Kanyarat Malai Retort Pouch 1 by happo4

VIEWS: 715 PAGES: 3

									หัวขอ            การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูป
                  ่
               ทีบรรจุใน Retort Pouch
อาจารยที่ปรึกษา          
               ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา วงษกะพันธ
                
               ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาการประชาสัมพันธ
               คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชื่อผูวิจัย         นางสาวกันยารัตน มาลัย

                               บทคัดยอ
                                         ่              ้
         การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปทีบรรจุใน Retort Pouch ในครังนี้มีจุดมุง
หมายหลัก สําหรับใชเปนขอมูลในการสนับสนุนการขายบรรจุภัณฑประเภท Retort Pouch ของ บริษัทฯ สตรองแพ็ค
                                             ่
จํากัด (มหาชน) ใหกับผูผลิตอาหารสําเร็จรูป เพื่อประกอบการพิจารณาการเปลียนบรรจุภัณฑประเภทกระปองโลหะ
หรือแบบแชแข็งมาเปน Retort Pouch บริษัทฯ มีความสนใจตลาดอาหารสําเร็จรูป ดวยเหตุที่วาเปนตลาดมีอัตราการ
                    ่
เติบโตที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง เนืองจากรูปแบบของอาหารนั้นสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จึงนิยม
                                               ่
รับประทานอาหารที่งาย สะดวก ประหยัดเวลาในการปรุง แตปรากฏวาอาหารสําเร็จรูปทีบรรจุใน Retort Pouch ยัง
      ั
ไมไดรบการตอบรับจากผูบริโภคคนไทยเทาที่ควร          ดังนั้นหากผูประกอบการสามารถทราบถึงความจําเปนและความ
ตองการของผูบริโภคไดก็จะมีประโยชนอยางยิ่งสําหรับบริษัทฯ             ่
                                     ในการทีจะสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการที่ตรงกับ
                             ั
ความตองการที่พึงประสงคของผูบริโภคทั้งในปจจุบนและอนาคตได
           ่              ิ ั
         เครืองมือที่ใชในการศึกษานี้ ผูวจยไดใชวิธีการเก็บขอมูลแบบสุม (Random Sampling) จากการสัมภาษณ
                                   
โดยใชแบบสอบถามและการอภิปรายกลุมจํานวน 5 กลุม กลุมละ 8 คน โดยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบอาหารสําเร็จ
     ่
รูปทีบรรจุในบรรจุภัณฑ 3 ประเภท คือ (1) Retort Pouch (2) กระปองโลหะ (3) บรรจุภณฑแชแข็ง    ั
                         
         จากการวิจัยพฤติกรรมพบวา ผูตอบแบบสอบถามมักนิยมซื้ออาหารกระปอง มาอุนรับประทาน คิดเปนรอยละ
85.00 อันดับที่ 2 คือ คือซื้ออาหารแชแข็ง คิดเปนรอยละ 80.00 และอันดับที่ 3 คือซื้ออาหารสําเร็จรูปแบบไมแช
แข็งที่บรรจุใน Retort Pouch คิดเปนรอยละ 43.00
                                            
         สําหรับปจจัยในการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปดานผลิตภัณฑพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก
 ่ ุ                         
ทีสดคือเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยระดับการพิจารณาที่ 4.67 ดานราคา คือระดับราคาปานกลาง มี
คาเฉลี่ยระดับการพิจารณาที่ 3.58 ดานชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญที่สุด
                      
         คือซูเปอรเซ็นเตอร มีคาเฉลี่ยระดับการพิจารณาที่ 4.08 และดานการสงเสริมการจําหนายและกลุม อิทธิ
                                
พลพบวาผูตอบแบบสอบถามมักเห็นจากสื่อโฆษณา มีคาเฉลี่ยระดับการพิจารณาที่ 4.17
                 
         ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอบรรจุภัณฑของอาหารสําเร็จรูป 3 ประเภทนั้นพบวาอาหารสําเร็จรูปที่
                          
บรรจุในถุงตมได (Retort Pouch) มีคาระดับความพึงพอใจสูงสุดในทุกๆ หัวขอของการพิจารณา คาระดับคะแนน
    ่            ่
เฉลียที่ 4.17 ขณะทีอาหารกระปองเปนบรรจุภัณฑที่ไมสามารถมองเห็นอาหารที่บรรจุอยูภายในได         ซึ่งมีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.57 สวนอาหารแชแข็งจะมีขอเสียที่เดนชัด ที่สุดคือจําเปนตองแชแข็ง ซึ่งคาระดับความพึงพอใจ
        
ของ ผูตอบแบบสอบถามเฉลี่ยอยูที่ 3.45
                  
         การวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอบรรจุภัณฑประเภท Retort พบวาสวนใหญผู
                                    ้
ตอบแบบสอบถามไดตระหนักถึงประโยชนของ Retort มากขึนหลังจบการอภิปราย รอยละ 92.50 ซึ่งแตกตางจาก
ประสบการณเดิมซึ่งนอยมากที่ผูตอบแบบสอบถามจะเคยเห็น หรือเคยซื้ออาหารที่บรรจุใน Retort Pouch โดย
สามารถแบงการรับรูเกี่ยวกับประโยชนของบรรจุภัณฑออกไดเปน 3 สวนคือ (1) เชิงคุณภาพ (Quality) คิดเปนรอย
ละ 31.00 (2) เชิงปริมาณ (Quantity) คิดเปนรอยละ 7.00 (3) เชิงเวลา (Time) คิดเปนรอยละ 62.00 นอกจาก
  ้ ั    ู
นียงมีผที่ตองการทดลองรับประทาน คิดเปนรอยละ 82.50 สวนใหญตองการทดลองเนื่องจากอยากทราบวารสชาติ
อาหารจะเปนอยางไร           และสวนของความสนใจที่จะซื้ออาหารสําเร็จรูปแบบไมแชแข็งที่บรรจุใน Retort Pouch
พบวาจํานวนผูที่สนใจที่จะซื้อลดลงเหลือเพียงรอยละ 57.50 เพราะยังไมเห็นถึงความจําเปนในการซื้ออาหารประเภทนี้
รับประทาน และยังคงนิยมซื้ออาหารปรุงสําเร็จที่ขายตามตลาดสดทั่วไปมากกวา
Kanyarat Malai : Retort Pouch                                             1
Title          The Study of Attitudes and Consumer Behavior on selecting
            Ready-To-Eat-Food which contained in Retort Pouch
Advisor         Assistant Professor Suwattana Vonggapan
            Assistant Professor at Public Relations Department
            Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
Name          Miss Kanyarat Malai

                         Abstract
     The study of Attitudes and Consumer Behavior on selecting Ready-To-Eat-Food, which
contained in Retort Pouch, is created to be the sales support information in order to convince the
customer replacing their existing packaging with Retort Pouch. StrongPack Public Co., Ltd has
tried to penetrate the ready to eat food industry, which is highly continuous growth because it is
compatible with Thais modern lifestyles. Most of working people does not have enough time to
cook for themselves and family even limited time for eating out. The ready to eat food, therefore
play big role in Thailand food industry especially the Frozen Food but the Retort Food is in the
opposite situation definitely. In this case, if the Retort Food or Packaging manufacturers can find
out what consumer needs, it will be useful data to create innovative product and service into the
right direction.
     The researcher scoped the study only 3 kinds of food packaging which are (1) Retort
Pouch (2) Metal Can and (3) Frozen Packaging. I had done random sampling by using 2 major
research instruments: (1) Standardized Questionnaire and (2) Group Interview (5 groups X 8
persons), 40 persons totally.
     Research result was come out that normally interviewees consume the Canned Food
(except Tuna or Sardine in sauce) gain 85.00% Second is Frozen Food with 80.00 and the last
one is Retort Food, 43.00%.
     Next, I had studied the influence factors on purchasing the Ready-To-Eat-Food; (1)
Productwise, most of interviewees considering on Cleanness and Safety food at the level of 4.67
(2) Pricewise, the Medium price was chosen at the level of 3.58 (3) Placewise, the favorite

shopping place is Super Center gaining with 4.08 average point and (4) Promotion and Influence
Person wise, the Advertising Media is the major influence factor at the level of 4.17.
     According to the study topic of the Attitudes toward the Ready-To-Eat-Food which
contained in 3 packaging styles, the researcher found that the Retort Pouch is the ideal packaging
by getting high point in every considering topics so, it got 4.17 average point. Metal Can was
weighted at 3.57 point with main reason that consumer can not see the food inside. Meanwhile,
the Frozen Packaging was voted with low average point at 3.45 because its weak point is freezing
method, complicated handling.
     The study of Attitudes on selecting the Ready-To-Eat-Food which contained in Retort
Pouch, after finished group debate the result shown that most of interviewees aware about the
benefit of Retort Pouch, 92.50% which is significant different if compare with the past experience.
The benefit perception is divided to 3 parts; (1) Quality Benefit 31.00% (2) Quantity Benefit 7.00%
and (3) Time Benefit 62.00%.
     82.50 % of interviewees would like to test the Food in Retort Pouch but the percentage of
buying intention was decreased to be 57.50% only. Because they still prefer to purchase
preserved food that selling in fresh food market and do not really get point how necessary to buy
Ready-To-Eat-Food in the Retort Pouch is.
     After carefully considering about research result, the researcher would like to make
Marketing Strategy Plan to StrongPack Public Co., Ltd that it should prior penetrate to frozen food
market at the first stage. Because the switching cost of replacing frozen packaging by Retort
Pouch is lower that the metal can so, it will be advantage to convince the customer.
Kanyarat Malai : Retort Pouch                                  2
                      ประวัติผูวิจัย

ชื่อ - ชื่อสกุล    นางสาวกันยารัตน มาลัย

วัน เดือน ป เกิด   21 เมษายน พ.ศ. 2519

E - Mail Address    kanyarat@strongpack.com

ประวัติการศึกษา
     พ.ศ. 2535   จบมัธยมศึกษาปที่ 6 จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนมัธยมดานสําโรง
     พ.ศ. 2539                      ิ
            จบปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.37)
            มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
            สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
      พ.ศ. 2546  จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกรดเฉลี่ย 3.84)
            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
            สาขาวิชาเอกการตลาด


ประวัติการทํางาน
     พ.ศ. 2540   เจาหนาที่จัดซื้ออะไหลและบริการตางประเทศ บมจ. สตรองแพ็ค
     พ.ศ. 2542    
            ผูชวยหัวหนาแผนกจัดซื้อวัตถุดิบตางประเทศ บมจ. สตรองแพ็ค
     พ.ศ. 2544   หัวหนาแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ บมจ. สตรองแพ็ค
Kanyarat Malai : Retort Pouch                               3

								
To top