Strategi, organisationsstruktur och organisationskultur

Document Sample
Strategi, organisationsstruktur och organisationskultur Powered By Docstoc
					                              9/3/2009
  Strategi, organisationsstruktur
   och organisationskultur
• Traditionellt - struktur och kultur som
  strategiimplementering – plan och handling
• Strategi, struktur och kultur som saker
--------------------------------------------------------
• Process – strategiskapande samt struktur
  och kultur är ömsesidigt beroende
• Strategi, struktur och kultur skapas och
  återskapas i handlingar
       Strategiskt arbete
• Handlar om långsiktig överlevnad snarare
 än konkurrensfördelar
• Traditionella synen innebär att det är den
 högsta ledningen som arbetar strategiskt
 (arbetar med strategin)
• Men alla chefer arbetar strategiskt även om
 vissa är mer involverande än andra i arbetet
 med strategin
     Strategic Management
”The element of managerial work that concerns itself
  with taking the organisation as a whole forward
          into the long term.”
• Cheferna måste känna till organisationens
 prioriteringar och strategiska inriktning och låta
 detta påverka beslutsfattandet på deras nivå
• Cheferna måste vilja och kunna bidra till debatten
 kring prioriteringar och strategisk inriktning
 utifrån deras kunskap om den nuvarande
 inriktningen samt deras specialistkunskap kring
 utförandet av deras ”lokala” uppgift
                                 1
                          9/3/2009
       Strategiska val
• Strategiska val handlar om hur
 strategiarbetet skall se ut, snarare än att det
 är en del av strategiprocessen
 ”Managerial choices about the basic way an
  organisation is shaped and the relationships
    it has with the parties with whom it
  exchanges and which influence the long-
     term future of the organisation”
  Strategi enligt systemkontroll
• Utförs av strategisk ledning + experter
• Grundas på utförlig strategisk analys
• Rationella beslut
• Sekventiell – analys, plan, implementering,
 utvärdering
• Bygger på ”uppifrån-och-ned”, där planen
 som skapas på högsta nivå implementeras
 på lägre nivåer
Strategi enligt processrelationellt
• Emergent organisation
• Emergent strategy
• Mintzbergs emergent strategy = informell
• Watsons emergent strategy = formell +
 informell
• Både plan och handling är viktiga
 ingredienser, men cirkulärt snarare än linjärt
 förhållande
                             2
                              9/3/2009
 Riktad utveckling (directed evolution)

• Emergent strategy är ett perspektiv, inte en
 normativ modell
• Directed evolution: både ledningens initiativ och
 olika omständigheters påverkan
  – Logical incrementalism: små experimenterade steg
   inom en viss inriktning
  – Lärande organisation: en anpassningsbar organisation
   där lärande är centralt
  – Knowledge Management: Förvärva, skapa, dela,
   manipulera och utveckla kunskap med organisationens
   effektivitet som utgångspunkt
  – Strategic intent: styra med vision
 Organisatorisk effektivitet - koppling
  strategi och långsiktig överlevnad
• Inre effektivitet (efficency) – göra saker rätt
• Yttre effektivitet (effectiveness) – göra rätt saker
• Termerna bygger på ”ett riktigt sätt” = ett mål, en
 intressent
• ”the basic logic of strategic managerial work is
 one of keeping the organisation ”fit and healthy”
 so that it will survive in the long term”
• Handlar inte om moral utan om överlevnad
• Organisatorisk/ledningseffektivitet: Tillfredställa
 samtliga intressenter så att organisationen kan
 överleva på lång sikt
Strategiskt utbyte med omvärlden
• Antagande om omvärld (enacted): tolkningen som
 organisationens medlemmar gör av omvärlden
• Strategiska intressenter (constituencies) – de som
 organisationen har ett utbyte med som säkrar
 långsiktiga överlevnaden
• Osäkerheten kring ett specifikt utbyte kan göra att
 detta utbyte prioriteras tillfälligt
• Effektivt strategiarbete är alltid “emergent”:
 Fantasi/analys, kreativitet/reaktiv känslighet
• Strategisk ekonomisering (resurssnålhet) – att
 alltid ge minsta möjliga resursbidrag i utbytet
                                 3
                         9/3/2009
  Strategiskt utbyte mellan
 organisation och strategiskapare
• Individers (chefers/strategiskapares)
 livsstrategi
• Organisationens strategi
• Individuella strategiska utbyten är ofta nära
 kopplade till organisatoriska strategiska
 utbyten
                            4