TEMATIKA Mikroökonómia (KPM) – 2005. Kötelező irodalom Hal R

Document Sample
TEMATIKA Mikroökonómia (KPM) – 2005. Kötelező irodalom Hal R Powered By Docstoc
					TEMATIKA Mikroökonómia (KPM) – 2005. Kötelezı irodalom: Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon. KJK-KERSZÖV 2001.

1. Február 2: Szükségletek és erıforrások. Az erıforrások jellemzıi. A közgazdaságtan alapvetı kérései. Allokációs mechanizmusok. Erıforrás-korlát, a választási lehetıségek halmaza. A költségvetési egyenes és változásai (ár- és jövedelemváltozás, adók, támogatások, bónuszok, mennyiségi árdifferenciálás, adagolás). elıadás + 21-33. oldalak 2. Február 9: A fogyasztói preferenciákkal kapcsolatos feltevések. A határhaszon és a helyettesítési határráta, csökkenı határhaszon és csökkenı helyettesítési határráta. A hasznossági függvény. Jól viselkedı és rendhagyó preferenciák hasznossági függvényei. Az optimális választás. elıadás + 36-38, 53-54, 56-60, 68-72. oldalak 3. Február 16: A fogyasztói preferenciák ábrázolása közömbösségi görbék segítségével. Jól viselkedı és rendhagyó közömbösségi görbék. Az optimális választás. Parciális keresleti függvények (jövedelem-, ár-, keresztár-keresleti függvény) származtatása a közömbösségi térképbıl. A fogyasztói többlet. elıadás + 36-53, 60-70, 77-86, 259-266. oldalak 4. Február 23: Normál és inferior javak. Közönséges és Giffen-javak. Az árváltozás extern hatásai (presztízs-, nyáj-, sznob- és minıség-hatás). Helyettesítı és kiegészítı termékek. A keresleti függvények származtatása a hasznossági függvénybıl. A piaci kereslet. A kereslet rugalmassága. elıadás + 102-122, 277-288, 292-293. oldalak 5. Március 2: Ráfordítások és kibocsátások. A termelési függvény. Mikroökonómiai idıtávok. A parciális termelési függvény. A határtermék. Technológia-típusok ábrázolása isoquantokkal. A technikai helyettesítés határrátája. Az isocost. Költségminimalizálás. Mérethozadék és a vállalat növekedési útja. elıadás + 333-344. oldalak 6. Március 9: Alternatív költségek, költségfüggvények. Hosszú távú költségfüggvények. Bevétel, termelıi többlet és profit. Az elsüllyedt költségek. A profitmaximalizálás kritériumai. elıadás + 346-356, 370-375, 380-393. oldalak 7. Március 16: A tökéletesen versenyzı piac modellje. Allokációs hatékonyság a tökéletesen versenyzı piacon. A monopolisztikus verseny modellje. elıadás + 393-410, 412-418, 420-421, 469-472. oldalak 8. Március 23: DOLGOZAT 9. Március 30: TAVASZI SZÜNET

10. Április 6: A monopólium. Természetes és mesterséges monopóliumok. A monopólium bevételi és határbevételi függvényei. Profitmaximalizálás a monopóliumban. A holtteher-veszteség. A monopolhelyzet hatásai az innovációra. Az árdiszkrimináció. elıadás + 434-449, 453-464. oldalak 11. Április 13: Az oligopólium. Szekvenciális, szimultán és kooperatív viselkedés. A Cournotmodell. Mennyiségi és árdöntések. Összejátszás és dezertálás. A tiszta monopólium, az n-szereplıs Cournot-ágazat és a tökéletes verseny összehasonlítása. elıadás + 489-508. oldalak 12. Április 20: Tényezıpiacok. A termelési tényezık származékos kereslete. A tényezıfelhasználás optimum-kritériumai. Tényezı-keresleti függvény rövid távon. A tényezıpiaci kereslet. A monopszónium. A tényezıkínálat. Transzfer-ár, bérleti díj és gazdasági járadék. elıadás + 354-355, 421-428, 477-482. oldalak 13. Április 27: Piaci elégtelenségek. Külsı gazdasági hatások. Coase tétele. Az internalizálás módjai. A közjavak létébıl fakadó hatékonyságveszteség. Információhiány a fogyasztóknál. A piac „alkalmatlanságai”: szegénység, „helytelen” preferenciák. elıadás + 595-616, 646-661, 672-693. oldalak 14. Május 4: DOLGOZAT


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:28
posted:12/24/2009
language:Hungarian
pages:2