1 LAMPIRAN B2 Anugerah Perdana Teknologi Maklumat (APTM) FORMAT by umsymums31

VIEWS: 0 PAGES: 5

									                            LAMPIRAN B2


      Anugerah Perdana Teknologi Maklumat (APTM)

         FORMAT LAPORAN PENCALONAN


1.  Program Pengkomputeran Keseluruhan

   Penerangan mengenai program ICT keseluruhan organisasi yang
   merangkumi program-program yang telah dilaksanakan dan juga
   yang  dalam  perancangan  untuk   memenuhi  keperluan
   perkhidmatan/bisnes teras agensi/organisasi. Penerangan perlu
   menunjukkan dengan jelas perkara-perkara berikut :

   1.1  Pelaksanaan projek ICT organisasi adalah terancang, iaitu
      berdasarkan pelan strategik ICT (ISP) organisasi atau pelan
      perancangan yang setara dengannya;

   1.2  Peranan struktur urus tadbir ICT dalam organisasi;

   1.3  Penggunaan key performance indicators atau pendekatan
      lain yang digunakan oleh organisasi dalam penetapan
      prestasi projek ICT; dan

   1.4  Pengurusan   capaian  prestasi  yang  diamalkan  oleh
      organisasi.


2.  Projek ICT Yang Dicalonkan

   Penerangan mengenai projek ICT yang dicalonkan perlu meliputi
   perkara-perkara berikut :

   2.1  Nama projek;

   2.2  Penyataan mengenai isu/masalah utama yang perlu diatasi
      atau aktiviti/proses yang ingin dipertingkatkan. Pernyataan
      meliputi aspek-aspek berikut :

      i)  Skop isu/masalah atau aktiviti/proses;
      ii)  Kerumitan isu/masalah atau aktiviti/proses; dan                                   1
      iii)  Kepentingan isu/masalah atau aktiviti/proses
          kepada perkhidmatan/bisnes teras dan program ICT
          organisasi secara keseluruhan.

   2.3  Tahap perancangan yang telah dibuat dan perkara-perkara
      utama yang telah diambilkira dalam persediaan awal
      sebelum pembangunan dan pelaksanaan projek ICT.


3.  Penyelesaian

   Penerangan penyelesaian merangkumi tiga (3) aspek penting iaitu :

   3.1  Keberkesanan kaedah penyelesaian

      Penerangan mengenai bagaimana penyelesaian yang telah
      dilaksanakan memberi kesan kepada isu/masalah yang
      perlu diatasi atau aktiviti/proses yang ingin diperingkatkan.

   3.2  Inovasi dalam penyelesaian

      Penerangan perlu menonjolkan inovasi dalam penyelesaian
      yang dilaksanakan. Inovasi berkaitan boleh dibahagikan
      kepada dua (2) aspek seperti berikut :

      i)   Inovasi Teknikal
          Contoh : penggunaan tool baru, integrasi back-end
          dengan pihak yang berkaitan.

      ii)  Inovasi Dalam Pendekatan
          Contoh : memperkenalkan perkara baru, membuat
          R&D, menjalankan benchmarking dan mendapatkan
          kerjasama pihak lain yang berkaitan. Untuk Sektor
          Sosioekonomi, inovasi termasuk mendapatkan
          kerjasama dan komitmen bukan sahaja sektor
          swasta tetapi juga komuniti sasaran.


   3.3  Elemen ICT dalam penyelesaian

      Elemen ICT yang digunakan merangkumi :
      i)  Komponen-komponen ICT – elemen teknologi yang
         terkini dan bersesuaian dengan keperluan. Contoh                                   2
          komponen ICT adalah perkakasan,       perisian,
          rangkaian, sistem operasi, sekuriti.

      ii)  Kompleksiti dan tahap teknikal penyelesaian –
          Contoh : penggunaan akses pelbagai saluran
          (multichannel), melibatkan integrasi proses back-end,
          melibatkan penambahbaikan perkhidmatan/bisnes
          organisasi (business improvement).

      iii)  Menunjukkan arkitektur yang jelas dari      segi
          hubung kait projek ICT secara menyeluruh.


4.  Pelaksanaan

   Pelaksanaan projek diterangkan dalam tiga aspek iaitu :

   4.1  Kelancaran pelaksanaan projek

      Penerangan mengenai kelancaran pelaksanaan berdasarkan
      pelan pelaksanaan (tempoh yang ditetapkan) atau roadmap
      yang telah disediakan dan bagaimana pengukuran
      pelancaran pelaksanaan dibuat.

   4.2  Keberkesanan pelaksanaan

      Penerangan keberkesanan perlu disokong oleh key
      performance indicators atau lain-lain pengukuran yang
      berasaskan pencapaian yang telah ditetapkan. Contoh :
      pelaksanaan projek telah berjaya mengurangkan masa
      pemprosesam atau pengurangkan langkah aktiviti.

   4.3  Kestabilan sistem yang dilaksanakan

      Penerangan mengenai kestabilan sistem meliputi aspek-
      aspek berikut :

      i)   Pengurusan projek yang dijalankan untuk sepanjang
          tempoh pelaksanaan;

      ii)  Tempoh sistem telah beroperasi dan bilangan iterasi
          penambahbaikan atau peningkatan yang dilalui
          untuk sampai ke tahap masakini; dan                                   3
      iii)  Penerangan mengenai bagaimana (mekanisme/
          pendekatan) kestabilan diukur dan masalah diatasi.


   4.4  Perkembangan akan datang untuk memajukan sistem

      Memberi penerangan mengenai perancangan yang telah
      dibuat untuk memajukan lagi atau meningkatkan elemen-
      elemen sistem di masa hadapan serta faedah dan impaknya
      ke atas sistem yang sedang beroperasi ini dan juga projek
      ICT organisasi secara keseluruhannya.


5.  Faedah Kuantitatif dan Kualitatif

   Penerangan mengenai faedah projek dan bagaimana pengukuran
   telah dibuat :

   5.1  Faedah kepada organisasi

      Impak projek secara langsung kepada organisasi. Contoh :
      pengurangan kos operasi, peningkatan produktiviti,
      menaikkan imej organisasi dengan peratus menurun aduan
      orang awam.

   5.2  Faedah kepada pelanggan

      Impak projek secara langsung kepada pelanggan. Contoh :
      ciri dan peluasan sistem telah memudahkan penguna
      berurusan secara elektronik dengan organisasi seperti
      memperkenalkan pembayaran ansuran secara elektronik
      melalui bank-bank tertentu.

   5.3  Faedah kepada negara

      Faedah diperolehi dengan peluasan penggunaan sistem
      seperti berikut :

      i)   Boleh digunakan oleh organisasi lain dalam negara
          ini melalui kaedah perkongsian pintar;
                                  4
      ii)  Inisiatif boleh dikembangkan ke luar negara yang
          akan menguntungkan negara dari segi perdagangan;
          dan

      iii)  Lain-lain pendekatan yang membawa faedah kepada
          negara.


6.  Tahap Kepuasan dan Penerimaan Pelanggan atau Kumpulan
   Sasaran

   Memberi penerangan mengenai kepuasan dan penerimaan oleh
   pelanggan atau kumpulan sasaran dan bagaimana pengukuran
   dibuat ke atas tahap penerimaan dari segi :

   6.1  Penggunaan sistem melalui saluran-saluran yang telah
      disediakan;

   6.2  Maklumbalas pelanggan atau kumpulan sasaran. Contoh :
      menggunakan borang maklum balas khas, soalselidik, temu
      bual; dan

   6.3  Lain-lain aspek penerimaan sistem yang boleh diukur.

   Pengukuran kepuasan dan penerimaan wajar dibuat berdasarkan
   key performance indicators atau pengukuran prestasi yang telah
   ditetapkan sebelum projek dilaksanakan.
                                 5

								
To top