Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

gem

VIEWS: 782 PAGES: 65

									1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ 1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ Bachelor of Science Program in Gemological Sciences 2. ชื่อปริญญา ชื่อเต็มภาษาไทย ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ ชื่อยํอภาษาไทย ชื่อยํอภาษาอังกฤษ 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร เป็นผู๎ใช๎เทคโนโลยีปรับปรุงคุณคําของอัญมณีและเครื่องประดับ 4 2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 มีความรู๎ในด๎านทรัพยากรอัญมณีและเครื่องประดับ มีความรู๎ในการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มคุณคําอัญมณี มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีในการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ มีความสามารถในการวิเคราะห์อัญมณี มีความสามารถในการใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารด๎านอัญมณี มีความรู๎และความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อัญมณีศาสตร์) Bachelor of Science (Gemological Sciences) วท.บ. (อัญมณีศาสตร์) B.Sc. (Gemological Sciences)

5. กาหนดการเปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

2 6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทําและให๎เป็นไปตามระเบียบหรือข๎อบังคับขอ งมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา การคัดเลือกผู๎เข๎าศึกษาให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 8. ระบบการศึกษา ใช๎ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ การเปิดการศึกษาภาคฤดูร๎อน มหาวิทยาลัยกาหนดระยะเวลาและจานวนหนํวยกิต โดยมีสัดสํวนเทียบเคียงกันได๎กับการศึกษาภาคปกติ การคิดหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช๎เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไมํน๎อยกวํา 15 ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิตระบบทวิภาค การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา 45 ชั่ วโมงตํอภาคการศึกษาปกติให๎มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิตระบบทวิภาค การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได๎รับมอบหมายที่ใช๎เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมํน๎อยกวํา 45 ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต ระบบทวิภาค 9. ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมํต่ากวํา 6 ภาคการศึกษาปกติ แตํไมํเกิน 16 ภาค การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามระเบียบหรือข๎อบังคับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 10. การลงทะเบียนเรียน ให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิ ต และไมํเกิน 22 หนํวยกิตในแตํละภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร๎อนให๎ลงทะเบียนได๎ไมํเกิน 9 หนํวยกิต หรือให๎เป็นไปตามระเบียบหรือข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

3 11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา สัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตําง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 11.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ระดับการประเมิน A B+ B C+ C D+ D F ความหมายของผลการศึกษา ดีเยี่ยม (Excellent) ดีมาก (Very Good) ดี (Good) ดีพอใช๎ (Fairly Good) พอใช๎ (Fair) อํอน (Poor) อํอนมาก (Very Poor) ตก (Fail) คําระดับคะแนน 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0

11.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมิน ระดับการประเมิน PD P NP ผลการศึกษา ผํานดีเยี่ยม (Pass with Distinction) ผําน (Pass) ไมํผําน (No Pass)

ระบบในข๎อ 11.2 นี้ใช๎สาหรับประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให๎เรียนเพิ่มตามข๎อกาหนดเฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทย าลัยกาหนดให๎เรียนเพิ่ม รายวิชาที่ได๎ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต๎องลงทะเบียนและเรียนใหมํจนกวําจะสอบได๎ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้ Au (Audit) ใช๎สาหรับการลงทะเบียนเพื่อรํวมฟัง โดยไมํนับหนํวยกิต W (Withdraw) ใช๎สาหรับลงบันทึกหลังจากได๎รับอนุมัติให๎ถอนรายวิชานั้นกํอนกาหนดสอบ ปลายภาคไมํน๎อยกวํา 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได๎รับอนุญาตให๎ถอนวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให๎พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล๎ว I (Incomplete) ใช๎สาหรับบันทึกการประเมินที่ไมํสมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไมํเสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขา ดสอบ นักศึกษาที่ได๎ “I” ในรายวิชาใด ต๎องยื่นคาร๎องเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให๎เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ดังนี้

4 (1) กรณีนักศึกษายังทางานไมํเสร็จให๎ผู๎สอนพิจารณาผลงานที่ค๎างอยูํเป็นศูนย์และประเมินผล การเรียนจากคะแนนที่มีอยูํแล๎ว (2) ในรายวิชาที่เป็นโครงการศึกษาเอกเทศโครงการพิเศษหรือการวิจัยนักศึกษาต๎องทางาน ให๎แล๎วเสร็จภายในเวลา 2 ภาคการศึกษา ( 3 ) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบถ๎าไมํสอบภายในภาคการศึกษาถัดไปให๎แล๎วเสร็จ ให๎นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนจาก “I” เป็น “F” เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต๎องเรียนครบตามจานวนหนํวยกิตที่กาหนดไว๎ ในหลักสูตร และต๎องได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํต่ากวํา 2.00 และเป็นไปต ามระเบียบหรือข๎อบังคับวําด๎วยการ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 12. อาจารย์ผู้สอน 12.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ 1 ตาแหนํงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล อาจารย์ มาลิน เศวตกิติธรรม คุณวุฒิ / สาขาวิชา วท.บ.สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) Master of Science and Technology (Engineering Materials) Ph.D. (Geology) วท.บ.สาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) บธ.ม (การจัดการ) อส.บ.(เทคโนโลยีแมํพิมพ์เครื่องประดับ ) อส.บ.(เทคโนโลยีแมํพิมพ์เครื่องประดับ )

2 3 4 5 6

รองศาสตรจารย์ อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์

ธีรพงค์ ธนสุทธิพิทักษ์ กวินทร์ โตวิศิษฐชัย วรศักดิ์ รงค์เดชประทีป ศิริลักษณ์ พยัฆศิริ วราภรณ์ แพงป้อง

5 12.2 อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษ) ลาดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ดร.อมรมาศ กีรติสิน ดร.สุรินทร์ อินทะยศ ผศ.ดร.วัชราภรณ์ เขื่อนแก๎ว นางวิลาวัณย์ อติชาติ คุณไพศาล สุขสาราญ นายโนรี น๎อยอํอนโพธิ์ นายวีระพงษ์ สิทธิเวช คุณมงคล ศรีคาแหง คุณปัญญา บัวสุวรรณ คุณประจักษ์ อังคะหิรัญ คุณปฏิมากร คุ๎มเดช คุณฉลอง อาชวากร คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์ คุณวุฒิการศึกษา Ph.D. (Geology) Ph.D. (Geology) Ph.D. (Material) Ph.D. Geology (Mineralogy) ปริญญาโทสาขาธรณีวิทยา ผู๎เชี่ยวชาญทางอัญมณี ผู๎เชี่ยวชาญทางอัญมณี ผู๎เชี่ยวชาญทางอัญมณี ผู๎เชี่ยวชาญทางอัญมณี ผู๎เชี่ยวชาญทางอัญมณี ผู๎เชี่ยวชาญทางอัญมณี ผู๎เชี่ยวชาญทางอัญมณี ผู๎เชียวชาญทางอัญมณี ่ ผู๎เชี่ยวชาญทางอัญมณี

13. จานวนนักศึกษา จานวนนักศึกษาที่จะรับและจานวนบัณฑิตที่คาดวําจะจบการศึกษาในแตํละวิชาเอก จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ระดับชั้นปี 2551 2552 2553 2554 ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 ชั้นปีที่ 2 30 30 30 ชั้นปีที่ 3 30 30 ชั้นปีที่ 4 30 30 60 90 120 รวม 30 จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษ า

2555 30 30 30 30 120 30

6 14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน 14.1 สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ใช๎อาคารเรียนรวม และห๎องปฏิบัติการสํวนกลาง ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการในรายวิชาชีพเฉพาะด๎าน มีสถานที่เป็นห๎องปฏิบัติการตลอดจนความต๎องการเพิ่มในอนาคต ดังนี้ ลาดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สถานที่

จานวนที่ จานวนที่คาดว่าจะ หมา มีอยู่ เพียงพอ ห๎องเรียนปรับอากาศลักษณะเป็นห๎องประชุมและจัดสัมมนาขนาดใหญํ 1 ห๎อง 1 ห๎อง (120 ที่นั่ง) ห๎องเรียนปรับอากาศลักษณะเป็นห๎องประชุมและจัดสัมมนาขนาดเล็ก 2 ห๎อง 2 ห๎อง (30 ที่นั่ง ) ห๎องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ปรับอากาศ 1 ห๎อง 2 ห๎อง (30 ที่นั่ง) ห๎องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ปรับอากาศ 1 ห๎อง 1 ห๎อง (15 ที่นั่ง) โรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 โรง 1 โรง ห๎องกิจการนักศึกษาปรับอากาศ 1 ห๎อง 1 ห๎อง ห๎องปฏิบัติการออกแบบ – เขียนแบบ 1 ห๎อง 1 ห๎อง ห๎องสมุดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ 1 ห๎อง 1 ห๎อง ห๎องปฏิบัติการการผลิต 1 ห๎อง 1 ห๎อง ห๎องปฏิบัติการเครื่องประดับอัญมณี 1 ห๎อง 2 ห๎อง 14.2 อุปกรณ์การสอน ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม รายการ เครื่องทดสอบแรงดึง

ลาดับที่ 1

จานวน จานวนที่คาดว่าจะเพียงพอ ที่มีอยู่ 1 1 เครื่อง เครื่อง

7 ลาดับที่ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 เครื่องกัด CNC รามา รุํน M 200 เครื่องเชื่อม Mig ขนาด 300 แอมป์ เครื่องเชื่อมอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 150 แอมป์ เครื่องทดสอบแรงกระแทก เครื่องกลึงขนาด 150 มม. เครื่องกลึงขนาด 240 มม. เครื่องพับโลหะแผํน เครื่องตัดโลหะแผํน ชุดทดสอบความหนาแนํนของดินใน สนามโดยใช๎กรวยทราย (Sand Cone) ชุดทดสอบขนาดคละดิน 1. เครื่องคัดขนาดด๎วยไฟฟ้าใช๎กับตะแกรง dia. 8 นิว ้ 2. ตะแกรงมาตรฐาน ASTM เบอร์ 4-200 รายการ

จานวน จานวนที่คาดว่าจะเพียงพอ ที่มีอยู่ 1 1 เครื่อง เครื่อง 1 1 เครื่อง เครื่อง 2 5 เครื่อง เครื่อง 1 1 เครื่อง เครื่อง 2 4 เครื่อง เครื่อง 1 2 เครื่อง เครื่อง 1 1 เครื่อง เครื่อง 1 1 เครื่อง เครื่อง 1 2 ชุด ชุด 1 ชุด 1 ชุด 2 ชุด 2 ชุด

12

ชุดทดสอบความหนาแนํนในห๎องปฏิบัติการ 1. การบดอัดแบบมาตรฐาน (Standard Compaction) 2. การบดอัดแบบสูงกวํามาตรฐาน (Modified Compaction)

1 ชุด 1 ชุด

2 ชุด 2 ชุด

8 ลาดับที่ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 รายการ

จานวน จานวนที่คาดว่าจะเพียงพอ ที่มีอยู่ ชุดทดสอบปริมาณความชื้นของดินในสนาม 1 2 ชุด ชุด ชุดทดสอบการรับแรงเฉือนของดินการทดสอบหาแรงอัดแบบไมํถูกจากัด 1 2 ชุด ( Unconfined Compression Test) ชุด ชุดทดสอบการอัดตัวคายน้า (Consolidation Test) 1 2 ชุด ชุด 12 คูหาเชื่อมไฟฟ้า คูหา 12 คูหา 2 ชุดเชื่อมแก๏สพร๎อมอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ เครื่อง 2 เครื่อง 12 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ AC/DC ชุด 12 ชุด 1 เครื่องตัดตรงด๎วยแก๏สแบบอัตโนมัติ เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่องดัดทํอแบบขับเคลื่อนด๎วยมอเตอร์ เครื่อง 1 เครื่อง เครื่องเจาะแบบรัศมีพร๎อมอุปกรณ์ 1 1 เครื่อง เครื่อง เครื่องไสแนวนอนขนาดความยาวชํวงไส 1 1 เครื่อง 450 มม. เครื่อง 1 1 เครื่อง เครื่องกัดแนวนอนแบบยูนิเวอร์แซลพร๎อมอุปกรณ์ เครื่อง 1 ชุดฝึกเครื่องกลึง ซี เอ็น ซีพร๎อมอุปกรณ์ เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่อง 1 เครื่อง 2 กล๎องกาลังขยายสามมิติดูอัญมณี เครื่อง 4 เครื่อง 1 เครื่องกัดCNCขึ้นรูปเครื่องประดับต๎นแบบ เครื่อง 1 เครื่อง

9 ลาดับที่ 28 29 รายการ

จานวน จานวนที่คาดว่าจะเพียงพอ ที่มีอยู่ 5 10 ชุด ชุดฝึกขึ้นรูปอัญมณี(โต๏ะเจียระไน-โกลน-ตัด-แตํง) ชุด อุปกรณ์การเรียน – การสอนอีกหลายรายการสามารถใช๎รํวมกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได๎เพราะลงนาม MOU รํวมกัน

ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ลาดับ รายการ ที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 2 โต๏ะวางคอมพิวเตอร์พร๎อมเก๎าอี้บุนวม 3 ระบบ LAN 4 กล๎องดิจิตอล 5 คอมพิวเตอร์ Notebook 6 โทรทัศน์ 7 Printer 8 Scanner 9 Projector 10 เครื่องสารองไฟ(UPS)ขนาด 500 VA 15. ห้องสมุด 15.1 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวน ที่มีอยู่ 40 เครื่อง 40 ชุด 1 วง 1 ตัว 1 เครื่อง 1 เครื่อง 5 ชุด 2 ชุด 1 ชุด 10 ชุด

จานวนที่คาดว่า จะเพียงพอ 40 เครื่อง 40 ชุด 1 วง 1 ตัว 1 เครื่อง 1 เครื่อง 5 ชุด 2 ชุด 1 ชุด 10 ชุด

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มีหนังสือและ ตาราเรียนด๎านเทคโนโลยีอุต และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ รวมกันประมาณ มีวารสารและสิ่งพิมพ์ด๎านเทคโนโลยีการผลิตรวมกันอีกประมาณ 143 รายการ 15.2 ห้องสมุดประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ลาดับที่ 1 2 3 DS MAX WORKSHOP 3 DS MAX 6 BASIC รายชื่อหนังสือ

สาหกรรม 100,000 เลํม

จานวนที่มีอยู่ 1 เลํม 1 เลํม

10 ลาดับที่ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 รายชื่อหนังสือ 3D STUDIOS MAX ANIMATION WORKSHOP 49 เรื่องนํารู๎เทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 3 : รวบรวมบทความเกี่ยวกับไฟฟ้าจากวารสารเทคนิค 5 S เทคนิคการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 5 ส . งํายนิดเดียว 5 ส .ยุคใหมํ 50 ผู๎จัดการ 51 เรื่องนํารู๎เทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 2 : รวบรวมบทความเกี่ยวกับไฟฟ้าจากวารสารเทคนิค 90 คาถาม – คาตอบ (ระบบการผลิตแบบทันเวลาในพอดี) ADVANCED VISUAL BASIC ต๎นฉบับ OBJECT AND COMPONENT Atlas of Rock-Forming Minerals in thin Section AUTOCAD 2005 ฉบับ 3D ARCHITECT WORKSHOP AUTOCAD 2006 QUICK STEP Beneath our feet (the rock of Planet Earth) Chemical bonding and Spectroscopy in Mineral Chemistry Clay Minerals Color encyclopedia of Gemstone COMPUTER GRAPHICS สาหรับนักออกแบบ COST DOWN (การลดต๎นทุน) Dana’s manual of Minerals Diamond Grading ABC(handbook for diamond grading) DIGITAL SIGNAL PROCESSORS DOES IT MATER : ฤา ไอที สาคัญ จานวนที่มีอยู่ 1 เลํม 1 เลํม 5 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม

11 ลาดับที่ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Earth Science Earth’s dynamic systems EASY ELECTRONIC : เรียนรู๎จากการทดลอง Education for Industrial Age Element of Mineralogy Facet cutters handbook Gem cutting Gems Gemstone Enhancement Guide to Rocks and Minerals Handbook of Gem Identification Human Behavior at Work : Organizational Behavior Inside Management Mineral Optics (principles and techniques) Modern Physical Geography OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING IN C++ Optical Mineralogy (The non-opaque minerals) Ore Minerals and ore Petrography Organizational Behavior PHOTOSHOP CS WORKSHOP ฉบับอยากเป็นเซียน PHOTOSHOP CS2 WORKSHOP QC Circle : กลยุทธ์ในการบริหารงานแบบสํวนรํวม และเทคนิคการสร๎างระบบความปลอดภัย SOLID WORKS : งานโลหะแผํนและพับกลํองกระดาษ รายชื่อหนังสือ จานวนที่มีอยู่ 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 3 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 3 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 3 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 4 เลํม 1 เลํม

12 ลาดับที่ 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 รายชื่อหนังสือ SOLID WORKS HANDBOOK : คูํมือสาหรับผู๎ใช๎ Tables of gemstone identification The Audubon Society Field Guide to North American Rocks and Minerals The heat treatment of ruby and sapphire The Rock-Forming Minerals Understanding Geology VISIO งํายฉับไว กับการสร๎างไดอะแกรม Visual Optics WEB PROGRAMMING ด๎วย DREAMWEAVER MX 2004 และPHP WHAT IS DESIGN? : การออกแบบคืออะไร กรณีศึกษาในงานวิเคราะห์ปัญหาด๎านโลหะวิทยาจากอุตสาหกรรม กรรมวิธีการผลิต กระบวนการผลิต กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ กลศาสตร์ของวัสดุ กลศาสตร์วิศวกรรม การเขียนแบบเทคนิค การเขียนโปรแกรมด๎วยคอมพิวเตอร์เบื้องต๎นด๎วยภาษา JAVA การเขียนโปรแกรมสาหรับ APPLICAIONS ด๎วย C/C การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอัตโนมัติ (AUTOMATIC CONTROL) การควบคุมอัตโนมัติและการประยุกต์ใช๎งานพีแอลซีขั้นต๎น จานวนที่มีอยู่ 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 4 เลํม 3 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 3 เลํม 1 เลํม 1 เลํม

13 ลาดับที่ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 การจัดการ:มุมมองนักบริหาร การจัดการกระบวนการ : หนทางสร๎างคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน การจัดการชํองทางการจัดจาหนํายและการกระจายสินค๎า การจัดการดาเนินงาน การจัดการทรัพยากรน้าเพื่ออุตสาหกรรม บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 การจัดการทางวิศวกรรม การจัดการทางวิศวกรรม, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จฬ. การจัดการธุรกิจเบื้องต๎น (รหัสวิชา 2001 – 0002) การจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการบารุงรักษาสาหรับงานอุตสาหกรรม การจัดการโรงฝึกงานชํางอุตสาหกรรม การจัดการและพฤติกรรมองค์กร การจัดการอุตสาหกรรมการผลิต 1 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิต 2 การจัดการอุตสาหกรรมและการผลิต การจัดและบริหารโรงฝึกงาน การจัดสัมมนา การจัดหาทาเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน รายชื่อหนังสือ การคิดออกแบบและมิติทางวัฒนธรรม จานวนที่มีอยู่ 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 3 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 8 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 6 เลํม 2 เลํม 1 เลํม

14 ลาดับที่ 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 รายชื่อหนังสือ การจัดองค์กรอุตสาหกรรมและการผลิต การจัดองค์การอุตสาหกรรมและการผลิต 1 การจัดองค์การอุตสาหกรรมและการผลิต 2 การใช๎งานโปรแกรม MATLAB เบื้องต๎น การดาเนินกิจกรรม TPM เพื่อการปฏิรูปการผลิต การตัดสินใจในการจัดการการผลิต การบริหารกระบวนการผลิต การบริหารการผลิต การบริหารการผลิตในอุตสาหกรรม การบริหารการผลิตและการดาเนินงาน การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROP การบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การบริหารโครงการด๎วย PERT และ CPM การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การบริหารพร๎อมคูํมือและแบบทดสอบ การบริหารและการจัดการงานกํอสร๎าง การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม การบริหารสานักงาน การบริหารอาชีวและเทคนิคศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม การประกันคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษา การประสานงานอุตสาหกรรม การผลิตแบบดึง จานวนที่มีอยู่ 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 5 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 2 เลํม 5 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม

15 ลาดับที่ 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 การผลิตแบบทันเวลาพอดี การฝึกเขียนรูปภาพชํางอุตสาหกรรม การฝึกอบรมเชิงพัฒนา การพัฒนา ความคิดสร๎างสรรค์สูํความเป็นเลิศ การพัฒนางานด๎วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม (Personal) การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด๎วยภาษาซี การเพิ่มขวัญและกาลังใจด๎วยวิธี 360 องศา กรณีศึกษา:ปี 2546 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสาหรับผู๎ไมํรู๎ด๎านเทคนิค การเพิ่มประสิทธิภาพและแก๎ไขปัญหาการผลิต การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม การเพิ่มผลผลิตภาพในงานอุตสาหกรรม การเพิ่มและประสิทธิภาพและแก๎ไขปัญหาการผลิตด๎วย Program PPPA 2000 การลดอันตรายจากการทางานในฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม การวัดและระบบควบคุม การวางผังบริเวณ (Site planning) การวางแผนและการควบคุมการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต 1 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 การวางแผนและควบคุมทางการบริหาร การวิเคราะห์เชิงปริมาณฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์และออกแบบงานทางวิศวกรรมด๎วยระเบียบวิธี รายชื่อหนังสือ จานวนที่มีอยู่ 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 3 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 3 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม

16 ลาดับที่ ไฟไนต์เอลิเมนต์ 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฉบับปรับปรุง การศึกษาการทางาน การศึกษาความเป็นไปได๎โครงการด๎านธุรกิจและอุตสาหกรรม การสร๎างและพัฒนาเตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสาหรับใช๎ในการเผาพลอย การสึกหรอในงานอุตสาหกรรม : ความรู๎เบื้องต๎นและการป้องกัน การออกแบบคอนกรีตอัดแรง การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ด๎วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม การออกแบบผังโรงงาน การออกแบบลายวงจรพิมพ์ด๎วย PROTEL DXP, การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม การออกแบบสร๎างและรีโทรฟิตชุดควบคุมเครื่องซีเอ็นซี การออกแบบอินเตอร์เฟส กาลังวัสดุ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ เขียนแบบ เขียนแบบเครื่องกล 001 เขียนแบบเครื่องกล 03 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต๎น เขียนแบบวิศวกรรม 1 (เขียนแบบทั่วไป) 2 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม รายชื่อหนังสือ จานวนที่มีอยู่

17 ลาดับที่ 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 คริสตัลสีสันแหํงอัญมณี ความคิดสร๎างสรรค์ศิลปะ ความไมํสมดุลของการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไทย คิดให๎คลิก คุณภาพคือการอยูํรอด คุณลักษณะของแรํตามมาตรฐานการใช๎งานและมาตรฐานการซื้อขายในตล าดแรํ คูํมือ MOBILE PROGRAMMING ฉบับผู๎เริ่มต๎น คูํมือการเขียนแบบด๎วย AUTOCAD ISOMETRIC FOR ENGINEER คูํมือการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000 คูํมือการจัดการสิ่งแวดล๎อมอุตสาหกรรมปลากระป๋อง คูํมือการใช๎ INVENTOR Release 5/5.3 คูํมือการใช๎งาน 3DS MAX PLUG-IN PEACTOR WORKSHOP คูํมือการใช๎โปรแกรม AUTOCAD 2004 2D DRAFT คูํมือการใช๎โปรแกรม Autodesk Inventor 5/5.3 คูํมือการใช๎โปรแกรม Mechanical Desktop 4 คูํมือการใช๎โลหะเพื่อการหีบหํอ คูํมือการทดลองเครื่องมือและการวัดไฟฟ้า 2 คูํมือการบริหารการผลิตอยํางมืออาชีพ ล.1 คูํมือการบริหารการผลิตอยํางมืออาชีพ ล.2 คูํมือการบริหารการผลิตอยํางมืออาชีพ ล.3 คูํมือการลดคําไฟฟ้า คูํมือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทา BSC คูํมือการสร๎างและการใช๎เกมส์ประกอบการอบรม รายชื่อหนังสือ จานวนที่มีอยู่ 1 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 3 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 3 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม

18 ลาดับที่ 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 คูํมือถังกับแรงดัน คูํมือระบบการจัดเก็บสินค๎าสมัยใหมํ คูํมืออัพเกรดและซํอม NOTEBOOK เครื่องวัดไฟฟ้า (ภาคปฏิบัติ) โคมไฟ : ศิลปะแหํงแสงเงา (ชุดการออกแบบเบื้องต๎น 1) โครงสร๎างข๎อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึมด๎วยภาษาซี ไคเซ็น งานเชื่อมโลหะ งานเชื่อมโลหะ 1 ภาคทฤษฎี งานเชื่อมโลหะเบื้องต๎น งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง) งานบริการและซํอม เครื่องใช๎ไฟฟ้า งานฝึกฝีมือ ,สัจจา วาจาสัตย์ และคณะ งานฝึกฝีมือ,(หลักสูตรใหมํ) ฝ่ายวิชาการสกายบุ๏กส์ งานฝึกฝีมือ,วิชัย โรมไธสง งานฝึกฝีมือ,สมยศ แก๎วประทุมรัสมี งานโลหะแผํนเบื้องต๎น จริยธรรมทางธุรกิจอุตสาหกรรม จิตวิทยาการประชุม อบรม สัมมนา จิตวิทยาธุรกิจ จิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต๎น รายชื่อหนังสือ คูํมือเขียนโปรแกรมด๎วยภาษาซี จานวนที่มีอยู่ 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 2 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 4 เลํม 1 เลํม 6 เลํม 4 เลํม 2 เลํม

19 ลาดับที่ 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 รายชื่อหนังสือ จิตวิทยาอุตสาหกรรมประยุกต์ ฉนวนกันความร๎อน - เย็นในงานระบบทํอ เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช๎ในระบบ ดาราอัญมณี ตารางโลหะ ตารางเหล็ก ติดตั้งและแก๎ปัญหา ฉบับชํางคอมมืออาชีพ 2006 ติดตั้งและใช๎งาน HI SPEED INTERNET ถนนสายเพชรพลอย ทดลองและใช๎งานไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด๎วยโปรแกรมภาษา C ฉบับ P89V51RD2 ทฤษฎีและการคานวณเทอร์โมไดนามิกส์ ทีเด็ด SKETCH UP ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง เทคนิคการจัดตารางการดาเนินงาน เทคนิคเครื่องหัตถกรรมโลหะ เทคนิคและวิธีการสอน เทคโนโลยี RFID เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เทคโนโลยีไร๎สายทางานอยํางไร เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีอาชีวศึกษาชํางอุตสาหกรรม ธรณีวิทยาทั่วไป ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ จานวนที่มีอยู่ 5 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 5 เลํม 1 เลํม 1 เลํม

20 ลาดับที่ 231 232 233 234 แนวคิดเชิงวัตถุ แบบฝึกหัดเขียนแบบวิศวกรรม 1 ปริญญานิพนธ์เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาโครงงานชํางอุตส าหกรรมระหวํางกลุํมที่เรียนด๎วยการสอนที่เน๎นทักษะกระบวนการ 9 ชั้นและการสอนแบบโครงการ ปริญญานิพนธ์เรื่อง การศึกษาการจัดสภาพโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศึกษา ปริญญานิพนธ์เรื่อง การสร๎างแบบเจตคติตํอวิชาชีพชํางอุตสาหกรรม ปริญญานิพนธ์เรื่อง พฤติกรรมของครูชํางอุตสาหกรรมตามความคิดเห็น เปลี่ยนใจใช๎แมค ตอน ซอฟต์แวร์สามัญประจาเครื่อง เปลี่ยนใจใช๎แมค, THAIMACBOOK.COM เปิดโลกอัญมณี แผนที่ยุทธศาสตร์ ฝึกเขียนโปรแกรมจากรวมโจทย์ข๎อสอบภาษา C พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล๎อม: มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน พลอยประดับ ตระกูลควอทช์ พลอยและแหลํงกาเนิดพลอย พลังงานหมุนเวียน พลาสติก พื้นฐานกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล พื้นฐานการทาความเย็นและการปรับอากาศ พื้นฐานบริหารงานอุตสาหกรรม รายชื่อหนังสือ นี่ไง ! การออกแบบผลิตภัณฑ์ เวอร์ชั่น 2 จานวนที่มีอยู่ 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม

235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

2 เลํม 2 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม

21 ลาดับที่ 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 รายชื่อหนังสือ ไฟฟ้าชุดที่ 5: 33 เรื่องนํารู๎ การวัด , การควบคุม, การผลิต ไฟฟ้าชุดที่ 7: 46 เรื่องนํารู๎ไฟฟ้าทั่วไปตํอลงดิน ,ฮาร์มอนิก ภาษาแอสเซมบลี สาหรับ MCS -51 มนุษย์สัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม มนุษย์สัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม 2 มนุษย์สัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม 4 มหัศจรรย์แหํงอัญมณีและหินสี : เสริมดวงชะตาเสริมบารมี พลังธรรมชาติบาบัด และรักษาโรค มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช๎งาน 2 รวบรวมบทความจากวารสารเทคนิค ระบบ PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์: ทฤษฎีและปฏิบัติ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู๎ รายงานการสารวจความต๎องการและความพึงพอใจของแรงงานภาคอุตสาห กรรม รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความต๎องการด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู๎ประกอบการ รายละเอียด เหล็กเสริมงานคอนกรีต รู๎จักกับ TRIZ ทฤษฎีการแก๎ปัญหาในการประดิษฐ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย เริ่มต๎นการเขียนโปรแกรมด๎วยภาษา C++ จานวนที่มีอยู่ 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม

22 ลาดับที่ 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 รายชื่อหนังสือ เริ่มต๎นเขียนโปรแกรมติดตํอและควบคุมฮาร์ดแวร์ ด๎วย VISUAL BASIC เรียนรู๎ PLC ขั้นกลางด๎วยตนเอง เรียนรู๎การใช๎งานโปรแกรม AUTO CAD 2007 เรียนรู๎การสร๎างหุํนยนต์ STEP BY STEP เรียนรู๎เพื่อเป็นครูคุณภาพ เรียนรู๎และปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เรียนลัดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแบบ OOP ลิขสิทธิ์ตัวบทพร๎อมข๎อสังเกต โลหะวิทยา วงจรป้อนกลับแบบลบและออสซิลเลเตอร์ วงจรไฟฟ้า (ภาคปฏิบัติ) วัสดุชําง วัสดุวิศวกรรม วัสดุศาสตร์ วัสดุอุตสาหกรรม วิเคราะห์อัญมณี วิจัยธุรกิจยุคใหมํ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมโรงจักรต๎นกาลัง วิสัยทัศน์ประเทศไทย ศรีสรรพ์อัญมณี ศิลปะการจัดนิทรรศการ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จานวนที่มีอยู่ 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 3 เลํม 4 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 3 เลํม 6 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม

23 ลาดับที่ 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 สถิติเบื้องต๎น สถิติสาหรับงานวิศวกรรม สนุกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ฉบับ MCS-51 สร๎างงานมัลติมีเดียเพื่อการนาเสนออยํางมืออาชีพ สร๎างและตกแตํงภาพกราฟฟิกด๎วย PHOTOSHOP CS ฉบับสมบูรณ์ สวัสดิศึกษาในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม สาราณุกรม ของเลํนพื้นบ๎านไทยในอดีต สิทธิบัตร หลักการจัดการผลิต หลักการทัศนศิลป์ หลักการและการใช๎งานเครื่องมือ หลักการสัมมนา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม SOFTWARE DEVELOPMENT CONCEPTS หลักเกณฑ์ประกอบอาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมพ .ศ. 2505 ห๎องสมุดมีชีวิต ออกแบบและติดตั้งเครือขําย WIRELESS LAN ออกแบบให๎โดนใจ อัญมณีนิยาย อัญมณีวิทยา อิเล็กทรอนิกส์กาลัง เอกสารประกอบการสอน664203 ธรณีวิทยาทั่วไป เรื่องแรํ เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎีวาดเขียน ชุดแหลํงความรู๎คูํกาย อัญมณี นานาอัญมณี หนังสือสาหรับคนรัดพลอยสีชาวไทยทุกทําน รายชื่อหนังสือ จานวนที่มีอยู่ 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 3 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม 1 เลํม

24 ลาดับที่ 321 322 323 324 325 ชุบทอง อัญมณีศาสตร์ หลักการวิเคราะห์อัญมณี เอกสารประกอบการสัมมนา เทคโนโลยีอัญมณีไทยก๎าวไกลอยํางยั่งยืน รายชื่อหนังสือ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ จานวนที่มีอยู่ 2 เลํม 1 เลํม 2 เลํม 2 เลํม 2 เลํม

25 15.3 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องด้านอัญมณี http://www.bigsthailand.com/ http://www.aigsthailand.com/ : สถาบันกรุงเทพอัญมณีศาสตร์ : Asian Institute of Gemological Sciences

http://www.bangkokgemstraining.com/b.htm : BANGKOK GEMS TRAINING CENTER http://www.thaigemjewelry.or.th/Default.aspx?tabid=1472 : สมาคมผู๎ค๎าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ http://www.sgs.ac.th/ http://www.abcjewelry.co.th/ http://www.beautygems.com/ http://www.git.or.th : สถาบันอัญมณีวิทยา (ประเทศไทย) : ABC Jewelry : Beauty Gems : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหํงชาติ

http://www.americans-in-bangkok.com/ : Lambert Industries

http://www.topgemscreation.com/ : Top Gems Creation

26 16. งบประมาณ งบประมาณ 2551 2552 2553 2554 คําตอบแทน 15,000 15,000 15,000 15,000 คําใช๎สอย 15,000 15,000 15,000 15,000 คําวัสดุและคําใช๎จํายอื่น ๆ 30,000 30,000 30,000 30,000 รวมงบดาเนินการ 60,000 60,000 60,000 60,000 คําครุภัณฑ์ 780,000 780,000 780,000 780,000 คําสิ่งกํอสร๎าง รวมงบลงทุน 780,000 780,000 780,000 780,000 รวมทั้งสิ้น 840,000 840,000 840,000 840,000 ประมาณการคําใช๎จํายตํอหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 28,000 บาท / คน / ปี หมวดเงิน 17.หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร 17.1 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีกาหนดให๎เรียนไมํน๎ อยกวํา 17.2 โครงสร้างหลักสูตร มีสัดสํวนหนํวยกิตแตํละหมวดวิชาดังนี้ 17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมํน๎อยกวํา 1. กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมํน๎อยกวํา 2. กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ ไมํน๎อยกวํา 3. กลุํมวิชาสังคมศาสตร์ ไมํน๎อยกวํา 4. กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไมํน๎อยกวํา 5. เลือกในกลุํมใด ๆ กลุํมหนึ่งจาก 4 กลุํมอีกไมํน๎อยกวํา 17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 1. วิชาแกน 2. วิชาเฉพาะด๎าน วิชาบังคับ วิชาเลือก 3. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 4. วิชาชีพ 17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 139 หนํวยกิต 2555 15,000 15,000 30,000 60,000 780,000 780,000 840,000

33 หน่วยกิต 9 หนํวยกิต 6 หนํวยกิต 6 หนํวยกิต 9 หนํวยกิต 3 หนํวยกิต 100 หน่วยกิต 29 หนํวยกิต 61 หนํวยกิต 52 หนํวยกิต 9 หนํวยกิต 3 หนํวยกิต 7 หนํวยกิต 6 หน่วยกิต

27 17.3 การจัดการเรียนการสอน 17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับให๎เรียนวิชาภาษาไทย 3 หนํวยกิต และภาษาอังกฤษ 3 หนํวยกิต คือ 0100201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication 0100301 ไวยากรณ์อังกฤษพื้นฐาน Grammar in Use เลือกเรียนอีก 3 หนํวยกิต จากรายวิชาในกลุํมภาษาและการสื่อสารดังตํอไปนี้ 0100101 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค๎นคว๎า Information for Study Skills and Research 0100202 ศิลปะการฟังและการพูด Arts of Listening and Speaking Thai 0100203 การอํานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Principle of Reading Thai 0100204 การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน Writing for Everyday Life 0100302 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน English for Daily Life 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให๎เลือกเรียนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต จากรายวิชาในกลุํมวิชามนุษยศาสตร์ ตํอไปนี้ 0200101 คุณคําของชีวิต The Value of Life 0200102 หลักการคิดและการใช๎เหตุผล Methods of Thinking and Reasoning 0200201 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน Human Behavior and Self Development 0200202 มนุษยสัมพันธ์ Human Relationships 33 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 3(3-0-6) 3(3-0-6)

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 6 หน่วยกิต 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

28 0200301 0200401 0200501 สุนทรียภาพทางศิลปะ Aesthetics of Arts สุนทรียภาพทางดนตรี Aesthetics of Music สุนทรียภาพทางศิลปการแสดง Aesthetics of Performance 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให๎เลือกเรียนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต จากรายวิชาในกลุํมวิชาสังคมศาสตร์ ตํอไปนี้ 0300101 ภูมิปัญญาไทย Thai Wisdom 0300102 มนุษย์กับสังคม Man and Society 0300201 คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ Quality of Life and Human Security 0300202 การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง Sustainable Development and Sufficient Economic 0300301 การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government 0300401 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับกฎหมาย Principles of Jurisprudence 0300501 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย Geography of Thailand 0300601 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย Globalization and Thai Society 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 6 หน่วยกิต 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 9 หน่วยกิต

ให๎เลือกเรียนรายวิชาในกลุํมวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และกลุํมเทคโนโลยี กลุํมละ 3 หนํวยกิต ดังนี้ 0400101 4.1 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์ ให๎เลือกเรียนไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต ในรายวิชาตํอไปนี้ ชีวิตและธรรมชาติ 3(3-0-6) Life and Nature

29 0400102 0400103 0400104 0400105 0400106 0400107 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต Science for Quality of life ชีวิตและสุขภาพ Life and Health พืชพรรณเพื่อชีวิต Plant for Life มนุษย์กับดาราศาสตร์ Human and Astronomy ชีวิตกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม Life and Environmental Science เกษตรในชีวิตประจาวัน Agriculture in Daily Life 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

0400111 0400112 0400113

4.2 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ ให๎เลือกเรียนไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต ในรายวิชาตํอไปนี้ การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-6) Thinking and Decision Making คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) Fundamental Mathematics คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6) Mathematics for Daily Life 4.3 กลุํมวิชาเทคโนโลยี ให๎เลือกเรียนไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต ในรายวิชาตํอไปนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข๎อมูลเบื้องต๎น 3(2-2-6) Introduction to Information and Communication Technology การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต 3(2-2-6) Information System Development on Internet 5. ให้เลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาตําง ๆ ในกลุํมใดกลุํมหนึ่งจาก

0400121 0400122

4 กลุํมวิชาคือ กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ กลุํมวิชาสังคมศาสตร์ และกลุํมวิชาวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

30 17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต 1. วิชาแกน บังคับ เรียน รายชื่อวิชา 4011103 4011104 4011903 4021103 4021104 4112201 6011101 6011201 6011202 6011401 6011501 ฟิสิกส์ 1 Physics 1 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 Physics Laboratory 1 วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1 Mathematical Science 1 เคมี 1 Chemistry 1 ปฏิบัติการเคมี 1 Chemistry Laboratory 1 ความนําจะเป็นและสถิติเบื้องต๎น Introduction to Probability and Statistics วัสดุศาสตร์ Material Science เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน Engineering Drawing ปฏิบัติการทางวิศวกรรมพื้นฐาน Basic Engineering Practice คณิตศาสตร์พื้นฐานในงานอุตสาหกรรม Fundamental Mathematical in Industrial พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า Fundamental Electrical Engineering

29 หน่วยกิต 29 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 3(3-0-6) 1(0-3-3) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 1(0-3-3) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(3-0-6) 3(2-2-5)

31 2. วิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ เรียน รายชื่อวิชา 6172101 6172102 6172103 6172104 6172201 6172301 6172501 6172502 6172701 6173105 6173202 6173203 6173302 6173303 ธรณีวิทยาแหลํงกาเนิดอัญมณี Geology of Gemstone Deposits แรํวิทยา Mineralogy โลหะมีคํา Precious Metal ผลึกวิทยาและคุณสมบัติทางแสงของแรํ Crystallography and Optical Mineralogy เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร Diamond and Diamond Grading การเจียระไนอัญมณี 1 Gemstone Cutting and Polishing 1 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 1 Gems and Jewelry Design 1 การออกแบบเหลี่ยมเจียระไน Facet Design คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ Computer for Jewelry Design ภาษาอังกฤษในงานอัญมณีและเครื่องประดับ 1 English for Gems and Jewelry 1 การวิเคราะห์อัญมณี 1 Gems Identification 1 การวิเคราะห์อัญมณี 2 Gems Identification 2 การผลิตตัวเรือน 1 Jewelry Making 1 อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ Synthetic and Treated Gems 61 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 3(3-0-6) 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 2(1-2-3) 3(2-2-5) 3(3-0-6) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(3-0-6)

32 รายชื่อวิชา 6173304 6173601 6173602 6174204 6174603 เครื่องมือที่ใช๎ในงานอัญมณีและเครื่องประดับ Gems and Jewelry Instruments อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน Occupational Health and Safety in Factory การจัดการธุรกิจและการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ Gems and Jewelry Business and Marketing Management การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี Gemstone Grading and Appraisal การบริหารการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ Production Management in Gems and Jewelry Industry วิชาเลือก ให๎เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้ รายชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(3-0-6) 2(1-2-3) 3(3-0-6) 9 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติค้นคว้า) 3(2-2-5) 2(1-2-3) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(3-0-6) 3(2-2-5)

6173305 6173306 6173307 6173308 6173309 6173503 6174106 6174205

เทคโนโลยีและเครื่องมือในการผลิตตัวเรือน Technology and Instruments in Jewelry Making การเจียระไนอัญมณี 2 Gemstone Cutting and Polishing 2 การผลิตตัวเรือน 2 Jewelry Making 2 การหลํอเครื่องประดับ Jewelry Casting การชุบและเคลือบผิว เครื่องประดับ 1 Jewelry Plating 1 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 2 Gems and Jewelry Design 2 ภาษาอังกฤษในงานอัญมณีและเครื่องประดับ 2 English for Gems and Jewelry 2 การวิเคราะห์อัญมณี 3

33 รายชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติค้นคว้า) 2(2-0-4) 2(1-2-3) 2(2-0-4) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 2(1-2-3) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

6174310 6174311 6174312 6174313 6174314 6174315 6174316 6174317 6174504 6174505 6174506 6174507 6174604 6174605 6174606

Gems Identification 3 การเพิ่มคุณภาพอัญมณีด๎วยความร๎อน Heat Treatment of Gemstone การเจียระไนอัญมณี 3 Gemstone Cutting and Polishing 3 การเจียระไนเพชร Diamond Cutting and Polishing การผลิตตัวเรือน 3 Jewelry Making 3 การหลํอเครื่องประดับขั้นสูง Advanced Jewelry Casting การผลิตเครื่องประดับแฟชั่น Fashion Jewelry Making การผลิตเครื่องประดับไทยโบราณ Thai Antique Jewelry Making การชุบและเคลือบผิว เครื่องประดับ 2 Jewelry Plating 2 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับประกอบแฟชั่น Gems and Jewelry Design for Fashion การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับไทย Gems and Jewelry Design in Thai Style การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ Gems and Jewelry Packaging Design การออกแบบโฆษณา Advertising Design เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ Quality Control Technology for Gems and Jewelry การบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ Marketing Management in Gems and Jewelry Industry การเพิ่มผลผลิต

34 รายชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติค้นคว้า) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5)

6174702 6174703 6174901 6174902

Productivity การจัดระบบข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร์ Database System ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการออกแบบการหลํอเครื่องประดับอัญมณี Finite Element for Jewelry Casting Design โครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดั บ Gems and Jewelry Special Project สัมมนาทางด๎านอัญมณีและเครื่องประดับ Gems and Jewelry Seminar 3. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ให๎เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้ รายชื่อวิชา

3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(2-2-5) 3(2-2-5)

3022901 6082605 6083605 6094605 6113702 6174704

การเป็นผู๎ประกอบการ Entrepreneurship การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม Industrial Organization and Management ความรู๎พื้นฐานด๎านโลจิสติกส์และโซํอุปทาน Fundamentals of Logistics and Supply Chain จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต๎น Industrial Psychology and Organization เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม Information Technology in Industrial Management พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจเครื่องประดับ E - commerce in Jewelry Business

35 4. วิชาชีพ บังคับ รายชื่อวิชา 6004801 6004802 เตรียมฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม Preparation for Professional Experience in Industrial การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม Field Experience in Industrial

7 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 2(90) 5(450)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ให๎เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย โดยไมํซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล๎วและต๎องไมํเป็นรายวิชาที่กาหนด ให๎เรียนในหลักสูตรโดยไมํนับหนํวยกิ ตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

36 17.4 แผนการศึกษา 17.4.1 แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อรายวิชา (บรรยาย– ปฏิบัติ-ค้นคว้า) XXXXXXX ศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) XXXXXXX XXXXXXX 4011903 4021103 4021104 6011201 6011401 รวม ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รหัสวิชา XXXXXXX XXXXXXX 4011103 4011104 4112201 6011101 6011202 6011501 รวม ศึกษาทั่วไป ศึกษาทั่วไป ฟิสิกส์ 1 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ความนําจะเป็นและสถิติเบื้องต๎น วัสดุศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิศวกรรมพื้นฐาน พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต (บรรยาย– ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 3 (X-X-X) 3 (X-X-X) 3 (3-0-6) 1 (0-3-3) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 22 ศึกษาทั่วไป ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1 เคมี 1 ปฏิบัติการเคมี 1 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน คณิตศาสตร์พื้นฐานในงานอุตสาหกรรม 3 (X-X-X) 3 (X-X-X) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 1 (0-3-3) 3 (2-2-5) 3 (3-0-6) 22

37 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 รหัสวิชา XXXXXXX XXXXXXX 6172101 6172102 6172103 6172301 6172501 รวม ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 รหัสวิชา XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 6172104 6172201 6172502 6172701 รวม ศึกษาทั่วไป ศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือกเสรี ผลึกวิทยาและคุณสมบัติทางแสงของแรํ เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร การออกแบบเหลี่ยมเจียระไน คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต (บรรยาย– ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 3 (X-X-X) 3 (X-X-X) 3 (X-X-X) 2 (2-0-4) 3 (2-2-5) 2 (1-2-3) 3 (2-2-5) 19 ศึกษาทั่วไป ศึกษาทั่วไป ธรณีวิทยาแหลํงกาเนิดอัญมณี แรํวิทยา โลหะมีคํา การเจียระไนอัญมณี 1 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 1 ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต (บรรยาย– ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 3 (X-X-X) 3 (X-X-X) 3 (3-0-6) 2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 19

38 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 รหัสวิชา XXXXXXX XXXXXXX 6173202 6173302 6173601 6173602 รวม ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 รหัสวิชา XXXXXXX XXXXXXX 6173105 6173203 6173303 6173304 รวม ชื่อรายวิชา วิชาเฉพาะด๎านเลือก รายวิชาเลือกเสรี ภาษาอังกฤษในงานอัญมณีและเครื่องประดับ 1 การวิเคราะห์อัญมณี 2 อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช๎ในงานอัญมณีและเครื่องประดับ จานวนหน่วยกิต (บรรยาย– ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 3 (X-X-X) 3 (X-X-X) 3 (3-0-6) 3 (2-2-5) 3 (3-0-6) 3 (2-2-5) 18 ศึกษาทั่วไป ศึกษาทั่วไป การวิเคราะห์อัญมณี 1 การผลิตตัวเรือน 1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน การจัดการธุรกิจและการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต (บรรยาย– ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 3 (X-X-X) 3 (X-X-X) 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 3 (3-0-6) 18

39 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 รหัสวิชา XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 6004801 6174204 6174603 รวม ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 รหัสวิชา 6004802 ชื่อรายวิชา การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม จานวนหน่วยกิต (บรรยาย– ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 5 (450) ชื่อรายวิชา วิชาเฉพาะด๎านเลือก วิชาเฉพาะด๎านเลือก วิชาพื้นฐานวิชาชีพ เตรียมฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี การบริหารการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ จานวนหน่วยกิต (บรรยาย– ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 3 (X-X-X) 3 (X-X-X) 3 (X-X-X) 2 (90) 2 (1-2-3) 3 (3-0-6) 16

รวม

5 (450)

40 17.5 คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ 17.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า 3(3-0-6) Information for Study Skills and Research ความหมาย ความสา คัญ ประเภทของสารสนเทศ การแสวงหาความรู๎จากแหลํง สารสนเทศ ตํางๆ เพื่อการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง การประเมินคุณคําเพื่อการเลือกใช๎สารสนเทศกลยุทธ์ และทักษะการค๎นสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการดารงชีวิต 0100201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) Thai for Communication ความสาคัญของภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบการใช๎ภาษาที่ดีในชีวิตประจาวัน ทั้งด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียน การใช๎ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก๎ไข การใช๎ภาษาใน ชีวิตประจาวัน ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบการเขียนรายงานทางวิชาการ 0100202 ศิลปะการฟังการพูด 3(3-0-6) Arts of Listening and Speaking Thai ความหมาย ความสาคัญ จุดมุํงหมาย ประเภทของการฟัง หลักและศิลปะในการฟัง การพัฒนาทักษะการฟัง การวิเคราะห์และวินิจสารจากการฟัง ความหมาย ความสาคัญ จุดมุํงหมายของการพูด หลักและศิลปะในการพูด บุคลิกภาพที่ดีในการพูด การเตรียมการพูด การประเมินผลและการปรับปรุงการพูด การพูดในโอกาสตําง ๆ การพูดในที่ชุมชน 0100203 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) Principle of Reading Thai ความหมาย ความสาคัญของการอํานในฐานะที่เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดมุํงหมายและประเภทของการอําน หลักและเทคนิคของการอํานงานเขียนของแตํละประเภท การอํานสรุปความ การอํานวิเคราะห์ การอํานตีความ การอํานวิจารณ์และประเมินคํา

0100101

41 การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6) Writing for Everyday Life รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารลักษณะตําง ๆ ที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน การเขียนสื่อสารอยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการในโอกาสตําง ๆ 0100301 ไวยากรณ์อังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) Grammar in Use ศึกษาการใช๎ภาษาอังกฤษในด๎านโครงสร๎างไวยากรณ์ และการใช๎ศัพท์ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน โดยเน๎นสื่อความหมายด๎านไวยากรณ์ด๎วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยค และการใช๎เครื่องหมายวรรคตอนได๎อยํางถูกต๎อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6) English for Daily Life ศึกษาการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการฟัง การพูด การอําน และการเขียน ในชีวิตประจาวันจากสิ่งพิมพ์ตําง ๆ เชํน ป้ายประกาศ, ฉลาก, แผํนพับ, หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ คุณค่าของชีวิต 3(3-0-6) The Value of Life ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชีวิต ความหมายคุณคํา และเป้าหมายของชีวิต ปรัชญาและแนวคิดในการดาเนินชีวิต ศาสตร์แหํงความเข๎าใจตนเองและผู๎อื่น คุณธรรมและจริยธรรม สาหรับตนเองและการอยูํรํวมกันในสังคม การประยุกต์หลักศาสนธรรม สาหรับการดาเนินชี วิต และการเผชิญปัญหาในชีวิต การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มสันติภาพ ี 0200102 หลักการคิดและการใช้เหตุผล 3(3-0-6) Methods of Thinking and Reasoning ศึกษาลักษณะของเหตุผล ระบบของเหตุผลที่ใช๎ในการหาความรู๎ วิธีการนิรนัย อุ ปนัย เหตุผลยํอ เหตุผลวิบัติ คุณคําของการนาความรู๎และความเข๎าใจ ในเรื่องของเหตุผลไปใช๎ในการดาเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม หลักการคิดแบบตําง ๆ เชํน การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดสร๎างสรรค์ ฯลฯ ความสาคัญของการคิดและการใช๎เหตุผลตํอ การแก๎ไขปัญหาชีวิตและสังคม การฝึกทักษะและการใช๎เหตุผล 0200101 0100302 0100204

42 เชํน การให๎คาจากัดความ การประเมินความจริงเท็จของข๎อมูล และการตัดสินใจแบบองค์รวม เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถยืนหยัดอยูํในสังคมบริโภคอยํางรู๎เทําทัน 0200201 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) Human Behavior and Self Development ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ องค์ประกอบและสาเหตุปัจจัยแหํงพฤติกรรม การศึกษา ตนเองและพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์เพื่อการทางานรํวมกันและการอยูํรํวมกันในสังคม พฤติกรรม การทางานที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผู๎นาและผู๎ตาม การทางานเป็ การสร๎างและจูงใจในการทางานและการเสริมสร๎างชีวิตให๎เป็นสุข 0200202

นทีม

มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) Human Relationships ศึกษาความหมายและความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ ความต๎องการของมนุษย์ การศึกษาตนเอง การประเมินและการปรับปรุงตนเอง การศึกษาผู๎อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน การสร๎างความสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชน ระดับความสัมพันธ์ เทคนิคการสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับผู๎อื่น มนุษยสัมพันธ์กับการบริหารงานองค์การกับมนุษยสัมพันธ์ เน๎นฝึกทักษะ สร๎างความสัมพันธ์กับผู๎อื่น สุนทรียภาพทางศิลปะ 3(3-0-6) Aesthetics of Arts ศึกษาและทาความเข๎าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ ทั้งในแงํนิยาม ความหมาย และเชิงพฤติกรรม รวมถึง การรู๎จักสภาวะจิตใจของตนเอง เรียนรู๎และรับรู๎ความงาม ทางธรรมชาติ และเข๎าถึงคุณคํ าทางความงามของศิลปะ การพัฒนาประสาทสัมผัส การเห็นทางทัศนศิลป์ ประวัติความเป็นมา รูปแบบ ตลอดจนแนวคิด และ ความเชื่อของงานด๎านทัศนศิลป์ตั้งแตํอดีต จนถึงปัจจุบัน 0200401 สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3-0-6) Aesthetics of Music ศึกษาสุนทรียศาสตร์ สุนทรียภา พ การรับรู๎ความงามทางธรรมชาติและความงามทางศิลปะ มีความรู๎ความเข๎าใจในธรรมชาติของดนตรี องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรีเครื่องดนตรี วงดนตรี และบทเพลงประเภทตําง ๆ ผํานประสบการณ์ตรง เพื่อนาไปสูํสุนทรียภาพ และการนาไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับการดาเนินชีวิตได๎อยํางสมบูรณ์ 0200301

43

สุนทรียภาพทางศิลปการแสดง 3(3-0-6) Aesthetics of Performance ศึกษาความหมายและความสาคัญของสุนทรียภาพทางการเคลื่อนไหว หลักเบื้อง ต๎นของศิลปการแสดง ลีลาการพูด การเคลื่อนไหวและจินตนาการทางการแสดงศึกษาศิลปการแสดง และองค์ประกอบการแสดง ประเภทตํางๆ ของไทยและสากล เพื่อให๎เห็นคุณคําของศาสตร์ทางการแสดง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นาไปใช๎พัฒนาและสร๎างสรรค์ชีวิตให๎มีคุณภาพ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0300101 ภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) Thai Wisdom ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ ประเภทของภูมิปัญญาไท ย เงื่อนไข และ บริบททางสังคมของการเกิดภูมิปัญญาไทย แนวคิดในการสํงเสริม และพัฒนาภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท๎องถิ่นดั้งเดิม และ ภูมิปัญญาที่รับมาจากตํางถิ่น กระบวนการคิด การดารงอยูํ การผสมผสาน การสืบทอด และผลกระทบที่มีตํอสังคมไทย ศึกษาชีวิตและผลงานด๎านภูมิปั ญญาของ นักปราชญ์ของ ท๎องถิ่นคนสาคัญ ตลอดจนผลกระทบทางสังคม และกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น 0300102 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) Man and Society ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคม โครงสร๎างและองค์ประกอบของสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคม อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม พฤติกรรมมนุษย์ ความคิด ความเชื่อ ทักษะชีวิต การจัดการปัญหาชีวิต และความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยูํรํวมกันในสังคมไทยและสัง คมโลก อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมทางสังคมที่มีผลตํอบุคคล กลุํม และสถาบันทางสังคม 0300201 คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ 3(3-0-6)

0200501

44 Quality of Life and Human Security ความหมาย ความเป็นมา ความมุํงหมาย คุณลักษณะ และความสาคัญของแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษ ในฐานะที่เป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาสังคมที่พึงประสงค์ ย์ ในบริบทสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาสังคมตามมาตรฐานตัวบํงชี้การพัฒนาคุณภาพชีวิต

0300202

การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) Sustainable Development and Sufficient Economic ศึกษาแนวคิ ด ความหมาย หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาการมีสํวนรํวมขององค์กรตํางๆ ที่มีตํอชุมชนเพื่อเป็นแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อให๎เกิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง เป็นการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคมไทย การนาปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช๎ในการพัฒนาสังคม กรณีศึกษา การประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) Thai Politics and Government ศึกษาความรู๎พื้นฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์ระหวํางรัฐกับ สังคม สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง หลักธรรมา ภิบาล สิทธิพลเมือง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทยวิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโน๎ม การเมืองการปกครองของไทยในอนาคต 0300401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) Principles of Jurisprudence ศึกษาความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได๎แกํ ความหมาย ประเภทความสาคัญ การจัดทา การใช๎ การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพํงและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํงและอาญาเฉพาะในสํวนที่เป็นความรู๎เบื้องต๎น 0300501 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(3-0-6) Geography of Thailand การศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ขอ งประเทศไทยทางด๎านลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตพรมแดน ลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานของประเทศไทย ลักษณะภูมิอากาศ 0300301

45 ทรัพย ากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน์ โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย 3(3-0-6) Globalization and Thai Society ศึกษาความหมาย และความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ตํ อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ รวมทั้งอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่มีตํอสังคมไทยในด๎านตํางๆ ตลอดจนการปรับตัวของสังคมไทยทํามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 0300601

46 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 0400101 ชีวิตและธรรมชาติ 3(3-0-6) Life and Nature ศึกษาธรรมชาติ กาเนิดของชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง ชีวภาพ จุลินทรีย์และพืชสมุนไพรที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจาวัน ผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตํอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน สร๎างคํานิยมให๎เห็น คุณคําของธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) Science for Quality of life กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการนาไปใช๎ประ โยชน์ เคมีในชีวิตประจาวัน และผลกระทบ พลังงานในชีวิตประจาวัน ประโยชน์และโทษของรังสีที่ได๎จากดวงอาทิตย์ และสารกัมมันตรังสีเครื่องใช๎อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ๎าน หลักการทางาน วิธีใช๎ วิธีแก๎ไขข๎อบกพรํองเบื้องต๎น และการเก็บรักษา ฝึกปฏิบัติการแก๎ไขข๎อบกพรํองเครื่องใช๎อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ๎านเบื้องต๎น 0400103 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) Life and Health กาเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกาเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอยํางสมดุล การสุขาภิบาลอาหา ร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค ปัจจัยตํางๆ ที่มีผลตํอสุขภาพ การดูแล สํงเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ 0400104 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) Plant for Life เรียนรู๎ คุณและคํา ของพืชพรรณที่มีตํอชีวิต และการจัดการทรัพยากรตําง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุ รักษ์พันธุก รรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0400105 มนุษย์กับดาราศาสตร์ Human and Astronomy 3(3-0-6) 0400102

47 ประวัติการศึกษาดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์กับกาลเวลา วัตถุบนท๎องฟ้า ดาวฤกษ์และกลุํมดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ ก ารโคจรของโลกและจักรราศี ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ ที่เห็นได๎ด๎วยตาเปลํา ดาวเคราะห์น๎อย ดาวหาง อุกกาบาตและฝนดาวตก ปรากฏการณ์ตําง ๆ ทางดาราศาสตร์ แผนที่ดาว การดูดาวและวัตถุบนท๎องฟ้าด๎วยตาเปลํา และกล๎องดูดาว ความก๎าวหน๎าและการค๎นพบใหมํ ๆ ทางดาราศาสตร์ 0400106 ชีวิตกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) Life and Environmental Science ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม การพัฒนาการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทา งชีวภาพในท๎องถิ่น ปัญหาทางด๎านสิ่งแวดล๎อมที่สาคัญและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น การมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมภายใต๎หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เกษตรในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6) Agriculture in Daily Life ความสาคัญของการเกษตร การขยายพันธุ์พื ช การปลูกและดูแลรักษาพืช การเลี้ยงสัตว์ เพื่อความเพลิดเพลินและงานอดิเรก ภูมิปัญญาทางด๎านการเกษตร เกษตรปลอดภัย การถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดจาหนําย สถานการณ์การเกษตรในปัจจุบัน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ การคิดกับการตัดสินใจ 3(2-2-6) Thinking and Decision Making หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร๎างสรรค์ การวิเคราะห์ข๎อมูลและขําวสาร ตรรกศาสตร์ และการให๎เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ กาหนดการเชิงเส๎น ความนําจะเป็น และคําคาด หวังทางสถิติและการประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวัน ฝึกปฏิบัติการใช๎ทักษะการคิดในลักษณะตําง ๆ 0400112 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Fundamental Mathematics 3(3-0-6) 0400111 0400107

48 ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เบื้องต๎น ได๎แกํ การแยกตัวประกอบ ห .ร.ม. ค.ร.น. การบวก - ลบเศษสํวน การแก๎สมการและอสมการ ฟังก์ชันเลขยกกาลัง ฟังก์ชันลอกการิทึมเบื้องต๎น ฟังก์ชันตรีโกณมิติเบื้องต๎น การให๎เหตุผล และเนื้อหาคณิตศาสตร์ตําง ๆ ที่นาไปใช๎ในศาสตร์ตําง ๆ

0400113

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6) Mathematics for Daily Life ความสาคัญและธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ การใช๎เครื่องคานวณ สัดสํวน อัตราสํวนร๎อยละ กาไรขาดทุน ดอกเบี้ย การซื้อเงินผํอน การเชําซื้อ บาเหน็จตัวแทนและนายหน๎า การจานอง การจานา การขายฝาก หุ๎น ดัชนี พื้นที่และปริมาตร การคานวณภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 0400121 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-6) Introduction to Information and Communication Technology ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication technology) ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการข๎อมูลและสารสนเทศพื้นฐาน การสื่อสารและการแลกเปลี่ยน ข๎อมูล การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การแสวงหาความรู๎บนระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาค๎นคว๎าเพื่อประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันอ ยํางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา จริยธรรมในการใช๎สารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการข๎อมูล และผลิตงานด๎านสารสนเทศพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู๎สังคมยุคขําวสารข๎อมูล (E-society) เ 0400122 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต 3(2-2-6) Information System Development on Internet ศึกษาความเป็นมา แนวคิดของการสื่อสาร หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการตํางๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต การบูรณาการเทคโนโล ยีสารสนเทศเพื่อนาไปพัฒนาระบบ สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการใช๎เครื่องมือในการออกแบบ และผลิตผลงานเพื่อนาเสนอสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต

49 17.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา 4011103

ฟิสิกส์ 1 Physics 1 ปริมาณสเกลาร์และเวคเตอร์ ตาแหนํงและการเคลื่อนที่ ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กาลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค ความยืดหยุํนของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณ์ทางความร๎อน หลักการเบื้องต๎นทางอุณหพลศาสตร์ การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ และการถํายเทความร๎อน 4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-3) Physics Laboratory 1 ปฏิบัติการให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 1 ไมํน๎อยกวํา 10 ปฏิบัติการ

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 3(3-0-6)

4011903

วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) Mathematical Science 1 พีชคณิตของเวคเตอร์ และเวคเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตัวอยํางการ ประยุกต์ใช๎ในทางวิทยาศาสตร์ ลิมิตและความตํอเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์สามัญและอินทิกรัลของฟังก์ชันชนิดตํางๆ อินทิกรัลจากัดเขตและไมํจากัดเขต ตัวอยํางการใช๎งานในทางวิทยาศาสตร์ 4021103 เคมี 1 3(3-0-6) Chemistry 1 หลักเคมีเบื้องต๎น โครงสร๎างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๏ส สารละลาย อุณหเคมี 4021104 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-3) Chemistry Laboratory 1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางเคมีเบื้องต๎น ความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการ การจัดสารเคมี เกรดของสาร การใช๎สารเคมี ฝึกทักษะปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหาตามรายวิชาเคมี 1

50

ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) Introduction to Probability and Statistics ความนําจะเป็น การแปรสุํม (Random variable) การแจกแจงความนําจะเป็น (Probability distribution) การ คาดคะเนทางคณิตศาสตร์ ( Mathematical expectation) การแจกแจงคําที่ได๎จากตัวอยําง (Sampling distribution) หลักการประมาณ (Estimation) การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing) 6011101 วัสดุศาสตร์ 3(3-0-6) Material Science ศึกษากระบวนการผลิต คุณสมบัติและการนาไปใช๎งานของวัสดุประเภทตําง ๆ ได๎แกํ เหล็ก เหล็กผสม เหล็กหลํอ โลหะที่ไมํใชํเหล็ก เชํน ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภทอโลหะได๎แกํ วัสดุเซรามิกส์ ยาง แก๎ว ไม๎ และวัสดุอุตสาหกรรม อื่น ๆ 6011201 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) Engineering Drawing หลักการเขียนแบบทางวิศวกรรม มาตรฐานสากล (ISO) ได๎แกํ การเขียนภาพฉาย รูปด๎าน ทั้งระบบอเมริกันและระบบยุโรป การเขียนแบบรูปภาพ การเขียนภาพชํวย การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบเกลียวและอุปกรณ์ยึดตรึง การกาหนดขนาดของงานในลักษณะตํางๆ เชํน งานสวมประกอบ (Limit and Fit) และความหยาบผิว (Surface Texture) เป็นต๎น การเขียนแบบสั่งงานโดยมีชิ้นสํวนประกอบอยํางงําย ปฏิบัติการทางวิศวกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) Basic Engineering Practice งานวัดละเอียด เชํน ไมโครมิเตอร์ และเวอร์เนีย ฯล ฯ งานตัด เชํน สกัดและ เลื่อย ฯลฯ งานคว๎าน งานเจาะ การทาเกลียวใน การทาเกลียวนอก งานรีมเมอร์ งานตะไบปรับผิว งานย้าหมุด งานเชื่อม งานบัดกรี และการประกอบชิ้นงาน การควบคุมการผลิตโดยใช๎เครื่องจักรกลเชํน งานกลึง งานกัด งานปูน งานคอนกรีต 6011401 คณิตศาสตร์พื้นฐานในงานอุตสาหกรรม Fundamental Mathematical in Industrial 3(3-0-6) 6011202

4112201

51 การคานวณความยาว พื้นที่ ปริมาตร ในงานชําง และมวลชิ้นงาน ความหนาแนํน ความถํวงจาเพาะ หนํวยวัด กราฟและไดอะแกรม การคานวณเกลียวสกรู ความเร็วตัด อัตราทด และการคา นวณระบบสํงกาลังด๎วยสายพานและฟันเฟือง ระบบจานแบํง งานกลึงเรียว งานเชื่อม แก๏สและเชื่อมไฟฟ้า งานตัดเจาะ และงานเจาะชํางโลหะอุตสาหกรรมเบื้องต๎น 6011501 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5) Fundamental Electrical Engineering กฎของโอห์ม การตํอวงจรไฟฟ้าแบบตําง ๆ กฎของเคอร์ซอฟ การเหนี่ยวนาแมํเหล็กไฟฟ้า พลังงานในสนามแมํเหล็กไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา ไฟฟ้าสลับ 1 เฟส 3 เฟส คุณสมบัติของตัวต๎านทาน ขดลวดเหนี่ยวนาและตัวเก็บประจุในวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ คํารีแอคแตนซ์ อิมพีแตนซ์ แอทมิแตนซ์ เพาเวอร์แฟคเตอร์ และการแก๎เพาเวอร์ แฟคเตอร์ การวิเคราะห์เทอร์มิเนเตอร์ แบบเฟสเดียวและสามเฟส ปฏิบัติ การตํอวงจรแบบแผงฝึกวัดความต๎านทาน แรงดันไฟฟ้า หาคํารีแอคแตนซ์ อิมพีแตนซ์และแอทมิแตนซ์ของวงจร วิชาเฉพาะด้าน รหัสวิชา บังคับ เรียน ชื่อและคาอธิบายรายวิชา 52 หน่วยกิต หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

6172101

ธรณีวิทยาแหล่งกาเนิดอัญมณี 3(3-0-6) Geology of Gemstone Deposits ประวัติของธรณีวิทยา การกาเนิดของโลก โครงสร๎างภายในโลก สํวนประกอบของเปลือกโลก หินและแรํประกอบหิน รวมทั้งการจาแนกหินและแรํอยํางงําย ธรณีโครงสร๎าง ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นบนโลก อาทิ ภูเขาไฟระเบิด แผํนดินไหว กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก ที่สัมพันธ์กับแหลํงอัญมณี แหลํงอัญมณีที่สาคัญของโลก การกาเนิดและลักษณะทางธรณีวิทยาของแหลํงกาเนิดอัญมณีปร ะเภทตํางๆ การสารวจและวิเคราะห์แหลํงกาเนิดอัญมณี เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช๎ กระบวนการขุดค๎น การขนสํงและการคัดแยกอัญมณี แร่วิทยา 2(2-0-4) Mineralogy ความหมายของแรํ ความสาคัญเชิงเศรษฐกิจของแรํ การตั้งชื่อแรํ คุณสมบัติกายภาพของแรํ เคมีของแรํ และการวิเคราะห์แรํด๎วยเทคนิคชั้นสูง ไดอะแกรม แสดงความคงที่ของแรํ 6172102

52 การกาเนิดและแหลํงแรํ วิทยาแรํเชิงระบบ อธิบายถึงการจัดจาแนกกลุํมแรํ และอธิบายถึงแรํแตํละชนิดในกลุํมตําง ๆ อยํางเป็นระบบ เชํน ลักษณะผลึกศาสตร์ คุณสมบัติกายภาพ องค์ประกอบและโครงสร๎าง ลักษณะเดํนที่ใช๎จาแนก การกาเนิด และประโยชน์ เป็นต๎น

6172103

โลหะมีค่า 2(2-0-4) Precious Metal ศึกษาโลหะวิทยาสาหรับโลหะมีคํา ที่ใช๎ในงานผลิตเครื่องประดับ อาทิ ทองคา แพลทตินัม เงิน เป็นต๎น คุณสมบัติเฉพาะตัว โครงสร๎างจุลภาคที่สัมพันธ์ กับกระบวนการผลิต องค์ประกอบที่เหมาะสมเมื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับ ซึ่งประกอบด๎วยการศึกษา ความแข็ง ความแข็งแรงของวัสดุ การป้องกันการสึกหรอ การกัดกรํอน เพื่อปรับปรุงสมบัติในกระบวนการผลิต และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุโลหะมีคํา ผลึกวิทยาและคุณสมบัติทางแสงของแร่ 2(2-0-4) Crystallography and Optical Mineralogy ศึกษาโครงสร๎างผลึกและระบบผลึก เคมีของผลึก ผลึกศาสตร์รังสีเอ็กซ์ คุณสมบัติทางแสงของแรํและการประยุกต์คุณสมบัติทางแสงของแรํในการจาแนกแรํ 6172201 เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร 3(2-2-5) Diamond and Diamond Grading ความรู๎เกี่ยวกับเพชร แหลํงกาเนิดของเพชร ตลาดเพชร การประเมินคุณภาพ และราคา ของเพชรตามหลักของ 4Cs ได๎แกํ สี (Color), ความสะอาด (Clarity), การเจียระไน (Cutting), และน้าหนัก (Carats) การวิเคราะห์แยกอัญมณีเลียนแบบเพชร เพชรที่ผํานการปรับปรุงคุณภาพและเพชรสังเคราะห์ การเจียระไนอัญมณี 1 3(2-2-5) Gemstone Cutting and Polishing 1 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับ การใช๎ อุปกรณ์และเครื่องจักรในการเจียระไน การปั้นไม๎ชุนหรือทวนติด อัญมณี การตัด การโกลน การแตํง การเจียระไนอัญมณีทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลังให๎ได๎ขนาดมาตรฐาน 6172501 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 1 3(2-2-5) 6172301 6172104

อัญมณี แล ะ

53 Gems and Jewelry Design 1 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการพัฒนาการ ของเครื่องประดับ ประโยชน์และความสาคัญของการออกแบบ ทฤษฎีการเขียนแบบอัญมณีและเ ครื่องประดับ หลักการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต๎น เทคนิคการวาดเส๎นเพื่อสื่อความหมาย เทคนิคการลงสี การออกแบบตามความนิยมของผู๎ใช๎

6172502

การออกแบบเหลี่ยมเจียระไน 2(1-2-3) Facet Design เทคนิคการดูก๎อนอัญมณีที่ยังไมํได๎เจียระไน (rough stones) เพื่อออกแบบเหลี่ยมเจียระไน และการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชํวยออกแบบเหลี่ยมเจียระไน คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ 3(2-2-5) Computer for Jewelry Design ความรู๎และทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับงานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี การใช๎โปรแกรม ที่เกิดความชัดเจนในการสร๎างสรรค์ กระบวนการและเทคนิคของภาพด๎านบน ด๎านหน๎า ด๎านข๎าง ภาพ 3 มิติ ภาพแยกชิ้นสํวนประกอบ และภาพในทิศทางตําง ๆ 6173105 ภาษาอังกฤษในงานอัญมณีและเครื่องประดับ 1 3(3-0-6) English for Gems and Jewelry 1 ศึกษาและฝึกทักษะด๎า นการฟัง พูด อํานและเขียนของการใช๎ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ ศัพท์เฉพาะการเขียนโต๎ตอบ จดหมายเอกสารติดตํอทางราชการและธุรกิจเอกชน เอกสารนาเสนอผลและตนเอง เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับได๎ 6173202 การวิเคราะห์อัญมณี 1 3(2-2-5) Gems Identification 1 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับอัญมณี การแยกชนิดของอัญมณี อาทิเชํน ทับทิม ไพลิน บุษราคัม มรกต ฯลฯ โดยการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เชํน การใช๎น้ายาหาคําความถํวงจาเพาะของอัญมณี การวิเคราะห์ลักษณะทางแสง เชํน การใช๎ โพลาไรซ์สโคป สเปคโตรสโคป 6172701

54 เครื่องมือวัดคําดัชนีหักเหของอัญมณี และการวิเคราะห์ลักษณะของมลทินภายในอัญมณีโดยการใช๎กล๎องจุลทรรศน์ 6173203 การวิเคราะห์อัญมณี 2 3(2-2-5) Gems Identification 2 การวิเคราะห์แยกอัญมณีที่ผํานการปรับปรุงคุณภาพ อัญมณีเลียนแบบ อัญมณีสังเคราะห์ ออกจากอัญมณีแท๎ตามธรรมชาติ เชํน การแยกทับทิมธรรมชาติ ทับทิมสังเคราะห์ และทับทิมที่ผํานการปรับปรุงคุณภาพด๎วยความร๎อน เป็นต๎น

การผลิตตัวเรือน 1 3(2-2-5) Jewelry Making 1 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องโลหะ และรูปพรรณอัญมณี ตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการทางด๎านรูปแบบ วัสดุ เทคนิค วิธีการ เอกลักษณ์ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี เทคนิคการขึ้นรูปเครื่องประดับ เบื้องต๎น อาทิ การขึ้นรูปด๎วยฆ๎อน การขึ้นรูปด๎วยวิธีตัด ติด ตํองาน การขึ้นรูปแหวน จี้ สร๎อย อยํางงําย 6173303 อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ 3(3-0-6) Synthetic and Treated Gems ศึกษากระบวนการสังเคราะห์ อัญมณี และการปรับปรุงคุณภาพ อัญมณี โดยละเอียด อาทิ การใช๎ความร๎อน การอาบรังสี การเค ลือบสี การสังเคราะห์อัญมณีด๎วยวิธี Hydrothermal ฯลฯ และเทคนิคการใช๎เครื่องมือชั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ 6173304 เครื่องมือที่ใช้ในงานอัญมณีและเครื่องประดับ 3(2-2-5) Gems and Jewelry Instruments ความรู๎เกี่ยวกับชนิ ด การใช๎งาน การบารุงรักษา ตลอดจนการนาวัสดุมาดัดแปลง ซํอม สร๎างเครื่องมือที่ใช๎กับอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงความปลอดภัยในการใช๎เครื่องมือ 6173601 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน Occupational Health and Safety in Factory 3(2-2-5)

6173302

55 ศึกษาถึงก ารตรวจสอบความปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การวิเคราะห์และสอบสวนอุบัติเหตุ การจัดการองค์การที่สํงเสริมให๎เกิดความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ศึกษาสิ่งแวดล๎อมในโรงงาน การกาจัดของเสียจากโรงงาน 6173602 การจัดการธุรกิจและการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) Gems and Jewelry Business and Marketing Management ศึกษาปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจที่เกี่ยวข๎องในด๎านยุทธศาสตร์ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ พฤติกรรมผู๎บริโภค การบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ระบบการตลาด อัญมณีและเครื่ องประดับ ทั้งในระดับประเทศและระหวํางประเทศ โดยเน๎นศึกษาหลักการบริหารการตลาด การผลิต รวมทั้งการจัดองค์กรธุรกิจ การค๎า การลงทุน อุตสาหกรรม และบริการตลอดจนศึกษาบทบาทและความสาคัญของสถาบัน หนํวยงานและองค์กรที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี 2(1-2-3) Gemstone Grading and Appraisal ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ อัญมณีที่ผํานการเจียระไนแล๎ว ในแงํตําง ๆ เชํน สี ขนาด รูปรําง การเจียระไน การเลํนแสง ศึกษาตลาดอัญมณี ความนิยม และการประเมินราคาอัญมณี 6174603 การบริหารการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) Production Management in Gems and Jewelry Industry ศึกษาหลักการและทฤษฏีในการบริหารการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ การวางผังโรงงานและการ ออกแบบ กระบวนการผลิต การพยากรณ์และ การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การบริหารงานบุคคล ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย ที่มีผลตํอ การผลิตทั้งในแงํปริมาณและคุณภาพเพื่อมุํงให๎เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นหลัก เลือก ให๎เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้ ชื่อและคาอธิบายรายวิชา 9 หน่วยกิต หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 3(2-2-5) 6174204

รหัสวิชา

6173305

เทคโนโลยีและเครื่องมือในการผลิตตัวเรือน Technology and Instruments in Jewelry Making

56 ศึกษาเทคโนโลยี และเครื่องมือผลิตเครื่องประดับที่ทันสมัย และกระบวนการพัฒนาเครื่องประดับ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประยุกต์ใช๎ในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 6173306 การเจียระไนอัญมณี 2 2(1-2-3) Gemstone Cutting and Polishing 2 เทคนิคในการตั้งน้าและรักษาน้าหนักอัญมณี การลดการสูญเสียน้าหนักจากการแตํงและเจียระไน การเจียระไนเหลี่ยมแฟนซี (fancy cut) การตรวจสอบขนาดของรูปรําง เหลี่ ยม และเงา ให๎ได๎มาตรฐาน เทคนิคในการแบํงอัตราสํวนและองศาของเหลี่ยมสาหรับอัญมณีที่มีโครงสร๎างไมํสมบรูณ์ การวิเคราะห์เหลี่ยม องศา ที่มีการกระจายแสงไมํสมบูรณ์เพื่อนามาปรับปรุงคุณภาพเหลี่ยมเจียระไน 6173307 การผลิตตัวเรือน 2 3(2-2-5) Jewelry Making 2 การขึ้นแบบแมํพิมพ์เครื่องประดับด๎วยขี้ผึ้ง (Wax) เทคโนโลยีการใช๎คอมพิวเตอร์เพื่อการขึ้นรูปด๎วยขี้ผึ้ง และ /หรือ เรซิน การใช๎เครื่องกัดแวกซ์ (CNC) และเครื่อง Rapid Prototype (RP) 6173308 การหล่อเครื่องประดับ 3(2-2-5) Jewelry Casting ศึกษาและฝึกปฏิบั ติการผลิตเครื่องประดับด๎วยวิธีการหลํอ การอํานแบบ การทาต๎นแบบด๎วยโลหะและขี้ผึ้ง การทาพิมพ์ยาง การทากระสวนขี้ผึ้ง การทาแมํพิมพ์ปูน และ การหลํอโลหะเบื้องต๎น การชุบและเคลือบผิวเครื่องประดับ 1 3(2-2-5) Jewelry Plating 1 ศึกษาหลักการเบื้องต๎นของการ ชุบโลหะด๎วยไฟฟ้า กระบวนการและขั้นตอนในการชุบโลหะด๎วยไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช๎ในการชุบโลหะ การเตรียมผิวชิ้นงานกํอนชุบ การชุบรองพื้น การชุบโลหะมีคํา การชุบเงิน การชุบทอง การวิเคราะห์น้ายาชุบโลหะ การควบคุมคุณภาพน้ายาชุบโลหะ ศึกษาการชุบเคลือบผิว แบบไอกายภาพ และศึกษาการบาบัดน้าทิ้งจากการชุบโลหะด๎วยไฟฟ้า 6173503 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 2 3(2-2-5) 6173309

57 Gems and Jewelry Design 2 ศึกษาสภาพการตลาดอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หลักการออกแบบที่สามารถประยุกต์เข๎าได๎กับรูปแบบงานตําง ๆ และสอดคล๎องกับอุตสาหกรรมอัญมณีโลก ศึกษาเทคนิคการนาเอาวัตถุดิบ วัตถุธาตุตําง ๆ มาประยุกต์ออกแบบและเขียนแบบสร๎างออกมาเป็นรูปแบบของผลงานจริง และใช๎เทคโนโลยีประกอบการออกแบบ 6174106 ภาษาอังกฤษในงานอัญมณีและเครื่องประดับ 2 3(3-0-6) English for Gems and Jewelry 2 ศึกษา คาศัพท์ ที่ใช๎ในงานอัญมณีและเครื่องประดับ ขําวสารตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องทางด๎านอัญมณีและเครื่องประดับ การผลิตอัญมณี เครื่องมือเครื่องจักร บทสัมภาษณ์รายงานการสัมมนาทางวิชาการ ผลงานวิจัยจากตํางประเทศ การพบปะสนทนากับผู๎เกี่ยวข๎องด๎านเครื่องประดับเพื่อเป็นการฝึกผํานการใช๎ภาษาอังกฤษทั้งในด๎านการค๎นคว๎ าและการติดตํอสื่อสาร การวิเคราะห์อัญมณี 3 3(2-2-5) Gems Identification 3 การวิเคราะห์แยกชนิดอัญมณีที่หายาก (อัญมณีกลุํม B ตามตารางชนิดอัญมณีของสถาบัน Gemological Institute of America) อัญมณีที่เป็นอินทรียสาร เชํน ไขํมุก อาพัน งาช๎าง เป็นต๎น 6174205

6174310

การเพิ่มคุณภาพอัญมณีด้วยความร้อน 2(2-0-4) Heat Treatment of Gemstone เทคนิคการทาความสะอาดพลอยดิบ การคัดแยกคุณภาพพลอยก๎อน การ ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางเวลาและอุณหภูมิการเผาพลอย การเผาพลอ ยที่อุณหภูมิสูงและต่า การใช๎สารเคมีปรับสภาวะในเตาเผาพลอย การคัดแยกคุณภาพพลอยหลังเผา 6174311 การเจียระไนอัญมณี 3 2(1-2-3) Gemstone Cutting and Polishing 3 เทคนิคการใช๎เครื่องเจียระไนแบบกึ่งอัตโนมัติ และเครื่องเจียระไนเหลี่ยมโค๎ง (concavefacet cutting machine) ในการเจียระไนเหลี่ยมแฟนซี (fancy cut) ตํางๆ ตลอดจนเทคโนโลยีตํางๆ ที่ใช๎ในงานเจียระไนอัญมณี

58

การเจียระไนเพชร 2(2-0-4) Diamond Cutting and Polishing ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช๎ในการเจียระไนเพชร ศึกษาคุณสมบัติ ของเพชรก๎อนเพื่อการเจียระไน รูปแบบของเพชรที่ใช๎ในการเจียระไนในอุตสาหกรรม ศึกษาหลักการและทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการเจียระไนเพชร และ ศึกษานอกสถานที่ เพื่อศึกษาในสํวนของภาคปฏิบัติในอุตสาหกรรม 6174313 การผลิตตัวเรือน 3 3(2-2-5) Jewelry Making 3 ศึกษาวิ เคราะห์ ทดลองเกี่ยวกับระบบการล๏อค การยึดเกี่ยว การประกอบตัวเรือนการเชื่อม การฝัง อัญมณีเทคนิคการสร๎างพื้นผิวชิ้นงานเครื่องประดับด๎วยวิธีการตํางๆ การทาขนาดแหวน (ring sizing) การขัดเงาเครื่องประดับ 6174314 การหล่อเครื่องประดับขั้นสูง 3(2-2-5) Advanced Jewelry Casting ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการประดับอัญมณีในต๎นแบบเทียนของการผลิตเครื่องประดับ ด๎วยวิธี การหลํอโลหะ (casting) การทาต๎นแบบด๎วยโลหะราคาถูก การทาพิมพ์ยาง การประดับอัญมณีในพิมพ์ยางกํอนฉีดขี้ผึ้ง หรือ การประดับอัญมณีหลังจากฉีดขี้ผึ้งแล๎ว การทาแมํพิมพ์ปูน การหลํอโลหะ

6174312

การผลิตเครื่องประดับแฟชั่น Fashion Jewelry Making ศึกษาประเภทของเครื่องประดับ แฟชั่น การผลิตตัวเรือน การลงยา การชุบสี และการประดับตัวเรือน 6174316

6174315

3(2-2-5) วัตถุดิบที่ใช๎ในอุตสาหกรรมการผลิต

การผลิตเครื่องประดับไทยโบราณ 3(2-2-5) Thai Antique Jewelry Making ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของเครื่องประดับไทยโบราณในยุคตําง เทคนิคตํางๆในการขึ้นรูปชิ้นสํวนและการทาเครื่องประดับไทยโบราณ

ๆ

59

การชุบและเคลือบผิวเครื่องประดับ 2 3(2-2-5) Jewelry Plating 2 ศึกษาทฤษฎีการชุบและเคลือบผิวขั้นสูง การลงยาร๎อน และการลงยาเย็น ศึกษาการชุบเงิน ทอง บรอน ซ์ นาก และ การชุบโลหะมีคําอื่นๆ เชํน ทองคาขา ว โครเมียม และ ศึกษาการชุบดอกไม๎และแมลงตํางๆ การใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งภูมิปัญญาชาวบ๎านและเทคโนโลยีสมัยใหมํ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การเคลือบ สุญญากาศ และระบบเคตไอออน การใช๎วัสดุเคลือบผิวชั่วคราว อันประกอบด๎วยสารโพลิเมอร์ สารเคลือบผิวอื่น ๆ การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับประกอบแฟชั่น 3(2-2-5) Gems and Jewelry Design for Fashion ศึกษาวิเคราะห์งานออกแบบอัญมณีและเครื่องประดั บ ให๎สอดคล๎องกับเครื่องแตํงกายตามความนิยมของแฟชั่น ให๎มีรูปแบบทันสมัยสอดคล๎องกับวัสดุและการผลิตชิ้นงาน ธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับประกอบแฟชั่น มีการจัดแสดงผลงาน (Presentation) ในรูปแบบแฟชั่นโชว์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับไทย 3(2-2-5) Gems and Jewelry Design in Thai Style ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลประวัติเครื่องประดับ ผลงานสร๎างสรรค์ประเภทตําง ๆ ในแตํละยุคสมัย รูปแบบ สกุลชําง วัสดุกรรมวิธีการผลิต ปัจจัย แนวคิดที่มีลักษณะตําง ๆ ของเครื่องปร ะดับไทย รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยสมัยตําง ๆ เพื่อนามาใช๎เป็นแนวคิดในการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับในลักษณะไทย มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 6174506 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ 2(1-2-3) Gems and Jewelry Packaging Design ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นม า ความสาคัญของบรรจุภัณฑ์ ประเภทลักษณะหลักการออกแบบเขียนแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต๎น วิธีการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ในการทาบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ งานออกแบบเขียนแบบบรรจุและผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 6174505 6174504

6174317

–

60 การออกแบบโฆษณา 3(3-0-6) Advertising Design ศึกษาวิธีออกแบบตัว อักษร สัญลักษณ์ การโฆษณา การจัดร๎านแสดงสินค๎า การประชาสัมพันธ์ การจัดการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ 6174604 เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) Quality Control Technology for Gems and Jewelry หลักและวิธีการทดสอบควบคุมคุ ณภาพของผลิตภัณฑ์ พัฒนาวิธีการทดสอบมาตรฐาน สารวจหาสาเหตุและข๎อบกพรํอง การประเมินคุณภาพ และการประยุกต์วิธีควบคุมผลผลิตเชิงสถิติ การบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) Marketing Management in Gems and Jewelry Industry ศึกษาพัฒนา การ หลักการและทฤษฎีในการบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเน๎นศึกษาระบบตลาดทั้งในระดับประเทศและระหวํางประเทศ และกลยุทธ์ตํางๆ รวมทั้งศึกษารูปแบบปัจจัย และ การวางแผนการตลาด เป็นหลัก การเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6) Productivity ศึกษาแหลํงวัตถุดิบ การลดต๎นทุนการผลิต การวางแผนความต๎องการวัสดุและสินค๎าคงคลัง (Material Requirement Planning) การบริหารจัดการของเสีย การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-time) และการผลิตแบบประหยัด (Lean production) 6174702 การจัดระบบข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) Database System ศึกษาโครงสร๎างระบบการทางานของคอมพิวเตอร์ วิธีการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทตําง ๆ เพื่อจัดเก็บข๎อมูลในด๎านอัญมณีอยํางมีประสิทธิภาพ 6174703 ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการออกแบบการหล่อเครื่องประดับอัญมณี 3(2-2-5) Finite Element for Jewelry Casting Design การเลือกวัสดุให๎เหมาะสมกับการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ศึกษาและวิเคราะห์การไหลของน้าโลหะในแบบหลํอ การเย็นตัวของน้าโลหะในแบบหลํอ การคานวณปริมาณโลหะที่ใช๎ในการหลํอ โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป 6174606 6174605 6174507

61 โครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดับ 3(2-2-5) Gems and Jewelry Special Project ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเป้าหมายของโครงงานอัญมณีและเครื่องประดับ การสร๎างสรรค์ผลงานหรือการค๎นคว๎าทดลองรวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูลและการเขียนโครงงานเพื่อเป็นแนวทางในการทาโครงการพิเศษ กาหนดโครงการเฉพาะตนทาง อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อค๎นคว๎าคลี่คลายหาแนวทางการแก๎ปัญหาด๎วยตนเอง เพื่อให๎มีความรู๎เฉพาะด๎านตามกระบวนการและขั้นตอนที่ศึกษาค๎นคว๎า ในหัวข๎อเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต๎การอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 6174902 สัมมนาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 3(2-2-5) Gems and Jewelry Seminar ศึกษาหลักการจัดการสัมมนาในแบบตําง ๆ จัดการสัมมนาในและ /หรือนอกห๎องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรม ระหวํางนักศึกษา อาจารย์ วิทยากร ที่มีประสบการณ์ตํางกันเพื่อหาแนวทางแก๎ปัญห าและวิธีดาเนินงานอุตสาหกรรมให๎มีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการสัมมนาทางด๎าน อัญมณีและจัดแสดงผลงานทางด๎านอัญมณี วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 3022901 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) Entrepreneurship ศึกษาลักษณะ และคุณสมบัติของผู๎ประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการจัดการ ธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยํอม ขนาดกลาง และขนาดใหญํ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การบริการเงินทุน การจัดการทางการเงินการจัดรูปแบบองค์กร การวําจ๎างและประโยชน์ของธุรกิจขนาดยํอม ขนาดกลาง และขนาดใหญํ ที่มีตํอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตํอสิ่งแวดล๎อม และการเสริมสร๎างความคิดสร๎างสรรค์ เพื่อเกิดความคิดริเริ่มของตนเอง 6174901

6082605

การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม Industrial Organization and Management

3(3-0-6)

62 ศึกษ าเกี่ยวกับกิจการและสถานการณ์ของอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมด๎านการบริหารโรงงาน ด๎านบุคคล ด๎านเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรกล ระบบความปลอดภัยในโรงงาน รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับโรงงาน 6083605 ความรู้พื้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) Fundamentals of Logistics and Supply Chain ความหมายและหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน ความสาคัญของโลจิสติกส์และ โซํอุปทานตํอเศรษฐกิจและองค์กร คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การวางแผนการจัดการ โลจิสติกส์และโซํอุ ปทาน ความสาคัญของการบริการลูกค๎า การจัดการสินค๎าวัสดุและสินค๎าคงคลัง การขนสํงและการบรรจุภัณฑ์และการจัดซื้อ การควบคุ มการปฏิบั ติการ บทบาทการจัดการ โลจิสติกส์และโซํอุปทาน และแนวโน๎มของโลจิสติกส์โลก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น 3(3-0-6) Industrial Psychology and Organization ศึกษาการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่มีตํอมนุษย์ทฤษฎี องค์การ ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แนวความคิดที่สาคัญของจิตวิทยามาประยุกต์กับปัญหาที่นําสนใจ เชํน ทัศนคติ แรงจูงใจ ค วามคับข๎องใจความเหนื่อยล๎า ความปลอดภัย การสื่อสารและการเป็นผู๎นา ตลอดจนวิธีแก๎ปัญหาของมนุษย์ในอุตสาหกรรมและองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) Information Technology in Industrial Management ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลํงสารสนเทศกับการบริหาร ระบบสานักงานอัตโนมัติ การนาระบบสารสนเทศมาประยุกต์กับการบริหารงาน อุตสาหกรรมให๎ทันสมัยอยูํเสมอ 6174704 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจเครื่องประดับ 3(2-2-5) E - commerce in Jewelry Business ศึกษาการดาเนินธุรกิจเครื่องประดับอั ญมณีในรูปแบบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงส ร๎างของการขายสินค๎าผํานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช๎ และการสร๎างระบบฐานข๎อมูลเบื้องต๎น
วิชาชีพ

6094605

6113702

63 เตรียมฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม 2(90) Preparation for Professional Experience in Industrial จัดให๎มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด๎านการรับรู๎ลักษ ณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบตํ าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับวิชาชีพนั้น ๆ การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม 5(450) Field Experience in Industrial ให๎นักศึกษาได๎ออกฝึกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์ กับสาขาที่ศึกษา โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของคณะ 18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 18.1 การบริหารหลักสูตร เพื่อให๎การนาหลักสูตรนี้ไปใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงได๎แตํงตั้งคณะกรรมการหลายระดับเพื่อทาหน๎าที่รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรดังนี้ 18.1.1 สภาวิชาการ เป็ นสภาที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ . ศ . 2547 ที่ประกอบด๎วยอธิการบดี ตัวแทนคณาจารย์หรือผู๎บริหาร และผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยจานวนหนึ่ง ทาหน๎าที่กาหนดนโยบายด๎านวิชาการ หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผล การประเมิน ผลการศึกษา การติดตามตรวจสอบและประเมินผลด๎านงานวิชาการ ตลอดจนแสวงหาวิธีการที่จะทาให๎การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเจริญก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น 18 . 1 . 2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ เป็นคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตํงตั้งจากคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะ และมีรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน หัวหน๎ากองบริการการศึกษาเป็นเลขานุการ ทาหน๎าที่กากับดูแลกิจกรรมด๎านวิชาการ กาหนดมาตรฐานทางวิชาการ พิจารณาการจัดอาจารย์ผู๎สอนและเอกสารตาราที่ใช๎ในการเรียนการสอนให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ตรวจสอบให๎ความเห็นชอบการประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรให๎เป็นไปตามข๎อบังคับวําด๎วยการประเมิน ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย 18 .1.3 คณะกรรมการประจาคณะ เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ . 2548 ประกอบด๎วยคณบดีเป็นประธาน และกรรมการอื่นประกอบด๎วยรองคณบดี 6004802 6004801

64 หัวหน๎าภาควิชาหรือประธานโปรแกรมวิชาหรือประธานกลุํมวิชาและผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีกจานวนหนึ่ ง ทาหน๎าที่พิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตํอมหาวิทยาลัย พิจารณาจัดอาจารย์ผู๎สอนและอาจารย์นิเทศเสนอตํอคณะกรรมการบริหารวิชาการให๎ความเห็นชอบ เสนอแตํงตั้งอาจารย์ประจาหลักสู ตร อนุมัติผลการศึกษาประจาภาคเรียน ควบคุมมาตรฐานการศึกษาให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 18 . 1 . 4 อาจารย์ประจาหลักสูตร แตํงตั้งโดยประกาศของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 มีหน๎าที่ควบคุมกากับดูแลการใช๎หลักสูตร การจัดสรรทรั พยากรการเรียนรู๎ การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การนิเทศ การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาปรับปรุงห๎องปฏิบัติการ การประสานพัฒนาสื่อการสอน การพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพของบัณฑิตและของหลักสูตร การประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ในสํวนของคณะจะทาหน๎าที่ประสานงานกับทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการบริหารจัดการหลักสูตรใ นทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาทั้งคุณวุฒิและจานวนอาจารย์ผู๎สอน ให๎เป็นไปตามตามเกณฑ์ที่กาหนด การประเมินผลการสอนของอาจารย์เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู๎ให๎ดีขึ้น 18 . 2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน โดยมีการจัดทาแผนการการใช๎งบประมาณลํวงหน๎าระยะปานกลาง เพื่อนามาจัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์การสอนตลอดจนเอกสารตาราให๎ทันสมัยอยูํเสมอรวมทั้งการปรับปรุงพั ฒนาห๎องปฏิบัติการให๎เหมาะสมและพอเพียงตํอการใช๎งาน 18 . 3 การสนับสนุนและการให๎คาแนะนาแกํนักศึกษา นอกจากการเอาใจใสํดูแลด๎านการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู๎สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตรแล๎ว ยังได๎จัดให๎มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมูํเรียนเพื่อให๎คาแนะนาปรึกษาในด๎านการเรียน การลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน การเพิ่มถ อนวิชาเรียนตลอดจนการจัดทาทะเบียนประวัติ และระเบียนสะสมบันทึกข๎อมูลผลการเรียนทุกภาคการศึกษาของนักศึกษา เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลประกอบในการให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 18 .4 ความต๎องการของตลาดแรงงาน สังคม และ /หรือ ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต เนื่องจ ากมหาวิทยาลัยตั้งอยูํในเขตอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ที่มีความต๎องการบุคลากรทางด๎านวิทยาศาสตร์สูง อีกทั้งในภาพรวมของประเทศมีความขาดแคลนบุคลากรทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะรองรับการพัฒนาขยายตัวทางด๎านภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับรัฐมีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการแขํงของประเทศที่ต๎องใช๎บุคลากรทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโ นโลยีเป็นฐานในการผลักดันนโยบายนี้

65 การผลิตบุคลากรสาขาอัญมณีศาสตร์จึงเป็นความจาเป็นเพื่อตอบสนองการพัฒนาและนโยบายดังกลําวข๎างต๎น และเพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตจึงได๎มีแผนในการ ประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณ ฑิตตั้งแตํระดับการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมให๎แกํนักศึกษาจนถึงการทางานหลังจากจบการศึกษาไว๎แล๎วตั้ง แตํปี พ.ศ. 2554 เป็นต๎นไป 19. การพัฒนาหลักสูตร ในระหวํางการใช๎หลักสูตร จะมีการประเมินผลการใช๎หลักสูตรเป็นระยะๆอยํางน๎อยในทุกๆ เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให๎ก๎าวหน๎าทันสมัยอยํางตํอเนื่อง และเพื่อให๎ผลิตบัณฑิตได๎ตรงตามความต๎องการของตลาดแรงงานและประเทศชาติอยํางแท๎จริง 5 ปี


								
To top