HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL by olliegoblue25

VIEWS: 15,493 PAGES: 40

									     KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH
  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
  PENDIDIKAN MORAL
      TINGKATAN SATU

     PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
     KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
                  RUKUN NEGARA


BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai
perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina
satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :


           KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

           KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

           KELUHURAN PERLEMBAGAAN

           KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

           KESOPANAN DAN KESUSILAAN
                      i
             FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan.  Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
                      ii
KATA PENGANTAR
                                   Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, guru
Huraian   Sukatan   Pelajaran  ialah dokumen  yang      perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan       perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah
untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah         laku moral.   Pengajaran dan pembelajaran hendaklah
Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi       dilakukan secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada
arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada      penglibatan murid secara aktif dalam suasana yang kondusif
abad 21.                               dan menggembirakan.

Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan           Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan          pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti      universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu
untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut        yang mewakili badan-badan tertentu.
kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapat membantu guru
merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran        Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
secara berkesan.                           kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
                                   Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru      setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai
tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara
belajar, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, teori
kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran
secara kontekstual, pembelajaran secara konstruktivisme, dan
pembelajaran akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan
semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan.       Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN
Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan         Pengarah
kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan      Pusat Perkembangan Kurikulum
dunia pekerjaan.                           Kementerian Pendidikan Malaysia
                                iii
                  KANDUNGAN
                                      BIDANG PEMBELAJARAN 3 :    21
                                  Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar
            RUKUN NEGARA    i
                                     BIDANG PEMBELAJARAN 4 :     25
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN       ii            Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme


          KATA PENGANTAR     iii               BIDANG PEMBELAJARAN 5 :    29
                               Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

             KANDUNGAN    iv               BIDANG PEMBELAJARAN 6 :     35
                                   Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi

            PENDAHULUAN    1                BIDANG PEMBELAJARAN 7 :    41
                           Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian

    HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      3


 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI       7
       PENDIDIKAN MORAL

       BIDANG PEMBELAJARAN 1 :    9
Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


      BIDANG PEMBELAJARAN 2 :    17
   Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
                         iv
                                                 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                   KBSM
                                                     PENDIDIKAN MORAL


       PENDAHULUAN                                menghormati hak asasi manusia; dan

 Takrifan  Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik             mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan.
Pendidikan  murid supaya menjadi insan yang bermoral atau
   Moral  berakhlak  mulia  dengan  menekankan  aspek             Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk
       perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan             merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung
       tingkah laku moral.                            dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafah
                                            Pendidikan Kebangsaan.
       Pendidikan Moral di sekolah menengah memberi
       tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian
       dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan
       nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat            KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN
       dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di
       negara ini. Dengan itu murid dapat membina satu              Untuk membolehkan murid memahami, menghayati
       panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi               serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, sebanyak
       insan yang bermoral. Ini membolehkan mereka menjadi            Tujuh bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan
       individu yang bertanggungjawab moral dan sosial          Tujuh  nilai-nilai moral disampaikan menerusi bidang
       terhadap segala keputusan dan tindakan yang           Bidang  pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan
       dilakukan.                         Pembelajaran  kemanusiaan,   bidang  pembelajaran   itu  juga
                                            menekankan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan.
       Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai            Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti berikut :
       panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari
       segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial.             1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri.

       Prinsip-prinsip itu adalah :                       2. Nilai berkaitan dengan Kekeluargaan
                                            3. Nilai berkaitan dengan Alam Sekitar
         bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang
                                            4. Nilai berkaitan dengan Patriotisme
         lain;
                                            5. Nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia
         berpegang teguh pada ajaran agama;
                                            6. Nilai berkaitan dengan Demokrasi
         prihatin kepada alam sekitar;
                                            7. Nilai berkaitan dengan Keamanan Dan
         mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup;               Keharmonian
         bersemangat patriotik;
                                  1
                                     HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                    KBSM
                                          PENDIDIKAN MORAL Rangka  Pengajaran nilai harus berfokus pada Model Insan
Konsepsi  Menyeluruh yang meliputi tiga dimensi moral yang        PEMIKIRAN
      saling berkaitan. (Rajah 1 : Model Insan Menyeluruh).
                                       MORAL
      Perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga
      dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, perasaan
      moral dan tingkah laku moral. Pendidikan Moral yang
      efektif seharusnya membantu murid supaya memahami      PERASAAN            KESEDARAN
      nilai-nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen     MORAL            HATI NURANI
      terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan
      harian.     Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk            INSAN
      membolehkan seseorang murid mencapai tahap               BERAKHLAK
      kematangan moral.                            MULIA

      Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah
      yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu
      pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral.
      Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi      TINDAKAN
      ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran        MORAL
      hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa
      gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah
      jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak
      bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak
      seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani
      yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi
      moral tersebut.                                    RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH
                                  2
                                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                              KBSM
                                                PENDIDIKAN MORAL


                                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

 Matlamat   Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk
                                      Tujuan   Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk
Pendidikan  individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
                                           membantu guru merancang aktiviti dan
   Moral  boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan
                                           menghasilkan   bahan  pengajaran  dan
       negara serta masyarakat global.
                                           pembelajaran yang sesuai dengan tahap
                                           kematangan murid.      Buku ini juga
                                           menyediakan penerangan untuk membantu
  Objektif  Objektif Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan
                                           guru melaksanakan kurikulum Pendidikan
Pendidikan  murid :
                                           Moral dalam bilik darjah dengan berkesan.
   Moral
         1. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang
                                      Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi
          diperlukan untuk berakhlak mulia;              Lajur bidang pembelajaran, nilai, penerangan nilai,
                                           kandungan akademik, hasil pembelajaran,
         2. Menyedari  dan  menerima  kepentingan
                                           dan cadangan aktiviti pembelajaran. Setiap
          keharmonian antara manusia dengan alam
                                           bidang pembelajaran dan nilai diperincikan
          sekitar  serta  berusaha  ke   arah
                                           mengikut  tahun.  Walaupun   bidang
          mengekalkannya;
                                           pembelajaran dan nilai yang sama diajar
                                           pada setiap tahun, skop dan penekanan
         3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama
                                           adalah berbeza kerana isu moral atau
          bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian
                                           kandungan yang dikemukakan semakin
          hidup dalam negara Malaysia yang demokratik;
                                           kompleks dan mendalam selaras dengan
                                           tahap kematangan murid.
         4. Mengembangkan pemikiran yang matang
          berasaskan nilai moral dan kerohanian dalam
                                      Format   Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan
          membuat  keputusan  dan  menyelesaikan
                                      Empat   format empat lajur utama, iaitu :
          masalah; dan
                                       Lajur
                                           Lajur Nilai  1
         5. Mempunyai    iltizam untuk  mengamalkan
          perlakuan yang bermoral secara adil dan                               2
                                           Lajur Kandungan Akademik
          altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat
          Malaysia.
                                           Lajur Hasil Pembelajaran
                                                          3
                                           Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran     4
                                    3
                                                     HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                       KBSM
                                                         PENDIDIKAN MORAL


                                                Kandungan akademik bagi setiap tingkatan disusun
                                                dengan jelas bermula dengan tema   6  diikuti oleh
                                      1         tajuk pengajaran  7  dan huraian tajuk pengajaran
                                      2          8  yang disertakan dengan contoh di mana yang
                                      3         perlu bagi memudahkan pengajaran .
                                      4
                                                Dalam   perkembangan   kurikulum  dan  proses
                                      5         pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh
                                      6         dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan
                                                akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir
                                      7         secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap
                                      8         sesuatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan
                                                memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan-
                                                kesannya. Dengan adanya kandungan akademik ini,
                                                murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan
                                                pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan
                                                akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang
                                                seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa
  Lajur  Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung
  Nilai
                                                dan dasar-dasar kerajaan.    Oleh itu, kandungan
       di bawah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan               akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai
                                                dan kemahiran dalam usaha mencapai matlamat
       penerangannya   5  yang dipetik daripada Sukatan
                                                pendidikan moral.
       Pelajaran  Pendidikan  Moral  Kurikulum  Bersepadu
                                            Lajur  Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan
       Sekolah Menengah (Semakan).
                                            Hasil  tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid
                                        Pembelajaran  dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun.
                                                Guru boleh mencerakinkan hasil pembelajaran ini
   Lajur  Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang               dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian
Kandungan  diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap                   dengan kandungan yang disampaikan.
 Akademik  kematangan murid bermula dari diri, keluarga,
       masyarakat, negara hingga ke peringkat antara bangsa.
                                    4
                                       HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                     KBSM
                                           PENDIDIKAN MORAL
    Lajur  Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu
 Cadangan   atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu
   Aktiviti  atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang
Pembelajaran  berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga
        meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti,
        negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau
        situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada
        cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan
        Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh
        lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat
        memperkukuh nilai yang diajar.

        Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah
        kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu
        dihubungkaitkan    dan   digabungjalinkan supaya
        pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik,
        berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu
        daripada pelbagai mata pelajaran lain harus
        disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di
        dalam atau di luar bilik darjah.
                                     5
                                       HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                         KBSM
                                           PENDIDIKAN MORAL   Contoh  TINGKATAN 1                        LAJUR HASIL PEMBELAJARAN
Persembahan
    Lajur  BIDANG PEMBELAJARAN 1:    Nilai Berkaitan Dengan     i. Menerima hakikat bahawa kekurangan
                      Perkembangan Diri         dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan
        LAJUR NILAI
                                      ii.   Memelihara keunikan alam semesta
        Nilai  :  Kepercayaan kepada Tuhan               ciptaan Tuhan

        Penerangan nilai     :                 LAJUR CADANGAN AKTIVITI
                                      PEMBELAJARAN
        Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan
        mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan      i.   Perbincangan tentang kelebihan dan
        agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun           kekurangan diri
        Negara.
                                      ii.   Mengumpul maklumat tentang
        LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK                       pencapaian dan keunikan golongan
                                          yang cacat anggota
        Tema : Tuhan pencipta alam
                                      iii.  Lawatan ke hutan simpan atau hutan
        Tajuk pengajaran : Keistimewaan dan keunikan             rekreasi
                 ciptaan Tuhan

        Huraian tajuk pengajaran :

            Manusia dan alam semesta ialah ciptaanTuhan
            - Anggota yang tersusun rapi dan wajah yang
              menarik kurniaan Tuhan
            - Keunikan setiap individu walaupun cacat
              anggota
            - Keunikan alam semesta (Flora dan fauna,
              bentuk muka bumi seperti sungai, gunung-
              ganang dan laut)
                                   6
                                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                 KBSM
                                                   PENDIDIKAN MORAL


        PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL


 Kemahiran   Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid                pemikiran kritikal ini juga membantu murid
   Utama   menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti               menyelesai   masalah   dan  membuat
        kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan           keputusan yang lebih baik dan seterusnya
        kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran           berjaya dalam kerjaya mereka.
        sosial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan
        membolehkan murid menghadapi dunia ledakan
        maklumat dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan       Kemahiran  Kebolehan berfikir secara kreatif membantu
        sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan       Pemikiran  kita mencari dan bertemu dengan cara
        kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya          Kreatif  penyelesaian dan alternatif yang lebih baik
        tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan              ketika menghadapi masalah dan konflik
        cabaran hidup di kalangan murid. Mengajar murid               dalam kehidupan. Pendidikan Moral memberi
        kemahiran-kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu             peluang kepada murid untuk berfikir secara
        cara memupuk dan menggalakkan perkembangan moral              kreatif dalam menjalankan aktiviti yang
        mereka.                                   bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain.


 Kemahiran   Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik      Kemahiran   Penguasaan kemahiran menentang tekanan
Penyelesaian  yang akan membantu murid membuat keputusan          Menentang   rakan sebaya sangat penting dalam
   Konflik                                 Tekanan
        berasaskan nilai dengan mengambil kira perbezaan nilai           pendidikan nilai atau moral, khususnya
                                         Rakan
        yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Penguasaan      Sebaya   apabila kemahiran ini digunakan dalam
        kemahiran penyelesaian konflik melalui Pendidikan              usaha pencegahan salahguna dadah atau
        Moral boleh membantu murid berhubung atau                  sebarang bentuk salah laku yang lain.
        berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan            Mengajar murid menentang tekanan rakan
        dan mengelakkan sebarang konflik.                      sebaya tidak bermakna mengajar mereka
                                              tidak mempedulikan nasihat yang baik
                                              daripada rakan sebaya mereka tetapi
 Kemahiran   Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan               mengajar murid supaya berfikir, berbincang
 Pemikiran   kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan            dengan sumber lain dan mempertahankan
  Kritikal  moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu              nilai moral sendiri.
        tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam
        konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu
        menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran
                                     7
                                     HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                   KBSM
                                          PENDIDIKAN MORAL


Kemahiran  Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji masa
 Mengkaji  depan di kalangan murid iaitu pendekatan pembelajaran
  Masa   yang membolehkan murid menyedari tentang isu atau
  Depan   permasalahan yang berlaku pada masa yang lampau,
       masa kini dan masa depan. Ini membantu murid
       membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia
       menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin
       berlaku.


Kemahiran  Dalam pengajaran Pendidikan Moral, murid diberi
 Teknologi  kesempatan mencari dan memperoleh sumber-sumber
 Maklumat  maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan
       Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, CD-
       Rom dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini
       dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin
       kepada perkembangan minda murid. Selain itu melalui
       Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat
       pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif
       dan mengelakkan mereka daripada melayari laman-
       laman web yang berunsur negatif.


Kemahiran Kemahiran  sosial memberi penekanan kepada
  Sosial kebolehan sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain
       dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh
       masyarakat dan pada masa yang sama bermanfaat
       kepada diri dan orang lain. Kemahiran sosial ini boleh
       diajar dengan   menggunakan   pelbagai  kaedah
       pengajaran.
                                   8
 BIDANG PEMBELAJARAN  1
NILAI BERKAITAN DENGAN
 PERKEMBANGAN DIRI
                                                               HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                    KBSM
                                                                   PENDIDIKAN MORAL
BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


         NILAI               KANDUNGAN AKADEMIK                HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1.1 Kepercayaan kepada Tuhan         Tuhan pencipta alam

  Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai                             i.   Menerima hakikat bahawa     i.   Perbincangan tentang kelebihan dan
                     Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan
  pencipta alam dan mematuhi segala                                kekurangan dan kelebihan diri     kekurangan diri
                       Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan
  suruhan Nya berlandaskan pegangan                                ialah anugerah Tuhan
                       -  Anggota yang tersusun rapi dan wajah
  agama masing-masing selaras dengan                                                ii.  Mengumpul maklumat tentang
                         yang menarik kurniaan Tuhan
  prinsip Rukun Negara.                                  ii.   Memelihara keunikan alam        pencapaian dan keunikan golongan
                       -  Keunikan setiap individu walaupun cacat
                                                   semesta ciptaan Tuhan         yang cacat anggota
                         anggota
                       -  Keunikan alam semesta
                                                                   iii.  Lawatan ke hutan simpan atau hutan
                          (Flora dan fauna, bentuk muka bumi
                                                                      rekreasi
                          seperti sungai, gunung-ganang dan laut)
1.2 Amanah                Amanah tanggungjawab semua

  Sikap bertanggungjawab yang boleh  Amanah dalam setiap urusan                i. Amanah dalam menjalankan    Perbincangan tentang tugas yang
  menimbulkan kepercayaan dan       Amanah dalam menjalankan tugasan dan           tugas di sekolah        diamanahkan dan cara melaksanakannya
  keyakinan orang lain.          tanggungjawab di sekolah                                 dengan sempurna agar menimbulkan
                      -  Pengurusan wang persatuan atau kelab       ii. Melaksanakan tugas seharian  kepercayaan dan keyakinan orang lain
                         tanpa penyelewengan                  dengan amanah
                      -  Urusan jual beli barangan
                                        10
                                                            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                               KBSM
                                                                PENDIDIKAN MORAL         NILAI                KANDUNGAN AKADEMIK             HASIL PEMBELAJARAN     CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1.3 Harga Diri               Kesedaran dan penerimaan diri untuk mencapai
                      kesejahteraan hidup

  Keupayaan dan keyakinan diri agar   Kenali diri sendiri               i.   Sentiasa menjaga maruah  i. Sumbang saran tentang cara
  mampu memulia dan menjaga maruah      Maruah diri mesti dipelihara            diri             memelihara maruah diri
  diri dalam kehidupan.           Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri
                        diperbaiki                 ii.   Menerima dan       ii. Menghasilkan karangan kreatif tentang
                        Hala tuju kehidupan harus ditentukan        menghargai          hala tuju kehidupan
                                                  keistimewaan diri
1.4 Bertanggungjawab            Bertanggungjawab terhadap diri dan
                      persekitaran

  Kesanggupan diri seseorang untuk    Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih   i.   Menjaga kesihatan diri  i. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan
  memikul dan melaksanakan tugas serta      Pemakanan yang seimbang
  kewajipan dengan sempurna.           Penjagaan tubuh badan          ii.   Menjaga persekitaran   ii. Melukis poster tentang pemakanan
                          Kecergasan fizikal               supaya sentiasa bersih    yang seimbang
                          Kebersihan persekitaran
                                                               iii. Menghasilkan buku skrap tentang
                        -  Rumah                                     penjagaan tubuh badan
                        -  Sekolah
                        -  Tempat awam                                iv. Gotong-royong / kerja amal
                                                                 membersihkan kelas dan kawasan
                                                                 sekolah
                                          11
                                                          HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                              KBSM
                                                              PENDIDIKAN MORAL          NILAI               KANDUNGAN AKADEMIK          HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1.5  Hemah Tinggi            Berbudi bahasa budaya hidup kita

    Beradab sopan dan berbudi      Amalan bersopan santun dalam kehidupan   Sentiasa bertutur dan berkelakuan  i. Lakonan untuk menunjukkan tingkah
    pekerti mulia dalam pergaulan    seharian                  sopan dalam pelbagai situasi      laku yang sopan dalam pelbagai
    seharian.                  Adab pertuturan yang sopan                        situasi
                         - Lembut dalam tutur kata
                         - Bertegur sapa                             ii. Mengumpul gambar tentang tingkah
                                                                laku yang sopan dan melekatkannya
                          Tingkah laku yang sopan                           dalam buku skrap
                         - Adab di meja makan
                         - Adab menyambut tetamu
                         - Adab menggunakan kemudahan awam
 1.6  Toleransi              Kemampuan memahami keunikan individu
                      asas perpaduan hidup

    Kesanggupan bertolak ansur, sabar  Toleransi menjamin perpaduan        Bertolak ansur terhadap sebarang  Membuat perbandingan dalam pelbagai
    dan mengawal diri bagi         Kepentingan amalan toleransi dalam   perbezaan yang wujud dalam     aspek seperti kebolehan, pemikiran, status
    mengelakkan berlakunya         pelbagai aspek kerana setiap individu  masyarakat             sosio ekonomi dan agama di kalangan
    pertelingkahan dan perselisihan     mempunyai persamaan dan perbezaan                      murid dan mempamerkan hasil
    faham demi kesejahteraan hidup.     -  Kebolehan                               perbandingan tersebut di sudut bacaan
                        -  Pemikiran
                        -  Status sosioekonomi
                        -  Agama / Kepercayaan
                                        12
                                                             HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                KBSM
                                                                 PENDIDIKAN MORAL         NILAI               KANDUNGAN AKADEMIK              HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1.7  Berdikari              Sikap berdikari menjamin kejayaan

   Kebolehan dan kesanggupan      Amalan berdikari dalam kehidupan seharian     Melakukan sesuatu tugas atau    Menghasilkan peta minda tentang
   melakukan sesuatu tanpa           Kepentingan sikap berdikari untuk     kewajipan tanpa bergantung kepada  perlakuan yang menunjukkan sikap
   bergantung kepada orang lain.        kejayaan hidup               orang lain             berdikari di rumah dan sekolah
                         - Rumah
                         - Sekolah
1.8  Kerajinan              Amalan kerajinan menjamin kemajuan

   Usaha yang berterusan penuh     Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat    Bersikap rajin untuk mencapai    Mengumpul cerita dan keratan akhbar
   dengan semangat ketekunan,      hidup                       kejayaan dalam hidup        tentang sikap rajin beberapa orang murid
   kecekalan, kegigihan, dedikasi dan      Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu                    sehingga mereka berjaya dan menjadi
   berdaya maju dalam melakukan         perkara                                    terkenal serta membincangkan bagaimana
   sesuatu perkara.               - Cekal                                    mereka memperolehi kejayaan
                          - Daya usaha
                          - Dedikasi
                          - Gigih
                          - Tekun
                                        13
                                                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                  KBSM
                                                                   PENDIDIKAN MORAL         NILAI                 KANDUNGAN AKADEMIK              HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1.9  Kasih Sayang             Kasih sayang asas kesejahteraan hidup

    Kepekaan dan perasaan cinta yang   Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga      Menghargai nyawa dan tidak terlibat  i. Perbincangan tentang gejala yang
    mendalam serta berkekalan yang     Sayang akan nyawa                dalam kegiatan yang membahayakan     membahayakan diri dan menjejaskan
    lahir daripada hati yang ikhlas     -  Diri                                        maruah
                        -  Orang lain
                                                                   ii. Menghasilkan sebuah sajak yang
                                                                     bertema `Sayang akan diri’
1.10 Keadilan                Keadilan asas keharmonian keluarga

    Tindakan dan keputusan yang     Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan    Berlaku adil dalam setiap tindakan  Menghasilkan skrip berdasarkan satu
    saksama serta tidak berat sebelah.    Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga  dengan anggota keluarga        situasi tentang amalan keadilan dalam
                        - Pembahagian tugas dan tanggungjawab                        sebuah keluarga dan main peranan sebagai
                        - Pembahagian barangan                                salah seorang anggota dalam keluarga
                        - Pendidikan
                                         14
                                                               HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                  KBSM
                                                                   PENDIDIKAN MORAL         NILAI                 KANDUNGAN AKADEMIK             HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1.11  Rasional               Sikap rasional dalam membuat pertimbangan

    Boleh berfikir berdasarkan alasan  Ketelitian menilai pelbagai maklumat        Menilai dengan teliti kesahihan   Mengumpul dan membandingkan maklumat
    dan bukti yang nyata dan dapat      Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea  sesuatu maklumat          daripada pelbagai sumber sebelum
    mengambil tindakan berasaskan      atau maklumat daripada pelbagai sumber                       membuat sesuatu pertimbangan
    pertimbangan yang wajar.         - Internet
                        - Khabar angin
1.12  Kesederhanaan            Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan
                      hidup

    Bersikap tidak keterlaluan dalam   Kesederhanaan sebagai amalan hidup         Bersederhana dalam kehidupan    i. Merancang perbelanjaan mingguan
    membuat pertimbangan dan         Cara hidup sederhana walaupun         seharian
    tindakan sama ada dalam pemikiran,    berkemampuan                                    ii. Mengenalpasti seorang rakan yang
    pertuturan atau perlakuan tanpa     -  Perbelanjaan                                   bersikap sederhana dalam
    mengabaikan kepentingan diri dan     -  Pemakanan                                     perbelanjaan dan menceritakan perihal
    orang lain.               -  Rekreasi                                     sikapnya yang boleh dijadikan teladan
                                          15
 BIDANG PEMBELAJARAN  2
NILAI BERKAITAN DENGAN
  KEKELUARGAAN
                                                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                               KBSM
                                                                PENDIDIKAN MORALBIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


NILAI                   KANDUNGAN AKADEMIK              HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


2.1   Kasih Sayang terhadap Keluarga Kasih sayang amalan suci

    Perasaan cinta, kasih dan sayang  Kasih sayang memupuk hubungan harmonis    Mengamalkan kasih sayang      Mencari maklumat tentang kasih sayang
    yang mendalam dan berkekalan    dengan anggota keluarga           terhadap anggota keluarga seperti  mengikut perspektif pelbagai agama
    terhadap keluarga.           Kepentingan amalan kasih sayang     yang dituntut oleh agama
                        mengikut perspektif pelbagai agama
                        - Islam
                        - Buddha
                        - Kristian
                        - Hindu
                        - Sikh5.5 Hormat dan Taat kepada Anggota Hormat-menghormati asas keluarga harmoni
  Keluarga

    Memuliakan setiap anggota keluarga Hormat-menghormati sesama anggota keluarga  Menghormati setiap anggota     i. Melakonkan cara menghormati anggota
    dengan berinteraksi dan memberi    Cara menghormati anggota keluarga     keluarga               keluarga
    layanan secara bersopan untuk      - Layanan
    mewujudkan keluarga yang harmoni.    - Memberi perlindungan                           ii. Menghasilkan sajak yang bertemakan
                        - Meraikan                                   ‘Hormat-menghormati antara anggota
                        - Mendoakan                                   keluarga’
                                         17
                                                               HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                    KBSM
                                                                    PENDIDIKAN MORAL
NILAI                    KANDUNGAN AKADEMIK                HASIL PEMBELAJARAN            CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


2.3   Mengekalkan Tradisi         Tradisi keluarga perlu dipelihara
    Kekeluargaan

    Menerima, menghormati dan      Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan  Mengenal pasti dan menerima    i.   Menyediakan carta salasilah keluarga
    mengamalkan sesuatu kebiasaan,    berkeluarga                    tradisi yang diamalkan dalam
    adat dan kepercayaan yang diwarisi    Amalan tradisi kekeluargaan dalam      keluarga              ii.  Simulasi tentang amalan tradisi
    secara turun-temurun dalam        kehidupan seharian                                   kekeluargaan semasa ziarah-menziarahi
    keluarga.                 - Panggilan berdasarkan ikatan
                           kekeluargaan
                         - Ziarah-menziarahi
2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga     Anggota keluarga bertanggungjawab
                       keluarga sejahtera
    Kewajipan yang harus
    dilaksanakan oleh setiap individu  Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab      Melaksanakan kewajipan sebagai   i. Main peranan sebagai anggota keluarga
    terhadap keluarga untuk       bersama                      anggota keluarga            dalam menjaga kebersihan
    melahirkan keluarga bahagia,       Peranan setiap anggota keluarga
    meningkatkan imej dan menjaga      - Ibu bapa                                    ii. Menghasilkan esei tentang kewajipan
    maruah keluarga.             - Anak-anak                                     setiap anggota keluarga
                         - Anggota keluarga lain
                                           18
 BIDANG PEMBELAJARAN  3
NILAI BERKAITAN DENGAN
   ALAM SEKITAR
                                                             HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                    KBSM
                                                                  PENDIDIKAN MORAL
NILAI                   KANDUNGAN AKADEMIK               HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam     Alam sekitar warisan kita
  Sekitar

    Kesedaran tentang perlunya                             Menjaga alam sekitar dengan     i.   Melukis poster / mencipta cogan kata
                      Keseimbangan alam sekitar menjamin
    memelihara dan memulihara alam                           bertanggungjawab              tentang keseimbangan alam sekitar
                      kesejahteraan semua hidupan
    sekeliling untuk mengekalkan
                        Kepentingan keseimbangan alam sekitar
    keseimbangan ekosistem.                                                 ii.  Sumbang saran tentang kepentingan
                        kepada semua hidupan
                                                                    keseimbangan alam sekitar
                        -  Manusia
                        -  Haiwan
                        -  Tumbuh-tumbuhan
5.5 Keharmonian antara Manusia dengan    Persekitaran yang bersih dan selesa
  Alam Sekitar              mewujudkan suasana harmonis

    Keadaan saling memerlukan      Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama  Menjaga persekitaran supaya    i.   Sumbang saran tentang kepentingan
    hubungan yang harmonis antara     Penjagaan persekitaran untuk keselesaan   bersih untuk menjamin hidup yang      penjagaan persekitaran
    manusia dengan alam sekeliling     hidup                    selesa
    supaya kualiti kehidupan manusia    -  Rumah                                   ii.   Gotong-royong
    dan alam sekeliling terpelihara.    -  Sekolah
                        -  Tempat awam
                                          20
                                                            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                  KBSM
                                                                 PENDIDIKAN MORAL
NILAI                    KANDUNGAN AKADEMIK              HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


3.3 Kemapanan Alam Sekitar          Hutan sebagai khazanah kehidupan

    Pengekalan keseimbangan alam     Sumbangan hutan kepada hidupan dan       Menyokong pelbagai usaha    i.   Sumbang saran tentang isu-isu alam
    sekeliling sebagai tanggungjawab   tanggungjawab manusia mengekalkannya      melindungi khazanah hutan       sekitar
    bersama untuk kesejahteraan hidup.      Perlindungan terhadap hidupan liar   daripada kemusnahan
                         Pemeliharaan hutan sebagai sumber                    ii.  Menyenaraikan cara mengekalkan hutan
                         ekonomi
3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar    Manusia yang rasional sentiasa peka
                       terhadap masalah alam sekitar

    Prihatin terhadap persoalan yang   Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan   Prihatin terhadap kesan    i.   Menghasilkan buku skrap tentang jenis,
    berkaitan dengan alam sekeliling   alam sekitar                  pencemaran alam sekitar        sebab dan akibat pencemaran alam
    dan berusaha menyelesaikannya.      Pencemaran alam
                         -   Udara                               ii.  Kajian kes tentang pencemaran alam
                         -   Air
                         -   Darat
                                           21
 BIDANG PEMBELAJARAN  4
NILAI BERKAITAN DENGAN
    PATRIOTISME
                                                               HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                    KBSM
                                                                   PENDIDIKAN MORALBIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISMENILAI                  KANDUNGAN AKADEMIK                HASIL PEMBELAJARAN              CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


4.1 Cinta akan Negara          Kenali negara, cintai negara

    Perasaan sayang dan bangga    Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita    Berbangga dan menyayangi        i.   Membuat kolaj / model tentang keindahan
    kepada negara serta meletakkan    Perasaan menghargai dan menyayangi      keindahan alam di negara sendiri       alam semula jadi
    kepentingan negara melebihi     keindahan alam semula jadi
    kepentingan diri.          -  Sungai dan pantai                               ii.  Mencipta / mendeklamasikan puisi yang
                       -  Gunung-ganang                                     menggambarkan keindahan alam semula
                                                                    jadi
4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara  Identiti negara lambang kedaulatan negara

    Kepatuhan dan kesetiaan yang
    berkekalan kepada Raja dan    Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan i. Mengenali lambang-lambang      Menghasilkan buku skrap tentang gambar-
    Negara.             kepada raja dan negara                kebesaran negara          gambar lambang kebesaran negara
                       Kepentingan menghormati dan menghayati
                       identiti negeri dan negara          ii. Menghormati lambang dan identiti
                       - Bendera                    negara
                       - Jata
                       - Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri
                                         23
                                                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                KBSM
                                                                PENDIDIKAN MORAL
NILAI                  KANDUNGAN AKADEMIK             HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


2.4   Sanggup Berkorban untuk Negara  Sanggup berkorban demi mempertahankan
                     ibu pertiwi

    Kerelaan melakukan atau     Rakyat berkorban nyawa demi negara     Sanggup berkorban jiwa dan raga   i.   Menemuramah seorang anggota
    menyerahkan sesuatu termasuk     Tanggungjawab dan peranan pasukan   untuk negara.                keselamatan tentang tanggungjawab dan
    nyawa sebagai tanda kebaktian    keselamatan                                    peranannya
    untuk negara.            -  Tentera
                       -  Polis                                 ii.  Memilih seorang tokoh dan menulis
                       -  Bomba                                     tentang biodata dan perjuangannya
                       Perjuangan tokoh yang mempertahankan
                       negara
                       -  Lt. Adnan Saidi
                       -  Datuk Bahaman
                       -  Tok Janggut
                                        24
 BIDANG PEMBELAJARAN  5
NILAI BERKAITAN DENGAN
  HAK ASASI MANUSIA
                                                            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                 KBSM
                                                                 PENDIDIKAN MORALBIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


         NILAI              KANDUNGAN AKADEMIK             HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak      Hak kanak-kanak terjaga, generasi akan
                     datang sejahtera

  Membela, memberi naungan dan     Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama  Menerima hakikat bahawa setiap    Mengumpul dan melaporkan maklumat
  memelihara hak kanak-kanak bagi      Tanggungjawab golongan dewasa       kanak-kanak mempunyai hak untuk   tentang pencabulan hak asasi kanak-kanak di
  menjamin kehidupan mereka yang      memastikan setiap kanak-kanak berhak    menikmati kehidupan yang sempurna  seluruh dunia.
  sempurna.                 mendapat dan menikmati keperluan hidup
                       - Makanan
                       - Pakaian
5.5 Menghormati Hak Wanita        Wanita berhak mendapat layanan yang baik

  Melindungi dan mengiktiraf wanita   Layanan yang baik merupakan keistimewaan    Memberikan layanan yang baik    Mengadakan perbahasan ringkas bertajuk
  sebagai individu yang boleh memberi  untuk wanita                  kepada wanita            ‘Wanita berhak mendapat layanan yang baik’
  sumbangan dalam pembangunan        Sifat kelembutan wanita bukan penghalang
  keluarga, masyarakat dan negara.     daripada mendapat keistimewaan
                       -   Pengagihan tugas
                       -   Penjagaan maruah diri
                          (Tiada gangguan seksual )
                                          26
                                                                 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                     KBSM
                                                                     PENDIDIKAN MORAL
         NILAI                KANDUNGAN AKADEMIK              HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


5.5 Melindungi Hak Pekerja          Hak asasi pekerja dipelihara, kebajikan
                       mereka terbela

  Menghormati, menghargai dan       Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama     Menerima hakikat bahawa semua     Menyenaraikan dan membincangkan
  mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan      Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai   pekerja mempunyai hak yang perlu    kemudahan yang diperlukan di tempat kerja.
  sumbangan golongan pekerja dalam       kemudahan                  dihormati
  pembangunan negara.             -   Gaji
                         -   Cuti
                         -   Keselamatan
5.5 Menghormati Hak Golongan Kurang     Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi
  Berupaya                 Pencipta

  Memberi layanan yang bersopan kepada   Hargai golongan kurang berupaya dengan      Menerima hakikat dan menginsafi diri  Menulis esei bertajuk menghormati hak
  golongan kurang berupaya supaya tidak  memahami mereka                 bahawa tiada seorang insan pun     golongan kurang berupaya
  berasa tersisih dan mengiktiraf mereka    Kemampuan memahami punca kecacatan      dilahirkan dengan penuh
  sebagai insan ciptaan Tuhan.         seseorang akan menginsafkan diri       kesempurnaan
                         - Kelahiran
                         - Keturunan
                         - Kemalangan
                         - Penyakit
                                             27
                                                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                  KBSM
                                                                  PENDIDIKAN MORAL
         NILAI               KANDUNGAN AKADEMIK             HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


5.5 Melindungi Hak Pengguna        Konsep pengguna asas kesedaran semua

  Membela dan memelihara hak individu  Hormati hak pengguna untuk mendapatkan    Menerima hakikat bahawa diri sendiri  Menulis surat kepada pihak berkenaan
  untuk menjadi pengguna yang berilmu,  keperluan asas                adalah pengguna yang mempunyai     membuat aduan tentang perkhidmatan
  mendapat perkhidmatan serta barangan    Hak pengguna untuk mendapatkan      hak dan tanggungjawab         kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan
  yang berkualiti dan tidak mudah      barangan dan keperluan asas untuk
  dieksploitasi.               kehidupan
                        - Makanan
                        - Pakaian
                        - Tempat tinggal
                        - Kesihatan
                        - Pendidikan
                        - Sanitasi
                                          28
 BIDANG PEMBELAJARAN  6
NILAI BERKAITAN DENGAN
    DEMOKRASI
                                                             HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                  KBSM
                                                                  PENDIDIKAN MORAL
BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


         NILAI           KANDUNGAN AKADEMIK               HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


6.1  Mematuhi Peraturan dan Undang-     Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia
   Undang

   Menerima dan mematuhi peraturan    Pembentukan disiplin bermula di rumah dan   Mematuhi segala peraturan di rumah  Membincangkan program yang boleh dijalankan
   dan undang-undang yang telah      sekolah                    dan di sekolah            oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid-
   ditentukan tanpa mengira sesiapa dan    Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan                     murid terlibat dalam kegiatan salah laku
   di mana seseorang itu berada.       - Di rumah
                         -  Di sekolah
6.2  Kebebasan Bersuara           Kebebasan bersuara asas masyarakat
                       demokrasi

   Kebebasan berucap dan         Keperluan kebebasan bersuara memupuk      Memberikan pendapat dan       Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’
   mengeluarkan fikiran dengan batasan  kesejahteraan hidup bermasyarakat       meluahkan perasaan mengikut
   tertentu bagi menjaga keselamatan     Kebebasan memberi pendapat atau      batasan
   dan ketenteraman.             pandangan
                         Kebebasan menyatakan perasaan
                                           30
                                                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                     KBSM
                                                                   PENDIDIKAN MORAL
         NILAI           KANDUNGAN AKADEMIK                HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


6.3  Kebebasan Beragama          Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama

   Kebebasan setiap individu untuk    Amalan keagamaan membentuk peribadi       Menghormati amalan pelbagai     Mengumpul maklumat dan membincangkan
   menganuti dan mengamalkan        Amalan keagamaan dalam kehidupan harian    agama                tentang amalan pelbagai agama
   agamanya seperti yang diperuntukkan   mengikut setiap agama
   dalam Perlembagaan Malaysia.       -  Cara beribadat
                        -  Perihal makanan
6.4  Penglibatan Diri dalam        Murid berjaya, sekolah cemerlang
   Pembangunan Negara

   Kebebasan untuk melibatkan diri    Warga sekolah yang giat cergas menjamin      Bertanggungjawab menjalankan    i.   Membina carta aliran pelan tindakan bagi
   dalam pelbagai aktiviti pembangunan  kejayaan sesebuah sekolah             tugas yang diberi bagi menjayakan     menunjukkan cara melaksanakan tugas
   negara dengan mematuhi peraturan,     Usaha melibatkan diri bagi menjayakan     aktiviti anjuran sekolah          yang diberi
   undang-undang dan Perlembagaan      aktiviti anjuran sekolah
   Malaysia.                 -   Hari Guru                                  ii.  Membuat laporan kumpulan tentang tugas
                        -   Hari Sukan                                     yang dijalankan semasa menjayakan
                        -   Minggu Kokurikulum                                 aktiviti sekolah
                        -   Hari Anugerah Cemerlang
                                            31
                                                            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                               KBSM
                                                                PENDIDIKAN MORAL
         NILAI           KANDUNGAN AKADEMIK              HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


6.5  Sikap Keterbukaan           Sikap terbuka membina keyakinan diri

   Bersedia memberi dan menerima     Sikap terbuka dalam tindakan         Bersikap terbuka dan mampu   Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan
   pandangan, pembaharuan dan kritikan    Setiap pandangan dan keputusan diterima  mengawal perasaan        dan melakonkan dialog tersebut
   selaras dengan kebenaran fakta dan    dan dihormati
   norma masyarakat Malaysia.        - Mengawal emosi
                                          32
  BIDANG PEMBELAJARAN  7
 NILAI BERKAITAN DENGAN
KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
                                                             HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                   KBSM
                                                                 PENDIDIKAN MORALBIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


         NILAI                KANDUNGAN AKADEMIK            HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


7.1  Hidup Bersama Secara Aman       Amalan hidup yang harmonis asas
                       kesejahteraan

    Hidup berbaik-baik antara satu sama  Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan   Menunjukkan sikap yang mesra demi  Mengadakan kempen untuk mewujudkan
    lain dengan mengutamakan         Hubungan yang baik di semua peringkat   keharmonian hidup          hubungan mesra di kalangan warga sekolah
    kedamaian dan keharmonian hidup     - Sekolah                                   dan masyarakat
    tanpa mengira agama, bangsa dan     - Masyarakat                                  Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang
    budaya.                                                         peringkat sekolah
7.2  Saling Membantu dan Bekerjasama    Semangat kekitaan mewujudkan suasana
                       yang aman

   Usaha yang baik dan membina yang    Saling membantu untuk kesejahteraan bersama  Menunjukkan sikap suka membantu   Menyediakan satu pelan tindakan bagi
   dilakukan bersama pada peringkat      Hidup bermasyarakat           untuk kebaikan bersama       mengadakan projek kemasyarakatan
   individu, komuniti atau negara untuk    -  Jiran tetangga
   mencapai sesuatu matlamat.         -  Berpersatuan
                                          34
                                                             HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                               KBSM
                                                                  PENDIDIKAN MORAL
         NILAI              KANDUNGAN AKADEMIK             HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


7.3  Saling Menghormati antara Negara  Saling menghormati kedaulatan sesebuah
                     negara asas kemantapan hubungan

   Menghargai dan memuliakan     Saling menghormati kedaulatan sesebuah      Menghormati kedaulatan negara   Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai
   hubungan antara negara untuk    negara                      sendiri dan negara lain demi    ideologi negara di dunia dan
   menjamin kesejahteraan sejagat.     Hormati sistem pemerintahan, ideologi dan  mengekalkan keamanan sejagat    membincangkannya
                       kedaulatan undang-undang negara lain
                       (Eksekutif, legislatif dan kehakiman)
                                         35

								
To top