Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 by olliegoblue25

VIEWS: 4,541 PAGES: 45

									                                   HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
TOPIK 7   :     SEJARAH NEGARA KITA

OBJEKTIF :       1. Mengenali perkembangan sejarah negara dari zaman Kesultanan Melayu Melaka, sejarah aw al Sabah
              dan Saraw ak, zaman penjajahan sehingga kepada kemerdekaan dan seterusnya penubuhan Malaysia.

            2. Mengetahui dan menghargai jasa-jasa serta pengorbanan tokoh-tokoh di negara kita.

            3. Mengetahui dan menghargai w arisan sejarah negara kita.

            4. Menanam sikap berusaha memelihara dan memulihara w arisan sejarah yang terdapat di negara kita.

            5. Memupuk perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia dengan mengenal dan menghayati w arisan negara kita.


     TAJUK / SUBTOPIK            HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME         CONTOH AKTIVITI


 7. SEJARAH NEGARA KITA

  7.1 Kesultanan Melayu Melaka       Aras 1

    a. Pengasasan Melaka          1. Menceritakan peristiw a                  1. Berdasarkan gambar bersiri atau
                         pembukaan Melaka.                      gambar tunggal, bincangkan
       i. Kedatangan                                          tentang kedatangan
        Paramesw ara         2. Menerangkan Paramesw ara                   Paramesw ara ke Melaka.
                         sebagai pengasas Melaka.
         •  Latar belakang                                    2. Melukis peta perjalanan
           Paramesw ara      3. Menandakan dan                        Paramesw ara dari Palembang ke
                         melabelkan perjalanan                    Melaka.
         ii. Asal usul nama Melaka    Paramesw ara dari
                         Palembang ke Melaka.
         •  Peristiw a pelanduk
           menendang anjing                                                                      40
 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN     KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5


     TAJUK / SUBTOPIK      HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME         CONTOH AKTIVITI                  Aras 2                           3. Berpandukan peristiw a
                                                 'pelanduk menentang anjing'
                  1. Menjelaskan sebab-sebab                   lakonkan situasi yang membaw a
                   Paramesw ara berhijrah                   kepada pembukaan Melaka.
                   dari Palembang ke Melaka.
                                                4. Membuat law atan ke laman w eb
                                                 muzium atau arkib untuk
                  Aras 3                             mendapatkan maklumat tentang
                                                 pengasasan Melaka.
                  1. Memberikan pendapat
                   sebab-sebab yang                      http://w w w .geocities.com/Tokyo
                   mendorong Paramesw ara                   /
                   mengasaskan Melaka.                     Flats/3795/parames.htm

                  Aras 1
b. Kegem ilangan Melaka
                  1. Menjelaskan susun lapis                 1. Membina dan membincangkan
  i. Pentadbiran           masyarakat pada zaman    Berbangga dengan        struktur pentadbiran pada
                   Kesultanan Melayu Melaka.  kew ujudan struktur       zaman kesultanan Melayu
   •  Raja dan Orang Besar                  pentadbiran Kerajaan      Melaka.
     Empat iaitu Bendahara,                 Melayu Melaka.
     Laksamana, Temenggung
     dan Penghulu Bendahari                 Menyedari bahaw a struktur
                                 pentabiran negara kita
                                 berasaskan kerajaan Melayu
                                 Melaka.
                                                                41
                               HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5


     TOPIK / SUBTOPIK         HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME        CONTOH AKTIVITI


   •  Kuasa Raja dan tugas     2. Menjelaskan bidang kuasa  Berbangga dengan sistem  2. Membincangkan dan menjelaskan
     Bendahara, Laksamana,      Raja dan bidang tugas    pentadbiran negara yang    kuasa Raja serta pembesar-
     Temenggung dan Penghulu     Orang Besar Empat.     teratur.           pembesarnya di dalam
     Bendahari                                         pentadbiran Kerajaan Melayu
                    3. Menyenaraikan tokoh-tokoh                 Melaka.
 ii. Susun lapis masyarakat        dan jaw atannya pada
                      zaman Kesultanan Melayu                3. Membandingkan struktur
   •  Golongan pemerintah terdiri
                      Melaka.                          organisasi pada zaman
                                                   Kesultanan Melayu Melaka
     daripada Sultan, kaum
                    4. Melukiskan dan melabelkan                 dengan struktur pentadbiran
     kerabatnya dan pembesar-
                      carta organisasi                     negeri anda sekarang.
     pembesar seperti
                      pentadbiran Kerajaan
     Bendahara, Laksamana,
                      Melayu Melaka.                     4. Membina piramid susun lapis
     Temenggung dan Penghulu
                                                   masyarakat pada zaman
     Bendahari
                    5. Memadankan barangan                    kesultanan Melayu Melaka.
                      dagangan di Melaka dengan
   •  Golongan rakyat terdiri     negara asal barangan                  5. Membandingkan dan
     daripada orang merdeka      tersebut dibaw a.                     membezakan golongan
     termasuklah pedagang dan                                  bangsaw an dan golongan rakyat
     buruh mahir                                        biasa.

   •  Golongan hamba
     termasuklah orang yang
     gagal membayar hutang
42
 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN     KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5    TOPIK / SUBTOPIK       HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME         CONTOH AKTIVITI


iii. Peraturan dan undang-undang  Aras 2                           6. Mencipta puisi bertemakan
                                                 susun lapis masyarakat pada
  •  Pelaksanaan         1. Menyatakan sumbangan    Menyedari bahaw a        zaman Kerajaan Melayu Melaka
                   tokoh-tokoh pada zaman   kehidupan manusia perlu
iv. Bahasa Melayu sebagai bahasa   Kesultanan Melayu Melaka.  dikaw al oleh peraturan
  perantaraan                          undang-undang.        7. Bandingkan Hukum Kanun
                  2. Menyenaraikan peraturan                   Melaka dengan Undang-Undang
  •  Penggunaan Bahasa Melayu    dan undang-undang pada                   Laut Melaka.
    dalam urusan perdagangan,   zaman Kesultanan Melayu
    pentadbiran, komunikasi    Melaka.
    dakw ah dan ilmiah                                   8. Bincangkan kesan dan akibat
                  3. Melakarkan dan menandakan                  sekiranya Kerajaan Melayu
                   peta laluan perdagangan                   Melaka tidak mempunyai
                   pada zaman Kesultanan                    peraturan dan undang-undang.
                   Melayu Melaka.
                                                9. Membincangkan peranan
                  4. Menyatakan peranan     Berbangga dengan Bahasa     Bahasa Melayu sebagai bahasa
                   Bahasa Melayu pada zaman  Melayu yang pernah menjadi   perantaraan di Melaka dan di
                   Kesultanan Melayu Melaka.  bahasa perantaraan di      Nusantara.
                                 Nusantara.
                                                               43
                                HURAIAN SUKATAN PELAJARAN     KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5


      TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR PATRIOTISME      CONTOH AKTIVITI v. Tokoh-tokoh            5. Menceritakan pengislaman                10. Mengumpulkan keratan-keratan
                     Sultan dan rakyat Melaka.                  petikan bahasa Melayu Lama
   •  Paramesw ara                                         untuk dijadikan buku skrap.
   •  Sultan Muzaffar Shah
                    Aras 3
                                                 11. Membina jadual tentang tokoh-
   •  Sultan Mansor Shah      1. Menjelaskan Melaka                     tokoh pada zaman Kesultanan
   •  Sultan Alauddin Riayat Shah   sebagai pusat                        Melayu Melaka dan sumbangan
   •  Sultan Mahmud Shah        perkembangan agama                     mereka.
   •  Tun Perak            Islam.
                                                 12. Membuat law atan ke Muzium
   •  Hang Tuah
                    2. Menghuraikan aktiviti-aktiviti               Negara atau Muzium Melaka untuk
   •  Tun Fatimah           pedagang di Melaka.                     mendapatkan maklumat tentang
                                                   tokoh dan sumbangan mereka
 vi. Pusat perdagangan         3. Membandingkan dan                      pada kerajaan Melayu Melaka.
                     membezakan struktur
   •  Lokasi              pentadbiran Kesultanan      Menghargai jasa-jasa  13. Membuat buku skrap bertemakan
                     Melayu Melaka dengan       pemimpin.         tokoh-tokoh pada zaman
   •  Aktiviti perniagaan yang     pentadbiran negara masa                   Kesultanan Melayu Melaka.
     dijalankan            kini.
                                                 14. Berdasarkan peta Asia yang
                                                   disediakan, tandakan laluan
                                                   perdagangan ke Melaka.
44
 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN     KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5     TOPIK / SUBTOPIK      HASIL PEMBELAJARAN   UNSUR PATRIOTISME        CONTOH AKTIVITIvii. Pusat penyebaran Islam                Berbangga dengan Melaka  15. Membina jadual tentang barang
                             sebagai pusat penyebaran    dagangan dan negara asal.
  •  Pemerintah memeluk agama              Agama Islam
    Islam                                     16. Membincangkan faktor-faktor
                                             yang menyebabkan Melaka
  •  Penerimaan agama Islam
                                             menjadi pusat perdagangan.

                                           17. Lakonkan situasi aktiviti
  •  Aktiviti pedagang-pedagang                            perniagaan di pasar Melaka antara
    Islam                                       pedagang dan penduduk
                                             tempatan.

                                           18. Melabelkan nama-nama negeri
                                             pada peta Asia Tenggara bagi
                                             menunjukkan penyebaran Agama
                                             Islam.

                                           19. Bincangkan cara Agama Islam
                                             berkembang di Nusantara.
                                                             45
                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN       KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
    TOPIK / SUBTOPIK     HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME         CONTOH AKTIVITI

7.2 Sejarah Aw al Sabah

   a. Asal usul nam a Sabah  Aras 1

                1. Menyatakan asal usul nama  Berbangga dengan sejarah   1. Menemu bual orang sumber
                  Sabah.           negara sendiri.         tentang asal usul Sabah.

                                Menyedari bahaw a      2. Menulis karangan tentang asal
                Aras 2             penguasaan ketua-ketua     usul nama Sabah.
                                tempatan adalah lebih baik
                1. Mengisahkan cerita-cerita  daripada penjajahan.     3. Membuat peta minda tentang
                  lagenda tentang asal usul                  pentadbiran di Sabah.
                  Sabah.
                                              4. Membandingkan dan membezakan
                Aras 3                             sistem pentadbiran kaw asan
                                                Pantai Timur dan kaw asan Pantai
                1. Membandingkan dan                      Barat.
                  membezakan cerita-cerita
                  lagenda tentang asal usul
                  Sabah.
46
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN        KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
     TOPIK / SUBTOPIK          HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME         CONTOH AKTIVITI b.  Pentadbiran Sabah         Aras 1


    i. Kaw asan Pantai Timur     1. Menyenaraikan kaw asan-   Menyedari bahaw a      1 . Membuat peta minda tentang
     •  Kaw asan dibahagi        kaw asan pentadbiran di   penguasaan ketua-ketua     pentadbiran di Sabah.
       kepada beberapa jajahan     Sabah.           tempatan adalah lebih baik
                                     daripada penjajahan.
     •  Jajahan ditadbir oleh
                     2. Menyatakan gelaran
                                                   2. Membandingkan dan membezakan
                       pembesar-pembesar
       pembesar Sulu dan                                      sistem pentadbiran kaw asan
                       tempatan.
       dibantu oleh ketua-ketua                                  Pantai Timur dan kaw asan Pantai
       tempatan                                          Barat
    ii. Kaw asan Pantai Barat     Aras 2
     •  Kaw asan ini diperintah
       oleh w akil Sultan Brunei
                     1. Melakarkan peta dan
     •  Kaw asan dibahagi
                       melorekkan kaw asan
       kepada beberapa jajahan
                       pentadbiran di Sabah.
     •  Jajahan ditadbir oleh    2. Melakarkan peta Sabah dan
       pembesar tempatan dan      jalan raya serta
       dibantu oleh Ketua Suku     menandakan kaw asan
       Kaum dan Ketua         penguasaan Sulu, Brunei
       Petempatan Sungai        dan ketua-ketua tempatan.
                               HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
                                                                  47
     TOPIK / SUBTOPIK         HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME        CONTOH AKTIVITI


  iii. Kaw asan pedalaman dan     Aras 3
    muara sungai
                    1. Menceritakan bagaimana
   •  Ditadbir oleh ketua-ketua    Sulu dan Brunei menguasai
     yang terdiri daripada ketua   dan mentadbir kaw asan -
     rumah panjang          kaw asan yang mereka
                     kuasai.
c. Cara hidup

  i. Kaw asan Pantai Timur      Aras 1

   •  Pekerjaan utama ialah     1. Menyenaraikan pekerjaan    Mengetahui sejarah    1. Mencari dan mencatat maklumat
     memungut hasil hutan,      utama penduduk di kaw asan  negara kita.         bagaimana cara hidup masyarakat
     mengutip mutiara dan       Pantai Timur, Pantai Barat,                di kaw asan tersebut.
     menangkap ikan          pedalaman dan muara
                     sungai.                         2. Membincang dan menyenaraikan
                                                   barangan yang dihasilkan di
   •  Kebanyakan suku kaum
                    2. Menerangkan kepercayaan    Berbangga dengan       kaw asan tersebut.
     Bajau dan Suluk beragama
                     dan adat resam masyarakat   kepelbagaian budaya dan
     Islam serta mengamalkan
                     dalam sejarah aw al Sabah.  adat resam.
     budaya bercirikan Islam
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
     TOPIK / SUBTOPIK
                     HASIL PEMBELAJARAN      UNSUR PATRIOTISME          CONTOH AKTIVITI
 48

   ii. Kaw asan Pantai Barat    3. Menyatakan hasil utama                  3. Membandingkan dan membezakan
                     mengikut kaw asan-kaw asan                  cara hidup suku kaum antara dua
    •  Mengamalkan tanaman     pentadbiran.                         kaw asan di Sabah.
      sara diri, menangkap
      ikan, memburu dan     Aras 2                            4. Mendapatkan penerangan daripada
      memungut hasil hutan                                   orang sumber tentang cara hidup
                   1. Menerangkan pekerjaan,                    masyarakat di Sabah dahulu dan
    •  Kebanyakan suku kaum
                     kepercayaaan dan adat    Berbangga dengan ciri-ciri   sekarang.
                     resam dalam sejarah aw al  budaya hidup tradisional
      Melayu dan Murut
                     Sabah.            yang positif.        5. Membincangkan buruk dan baiknya
      beragama Islam
                                                   tentang amalan hidup tradisional
                   2. Menerangkan pengaruh adat                  mengikut kepercayaan dan adat
    •  Masyarakat tempatan     resam Brunei terhadap                    resam masyarakat di Sabah.
      dipengaruhi adat resam    masyarakat di kaw asan
      Brunei            Pantai Barat.

   iii. Kaw asan pedalaman dan
      muara sungai

    •  Menanam padi, bercucuk
      tanam, memungut hasil
      hutan, memburu dan
      mencari hasil laut
                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN    KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
     TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME      CONTOH AKTIVITI
                                                                49


 •  Kebanyakan masyarakat      Aras 3                         6. Mendapatkan penerangan
   mengamalkan kepercayaan dan                                daripada orang sumber tentang
   adat resam yang tersendiri dan  1. Membandingkan dan                   cara hidup masyarakat di Sabah
   berpegang kuat kepada        membezakan cara hidup                 dahulu dan sekarang.
   peraturan dan adat         masyarakat semasa
                     penguasaan Sulu di Pantai              7. Membincangkan buruk dan
                     Timur Sabah, penguasaan                baiknya tentang amalan hidup
                     Brunei di Pantai Barat Sabah,             tradisional mengikut kepercayaan
                     dan kaw asan pedalaman dan               dan adat resam masyarakat di
                     muara sungai di baw ah                 Sabah.
                     ketua-ketua tempatan.

                   2. Membuat generalisasi cara
                     hidup masyarakat tempatan di
                     baw ah penguasaan Sulu,
                     Brunei dan Ketua-Ketua
                     Tempatan.

                   3. Menghubungkaitkan jenis
                     pekerjaan dengan hasil
                     pendapatan utama penduduk
                     pedalaman dan muara sungai
50
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN     KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
    TOPIK / SUBTOPIK       HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME        CONTOH AKTIVITI


                  4. Menghuraikan amalan
                   mengikut kepercayaan serta
                   adat resam yang masih
                   berterusan hingga hari ini.


                  Aras 1
 7.3 Sejarah Aw al Saraw ak
                  1. Menceritakan asal usul nama
   a. Asal usul nam a Saraw ak   Saraw ak.           Berbangga dengan     1. Menemu bual orang sumber untuk
                                  sejarah negara sendiri.   mendapatkan maklumat tentang
                  Aras 2                            asal-usul Saraw ak.

                  1. Mengisahkan cerita-cerita                2. Membincangkan pentadbiran
                   lagenda tentang asal usul                 Saraw ak, antara kaw asan Pantai
                   Saraw ak.                         Timur, Pantai Barat, Pedalaman dan
                                                 muara sungai.
                  Aras 3

                  1. Membandingkan dan
                   membezakan cerita-cerita
                   lagenda tentang asal usul
                   Saraw ak.                                                                 51
                               HURAIAN SUKATAN PELAJARAN     KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
    TOPIK / SUBTOPIK         HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME        CONTOH AKTIVITI   b. Pentadbiran Saraw ak     Aras 1

    i. Kaw asan Pesisiran    1. Menyenaraikan kaw asan-    Berbangga dengan     1. Membincangkan pentadbiran
      Pantai dikuasai oleh     kaw asan pentadbiran di    sejarah negara sendiri.   Saraw ak antara kaw asan Pantai
      Pengeran Mahkota       Saraw ak.                         Timur, Pantai Barat, Pedalaman dan
      dibantu oleh tiga orang                                 muara sungai.
      pembesar tempatan     2. Menyatakan gelaran
      yang bergelar Datu      pembesar-pembesar
      Patinggi, Datu        tempatan.
      Temenggung dan Datu
      Bandar.
                   Aras 2
    ii. Kaw asan pedalaman
      serta muara sungai    1. Melakar peta dan melorek
      dikuasai oleh pemimpin   kaw asan pentadbiran di
      tempatan          Saraw ak.

                   2. Melakar peta Saraw ak serta
                    menandakan kaw asan
                    penguasaan Brunei dan
                    Ketua-Ketua Tempatan.
52
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
    TOPIK / SUBTOPIK         HASIL PEMBELAJARAN      UNSUR PATRIOTISME      CONTOH AKTIVITI                   Aras 3

                   1. Menceritakan bagaimana
                    Brunei menguasai dan
                    mentadbir kaw asan yang
                    dikuasainya.

 c. Cara hidup           Aras 1

   i. Kaw asan Pesisiran Pantai  1. Menyenaraikan pekerjaan              1. Mencari dan mencatat maklumat
                    utama penduduk di kaw asan              tentang cara hidup masyarakat di
    •  Bercucuk tanam,       Pesisiran Pantai dan di               kaw asan Pesisiran Pantai.
      mencari hasil laut dan   kaw asan pedalaman.
      berniaga                                   2. Membincang dan menyenaraikan
                   2. Menerangkan kepentingan dan             hasil barangan yang dikeluarkan di
    •  Mengamalkan
                    adat resam masyarakat dalam             kaw asan pedalaman dan muara
                    sejarah aw al Sabah.                 sungai.
      kepercayaan dan adat
      resam yang tersendiri
                   3. Menyatakan hasil utama              3. Membandingkan dan membezakan
                    mengikut kaw asan-kaw asan              cara hidup suku kaum antara dua
    •  Orang Melayu yang      pentadbiran.                     kaw asan di Saraw ak.
      beragama Islam
      mengamalkan budaya
      bercirikan Islam


                                                                53
                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN   KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
      TOPIK / SUBTOPIK       HASIL PEMBELAJARAN     UNSUR PATRIOTISME     CONTOH AKTIVITI   ii. Kaw asan pedalaman dan   Aras 2
     muara sungai.
                   1. Menerangkan pekerjaan,
    •  Bercucuk tanam,       kepercayaan dan adat resam
      memungut hasil hutan,    dalam sejarah aw al
      memburu dan mencari     Saraw ak.
      hasil laut
                   2. Menerangkan pengaruh adat
    •  Penduduknya terdiri
                    resam Saraw ak terhadap
                    masyarakat di kaw asan
      daripada pelbagai kaum
                    Pantai Barat.
      seperti kaum Bidayuh,
      Iban, Kenyah, Kelabit dan
      Penan yang
                   Aras 3
      mengamalkan adat resam
      dan kepercayaan yang
                   1. Membandingkan dan
      tersendiri
                     membezakan cara hidup
                     masyarakat semasa
                     penguasaan Brunei di
                     kaw asan Pesisiran Pantai
                     dan kaw asan pedalaman di
                     baw ah Ketua-ketua
                     Tempatan.
54
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN  KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
   TOPIK / SUBTOPIK     HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME  CONTOH AKTIVITI              2. Membuat generalisasi cara
                hidup masyarakat tempatan di
                baw ah penguasaan Brunei
                dan Ketua-Ketua Tempatan.

              3. Menghubungkaitkan jenis
                pekerjaan dengan hasil
                pendapatan utama penduduk
                pedalaman dan muara
                sungai.

              4. Menghuraikan amalan
                mengikut kepercayaan serta
                adat resam yang masih
                berterusan hingga hari ini.
                                                  55
                            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN       KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5    TOPIK / SUBTOPIK       HASIL PEMBELAJARAN      UNSUR PATRIOTISME         CONTOH AKTIVITI


 7.4 Zam an Penjajahan

   a. Kedatangan penjajah    Aras 1                           1. Berdasarkan peta Malaysia,
                                                bincangkan kaw asan atau tempat
    i. Kuasa-kuasa yang    1. Menyenaraikan kuasa-kuasa                 yang dijajahi Portugis, Belanda,
      pernah menjajah kita   asing yang pernah menjajah                 Inggeris dan Jepun.
     •  Portugis        negara kita.


     •  Belanda
                 2. Menyatakan sebab-sebab                 2. Andaikan anda seorang raja pada
                   kedatangan penjajah.                    zaman Kesultanan Melaka,
                                 Menyedari bahaw a apa     nyatakan tindakan yang perlu
     •  Inggeris
                                 juga bentuk penjajahan    diambil untuk mengelakkan Melaka
                 Aras 2             pastinya membaw a       jatuh ke tangan Portugis.
     •  Jepun                        keburukan.
                 1. Menghuraikan sebab-sebab                3. Berdasarkan rujukan daripada
    ii. Tujuan penjajahan     kedatangan penjajah.     Menginsafi akan kealpaan   pelbagai sumber, bincang dan
                                 mempertahankan negara     laporkan bagaimana penjajahan
     •  Perdagangan     Aras 3             pastinya menyebabkan     mengaut dan menggunakan
                                 kita dijajah.         kekayaan dan hasil negara ini
     •  Perluasan w ilayah  1. Membandingkan dan                     untuk kepentingan mereka.
                   membezakan tujuan
                   kedatangan antara dua
     •  Penyebaran agama
                   daripada empat kuasa
                   penjajah
     •  Keperluan bahan
       mentah56
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5    TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN        UNSUR PATRIOTISME         CONTOH AKTIVITI


  b. Kesan penjajahan       Aras 1

   i. Binaan tinggalan      1. Menamakan binaan tinggalan   Menyedari bahaw a     1. Menceritakan peristiw a yang
                    sejarah.            penjajahan membangkitkan   berkaitan dengan tempat dan
    •  Kota dan kubu seperti                   semangat nasionalis.     binaan tinggalan penjajahan.
      A Famosa, Kota     2. Menyatakan kesan
      Belanda dan Kota      penjajahan Inggeris terhadap  Menyedari bahaw a     2. Mengumpul gambar dan maklumat
      Margherita         sosial masyarakat Malaysia.   penjajahan memberi kesan   dari pelbagai sumber untuk
                                    buruk kepada sosio-      membuat catatan tentang tempat
    •  Bangunan seperti
                  Aras 2               budaya kita.         dan binaan tinggalan penjajah.
      Stadhuys, Penang
                  1. Membandingkan dan
      Free School dan
                    membezakan binaan
      Maktab Perguruan
                    tinggalan penjajahan Portugis
      Sultan Idris
                    dengan penjajahan Inggeris.
                                                                  57
                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN  KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
      TOPIK / SUBTOPIK      HASIL PEMBELAJARAN  UNSUR PATRIOTISME      CONTOH AKTIVITI


    •  Jalan kereta api seperti
      dari Taiping ke Port Weld                       3. Membina carta bergambar
      (Kuala Sepetang) dan                           mengenai tempat dan binaan
      Beaufort ke Jesselton                          tinggalan penjajah.
      (Kota Kinabalu)
                                         4. Temu bual dengan pihak-pihak
    •  Jalan raya seperti dari
                                           tertentu tentang pengaruh
                                           penjajah terhadap keadaan sosial
      Kuala Lumpur ke
                                           di Malaysia.
      Pelabuhan Klang (Port
      Sw ettenham), dari Johor
      Bahru ke Prai dan dari
      Singapura ke Padang
      Besar

   ii. Sosial

    •  Masyarakat berbilang
      kaum

    •  Bahasa dan tulisan

    •  Semangat nasionalis
58
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN       KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
     TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME         CONTOH AKTIVITI


 c. Penentangan m asyarakat      Aras 1
   tem patan
                    1. Menjelaskan sebab-sebab    Menyedari bahaw a      1. Menonton filem bertemakan
  i. Sebab               penentangan masyarakat     penjajahan patut dihalang   perjuangan menentang penjajah
                     tempatan terhadap penjajahan  dan ditentang.         dan menjaw ab soalan-soalan
   •  Portugis menindas       Inggeris.                           berpandu.
      penduduk tempatan.                      Menginsafi penderitaan
                    2. Menyatakan apakah jenis    hidup di baw ah penjajah.  2. Lakonkan satu sketsa mengenai
   •  Belanda mengenakan
                     penindasan Portugis terhadap                 satu peristiw a penentangan pada
                     penduduk tempatan di Melaka.  Menanamkan semangat      zaman penjajahan.
      syarat-syarat
                                     kekitaan serta perpaduan.
      perdagangan yang ketat
                    3. Menyenaraikan tiga jenis
      dan tidak adil
                     kezaliman tempatan.      Menghargai jasa mereka
                                     yang menentang
   •  Inggeris campur tangan   4. Menamakan tokoh-tokoh     penjajahan.
      dalam adat istiadat orang   tempatan yang menentang
      Melayu dan agama Islam     penjajah.           Menyedari semua lapisan
                                     masyarakat bersatu
   •  Inggeris merampas hak  Aras 2                menentang penjajahan.
      memungut cukai daripada
      pembesar tempatan    1. Menerangkan cara penduduk
   •  Jepun bertindak zalim    tempatan menentang penjajah.
      terhadap rakyat tempatan
                                                                    59
                                HURAIAN SUKATAN PELAJARAN       KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
      TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME         CONTOH AKTIVITI


   ii. Cara              2. Mengkategorikan tokoh-tokoh  Menanamkan semangat    3. Mengumpul gambar dan
                      yang menentang penjajah.    kekitaan serta perpaduan   membincangkan cara
   •  Serangan bersenjata                                      penentangan masyarakat
                                                     terhadap penjajah.
   •  Pemberontakan
                     Aras 3              Menghargai jasa mereka
                                      yang menentang       4. Berdasarkan cerita yang diberi,
                                      penjajahan.          senaraikan cara penentangan
   •  Pembunuhan residen dan    1. Menjelaskan kesan-kesan                   terhadap penjajah.
      pegaw ai Inggeris        penjajah terhadap masyarakat
                      kita.             Menyedari semua lapisan  5. Menulis tentang peranan dan
   •  Tunjuk perasaan                         masyarakat bersatu      sumbangan tokoh-tokoh yang
                     2. Membandingkan membezakan    menentang penjajah.      menentang penjajah.
 iii. Tokoh                 perjuangan dan cara
                      penentangan tokoh-tokoh
   •  Golongan istana seperti     tempatan.
      Sultan Mahmud
                     3. Menyatakan tindakan yang
   •  Golongan pembesar seperti    perlu diambil sekiranya anda
      Datuk Maharajalela, Sharif    seorang pembesar Melaka
      Masahor dan Datuk Dol Said    bagi mengelakkan penjajahan
                      Portugis.
   •  Kalangan Pemimpin tempatan
      seperti Rentap, Banting dan
      Mat Salleh
60
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN     KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
    TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN        UNSUR PATRIOTISME         CONTOH AKTIVITI


     •  Kalangan ulama
       seperti Tok Janggut
       dan Haji Abdul
       Rahman Limbung

 7.5 Kem erdekaan dan
   Penubuhan           Aras 1
   Malaysia
                  1. Menyatakan peristiw a-     Menyedari bahaw a kita   1. Membincangkan peristiw a-
  a. Sem angat kebangsaan      peristiw a yang mencetuskan   sendirilah yang        peristiw a yang mencetuskan
                   semangat kebangsaan.      sepatutnya berjuang      semangat kebangsaan.
    i. Peristiw a-peristiw a                    mempertahankan hak kita.
                  2. Menyatakan tokoh yang                   2. Menonton filem ‘Bukit Kepong’
     •  Pemerintahan Jepun
                   terlibat dalam penubuhan    Menanamkan semangat      untuk mendapatkan gambaran
                   UMNO.              kebangsaan.          sebenar tentang keganasan
                                                  Bintang Tiga.
     •  Cadangan penubuhan 3. Menyatakan tujuan UMNO
       Malayan Union     ditubuhkan.            Menghargai peranan dan   3. Menulis biodata ringkas tentang
                                   sumbangan tokoh-tokoh     Dato’ Onn bin Jaafar.
     •  Keganasan Bintang   4. Menyenaraikan tokoh penting   persuratan dan
       Tiga           yang terlibat dalam       penerbitan.
                   penubuhan parti-parti politik
                   utama.
                             HURAIAN SUKATAN PELAJARAN       KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
   TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN      UNSUR PATRIOTISME          CONTOH AKTIVITI

                                                                    61
ii.   Penubuhan UMNO       5. Menyenaraikan tokoh-tokoh  Menghargai jasa tokoh-    4. Melayari laman w eb mengenai
                   persuratan dan penerbitan.  tokoh negara yang terlibat   penubuhan UMNO dan
    •  Diasaskan oleh Dato’                  dalam kemerdekaan        mencatatkan peristiw a-peristiw a
      Onn Jaafar pada 11                   Malaysia.            penting yang berkaitan.
      Mei 1946 di Istana   Aras 2
      Besar Johor Bahru                   Menghargai peranan dan     http://w w w .UMNO.net.my/
                  1. Menceritakan peristiw a-   sumbangan tokoh-tokoh      organisasi/sejarah.htm
    •  Menyatupadukan
                   peristiw a yang       persuratan dan
                   membangkitkan semangat    penerbitan.         5. Mengumpul maklumat tokoh
      orang Melayu
                   kebangsaan.                         penting yang terlibat dalam parti
      menentang Malayan
                                                  UMNO, MCA dan MIC.
      Union
                  2. Menerangkan kepentingan
                   tolak ansur sebagai asas                 6. Menulis peranan dan sumbangan
 iii. Tokoh parti-parti politik
                   pembentukan perlembagaan.                  tokoh-tokoh utama UMNO, MCA
    daripada UMNO, MCA dan
                                                  dan MIC
    MIC
                  Aras 3
                                                7. Membincangkan peranan dan
   iv. Peranan persuratan dan
                  1. Menjelaskan sebab-sebab                   sumbangan tokoh-tokoh
     penerbitan
                   penentangan orang-orang                   persuratan dan penerbitan dalam
                   Melayu terhadap Malayan                   semangat kebangsaan.
                   Union.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN    KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5    TOPIK / SUBTOPIK
                  HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME        CONTOH AKTIVITI
 62                 2. Menjelaskan peranan tokoh-
                  tokoh persuratan dan
                  penerbitan dalam memupuk
                  semangat kebangsaan.

                 Aras 1
  b. Peristiw a
                 1. Menceritakan peristiw a
   i. Kemerdekaan        penting yang berlaku sebelum Menyedari peristiw a ke  1. Membincangkan dan menyusun
                  merdeka.           arah kemerdekaan       peristiw a yang berlaku ke arah
    •  Darurat                       menyemarakkan semangat    kemerdekaan.
                 2. Menceritakan upacara     kebangsaan.
    •  Penubuhan Parti
                  pengisytiharan kemerdekaan.              2. Mengumpul gambar dan maklumat
                                               dari pelbagai sumber tentang
      Perikatan
                                               peristiw a-peristiw a ke arah
                 Aras 2                            kemerdekaan untuk dijadikan buku
    •  Pilihan raya                                   skrap.
                 1. Menyusun rentetan peristiw a
    •  Perundingan dengan   penting ke arah                    3. Berdasarkan gambar bersiri,
      British         kemerdekaan.                       ceritakan tentang peristiw a-
                                               peristiw a ke arah kemerdekaan.
                                                                63
                             HURAIAN SUKATAN PELAJARAN  KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
        TOPIK / SUBTOPIK      HASIL PEMBELAJARAN   UNSUR PATRIOTISME      CONTOH AKTIVITI


    ii. Pengisytiharan kemerdekaan                         4. Berdasarkan audio, ceritakan
                                             tentang peristiw a-peristiw a
      •   Pengumunan tentang                            Pengisytiharan Kemerdekaan.
         tarikh kemerdekaan
         Persekutuan Tanah                           5. Melakonkan peristiw a-peristiw a
         Melayu oleh Tunku Abdul                         Pengisytiharan Kemerdekaan di
         Rahman di Bandar Hilir                          Melaka pada 20 Februari 1956
         Melaka                                  dan di Stadium Merdeka pada 31
      •  Menurunkan bendera
                                             Ogos 1957.
        Union Jack dan
        menaikkan bendera
        Persekutuan Tanah
        Melayu pada 12.00
        tengah malam 30 Ogos
        1957 di Padang Kelab
        Selangor
   Perhimpunan raksasa di Stadium
   Merdeka dan upacara penyerahan
   perisytiharan kemerdekaan oleh
   Pesuruhjaya British di Tanah Melayu
   pada pagi 31 Ogos 195764
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN   KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5   TOPIK / SUBTOPIK      HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME       CONTOH AKTIVITI c. Pem bentukan Malaysia   Aras 1

  i. Keanggotaan      1. Menamakan negeri-negeri    Menghargai dengan    1. Menamakan dan melabelkan
                 yang menganggotai       kegigihan tokoh-tokoh   negeri-negeri yang menganggotai
   •  Persekutuan Tanah   pembentukan Malaysia.     negara berusaha      pembentukan Malaysia dalam
     Melayu                        menubuhkan Malaysia.    tahun 1963 di peta kosong.
               2. Menamakan tokoh-tokoh
   •  Singapura
                 utama negara yang terlibat              2. Mencari maklumat tentang tujuan
                 dalam pembentukan Malaysia.               pembentukan Malaysia.

   •  Sabah

   •  Saraw ak
                                                              65
                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN  KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
     TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN     UNSUR PATRIOTISME      CONTOH AKTIVITI


   ii. Tujuan           Aras 2                       3. Berdasarkan pelbagai bahan
                                               rujukan, bincangkan pendapat
    •  Menyekat pengaruh    1. Menjelaskan tujuan                 pihak-pihak yang menentang dan
       komunis           pembentukan Malaysia.                menyokong penubuhan Malaysia.


    •  Melepaskan Sabah dan
                                             4. Membincangkan tokoh-tokoh yang
                   Aras 3                         terlibat dalam pembentukan
       Saraw ak daripada
                                               Malaysia serta peranan mereka.
       penjajahan Inggeris
                  1. Menilai sumbangan tokoh-
                   tokoh penting dalam                 5. Law atan ke tempat-tempat yang
    •  Keseimbangan penduduk  penubuhan Malaysia.                  terdapat sumber maklumat
       Melayu, bumiputera                               tentang tokoh-tokoh
       dengan kaum-kaum lain                              kemerdekaan Malaysia seperti
                                               Memorial Pengisytiharan
    •  Usaha pembangunan                                Kemerdekaan di Melaka dan
       secara kerjasama                                Memorial Tunku Abdul Rahman di
                                               Kuala Lumpur.
   iii. Tokoh yang terlibat dalam
     pembentukan Malaysia

    •  Tunku Abdul Rahman
    •  Tun Fuad Stephans
    •  Temenggung Jugah
    •  Lee Kuan Yew


66
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN       KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5     TOPIK / SUBTOPIK         HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME         CONTOH AKTIVITI


 7.6 Warisan Sejarah         Aras 1
                                                  1. Mengumpul gambar pelbagai jenis
  a.  Pem eliharaan dan                       Menghargai w arisan      w arisan sejarah dan bincangkan
     pem uliharaan        1. Menamakan jenis w arisan   sejarah dan berusaha ke    tentang keistimew aannya.
                     sejarah yang terdapat di   arah pemeliharaan dan
     i. Jenis            negara kita.         pemuliharaannya.      2. Law atan sambil belajar ke tempat-
                                                   tempat peninggalan bahan sejarah
      •  Tempat, bangunan,   2. Mengelaskan jenis w arisan  Menghargai w arisan      serta menemu bual orang sumber
        senjata dan pakaian   sejarah negara kita.     sejarah negara kita.      untuk mendapatkan maklumat.


      •  Bahan bersejarah
                   3. Menamakan tempat,                     3. Membuat laporan ringkas
                     bangunan dan bahan      Berbangga dengan        tentang jenis-jenis w arisan
        seperti dokumen,
                     bersejarah di Malaysia.    kekayaan w arisan sejarah   sejarah yang terdapat di
        batu bersurat dan
                                    negara kita.          Malaysia.
        artifak
                    4. Menyatakan jenis-jenis
                     kesenian dan adat resam                 4. Menggunakan laman w eb untuk
      •  Kesenian seperti     yang diw arisi dalam                    mendapatkan maklumat tentang
        mempertahankan diri,   kehidupan masyarakat kita.                 usaha-usaha pemeliharaan dan
        seni tari, seni muzik,                                pemuliharaan w arisan sejarah.
        seni ukir dan kraf   5. Menyatakan cara
        tangan          pemeliharaan dan                      http://w w w .pht.org.my/frame-
                     pemuliharaan w arisan                    introducing.html
                     sejarah.
                                                                    67
                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN   KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
     TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN      UNSUR PATRIOTISME      CONTOH AKTIVITI


   •  Adat resam seperti adat
     pertabalan dan perkahw inan Aras 2                        5. Membincang dan menyenaraikan
                                               cara-cara untuk mengekalkan
                  1. Menyatakan keperluan                  w arisan sejarah seperti tarian
                    w arisan sejarah dikekalkan.              kuda kepang, tarian inang dan
                                               pakaian tradisional dalam
                  2. Mencadangkan usaha-usaha                kehidupan masyarakat kita.
                    mengekalkan dan memelihara
                    kebudayaan dan kesenian               6. Jika anda dan keluarga anda
                    sebagai w arisan negara.                memiliki bahan w arisan sejarah,
                                               nyatakan usaha dan
                  Aras 3                          tanggungjaw ab anda untuk
                                               memelihara dan memulihara bahan
                  1. Mengkaji dan merumuskan                tersebut.
                    ciri-ciri sesebuah bangunan
                    diw artakan sebagai w arisan            7. Menghasilkan folio bagi
                    sejarah.                        memerlihatkan tindakan pihak-
                                               pihak yang terlibat dalam
                  2. Membandingkan dan                   pemeliharaan dan pemuliharaan
                    membezakan kesenian dan                w arisan sejarah.
                    adat resam pelbagai kaum di
                    Malaysia dari sudut sejarah.
68
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN     KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
   TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME     CONTOH AKTIVITI


                                             8. Membincangkan tugas dan
   ii. Cara           3. Menilai keberkesanan langkah             peranan kurator muzium dalam
                   pemeliharaan dan                   usaha pemeliharaan dan
    •  Pew artaan        pemuliharaan w arisan                 pemuliharaan w arisan sejarah
                   sejarah.                       seperti bangunan dan bahan-
    •  Baik pulih
                                              bahan sejarah.


    •  Kaw alan

    •  Kajian yang
       berterusan

    •  Kesedaran dan
       tindakan masyarakat
                                                              69
                 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN  KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
   TOPIK 8 : MASYARAKAT MALAYSIA

       Melalui topik ini, murid dapat mengenali masyarakat Malaysia
       yang terdiri daripada berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India,
       Iban, Kadazan, Bidayuh, Bajau, Melanau dan Murut serta
       keunikan mereka dapat hidup bersama dalam keadaan harmoni.

       Murid juga diberi pendedahan kepada kepelbagaian agama dan
       kepercayaan, tempat-tempat beribadat serta hari perayaan dan
       kebesaran penduduk Malaysia. Aspek kebudayaan dan kesenian
       seperti tokoh-tokoh seni juga dikaji dalam topik ini.

       Dengan mempelajari topik ini, sikap hormat-menghormati serta
       rasa bangga sebagai rakyat Malaysia dapat dipupuk di kalangan
       murid


70
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN       KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5


TOPIK 8  :  MASYARAKAT MALAYSIA

OBJEKTIF :   1. Mengenali masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan kepercayaan.

        2. Memahami taburan penduduk dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

        3. Menyedari keunikan masyarakat negara kita.

        4. Mengetahui dan menghargai kesenian negara seperti permainan tradisional, pakaian tradisional, makanan tradisional dan seni
         mempertahankan diri.

        5. Memupuk sikap hormat-menghormati dan semangat kerjasama antara satu sama lain ke arah pembentukan masyarakat yang
         harmoni.

     TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN        UNSUR PATRIOTISME          CONTOH AKTIVITI


 8. MASYARAKAT MALAYSIA

  8.1 Penduduk

     a. Kom posisi dan      Aras 1
       taburan
                    1. Menyatakan komposisi kaum   Berbangga dengan        1. Membincang dan
        i. Kepelbagaian kaum    di Malaysia.         keharmonian masyarakat      menyenaraikan komposisi
         • Penduduk                       berbilang kaum.          penduduk yang terdapat di
          Semenanjung     2. Menamakan kaum-kaum di                     negara kita dari pelbagai
          Malaysia terdiri    Malaysia.                            sumber.
          daripada Melayu,


                                                                   71
                                HURAIAN SUKATAN PELAJARAN       KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
     TOPIK / SUBTOPIK         HASIL PEMBELAJARAN        UNSUR PATRIOTISME        CONTOH AKTIVITI


     Cina, India, Orang Asli dan
     keturunan lain
                                     Berbangga dan bersyukur    2. Membandingkan dan
   •  Penduduk di Sabah terdiri   3. Menyatakan taburan      kerana kita dilahirkan dan    membincangkan kaw asan-
     daripada Kadazan, Bajau,     penduduk di Malaysia.     menjadi w arganegara       kaw asan kepadatan penduduk
     Murut, Melayu, Cina, India                   Malaysia.            di Malaysia.
     dan kaum lain
                    Aras 2                             3. Mengenal pasti dan
   •  Penduduk di Saraw ak terdiri
                                                     membincangkan kaw asan-
                    1. Menjelaskan kepadatan                     kaw asan yang padat,
     daripada Iban, Melanau,
                      penduduk di Malaysia.                     sederhana dan jarang
     Bidayuh, Kayan, Melayu,
                                                     berdasarkan peta taburan
     Cina India dan kaum lain
                    2. Membandingkan pola                       penduduk Malaysia.
                      petempatan di bandar dan di
                      luar bandar.

                    3. Menyatakan faktor-faktor
                      yang mempengaruhi taburan
                      penduduk.
72
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN     KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5    TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN      UNSUR PATRIOTISME      CONTOH AKTIVITI    ii. Kepadatan penduduk   Aras 3

     •  Padat        1. Menghuraikan pola
                   petempatan penduduk.
     •  Sederhana padat
                  2. Membandingkan dan
                   membezakan taburan
     •  Jarang         penduduk di beberapa buah
                   negeri.

                  Aras 1
 b. Faktor yang m em pengaruhi
  perubahan penduduk       1. Menyatakan faktor yang
                   mempengaruhi perubahan                1. Berdasarkan carta atau graf
    i. Kelahiran dan kematian   penduduk.                        yang menunjukkan perubahan
                                               bilangan penduduk di satu
    ii. Penghijrahan      2. Menerangkan faktor yang                 tempat, bincangkan faktor-
                   mempengaruhi penghijrahan                faktor yang mempengaruhi
     •  Pekerjaan        penduduk.                        perubahan tersebut.

     •  Pendidikan      3. Menyenaraikan dasar                 2. Sumbang saran tentang kesan
                   kerajaan yang        Bersyukur dengan      yang berlaku akibat
     •  Perkahw inan      mempengaruhi perubahan   peningkatan hidup yang   penghijrahan penduduk.
                   penduduk.          berkualiti.
                                                              73
                            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN   KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
   TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN      UNSUR PATRIOTISME     CONTOH AKTIVITI


   iii. Dasar kerajaan     Aras 2

    •  Pembukaan kaw asan  1. Membandingkan dan
      baru          membezakan faktor-faktor
                  yang mempengaruhi
    •  Penempatan semula
                  perubahan penduduk antara
                  beberapa buah negeri.


                 Aras 3

                 1. Merumuskan faktor-faktor
                  yang mempengaruhi
                  perubahan penduduk
                  berdasarkan peta topografi
                  satu kaw asan penempatan
                  padat.
74
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN     KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5    TOPIK / SUBTOPIK       HASIL PEMBELAJARAN      UNSUR PATRIOTISME          CONTOH AKTIVITI


 8.2 Agam a dan kepercayaan    Aras 1
                                                1.  Menyatakan jenis-jenis agama,
  a. Kepelbagaian agam a    1. Menyatakan pelbagai agama  Hormat-menghormati antara      kepercayaan, hari kebesaran
    dan kepercayaan       dan kepercayaan rakyat   satu sama lain tanpa mengira    dan perayaan di Malaysia
                   Malaysia.          agama dan kepercayaan.       berdasarkan pengalaman atau
    i. Amalan dan                                        maklumat dari pelbagai
      kepercayaan      2. Menyenaraikan hari     Menghormati cara          sumber.
                   kebesaran dan perayaan di  masyarakat menyambut
    ii. Tempat beribadat     negara kita.        pelbagai hari kebesaran dan  2. Menceritakan pengalaman
                                 perayaan.             menyambut hari kebesaran
    iii. Hari kebesaran dan  3. Menyenaraikan tempat-                     dan perayaan mengikut agama
       perayaan        tempat beribadat mengikut  Mengamalkan semangat       dan kepercayaan masing-
                   agama dan kepercayaan.   muhibah dan harmoni        masing.
                                 semasa menyambut hari-hari
                 Aras 2             kebesaran dan perayaan.

                 1. Menceritakan sambutan
                   agama dan kepercayaan
                   rakyat Malaysia.

                 2. Membandingkan dan
                   membezakan sambutan
                   perayaan antara kaum
                   mengikut agama dan
                   kepercayaan

                                                                 75
                       HURAIAN SUKATAN PELAJARAN   KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
   TOPIK / SUBTOPIK   HASIL PEMBELAJARAN      UNSUR PATRIOTISME      CONTOH AKTIVITI


            2. Membandingkan dan                 3. Menyesuaikan gambar-gambar
              membezakan sambutan                 tempat ibadat dengan jenis
              perayaan antara kaum                 agama dan kepercayaan yang
              mengikut agama dan                  terdapat di Malaysia.
              kepercayaan.
                                       4. Memadankan gambar-gambar
                                        dengan maklumat tentang
            Aras 3                         tempat beribadat di Malaysia.

            1. Membandingkan dan                 5. Mendapatkan maklumat
              membezakan cara sesuatu               daripada laman w eb tentang
              perayaan yang sama di                perayaan dan hari kebesaran
              rayakan di Malaysia dan di              pelbagai kaum di Malaysia dan
              negara-negara lain.                 bangsa-bangsa lain di dunia.
                                        Bandingkan keistimew aannya.
76
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5    TOPIK / SUBTOPIK        HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME        CONTOH AKTIVITI


 8.3 Kebudayaan dan kesenian     Aras 1

  a. Cara hidup          1. Menyatakan cara hidup    Berbangga menjadi rakyat  1. Mencari maklumat tentang cara-
                    masyarakat Malaysia yang   Malaysia yang dapat hidup   cara bermain sesuatu
   i. Permainan           mengamalkan pelbagai     bersama melalui aktiviti    permainan.
                    kebudayaan dan kesenian.   rekreasi, sukan dan
   ii. Pakaian                          kebudayaan.          http://w w w .pnm.my/
                   2. Menyenaraikan permainan                  malaysiana/03/03pengenalan.
   iii. Makanan           tradisional mengikut kaum-                 htm
                    kaum di Malaysia.
   iv. Muzik dan tarian                                     http://google.yahoo.com/bin/
                   3. Menamakan pakaian                     queryo?p=permainan+
   v. Seni mempertahankan diri    tradisional masyarakat                   tradisi&=site.w w w .pnm.my
                    Malaysia.
                                                  ttp://w w w .mzm.sabah.gov.my/
                   4. Menyenaraikan makanan                   bm/kenalimuziumanda/
                    masyarakat Malaysia.                    sukantradisi.htm

                                                 2. Membincangkan dan
                   5. Menamakan seni                       menyenaraikan jenis pakaian
                    mempertahankan diri.                    mengikut kaum.

                   6. Menamakan jenis muzik                  3. Menyenaraikan beberapa jenis
                    dan tarian tradisional                   makanan tradisional
                    masyarakat Malaysia.                    masyarakat Malaysia.                                                                  77
                       HURAIAN SUKATAN PELAJARAN   KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
   TOPIK / SUBTOPIK   HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME      CONTOH AKTIVITI            Aras 2                        4. Mengumpul maklumat dan
                                         gambar-gambar tentang
            1. Menerangkan cara                   kesenian mempertahankan diri.
              beberapa jenis permainan
              tradisional masyarakat               5. Membuat buku sumber yang
              Malaysia dimainkan.                  mengandungi maklumat tentang
                                         pelbagai jenis tarian negara
            2. Menghuraikan jenis                  untuk dijadikan bahan rujukan.
              makanan tradisional
              semasa perayaan pelbagai
              kaum.


            Aras 3

            1. Membandingkan dan
              membezakan adat resam
              yang berhubung kait
              dengan pelbagai aspek
              kesenian di kalangan rakyat
              Malaysia.
78
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN       KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
    TOPIK / SUBTOPIK         HASIL PEMBELAJARAN      UNSUR PATRIOTISME        CONTOH AKTIVITI


                    2. Mencadangkan usaha-
                     usaha mengekalkan dan
                     memelihara kebudayaan
                     dan kesenian sebagai
                     w arisan bangsa.

 8.4 Perpaduan             Aras 1

   a. Kegiatan sosial dan      1. Menyenaraikan cara    Berbangga dengan amalan   1. Secara kumpulan, senaraikan
    kebajikan             mengeratkan perhubungan  keharmonian yang dihayati   nama majlis atau perjumpaan
                     dan persaudaraan antara  oleh masyarakat Malaysia.   sosial pelbagai kaum dan
     i. Kegiatan gotong-royong    kaum.                          bincangkan keadaan majlis
      melibatkan pelbagai                                  tersebut.
      kaum            2. Menyatakan agensi
                     kerajaan dan badan                  2. Mengumpulkan maklumat dari
     ii. Kunjung-mengunjung di    sukarela yang                      pelbagai sumber dan
       kalangan pelbagai kaum    bertanggungjaw ab                    berbincang tentang aktiviti
                     membantu memupuk                     kebajikan sosial dan
 iii. Sumbangan masyarakat ke arah    perpaduan di kalangan                  sumbangan masyarakat ke
   perpaduan masyarakat        rakyat Malaysia.                     arah perpaduan.
                                                                 79
                        HURAIAN SUKATAN PELAJARAN    KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
   TOPIK / SUBTOPIK   HASIL PEMBELAJARAN        UNSUR PATRIOTISME     CONTOH AKTIVITI
            Aras 2

            1. Menerangkan peranan yang
              dimainkan oleh badan
              sukarela dalam memupuk
              semangat perpaduan.

            2. Menghuraikan faktor-faktor
              yang dapat memupuk
              perpaduan di kalangan
              masyarakat kita.            Aras 3

            1. Membuat ramalan jika
              rakyat Malaysia tidak mahu
              terlibat dalam sebarang
              aktiviti sosial dan kebajikan.
80
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5       TOPIK / SUBTOPIK     HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR PATRIOTISME      CONTOH AKTIVITI / SUMBER


                   2. Merancang program dan
                    aktiviti mengukuhkan
                    perhubungan dan setia
                    kaw an dalam masyarakat
                    majmuk.


 b.  Penyertaan pelbagai kaum
                   Aras 1
    dalam aktiviti perm ainan,
    kesenian dan rekreasi                      Menyedari aktiviti rekreasi  1. Menyenaraikan dan
                   1. Menyatakan maksud sukan
                                    memupuk perpaduan.        membincangkan cara
                    rakyat.
    i.   Sukan rakyat                                       kokurikulum dapat memupuk
                                                    semangat perpaduan di
                   2. Menyenaraikan lima jenis
    ii.   Tarian                                          kalangan murid.
                    aktiviti sukan dalam sukan
                    rakyat.
    iii.  Kembara                                        2. Menonton tayangan video
                                                    tentang sukan rakyat dan
                   Aras 2
                                                    membincangkan faedah-faedah
                                                    yang diperoleh bagi memupuk
                   1. Menyatakan cara
                                                    perpaduan rakyat.
                    masyarakat menyertai
                    aktiviti permainan, kesenian
                    dan rekreasi.
                                                                   81
                                  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN        KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5
     TOPIK / SUBTOPIK           HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR PATRIOTISME         CONTOH AKTIVITI


                      2. Menghuraikan bagaimana
                        sukan rakyat dapat
                        memupuk semangat
                        perpaduan dan
                        keharmonian di kalangan
                        rakyat Malaysia.

                      Aras 3

                      1. Membuat rancangan
                        mengadakan aktiviti kembara   Menyedari aktiviti rekreasi
                        bertujuan memupuk        memupuk perpaduan.
                        perpaduan di kalangan
   c. Sistem pendidikan           masyarakat.

    i. Peluang belajar yang sama     Aras 1
     untuk semua kaum
                      1. Menerangkan ciri-ciri
    ii. Ciri-ciri pendidikan di negara   perpaduan dalam sistem
      kita yang memupuk          pendidikan negara kita.                     1. Membincangkan ciri-ciri
      perpaduan melalui                                           pendidikan yang dilaksanakan
      kurikulum, kokurikulum yang   2. Menyatakan pentingnya                       di negara kita berdasarkan
      sama dan pakaian seragam      murid terlibat dalam aktiviti                   pemerhatian dan pengamatan
      sekolah               kokurikulum.                            di sekolah.82
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN       KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5   TOPIK / SUBTOPIK          HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR PATRIOTISME        CONTOH AKTIVITI
                    Aras 2

                    1. Menghuraikan ciri-ciri
                      sistem pendidikan negara  Bersyukur dan berbangga   2. Mendapatkan maklumat daripada
                      yang mengukuhkan      dengan sistem pendidikan    orang sumber tentang
                      perpaduan.         negara yang mengutamakan    pendidikan ke arah pemupukan
                                    perpaduan dan         perpaduan.
                    Aras 1             pembangunan.

  d. Undang-undang dan         1. Menyatakan tujuan
   peraturan              penggubalan undang-                   1. Menyenaraikan beberapa
                      undang dan peraturan di   Menyedari perlunya       peraturan dan aktiviti yang boleh
   i. Tujuan pengubalan         Malaysia.          mematuhi undang-undang     dijalankan di sesebuah sekolah
     undang-undang                        dan peraturan yang       yang muridnya terdiri daripada
                    Aras 2             ditetapkan.          pelbagai kaum bagi memupuk
     •  Hak individu dan hak                                   perpaduan.
       semua kaum         1. Undang-undang dan      Mengamalkan perlakuan yang
                      peraturan yang digubal   sopan dan bertatasusila.  2. Membincang kesan dan akibat
     •  Keharmonian dan
                      boleh menjamin perpaduan.                 jika sesebuah negara yang
                                    Menyedari bahaw a       penduduknya terdiri daripada
       ketenteraman
                    Aras 3             perpaduan menjamin      pelbagai kaum tidak mempunyai
       masyarakat
                                    kesejahteraan hidup.     peraturan dan undang-undang
                    1. Meramalkan kesan                     untuk melindungi hak sesuatu
     •  Disiplin dan tatasusila    sekiranya rakyat Malaysia                 kaum.
                      tidak mematuhi undang-
                      undang dan peraturan.                                                                   83

								
To top