HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 6 by olliegoblue25

VIEWS: 3,683 PAGES: 9

									            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                       TAHUN 6

Objektif :


Pada akhir Tahun Enam murid dapat:    1.  Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari.

    2.  Menguasai Asas Seni Reka serta menghasilkan hasil kerja Seni Visual yang kreatif dan berfungsi.

    3.  Meningkatkan pengetahuan Asas Seni Reka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan.

    4.  Meneroka dengan menggunakan perisian komputer dalam proses penghasilan.

    5.  Mempelbagaikan alat, bahan dan teknik dalam penghasilan karya Seni Visual.

    6.  Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsur-unsur budaya tanah air melalui kegiatan Seni Visual.

    7.  Membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman
       pembelajaran dalam portfolio.

    8.  Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama, berkeyakinan diri, ketelitian, kekemasan, kebersihan dan
       mengutamakan keselamatan.
                                41
           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                      TAHUN 6Bil.   Bidang      Hasil Pembelajaran                 Cadangan Aktiviti Pembelajaran


 1   Menggambar  Menggambar berdasarkan tema,       a.  kolaj
          pengalaman, imaginasi dan fantasi murid  b.  catan
          secara manual dan berbantukan       c.  montaj
          komputer.                 d.  mozek
                               e.  lukisan
          Aras 1                  f.  cetakan sutera saring
            i. Menggambar dengan memberi     g.  menggunakan perisian komputer seperti Paintbrush, Photoshop dan
              penekanan kepada konsep         Microsoft Word
              perspektif dan kadar banding.
            ii. Memilih, meniru, memadan dan
              menyusun gambar untuk
              menghasilkan satu komposisi.

          Aras 2
           i.  Mencari sumber rujukan sebagai
              pencetus idea untuk
              menggambar.
           ii. Mengaplikasi elemen Asas Seni
              Reka dalam kegiatan
              menggambar berbantukan
              komputer.

                                                         cetakan s aring
                                         mozek
                               42
         HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                    TAHUN 6


Bil.  Bidang     Hasil Pembelajaran               Cadangan Aktiviti Pembelajaran


        Aras 3
          i. Menggambar dengan
            menampakkan perspektif dan
            kadar banding serta
            mempelbagaikan alat, bahan
            (media) dan teknik untuk
            memberi kesan yang lebih kreatif
            dan kemas.
         ii. Menyatakan pendapat dan
            membuat perbandingan secara
            kritis dengan menggunakan
            bahasa seni visual.
         iii. Menghargai sumbangan pelukis
            tempatan.                               catan menggunakan perisian
         iv.  Mengumpul dan merekod               lukisan       komputer
            maklumat serta pengalaman
            untuk menghasilkan portfolio.
                                catan              kol aj
                             43
             HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                        TAHUN 6


Bil.   Bidang       Hasil Pembelajaran                Cadangan Aktiviti Pembelajaran


 2   Membuat Corak  Membuat corak dan rekaan secara    a.   catan
    dan Rekaan   manual dan berbantukan komputer    b.   filiografi
            berdasarkan imaginasi murid      c.   kaligrafi
                               d.   cetakan sutera saring
            Aras 1                e.   menghias permukaan 2D dan objek 3D
             i. Memadankan beberapa jenis f.     lipatan dan guntingan
               reka corak dan ke sesuaiannya g.   portfolio
               dalam rekaan.         h.   menggunakan perisian komputer seperti
             ii. Menggunakan bahan, teknik dan     Paintbrush, Photoshop dan Microsoft Word.        filiografi
               corak  yang  sesuai  untuk
               menghiasi permukaan 2D dan
               objek 3D.

            Aras 2
             i. Menggunakan beberapa perisian
               komputer bagi membantu
               menghasilkan corak.
             ii. Mengolah motif berdasarkan
                                                   lipatan dan guntingan
               objek alam dan objek buatan
               manusia bagi menghasilkan
               corak dan rekaan.

            Aras 3
             i. Menguasai beberapa kemahiran,
               kawalan tatacara dan disiplin
               kerja dalam menghasilkan corak
               dan rekaan.
             ii. Menghasilkan corak dengan
               menggunakan garisan grid dan
                                          cetakan s aring
               warna yang sesuai
               melalui penerokaan.

                                44
        HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                   TAHUN 6Bil.  Bidang     Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti Pembelajaran


        iii.  Mengumpul dan merekod
            maklumat serta pengalaman
            pembelajaran untuk
            menghasilkan portfolio.
                             catan


                                          menghias objek
                                        mencorak dengan komputer
                          45
             HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                        TAHUN 6


Bil.   Bidang       Hasil Pembelajaran                  Cadangan Aktiviti Pembelajaran


 3   Membentuk dan  Membentuk dan membuat binaan secara    a.  arca
    Membuat     manual dan berbantukan komputer.      b.  model
    Binaan     berdasarkan imaginasi murid.        c.  boneka
                                 d.  asemblaj
                                                           arca
            Aras 1                   e.  alat muzik
             i. Menggunakan Asas Seni Reka     f.  hiasan diri
               dalam membentuk dan membuat     g.  pembungkusan
               binaan yang kompleks.        h.  aplikasi perisian komputer seperti Paintbrush,
             ii. Menggunakan komputer sebagai       Photoshop dan Microsoft Word
               alat bantu dalam proses
               merekabentuk.            Cadangan bahan seperti:

            Aras 2                   a.  kotak/tin/botol
             i.  Mengetahui bahasa Seni Visual    b.  dawai
               berkaitan penghasilan hasil     c.  buluh/lidi
               kerja 3D.              d.  kain/span
             ii. Mempertingkat kemahiran       e.  kulit kerang/kacang
               menggunakan alat, bahan dan     f.  kayu
               teknik dalam membentuk dan     g.  Plaster Of Paris
               membuat binaan.

            Aras 3
             i. Membuat model yang kompleks
               dengan menggunakan pelbagai
               alat, bahan, teknik, struktur dan
               hiasan mengikut tatacara secara
               kreatif.
             ii. Membuat pernyataan perasaan        asemblaj
               tentang hasil kerja sendiri dan                        binaan
               rakan secara kritis.


                                 46
        HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                   TAHUN 6


Bil.  Bidang     Hasil Pembelajaran             Cadangan Aktiviti Pembelajaran


        iii.  Megumpul dan merekod
            maklumat serta pengalaman
            pembelajaran untuk
            menghasilkan portfolio.
                             contoh hasil komputer
                             dalam gubahan membentuk      mobail
                          47
             HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                        TAHUN 6


Bil.   Bidang        Hasil Pembelajaran                 Cadangan Aktiviti Pembelajaran


 4   Mengenal Kraf  Membuat kraf tradisional mengikut     a.  batik
    Tradisional   tatacara.                 b.  ukiran
                                 c.  tenunan
            Aras 1                  d.  peralatan domestik
             i.  Mengenali dan menghargai     e.  anyaman
                sumbangan tokoh kraf.       f.  tembikar
             ii. Mengetahui istilah dalam Kraf   g.  kuda kepang
                Tradisional.           h.  lawatan
             iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka    i.  demonstrasi
                dalam penghasilan Kraf      j.  aplikasi perisian komputer seperti Paintbrush,
                Tradisional.              Photoshop dan Microsoft Word          bati k


            Aras 2                  Cadangan bahan seperti:
             i. Menggunakan komputer dalam
               proses merekabentuk        a.  buluh
               penghasilan Kraf Tradisional.   b.  lidi
             ii. Membuat Kraf Tradisional      c.  kain
               menggunakan bahan sebenar     d.  pandan
               dengan kemas dan mengikut     e.  mengkuang
               tatacara / proses sebenar.     f.  lilin
                                 g.  pewarna batik
            Aras 3                  h.  canting
             i. Menghasilkan Kraf Tradisional i.    kayu ukiran
               dengan menguasai kemahiran j.      tanah liat     kuda kepang
               penggunaan alat, bahan dan k.      pisau ukiran
               teknik.              l.  tempurung
             ii. Membuat pernyataan     tentang
               hasil kerja sendiri dan rakan
               secara kritis dan kreatif.
                                                         anyaman
                                 48
        HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                   TAHUN 6Bil.  Bidang   Hasil Pembelajaran              Cadangan Aktiviti Pembelajaran


        iii. Mengumpul dan merekod
          maklumat serta pengalaman
          pembelajaran untuk
          menghasilkan portfolio .
                                                tembikar
                           tenunan
                                        ukiran
                                contoh rekaan (design) bati k
                                menggunakan komputer
                        49

								
To top