Sigmund Freud og psykoanalysen by umsymums32

VIEWS: 253 PAGES: 31

									 Sigmund Freud
og psykoanalysen
  Geir Overskeid
  http://on.to/geir
      Mennesket Freud
• Født 1856 i Mähren, daværende Østerrike-
 Ungarn
• Tilbragte det meste av sitt liv i Wien, død
 1939 i London
• Lege, spesialist i nevrologi
  • Ekspert på afasi og cerebral parese
• Regnet seg fra ca. 1900 som psykolog
     Samtid og bakgrunn
• Leger på Freuds tid ble ofte stilt overfor
 folk med plager som angst og hysteri (nå
 gjerne kalt konversjonslidelse)
• Årsaken ble gjerne antatt å være arvelig
 svakhet. Behandling fantes, men ingen kur.
• Forløpere til kognitiv terapi eksisterte, men
 det var en filosofisk tradisjon - knapt kjent
 blant leger
         Begynnelsen
• Breuers behandling av Anna O.
• Anna hadde mange antatt hysteriske symptomer
  • Bl.a. lammelser, hukommelsestap, hallusinasjoner
  • Skulle visstnok ha blitt bedre av under hypnose å
   fortelle terapeuten om symptomenes opprinnelse
• Dette var kathartisk behandling: Avspaltede
 minner, tanker og følelser måtte gjenoppleves og
 bearbeides.
        Begynnelsen
• Freud forlot snart hypnosen, men basislærdommen
 fra Anna O besto: Helbredelse forutsatte at det
 ubevisste ble bevisst ved å snakke om det
• Freud og Breuer sa Annas symptomer var borte
 ”for alltid”. Men Anna var ikke frisk. To uker etter
 endt behandling hos Breuer ble hun innlagt. Hun
 viste seg å misbruke flere narkotika, noe som kan
 ha vært årsak til mange av symptomene.
       Drømmetydningen
•  Freuds trolig viktigste bok
•  Basert i stor grad på analyse av egne drømmer
•  “Drømmen er kongeveien til det ubevisste”
•  Det ubevisste kan forstås hvis man kan tolke
  drømmenes symboler
  • Det er for truende å drømme om motiver og konflikter i
   utilslørt form, men symboler kan slippe gjennom
   drømmens port
       Hvorfor sex?
• Mange forskere og klinikere på Freuds tid
 var opptatt av sex som årsak til psykisk
 lidelse
• Freuds og Breuers kliniske erfaring tilsa
 også at seksualitet lå bak nevrotiske plager
• Teoretisk arbeid viste at seksualdriften er
 det organiske grunnlag for vitenskapelig
 forklaring av mental sykdom
       Hvorfor sex?
• Kjønnsdriften er grunnleggende for artens
 overlevelse. Derfor er knapt noen drift
 viktigere.
• Sivilisasjon går på bekostning av fri
 seksuell utfoldelse. Eksempelvis skyldes
 kastrasjonsangst gutters medfødte minne
 om faren som ville kastrere sønner som
 truet hans heredømme over flokken.
Aktualnevroser og psykonevroser
• Freud skilte tidlig mellom to grupper
 nevroser: Aktualnevroser og psykonevroser
• Aktualnevroser
  • To typer: Nevrasteni og angst
  • Skyldes nåtidig abnormal seksuell praksis, som
   onani og avbrutt samleie. Dette skaper
   giftstoffer i kroppen som frembringer nevrose.
Aktualnevroser og psykonevroser
• Psykonevroser
 • Skyldes hendelser i barndommen. Vi kommer
  snart til årsakssammenhengen.
• Freud holdt alltid fast på skillet mellom
 aktualnevroser og psykonevroser. Så sent
 som i 1925 bekreftet han at aktualnevroser
 er forgiftningstilstander fremkalt
 utelukkende av nåtidig seksuell praksis.
    Psykonevrosenes årsak
• Til 1897 mente Freud forføring som barn lå
 bak.
• Hans endelige teori var annerledes. To
 grunnleggende postulater:
  • Årsaken er alltid seksuell og representerer
   fortrengt perversjon
  • Libido regredierer i nevrose. Måten det skjer på
   er bestemt av våre før-menneskelige forfedres
   seksualliv.
    Angst og personlighet
• Freud innfører på 1920-tallet en ny
 personlighetsstruktur
  • Ut av “det” vokser “jeg” og “overjeg”.
  Fortrengt stoff fins i “det”, skilt fra “jeg” av en
  motstandsbarriere.
• Ifølge dette sene synet skyldes angst en
 følelse som skapes av “jeg”, snarere enn av
 transformert libido
      Freud og Lamarck
• Jean-Baptiste de Monet, chevalier de
 Lamarck (1744-1829) var fransk
 naturforsker med flere viktige bidrag.
 Viktigst i vår sammenheng er hans
 Philosophie zoologique (1809)
  • Forløper for Darwin med teori om at artene
  utvikles
      Freud og Lamarck
• Lamarck: Individer strever etter fordeler, og
 erverver således visse egenskaper. Disse går i arv
 til neste generasjon. Slik endres arter.
• I løpet av Freuds levetid oppga biologer all støtte
 til Lamarck, til fordel for Darwins teori om det
 naturlige utvalg
• Freud oppga likevel aldri troen på Lamarck, som
 er en viktig forutsetning for Freuds teorier
    Psykonevrosenes årsak
• Barn er “polymorft perverse” og
 gjennomgår seksuell utvikling som gjentar
 den våre tidlige forfedre gjennomgikk.
 Libido kan fikseres i visse utviklingsfaser.
 Det kan gi opphav til psykisk lidelse.
  • Oral, anal og fallisk fase. Deretter latenstid før
   genital fase.
    Psykonevrosenes årsak
• Tre grunnleggende årsaker:
 • Arvelige og prehistoriske disposisjoner
   • Beretninger om forføring, vekking av lyst ved å se
   foreldrenes samleie, samt kastrasjonstrusler er
   fantasier som skyldes virkelige opplevelser hos
   forfedrene
 • Barndomsopplevelser
 • Opplevelser i voksen alder
     Dødsdriften - regressiv
      definisjon av drift
• Fra 1920 innførte Freud et nytt basalt motiv:
 Dødsdriften
• Bakgrunnen var bl.a. at han søkte en forklaring på
 hvordan regresjon kunne foregå
  • Hvorfor gå tilbake til tidligere psykoseksuelle stadier?
• Ledet til teoretisk utsagn om drift: “En drift er en
 trang nedlagt i organisk liv til å gjenopprette en
 tidligere tilstand”.
• I siste instans var døden den tidligere tilstand
    Dødsdriften - regressiv
     definisjon av drift
• Drifter er de eneste krefter nedlagt i
 organismen - de er alltid regressive og
 defensive
• Bare ytre krefter kan gi utvikling og
 tilpasning. Slike krefter kan presse
 organismen til å gi avkall på en drift
     Dødsdriften - regressiv
      definisjon av drift
• Ikke bare regresjon kunne forklares med denne
 definisjonen av drift, men en hel gruppe
 fenomener:
  • Tvangsmessig gjentagelse
  • Fiksering til traumer
   • Som vist ved krigsnevrotikeres vonde drømmer
  • Overføring i terapi, som ofte kan være smertefull
  • Visse repetetive aspekter ved barns lek
  • At fisker og fugler migrerer til steder de en gang bodde
    Hva er psykoanalyse?
• En metode for å studere det ubevisste - den
 dypere ”mening” bak symptomene
• En behandlingsform
• En teori om nevroser, deres dynamikk og
 opprinnelse
• En teori om det ubevisste, og hvordan det
 ytrer seg i drøm og dagligliv
   Hva mer er psykoanalyse?
• En teori om utvikling, særlig barndom
• En teori om personligheten, dens struktur og
 drivkrefter
• En samfunns- og kulturteori, som kan ta
 form av en livsanskuelse
• En profesjon – internasjonal organisasjon av
 terapeuter og teoretikere
    Hovedlinjer i utviklingen
•  Først kom metodene og nevroseteorien
•  Dernest en generell teori om det ubevisste
•  Deretter utviklingsteorien
•  Så personlighetsteorien
•  Til sist kulturteorien
     To hovedtendenser i
     analysens utvikling
• Tendensen til ekspansjon
 • Fra forklaring av enkelte nervøse symptomer til
  personlighetsteori, menneskesyn, teorier om
  kunst, kultur og religion
• Tendensen til monopolisering
 • Dette handler om hva Freud og tilhengerne
  mener og gjør. Tilhengeres bidrag består i
  utdyping.
   Hva var dårlig hos Freud?
• Et meget omfattende teoretisk byggverk med
 svært dårlig grunnlag i pålitelig kunnskap -
 og som bryter med grunnleggende normer om
 testbarhet og enkelhet
• En meget tidkrevende behandlingsmetode
 som ikke har vist seg å virke særlig godt
• En autoritær bevegelse med stor tro på
 klinisk “innsikt” (særlig Freuds) som
 kunnskapsgrunnlag - uten hensyn til kjente
 feilkilder
   Hva var godt hos Freud?
• “Å være bevisst kan ikke være essensen ved
 det mentale. Det er bare en egenskap ved
 det mentale, og en meget ustabil egenskap
 ovenikjøpet - en som langt oftere er
 fraværende enn til stede. Det mentale, hva
 dets natur enn måtte være, er i seg selv
 ubevisst…”
             - Freud, 1938.

								
To top