle = minimális átlagos súlyú kör minimum node of a Fibonacci heap = minimális csúcs Fibonacci-kupacban minimum polynomial = minimális polinom minimum pulse width = minimális impulzus szélesség minimum remaining values heuristics = legkisebb megmaradó értékek heurisztika minimum slack = minimális tartalék minimum spanning tree = minmális feszítőfa minimum support threshold = minimális támogatottsági küszöb minimum weight = minimális súly minimum wire length = vezeték minimális hossza minimum-comparison algorithm for merging = minimális számú összehasonlítást végző összefésülő algoritmus minimum-comparison algorithm for searching = minimális számú összehasonlítást végző kereső algoritmus minimum-comparison algorithm for selection = minimális számú összehasonlítást végző kiválasztó algoritmus minimum-comparison algorithm for sorting = minimális számú összehasonlítást végző rendező algoritmus minimum-comparison algorithms = minimális összehasonlításszámú algoritmusok minimum-cost = minimális költségű minimum-cost flow = minimális költségű folyam minimum-cost spanning tree = minimális költségű feszítőfa minimum-space algorithm = minimális tárigényű algoritmus

minimum-space algorithm for merging = minimális tárigényű összefésülő algoritmus minimum-space algorithm for rearranging = minimális tárigényű átrendező algoritmus minimum-space algorithm for selection = minimális tárigényű kiválasztó algoritmus minimum-space algorithm for sorting = minimális tárigényű rendező algoritmus minimum-space algorithm for stable sorting = minimális tárigényű stabil rendező algoritmus minimum-stage tape sorting = minimális fokozatszámú szalagos rendezés minimum-time algorithm = minimális futási idejű algoritmus minimum-time algorithm for merging = minimális futási idejű összefésülő algoritmus minimum-time algorithm for sorting = minimális futási idejű rendező algoritmus minimum-weight spanning tree = minimális súlyú feszítőfa Minkowski distance = Minkowski-távolság minor axis = kis tengely minor of a graph = gráf minorja minor of a matroid = matroid minorja minterm = minterm <az összes logikai változó felhasználásával képzett ÉS kapcsolat> minterm list = mintermek listája minterm number = minterm szám minus zero = negatív nulla mipmap (Multum In Parvo map) filter = mipmap szűrő MIPS (Million Instruction Per Seconds) = MIPS (millió utasítás másodpercenként) MIP-year (million instructions per second through a year) = MIP-év (millió utasítás per másodperc egy évig) <utasítások számának egy mértékegysége> Miranda = Miranda <programnyelv> mirror = tükörkép | másolat mirror direction = tükörirány mirror site = tükörhely mirrored server = tükrözött kiszolgáló | tükrözött szerver mirroring = tükrözés | tükröződés mirroring disks = lemezek tökrözése

216

MIS (Management Information System) = menedzsmentet támogató vezetői információrendszer MIS (Management Information System) = vezetői információs rendszer mismatch = nem illeszkedik misrouting protocols = félreterelő protokoll missing attribute value = hiányzó attribútumérték missing values = hiányzó értékek mission = küldetés mission creep (scope creep) = projekt szétesés missionaries and cannibals problem = misszionáriusok és kannibálok probléma mission-critical = küldetéskritikus <üzletfolytonosság> mission-critical system = küldetés-kritikus rendszer | létfontosságú rendszer mistake = hiba | elvétés mistake matrix = tévesztésmátrix misuse of dynamic type checking = dinamikus típusellenőrzés hibás használata MIT (Massachussets Institute of Technology) = MIT (Massachussettsi Műszaki Egyetem) MIX computer = MIX számítógép + assembly language for MIX computer = assembly nyelv a MIX számítógéphez + binary version of MIX computer = MIX számítógép bináris változata + extensions to MIX computer = MIX számítógép kiterjesztései + floating point attachment of MIX computer = MIX számítógép lebegőpontos kiegészítése + simulator of MIX computer = MIX számítógép szimulátora + MIXAL (assembly language of MIX) = MIXAL (MIX számítógép assembly nyelve) mixed = vegyes alapszám mixed alphabet = kevert ábécé mixed congruential method = vegyes kongruenciák módszere mixed media = kevert médiumok mixed pseudotransitivity = vegyes pszeudotranzitivitás mixed reality = kevert valóság

mixed specification strategy = kevert meghatározási stratégia | kevert specifikációs stratégia mixed state = vegyes megjelenítésű állapot mixed strategy = kevert stratégia (játékelméletben) mixed-mode arithmetic = vegyes módú aritmetika mixed-radix = vegyes alapszámú mixed-radix number systems = vegyesalapú számrendszer + addition and subtraction with mixed-radix number systems = összeadás és kivonás vegyesalapú számrendszerrel + balanced mixed-radix number systems = kiegyensúlyozott vegyesalapú számrendszer + comparison with mixed-radix number systems = összehasonlítás vegyesalapú számrendszerrel + counting by 1s with mixed-radix number systems = leszámlálás egyesekkel vegyesalapú számrendszerrel + multiplication and division with mixedradix number systems = szorzás és osztás vegyesalapú számrendszerrel + radix conversion with mixed-radix number systems = alap konvertálása vegyesalapú számrendszerrel mixed-radix representation = vegyes alapszámú reprezentáció | kevert alapszámú reprezentáció mixing board = keverőpult mixture distribution = kevert eloszlás mixture of distribution functions = eloszlásfüggvények keveréke ML = ML <programnyelv> MLIS (MultiLingual Information Society) = a többnyelvű információs társadalom MMB (large megabyte) = MMB (nagy megabájt) MMI (Man-Machine Interface) = ember-gép csatoló MMI (Multimedia Interface) = multimédiás egység | MMI-interfész MMIX computer = MMIX számítógép MMIX masters = MMIX mesterek MMIX simulator = MMIX szimulátor

217

MMIXAL (MMIX assembly language) = MMIXAL (MMIX assembly nyelve) MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) = MMORPG (nagyon sokszereplős hálózati játék) MMRPG (Massively Multiplayer Role Playing Game) = MMRPG (nagyon sokszereplős játék) MMU (memory management unit) = memóriakezelő egység mnemonic = emlékezeterősítő | mnemonikus mnemonic symbol = emlékeztető szimbólum mobile = mobil | hordozható mobile ad hoc network = mobil ad hoc hálózat mobile agent = mobil ágens mobile agent = mobil ügynök mobile agent = mobil ügynök | vándorló ügynök mobile application = mobil alkalmazás mobile authentication = mobil hitelesítés mobile business (m-business) = mobil üzlet | müzlet mobile business data = mobil üzleti adat mobile clients (MC) = mobil kliens | mobil ügyfél mobile code = mobil kód mobile commerce (m-commerce) = mobil kereskedelem | m-kereskedelem mobile commerce environment = mobil kereskedelmi környezet mobile computing = mobil számítástechnika mobile computing environment = mobil számítástechnikai környezet mobile database = mobil adatbázis mobile device = mobil eszköz mobile e-commerce = mobil e-kereskedelem mobile environment = mobil környezet mobile era = mobil korszak mobile handheld device = mobil kézi készülék mobile host = mobil hoszt mobile information system = mobil információs rendszer mobile Internet = mobil internet mobile location service = mobil helymeghatározás mobile mapping = mobil térképezés mobile middleware = mobil köztesszoftver mobile multimedia = mobil multimédia

mobile multimedia database management system (MM-DBMS) = mobil multimédia adatbázis-kezelő rendszer (MM-DBMS) mobile multimedia entertainment = mobil multimédiás szórakozatás mobile network = mobil hálózat mobile phone = mobiltelefon mobile robot = mobil robot mobile technology = mobil technológia mobile telecommunication = mobil telekommunikáció mobile telephone switching office = mobiltelefon kapcsoló központ mobile terminal = mobil terminál mobile transaction = mobil ügylet | mobil tranzakció mobile user = mobil telefont használó mobile wireless terminal = mobil vezeték nélküli terminál mobile-commerce = mobil kereskedelem | mobil telefonon keresztüli kereskedelem mobility = mobilitás | mozgathatóság mobility impairment = mozgáskorlátozottság mocha = kávébarna mockup (very early prototype) = mintadarab/makett (nagyon korai prototípus) mod <m> arithmetic = modulo <m> aritmetika + addition mod <m> = összeadás modulo <m> + division mod <m> = osztás modulo <m> + halving mod <m> = felezés modulo <m> mod = mod modal = alaki | módbeli modal logic = modális logika modal operator = modális operátor modality = modalitás mode = mód| módszer + protected mode = védett mód + real-time mode = valósidejű mód mode error = üzemmód hiba <nem alkalmas üzemmód miatti hiba> mode for parameter passing = paraméterátadási módszer mode of file = állomány mód | fájl mód mode of operation = működési mód | üzemmód model = modell + abstract machine model = absztrakt gép modell

218

+ activity model = aktivitási modell + architectural model = architekturális modell + behavioral model = viselkedési modell + blackboard model = modellvázlat + broadcast model = eseményszóró modell + call-return model = hívás-visszatérés modell + capability maturity model = képesség fejlettségi modell + client-server model = kliens-szerver modell + context model = környezeti modell + contractual model = szerződési modell + control models = vezérlési modellek + data model = adatmodell + data-flow model = adatfolyam modell + deployment model = telepítési modell + design process model = tervezési folyamat modell + distribution model = elosztási modell + domain architectural model = szakterületi architekturális modell + domain model = szakterületi modell + generic model = általános modell + implementation model = implementációs modell + inheritance model = öröklődési modell + layered model = rétegezett modell + legacy system model = ősrendszer modell + metametamodel = metametamodell + metamodel = metamodell + object behavior model = objektum viselkedési modell + object model = objektummodell + OSI reference model = OSI referencia modell + process model = folyamatmodell + real-time model = valós idejű modell + repository model = tárolási modell + requirement model = követelménymodell + safety growth model = biztonságosság növelésének modellje + state machine model = állapotátmenet modell + structural model = szerkezeti modell + system model = rendszermodell + waterfall model = vízesés modell

+ asynchronous model = aszinkron modell + synchronous model = szinkron modell + timing model = időzítési modell + business model= üzleti modell + callback model = visszahívó modell + client-server model = ügyfél-kiszolgáló modell | kliens-szerver modell + Component Object Model (COM) = összetevő objektummodell + consistency model = konzisztencia modell + coordination model = együttműködési modell + Distributed Component Object Model (DCOM) = osztott komponens-objektum modell + document model = dokumentum modell + Document Object Model (DOM) = dokumentum objektum modell + failure model = meghibásodási modell + file system model = fájl-rendszer modell | állományrendszer modell + object invocation model = objektumhívási modell + object model = objektum modell + OSI Reference Model = OSI hivatkozási modell + piecewise deterministic model = szakaszos determinisztikus modell + polling model = lekérdező modell + pull model = rendelési modell + push model = küldés-modell + reference model = hivatkozási modell + remote access model = távoli elérési modell + TCP/IP Reference Model = TCP/IP hivatkozási modell + trust model = bizalmi modell + upload-download model = feltöltésiletöltési modell model checking = modellellenőrzés <logikában> model coordinate system = modellezési koordinátarendszer model driven architecture (MDA) = modellvezérelt architektúra model elimination = modellelimináció model library = modellkönyvtár model management = modell-kezelés

219

model of attitude change = attitűdváltozási modell model of the communication process = a kommunikációs folyamat modellje model preference logic = modellpreferencia logika model theory = modellelmélet model-based clustering = modellalapú klaszterezés model-based reasoning = modellalapú következtetés model-based specification = modell-alapú specifikáció model-driven transtormation = modell-vezérel átalakítás modeless = állapot nélküli model-free = modellmentes <Q-tanulásnál> modeling = {BS} modellezés modeling = modellezés modeling information systems = információs rendszerek modellezése modeling language = modellező nyelv modeling system = modellező rendszer modeling task = modellezési feladat modeling technological change = technológiai változás modellezése modeling transformation = modell transzformáció modelling problem = modellezési probléma model-view-controller (MVC) = modell-nézetvezérlés <az alkalmazást, a felhasználói képernyőt és a bemenetet elkülönítő architektúra> modem (modulator/demodulator) = modem modem = modem moderated newsgroup = felügyelt hírcsoport moderator (in group interactions) = moderátor moderator = levelező listát vagy fórumot ellenőrző személy modern algebra = modern algebra modification = módosítás modified = módosított modified computer keyboards = módosított számítógép-billentyűzet modifier = módosító modifier key = módosító billentyű modify method = módosító metódus modifying algorithm = módosító algoritmus

Modula = Modula <programnyelv> Modula-3 = Modula-3 <programnyelv> modular = moduláris modular arithmetic = moduláris aritmetika + complex modular arithmetic = komplex moduláris aritmetika modular curve = moduláris görbe modular decomposition = moduláris felbontás modular elliptic curve = moduláris elliptikus görbe modular equation = moduláris egyenlet modular equivalence = moduláris ekvivalencia modular exponentiation = moduláris hatványozás modular form = moduláris alak | moduláris forma modular Gray code = moduláris Gray-kód modular halving = moduláris felezés modular inequality = moduláris egyenlőtlenség modular linear equations = moduláris lineáris egyenlet modular method for polynomial gcd = moduláris módszer a polinomiális lnko kiszámítására modular multiplication = moduláris szorzás modular polynomial = moduláris polinom modular programming = moduláris programozás modular reduction = moduláris redukció modular representation = moduláris reprezentáció | moduláris ábrázolás modular type = moduláris típus modular universal cycle = moduláris univerzális ciklus modularity = modularitás modulation = moduláció + amplitude modulation = amplitúdómoduláció + delta modulation = deltamoduláció + FM (frequency modulation) = FM (frekvenciamoduláció) + hum modulation = búgásmoduláció modulation rate = modulációs sebesség | modulációs frekvencia module = modul module description language = modul leíró nyelv module library = modulkönyvtár module testing = modultesztelés modulo = modulo

220

modulo scheduling = moduló ütemezés modulo-N = modulo-N modulus = modulus modulus in a linear congruential sequence = modulus egy lineáris kongruencia sorozatban Modus Ponens = modus ponens <logikai következtetés> Moebius counter = Möbiusz-számláló | Johnson számláló | gyűrűs számláló Moebius function = Möbius-függvény Moebius inversion formula = Möbius-féle megfordítási képlet | Möbius-féle inverziós formula Moebius plane = Möbius-sík Moebius strip = Möbius-szalag MOF (Meta-Object Facility) = metamodell koncepció <OMG szabvány> Moiré pattern = Moiré-minta MOLAP (Multidimensional OLAP) = MOLAP (többdimenziós OLAP) molecular biological data analysis = molekuláris biológiai adatelemzés MOM (message-oriented middleware) = MOM (üzenetorientált köztesréteg) moment = momentum | nyomaték moment of a distribution = eloszlás momentuma momentum = impulzus | lendület monad = monád Monge array = Monge-tömb monic = monikus monic polynomial = főpolinom monism = monizmus | monista elmélet monitor = monitor | ellenőriz | megfigyel + color monitor = színes monitor monitor station = felügyelő állomás | figyelő állomás monitoring = monitorozás | felügyelet monitoring problem = monitorozó probléma | felügyelő probléma monitoring strategy = monitorozási stratégia monitoring system = monitorozó rendszer | figyelő rendszer monkey and bananas problem = majom-banán probléma monkey tests = majom teszt monochromatic = egy hullámhosszt tartalmazó | monokróm | monokromatikus

monochromatic color = monokromatikus szín monochromatic element = monokromatikus elem monochromatic image = monokromatikus kép | fekete-fehér kép monochromatic set = monokromatikus halmaz monochromatic subgraph = monokromatikus részgráf monochrome = monokróm | egyszínű monochrome display = egy színt megjelenítő video kijelző | monokróm megjelenítő monochrome monitor= egyszínű monitor monocular image = monokuláris kép monoid = monoid monolithic database = monolitikus adatbázis monomial = monom | monomiális | egytag | egytagú + evaluation of monomials = monomok kiszámítása monomial equivalence = monomiális ekvivalencia monomial equivalence of codes = kódok monomiális ekvivalenciája monomial matrix = monomiális mátrix monomial symmetric function = monomiális szimmetrikus függvény monomorphism = monomorfizmus | injektív homomorfizmus monospaced font = azonos szélességű betűtípus monotone = egyhangú | egy tónusú | egyszínű | unalmas monotone = monoton monotone Boole formula = monoton Booleképlet monotone Boolean function = monoton Boolefüggvény monotone class = monoton osztály monotone class of graphs = gráfok monoton osztálya monotone condition = monoton feltétel monotone operator = monoton operátor monotone sequence = monoton sorozat monotonic = monoton monotonic binary Gray code = monoton bináris Gray-kód monotonic preference = monoton preferencia monotonically decreasing = monoton csökkenő monotonically increasing = monoton növekvő

221

monotonicity = monotonitás monotonic-read consistency = monoton-olvasási következetesség/konzisztencia monotonic-write consistency = monoton-írási következetesség/konzisztencia Monsoon dataflow architecture = Monsoonadatfolyam architektúra monster = szörny Monte Carlo algorithm = Monte Carlo algoritmus Monte Carlo localization = Monte Carlo lokalizáció Monte Carlo method = Monte Carlo módszer Montgomery multiplication mod m = Montgomery-szorzás modulo m Moore automaton = Moore-automata Moore machine = Moore-automata Moore model = Moore-modell Moore model sequential circuit = Moore-modell szerint működő sorrendi hálózat Moore’s Law = Moore-törvény Moore’s law = Moore-törvény Moore-type output = Moore-típusú kimenet more informed (in A*) = jobban informált (A* algoritmusban) more options = további beállítások morph = átmenet | morf morphing = alakváltoztatás | morfolás (képfeldolgozásnál) morphism = morfizmus morphological alanysis = morfológiai elemzés morphological operation = morfológiai művelet morphological tagger = szófajcímkéző morphology = morfológia, alaktan Morse code = Morse-kód MOS (Metal Oxide Semiconductor) = MOS (fém oxid félvezető) mosaic = mozaik Mosaic browser = Mosaic böngésző mosaic filter = mozaik szűrő most general unifier (MGU) = legáltalánosabb egyesítő (rezolúciónál) most likely explanation = legvalószínűbb magyarázat most likely state = legvalószínűbb állapot most recently used replacement = utoljára használt elem cseréje

most significant bit (MSB) = legmagasabb helyértékű bit | legnagyobb helyértékű bit (MSB) most significant digit = a legértékesebb jegy | legmagasabb helyiértékű jegy most-constrained-variable heuristics = legerősebb megkötésű változó heurisztika Motif = Motif (felhasználói interfész komponensek és irányelvek gyűjtménye) motion = mozgás motion analysis = mozgáselemzés motion blur = mozgás-elmosás motion capture animation = mozgáskövető animáció motion compensation = mozgás-kiegyenlítés motion history = mozgástörténet motion model = mozgás-modell motion parallax = mozgási parallaxis, látszólagos mozgás Motion Picture Expert Group (MPEG) = mozgóképpel foglalkozó szabványosítási szakcsoport motion segmentation = mozgás szegmentálás motion simulation = mozgás szimuláció motion tracking = mozgáskövetés motion vector = mozgás-vektor motional input device = mozgást detektáló bemeneti egység MOTIS (Message Oriented Text Interchange Standard) = MOTIS (üzenetalapú szövegcserélő szabvány) motivation = motiváció motor disabilities = mozgáskorlátozottak motor impairment = motorikus-funkció korlátozottság motor skills = mozgásos készségek mount point = felszerelési pont mounting = felszerelés | hozzákapcsolás <fájlrendszer beillesztése egy meglévőbe | fájlrendszer hozzákapcsolása egy másik fájlrendszerhez> mounting point = felszerelődő pont mouse = egér + mechanical mouse = mechanikus egér + optical mouse = optikai egér + wheel mouse = görgős egér + wireless mouse = vezeték nélküli egér mouse button = egérgomb

222

mouse click = egérkattintás | kattintás mouse event = egéresemény mouse operation = egérművelet mouse over = egér föléhúzása mouse pad = egérpad | egéralátét mouse pointer = egérmutató, egérkurzor mouse sensitivity = egérérzékenység mouse trail = egérnyom | egérnyomvonal mouse-button binding = egérgombhoz funkcióhozzárendelés mouse-driven = egérvezérlésű MouseKeys = billentyűzetegér <egér-funkciók kiváltása billentyűzettel> mouthstick = száj-bot <fizikailag korlátozottaknak> move a component = komponens áthelyezése move operation = adatmozgató művelet move-to-front-code = előremozgató kód movie = mozgókép | mozi moving average = mozgóátlag moving object detection = mozgó tárgy észlelése Moving Picture Experts Group (MPEG) = Mozgókép Szakértő Csoport <MPEG szabványt kidolgozó csoport> Möbius function µ(n)= Möbius-függvény µ(n) Möbius inversion formula = Möbius inverziós képlete/formulája MPEG (Motion Picture Experts Group) = MPEG (mozgókép szakértői csoport) <grafikus állományformátum> MPEG compression = MPEG tömörítés MPP (Massively Parallel Processor) = MPP (szuperszámítógép) MPP (Message Processing Program) = üzenetfeldolgozó program MRI (Magnetic Resonance Image) = MRI (mágneses rezonancia kép) MRP (Material Requirements Planning) = anyagellátási rendszer | gyártási erőforrások tervezése MRP (Material Resource Planning) = anyagszükséglet-tervezés MRP-II (Manufacturing Resource Planning) = komplex termelésszervezési/anyagbiztosítási rendszer MSB (Most Significant Bit) = legmagasabb helyértékű bit | legnagyobb helyértékű bit

MSD (Most Significant Digit) = MSD (legjellemzőbb bit | legnagyobb helyi értékű bit | legmagasabb helyiértékű bit) MSI (Medium Scale Integration) = MSI (közepes bonyolultságú integráltság) MSI building block = MSI építő elem MSS (Management Support System) = vezetői munkát támogató rendszerek MST (Minimum Spanning Tree) = minimális feszítőfa MTBF (Mean Time Between Failures) = MTBF (meghibásodások közötti átlagos időtartam) MTS (Message Transfer Service) = MTS (üzenettovábbító szolgáltatás) MTTF (MeanTime to Failure) = hiba bekövetkezéséig eltelt időtartam | hibamentes működés időtartama) MTTR (MeanTime to Repair) = hibajavításhoz szükséges időtartamok átlaga MTU (Maximum Transfer Unit) = MTU (leghosszabb átvihető adategység) mu (κ) = mü (κ) much greater than = sokkal nagyobb | mint much less than = sokkal kisebb | mint MUD (Multi-User Dungeon, Multi-User Domain, Multi-User Dimension) = MUD <többrésztvevős számítógépes játék> muddling through = megegyezésre törekvő döntéshozatali módszer, lépésenkénti, korlátozott módosításokkal Multi Agent System (MAS) = többágenses rendszer multi core processor = többmagú processzor multi layer CNN = többrétegű CNN multi valued logic = többértékű logika multi-access channel = többszörös hozzáférésű csatorna multi-access network = többszörös hozzáférésű hálózat multiagent (user)group support = felhasználócsoportot támogató többágenses rendszer multiagent planning = multiágens tervkészítés multiagent support system = többágenses támogató rendszer multiagent system = multiágens rendszer multiattribute rating technique (MART) = többtényezős értékelési eljárás

223

multiattribute utility theory (MAUT) = többtényezős hasznosságelmélet multibody planning = többtestű tervkészítés multicamera application = többkamerás alkalmazás multicast = többes-adás multicast address = csoportcím multicast address = csoportcím multicast channel = csoportos adás csatornája multicast routing = többes-adásos útválasztás multicast storm = többes-adás vihar multicast technology = többesküldéses technológia multicasting = többes-adás | csoportadás multichain = multilánc multichannel = többcsatornás MultiChip Module (MCM) = multi chip modul | több integrált áramkörből álló modul | többlapkás modul multicombination = multikombináció | ismétléses kombináció multi-computer = több számítógép multi-computer operating system = többszámítógépes működtető rendszer multicriterial decision making = többkritériumú döntéshozás multi-destination routing = többcímű útválasztás multidimensional = többdimenziós multidimensional aggregate data (MAD) = többdimenziós összesítő adat multidimensional array = többdimenziós tömb multidimensional association rule = többdimenziós asszociációs szabály multidimensional binary search tree = többdimenziós bináris kereső fa multidimensional code = többdimenziós kód multidimensional data = többdimenziós adat multidimensional data analysis = többdimenziós adatelemzés multidimensional data cube = többdimenziós adatkocka multidimensional data model = többdimenziós adatmodell multidimensional database = többdimenziós adatbázis multidimensional Fast Fourier Transform = többdimenziós gyors Fourier-transzformáció multidimensional index = többdimenziós index

multidimensional index tree = többdimenziós indexfa multidimensional join = többdimenziós összekapcsolás multidimensional OLAP (MOLAP) = többdimenziós OLAP (MOLAP) multidimensional query = többdimenziós lekérdezés multi-dimensional scaling = többdimenziós skálázás multidimensional trie = többdimenziós szófa multidimensional view = többdimenziós nézet multidirectional = többirányú multidisciplinar = multidiszciplináris multi-drop cable = többcsatlakozós kábel multifeature = többtulajdonságú multifeature cube = többtulajdonságú kocka multifunction = többfunkciós multifunctional pipeline = többfunkciós futószalag multigraph = multigráf multihead bubble sort = többfejes buborékrendezés multi-key = többkulcsos multi-key index = többkulcsos index multikey quicksort = többkulcsú gyorsrendezés multilateral agreement on investment (MAI) = sokoldalú/multilaterális befektetési megállapodás multilayer learning = többrétegű neuronháló tanulása multilevel = többszintű multilevel association rule = többszintű asszociációs szabály multi-level dataflow model = többszintű adatfolyammodell multilevel error handling = többszintű hibakezelés multilevel index = többszintű index multilevel intermediate language = többszintű közbenső nyelv multi-level read/write = többszintű olvasás/írás multilevel secure = többszintű biztonságos multilevel secure environment = többszintű biztonságos környezet multilevel secure transaction-processing system = többszintű biztonságos tranzakciófeldolgozó rendszer

224

multilevel security = többszintű biztonság multiline = többsoros multi-line input = többsoros bemenet multilinear function = multilineáris függvény multilingual = többnyelvű multilingual electronic commerce = többnyelvű elektronikus kereskedelem multilingual site = többnyelvű site multilingualization = termékek többnyelvű támogatása Multimax multiprocessor system = Multimax multiprocesszor rendszer multimedia = multimédia multimedia architecture = multimédia architektúra multimedia computing = multimédiás számítástechnika multimedia computing environment = multimédiás számítsátechnikai környezet multimedia content = multimédia-tartalom multimedia data = multimédia adat multimedia database = multimédia adatbázis multimedia database management system = multimédia adatbázis-kezelő rendszer multimedia hardware = multimédia-hardver multimedia information = multimédiainformáció multimedia information system = multimédia információs rendszer multimedia normal forms = multimédia normálformák multimedia object = multimédia-ojektum multimedia production = multimédia-előállítás multimedia retrieval = multimédia-keresés multimedia system = multimédia-rendszer multimedia-based courseware = multimédiaalapú számítógépes tananyag multimodal interaction = többmódusú interakció multimode fiber = több-törésmutatójú fényvezető szál multinational company = több országban szétszórt termelési-értékesítési rendszerű vállalat multinational information system = multinacionális vállalat határok feletti információs rendszere multinomial = multinomialis | többtagú | többtag

multinomial coefficient = multinomiális együttható multinomial theorem = multinomiális tétel multiobjective decision = több célfüggvényes döntés multiobjective optimization = többcélfüggvényű optimalizálás multipartition = multifelbontás | multihalmaz felbontása multipass algorithm = többmenetes algoritmus multipass SQL = többmenetes SQL multi-path fading = elhalkulás | több-utas terjedés miatti jelgyengülés multi-path propagation = több-utas terjedés multi-path routing algorithm = több-utas útválasztó algoritmus multi-player online roleplaying game = több résztvevős online szerepjáték multi-player virtual game = több résztvevős virtuális játék multiple = többszörös multiple access protocol = többszörös elérési protokoll Multiple Access with Collision Avoidance (MACA) = többszörös hozzáférés ütközés elkerüléssel multiple assignment = többszörös értékadás multiple assignment = többszörös hozzárendelés multiple cycle = többszörös ciklus multiple declaration = többszörös deklaráció multiple delay slots = többszörös késleltetési rés multiple edge = többszörös él | párhuzamos él multiple entrances = többszörös belépési pontok multiple error = többszörös hiba multiple exclusive-or = bitenkénti kizáró vagy multiple execution state = többszörös végrehajtási állapot multiple execution unit = többszörözött végrehajtó egység multiple exits = többszörös kimenetek multiple granularity = többszörös finomsági szint | többszörös szemcsézettség multiple inheritance = többszörös öröklődés multiple interface = többszörös felület | többszörös interfész multiple key index = többkulcsos index multiple level = többszintű

225

multiple linear regression = többdimenziós lineáris regresszió multiple name binding = többszörös név-kötés multiple non-pipelined parallel working EUs = nem futószalag-elvű párhuzamos működésű végrehajtó egységek multiple parallel execution units = többszörös/többszörözött párhuzamos végrehajtó egységek multiple pipeline = többszörös futószalag multiple pipelined EU = többszörös futószalag elvű végrehajtó egység multiple point = többszörös pont multiple precision constants = többszörös pontosságú állandók multiple prediction = többszörös becslés multiple reception = többszörös vétel multiple regression = többváltozós regresszió multiple root = többszörös gyök multiple scattering = többszörös szóródás multiple selection = többszörös választás multiple shared bus system = többszörös közös sín/busz multiple shared bus systems = összetett közös sin multiple sources and sinks = többszörös források és nyelők multiple sum = többszörös összeg multiple summation = többszörös összegzés | többszörös szummázás multiple universal FX units = többszörözött univerzális FX egység multiple universal pipelines = többszörözött univerzális futószalag multiple unresolved branches = többszörös feloldatlan elágazás multiple-cycle synchronizer = többciklusú szinkronizáló multiple-emitter transistor = többemitteres tranzisztor | multiemitteres tranzisztor multiple-inheritance ambiguity resolution = többértelműség feloldása többszörös öröklés esetében multiple-operation instructions = többműveletes utasítások multiple-output function = többkimenetű függvények

multiple-output minimization = többkimenetű minimalizálás multiple-output prime implicant = többkimenetű prímimplikáns multiple-precision = többszörös pontosságú multiple-precision addition = többszörös pontosságú összeadás multiple-precision arithmetic = többszörös pontosságú aritmetika multiple-precision comparison = többszörös pontosságú összehasonlítás multiple-precision division = többszörös pontosságú osztás multiple-precision greatest common divisor = többszörös pontosságú legnagyobb közös osztó multiple-precision integer arithmetic = többszörös pontosságú egész-aritmetika multiple-precision modular arithmetic = többszörös pontosságú moduláris aritmetika multiple-precision multiplication = többszörös pontosságú szorzás multiple-precision number = többszörös pontosságú szám multiple-precision radix conversion = alap többszörös pontosságú konvertálása multiple-precision subtraction = többszörös pontosságú kivonás multiple-precision table of constants = többszörös pontosságú állandók táblázata multiples of an irrational number mod 1 = irracionális szám többszörösei modulo 1 multiple-valued logic = többértékű logika multiplex = egyesített | multiplex multiplexer (MUX) = multiplexer (MUX) | nyaláboló multiplexer = egyesítő | multiplexer | egyesítő kapcsoló | többszöröző multiplexer 4-to-1-line = 4-ből 1-re multiplexer multiplexer bus = multiplexer sín | multiplexer busz multiplexer channel = multiplexer csatorna multiplexer selection = multiplexer kiválasztás multiplexer-basedbus = multiplexer-alapú sín/busz multiplexing = nyalábolás | multiplexelés + demultiplexing = demultiplexelés | multiplexelés megszüntetése | nyalábolás

226

megszüntetése + downward multiplexing = lefelé irányuló nyalábolás/multiplexelés | nyalábolás lefelé + frequency division multiplexing (FDM) = frekvenciaosztásos nyalábolás | frekvenciaosztásos multiplexelés + Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) = ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolás/multiplexelés + Time Division Multiplexing (TDM) = időosztásos nyalábolás | időosztásos multiplexelés + upward multiplexing = felfelé irányuló nyalábolás | multiplexelés felfelé + Wavelength Division Multiplexing (WDM) = hullámhossz-osztásos nyalábolás/multiplexelés multiplexing the display = kijelző megsokszorosítása multiplication = szorzás | többszörözés + complex multiplication = komplex számok szorzása + double-precision multiplication = dupla pontosságú szorzás + fast (asymptotically) multiplication = aszimptotikusan gyors szorzás + floating point multiplication = lebegőpontos szorzás + matrix multiplication = mátrixszorzás + Mersenne multiplication = Mersenneszorzás + mixed-radix multiplication = vegyes alapú szorzás + modular multiplication = moduláris szorzás + multiprecision multiplication = többszörös pontosságú szorzás + multiprecision multiplication by singleprecision = többszörös pontosságú szorzás egyszeres pontosságú segítségével + polynomial multiplication = polinomok szorzása multiplication by small constants = szorzás kis konstanssal multiplication method = szorzási módszer multiplication mod <m> = szorzás modulo <m> multiplication of fractions = törtek szorzása

multiplication of permutations = permutációk szorzása multiplication of polynomials = polinomok szorzása multiplication of power series = hatványsorok szorzása multiplication of sparse matrices = ritka mátrixok szorzása multiplicative = multiplikatív multiplicative congruential method = multiplikatív kongruencia módszer multiplicative function = multiplikatív függvény multiplicative group = multiplikatív csoport multiplicative inverse = multiplikatív inverz multiplicative inversion = multiplikatív invertálás multiplicative knapsack = multiplikatív hátizsák multiplicative reduction = multiplikatív redukció multiplicative set = multiplikatív halmaz multiplicity = többszörösség | multiplicitás multiplicity of a factor = tényező többszörössége | faktor többszörössége | tényező multiplicitása | faktor multiplicitása multiplicity of a root = gyök többszörössége | gyök multiplicitása multiplicity of relationships = kapcsolatok multiplicitása multiplier = szorzó | multiplikátor multiplier in a linear congruential sequence = szorzó egy lineáris kongruencia sorozatban multiply = többszöröz | szoroz | sokszoroz multiply connected network = többszörösen összekötött háló multiply instruction = szorzási művelet multiply-and-add algorithm = szorozz-és-adj össze algoritmus multiplying out = töbszörözött kimenet multi-port repeater = többkapus ismétlő multiprecision = nagy pontosság multiprecision radix conversion = alapszám nagy pontosságú konvertálása multiprocessing = többprocesszoros végrehajtás multiprocessor = több processzor | multiprocesszor + fault-tolerant multiprocessor = hibatűrő multiprocesszor multiprocessor operating system = többprocesszoros működtető rendszer

227

multiprocessor system = többprocesszoros rendszer multi-protocol router = többprotokollos útválasztó Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) = többcélú internetes levélkiterjesztés multiset = multihalmaz | halmazrendszer | halmazcsalád multiset = multihalmaz + operations on multisets = műveletek multihalmazokkal + terminological discussion of multisets = multihalmazok terminológiai elemzése multispectral image = többspektrumú kép | többsávos kép | többszínképű kép multistage networks = többszintű hálózat multitasking = több feladat egyidejű megoldása multitexturing = multitextúrázás multithreaded = többszálú multi-threaded system = többszálú rendszer multithreaded von Neumann Architekture = többszálú Neumann-architektúra multithreading = többszálú kezelés | többszálúság multithreading = többszálú működés multi-tier architecture = többszintű architektúra multi-tier data warehouse = többrétegű adattárház multi-tiered architecture = többrétegű architektúra multiuser = többfelhasználós multi-user domains = több felhasználós tartomány multivalued attribute = többértékű változó multivalued dependency = többértékű függőség | sokértékű függőség multivalued function = többértékű függvény multivalued logic = többértékű logika multivalued relationship = többértékű kapcsolat multivariate = többváltozós multivariate polynomials = többváltozós polinomok + chains of multivariate polynomials = többváltozós polinomok lánca + factors multivariate polynomials = többváltozós polinomok tényezői + noncommutative multivariate polynomials = nemkommutatív többváltozós polinomok

+ roots of multivariate polynomials = többváltozós polinomok gyökei multiversion timestamp = többváltozatú időbélyeg multiway = több utas multiway array aggregation = többutas tömbösszesítés multiway branching = többirányú elágazás multiway decision = több utas döntés multiway relationship = sokágú kapcsolat mundane realism = valós környezetben (tesztelés) Murphy’s Law = Murphy törvény MUSE (Multi-User Simulation Environment) = MUSE (többrésztvevős szimulációs környezet) museum = múzeum music = zene + notation of music = zene lejegyzése | kottázás music collection = zenei gyűjtemény music publisher = zenei kiadó music rhythm = zenei ritmus Musical Instrument Digital Interface (MIDI) = hangszeres digitális felhasználói/kezelői felület (MIDI) mutability = változékonyság mutagenicity = mutáció kiváltása mutation = mutáció mutation operator = mutációs operátor mutator = módosító mute = elnémít | néma | felirat nélküli mutex = mutex | bináris szemafor mutex variable = kölcsönös kizárást megvalósító változó mutiway merge = több utas összefésülés mutual = kölcsönös mutual exclusion = kölcsönös kizárás + mutual exclusion condition = kölcsönös kizárás feltétele mutual exclusion problem = kölcsönös kizárási feladat mutual information = kölcsönös információ mutual recursion = kölcsönös rekurzió mutual utility independence = kölcsönösen hasznosság-függetlenség mutually exclusive attribute group = egymást kölcsönösen kizáró attribútumcsoport

228

mutually exclusive events = egymást kölcsönösen kizáró események mutually independent events = kölcsönösen független események mutually orthogonal Latin squares = kölcsönösen ortogonális latin négyzetek mutually suspicious subsystems = kölcsönösen gyanakvó alrendszerek mux = egyesítő | multiplexer | egyesítő kapcsoló MVC (Model-View-Controller) = MVC (modell, nézet, vezérlés) MYCIN = MYCIN <orvosi szakértő rendszer> mysticism = miszticizmus mythical man-month = mitikus emberhónap Mκ (Megamem) = Mκ (Megamem) n/a (not available) = nincs naive algorithm = naiv algoritmus naive algorithm for string matching = naiv mintaillesztési algoritmus naive Bayes = naiv Bayes <tanulási módszer> naive Bayesian classification = naiv Bayesosztályozás NAK (negative acknowledgement) = NAK (negatív nyugtázás) name = név + qualified name = minősített név + root name = gyökérnév name clash = névütközés name collision = névütközés name conflict = névkonfliktus name hiding = név eltakarás name lookup = név keresése name mangling = névroncsolás name resolution = névfeloldás name resolver = névfeloldó name server = névszolgáltató | név-szerver name shadowing = név megfigyelése | név nyomon követése named state = címkézett állapot namespace = névtér | névtartomány namespace distribution = névtér szétosztás namespace management = névtér kezelés naming = névkezelés | elnevezés naming and transparency in distributed system = névkezelés és transzparencia elosztott rendszerben naming context = névkörnyezet

naming scheme = névkezelési séma | elnevezési séma naming service = névszolgálat | névszolgáltatás NaN (Not-a-Number) = NaN (nem-szám) NAND = NEM-ÉS | NAND NAND circuits = NAND áramkörök | NEMÉS áramkörök NAND circuits multilevel implementation = többszintű megvalósítás NAND/NEMÉS kapukkal NAND circuits two-level implementation = kétszintű megvalósítás NAND/NEMÉS kapukkal NAND gate = NAND kapu | NEMÉS kapu NAND-NAND = NAND kapus megvalósítás | NEMÉS kapus megvalósítás nanosecond (ns) = nanoszekundum (ns) narration = narráció | alámondás narrative thinking = narratív gondolkodás narrow = szűk narrow band = keskeny sáv | keskeny frekvenciasáv narrow casting = célzott üzenetadás | információtovábbítás <Interneten> narrow content = szűk tartalom narrowband = keskenysávú narrowband low-pass filter = keskenysávú alul áteresztő szűrő narrowcasting = információ eljuttatása szűk csoporthoz narrow-sense = szűkebb értelemben vett | szűkebb értelmű narrow-sense code = szűkebb értelemben vett kód Nash equilibrium = Nach-egyensúly (játékelméletben) NAT (Network Address Translator) = NAT (hálózati címfordító) National Center for Biotechnology Information = Nemzeti Biotechnológiai Információs Intézet national conventions = nemzeti sajátosságok National Health Service (NHS) = Nemzeti Egészségügyi Szolgálat National Institute of Standards and Technology = Szabványügyi és Technológiai Intézet National Performance Review = nemzeti teljesítményértékelés

229

NATO conference = NATO-konferencia natural = természetes natural = természetes natural cubic spline = természetes köbös szplájn natural deduction = természetes dedukció natural integer = természetes egész natural isomorphism = természetes izomorfizmus natural join = természetes összekapcsolás natural key = természetes kulcs natural kind = természetes fajta <valós világ kategóriái> natural language = természetes nyelv natural language interface = természetes nyelvű felhasználói/kezelői felület natural language processing = természetesnyelvfeldolgozás natural language search = természetes nyelvű kereső natural language search query = természetes nyelvű kereső kérdés natural language translation = természetesnyelvfordítás natural language understanding= természetesnyelv-megértés natural light = természetes fény natural logarithm = természetes alapú logaritmus natural number = természetes szám natural operation = természetes művelet natural science = természettudomány NAV (Network Allocation Vector) = NAV (hálózati elhelyezési vektor) navbar (navigation bar) = navigációs sáv | navigálósáv navigability = navigálhatóság navigate = közlekedik | navigál navigation = navigáció | navigálás | mozgás <valamiben> | tájékozódáson alapuló mozgás a rendszerben navigation bar (navbar) = navigációs sáv | navigálósáv | navigációs sor navigation function = navigációs függvény navigation support = navigáció támogatása navigational data access = navigációs adathozzáférés navigator = navigátor NCP (Network Control Protocol) = NCP (hálózatvezérlő protokoll)

NCP (Network Core Protocol) = NCP (hálózati mag protokoll) near = közeli near call = közeli hívás near neighbour = közeli szomszéd | közvetlen szomszéd near plane = közeli sík | homloksík nearest integer = a legközelebbi egész nearest neighbor decoding = minimális távolságú dekódolás | a legközelebbi szomszédra való dekódolás nearest neighbor interaction = közvetlen szomszédsági kölcsönhatás nearest neighbor method = legközelebbi szomszéd-módszer nearest neighbor query = legközelebbi szomszéd-lekérdezés nearest neighbour interpolation = legközelebbi szomszéd interpoláció nearest-neighbor (NN) algorithms = legközelebbi szomszéd (NN) algoritmus nearest-neighbor = legközelebbi-szomszéd (módszer) nearly decomposable problem = majdnem dekomponálható probléma near-perfect = közel-tökéletes near-perfect Gray code = közel tökéletes Graykód necessary and sufficient condition = szükséges és elégséges feltétel necessary condition = szükséges feltétel needle in a haystack = tű a szénakazalban needs analysis = igényelemzés negabinary (-2 based) number system = negabináris (-2 alapú) számrendszer negacyclic = negaciklikus negacyclic convolution = negaciklikus konvolúció negadecimal (-10 based) number system = negadecimális (-10 alapú) számrendszer negate = negál | negálás negated literal = negált literál negated subgoal = negált részcél negation = tagadás | negáció negation as failure = negálás mint kudarc negative = negatív negative acknowledgement (NAK) = negatív nyugtázás

230

negative binomial = negatív binomiális negative binomial distribution = negatív binomiális eloszlás negative capacity = negatív kapacitás negative definite = negatív definit negative digits = negatív bitek negative example = negatív példa negative feedback = negatív visszacsatolás negative image = negatív (kép) negative logic = negatív logika negative logic conversion from positive logic = negatív logika átalakítása pozitív logikába negative logic polarity indicator = negatív logika szerinti polaritás jelző negative numbers = negatív számok + representation of negative numbers = negatív számok ábrázolása negative of a matrix = mátrix ellentettje | mínusz 1-szerese negative radices = negatíve gyökök negative space = negatív tér negative-edge-triggered D flip-flop = lefutó-élre vezérelt D flip-flop negative-logic convention = negatív logikai megállapodások negative-weight = negatív súlyú negative-weight cycle = negatív súlyú kör negative-weight edge = negatív súlyú él negligence = negligálás | elhanyagolás negotiation = egyeztetés negotiation strategy = tárgyalási stratégia negotiator = vezető <tárgyalói szerepkörben> neighbor = szomszéd neighbor list = szomszédsági lista | szomszédossági lista neighborhood = szomszédság + <k>-neighborhood = <k>-szomszédság neighborhood = szomszédság | szomszédosság neighborhood averaging = szomszédok átlagolása neighborhood of a floating point number = lebegőpontos szám szomszédsága neighboring = szomszédos nest = egymásba ágyaz nested = beágyazott nested class = beágyazott osztály nested expression = skatulyázott kifejezés nested function = beágyazott függvény

nested loop = beágyazott ciklus nested parentheses = egymásba ágyazott zárójelek nested relation = beágyazott reláció nested subroutine = skatulyázott alprogram nested transaction = beágyazott tranzakció | beágyazott ügylet nested-loop join = beágyazott ciklusú összekapcsolás nesting = beágyazás nesting boxes = egymásba illesztett dobozok | egymásba illesztett skatulyák nesting loops = ciklusok egymásba ágyazása net = háló | hálózat net flow across a cut = vágáson átfolyó hálózati folyam net list = csomóponti lista | kötéslista net requirements = termeléshez szükséges, újonnan beszerzendő készlet NetBill = NetBill (internetes fizetési rendszer) NetBIOS (Network Basic Input/Output System) = NetBIOS (hálózati adatbeviteli-kiviteli rendszer) netcasting = hálószórás NetCheque = NetCheque (internetes fizetési rendszer) Netchising = internet alapú vállalatirányítás netiquette (network etiquette) = netikett (hálózati etikett) netiquette (polite ways of behaving on the internet) = hálózati illemtan, internetes etikett (udvarias viselkedésmód az Interneten) netiquette = hálózati kommunikáció közös viselkedési kódexe netizen = hálópolgár netspeak = netbeszéd network = hálózat + ad hoc network = nem előre tervezett hálózat | véletlenül kialakuló hálózat + ALOHA network = ALOHA hálózat + backbone network = gerinchálózat + broadband network = széles sávú hálózat + Broadband Radio Access Network (BRAN) = szélessávú rádiós hálózat + broadcast network = adatszóró hálózat + computer network = számítógép-hálózat + Content Delivery Network (CDN) =

231

tartalomszolgáltató hálózat + enterprise network = {BE} vállalati hálózat + disjunctive network = diszjunktív hálózat + feed-forward network = előrecsatolásos hálózat + fiber optic network = üvegszálas hálózat | száloptikás hálózat | optikai hálózat + home network = hazai hálózat + Integrated Services Digital Network (ISDN) = integrált szolgáltatású digitális hálózat + internetworking = hálózatok összekapcsolása + Inter-network Packet Exchange Protocol (IPX) = hálózatközi csomagkicserélő protokoll + line switching network (LSN) = vonalkapcsolt hálózat + Local Area Network (LAN) = helyi hálózat | lokális hálózat + message switching network = üzenetkapcsoló hálózat + Metropolitan Area Network (MAN) = nagyvárosi hálózat + multi-access network = többszörös hozzáférésű hálózat + optical network = optikai hálózat | fényvezető szálas hálózat + overlay network = átfedő hálózat + Packet Switched Network) (PSN) = csomagkapcsolt hálózat + peer-to-peer network = egyenrangú hálózat + Personal Area Network (PAN) = személyi hálózat + private network = magán hálózat + Private Network to Network Interface (PNNI) = privát hálózat más hálózathoz csatlakozó felülete + Public Data Network (PDN) = nyilvános adathálózat + Public Switched Telephone Network (PSTN) = nyilvános kapcsolt távbeszélőhálózat + satellite network = műholdas hálózat + Synchronous Optical Network (SONET) = szinkron optikai hálózat + system area network = rendszer-

kiterjedésű hálózat + System Network Architecture (SNA) = hálózati rendszer architektúra + Virtual Private Network (VPN) = látszólagos/virtuális magánhálózat + Virtual Local Area Network (VLAN) = látszólagos helyi hálózat | virtuális lokális hálózat + Wireless Local Area Network (WLAN) = vezeték nélküli helyi hálózat | vezeték nélküli lokális hálózat + Wireless Personal Area Network (WPAN) = vezeték nélküli személyi hálózat + Wide Area Network (WAN) = nagykiterjedésű hálózat Network Address Translator (NAT) = hálózati címfordító Network Allocation Vector (NAV) = hálózati elhelyezési vektor network architecture = hálózati architektúra network architecture = hálózati architektúra network bandwidth = hálózati sávszélesség Network Basic Input/Output System (NetBIOS) = hálózati adatbeviteli-kiviteli rendszer Network Control Protocol (NCP) = hálózatvezérlő protokoll Network Core Protocol (NCP) = hálózati mag protokoll network data model = hálózati adatmodell network delay = hálózati késés network device = hálózati eszköz network diagram = hálózat-diagram network diameter = hálózat átmérője network etiquette (netiquette) = netikett (hálózati etikett) Network File System (NFS) = hálózati fájlkezelő rendszer network file system (NFS) = hálózati fájlrendszer network hardware = hálózati hardver Network Information Center (NTC) = hálózati információs központ network infrastructure = hálózati infrastruktúra network interconnection = hálózatok összekötése Network Interface Card (NIC) = hálózati csatolókártya network layer = hálózati réteg

232

network management = hálózat felügyelet | hálózatmenedzsment network mask = hálózati maszk network model = hálós modell network neighborhood = hálózati szomszédság <MS Win98, Win95> network news = hálózati hírcsoportok Network News Transfer Protocol (NNTP) = hálózati hírátviteli protokoll network of practice (NoP) = szakértői hálózat Network Operating System (NOS) = hálózati működtető rendszer | hálózati operációs rendszer network operating system = hálózati operációs rendszer network partition = hálózat egy része network protocol = hálózati protokoll network security = hálózati biztonság network security software = hálózatbiztonsági szoftver network security specialist = hálózatbiztonsági szakember network server = hálózati kiszolgáló/szerver Network Service Access Point (NSAP) = hálózati szolgálat-elérési pont network service access point = hálózati szolgálatelérési pont network size = hálózat méret network technology = hálózati technológia Network Time Protocol (NTP) = hálózati pontos-idő protokoll network topography = hálózattopográfia network topology = hálózati topológia network-attached storage = hálózati csatolású háttértár network-based virtual community = hálózat alapú virtuális közösség networked digital technology = hálózatba kapcsolt digitális technológia networked information systems = hálózatba kapcsolt információs technológia networked learning environment = hálózatba kapcsolt környezet networked organization = hálózati szervezet networked system = hálózatba kapcsolt rendszer networked world = hálózatba kapcsolt világ networking = hálózatépítés networking technology = hálózati technológia

network-layer multicast = hálózati rétegű többesküldés networks of comparators = összehasonlító hálózat networks of comparators for merging = összehasonlító hálózat összefésüléshez networks of comparators for permutations = összehasonlító hálózat permutációkhoz networks of comparators for selection = összehasonlító hálózat kiválasztáshoz networks of comparators for sorting = összehasonlító hálózat rendezéshez Neumann architecture = Neumann-architektúra Neumann computation model = Neumann-féle számítási modell neural architecture = neurális architektúra neural computation = neurális számítástechnika neural computer = neurális számítógép neural connection network = neurális összeköttetésű hálózat neural network = neuronháló | neuronhálózat neural network learning = tanulás neuronhálóval neurobiology = neurobiológia neuron = neuron neuroscience = neurotudomány <az idegrendszer anatómiájával, fiziológiájával és biokémiájával foglalkozó tudomány> new = új new line = új sor new account = új felhasználói fiók new economy = új gazdaság new information architecture = hálózatokon és munkahelyi PC-ken alapuló modern információs megoldás new line character= új sor | új sor karakter new organization = új szervezet new public management (NPM) = új közigazgatás new software development = új szoftver fejlesztése new technologies = új technológiák New Zealand = Új-Zéland newbie = újonc news server = hírszolgáltató newscast = hírek eljuttatása kiválasztott csoporthoz news-feed = hírforrás

233

newsgroup = vitafórum | hírcsoport <letölthető tartalommal> newsmaster = hírpásztor newsreader = szöveg-, vagy grafikus felületű hírolvasó szoftver Newton identities = Newton-azonosságok Newton interpolation formula = Newton interpolációs formulája Newton method for rootfinding = Newton gyökkereső módszere Newtonian physics = newtoni fizika Newtonian rootfinding method = Newton-féle gyökkereső módszer next address generator = következő cím generátor next state = következő állapot Next-fit method of storage allocation = taárfoglalás a következő illeszkedés módszerével next-state = következő állapot next-state function = következő állapot függvény NF <Normal Form> = normálforma <attribútumok funkcionális függőségének szabályai> NFS (Network File System) = NFS (hálózati fájlkezelő rendszer) NGOMSL (Natural GOMS Language) = NGOMSL (természetes GOMS nyelv) nibble = fél-bájt NIC (Network Interface Card) = NIC (hálózati csatolókártya) nickname = becenév nil (null) link = nil (null) kapcsoló + address of nil link = nil kapcsoló címe + diagram of nil link = nil kapcsoló diagramja + link to nil link = kapcsoló a nil kapcsolóhoz nilpotent = nilpotens Nine Chapters on Arithmetic (<title of a book>) = Kilenc fejezet az aritmetikáról (<könyv címe>) NLP (natural language processing) = NLP (természetes nyelv feldolgozás) NNIX operating system = NNIX operációs rendszer NNTP (Network News Transfer Protocol = NNTP (hálózati hírátviteli protokoll)

no answer = nincs válasz no coupling = nincs összekapcsolás no free lunch = <nincs ingyen ebéd> költségtervezési elv no permission to bind to port = hiányzó hozzáférési jog a porthoz történő kapcsolódáshoz node = csúcs | csomópont + external node = külső csomópont + inner node = belső csomópont node address = állomáscím | csomópont címe node class = csomópont osztály node complexity in neural computing = csomópont összetettsége neurális hálózatokban node consistency = csúcs-konzisztencia node degree = csomópont fokszáma Noetherian ring = Noether-gyűrű NOIR (nominal-ordinal-interval-ratio) = NOIR (név-nagyság-intervallum-arány) noise (in learning) = zaj (tanulásnál) noise = zaj | zavar noise burst = zajcsomó noise generator = zajgenerátor noise immunity = zajérzéketlenség | zavarérzéketlenség noise margin = zaj határ | zaj tartalék noise power = zajteljesítmény noise reduction = zajcsökkentés noise threshold = zajküszöb noise word = zajszó noiseless = zajmentes noiseless channel = zajmentes csatorna noiseless coding theorem = zajmentes kódolás tétele noisy channel = zajos csatorna noisy data = zajos adat noisy-OR (relation) = zajos-VAGY (reláció) Nolan's Stage Theory = R.Nolan fázis-elmélete az informatikai rendszerek beágyazódásáról nomadic application = nomadikus alkalmazás nomadic computing, (being able to use a computer from anywhere) = nomád számítási mód <bárhol használható számítógéppel> | nomád számítástechnika nominal = névleges | nominális nominal variable = kategória típusú változó | felsorolás típusú változó

234

nominative case = alanyeset non addressable = nem címezhető non contiguous = nem folytonos non-adaptive routing algorithm = nem-adaptív útválasztó algoritmus non-aggregate query = nem összesítő lekérdezés Nonaka and Takeuchi’s theory = Nonaka és Takeuchi elmélete nonalgebraic = nem algebrai nonbinary = nem bináris nonbinary Gray code = nembináris Gray-kód nonblocking = aszinkron | várakozásmentes non-blocking condition = nemblokkoló feltétel non-blocking network = nem blokkoló hálózat nonbusiness e-commerce = e-kereskedelem eszközeit használó nonprofit tevékenység nonce = kitűző nonclustering index = nem nyalábolt index noncommuting variables = nem felcserélhető változók noncomputability = nemkiszámíthatóság nonconstant = nem konstans | nem állandó nonconstant polynomial = nem konstans polinom nonconstructive proof = nemkonstruktív bizonyítás noncritical race = nem kritikus versenyhelyzet noncrossing = nem keresztező noncyclic = nem ciklikus nondeterministic (indeterministic) = nemdeterminisztikus nondeterministic adversary = nemdeterminisztikus ellenfél/ellenség nondeterministic polynomial time = nemdeterminisztikus polinomiális idő nondifferentiable = nem differenciálható | nem deriválható nondifferentiable function = nem differenciálható függvény nondiscrete = nem diszkrét non-essential prime implicant = nem lényeges prímimplikáns non-functional requirement = nem funkcionális követelmény nonhamiltonian = nem hamiltoni nonhamiltonian graph = nem Hamilton-gráf | Hamilton-kört nem tartalmazó gráf nonimpact printer = nem mechanikus nyomtató

noninstance = nempéldány | nemeset noninteger = nem egész | nem egész szám non-interlaced = nem váltott soros non-intersecting lines = nem metsző egyenesek noninvariant similarity = nem invariáns hasonlóság noninvertible matrix = nem invertálható mátrix non-inverting gate = neminvertáló kapu | puffer non-leader = nemvezető nonlinear = nemlineáris nonlinear code = nemlineáris kód nonlinear feedback shift register = nemlineáris visszacsatolt siftregiszter nonlinear function = nemlineáris függvény nonlinear plan = nemlineáris terv nonlinear programming = nemlineáris programozás nonlinear recurrence relation = nemlineáris rekurzió nonlinear recursion = nem lineáris rekurzió nonlinear regression = nem lineáris regresszió nonlocal <goto> instruction = nem lokális <goto> utasítás nonlocal goto statements = nem lokális ugró utasítás nonlocal Gray code = nemlokális Gray-kód nonmaskable interrupt = nem maszkolható megszakítás non-member function = nem tagfüggvény non-minimal routing = nem minimális útvonalválasztás nonmodifying algorithm = nem módosító algoritmus nonmonotonic logic = nemmonoton logika nonmonotonicity = nemmonotonitás nonnegative = nemnegatív nonnegativity = nemnegativitás nonnegativity constraint = nemnegativitási korlátozás nonoverlappable string pattern = nemátfedő sztringminták | nemátfedő füzérminták nonparametric learning = nemparaméteres tanulás non-persistent connection = nem-állandó kapcsolat nonportable = nem áthelyezhető | nem hordozható nonprime = nemprím

235

non-prime attribute = nem elsődleges attribútum nonprimitive = nemprimitív nonprimitive BCH code = nemprimitív BCHkód nonprimitive code = nemprimitív kód nonprimitive negacyclic code = nemprimitív negaciklikus kód non-programmable system = nem programozható rendszer non-programmed decision = nem-programozott, rosszul strukturált döntés nonprojective = nem projektív nonprojective variety = nem projektív sokaság non-queueing network = sorba nem állító hálózat nonquiescent archiving = archiválás működés közben nonquiescent checkpointing = ellenőrzőpontképzés a rendszer működése közben nonrecursive = nemrekurzív non-recursive Datalog = nem rekurzív Datalog nonresidue = nemmaradék nonresidue modulo <p> = nemmaradék modulo <p> non-return to zero inverted encoding = nullába vissza nem térő invertált kódolás Non-Return-to-Zero (NRZ) = nullára vissza nem térő kódolás (NRZ) Non-Return-to-Zero Invert-on-ls (NRZI) = nullára vissza nem térő kódolás invertálás 1eseknél (NRZI) nonsaturating push = nemtelítő pumpálás nonserial dynamic programming = nem folytatólagos dinamikus programozás non-shareable = nem megosztható nonsingular = nemszinguláris nonsingular curve = nemszinguláris görbe nonsingular matrix = nemszinguláris mátrix nonspatial = nem térbeli nonspatial factor = nem térbeli tényező non-speculative execution of bypasses = elkerülés nem-spekulatív végrehajtása nonstandard = nemstandard | nem szabványos non-standard library = nem-szabványos könyvtár nonterminal symbol = nemterminális szimbólum nontransitive = nem tranzitív nontrivial = nemtriviális | nem nyilvánvaló nontrivial dependency = nem triviális függőség nontrivial power = nemtriviális hatvány

nontrivial square root = nemtriviális négyzetgyök non-type template parameter = nem típus sablonparaméter nonuniform = nem egyenletes non-uniform = nem egységes | nem egyenletes nonuniform distribution = nem egyenletes eloszlás Non-Uniform Memory Access (NUMA) machine = nem egységes memóriahozzáférésú gép Non-Uniform Memory Access machine (NUMA machine) = nem egységes memóriahozzáférésú gép (NUMA gép) nonvolatile = nem felejtő nonvolatile memory = nem felejtő memória nonvolatile storage = nem felejtő tár | nem felejtő tárolás | nem felejtő tároló no-op = üres operátor nop (no operation) = nop (üres utasítás) NOR (bitwise not-or) = NOR (bitenkénti nemvagy) NOR circuit = NOR áramkör | NEMVAGY áramkör NOR circuits multilevel implementation = többszintű megvalósítás NOR kapukkal NOR circuits two-level implementation = kétszintű megvalósítás NOR kapukkal NOR-gate = NEM-VAGY kapu | NOR-kapu norm = norma + Bombieri norm = Bombieri-norm norm of a matrix = mátrix normája + Frobenius norm of a matrix = mátrix Frobenius-normája + max norm of a matrix = mátrix maxnormája + spectral norm of a matrix = mátrix spektrálnormája norm of a polynomial = polinom normája norm of a vector = vektor normája + maximum norm of a vector = vektor maximum-normája + ellipsoidal norm of vector = vektor elliptikus normája + Euclidean norm of a vector = vektor euklideszi normája + 1-norm of a vector = vektor 1-normája normal basis = normálbázis

236

normal deviate = normál eltérés + dependent normal deviates = függő normál eltérések + direct generation of normal deviates = normál eltérések közvetlen előállítása + square of normal deviates = normál eltérések négyzete normal distribution = normális eloszlás + tail of normal distribution = normális eloszlás farka + variations of normal distribution = normális eloszlás változatai normal equation = normálegyenlet normal evaluation schemes = normál értékelési sémák normal floating point number = szokásos lebegőpontos szám normal form = normálalak normal form algorithm = normál formájú algoritmus normal map = normáltérkép | normálvektor térkép normal numbers = normál sémák normal polynomial = normálpolinom normal subgroup = normális részcsoport | normálosztó normal term = normál kifejezés normal vector = normálvektor normalization = normalizálás normalization of divisors = osztók normalizálása normalization of floating point numbers = lebegőpontos számok normalizálása normalize = normalizál normalized = normalizált normalized floating-point = normalizált lebegőpontos normalized floating-point number = normalizált lebegőpontos szám normalized homogenous coordinate = normalizált homogén koordináta normalized schema = normalizált séma normalized sequence = normalizált sorozat normal-order evaluation = normál-sorrendű kiértékelés normative theory = normatív elmélet norms of polynomials = polinomok normái

NOR-NOR circuit = NOR kapus megvalósítás | NOR-NOR kapus megvalósítás | NEMVAGY kapus megvalósítás Northeasterly knight's tour = északkeleti irányú huszárvándorlás NOS (Network Operating System) = NOS (hálózati működtető rendszer | hálózati operációs rendszer) not = nem <logikai művelet> not equally likely = nem azonos valószínűségű NOT function = NEM-függvény | tagadás | komplementálás NOT gate = NEM-kapu NOT operation = tagadás művelet | invertálás NOT prefix = NOT előtag not serializable = nem sorosítható not unique = nem egyértelmű Not-a-Number = nem szám notation = jelölés + big-oh notation = nagy-ordo jelölés + big-omega notation = nagy-ómega jelölés + big-theta notation = nagy-théta jelölés notch filter = keskenysávú szűrő note = jegyzet | megjegyzés note ID = feljegyzés-azonosító notebook = noteszgép | laptop notebook computer = laptop note-link = feljegyzéscsatolás notes object service = feljegyzésobjektum szolgáltatás notification = értesítés notification service = értesítési szolgáltatás | értesítési szolgálat notification slip = értesítő ablak noun phrase = főnévi kifejezés noun-verb paradigm = főnév-ige paradigma novel method = újszerű módszer novelty = újszerűség novelty of a rule = szabály újszerűsége nowhere differentiable = sehol nem differenciálható | sehol nem deriválható nowhere differentiable function = sehol nem differenciálható függvény NP (nondeterministic polinomial time) = NP (nemdeterminisztikus polinomiális idejű) <bonyolultsági osztály> NP (Nondeterministic Polinomial time) = NP (nemdeterminisztikus polinomiális idejű)

237

NP hard problem = NP-nehéz feladat | NP-nehéz probléma NP hard problem = NP-nehéz probléma NPC = NPC <bonyolultsági osztály> NP-complete = NP-teljes NP-complete problem = NP-teljes feladat | NPteljes probléma NP-completeness = NP-teljesség N-person view = N-személyes nézet NP-hard = NP-nehéz npn transistor = npn tranzisztor NRZ (Non-Return-to-Zero) = NRZ (nullára vissza nem térő kódolás) ns (nanosecond) = ns (nanoszekundum) N-S Nassi-Shneiderman diagram = egyfajta struktúradiagram NSAP (Network Service Access Point) = NSAP (hálózati szolgálat-elérési pont) NTC (Network Information Center) = NTC (hálózati információs központ) NTP (Network Time Protocol) = NTP (hálózati pontos-idő protokoll) nu (λ) = nü (λ) NUBS (Non-Uniform B-spline) = NUBS (nem egyenletes B-spline) nuclear power plant = nukleáris erőmű | atomerőmű nucleotide = nukleotid nucleus = mag null link (nil link)= null kapcsoló (nil kapcsoló) null graph = üres gráf null hypothesis = null hipotézis null hypothesis = null hipotézis null message = nullüzenet null move heuristics = nulla-lépés heurisztika <gépi sakknál> null pointer = nullmutató null set = üres halmaz null space = nulltér null value = nullérték null vector = nullvektor nullification in branching = elágazás figyelmen kívül hagyása nullity = nullitás Nullstellensatz = nullstellensatz | nullhely-tétel number = szám number field = számtest number field sieve = számtest-szita

number sentences = számmondatok number sequence = számsorozat number series = számsor number system = számrendszer + balanced binary number system = kiegyensúlyozott bináris számrendszer + balanced decimal number system = kiegyensúlyozott decimális számrendszer + balanced mixed-radix number system = kiegyensúlyozott vegyes alapú számrendszer + mixed-radix number system = vegyes alapú számrendszer + modular number system = moduláris számrendszer + negabinary (radix -2) number system = negabináris (-2 alapú) számrendszer + negadecimal number system = negadecimális (-10 alapú) számrendszer + nonary number system (radix 9 number system) = nonáris számrendszer (9 alapú számrendszer) + octal number system (radix 8 number system) = oktális számrendszer (8-as alapú számrendszer) + phi number system = pi számrendszer + positional number system = pozíciós számrendszer + primitive tribal number system = primitív törzsi számrendszer + quater-imaginary (radix 2i) = negyedimaginárius (2i alapú) számrendszer + quaternary (radix 4) number system = quaternáris (4 alapú) számrendszer + quinary (radix 5) number system = quinaris (5 alapú) számrendszer + rational number system = racionális számrendszer + regular continued fraction number system = reguláris lánctörtes számrendszer + reversing binary number system = fordító bináris számrendszer + revolving binary number system = feltöltődő számrendszer + sedecimal (hexadecimal) number system= szedecimális (hexadecimális) számrendszer + senary (radix 6) number system = szenáris (6 alapú) számrendszer + septenary (radix 7) number system =

238

szeptenáris (7 alapú) számrendszer + sexagesimal (radix sixty) number system = szexageszimális (60 alapú) számrendszer + slash number system = törtvonal számrendszer + vigesimal (radix twenty) number system = vigesimális (20 alapú) számrendszer + balanced ternary number system = kiegyensúlyozott ternáris számrendszer + binary number system (radix 2 number system) = kiegyensúlyozott bináris (2 alapú) számrendszer + combinatorial number system = kiegyensúlyozott kombinatorikus számrendszer + complex number system = kiegyensúlyozott komplex számrendszer + decimal number system (radix ten number system)= decimális számrendszer (denáris számrendszer | 10-es alapú számrendszer) + denary number system = decimális számrendszer + radix ten (decimal) number system = tízes alapú (decimalis) számrendszer + duodecimal (radix twelve) number system = kiegyensúlyozott duodecimális (húszas alapú) számrendszer + factorial number system = faktoriális számrendszer + Fibonacci number system = Fibonacci számrendszer + ternary number system = ternáris számrendszer + balanced ternary number system = kiegyensúlyozott ternáris számrendszer + binary number system = kettes számrendszer | bináris számrendszer + decimal number system = tízes számrendszer | decimális számrendszer + hexadecimal number system = hexadecimális számrendszer | 16-os számrendszer + octal number system = nyolcas számrendszer | oktális számrendszer number theoretic = számelméleti number theory = számelmélet number-of-divisors = az osztók száma number-partition = számpartíció

numeral = szám + Indian numerals = indiai számok + Roman numerals = római számok numeration = számrendszer numerator = számláló numeric = numerikus | számnumeric limit = numerikus határ numeric type = numerikus típus numerical = numerikus numerical algorithm = numerikus algoritmus numerical computation = numerikus számítás numerical dependency = numerikus függőség numerical differentiation = numerikus differenciálás numerical instability = numerikus instabilitás numerical integration = numerikus integrálás numerical method = numerikus módszer numerical polynomial = numerikus polinom numerical quadratura = numerikus kvadratúra numerical stability = numerikus stabilitás numerical triangle = numerikus háromszög numerosity reduction = számosságcsökkentés NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) = NURBS (nem egyenletes racionális Bspline) nybble (a 4-bit quantity) = nybble (négybites mennyiség) nybble-mode DRAM = 4 bites hozzáférésű DRAM nyp (a 2-bit quantity) = nyp (kétbites mennyiség) Nyquist interval = Nyquist intervallum Nyquist rate = Nyquist-arány | Nyquist-sebesség Nyquist-frequency = Nyquist-frekvencia OAS (Office Automation System) = irodaautomatizálási rendszer OBA Object Behaviour Analysis = objektumok viselkedésének elemzése object = objektum + atomic object = atomi objektum + linearizable object = linearizálható objektum + active object = aktív objektum + business object = üzleti objektum + concurrent object = konkurens objektum + active object map = aktív objektumtábla + binding to an object = csatlakozás egy objektumhoz | kapcsolódás egy objektumhoz

239

+ cancel object = félbeszakítás objektum + class object = osztály objektum + communication sub-object = kommunikációs alobjektum + compile-time object = fordítási idejű objektum + Component Object Model (COM) = összetevő objektummodell + composite local object = összetett helyi objektum + connectable object = összekapcsolható objektum | csatlakozásképes objektum + control sub-object = vezérlő alobjektum | szabályozó alobjektum + Distributed Component Object Model (DCOM) = osztott komponens-objektum modell + distributed dynamic object = osztott dinamikus objektum + distributed named object = osztott nevesített objektum + distributed object = elosztott objektum + distributed shared object = osztott közös objektum + Document Object Model (DOM) = dokumentum objektum modell + event object = esemény objektum + factory object = objektum-előállító objektum + Global Object-Based Environment (GLOBE) = globális objektum alapú környezet + Interoperable Object Group Reference (IOGR) = együttműködő objektumcsoporthivatkozás + listener object = figyelőobjektum + local object = helyi objektum + notes object service = feljegyzésobjektum szolgáltatás + persistent local object = állandó helyi objektum + policy object = szabályobjektum + portable object adapter = hordozható objektum-adapter + primitive local object = elemi helyi objektum | primitív helyi objektum + principal object = főnök objektum + recoverable object = helyreállítható

objektum + remote object = távoli objektum + Remote Object Invocation (ROI) = távoli objektum hívása + replication sub-object = többszöröző alobjektum + running object table = futó objektum táblája + running object = futó objektum + security sub-object = biztonsági alobjektum + semantic sub-object = szemantikai alobjektum + shared object = megosztott objektum + transactional object = ügyleti objektum + transient local object = átmeneti helyi objektum + transient object = átmeneti objektum + unreferenced object = nem-hivatkozott objektum + vault object = páncélterem objektum object adapter = objektumillesztő object adapter = objektum-adapter object aggregation = objektumaggregáció object behavior model = objektum viselkedési modell object class hierarchy = objektumosztály hierarchia object code = tárgykód object creation = objektum létrehozás object database = objektum adatbázis object factory = objektumgyár object file = tárgyfájl | tárgynyelvű fájl | kódfájl object flow = objektumfolyam object group = objektum-csoport object handle = objektumkezelés | objektumkezelő object hierarchy = objektumhierarchia object I/O = objektum B/K object identification = objektumazonosítás object identifier = objektumazonosító object integration = objektumintegráció object interface specification = objektum interfész specifikáció object invocation model = objektumhívási modell object layout = objektumszerkezet

240

object linking and embedding = objektumcsatolás és beágyazás object management group (OMG) = objektumkezelési modell object management group = objektumkezelő csoport object model = objektum modell object points = objektumpontok object program = tárgyprogram object recognition = objektumfelismerés object reference = objektumhivatkozás object relationship matrix = objektum-kapcsolati mátrix object replication = objektumtöbbszörözés object request broker = objektumközvetítő object serialization = objektumsorosítás object server = objektumszolgáltató | objektum szerver object space = tárgytér | objektumtér object variable = objektumváltozó object wrapper = objektumcsomagoló object-based distributed system = objektum alapú szétosztó rendszer object-based image retrieval = objektum alapú képkeresés objective function = célfüggvény objective value = célérték objectivism = objektivizmus object-level state space = objektum-szintű állapottér object-oriented application (OO application)= objektumorientált alkalmazás object-oriented = objektumorientált | objektumelvű object-oriented approach = objektumorientált megközelítés object-oriented concept = objektumorientált fogalom object-oriented data = objektumorientált adat object-oriented database = objektumorientált adatbázis object-oriented database model = objektumorientált adatbázis modell object-oriented DBMS = objektumorientált DBMS object-oriented design = objektumelvű tervezés object-oriented design = objektumorientált/objektumelvű tervezés

object-oriented development = objektumorientált/objektumelvű fejlesztés object-oriented methodology = objektumorientált módszertan object-oriented methods = objektumorientált/objektumelvű módszerek object-oriented metric = objektumorientált/objektumelvű metrika object-oriented modeling = objektumorientált/objektumelvű modellezés object-oriented programming = objektumelvű programozás object-oriented software = objektumorientált szoftver object-oriented system = objektumorientált/objektumelvű rendszer object-oriented techniques = objektumorientált/objektumelvű technikák object-oriented testing = objektumorientált/objektumelvű tesztelés object-relational data model = objektum-relációs adatmodell object-relational database = objektumorientált adatbázis object-relational system = objektumrelációs rendszer objects-and-actions design methodology = objektum-és-akció tervezési módszertan obligation = kötelezettség oblique = dőlt | kurzív | rézsútos oblivious algorithm = feledékeny algoritmus obscure = ismeretlen eredetű observable = megfigyelhető <környezet> observation = megfigyelés | megjegyzés observation model = megfigyelési modell observation room = megfigyelő szoba observational study = megfigyelésen alapuló tanulmány observer = megfigyelő observer design pattern = megfigyelő tervezési minta obsolete = elavult obviousness = áttekinthetőség Occam = Occam <programnyelv> occur check = előfordulási próba <logikában> occurrence = előfordulás occurrence of a pattern = minta előfordulása ochre = okkersárga

241

Ockham’s razor = Ockham borotvája <problémamegoldó elv> OCL Object Constraint Language = objektumspecifikációs nyelv OCR (Optical Character Recognition) = OCR (optikai karakterfelismerés) OCR machine = optikai karakterfelismerő gép OCR Optical Character Recognition = optikai karakterfelismerési (eljárás, rendszer) octa (short form of octabyte)= okta (az oktabájt rövid neve) octa1 numbers = nyolcas számrendszerbeli számok | oktális számok octabyte: a 64-bit quantity = oktabájt: 64 bites mennyiség octagon = nyolcszög octahedral group = oktaéder-csoport octal = nyolcas | oktális számrendszerbeli | oktális octal input = oktális bemenet octal multiplication = nyolcas számrendszerbeli szorzás | oktális szorzás octal number system (radix 8 number system) = oktális számrendszer (8 alapú számrendszer) octal number system = nyolcas számrendszer | oktális számrendszer octal output = oktális kimenet octal values of constants = állandók oktális értékei octal-to-binary conversion = oktális-bináris átalakítás octant = oktáns, térnyolcad octave = oktáv octonion = nyolcas octree = oktális fa | nyolcas-fa ODBC (Open Database Connectivity) = ODBC (nyílt adatbázis-összekapcsolhatóság) odd = páratlan | páratlan szám odd and even = páratlan és páros odd function = páratlan függvény odd length run = páratlan hosszúságú futam odd number = páratlan szám odd permutation = páratlan permutáció odd-even = páratlan-páros odd-even merging network = páros-páratlan összefésülő hálózat odd-even method = páros-páratlan módszer

odd-even sorting network = páros-páratlan rendező hálózat odd-parity circuit = páratlan paritás áramkör odd-parity code = páratlan paritás kód ODL (Object Definition Language) = objektumdefiníciós nyelv ODL (Object Definition Language) = ODL (objektumdefiníciós nyelv) ODMG (Object Data Management Group) = Objektumorientált Adatbázis Konzorcium <adatbáziskezelési megoldások szabványosításáért felel> ODML (Organizational Design Modeling Language) = ODML (szervezettervezet-leíró nyelv) ODMS (Object-oriented DataBase Management System) = objektumorientált adatbáziskezelő rendszer odometer = lépésszámláló odometry = odometria <robotikában a kerék mozgásából a megtett út kiszámítása> ODR (One-Definition-Rule) = egyszeri definiálás szabálya ODS (Operational Data Store) = ODS (operatív adatraktár) OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) = OFDM (ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolás/multiplexelés) off line = közvetlen kapcsolatban nem levő | kapcsolat nélküli office = iroda office activities = irodai dokumentumkezelő és kommunikációs tevékenységek office automation = irodai automatizálás office system = irodai rendszer offline = hálózati elérés nélküli | rendszerről lekapcsolt off-line problem = offline feladat offline search = offline keresés offset = eltolás | elcsúsztatás off-set = kikapcsolt állapot offset and rotation = eltolás és forgatás offset table = eltolásiérték-tábla offshore software development = offshore szoftverfejlesztés OID (Object Identifier) = OID (objektumazonosító) OK button = OK gomb

242

OLAM (On-Line Analytical Mining) = OLAM (on-line analitikus bányászat) OLAP (On-Line Analytical Processing) = OLAP (on-line analitikus feldolgozás) + HOLAP (Hybrid OLAP) = HOLAP (hibrid OLAP) + MOLAP (Multidimensional OLAP) = MOLAP (többdimenziós OLAP) + ROLAP (Relational OLAP) = ROLAP (relációs OLAP) + spatial OLAP = tér-OLAP OLAP application = OLAP-alkalmazás OLAP mining = OLAP-bányászat older adult users = idősebb felnőtt felhasználó OLE (Object Linking and Embedding) = objektumok összekapcsolására és egymásbaágyazására szolgáló megoldás OLED (Organic LED) = Organikus LED OLE-DB (Open Linking and Embedding for Databases) = OLE-DB (objektumcsatolás és -beillesztés adatbázisokhoz) olive = olajzöld OLTP (On-Line Transaction Processing) = OLTP (on-line tranzakciófeldolgozás) omega network = omega hálózat Omega-notation = Omega-jelölés OMG (Object Management Group) = az objektumorientált szabványokért felelős nemzetközi Kozorcium omission failure = kiesési hiba OML (Object Manipulation Language) = objektum-manipulációs nyelv omni = minden omnidirectional = minden irányú omniscience = mindentudás OMT (Object Modeling Technique) = OMT (OO módszertan) on-board cache = beépített gyorsítótár one flip-flop per state = egy flip-flop állapotonként one right way = egyetlen helyes út one-address computer = egycímű számítógép one-address instructions = egycímes utasítások one-mode matrix = egy szempontú mátrix one-one relationship = egy-egy kapcsolat one-operand execution = egy operandusú végrehajtás one-pass = egymenetes

one-pass algorithm = egymenetes algoritmus one-pass join = egymenetes összekapcsolás one-pass method = egymenetes módszer one-phase commit protocol = egyfázisú véglegesítési protokoll ones complement = egyes komplemens ones' complement notation= egyes komplemens jelölés ones-complement = egyes komplemens ones-complement addition = egyes komplemensű összeadás ones-complement arithmetic = egyes komplemenses aritmetika ones-complement subtraction = egyes komplemensű kivonás one-shot decision = egylépéses döntés one-time password = egyszer használatos jelszó one-time programmable (OTP) = egyszer programozható one-time programmable ROM (OTP ROM)= egyszer programozható ROM one-to-many relationship = egy-több kapcsolat one-to-one = egy-egyértelmű | injektív one-to-one correspondence = kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés | egy-egyértelmű megfeleltetés one-to-one mapping = 1:1 leképezés | 1:1 leképzés one-to-one relationship = egy-egy kapcsolat one-to-one videoconferencing = négyszemközti videokonferencia one-way = egyirányú one-way communication = egyirányú kapcsolat | egyirányú kommunikáció one-way function = egyirányú függvény one-way mirror = egyirányú tükör one-way request = egyirányú kérés one-way RPC = egyirányú RPC online = folyamatosan elérhető | hálózatba kapcsolt | rendszerre rákapcsolt on-line aggregation = on-line összesítés online algorithm = közvetlen algoritmus | online algoritmus on-line analytical mining (OLAM) = on-line analitikus bányászat (OLAM) on-line analytical processing (OLAP) = on-line analitikus feldolgozás (OLAP) | on-line elemző feldolgozás (OLAP)

243

online auction = online aukció online auction system = online aukciós rendszer online class = online osztály online collaborative learning = online együttműködő tanulás online communication = online kommunikáció online community = azonos érdeklődésű közösség | virtuális közösség online consumer = online fogyasztó on-line convex-hull problem = online konvex burok probléma online course = online tanfolyam online degree = online végzettség online discussion = online megbeszélés online education = online oktatás online environment = online környezet online help = online segítség, folyamatos segítség online journal = online folyóirat online learner = online tanuló online learning = online tanulás online learning community = online tanulóközösség online learning program = online tanulóprogram online learning system = online tanulási rendszer on-line media = on-line média online merge sorting = online összefésülő rendezés online processing = azonnali tranzakciót lehetővé tévő adatfeldolgozási rendszer online recreation = online kikapcsolódás online relationship = online kapcsolat online sales = online értékesítés online search = online keresés online searching = közvetlen keresés online shopper = online vásárló online student = online hallgató online teaching = online tanítás online transaction = online tranzakció/ügylet on-line transaction processing (OLTP) = on-line tranzakciófeldolgozás (OLTP) online transactional processing = online tranzakciófeldolgozás online university = online egyetem online-chat systems = online csevegő rendszer onomasticon = sajátos nevek vagy helynevek szótára on-screen digitizing = képernyő digitalizálás

on-set = bekapcsolt állapot on-the-fly = menet közben onto = rá | szürjektív onto function = szürjektív függvény | ráképezés Ontolingua (Ontology Intechange Language) = Ontolingua <ontológia-leíró nyelv> ontological commitment = ontológiai elkötelezettség ontological engineering = ontológiaszervezés ontology = ontológia ontology server = ontológia-szerver ontology-based query = ontológiai alapú lekérdezés/keresés OO (Object-Oriented) = OO (objektumorinetált) OOADA (Object-Oriented Analisys and Design with Applications) = OOADA <objektumorientált fejlesztési módszertan> OOA-OOD (Object-Oriented Analysis - ObjectOriented Design) = OOA-OOD <objektumorientált fejlesztési módszertan> OOIE (Object-Oriented Information Engineering) = OOIE (objektumorientált fejlesztési módszertan) OOPL (Object-Oriented Programming Languages) = OOPL (objektumorientált programozási nyelvek) oops (OP field of MMIXAL line) = oops (MMIXAL sor oops mezője) OOSE (Object-Oriented Software Engineering) = OOSE (objektumorientált szemléletű szoftverfejlesztés/rendszerfejlesztés) OOUI (Object-Oriented User Interface) = OOUI (objektumorientált felhasználói/kezelői felület) op code (operation code) = műveleti kód opacity = átlátszatlanság (a rendszer funkcionalitásának nehéz követhetősége) opacity = fedőképesség | átlátszatlanság opaque = átlátszatlan | elmosódó <argumentum> opaque type = átlátszatlan típus opaqueness = átlátszatlanság opcode (operation code) = művkód (műveleti kód rövid neve) opcode-based predictions = műveleti kódon alapuló becslés open = nyílt open addressing = nyílt címzés open architecture = nyílt architektúra

244

open caption = hang szöveges megjelenítése <feliratozás> open card sort = szabad kártya-rendezés Open Database Connectivity (ODBC) = nyílt adatbázis-összekapcsolhatóság (ODBC) open delegation = megnyitási átruházás open distributed system = nyílt osztott rendszer open interval = nyílt intervallum open knowledge = nyílt tudás open linking and embedding for databases (OLE-DB) = objektumcsatolás és beillesztés adatbázisokhoz (OLE-DB) open list = nyitott lista <keresésénél> Open Look Graphical User Interface = Open Look grafikus felhasználói/kezelői felület open loop = nyílt hurkú <rendszer> open market = nyitott piac open network computing RPC = nyílt hálózati számítás RPC-vel open order = ki nem elégített megrendelés open precondition = nyitott előfeltétel <tervkészítésnél> open set = nyílt halmaz Open Shortest Path First protocol (OSPF) = legrövidebb-út-nyitása-először protokoll open source = nyílt forrás open source development network = nyílt forráskód-fejlesztő hálózat open source movement = nyílt forráskód mozgalom open source software = nyílt forráskódú szoftver open specification = nyílt leírás | nyílt specifikáció open subset = nyílt részhalmaz open system = nyílt rendszer | többféle hardver platformon futtatható szoftver Open Systems Interconnection (OSI) = nyílt rendszerek összekapcsolása open systems interconnection (OSI) = nyílt rendszerek összekapcsolása open world assumption = nyíltvilág feltételezés open-address hash table = nyílt címzésű hasítótábla open-coding = nyitott kódolás open-collector output (OC) = nyitott kollektoros kimenet open-drain bus = nyitott nyelőelektródás busz/sín

open-drain output = nyitott nyelőelektródás kimenet | nyitott drain kimenet opening ceremony = megnyitó ünnepség opening of file = állomány megnyitása| fájl megnyitása open-outcry = angol-típusú, emelkedő licitálású aukció open-source software = nyílt-forráskódú szoftver | szabadon terjeszthető és módosítható szoftver operand = művelet tárgya | utasítás tárgya | operandus operand addressing = operandus címzés operand fetching = operandus behívás | operandus lehívás operate = működik operating budget = egység működtetésének költségvetése operating system (OS) = működtető rendszer | operációs rendszer + Distributed Operating System (DOS) = osztott működtető rendszer | osztott operációs rendszer + multi-computer operating system = többszámítógépes működtető rendszer + multiprocessor operating system = többprocesszoros működtető rendszer + Network Operating System (NOS) = hálózati működtető rendszer | hálózati operációs rendszer + single-processor operating system = egyprocesszoros operációs rendszer + uni-processor operating system = egyprocesszoros működtető rendszer operating temperature = üzemi hőmérséklet operation = művelet | működés + acquire operation = igénylés művelet + concurrent operation = versengő művelet | konkurens művelet + conflicting operation = ütköző művelet + disconnected operation = szétkapcsolt művelet + incomplete operation = nemteljes művelet + release operation = feloldás művelet operation code = műveleti kód operation code field = műveleti kód mezője operation cycle = műveletciklus operation on container = tároló művelet

245

operation on reference = referencia művelet operation on structure = struktúra művelet operation register = műveleti regiszter operational amplifier = műveleti erősítő operational data = operatív adat operational data store (ODS) = operatív adatraktár (ODS) operational database system = operatív adatbázisrendszer operational feasibility = a tervezett rendszer tényleges üzemeltetési lehetőségeinek vizsgálata operational metadata = operatív metaadat operational profile = műveleti profil operations = műveletek operations research = operációkutatás operative address space = operatív címtartomány operator = művelet | operátor | gépkezelő személy operator binding = operátorkötés operator binding strength = operátorkötés erőssége operator grammar = operátor nyelvtan operator precedence = operátor elsőbbség | műveletek közötti elsőbbség | műveletek kiértékelési sorrendje operator precedence function = operátor elsőbbségi függvény operator precedence grammar = operátor elsőbbségi nyelvtan opportunistic goal = kiegyező cél, opportunista cél opportunity = lehetőség OPR (optical pattern recognition) = OPR (optikai alakfelismerés) OPS-5 (Official Production System 5) = OPS-5 <adatvezérelt keretrendszer> optical = optikai Optical Character Recognition (OCR) = optikai karakterfelismerés (OCR) optical character recognition (OCR) = optikai karakterfelismerés optical character recognition (OCR) = optikai karakterfelismerés optical character recognition = optikai karakterfelismerés optical computing = optikai elvű számítástechnika

optical disk = optikai lemez optical fiber = fényvezető szál optical flow = optikai folyam optical illusion = optikai illúzió optical interpretation = feliratozás optical mouse = optikai egér optical music recognition (OMR) = optikai zenefelismerés optical network = optikai hálózat | fényvezető szálas hálózat optical recognition = optikai felismerés optical system = optikai rendszer optical transmission system = optikai átvivőrendszer optically scanned bitmap = optikailag beolvasott bitkép OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering Structure) = OPTICS (pontok rendezése a klaszterező struktúra azonosításához) optimal = optimális optimal binary search = optimális bináris keresés optimal binary search tree = optimális bináris keresőfa optimal brain damage = optimális agykárosodás <neurális hálónál> optimal code = optimális kód optimal container = optimális tároló optimal control problem = optimális irányítási feladat optimal control theory = optimális szabályozás elmélet optimal matching = optimális párosítás optimal objective value = optimális célérték optimal page replacement algorithm = optimális lapcsere algoritmus optimal performance = optimális teljesítmény optimal search procedure = optimális keresési eljárás optimal solution = optimális megoldás optimal solution = optimális megoldás optimal substructure = optimális részstruktúra optimal vertex cover = optimális csúcsfedés optimality (of a search algorithm) = optimalitás (kereső algoritmusban) optimally efficient algorithm = optimális hatékonyságú algoritmus

246

optimism under uncertainty = bizonytalanság melletti optimizmus optimistic concurrency control = optimista konkurenciaszabályozás optimistic concurrency control = optimista konkurenciavezérlés optimistic logging protocol = optimista naplózó protokoll optimistic two-phase locking (O2PL) = optimista kétfázisú zárolás (O2PL) optimization (optimization) = optimalizálás + global optimization = globális optimalizálás + interprocedural optimization = eljárások közötti optimalizálás + local optimization = lokális optimalizálás + loop optimization = ciklusoptimalizálás + machine dependent optimization = gépfüggő optimalizálás + machine independent optimization = gépfüggetlen optimalizálás + peephole optimization = ablakoptimalizálás + safe optimization = biztonságos optimalizálás optimization (optimization)= optimizálás | optimizáció optimization of loops = ciklusok optimalizálása optimization of tests = tesztek optimalizálása optimization problem (optimisation problem) = optimalizálási feladat optimization problem = optimalizációs probléma optimization problem = optimalizációs probléma optimize = optimalizál optimizer = optimalizáló + code-optimizer = kódoptimalizáló optimum = optimum | optimális optimum binary search tree = optimális bináris keresőfa optimum digital search tree = optimális digitális kereső fa optimum distance = optimális távolság optimum exchange sorting = optimális cserélő rendezés optimum linear arrangements = optimális lineáris elrendezés optimum linear probing = optimális lineáris próbavétel | optimális lineáris kipróbálás

optimum linked trie = optimális láncolt szófa optimum merge pattern = optimális összefésülő minta optimum methods of computation = számítások optimális módszerei optimum open addressing = optimális nyílt címzés optimum permutation = optimális permutáció optimum point = optimumpont + global optimum point = globális optimumpont + local optimum point = lokális optimumpont optimum polyphase merge = optimális többfázisú összefésülés optimum searching = optimális keresés optimum sorting = optimális rendezés option negotiation = opcióegyeztetés option sheet = beállítások felülete OQL (Object Query Language) = OQL (objektum lekérdezőnyelv) OR (bitwise or) = OR (bitenkénti vagy) OR = megengedő VAGY | diszjunkció OR function = megengedő VAGY-függvény | diszjunkció OR gate = VAGY kapu OR operation = (logikai) VAGY művelet OR plane = VAGY mező OR symbol = VAGY szimbólum OR-AND circuit = VAGY-ÉS áramkör OR-AND-INVERT (OAI) gate = VAGY-ÉSINVERTER kapu orange = narancs Orange Book standard = Narancs könyv szabvány <CD-R, CD-RW> orbit = pálya ORD (Object Requirement Design) = objektumorientált szemléletű követelménytervezés order = rend | sorrend | nagyságrend | fokozat | rendezettség order confirmation = rendelés-visszaigazolás order entry system = a beérkező megrendeléseket feldolgozó rendszer order ideals = rendezési ideálok order of a modulo <m> = adott <m> modulus szerinti rend order of a recurrence relation = rekurzió rendje

247

order of a set partition = halmazfelbontás rendje order of an element = elem rendje order of an element in a field = test elemének rendje order of construction = létrehozási sorrend order of construction and destruction = felépítési és megsemmisítési sorrend order of evaluation = kiértékelési sorrend order of fields = mezők sorrendje order of growth = nagyságrend order of how memory is accessed = memória elérési sorrend order of magnitude zero = nulla nagyságrend order of member initialization = tag kezdőértékadás sorrend order of reduction = redukálási sorrend order of specialization = specializáció sorrend order of summation = összegzés sorrendje order point = rendelési pont (készletgazdálkodás) order release report = MRP egy outputja megrendelési lista order statistics = rendstatisztikák order summary = rendelés összegzése order tracking and history = rendelés nyomonkövetés és történet orderability = rendezhetőség ordered = rendezett ordered ATG = rendezett ATG ordered binary decision diagram (OBDD) = rendezett bináris döntési diagram ordered factorization = rendezett faktorizáció ordered forest = rendezett erdő ordered hash table = rendezett hasító tábla ordered message delivery = sorrendi üzenetkézbesítés ordered pair = rendezett pár ordered seek queueing = megrendelt keresések sorba állítása ordered selection = rendezett kiválasztás | variáció ordered set = rendezett halmaz ordered tree = rendezett fa ordering = rendezés ordering constraint = rendező korlát ordinal variable = rendezett változó | sorrend típusú változó ordinary = közönséges | rendes

ordinary generating function = közönséges generátorfüggvény ordinary power = közönséges hatvány | hatvány organization = szervezés | szervezet | vállalati szervezet jogok, kötelezettségek, célok rendszere organization learning = szervezeti tanulási (folyamat) organization management = szervezetirányítás organization model (in CommonKADS) = szervezeti modell (CommonKADS módszertanban) organization of I/O system = B/K-rendszer szervezése organization theory = szervezet-elmélet organizational = szervezeti organizational behavior = szervezeti viselkedés organizational best practice = szervezeti bevált gyakorlat organizational boundaries = szervezeti határok organizational climate= szervezeti klíma organizational content = szervezeti tartalom organizational culture = szervezeti kultúra organizational culture= szervezeti kultúra organizational data mining = szervezeti adatbányászat organizational decision support = szervezeti döntéstámogatás organizational design = szervezettervezés Organizational Design Modeling Language (ODML) = szervezettervezet-leíró nyelv organizational development = szervezeti fejlődés organizational environment = szervezeti környezet organizational factor = szervezeti tényező organizational hyperdocument = szervezeti hiperdokumentum organizational identity = szervezeti identitás organizational impact = szervezeti hatás organizational impact analysis = az új rendszer szervezetre gyakorolt hatásának elemzése organizational knowledge = szervezeti tudás organizational learning = szervezeti tanulás organizational memory = szervezeti emlékezet | közösségi memória organizational memory information systems = szervezeti memóriakezelő információs rendszer

248

organizational model = szervezeti modell organizational models = szervezeti modellek organizational pattern = szervezeti minta organizational performance = szervezeti teljesítmény organizational process = szervezeti folyamat organizational requirement = szervezeti követelmény organizational risk = szervezeti kockázat organizational strategy = szervezeti stratégia organizational structure = szervezeti felépítés/struktúra organized data = szervezett adat organizing = szervezés organ-pipe order = orgonasíp rendezés organs of vision = a látás szervei orgware = szervezéssel kapcsolatos szoftver orient = irányít orientable matroid = irányítható matroid orientation = tájékozás | helyzet | irány | orientáció | tájolás | irányultság + absolute orientation = + abszolút tájékozás + epipolar orientation = + epipoláris tájékozás + interior orientation = + belső tájékozás + outer orientation = + külső tájékozás + relative orientation = + relatív tájékozás oriented = irányított oriented binary tree = irányított bináris fa oriented forest = irányított erdő oriented graph = irányított gráf oriented link = irányított kapcsolat oriented matroit = irányított matroid oriented spanning tree = irányított feszítőfa oriented tree = irányított fa origin = origó | kezdőpont | forrás | eredet origin of name = név forrása | név eredete original form of Euclid's algorithm = euklideszi algoritmus eredeti formája originator ID = létrehozó azonosító ORM (Object-Relational Mapping) = objektumrelációs leképezés OR-parallelism = VAGY-párhuzamosság orphan = fattyúsor | árva | sehova sem tartozó orphan extermination = árvairtás | fattyúirtás orphan page = fattyú oldal <kimenő link nélküli weboldal> orphan process = árva-folyamat | fattyú-folyamat

orphaned process (UNIX) = árva folyamat (UNIX) orthocomplement = ortokomplemens orthogonal = merőleges | ortogonális orthogonal array = ortogonális tömb orthogonal circulant matrix = ortogonális cirkuláns mátrix orthogonal eigenvectors = ortogonális sajátvektorok orthogonal filter = ortogonális szűrő Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) = ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolás/multiplexelés orthogonal matrix = ortogonális mátrix orthogonal signals = ortogonális jelek orthogonal vectors = ortogonális vektorok | merőleges vektorok orthogonality = ortogonalitás orthogonalizability = ortogonalizálhatóság orthogonalizable code = ortogonalizálható kód orthogonalization = ortogonalizáció orthogonalized parity-check equation = ortogonalizált paritásellenőrző egyenlet orthomodular = ortomoduláris orthonormal = ortonormált | ortonormális | ortogonális és normált orthophoto = ortofotó orthorectification = ortorektifikálás OS (operating system) = OS (működtető rendszer | operációs rendszer) oscillating sort = oszcilláló rendezés oscillator = oszcillátor oscilloscope = oszcilloszkóp OSI (Open Systems Interconnection) = OSI (nyílt rendszerek összekapcsolása) OSI Reference Model = OSI hivatkozási modell OSPF (Open Shortest Path First) = OSPF (legrövidebb-út-nyitása-először protokoll) OSS (Operation Support System) = operatív munkát támogató információrendszerek OT (Object Technology) = objektumorientált technológia OTP-ROM (one-time programmable ROM) = egyszer programozható ROM ourotoruses = ourotórusok out of range = számtartományon/intervallumon kívüli érték outbound links = kifelé mutató linkek

249

outcome = eredmény | végeredmény | következmény out-degree = kifok out-degree of a vertex = csúcs kifoka outer = külső outer code = külső kód outer join = külső összekapcsolás outer product = külső szorzat outer product = külső szorzat outgoing bit of shift = léptetés kilépő bitje outlier = kívülálló | szélsőséges érték | különc outlier analysis = kívülálló elemek felderítése | szélsőséges értékek elemzése | eltérés elemzés outline = körvonal outliner = szövegrészeket hierarchiába rendező szoftver-modul out-of-band data = sávon kívüli adat out-of-band signaling = sávon kívüli jelzés out-of-box experience = dobozkinyitási-élmény out-of-order dispatch = sorrenden kívüli kiküldés out-of-order issue = sorrenden kívüli kibocsátás output = kimenet output alphabet = kimeneti ábécé | kimenetábécé | output-ábécé output asymmetry = kimeneti aszimetria output component = megjelenítő komponens output dependency = kimeneti függőség output device = kimeneti egység | output egység | információkijelző eszköz output equation = kimeneti egyenlet output field = kimeneti mező output function = kimeneti függvény output function = kimenet-függvény | kimeneti függvény | output-függvény output handler = kimenetkezelő output iterator = kimeneti bejáró output loading = kimenet terhelés output logic = kimeneti logika output logic macrocell = kimeneti logikát megvalósító makrocella output manipulator = kimenet módosító| kimenet manipulátor output of user-defined type = felhasználói kimenet output operator = kimeneti operator output padding = kimenet feltöltés

output polarity = kimenet polaritása output sequence = kimeneti sorozat output sequence = kimeneti sorozat output stage = kimeneti fokozat output subsystem = kimeneti alrendszer output table = kimeneti tábla output timing skew = kimenet időbeli elcsúszása output to file = fájl kimenet output verification knowledge management = kimenetellenőrző tudáskezelés output voltage = kimeneti feszültség output wire = kimenő huzal output-disable input = kimenet tiltó bemenet output-disable time = kimenet tiltási idő output-enable (OE) = kimenet engedélyezés | kimenet engedélyező output-enable gate = kimenet engedélyező kapu output-enable time = kimenet engedélyezési ideje output-hold time = kimenet-tartási idő output-list = kimeneti lista output-polarity control = kimeneti polaritás vezérlés output-select multiplexer = kimenet kiválasztó multiplexer outranking method = rangsorolásos módszer outscattering = kilépő fényszóródás outsourcing = erőforrás-kihelyezés | tevékenység kiszervezése outstanding invoice = kifizetetlen számla | kifizetetlen követelés outstanding purchase order = be nem érkezett megrendelés over segmentation = túlszegmentálás overall fanout = teljes kimeneti terhelhetőség overdetermined matrix = túlhatározott mátrix overdetermined system of linear equations = túlhatározott lineáris egyenletrendszer overdrive = túlvezérlés overfitting = túlilleszkedés overflow = túlcsordulás + exponent overflow = kitevő túlcsordulása + fraction overflow = tört túlcsordulása + rounding overflow = kerekítési túlcsordulás overflow block = túlcsordulási blokk | gyűjtőblokk overhead = fejfeletti | valamin felüli

250

overhead charges = általános költség | rezsi költség overlap = átfed overlapping = átlapoló overlapping intervals = átlapoló intervallumok | egymást átfedő intervallumok overlapping sequences = átfedő sorozatok overlapping subproblems = átlapoló részfeladatok overlay = átlapoló | átfedő | overlay <egy memóriaterület többszöri felhasználása> | átlátszó réteg | átfedő réteg | átfedés | fedvény <térinformatika> overlay network = átfedő hálózat overlay region = átlapolási terület overload = túlterhelés overload resolution = túlterhelés feloldás overloaded = túlterhelt overloaded function name = túlterhelt függvénynév overloaded method = túlterhelt metódus overloaded operator = túlterhelt operátor overloaded output = túlterhelt kimenet overloading = túlterhelés overprint = felülnyomás overprinting = felülnyomás override = hatálytalanít | felülbírál override private base = privát-bázis felülírás overriding = felülírás overriding function from virtual base class = virtuális bázisosztály függvény-felülírás oversampling = túlmintavételezés overshoot = túllövés | túllendülés overstrike = felülvonás overtype = felülír overview = áttekintés overwrite = felülír overwrite mode = felülíró üzemmód OWL (Web Ontology Language) = OWL <szemantikus WEB szolgáltatások ontológia-leíró nyelve> owner = tulajdonos owner capability = tulajdonosi képesség ownership transfer = tulajdonjog átadás Oxford English Dictionary = Oxfordi angol szótár P (complexity class) = P (bonyolultsági osztály)

P2P (Peer To Peer) network = P2P (egyenrangú társak közti) hálózat package = csomag | tokozás package declaration = csomagdeklaráció package diagram = csomagdiagram package wrapping = ajándékcsomagolás packaged decimal = összecsomagolt decimális packed data = becsomagolt adatok packed forest = tömörített erdő <nyelvészetben> packed record = csomagolt rekord packed tree = tömörített fa <nyelvészetben> packed-BCD representation = pakolt BCD ábrázolás packet = csomag packet assembler = csomagszerkesztő Packet Assembler Disassembler (PAD) = csomag összerakó-szétdaraboló packet filter = csomagszűrő packet filtering = csomagszűrés packet identifier = csomag azonosító packet inter-arrival distribution = érkezési időköz eloszlása packet inter-arrival time = csomagérkezési időköz packet loss ratio = csomagvesztési arány packet routing = csomagirányítás Packet Switched Network) (PSN) = csomagkapcsolt hálózat packet switched subnet = csomagkapcsolt alhálózat packet switching = csomagkapcsolás packet switching network = csomagkapcsolt hálózat packet-filtering gateway = csomagszűrő átjáró packet-level protocols (in transputers) = csomag szintű protokoll (transzputerekben) packet-switched infrastructure = csomagkapcsolt infrastruktúra packing = pakolás | csomagolás + sphere packing = gömbpakolás packing bound = kitöltési korlát packing problem = pakolási probléma packing slip = árukísérő-jegy PAC-learning algorithm (Probably Approximately Correct) = PAC tanuló algoritmus <valószínűleg közelítőleg helyes hipotézishalmazt adó tanuló algoritmus>

251

PAD (Packet Assembler Disassembler) = PAD (csomag összerakó-szétdaraboló) pad = forrszem pad character = töltelékkarakter pad ring = kerek forrszem padding = kitöltés padding functions = kitöltő függvények paddle = forgatható beviteli egység page = lap + start page = kezdőlap page boundary = laphatár page break = laptörés page break = oldaltörés page chunking = oldaldarabolás page description = oldalleírás page design = oldalterv page fault = laphiba page frame = lapkeret page frame number = lapkeret szám page hit = oldaltalálat page layout = lap elrendezés page locking = lapzárolás page not found = oldal nem található page number = lapszám | lapszámozás | lapsorszám page offset = lap eltolás page preview = nyomtatási kép page protection = lapvédelem page rank algorithm = page rank algoritmus | oldalak rangsorolása algoritmus page replacement = lapcsere page replacement algorithm = lapcsere algoritmus page request = lapigény page schematic = oldal séma page setup = lapbeállítás | oldalbeállítás page size = oldalméret page table = laptáblázat page table offset = laptábla eltolás page template = oldalsablon page title = oldalcím page-fault frequency model = laphibagyakorisági modell page-mode read cycle = lap-módú olvasási ciklus page-mode write cycle = lap-módú írási ciklus page-oriented scrollbar = laporientált görgetősáv | laporientált gördítősáv

pages per minute = lap per perc pagination = lapokra tördelés paging = lapozás paging channel = felhívó csatorna paging hardware = lapozó hardver paid link = fizetett link paint = festés paintbrush = ecset painter’s algorithm = festő algoritmus painting = festés pair = pár pairing = párosítás pairwise = páronként pairwise balanced design = páronként kiegyensúlyozott design pairwise consistent = páronként konzisztens pairwise disjoint sets = páronként diszjunkt halmazok pairwise independence = páronkénti függetlenség pairwise relatively primes = páronként relatív prímek PAL (programmable array logic devices) = programozható tömb logikai egység PAL (Public Ada Library) = publikus Ada könyvtár palette = paletta palette = színskála | paletta Paley design = Paley-design Paley function = Paley-függvény Paley graph = Paley-gráf palindrome = tükörszó | tükörmondat | tükörszimmetrikus szó | tükörszimmetrikus mondat | önszimmetrikus szó | önszimmetrikis mondat | palindróma palindromes = palindromok palindromic = tükörszimmetrikus | önszimmetrikus palmtop = kéziszámítógép | marokszámítógép PAM (Pluggable Authentication Module) = PAM (hozzákapcsolható hitelesítő modul) PAN (Personal Area Network) = PAN (személyi hálózat) pan = pásztázás panic method = pánik módszer panning = képcsúsztatás | úsztatás paper = papír | cikk paper tape = papírszalag

252

paper-and-pencil prototype = papír-és-ceruza prototípus paperless office = papírmentes iroda PAR (positive acknowledgement with retransmission) = PAR (pozitív nyugtázás újraküldéssel) parabola = parabola paraboloid = paraboloid paradigm = paradigma paradigm shift = alapelvek gyökeres megváltoztatása | paradigmaváltás paradox = paradoxon | látszólagos ellentmondás paragraph = paragrafus | bekezdés | szakasz paragraph-style = bekezdésstílus parallel = parallel | párhuzamos parallel architecture = párhuzamos architektúra parallel branch detection = párhuzamos elágazás észlelés parallel comparator = párhuzamos komparátor parallel composition = párhuzamos összetétel | párhuzamos kompozíció | párhuzamos kapcsolás parallel computation = párhuzamos számítás parallel computing (in vector architectures) = párhuzamos számítások (vektor architektúrákban) parallel control flow architectures = párhuzamos vezérlésfolyam architektúrák parallel control operator = párhuzamos vezérlőoperátor parallel cutover = új rendszernek a régi működtetésével párhuzamosan futó bevezetése parallel data = párhuzamos adat parallel decoding = párhuzamos dekódolás parallel design = párhuzamos tervezés parallel distributed processing = párhuzamos elosztott feldolgozás parallel edge = többszörös él | párhuzamos él parallel execution = párhuzamos végrehajtás parallel hypercube = párhuzamos hiperkocka parallel instruction execution = párhuzamos utasítás végrehajtás parallel interrupt priority = párhuzamos megszakítás prioritás parallel language = párhuzamos nyelv parallel load/store processing = párhuzamos betöltés/tárolás feldolgozás

parallel mining = párhuzamos bányászat parallel multimedia database = párhuzamos multimédia-adatbázis parallel multiplication = párhuzamos szorzás parallel processing = párhuzamos feldolgozás parallel projection = párhuzamos vetítés parallel random access machine (PRAM) = párhuzamos közvetlen hozzáférésű gép parallel search = párhuzamos keresés parallel virtual machine (PVM) = párhuzamos virtuális gép (PVM) parallel-in, parallel-out shift register = párhuzamos bemenetű, párhuzamos kimenetű léptetőregiszter parallel-in, serial-out shift register = párhuzamos bemenetű, soros kimenetű léptetőregiszter parallelism = párhuzamosság parallel-machine-scheduling problem = párhuzamosgép-ütemezési feladat parallelogram = parallelogramma parallel-to-serial conversion = párhuzamos – soros átalakítás parameter = paraméter + parameter passing = paraméterátadás + parameterless = paraméternélküli parameter independence = paraméterfüggetlenség parameter marshaling = paramétercsomagolás parameter multiplications = paraméter szorzások parameter passing = paraméterátadás parameter space = paraméter-tér parameter step = paraméter lépés parameterization = paraméterezés + template parameterization = sablon paraméterezése parametric = paraméteres parametric equalizer = parametrikus kiegyenlítő | hangszínszabályozó parametric learning = paraméteres tanulás parametric polymorphism = paraméteres polimorfizmus parametric representation = paraméteres ábrázolás | paraméteres megadás parametric search = paraméteres keresés parametric searching = többlépcsős keresés <vevő először termék-kategóriát keres, majd részletezheti kérését> parametrized = paraméterekkel rendelkező

253

parametrized class = paraméterezett osztály paramodulation = paramoduláció <logikákban> parent = szülő parent directory = szülőkönyvtár | szülőmappa parent node = szülő csúcs | szülő csomópont parent pointer = szülő mutató parent process = szülőfolyamat parent table = szülő tábla parent type = szülőtípus parenthesis = kerek zárójel <( )> parenthesis convention = zárójelezési konvenció parenthesis structure of depth-first search = mélységi keresés zárójeles szerkezete parenthesis theorem = zárójelezési té