Computer Science Systems life cycle and software development by elfphabet3

VIEWS: 18 PAGES: 36

									          IT
    Načrtovanje IS
    Analiza in načrtovanje
   informacijskih sistemov

Danijel Rebolj, FG 2007/2008
“Computers are
like a bycicle for our minds.”

                 Steve Jobs
Kako računalnike uporabljamo?
 Z uporabo obstoječih  Z razvojem novih...
 programov
Kako razvijemo nov program?
Sedemo za računalnik in prečnemo s
 pisanjem programske kode...
 kodiramo.... kodiramo... in kodiramo...?
 (t.i. metoda dolgih-noči-z-litri-kave-in
 podočnjaki)
Ali se razvoja lotimo sistematično:
 analiziramo problem, zasnujemo sistem,
 izdelamo načrt rešitve, programiramo
 zasnovane module...?
Kaj je sistem?

         sistem

     vhod       izhodSistem je končna zaprta mnoţica
elementov, ki se na zunanje impulze
(vhod) odziva na svojstven način (izhod).
Modeliranje sistema
 Za analizo sistemov pogosto uporabljamo
 modele.      sistem
 Če ţelimo sistem modelirati moramo poznati:
       vhod       izhod
 ali njegove elemente (strukturo) ali njegovo
 obnašanje (vhode in izhode).
    emulacija       simulacija


            vhod        izhod


   model A          model B
Ţivljenjski cikel modela sistema

           Analiza
 Uporaba & vzdrževanje       Načrtovanje
         Implementacija
Ţivljenjski cikel modela sistema
Zaradi izboljševanja v posameznih
 korakih in procesu v celoti bolj kot na
 krog spominja na spiralo
Informacijski sistem (IS)
Namen: Modelirati opazovani sistem z
 vidika informacij (njihovih struktur, tokov
 in transformacij) zaradi bolj učinkovitega
 spoznavanja, načrtovanja in/ali
 upravljanja osnovnega sistema.
Posebnosti: Opazovani sistem ţe
 predstavlja model originalnega sistema,
 saj temelji predvsem na podatkih, ki so le
 poenostavljena reprezentacija stvarnosti.
Elementi IS
Širši vidik:
   informacijska tehnika (hardware)
   informacijska tehnologija (software)
   podatki (dataware)
   ţiva bitja (lifeware)
   organizacija (orgware)
Oţji vidik:
  računalniški programi (software)
Osnovni kriteriji za oceno
kakovosti IS
Uporabnost (skladnost z zahtevami)
fleksibilnost (uporaba na več načinov)
robustnost (prestrezanje napak
 uporabnika)
odprtost in povezljivost z drugimi IS
uporabniška prijaznost
učinkovita dokumentacija
Prenosljivost (Java!)
ponovna uporabnost (reusability) ...
Ţivljenjski cikel IS
Analiza in specifikacija IS
  Oblikovanje ideje  skice, osnutki
  Analiza zahtev, definiranje IS  specifikacija
Načrtovanje IS  načrt
Produkcija IS  programska koda
Zagon in testiranje IS
Uporaba in vzdrţevanje...
Analogija: ţivljenjski cikel
gradbenega objekta
 Idejna zasnova

      Idejni načrt

         Podrobni načrt

             Načrt izgradnje

                   Izgradnja

                      Uporaba in
                      vzdrževanje

                           Porušitev
Modeli ţivljenjskega cikla IS
Kaskadni model


Kroţni model b model
Analiza sistema
Jasna ideja o tem kaj (naj) sistem
 počne – definicija problema
Osnova procesa analize je zbiranje
 podatkov (iskanje dejstev o sistemu)
Obstajajo različne metode za analizo in
 opis sistema (npr. podatkovni tok)
Končni rezultat je specifikacija zahtev
Analiza sistema
Podatkovni delci  slika sistema
Metode analize
Dekompozicija (npr. metoda SASD) se
pogosto uporablja za predstavitev sistema
v obvladljivi obliki


 SISTEM           MODEL
Metode zbiranja podatkov
Interviju z uporabniki sistema in
 strokovnjaki
Oblikovanje vprašalnikov
Študije obstoječe dokumentacije
Iskanje drugih rešitev za sorodne
 probleme v literaturi
Opazovanje ljudi pri delu z oz. v
 obstoječem sistemu
Specifikacija zahtev
Oblike
Neformalne
  Naravni jezik: dvoumno, a enostavno za
  branje
Semi-formalne
  Grafi (formalna) + razlage (neformalna)
Formalne
  SDL, Z, VDM: natančno, a zapleteno
      Specifikacija zahtev, primer DFD
                                                      Spremljanje in izt erjava plačil                      INVEST IT OR


                    Gradbeni dnevnik                T ehnoekonomski elaborat (T EE)
                                                                           P ot rdit ev plačil

                   P ogodbe s podizvajalci
                     Razna pošta
                                                       VODJA                P oročilo o izvajanju
                                                      P ROJEKT A               aktivnost i v skladu s
                                                     INVEST IT ORJA             pogodbo in gr. zakonodajo               PRO JEKTANT

    VODJA                                VO DJA            Gradbe n a k n ji ga                           VO DJA
   P ROJEKT A                             GRADBIŠ Č A         O braču n sk e si tuaci je                        O BRAČ UNA
   IZVAJALCA

                                                        Računi
                  De lovodn i k proje k tn e
                    dok u m e n taci je
                (spre m e m be proje k tov in sk ice )
Računi, pogodbe, aneksi        Dopol n ite v TEE
predvsem od invest it orja

                   Operat ivni plani
               (mehanizacija, del. sila, prilivi, odlivi)          Dne vn i / te de n ski pl an            DELO VO DJA         De lovn o poročil o


  SOIZVAJALEC            Računi, obračuni,
                  delovno in ost ala poročila                                 ST ROKOVNE     dnevni / t edenski plan, pogodbe, aneksi    P ODIZVAJALEC    Gradbena knjiga podizvajalcev, računi
                                  SLUŽBE
Specifikacijska dokumentacija
Eksplicitno opisuje funkcionalnost
 izdelka
  Kaj in kako naj izdelek deluje
  Našteva omejitve in zahteve, ki jih mora
  izdelek upoštevati
Dovolj neformalno za naročnika
Dovolj formalno za razvijalca
Specifikacijska dokumentacija
Brez pomanjkljivosti, nasprotij in
 dvoumnosti
Izraţa omejitve
  stroški, čas, prenosljivost, zanesljivost,
  odzivni časi
Kriteriji sprejemljivosti
  Niz testov, ki jih mora izdelek (IS) uspešno
  prestati
Načrtovanje IS
Jasen načrt novega sistema
Funkcionalnost in način delovanja
Komponente sistema (HW, SW, ...)
Zajemanje in reprezentacija podatkov
Uporabniški vmesniki
Ustrezne podatkovne strukture
Procesi (transformacije podatkov)
Pristop
Od zgoraj navzdol (Top-down)
  Od abstraktnega h konkretnemu
  Dekompozicija
  Hitro prototipiranje
Od spodaj navzgor (Bottom-up)
  Od osnovnih modulov k celotnemu sistemu
  Kompozicija
Oboje hkrati
Metode načrtovanja
 Strukturirano načrtovanje (SASD)
 Diagram poteka
 UML diagrami (OOD)
 
Programi za načrtovanje
Programsko inţenirstvo je izjemno hitro
 razvijajoče področje za podporo
 načrtovanju IS
Mnoge faze v procesu načrtovanja so
 lahko avtomatizirane (CASE)
Sistemi za hitro razvijanje aplikacij
 (RAD, VP) omogočajo hitro izdelovanje
 prototipov
Diagram poteka - simboli
 Aktivnost ali proces     Vhod ali izhod    Odločitev
    Opomba           Križanje linij  Spajanje linij

          To je
        primer opombe
     Tok
    podatkov
Diagram poteka - simboli
   Dokument
    Trak     Disk  Online pomnilnik
  Komunikacijska
   zveza
Primer
 Iskanje povezav
 v voznem redu
 Top - down
 funkcijsko
 načrtovanje
 Diagram poteka
 glavnega
 programa
Primeri
Analiza in načrtovanje sistemov
 (diagram poteka)
kvadratna enačba
e-cestninjenje
e-parkiranje
rotacija kocke
Primer “Rotacija kocke”
Analiza
  skica ideje
  analiza podatkov
  specifikacija
Načrt
  prototip uporabniškega vmesnika
  strukturni diagram
  diagrami poteka (top-down)
Primer “Rotacija kocke”
           prototip
           uporabniškega
           vmesnika
 Primer “Rotacija kocke”

     UkazNastavi            UkazRotiraj                      Rotiraj3D
DolociKocko


            Izris        Rotacija   Odmor          Izracun
                RotacijaX  RotacijaY   RotacijaZ
          projekcij
 Primer “Rotacija kocke”
         UkazRotiraj          Rotiraj3D
          Rotiraj            Rotiraj  NE  Stop
   DA               NE
                          DA

Rotiraj = false         Rotiraj = true  Rotacija
                 Rotiraj3D     Izris
           Stop             Odmor

								
To top