ทำการทบทวนการประเมิน (SWOT Analysis) by elfphabet9

VIEWS: 1,090 PAGES: 27

									           การวิเคราะห์เชิงปฏิบัติ
       (SWOT Analysis Workshop)               SWOT Analysis   1
สมบัติ บุญญาวานิชย์
              SWOT คืออะไร
 คือการวิเคราะห์สารวจ       แต่สิ่งสาคัญที่ทุกคนต้องไม่
 ตรวจสอบสภาพภายใน          มองข้ามไปคือ เรากาลังจะ
 องค์กร และสภาพแวดล้อม        เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
 ภายนอก เป็นส่วนหนึ่งของ       กลยุทธ์ ที่อาจจะทาให้บาง
 กระบวนการวางแผน           คนไม่พอใจจากการสารวจ
   S : จุดแข็ง         จุดอ่อน:W-จุดแข็ง:S
   W : จุดอ่อน          ภายในองค์กร และ
   O : โอกาส          โอกาส:O-อุปสรรค:T
   T :       อุปสรรค
   สมบัติ บุญญาวานิชย์
                   ภายนอก
                 SWOT Analysis          2
    SWOT ให้คาตอบอะไรกับเรา

 1.อะไรคือเรื่องหลักทีเ่ ราต้องเผชิญในวันนี้
 2.เราจะจัดการกับเรื่องหลักนี้อย่างไร
  ข้อสังเกต
 บางคนใช้ SWOT เพื่อตั้งคาถามอย่างเดียว
 บางคนใช้เหตุผลของ SWOT มองข้ามปัญหาไป
   สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis    3
 เรามาทาความคุ้นเคยกับ SWOT ด้วยกัน
ถ้าคุณมีภารกิจ ที่จะต้องให้บริการที่มีภาพต่อชุมชน
 ตรงต่อเวลา ข้อมูลน่าเชื่อถือ และมีภาพพจน์ที่ดี
มีการกาหนดหน้าที่ และภารกิจให้กับทีมงานทุกคน
ภารกิจบรรลุเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการ
 ของชุมชน ในการเพิ่มมูลค่า(Value Creativity)
 และคุณค่าความเป็นอยู่ในชุมชนดีขึ้น
       เรามีวิธีคิด วิธีทาอย่างไร?
  สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis       4
   กลยุทธ์ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis  5
   ใช้ SWOT ในการวิเคราะห์
    S :จุดแข็ง          W  :จุดอ่อน    O   : โอกาส       T  : อุปสรรค


สมบัติ บุญญาวานิชย์   SWOT Analysis        6
เรามาเริ่มต้นด้วนการวิเคราะห์จุดแข็ง
   S : Strengths
สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis  7
จุดแข็ง : Strengths
ตัวอย่าง
งานที่เราถนัด ทาแล้วมีความสุข
งานที่โดดเด่นที่ชุมชนชื่นชอบ
อะไรที่ชุมชนมีความต้องการให้เราทาซ้าอีก
ทรัพยากร และเครื่องมือที่เรามีความพร้อม  สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis  8
 เรามาพิจารณาอีกมุมหนึ่งภายในขององค์กร
ของเรา คือจุดอ่อนW : Weaknesses
  สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis  9
จุดอ่อน : Weaknesses
ตัวอย่าง
▼งานที่เราไม่สบายใจที่จะทา
▼ความต้องการที่จะรับความช่วยเหลือจากเพื่อน
  ร่วมงาน หรือทักษะบางอย่างที่เรายังไม่มั่นใจ
▼ขาดทรัพยากรในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย

  สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis     10
หมายเหตุ
1.บางทีจุดอ่อนของเรามีความเชื่อมโยงกับจุดแข็ง
2.ยกตัวอย่าง....
  นายแดงดี สีใส อ่านหนังสือไม่ออก แต่มีความ
   ชานาญในการสาธิตการกรีดยางพารา  สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis     11
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการวิเคราะห์ประเมิน
   ภายในองค์กรสมบูรณ์ครบถ้วน
∆ ด้วยการมองสภาพแวดล้อม
ภายนอก แล้วพิจารณาว่า องค์กรของ
เรามีโอกาสประสบความสาเร็จ จาก
แผนโครงการพัฒนา ด้วยวิธีการ
ทางานใหม่นี้หรือไม่

สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis    12
  ข้อมูลสภาพแวดล้อมในตาบลของเรา
      1. ความเป็นไปได้ด้านการเมือง
P:การเมือง
      2. ความเป็นไปได้ด้านการตลาด
      3. ความเป็นไปได้ด้านการเงิน
E:เศรษฐกิจ
      4. ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ
      5. ความเป็นไปได้ด้านสังคม
S:สังคม
      6. ความเป็นไปได้ด้านสิ่งแวดล้อม
      7. ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค
T:เทคโนโลยี 8. ความเป็นไปได้ด้านการบริหาร
   สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis   13
เอาละ! ต้อนนี้มาดูสิว่าอะไรน่าจะเป็น
   อุปสรรค : Threats
 สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis  14
หมายเหตุ
การมองถึงอุปสรรค T ไม่ใช่ความคิดที่ไม่มีข้อพิสูจน์
ใช่ว่าเรามองจะโลกในแง่ร้าย มากกว่าโอกาส เพราะว่าเรา
 ต้องใช้สรรพกาลังที่มีทาให้งานประสมความสาเร็จ โดย
 อาศัยปัจจัยด้านอื่นๆอีกสามด้าน คือ SWO   สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis     15
        อุปสรรค : Threats
ตัวอย่าง
♣ใครคือคู่แข่งขันที่ทาได้ดีกว่าเรา
♣ถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนจะทาให้แผนโครงการเรามีปัญหา
♣ความขัดข้องที่จะเกิดจากเราเอง   สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis    16
           สุดท้ายเรามาดู
 โอกาส : Opportunities
สมบัติ บุญญาวานิชย์     SWOT Analysis  17
    โอกาส : Opportunities
ตัวอย่าง
▲โอกาสที่กาลังจะเกิดขึ้น ที่จะทาให้เราประสบความสาเร็จ
▲มีเครื่องมือใหม่ที่ได้รับการสนับสนุน
▲มีช่องว่าทางการตลาดที่เรามองเห็น
▲เครือข่ายมีศักย์ภาพทาให้งานสาเร็จง่ายขึ้น

   สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis     18
หมายเหตุ
• โอกาสควรที่จะพิจารณาทั้งในระดับมหภาค
 (ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ) และระดับ
 จุลภาค(ระดับครัวเรียน/ระดับหมู่บ้าน/ระดับ
 ตาบล)


  สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis    19
              การสร้างแผนปฏิบัติ
ขั้นต่อไปเราจะทาอย่างไร
  จุดแข็งของทุนเรามีอะไรบ้าง
  จะป้องกันหรือลดจุดอ่อนอย่างไร
  สร้างความได้เปรียบจากโอกาสอย่างไร
  ระวังอุปสรรคอย่างไร
ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไว้ในแผนอื่นๆที่ทาได้
   สมบัติ บุญญาวานิชย์       SWOT Analysis  20
  การกาหนดกลยุทธ์จากผลของของSWOT
                Strengths        Weaknesses


Opportunities          S-O strategies     W-O strategies
Threats             S-T strategies     W-T strategies


     สมบัติ บุญญาวานิชย์      SWOT Analysis        21
        S-O strategies
          ตัวอย่าง

  สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis  22
       W-O strategies
         ตัวอ่าง

  สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis  23
        S-T strategies
          ตัวอย่าง

  สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis  24
       W-T strategies
         ตัวอย่าง

  สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis  25
  เอาละเราพร้อมที่จะเดินหน้ากันแล้วหรือยัง
• เราเลือกคู่แต่ละกลยุทธ์ที่คิดว่าดีที่สุด โดยเสนอกลยุทธ์
 จากคู่ดังต่อไปนี้

 S-O :
 W-O:
 S-T :
 W-T:
    สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis         26
    เราลองให้ความชัดเจนในหัวข้อต่อไปนี้
• ความหมายและวัตถุประสงค์ของการทา SWOT
• สามารถแก้ปัญหาพวกพ้องในการทางานได้หรือไม่
• มีรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงทีน่าเชื่อถือหรือไม่
              ่
• 4 แนวทางกลยุทธ์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
 องค์กรของเราได้หรือไม่

   สมบัติ บุญญาวานิชย์  SWOT Analysis     27

								
To top