SALARY ADVANCE REQUEST FORM by olliegoblue35

VIEWS: 1,948 PAGES: 2

									                  GIAÁY UÛY QUYEÀN DÖÏ HOÏP ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG
                        THÖÔØNG NIEÂN 2008  Kính göûi: BAN TOÅ CHÖÙC ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ & XAÂY
                 DÖÏNG COTEC

 1. Ñieàu kieän uûy quyeàn:

    -  Vieäc uûy quyeàn chæ ñöôïc thöïc hieän töøng laàn moät. Beân nhaän uûy quyeàn
      khoâng ñöôïc uûy quyeàn laïi cho ngöôøi khaùc.  2. Noäi dung uûy quyeàn:
    Beân uûy quyeàn:

      + Teân caù nhaân/Toå chöùc:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÑT: . . . . . . . . . . . . . . . .
         .....

      + CMND/GÑKKD:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngaøy caáp: . . . . . . . . . . . . . . . . Nôi caáp: . . . . . . . . . . . . .
         ..

      + Ñiaï chæ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      + Soá coå phieáu naém giöõ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Beân nhaän uûy quyeàn:

      + Teân caù nhaân/Toå chöùc:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         ....

      + CMND/GÑKKD:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ngaøy caáp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nôi caáp: . . . . . . . . . . . . .
         ...

      + Ñiaï chæ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñieän thoaïi: . . . . . . . . . . . . .
         .

    Ñöôïc uûy quyeàn tham döï Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân 2008 Coâng ty Coå phaàn
    Ñaàu tö vaø Xaây döïng COTEC ñöôïc hoïp vaøo ngaøy 24 thaùng 05 naêm 2008 vaø
    bieåu quyeát caùc noäi dung cuûa Ñaïi hoäi.


                                                  Tp.HCM, ngaøy ……thaùng……naêm 2008
             Beân uûy quyeàn                                 Beân nhaän uûy quyeàn
            (Kyù, ghi roõ hoï teân)                               (Kyù, ghi roõ hoï teân)
Hoï vaø teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           Hoï vaø teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ghi chuù: Giaáy uûy quyeàn (neáu coù) phaûi göûi ñeán BTC ÑHÑCÑ tröôùc 17 giôø ngaøy 21/05/2008.

								
To top