2007 05 22 Presentatie Jos Van Orshoven by hijuney6

VIEWS: 10 PAGES: 17

									  Ruimte voor landbouw op Grond van de toekomst
   Jos Van Orshoven, Hubert Gulinck en Kirsten Bomans, K.U.Leuven

                  i.s.m.
 Xavier Gellynck, Guido Van Huylenbroeck, Valérie Vandermeulen, Kathleen
  Bervoets (U.Gent), Hans Leinfelder, David Verhoestraete (U.Gent); Guy
  Vloebergh, Gwen Laureys, Johan De Greef, Paul Wuilaume (Studiegroep
                Omgeving)Studiedag 22 mei 2007
Toekomstperspectieven voor de Vlaamse Landbouw: Impact op Ruimtebehoefte
Departement Landbouw en Visserij / Afdeling Monitoring en Studie
Bestek: ALT/AMS/2005/3
     Overzicht presentatie
•  Doelstellingen studie
•  Aanpak
•  Gegevensbronnen
•  Terminologie
•  Vergelijking met aanpak eerdere studies
•  Functionele en planologische tarra


                       2
      Doelstellingen studie
• “Analyse van de huidige en toekomstige
 ruimtebehoefte voor landbouw en van de
 toekomstige ontwikkelingen binnen landbouw”

 – Kennisdoel: Hoeveel ruimte nodig voor professionele
  landbouw in 2013 en 2020 ?
   • Analyse en kwantitatieve onderbouwing


 – Handelingsdoel: Op welke gronden kan deze ruimteclaim
  meegenomen worden naar RSV-2 ?
   • Visievorming en kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing

                                  3
        Aanpak studie
1. Leren uit het verleden
 •  Feitelijke evoluties 1990-2005 versus hypotheses
   van drijvende krachten
 •  Vorige studies
 •  RSV-1
2. Vooruitkijken naar de toekomst
 –  Drijvende krachten in de toekomst
 –  Visies, trends en trendbreuken
3. Expliciteren van de nood aan ruimte
 –  Voor een aantal toekomstbeelden
                             4
          Aanpak studie
               Taak 1: Projectleiding en -beheer
Fase 1: Recente en       Fase 2: Streefbeelden 2013    Fase 3: Onderbouwen
verwachte ontwikkelingen    en 2020             ruimtebehoefte

Taak 2: Ruimtegebruik per    Taak 5: Streefbeeld 2013 op   Taak 8: Kwalitatieve en
subsector            basis van interne en externe   kwantitatieve ruimtebehoefte
Taak 3: Analyse         drijvende krachten        2013
ontwikkeling ruimtegebruik   Taak 6: Streefbeeld 2020 op   Taak 9: Kwalitatieve en
Taak 4: Verwachte        basis van potenties       kwantitatieve ruimtebehoefte
ontwikkelingen drijvende    Taak 7: Formuleren finale    2020
krachten            streefbeelden
            Taak 10: Overdracht studieresultaten                  5
        Aanpak studie
• Landbouw-centrisch; sectoraal
 – Los van open ruimte, buitengebied
• Berekende ruimtebehoefte =
 – Ruimte nodig om landbouw-economische kansen te
  benutten rekening houdende met bedreigingen,
  sterktes en zwaktes
• Beperkte terugkoppeling naar mogelijk
 aanbod van ruimte
 – Ruimtelijk weinig expliciet
• Gegevens 15-mei-tellingen = basis
                           6
  Gegevens 15-mei-tellingen
• Niet altijd even eenduidig te interpreteren
 – Herclassificatie, professioneel t.o.v. hobby, ...
• Toewijzing aan gemeenten o.b.v. locatie
 bedrijfszetel
 – Ruimtelijke vertekening
 – Weinig belangrijk voor deze studie
• Onderaangifte tot 1998
 – Correctie doorgevoerd in deze studie


                            7
                       15-mei-tellingen
            Evolutie aantal bedrijven en geregistreerde totale oppervlakte
     70000
                      Vlaanderen 1990-2005
                                                  740000

     60000                                                    Evolutie aantal bedrijven
                                                  720000


     50000                                           700000       Oppervlakte cultuurgrond

                                                  680000
     40000
                                                           Oppervlakte bedrijven
                                                      hectare
aantal
                                                  660000
     30000
                                                           Oppervlakte bedrijven +
                                                  640000       tarra van 10%
     20000
                                                  620000


     10000
                                                  600000       0                                           580000
         1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
                                                                     8
15-mei-tellingen
          9
               Terminologie
•  Productie-sector
   – Verzameling van gelijkaardige productie-activiteiten (4)
   – Akkerbouw (inc. potentiële bio-energieteelten), Tuinbouw, Graasdieren (inc.
    voedergewassen en grasland), Niet-graasdieren

•  Productie-activiteit
   – 1 teelt of 1 veeteelt-richting uit een totaal van 16, elk behorend tot 1 sector
   – Bv. Aardappelen, Leghennen

•  Productie-richting
   – Term gebruikt in eerdere studies; vergelijkbaar met ‘productie-activiteiten’
   – Indeling o.b.v. de relatieve bijdrage van verschillende activiteiten tot het totale
    BSS van een bedrijf; EU-classificatie

•  ABC
   – Term niet gebruikt in deze studie
   – Het geheel van de met de landbouw samenhangende activiteiten
    • Toelevering
    • Landbouw = primaire producent
    • Eerste transformatie (voedingsindustrie en mengvoeder) en Veiling
                                               10
      Eerdere studies
• In de aanloop naar RSV-1
 – Landbouw-economische prognoses
  • Viaene et al. (1993)
  • Viaene et al. (1996)
 – Ruimtebehoefte en globale afbakening
  • Van Orshoven et al. (1993)
  • Willekens et al. (1996)
                      11
        Vergelijking eerdere en huidige studies
     Landbouw-economische prognoses
         1993                1996                2007

•  15-mei-tellingen          •  15-mei-tellingen          •  15-mei-tellingen
   –  Per gemeente            –  Per gemeente            –  Per gemeente
   –  1991                –  1994                –  1990-2005
   –  Cultuurgrond; dieren        –  Cultuurgrond; dieren        –  Cultuurgrond, aantal
                    •  20 productierichtingen           dieren, tarra
•  18 productierichtingen
                    •  Identificatie drijvende krachten  •  Gegevens over
•  Identificatie drijvende krachten                       economische omvang 2004
  (DK)                  (DK)
                    •  Kwalitatieve inschatting impact  •  4 sectoren, 16
•  Kwalitatieve inschatting impact                        productieactiviteiten
  DK per productierichting tot      DK per productierichting tot
                      2005                •  Identificatie drijvende
  2000
                    •  3 landbouweconomische         krachten (DK)
•  1 set van impactfactoren (%)
                      scenario’s: Trend, Positief,    •  Kwalitatieve (SWOT) en
•  Geen regionale differentiatie                         kwantitatieve (statistiek)
                      Negatief
                    •  3 sets van impactfactoren (%)     inschatting impact DK per
                                         productierichting tot 2013
                    •  Beperkte regionale
                                         en 2020
                      differentiatie
                                       •  2013: trendscenario
                                       •  2020: 3 maatschappelijke
                                         scenario’s
                                       •  Geen regionale
                                         differentiatie
                                                     12
         Vergelijking eerdere en huidige studies
     Ruimtebehoefte en globale afbakening
          1993                1996                   2007

•  Impactfactoren toegepast       •  Impactfactoren toegepast         •  Impactfactoren
  op getelde oppervlakten         op getelde oppervlakten           toegepast op
  van 1991                 van 1994                   eindproductiewaarden
   –  Dieren omgezet in          –  Dieren omgezet in oppervlakte
                                             2004
     oppervlakte o.b.v. feitelijke      o.b.v. MAP             •  Start-EW 2004 = 4.445
     veebezetting          •  Startareaal 1994               mEUR
•  Startareaal 1991= 595 kha         –  Netto = 616 kha           •  1 Prognose 2013
   –  Netto-oppervlakte; geen       –  Tarra = 10%             •  3 Prognoses voor 2020
     tarra                –  T = (B-N)/B
                                           •  Omzetting naar ruimte
•  Netto-ruimtebehoefte 2000         –  Bruto = 684 kha
                                             o.b.v.
  = 551 kha              •  Bruto ruimtebehoefte 2005           –  Verwachte
   –  Daling van 9%            –  Trend: 747 kha                economische
•  Indicatieve globale            –  Positief: 768 kha              productiviteit
  afbakening                –  Negatief: NA                 (EUR/ha; EUR/dier)
   –  Gevraagde versus           –  MAP-beperkingen !            –  Veedichtheid
     aangeboden ruimte        •  Indicatieve globale              –  Behuizing van niet-
   –  Bodemkundig ongeschikte                                graasdieren
                       afbakening
     gronden worden niet                                –  Tarra% (per sector en
     aangeboden              –  Vraag versus aanbod             bedrijfsvorm)
                       –  Aanbod = effectief areaal in
   –  1 prioriteitenlijst voor                           •  Indicatieve afbakening,
                         gele en groene bestemmingen
     Vlaanderen                (785 kha)                enkel voor 2020
                                                        13
                       –  Prioriteitenlijst per cluster van
                         gemeenten
           Studie 1996 versus feitelijke ontwikkeling

                        Groenten in open lucht                                   1994-2005: Goede
                                                                      voorspelling
          30000
oppervlakte (ha)
          28000
                                                                      Verklaring:
          26000
          24000                                                          •Consumptie als
          22000                                                          belangrijkste factor
          20000                                                          •Marktmechanismen
              1990
                 1991
                     1992
                        1993
                            1994
                               1995
                                   1996
                                      1997
                                          1998
                                             1999
                                                 2000
                                                    2001
                                                        2002
                                                           2003
                                                               2004
                                                                  2005
                                                                      •Minder onderhevig
                                                                      aan EU beleid
                                      jaartal
                                                                      •…
                   evolutie 1990-2005                  trendscenario (+10%)
                   positief scenario (+14%)               negatief scenario (+6%)
                   trendscenario (+10%)


                      Marktmechanismen bepalen evolutie en
                  kunnen vrij goed doorgetrokken worden tot 2013                                    14
Studie 1996 versus feitelijke ontwikkeling
                      Evolutie GLAST (ha)
 1400


 1200


 1000
     1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

     trendscenario (+2%)  positief scenario (+8%)  negatief scenario (-4%)  evolutie 1990-2005                   Evolutie GGVEE (aantal GVE)

 1700000
 1600000
 1500000
 1400000
 1300000
 1200000
 1100000
      1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

     trendscenario (-5%)  positief scenario (-4%)  negatief scenario (-9%)  evolutie 1990-2005  15
           Tarra
• Functionele tarra: inherent aan bedrijfsvoering
• Planologische tarra: niet agrarisch ruimtegebruik
                       T = (B-N)/N

Deze studie: enkel functionele tarra:
gebouwen, toegangswegen, perceelsranden, ...     16
        Functionele tarra
• Basis = telling
  – Tarra = (Bruto-Netto)/Netto
  – 1991: 4.6%
  – 2005: 3.1%
• Controle in 3 gebieden: onderschatting
  – Gehanteerde functionele tarra = 7%
• Uitgesplitst per groep van activiteiten
                      17

								
To top