BUKU PANDUAN PENDAFTARAN BADAN SUKAN by grapieroo12

VIEWS: 0 PAGES: 15

									AKTA PEMBANGUNAN SUKAN 1997


   BUKU PANDUAN
PENDAFTARAN BADAN SUKAN

   PEJABAT PESURUHJAYA SUKAN
       MALAYSIA

  ARAS 3, PUSAT AKUATIK NASIONAL
 KOMPLEKS SUKAN NEGARA BUKIT JALIL
      57700 SRI PETALING
       KUALA LUMPUR

    TEL:  03- 8994 4800
        03- 8994 4801
    FAKS:  03- 8994 4810
PENDAHULUAN


1.  Buku panduan ini dikeluarkan bertujuan untuk membantu orang ramai
yang ingin menubuhkan Badan Sukan dan seterusnya mengambil langkah-
langkah yang perlu bagi mendaftarkan badan sukan tersebut mengikut kehendak
Akta Pembangunan Sukan 1997.


2.  Adalah diharapkan buku panduan ini dapat digunakan oleh orang ramai
dan khususnya badan sukan yang berdaftar agar dapat bertindak selaras
dengan kehendak-kehendak Akta Pembangunan Sukan 1997 dalam hal-hal
behubung dengan badan sukan. Ianya juga diharap dapat meningkatkan
kefahaman dan pengetahuan orang ramai dan badan sukan dari segi
pengurusan dan pentadbiran badan sukan masing-masing.
                 PANDUAN
          PENDAFTARAN BADAN SUKAN
1.  UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERKUATKUASA


   Akta Pembangunan Sukan 1997


2.  MAKNA BADAN SUKAN


   2.1  Seksyen 2 Akta Pembangunan Sukan 1997 menjelaskan bahawa
      “badan sukan” beerti sesuatu persatuan, kelab, pertubuhan atau
      syarikat yang bertindak sebagai badan pengelola atau badan
      perwakilan suatu sukan di Malaysia sama ada diperingkat Daerah,
      Negeri atau Kebangsaan, sama ada atau tidak persatuan, kelab,
      pertubuhan atau syarikat itu hanyalah anggota gabungan bagi
      persatuan, kelab, pertubuhan atau syarikat yang lain


3  BAGAIMANA MENUBUHKAN BADAN SUKAN


   3.1  Satu mesyuarat penubuhan yang dihadiri oleh 7 orang atau lebih
      hendaklah diadakan.
   3.2  Mesyuarat penubuhan tersebut hendaklah membuat ketetapan-
      ketetapan berikut:


      a)  Bersetuju menubuhkan badan sukan
      b)  Meluluskan nama badan sukan yang akan didaftarkan
         (badan sukan berkaitan hendaklah tersenarai dalam Jadual
         Pertama, Seksyen 2, Akta Pembangunan Sukan 1997.
         Badan sukan berkenaan mestilah bertindak sebagai badan
         pengelola  samaada  diperingkat  Daerah,  Negeri  atau
         Kebangsaan)
      c)   Meluluskan   alamat   badan    sukan   yang  hendak
         didaftarkan.(Jika  menggunakan    alamat  pejabat  atau
         bangunan, surat kebenaran majikan/tuan punya alamat
         hendaklah disertakan)
      d)   Melantik  Ahli Jawatankuasa Penaja badan sukan untuk
         menguruskan pendaftaran. ( Senarai ahli terdiri daripada
         Yang  Dipertua/  Pengerusi,  Timbalan   Yang  Dipertua/
         Timbalan Pengerusi, Naib Yang Dipertua/ Naib Pengerusi,
         Setiausaha, Bendahari dan sekurang-kurangnya beberapa
         orang ahli jawatankuasa
      e)   Menyediakan/ meluluskan Perlembagaan/ Undang-Undang
         Tubuh yang hendak didaftarkan
      f)   Mencatatkan perjalanan mesyuarat penubuhan badan sukan
         serta keputusan terhadap ketetapan-ketetapan yang dibuat.


4.  CARA-CARA MEMOHON PENDAFTARAN BADAN SUKAN


   4.1  Setiap permohonan hendaklah mengandungi perkara-perkara
      berikut:


      a)   Borang Permohonan (Borang 1) yang telah ditandatangani
         oleh 2 pemegang jawatan utama badan sukan (2 salinan)
      b)   Bayaran proses RM 50.00 melalui cek/ wang pos/ kiriman
         wang atas nama Pesuruhjaya Sukan
      c)   Empat (4) salinan Perlembagaan/ Undang-Undang Tubuh
         badan sukan
      d)   Dua (2) salinan Minit Mesyuarat Penubuhan badan sukan
         (Mesyuarat J/kuasa Penaja)
      e)  Dua (2) salinan bendera, lambang, lencana atau warna
         dan makna atau tanda lain bewarna dan salinannya
         ditandatangani oleh pemegang jawatan utama badan sukan.
      f)  Dua (2) salinan senarai pemegang jawatan badan sukan
         (jawatankuasa penaja) dan ditandatangani oleh orang yang
         menandatangani Borang 1.


         [Nota: PEMEGANG JAWATAN UTAMA IALAH YANG
         DIPERTUA / PENGERUSI, TIMBALAN YANG DIPERTUA/
         TIMBALAN PENGERUSI, NAIB YANG DIPERTUA/ NAIB
         PENGERUSI, SETIAUSAHA DAN BENDAHARI]


   4.2  Borang permohonan (Borang 1) bagi mendaftarkan badan sukan
      boleh didapati di Pejabat Pesuruhjaya Sukan, Aras 3, Pusat
      Akuatik Nasional, Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil, 57700 Sri
      Petaling, Kuala Lumpur . Borang permohonan adalah percuma.
   4.3  Permohonan pendaftaran hendaklah dikemukakan ke Pejabat
      Pesuruhjaya Sukan, Aras 3, Pusat Akuatik Nasional, Kompleks
      Sukan Negara Bukit Jalil, 57700 Sri Petaling, Kuala Lumpur.


5.  PERKARA-PERKARA LAIN YANG PENTING
   a)  Penggunaan Bahasa Malaysia
      Semua urusan samaada surat menyurat atau perbincangan
      dengan Pesuruhjaya sukan hendaklah menggunakan Bahasa
      Malaysia.
   b)  Keahlian
      Keutamaan menjadi ahli kepada sesebuah badan sukan (terutama
      di peringkat Negeri dan Daerah) perlu diberi kepada penduduk
      yang bermastautin di kawasan berkenaan.
c)  Perlembagaan
   Contoh  perlembagaan   yang  dibekalkan  adalah  merupakan
   standard yang perlu ada pada setiap badan sukan. Oleh itu badan
   sukan berkenaan perlu menyesuaikan standard ini dengan
   keperluan masing-masing
d)  Jawatankuasa
   Setiap badan sukan perlu memastikan supaya semua maklumat
   asas jawatankuasa seperti nama, alamat, nombor telefon, jumlah
   ahli dan sebagainya adalah lengkap dan betul bagi mengelakkan
   sebarang kesulitan.
     CARTA ALIRAN
PROSES PENDAFTARAN BADAN SUKAN


       Majoriti bersetuju untuk menubuhkan badan sukan


       Pastikan badan sukan berkenaan selaras
       dengan Jadual Pertama Akta Pembangunan
       Sukan 1997

       Dapatkan borang permohonan di Pejabat
       Pesuruhjaya Sukan (Borang 1)


       Lengkapkan borang dan sertakan
       maklumat berikut:


         * Bayaran proses (cek/ wang pos/
          kiriman wang) RM 50.00

         * 4 Salinan perlembagaan


         * 2 Salinan minit mesyuarat

         * 2 Salinan bendera, lambang,
          lencana atau warna dan makna


         * 2 Salinan senarai pemegang
          jawatan badan sukan

       Hantar permohonan pendaftaran ke
       Pejabat Pesuruhjaya Sukan

       Selesai
   PANDUAN MENGISI BORANG PENDAFTARAN
                 (BORANG 1)

                  BORANG I

                  MALAYSIA

         AKTA PEMBANGUNAN SUKAN 1997
      PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN SUKAN
         (PENDAFTARAN BADAN SUKAN) 1998
              (Peraturan 4)

PERMOHONAN BAGI PENDAFTARAN BADAN SUKAN


KEPADA:

PESURUHJAYA SUKAN


Seperti yang dikehendakioleh seksyen * 15/16 Akta Pembangunan Sukan 1997,
kami dengan ini membuat permohonan bagi pendaftaran badan sukan
sebagaimana butir-butir di bawah.


1.  Butir-butir badan sukan:

                 PERSATUAN TENIS NEGERI SELANGOR
   (1)  Nama:………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………..


   (2)  Alamat:
                     NO 4, JALAN PERMATA (7/1)
      (a)  Tempat perniagaan:………………………………………………
              40000 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN
          ………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………
             D/A MAJLIS PERBANDARAN PETALING JAYA
   (b)  Alamat pos:………………………………………………………..

      JALAN YONG SHOOK LIN, 46675 PETALING JAYA
      ………………………………………………………………………

                 TENIS
(3)  Sukan:……………………………………………………………………

                         PENGELOLA
(4)  Peringkat perwakilan atau pengelola:…………………………………(5)  Penubuhan badan sukan (lampirkan dua (2) salinan       minit
   mesyuarat sulung – sila lihat huraian 3):

                       17 MEI 2003
   (a)  Tarikh penubuhan:………………………………………………

                                 15
   (b)  Bilangan orang yang menghadiri mesyuarat sulung:…………


                              15
(6)  Bilangan kini anggota dalam daftar anggota:…………………………(7)  (a)  Pernahkah badan sukan didaftarkan sebelum ini di bawah
      Akta Pertubuhan 1966 atau Akta Pembangunan Sukan
      1997?
                    -TIDAK-
      ………………………………………………………………………

                           -TIADA-
   (b)  Nombor pendaftaran dahulu (jika ada):………………………...(8)  Adakah badan sukan akan memakai apa-apa bendera, lambang,
   lencana atau warna atau apa-apa tanda yang lain (lihat huraian 4)?

             ADA
(9)  Jumlah Wang –


    (a)   yang telah diterima dalam 2 tahun yang lepas:
                      -TIADA-
        ………………………………………………………………………

    (b)   yang telah dibelanjakan dalam 2 tahun yang lepas:
              -TIADA-
        ………………………………………………………………………


    (c)   yang merupakan baki di tangan sekarang:
                      -TIADA-
        ………………………………………………………………………

    (d)   yang merupakan baki di bank:…………………………………..
                      -TIADA-
        dan nama bank:…………………………………………………..

                        1 JANUARI
(10)  Tahun kewangan bermula pada ………………………...setiap tahun.


(11)  Butir-butir syer, debentur, amanah saham atau pelaburan lain yang
    serupa yang dipegang:

    Jenis     Syarikat/Dana     Amaun    Dipegang sejak

    ………….     …………………..       …………… ……………………

    ………….        -TIADA-
           ………………….. …………… ……………………

    ………….     …………………..       …………… ……………………

       (Lampirkan dua (2) salinan fotostat sebagai bukti pelaburan)

(12)  Butir-butir harta tak alih yang dipunyai dan / atau dipajak / dipajak
    kecil:

        Tempat    No. Hakmilik     Maksud harta digunakan
                           ( lihat huraian 5)

    …………………       ……………………       ……………………………….
                  -TIADA-
    …………………       ……………………       ……………………………….
13.  Sampul surat bersetem yang beralamat sendiri dan pengakuterimaan
   penerimaan dikemukakan bersama ini.

14.  Dua salinan senarai pemegang jawatan utama badan sukan yang
   mengandungi butir-butir yang berikut dikemukakan bersama ini. Nama
   (termasuk nama samaran jika ada), nombor kad pengenalan, tarikh lahir,
   tempat lahir, alamat rumah dan pekerjaan pemegang jawatan dan nama
   dan alamat majikan pemegang jawatan.

15.  Dua salinan diperakui perlembagaan badan sukan dalam Bahasa
   Malaysia atau Inggeris dikemukakan bersama ini.

16.  Kami memperakui bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan
   kami maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar dan betul
   dalam setiap butir.
          20       MEI   03
   Bertarikh:……………………haribulan……………………20………..
Kami,


    (Tandatangan)…………………………………………………………………….
             TUKIMAN BIN RAMLI
    (Nama)……………………………………………………………………………..
               PRESIDEN
    (Jawatan)…………………………………………………………………………..
    (Tandatangan)…………………………………………………………………….
           SATHYASEELAN A/L PAUL THURAI
    (Nama)……………………………………………………………………………..
             SETIAUSAHA KEHORMAT
    (Jawatan)…………………………………………………………………………..
•  Potong jika berkenaan.
JADUAL PERTAMA AKTA PEMBANGUNAN SUKAN 1997

1. Memanah      27. Sukan Air
2. Badminton     28. Biliard & Snuker
3. Bina Badan    29. Boling
4. Tinju       30. Kriket
5. Lumba Basikal   31. Sukan Ekuestrian
6. Lawan pedang   32. Bola Sepak
7. Golf       33. Gimnastik
8. Hoki       34. Judo
9. Karate Do     35. Boling Padang
10. Bola Jaring   36. Ragbi
11. Sepak takraw   37. Menembak
12. Silat Olahraga  38. Tenis Rengan
13. Soft ball    39. Squasy
14. Ping Pong    40. Tae Kwan Do
15. Tenis      41. Bola Tampar
16. Luncur Ais    42. Angkat Berat
17. Gusti      43. Wushu
18. Kapal layar   44. Besbol
19. Kanu       45. Kabbadi
20. Petanque     46. Berdayung
21. Silambam
22. Olahraga     PINDAAN 2004
23. Bola Keranjang  47. Kecergasan
24. Sukan Bermotor  48. Seni Mempertahankan Diri
25. Bina Badan    49. Paralimpik
26. Bola Baling   50. Rekreasi
           51. Tradisional
      CONTOH PERLEMBAGAAN BADAN SUKAN


Contoh perlembagaan ini adalah merupakan panduan dan badan sukan
berkenaan perlu menyesuaikan contoh ini dengan keperluan masing-masing.
Secara asasnya perlembagaan badan sukan perlu mempunyai perkara-perkara
berikut:


FASAL 1.  NAMA
FASAL 2.  TEMPAT URUSAN
FASAL 3.  DEFINISI
FASAL 4.  OBJEKTIF DAN MATLAMAT
FASAL 5.  LOGO/LAMBANG
FASAL 6.  KEAHLIAN
FASAL 7.  YURAN KEAHLIAN
FASAL 8.  PERMOHONAN MENJADI AHLI
FASAL 9.  KEISTIMEWAAN DAN HAK AHLI
FASAL 10.  HAK MENGUNDI DALAM MESYUARAT AGUNG
FASAL 11.  KEBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI
FASAL 12.  PERWAKILAN
FASAL 13.  MESYUARAT AGUNG TAHUNAN/ DWI TAHUNAN/ TIGA TAHUN
FASAL 14.  TUGAS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN/ DWI TAHUN/ TIGA
      TAHUN SEKALI (mengikut mana berkenaan)
FASAL 15.  MESYUARAT AGUNG KHAS
FASAL 16.  MAJLIS/ JAWATANKUASA INDUK(mengikut mana berkenaan)
FASAL 17.  TUGAS-TUGAS MAJLIS/ JAWATANKUASA INDUK PERSATUAN
FASAL 18.  JAWATANKUASA-JAWATANKUASA
FASAL 19.  TUGAS AHLI MAJLIS/ AHLI JAWATANKUASA INDUK
FASAL 20.  MESYUARAT MAJLIS/ JAWATANKUASA INDUK
FASAL 21.  KEWANGAN
FASAL 22.  JURUAUDIT
FASAL 23.  TAFSIRAN UNDANG-UNDANG
FASAL 24.  PENAUNG/ PENASIHAT
FASAL 25.  PINDAAN PERLEMBAGAAN
FASAL 26.  LARANGAN
FASAL 27.  PEMBUBARAN
* Sila taip dalam bentuk selang 2 baris (double spacing) untuk memudahkan
 semakan

								
To top