'Terra incognita'

Document Sample
'Terra incognita' Powered By Docstoc
					dé Weekkrant Berkelbode                         ALTIJD ACTUEEL: DEWEEKKRANT.NL                                      Dinsdag 1 december 2009 - Pagina 7

                                                        De Zonnebloem
Sponsor Dames BVC '73 eerste in shirts van Bargheem                               verkoopt kaarten         Lezing bij Pluspunt
                                                        BARCHEM - De afdeling
                                                        Barchem van De Zonne-
                                                        bloem gaat weer zelfge-
                                                                         over Hella Haasse
                                                        maakte kaarten verkopen
                                                        voor de feestdagen. Dit ge-   GORSSEL - Bij het eetcafé van     tatie met warme maaltijd in 't
                                                        beurt op dinsdag 15 decem-    Pluspunt in Gorssel heeft op     Trefpunt aan de Molenweg 55.
                                                        ber van 14.00 tot 17.00 uur.   woensdag 2 december een le-      Belangstellenden hoeven zich
                                                        Belangstellenden kunnen     zing van drs. Marijke Kuyper     hiervoor niet van tevoren op te
                                                        dan terecht bij Jo Slotboom   met de titel 'Hella Haase, Oe-    geven. De bijeenkomst duurt
                                                        aan de Ruurloseweg 3A in     roeg en ander werk'. Neerlandi-    van 10.30 tot 13.30 uur. Er wordt
                                                        Barchem. Ook zijn er volop    ca Kuyper heeft bij Pluspunt al    begonnen wordt met een kopje
                                                        felicitatie-, beterschap- en   eerder boeiende lezingen gege-    koffie of thee. Om 11.00 uur
                                                        bedankkaartjes. Er is keuze   ven (onder andere over 'Twee     vangt de lezing of presentatie
                                                        genoeg. De opbrengst komt    vrouwen' van Harry Mulisch).     aan en daarna is er een glaasje
                                                        geheel ten goede aan de acti-  Zij bespreekt deze keer naar     wijn, bier of fris. Om 12.30 uur
                                                        viteiten van De Zonne-      aanleiding van Haasse's proza-    wordt een warme maaltijd ge-
                                                        bloem. Afgelopen jaar heeft   debuut uit 1948, dat in het kader   serveerd. De kosten bedragen
BARCHEM - Het eerste damesteam van BVC '73 uit Barchem is vorig jaar gedegradeerd naar de            de afdeling Barchem ook     van de campagne 'Nederland      9,50 euro. Voor inlichtingen
tweede klasse, maar de volleybalsters staan op dit moment weer op de eerste plaats. Dit zou na-         weer vele leuk activiteiten   Leest 2009' tussen 23 oktober en   over en/of ideeën voor het eet-
tuurlijk zomaar eens kunnen komen door de shirts die zij aangeboden hebben gekregen door eet-          gehouden, waaraan de gas-    20 november gratis is uitgereikt   café kan men terecht bij Janny
café Bargheem in Barchem. Sinds vorig seizoen is de horecagelegenheid sponsor van het eerste          ten veel plezier hebben be-   aan iedere bibliotheekbezoeker,    Eshuis (tel. 0575-492391) of
damesteam. Daarnaast zijn de dames ook sponsor geworden van Bargheem; zij worden regelma-            leefd. Wie is verhinderd, kan  de schrijfster, haar leven en     Mianti Reinders (tel. 0575-
tig gesignaleerd bij het eetcafé.                            FOTO: BVC '73     contact opnemen met Jo      haar werk.              494857). Men kan ook kijken op
                                                        Slotboom, tel. 0573-441692.   Pluspunt houdt eens per veer-     de website www.pluspuntgors-
                                                                         tien dagen een lezing of presen-   sel.nl.'Terra incognita'
RUURLO - De in Siberië gebo-    Met zijn enorme ruimte en vele    creëren van het huidige Siberië.
                                                        Tuinclub op zoek
                                                        naar nieuwe leden
                                                        LOCHEM - Tuinclub Onze
                                                        Tuinen is een groep enthou-
                                                        siaste vrouwen die één keer
                                                                         Titelstrijd Barchem
ren drs. Elena Bronnikova geeft
op maandag 7 december bij het
NUT in Ruurlo een lezing over
                  grondstoffen is het één van de
                  rijkste plaatsen ter wereld. Sibe-
                  rië is synoniem voor een zeer
                                     Een prachtig en dynamisch
                                     land met grenzeloos veel moge-
                                     lijkheden en toekomstperspec-
                                                        per maand. op de derde
                                                        woensdag van de maand,
                                                        van 9.30 tot 12.00 uur bijeen-
                                                                         met 84 deelnemers
de geschiedenis en de cultuur   gevarieerde en boeiende wereld    tieven."                komt. In verband met het     BARCHEM - Biljartvereniging     mers spelen iedere avond
van Siberië. De lezing vangt aan  van extreme kou tot tropische     Belangrijk voor de beeldvor-      vergrijzen van de leden is de   De Groene Jager uit Barchem     twee partijen.
om 20.00 uur en heeft plaats bij  hitte, van arctische toendra's,    ming over dit gebied is de wijze    club op zoek naar nieuwe in-   heeft de inschrijving voor het    Voorafgaand aan de wedstrij-
zaal De Keizerskroon aan de                       waarop grote Russische schrij-     stroom. Dit mogen zowel      biljartkampioenschap van       den wordt op maandag 7 en
Dorpsstraat 15 in Ruurlo.
Wat weten Nederlanders eigen-
                  Geschiedenis en            vers, kunstenaars en filosofen
                                     hun belevenissen daar hebben
                                                        mannen als vrouwen zijn.
                                                        De leden van Onze Tuinen
                                                                         Barchem gesloten. Net als in
                                                                         de afgelopen twee jaren is de
                                                                                            dinsdag 8 december gespeeld
                                                                                            door de deelnemers waarvan
lijk over Siberië? Er wordt vaak
gedacht aan verre verbannings-
                  cultuur Siberië            beschreven, nadat zij er als ban-
                                     neling waren terechtgekomen.
                                                        bezoeken kwekerijen en tui-
                                                        nen van mensen die hun ei-
                                                                         deelname uitstekend. Dit jaar
                                                                         strijden weer 84 deelnemers
                                                                                            geen gemiddelde bekend is.
                                                                                            Op woensdag 9 december be-
oorden, extreme kou en onher-
bergzame gebieden. Dat het om
                  centraal bij NUT           Dostojevski heeft er enkele ja-
                                     ren doorgebracht. Tsjechov
                                                        gen stempel hierop hebben
                                                        gedrukt. In juli maakt de
                                                                         om de titel. Er wordt in de
                                                                         voorrondes gespeeld in twaalf
                                                                                            gint dan het kampioenschap.
                                                                                            De poulewedstrijden nemen
een gebied gaat dat 77 procent   taiga's en steppen, van bergen    maakte een reis naar Sachalin     tuinclub een dagreis naar     poules van zeven spelers. Per    negen avonden in beslag. Op
van het hele Russische grondge-  en woestijnen. Bronnikova, ge-    en Solzjenitsyn heeft erover ge-    drie tuinen. Voor meer infor-   avond kunnen de deelnemers      dinsdag 29 en woensdag 30
bied beslaat, is velen onbekend.  boren in Novosibirsk, zegt hier-   schreven in zijn boek 'De Goe-     matie kan men terecht bij se-   uit vier poules spelen op de     december zijn de halve fina-
Met een totale oppervlakte van   over : "Ik wil dit terra incognito,  lag Archipel'. Grigori Raspoetin,   cretaris mevrouw Stoll (tel.   vier biljarts, die zijn geplaatst  les. Het kampioenschap
13.000.000 vierkante kilometer   dit mystieke land, meer be-      de boerenzoon die zich een weg     0573-454124) of voorzitter    in de zaal van In de Groene Ja-   wordt beslist op zondag 3 ja-
is Siberië driehonderd maal zo   kendheid geven bij de Neder-     wist te banen naar het tsaristi-    mevrouw Henny (tel. 0573-     ger in Barchem. De deelne-      nuari.
groot als Nederland.        landers en zo een nieuw beeld     sche hof, is geboren in Siberië.    253638).
             Meubelstoffeerderij Jansen                                         w
                                                                    s
                                                                   eg lijk
                                                                 ge cht
                                                                     e
                                                                o         tie
                                                                H mba t    ar
                                                                        an    in:
                                                                A arke jaar g select ren
                                                                           ie
              Gespecialiseerd in              H.K. van Gelreweg 12
              antieke en klassieke                7251 XL Vorden                     P  6  te    e
                                                                            o   n
                                                                          vl - e
                                                                        t    o
              herstoffering               Telefoon (0575) 55 29 96                        me    gr
                                                                          en
                                                                        alsen at len en n.
                                                                          e
                                                                       Zo
                                                                       ank ra ne er loere
                                                                      Pl isg pa tvloparketv                    k1
                                                                                                      06
                                                                                                       ,
                                                                                                         uu
                                                                                                           r
                                                                        V ok a uw                     oe
                                                                                                   ij
                                                                                                  kd 44 8.00

                                                                         bl inaie van
                                                                                                       1
                                                                                               Br 7 45 0 - .
                                                                                              ste ) 4 10.0 uur
    Het H1N1 virus?                                                              m novat            l
                                                                                             er 3
                                                                                           , E 054 -vr. .00
                                                                                         ten el. ( : di. - 16
                                                                                        Aa T den .00
                                                                                                       :
                                                                                                      op ark
                                                                                                         et.
                                                                                                          nl


                                                                        La re                 tij  0     k   p
                                                                                           gs t. 1     oo lijk
                                                                                         nin za      ijk chte
                                                                              ns        Op
                                                                                        e        K a
                                                                                                  b
                                                                             ve                  .am
                                                                            Te                 ww
                                                                                               w
                                              Samen met Ribé
                                              naar een passende baan
                                              Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk, zeker als je niet
                                                                                                   tkering
                                              weet welk werk het beste bij je past. Kun je hierin wel wat                 Als je een ui
                                                                                            ontvangt  van het UWV
                                                                                                    nnen we je
                                              ondersteuning gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!                 Werkbedrijf ku
                                                                                                     et behulp
                                                                                            go ed helpen. M
                                                                                                       al je je
                                              • Persoonlijke kennismaking          • Mogelijkheid tot stage            van een IRO bepa
                                                                                                         ject.
                                                                                             eigen re -integratietra
                                               met je consulent van Ribé          • Proefplaatsing
                                              • Onderzoek naar capaciteiten,        • Hulp bij het maken van een
                                               interesse en mogelijkheden          sollicitatiebrief met c.v.              Ribé Re-integratie
                                              • Scholing                  • Oefenen van sollicitatiegesprekken          Henri Dunantweg 1
                                              • Je eigen actieplan naar werk        • Heb je werk gevonden, dan houden            7201 EV Zutphen.
                                              • Jobcoaching                  we contact met jou en je werkgever           T (0575) 583 201
                                                  info@ribe-reintegratie.nl       Meer informatie? www.ribe-reintegratie.nl