SQL Server 2005 brengt bij Monuta werelden samen by elfphabet4

VIEWS: 10 PAGES: 2

									R E F E R E N C E STO RY                Business Intelligence              SQL Server 2005 brengt bij
                Monuta werelden samen
                          De organisatiestructuur van Monuta heeft er in de loop der jaren
                          toe geleid dat bedrijfsinformatie in verschillende onafhankelijke
                          databases werd opgeslagen. Info Support heeft Monuta geholpen
                          om de informatie weer tot elkaar te brengen en bracht uitkomst met
                          een SQL Server 2005-oplossing.
                                                      weliswaar verschillend, maar binnen de werk-
                                                      gebieden is er veel samenwerking mogelijk.
                                                      Vanuit deze historische situatie zijn afzonder-
                                                      lijke databases ontstaan en nu zijn we op
                                                      zoek naar een manier om deze databases te
                                                      integreren om de samenwerking tussen onze
                                                      distributiekanalen te optimaliseren.'


                                                    Kritieke Prestatie Indicatoren
                                                      Monuta streeft naar een optimale dienstver-
                                                      lening. De toegevoegde waarde en het onder-
                                                      scheidend vermogen van Monuta ligt in de
                                                      integratie van uitvaartzorg en-verzekeringen.
                                                      'Bij het ontwikkelen van de strategie hebben
                                                      we ons eerst afgevraagd wat de kernactiviteit
              V
              ' oor ons is het project nu al zeer    Monuta Uitvaartzorg     van Monuta is', zegt Van Duijnhoven, 'en aan de
              succesvol', zegt Van Duijnhoven (links),     en -verzekeringen      hand van deze strategie hebben we in een ge-
              'en in de toekomst is er nog veel meer moge-    richt zich op twee      zamenlijke sessie met het management bepaald
              lijk met het nieuwe systeem: meer gedetail-    branches: uitvaartzorg    wat de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's)
              leerde informatie, rapportages met meerdere    en uitvaartverzeke-     moeten zijn. Een KPI is bijvoorbeeld het aantal
              lagen zodat je in kunt zoomen op bepaalde     ringen. Maurice van     verzekerden, het marktaandeel, of de omzet.'
              onderwerpen, eigen onderzoeksresultaten en     Duijnhoven, Strategisch
              koppelen van externe data. Je kunt dan ook     Marketeer van Monuta,   Oplossing met ProClarity biedt inzicht
              verbanden tussen die data vinden, die je zo    vertelt dat er binnen    Inzicht in de KPI’s betekent dus inzicht in de
              op het eerste gezicht niet ziet. Vanuit marke-   de twee business units    bedrijfsactiviteiten. Om te kunnen zien hoe
              ting oogpunt is dat natuurlijk buitengewoon    verschillende regio-     de KPI’s erbij staan, is het noodzakelijk dat
              interessant.'                   indelingen zijn: 'Er     Monuta de verschillende afdelingen en distri-
                          zijn indelingen die verschillen per distributie-    butiekanalen binnen de organisatie met elkaar
                          kanaal: teamleiders uitvaartzorg hebben een      kan vergelijken. 'De enige oplossing is dan dat
                          ander werkgebied dan onze zorgadviseurs ver-      je de managementinformatie uit de twee units
                          zekeringen, die weer een andere regio-indeling     met elkaar integreert in één platform,' aldus
                          hanteren dan de accountmanagers van het        marketinganalist Casper Teijgeler. 'Dat bete-
                          assurantie- tussenpersoonkanaal. De werkge-      kent ook dat de verschillende functiegroepen
                          bieden van deze distributiekanalen zijn        meer met elkaar moeten gaan samenwerken.
              Kijk voor meer informatie op www.infosupport.com of bel +31 (0) 318 - 55 20 20 (NL) of +32 (0) 15 28 63 70 (BE)
    Solid Innovator
                Business Intelligence

               Door alle informatie in één database te zetten,     mee kan gaan werken. We spoorden de mensen
               zijn de verschillende onderdelen van Monuta       aan hier goed naar te kijken, want wat dan
               op de hoogte van elkaars werkzaamheden en        in het systeem staat, is straks de waarheid.
               werkwijzen. Hier is speciale rapportagesoft-       Iedereen moest het daar over eens zijn, zodat
               ware voor nodig en we kwamen daarvoor uit        we later niet plotseling met mensen te maken
               bij ProClarity, dat inmiddels onderdeel is van      krijgen die beweren dat de definitie niet klopt.'
               Microsoft. Met deze software kun je onder
               meer realtime inzicht in je KPI’s krijgen.'     Resultaatgericht ondersteunen
                                           Het combineren van de databases is gebeurd
            Eén waarheid, alle informatie in één             via een SQL Server 2005-oplossing.
            database                           Teijgeler: 'Nu hebben we alles geïntegreerd
               Via ProClarity kwam Monuta bij Info Support       in één wereld. Als we nu een doelstelling op
               uit. Info Support is volgens een stappenplan       landelijk niveau bepalen, leggen we dit één keer
               kritisch nagegaan of de software is wat Monuta      vast en vervolgens wordt dit automatisch
               zoekt. Daarbij gaan ze steeds terug naar de       vertaald naar alle lagen van de organisatie.' Van
               basis en zo anticiperen ze op toekomstige pro-      Duijnhoven: 'Een groot voordeel van het                              'Info Support vertaalt kennis en
                               ervaring naar onze situatie'
               blemen. Van Duijnhoven: 'Vanuit hun expertise      systeem is, zoals gezegd, dat je realtime inzicht
               weten ze namelijk dat als de basis niet goed is,     hebt in de resultaten en daardoor kun je heel
               de klant daar later weer tegenaan gaat lopen.      gericht gaan bijsturen, waardoor het manage-
               We zochten een partner die ons kon helpen bij      ment resultaatgericht kan ondersteunen. Je kunt
               de integratie. Info Support heeft veel ervaring     mensen op bepaalde onderdelen heel gericht
               op dit gebied en ze weten ook welke problemen      gaan coachen. Omdat we dit Monuta-breed
               je kunt tegenkomen en dus hoe je die voor kunt      invoeren, verwachten we hier heel veel van.
               zijn.' Van Duijnhoven vertelt dat er veel tijd is    Bijkomend voordeel is dat we scherp inzicht
               besteed aan de definitie van begrippen: 'Die       krijgen in de kwaliteit van de data. Door de jaren
               moeten éénduidig zijn. Veel medewerkers praten      heen is er nogal wat vervuiling ontstaan en dat
               over verzekeringsproductie, maar wanneer je       komt nu aan het licht. Daar gaan we aan werken
               aan tien verschillende mensen vraagt wat dat       als de tweede fase ingaat. In die tweede fase
                                                          gaan we het
                                                          systeem verder
  ' etInfoSupportisdeoplossingaltijddichtbij.'
   M
                                                          borgen, gebruiks-
  Volgens Teijgeler is de kracht van Info Support dat ze hun theoretische kennis en hun praktijkervaringen
                                                          vriendelijker
  kunnen vertalen naar een actuele situatie, zoals die bij Monuta. 'Bovendien kan Info Support je bijna overal
                                                          maken, dooront-
  bij helpen. Microsoft had bijvoorbeeld een training niet beschikbaar en dan zorgt Info Support voor een
                                                          wikkelen naar een
  speciaal voor die situatie ontwikkelde training. Als we een probleem hebben, dan heeft Info Support de
                                                          digitaal dashboard
  specialisten die het voor ons op kunnen lossen, maar ze kunnen ons ook ondersteunen met opleidingen.
                                                          en we gaan onze
  De oplossing is dus altijd dichtbij, mede omdat Info Support zulke korte lijnen met de leveranciers heeft.'
                                                          mensen opleiden
                                                          om met het digitale
                                                          dashboard
               inhoudt, krijg je ook tien verschillende ant-      systeem te kunnen werken. Ook daar zou Info
               woorden. Behalve de begrippen definiëren,        Support een rol in kunnen spelen. De eerste fase
               moesten we kerngetallen samenvoegen of          levert in elk geval heel duidelijke verbeteringen
               produceren. We moesten als het ware één         op, waar we concreet mee aan
               waarheid maken, waar iedereen bij Monuta         het werk kunnen.'                                                                      01-2007


  Kijk voor meer informatie op www.infosupport.com of bel +31 (0) 318 - 55 20 20 (NL) of +32 (0) 15 28 63 70 (BE)
Solid Innovator

								
To top