Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

_Terms of Reference TOR_ - DOC

VIEWS: 27 PAGES: 3

									ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จานวน ๑๘ รายการ ****** ความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีครุภัณฑ์ดนตรี อยู่เป็นจานวนมากที่ไม่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ ซึ่งมีอายุการใช้งานนาน 10 – 15 ปี เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก จึงจาเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีใหม่มาทดแทนครุภัณฑ์ดนตรีเก่า เพื่อจะได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อนึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบและอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีใหม่ โดยวิธีการจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะทาการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จานวน ๑๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จานวน ๑๘ รายการ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 1.ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 3.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 4.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 5.ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการประกวดราคา แบบรูปรายการและคุณลักษณะ ตามเอกสารแนบ ระยะเวลาดาเนินการ ๙๐ วัน วงเงินในการจัดหา

ราคากลาง ๓,๔๑๒,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ********************************************

คุณลักษณะครุภัณฑ์ดนตรี งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2551 จานวน 18 รายการ
ประกอบด้วย 1. แกรนด์เปียโน (Grand Piano) จานวน 1 หลัง ราคา 1,300,000 บาท 2. อะคูสติกเปียโน แบบอัพไรท์ (Acoustic Upright Piano) จานวน 3 หลัง ราคา 540,000 บาท 3. เครื่องเสียงสาหรับแสดงดนตรี จานวน 2 หลัง ราคา 500,000 บาท 4. กลองใหญ่เดินพาเหรด (Bass Dram Marching) (8 ใบ) จานวน 2 หลัง ราคา 260,000 บาท 5. เชลโล (Cello) จานวน 4 หลัง ราคา 120,000 บาท 6. ไวโอลิน (Violin) จานวน 12 หลัง ราคา 108,000 บาท 7. คีย์บอร์ด (Keyboard) จานวน 3 หลัง ราคา 75,000 บาท 8. กลองชุด (Drum Set) จานวน 2 หลัง ราคา 70,000 บาท 9. กลองสแนร์ (Snare Marching Drum) จานวน 2 หลัง ราคา 70,000 บาท 10. แอมป์กีตาร์ (Guitar Amplifier) จานวน 3 หลัง ราคา 60,000 บาท 11. แอมป์เบส (Bass Amplifier) จานวน 3 หลัง ราคา 60,000 บาท 12. แอมป์คีย์บอร์ด (Keyboard Amplifier) จานวน 3 หลัง ราคา 60,000 บาท 13. อิเลคทริคเปียโน (Electric Piano) จานวน 1 หลัง ราคา 60,000 บาท 14. ดับเบิ้ลเบส (Double Bass) จานวน 1 หลัง ราคา 40,000 บาท 15. ระนาดทุ้ม จานวน 2 หลัง ราคา 30,000 บาท 16. กลองสแนร์คอนเสริท์ (Concert Snare Drum) จานวน 2 หลัง ราคา 30,000 บาท 17. สแตนด์ตั้งโน๊ตสาหรับผู้อานวยเพลง (Conductor’s Stand)จานวน 3 หลัง ราคา 21,000 บาท 18. ฉาบ จานวน 1 หลัง ราคา 8,000 บาท ราคารวม 3,412,000 บาท


								
To top