2.0 TEKNOLOGI MAKLUMAT KONSEP DAN PENGURUSAN by umsymums36

VIEWS: 3,577 PAGES: 27

									2.0 TEKNOLOGI MAKLUMAT:
  KONSEP DAN PENGURUSAN


    Mohd Hasbullah Omar
  Jabatan Pengurusan Teknologi
   Sekolah Teknologi Maklumat
    Universiti Utara Malaysia


                  1
Pengenalan
  Objektif bab ini adalah untuk
  menjelaskan pelbagai jenis sistem
  maklumat dan evolusinya, mengenal
  sistem maklumat fungsi (functional) dan
  pemprosesan transaksi, dan
  membincangkan infrastruktur dan
  senibina maklumat.                     2
2.1 Sistem Maklumat: Konsep dan
  Definisi
  Ciri-ciri kebanyakan sistem maklumat di abad ke-21:
    Beberapa sistem maklumat berlainan boleh wujud dalam
    satu organisasi.
    Sistem-sistem maklumat disambungkan dengan
    rangkaian elektronik.
    Sistem maklumat antara-organisasi (interorganizational)
    melibatkan arus maklumat dalam 2 atau lebih organisasi
    dan digunakan terutamanya dalam aplikasi e-business.
    Sistem persyarikatan atau sistem maklumat antara-
    organisasi mengandungi perkakasan dan komputer
    samada banyak atau sedikit disambungkan dengan
    pelbagai jenis rangkaian (seperti virtual private networks,
    intranet dan Internet). Juga mengandungi perisian,
    pangkalan data, data, prosedur, dan manusia.


                                 3
  Sistem maklumat dibina untuk mencapai
  beberapa matlamat. Salah satu matlamat
  utama ialah memproses data kepada
  maklumat atau pengetahuan secara
  economical. Definisi konsep-konsep ini adalah
  seperti berikut:
    Data merujuk kepada penerangan asas benda,
    peristiwa, aktiviti, dan transaksi yang mempunyai
    rekod, klasifikasi, dan disimpan, tetapi tidak
    tersusun untuk menyampaikan sesuatu maksud.
    Item data ini mungkin numerik, alphanumeric,
    gambarajah, bunyi, dan imej. Sesebuah pangkalan
    data mengandungi beberapa item data yang
    tersusun untuk dicapai.

                            4
  Maklumat (Information) ialah data yang telah
  disusun supaya ia mempunyai maksud dan nilai
  kepada penerima. Penerima mentafsir maksud
  serta membuat kesimpulan dan implikasinya. Data
  yang diproses oleh sesuatu program aplikasi
  menggambarkan kegunaannya yang lebih spesifik
  dan mempunyai nilai tambah berbanding capaian
  ringkas daripada sesebuah pangkalan data.
  Pengetahuan (Knowledge) mengandungi data
  dan maklumat yang tersusun dan diproses untuk
  menyampaikan pemahaman, pengalaman,
  pembelajaran terkumpul dan kepakaran apabila
  diaplikasikan kepada masalah atau aktiviti. Ia
  adalah kombinasi peraturan, idea dan prosedur
  yang membantu membuat keputusan.

                         5
  Data, maklumat, dan pengetahuan adalah
  input kepada sesuatu sistem maklumat dan
  boleh juga sebagai output.
  Contoh: data pekerja, gaji dan masa bekerja
  diproses untuk maklumat perolehan gaji
  (output). Maklumat ini pula boleh diguna
  semula sebagai input kepada sistem lain yang
  menyediakan belanjawan atau membantu
  pengurusan menetapkan skala gaji.


                        6
2.2 Klasifikasi Sistem Maklumat
  Sistem maklumat diklasifikasikan dalam
  beberapa cara:
    berpandukan struktur organisasi,
    fungsi,
    sokongan, dan
    senibina sistem maklumat.
  Walau bagaimana sistem itu diklasifikasikan,
  struktur sistem tersebut adalah sama iaitu
  mengandungi perkakasan, perisian, data,
  prosedur, dan manusia.

                          7
2.2.1 Klasifikasi berpandukan Struktur
   Organisasi
  Secara tradisinya, sistem maklumat
  dibahagikan menurut hirarki organisasi.
  Sistem ini dibangunkan sama ada untuk ibu
  pejabat, bahagian, jabatan (department), unit
  operasi, dan mungkin juga untuk setiap
  pekerja.
    Sistem maklumat jabatan (Departmental IS) –
    penggunaan beberapa program aplikasi pada
    satu-satu kawasan fungsi atau jabatan.
    Contoh: Koleksi program aplikasi di Jabatan
    Sumber Manusia dinamakan Sistem Maklumat
    Sumber Manusia.

                           8
  Sistem maklumat syarikat (Enterprise IS) –
  kombinasi koleksi semua aplikasi jabatan dengan
  aplikasi-aplikasi fungsi lain. Contoh: ERP –
  membenarkan syarikat menggantikan sistem yang
  sedia ada kepada satu sistem secara integrasi.
  Sistem antara-organisasi (Interorganizational
  systems) – beberapa IS menghubungkan
  beberapa organisasi.
                         9
2.2.2 Klasifikasi berpandukan Bidang
   Fungsi

  IS berpandukan fungsi seperti:
    Sistem maklumat  perakaunan
    Sistem maklumat  kewangan
    Sistem maklumat  pembuatan
    Sistem maklumat  pemasaran
    Sistem maklumat  pengurusan sumber
    manusia
  Contoh: TPS – menyokong tugasan
  semua bidang fungsi terutamanya
  dalam perakaunan dan kewangan.
                       10
2.2.3 Klasifikasi berpandukan Sokongan
  Sistem maklumat diklasifikasikan berdasarkan jenis
  sokongan yang diberi, tidak mengira bidang fungsi.
  Contoh: sokongan IS terhadap pekerja tidak mengira
  bidang fungsi dan sokongan IS kepada majikan tidak
  mengira dimana mereka bekerja. Antaranya:
    Sistem pemprosesan transaksi (TPS)
    Sistem maklumat pengurusan (MIS)
    Sistem pengurusan pengetahuan (KMS)
    Sistem pengautomatan pejabat (OAS)
    Sistem sokongan pemutusan (DSS)
    Sistem maklumat syarikat (EIS)
    Sistem sokongan kumpulan (GSS)
    Sistem sokongan pintar (ISS)


                           11
2.2.4 Evolusi Sistem Sokongan
  1950an TPS – sistem memproses jumlah data
  yang banyak, ringkaskan, dan susunkan data
  dalam perakaunan, kewangan, dan bidang
  sumber manusia.
  1960an MIS – sistem mengakses, menyusun,
  meringkaskan, dan memaparkan maklumat untuk
  menyokong pembuatan keputusan.
  1970an Sistem sokongan: OAS, Sistem
  Pemprosesan Perkataan, CAD/CAM, DSS, EIS,
  GSS.
  1980an Sistem pakar (ES), KMS.
  1990an Artificial Neural Networks (ANN),
  algoritma genetik – boleh belajar dari sejarah.
                         12
                Non Computer
                 Support
Transaction   MIS    DSS
 Processes
 External   Data   EIS
Information  Warehouse
                Non Computer
                Support
                 Internet, other
                Computer Support
                          13
2.2.5 Klasifikasi berpandukan Senibina
   Sistem

  IS diklasifikasi mengikut tiga jenis asas
  senibina:
    Sistem berasaskan rangkautama
    PC (komputer peribadi/desktop)
    Sistem pengkomputan terangkai/teragih
    (distributed/networked computing)
                        14
2.2.6 Klasifikasi berpandukan Aktiviti
   Sokongan

  IS diklasifikasi mengikut aktiviti
  sokongan iaitu:
    Sistem pengoperasian – urusan operasi
    harian seperti pembahagian tugas pekerja
    dan merekod masa bekerja.
    Sistem pengurusan – urusan aktiviti
    pertengahan pengurusan seperti pelan,
    perlaksanaan, dan kawalan jangka pendek.
    Sistem strategik – berkaitan keputusan
    yang merubah perlaksanaan bisnes.
                        15
  Sistem Strategik Baru
  Perdagangan elektronik telah menjadi cara
  baru perlaksanaan bisnes dalam sedekad lalu.
    Transaksi bisnes melalui rangkaian
    telekomunikasi, terutamanya Internet.
    Perdagangan elektronik memberi inovasi dan
    kelebihan strategik kepada organisasi seperti:
       Meningkatkan saham pasaran
       Lebih berupaya berurusan dengan pembekal
       Lebih berupaya menghalang pesaing masuk ke kawasan
       perdagangan


                               16
Hubungkait Antara Manusia Dan Sistem
Maklumat
                    17
2.3 Infrastruktur dan Senibina Maklumat
2.3.1 Infrastruktur
  Infrastruktur maklumat mengandungi
  kemudahan-kemudahan fizikal, perkhidmatan,
  dan pengurusan yang menyokong perkongsian
  sumber (computing) dalam organisasi.
  5 komponen penting infrastruktur maklumat:
  1.  perkakasan komputer
  2.  perisian pembangunan
  3.  kemudahan rangkaian dan komunikasi
  4.  pangkalan data
  5.  personel pengurusan maklumat (manusia)


                         18
2.3.2 Senibina
  Senibina maklumat ialah pelan atau peta
  peringkat tertinggi keperluan maklumat
  dalam sesuatu organisasi. Dalam
  memnyediakan senibina maklumat, 2
  pecahan maklumat diperlukan:
  i. Keperluan bisnes terhadap maklumat – objektif
    organisasi, masalah, dan sumbangan yang
    boleh dibuat dengan IT.
  ii. IS yang sedia wujud dalam organisasi dan
    bagaimana semua IS akan disatukan sesama
    sendiri atau dengan sistem yang baru.

                          19
  Model Senibina Maklumat – Figure 2.7 pg.63
  Jenis-jenis yang biasa:
  i. Persekitaran rangkautama – proses dilakukan
    di komputer rangkautama, terminal pasif
    (sebelum 1890an) vs. terminal pintar
    (pertengahan 1980an).
  ii. Persekitaran PC – membentuk senibina
    perkakasan, tidak berkait antara satu dengan
    yang lain tetapi biasanya dihubungkan dengan
    rangkaian elektronik.                          20
  iii. Persekitaran terangkai (teragih)
       Pemprosesan teragih membahagikan kerja
       memproses kepada dua atau lebih komputer.
       Pembahagian menurut geografi dipanggil
       cooperative processing.
       Susunan client/server adalah satu konfigurasi
       penting dimana beberapa komputer berkongsi
       sumber dan boleh berkomunikasi dengan
       komputer lain melalui LAN.
  (i dan ii adalah 2 jenis senibina utama.
  Kombinasi i dan ii membentuk senibina iii.


                               21
2.3.3 Client/Server dan Enterprisewide
    Computing
  Senibina client/server terbahagi kepada client dan
  server, kesemuanya dihubungkan dengan LAN dan
  mungkin private WAN.
  Client – komputer seperti PC atau workstation
  dihubungkan kepada rangkaian, dimana digunakan
  untuk mengakses sumber-sumber rangkaian yang
  dikongsi.
  Server – mesin yang dihubungkan dengan rangkaian
  yang sama dan memberi perkhidmatan rangkaian
  tersebut kepada client.
  Fungsi senibina ini adalah untuk memaksimumkan
  penggunaan sumber komputer. Client biasanya jauh
  lebih murah akan berkongsi alat yang mahal iaitu
  server.

                           22
Enterprisewide computing ialah senibina client/server
yang menghubungkan data di dalam seluruh organisasi.
Kelebihan:
   Persekitaran computing fleksibel, teratur dan lebih berkuasa.
   Memberi integrasi total sumber-sumber jabatan dan korporat
   IS.
   Memberi lebih kawalan dan keselamatan data dalam
   persekitaran teragih.
   Memaksimumkan nilai maklumat dengan meningkatkan
   kemudahcapaian.
   Membolehkan organisasi melakukan BPR, mengagihkan
   transaksi, menyelaraskan operasi, dan memberi servis yang
   lebih baik dan baru kepada pelanggan.                                 23
  Kesimpulannya, penggunaan senibina
  enterprisewide client/server
  memberikan sesebuah korporat banyak
  kelebihan kompetitif.
                     24
Fikir-fikirkan
  Apakah teknologi-teknologi yang
  terlibat dalam senibina
  client/server?
                   25
2.3.4 Senibina-senibina Maklumat Lain
i.  Pertukaran Data Elektronik (EDI) –
   pergerakan elektronik dokumen-dokumen
   bisnes yang mempunyai format standard
   seperti borang-borang pesanan, bil-bil dan
   pengesahan yang dihantar diantara rakan
   kongsi.
     Kelebihan – menyumbang kepada standard
     sebahagian senibina maklumat diantara pihak
     terlibat.
     Kelemahan – tidak dapat digunakan dalam
     bisnes syarikat besar dengan syarikat kecil
     kerana kos rangkaian yang tinggi.

                            26
ii.  Sistem Legasi – selalunya sistem
   rangkautama atau teragih dimana
   rangkautama memainkan peranan utama
   dan PC sebagai terminal pintar.
     Kelebihan – IS tertua dan matang, sebahagian
     dari tulang belakang keseluruhan infrastruktur
     IT dalam organisasi. Mekanisme utama dalam
     aplikasi yang besar jumlah prosesnya.
     Kelemahan – kurang kompetitif dan kurang
     serasi (compatible) dengan sistem
     seumpamanya sekarang. Walaupun begitu,
     sistem ini yang terbaharu mungkin
     mengandungi satu atau lebih LAN dan juga
     perlaksanaan awal client/server.

                            27

								
To top