BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH

Document Sample
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH Powered By Docstoc
					   
                      M
           BAHAGIAN TEKNOLOGI  MAKLUMAT   
           PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA 
              Aras 3, Istana Kehakiman, 
              Presint 3, 62506 Putrajaya. 
                                  P   P    I
                             BORANG PERMOHONAN PERALATAN ICT 
  Nama Pemohon:  
                                                                
  Jawatan/Gred :                                                      
                                       
  Alamat :                                           
   
  No Telefon :                                         Emel :                   
   
  Tarikh Lapor Diri (hh/bb/tt):             /        /    / 
   
  Tujuan Permohonan :           Permohonan Baru                            Penggantian 
  (tandakan X dimana berkenaan) 
  Peralatan Yang Dipohon : 
         Komputer Mikro (PC)              Komputer Bimbit          Pencetak           Lain‐lain 
  (tandakan X pada semua yang berkenaan)                    Nyatakan:  
  Sebab Permohonan : 
  (bagi pemohon yang memohon penggantian peralatan ICT, sila nyatakan spesifikasi peralatan sediada) 
   
  Pengakuan Pemohon: 
   
  Saya dengan ini memohon untuk mendapatkan peralatan ICT seperti diatas. Saya mengaku bahawa 
  semua maklumat di atas adalah benar. Bahagian Teknologi Maklumat berhak menolak atau menarik balik 
  perkhidmatan yang disediakan pada bila‐bila masa sekiranya saya tidak mematuhi etika yang ditetapkan 
  dan maklumat yang dikemukakan adalah tidak benar. 
   
   
  Tandatangan:                                           Tarikh:  
   
   
  Disahkan oleh:  
  (Tandatangan & Cop Ketua Bahagian/Unit) 
   
   
   
  * Sila kembalikan borang yang telah diisi ke BTM melalui faks di 03‐88804106 atau emel di aduan@kehakiman.gov.my 
   
  Untuk Kegunaan BTM 
   
  Tarikh Terima:                     
   
  Tindakan oleh:                                            Tarikh:  
   
  Catatan: