Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy Avans+ by hijuney4

VIEWS: 22 PAGES: 35

									     Hbo-ma Master Specialised
         Physical Therapy
             Avans+


               27 juni 2008

NVAO Toets Nieuwe Opleiding  Paneladvies
      Inhoud


      1     Samenvattend advies                     3

      2     Inleiding en verantwoording                 5
           2.1   Werkwijze panel                  5
           2.2   Opbouw paneladvies                 5

      3     Beschrijving van de opleiding                7
           3.1   Algemeen                      7
           3.2   Profiel instelling                 7
           3.3   Profiel opleiding                  7

      4     Beoordeling per onderwerp                 11
           4.1  Doelstellingen opleiding              11
           4.2  Programma                      15
           4.3  Inzet personeel                   22
           4.4  Voorzieningen                    24
           4.5  Interne kwaliteitszorg               26
           4.6  Continuïteit                    28

      5     Overzicht advies                      30

      Bijlage 1: Samenstelling panel                    31

      Bijlage 2: Programma site visit                   32

      Bijlage 3: Overzicht van bestudeerde documenten           33

      Bijlage 4: Lijst met afkortingen                   34
pagina 2  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
   1 Samenvattend advies

      Dit paneladvies bevat de toetsing van de Master Specialised Physical Therapy voor wat
      betreft de uitstroomprofielen Sportfysiotherapie en Manuele therapie, die aangeboden wordt
      door Avans+ uit Breda. Voor de toetsing heeft het door de NVAO ingestelde panel gebruik
      gemaakt van de informatie uit het aanvraagdossier. Daarop zijn aanvullende vragen
      geformuleerd die door de opleiding zijn beantwoord en mede als leidraad hebben gediend
      bij de gesprekken tijdens het locatiebezoek. Tijdens dit bezoek heeft het panel gesprekken
      gevoerd met het management, de docenten en ontwikkelaars, alsook met studenten en
      alumni.

      Op 16 november 2006 heeft de NVAO reeds een positief besluit genomen voor de
      uitstroomprofielen Pediatrie en Geriatrie van deze professionele masteropleiding. Daarom
      onthoudt het panel zich nu van een diepgravende analyse van generieke cursussen, nadat
      het zich vergewist heeft van het feit dat er geen wijzigingen zijn naar aard en omvang van
      het generieke programma.

      De eindverantwoordelijkheid van de opleiding ligt bij Avans+, die ook de generieke
      mastercourses aanbiedt. Het specialistische gedeelte wordt telkens aangeboden door een
      partnerinstelling: het Nederlands Paramedisch instituut voor de richting sportfysiotherapie
      en de School voor Manuele Therapie Utrecht voor de richting manuele therapie. De
      samenwerkingsovereenkomsten zijn uitgewerkt op papier maar nog niet bekrachtigd. Het is
      in elk geval de bedoeling, zo is het panel zowel in geschrifte als mondeling gebleken, dat
      Avans+ de eindverantwoordelijkheid draagt voor vakinhoud en toetsing van de volledige
      opleiding en dus waar nodig kan interveniëren met betrekking tot het programma, de
      kwaliteitszorg en de inzet van personeel.

      Op basis van het informatiedossier en de gesprekken tijdens de site visit is het panel tot de
      conclusie gekomen dat de opleiding in alle facetten voldoende is uitgewerkt, wat haar
      ertoe leidt over alle onderwerpen een positief oordeel uit te spreken. Zo stelt het panel
      met tevredenheid vast dat:
        •  de beoogde eindkwalificaties ontleend zijn aan de competentieprofielen van de
           betrokken beroepsverenigingen en dus aansluiten bij de eisen van vakgenoten;
        •  het programma van generieke en specifieke mastercourses samenhangend is en
           de courses elkaar wederzijds versterken;
        •  de aanvrager voldoende personele capaciteit voorziet van docenten die ook in de
           beroepspraktijk actief zijn;
        •  de materiële voorzieningen adequaat zijn en de elektronische leeromgeving wordt
           gebruikt voor zowel informatie- als communicatiedoeleinden;
        •  de studielast weliswaar zwaar is maar door de opleiding voldoende wordt
           ondervangen door de aanwezige studie- en stagebegeleiding;
        •  het systeem van interne kwaliteitszorg op punt staat en nu ook schriftelijk wordt
           vastgelegd;
        •  de opleiding een duidelijke visie heeft op het minimum aantal deelnemers om de
           opleiding financieel en onderwijskundig optimaal door te voeren.

      Deze algemene appreciatie neemt echter niet weg dat bepaalde facetten voor
      verbetering vatbaar zijn en dat het panel heeft vastgesteld dat de afstudeerrichting
      Sportfysiotherapie minder ver is gevorderd in de ontwikkeling van programma,
      toetsing en personeelsbeleid. Gezien de duidelijke afspraken rond taakverdeling en
pagina 3  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      (eind)verantwoordelijkheid tussen de opleidingspartners, geeft het panel de opleiding het
      voordeel van de twijfel maar roept het tegelijkertijd Avans+ op om de nodige stappen te
      ondernemen op volgende punten:
        •  de verdere ontwikkeling van zowel materiaal, literatuur als visie op de
          mastercourse sportmedisch diagnostisch handelen;
        •  de wetenschappelijke onderbouwing en pluriforme benadering van sportrevalidatie
          in de context van de mastercourse;
        •  een gevarieerd toetsbeleid binnen de sportfysiotherapie met summatieve,
          formatieve en kennistoetsen;
        •  een personeelsbeleid dat via na- en bijscholing de wetenschappelijke achtergrond
          van de (kern)docenten in de sportfysiotherapie bevordert.

      Op basis van bovenstaande argumenten adviseert het panel de NVAO om positief te
      besluiten ten aanzien van de kwaliteit van de beide afstudeerrichtingen Master Physical
      Therapy in Sports en Master Manual Therapy binnen de Master Specialised Physical
      Therapy van Avans+. Dit positieve advies neemt niet weg dat het, niettegenstaande het in
      Avans+ en het NPi te stellen vertrouwen, wellicht ook voor de aanvrager dienstig is indien
      het bestuur van de NVAO de voortgang van de aanbevolen verbeterpunten aangaande de
      afstudeerrichting sportfysiotherapie tussentijds zou toetsen. Dat zou dan best tussen
      september 2009 en 2010 kunnen geschieden. Voor de eerste lichting studenten komt dat
      nog op tijd.


      Den Haag, 27 juni 2008

      Namens het panel ter beoordeling van de toets nieuwe opleiding Master Specialised
      Physical Therapy van Avans+,
      Drs. C.W. van Seventer                        Mark Delmartino M.A.
      (voorzitter)                             (secretaris)
pagina 4  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
   2 Inleiding en verantwoording

  2.1  Werkwijze panel
      Bij de toetsing van de Master Specialised Physical Therapy (MSPT) heeft het panel de
      criteria uit het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs van de NVAO 14 februari
      2003 (verder: Toetsingskader) in acht genomen.

      Het panel heeft, na bestudering van het door de instelling ingestuurde informatiedossier,
      een voorbespreking gehouden ter voorbereiding op een bij de aanvragende instelling af te
      leggen site visit. Dit vooroverleg vond op 15 april 2008 in Antwerpen plaats en bestond
      voornamelijk uit drie delen: een gedachtewisseling over de eerste bevindingen van het
      panel, het inventariseren van openstaande vragen aan de opleiding en de voorbereiding
      van het locatiebezoek.

      Het panel heeft een lijst met 17 onderwerpen opgesteld die een schriftelijk antwoord
      vereisten voor het locatiebezoek. Daarnaast heeft het panel 13 onderwerpen genoteerd
      voor een gedachtewisseling tijdens het locatiebezoek. Het bezoek aan Avans+ zelf heeft op
      29 mei 2008 plaatsgevonden. Tijdens de site visit heeft het panel zich in verschillende
      gespreksronden van nadere informatie voorzien, een en ander aan de hand van de
      vraagpunten die tijdens het vooroverleg waren voorbereid. Bijlage 2 bij dit advies geeft een
      overzicht van het programma van het locatiebezoek.

      Na afloop heeft het panel de bevindingen op basis van het materiaal en de uitkomsten van
      de verschillende gespreksronden onderling besproken en vertaald naar aan het
      Toetsingskader gekoppelde conclusies. Daarbij is eerst per facet afzonderlijk een
      beoordeling uitgesproken en is vervolgens per onderwerp een oordeel gegeven over de
      desbetreffende facetten in onderling verband, uitmondend in een voorlopig eindadvies.
      Waar nodig heeft het panel zijn advies afzonderlijk genoteerd voor elk van beide
      afstudeerrichtingen.

      De secretaris van het panel heeft daarna een concept-paneladvies opgesteld dat, na
      verwerking van de daarop binnengekomen commentaren van de panelleden en een
      eindredactie door de voorzitter, is geworden tot het definitieve advies zoals dat hier voorligt.  2.2  Opbouw paneladvies
      Kern van het achterliggende advies vormt hoofdstuk 4, waarin het panel de kwaliteit en het
      niveau van de voorgedragen opleiding toetst aan de hand van de zes onderwerpen en de
      negentien facetten die het Toetsingskader daarvoor aanreikt. De opbouw is daarbij zo, dat
      het panel, per facet, onder het kopje bevindingen eerst een samenvatting geeft van de door
      de aanvragende instelling aangeleverde informatie. Het gaat dan om een weergave van
      feiten en argumenten, voorzover vermelding daarvan naar het oordeel van het panel
      relevant is. Daarbij heeft het panel zowel geput uit het informatiedossier als uit de
      mondelinge toelichtingen tijdens het locatiebezoek.
pagina 5  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      Na de bevindingen volgen de overwegingen van het panel, waarbij wat aan bevindingen is
      gereleveerd wordt beoordeeld en gewogen, uitmondend in een (per facet) afsluitende
      conclusie. Ook per onderwerp geeft het panel steeds een samenvattend oordeel.

      Aan het kernhoofdstuk gaat een hoofdstuk 3 vooraf, waarin de voorgedragen opleiding kort
      wordt beschreven. In een afsluitend hoofdstuk 5 wordt met behulp van een tabel een
      samenvattend overzicht van de door het panel uitgesproken oordelen gegeven.

      Aan het advies is een aantal bijlagen toegevoegd, met onder meer informatie over de
      samenstelling van het panel, het programma van het locatiebezoek en een overzicht van
      geraadpleegde stukken.
pagina 6  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
   3 Beschrijving van de opleiding

  3.1  Algemeen

      Land      Nederland
      Instelling   Avans+
      Opleiding   Master Specialised Physical Therapy
      Niveau     master
      Oriëntatie   hbo
      Graad     Master Specialised Physical Therapy, met vermelding van de afstudeerrichting:
             Master Physical Therapy in Sports of Master Manual Therapy
      Locatie(s)   Breda, Arnhem en Nieuwegein
      Variant    postinitiële opleiding in deeltijd
      Sector     Gezondheidszorg


  3.2  Profiel instelling
      Avans+ is een dochterorganisatie van Stichting Avans Hogescholen en zorgt sinds 1986
      voor een effectieve verbetering van de prestaties van mensen en organisaties. Hiertoe
      ontwikkelt en verzorgt Avans+ onder meer 150 (post)bachelor- en masteropleidingen op het
      gebied van techniek, management, finance en zorg& welzijn. In haar filosofie staat het
      realiseren van synergie tussen het ambitieniveau van mens en organisatie centraal. De
      opleiding is hierbij een middel om prestaties te verbeteren.  3.3  Profiel opleiding
      Specialised Physical Therapy
      De MSPT is bestemd voor fysiotherapeuten op bachelorniveau die een specialisatie willen
      doen op masterniveau. In het geval van deze toets nieuwe opleiding gaat het om
      specialisaties in sportfysiotherapie (SFT) en manuele therapie (MT).

      De sportfysiotherapeut (SFT) draagt zorg voor preventie, advisering en behandeling van
      patiënten met sportgerelateerde aandoeningen in verschillende leeftijdscategorieën en met
      enkelvoudige, meervoudige of complexe gezondheidsproblematiek. Hij of zij richt zich
      daarbij op het dagelijks functioneren van de sportende patiënt in al zijn facetten, en in het
      bijzonder de sportparticipatie. SFT vindt grotendeels extramuraal plaats, maar voor een deel
      ook intramuraal en op de sportlocatie.

      De specifieke kerntaken van een manueeltherapeut (MT) bestaan uit zorg, voorlichting en
      preventie van problemen met het bewegingsapparaat, met name functiestoornissen van de
      wervelkolom en extremiteiten. De MT werkt grotendeels in de extramurale setting, vaak in
      eerstelijnsvoorzieningen met meerdere specialismen.

      Naast de zorg- en dienstverlening die de SFT en MT leveren aan sporters en patiënten zijn
      zij als professional master breder werkzaam vanuit de eigen organisatie en het beroep.
      Hierbij valt te denken aan het verzorgen van voorlichtingssessies, beroepsinhoudelijke
pagina 7  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      lezingen en onderwijs, participatie in praktijkgericht onderzoek en projectleiderstaken bij
      innovatieve projecten binnen en buiten het eigen vakgebied.


      Doelstelling
      De afgestudeerde MSPT is in staat beleid te bepalen binnen de directe gespecialiseerde
      fysiotherapeutische zorg. Hij of zij leidt projecten, past resultaten van innovatief
      wetenschappelijk onderzoek toe en integreert ontwikkelingen op het gebied van de
      wetenschap. Ook in complexe situaties en vanuit een interdisciplinaire benadering kan de
      afgestudeerde MSPT diagnostiek en therapie bedrijven. De professional master heeft een
      adviserende, coachende en educatieve rol.

      De eisen ten aanzien van de opleiding MSPT zijn geformuleerd in termen van competenties.
      In het “Beroepscompetentieprofiel sportfysiotherapeut“ van de NVFS uit 2007 worden de
      volgende competenties gedefinieerd en beschreven:
        •  Screenen
        •  Diagnosticeren
        •  Verlenen van eerste hulp bij sportongevallen
        •  Therapeutisch handelen
        •  Preventief handelen
        •  Begeleiden van betrokkenen
        •  Professioneel samenwerken
        •  Wetenschappelijk onderbouwen van SFT handelen
        •  Beroep innoveren
        •  Managen van innovatieprocessen
        •  Sturen van professioneel samenwerken
        •  Deskundigheid bevorderen
        •  Coachen van beroepsgenoten
        •  Verlenen van consultatie

      In het “Opleidingsprofiel manueel therapeut volgens de Utrechtse school” van de SMTU uit
      2007 wordt de rol van de professionele master gedefinieerd en beschreven in volgende
      competenties:
        •  Diagnose stellen
        •  Behandelplan opstellen en uitvoeren
        •  Behandelplan evalueren en afronden
        •  Voorlichten (preventie)
        •  Begeleiden en coachen
        •  Consultaties geven aan professionals in de gezondheidszorg
        •  Educatie verzorgen
        •  Bedrijfsvoeren
        •  Positie bepalen
        •  Wetenschap verbinden met praktijk
        •  Verbeterplan opstellen en uitvoeren


      Programma
      De opleiding is vormgegeven op basis van de competentieprofielen zoals die ontwikkeld zijn
      door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Het beroeps-
      competentieprofiel SFT is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in
      de Sportgezondheidszorg (NVFS), dat van de MT is opgesteld door de Nederlandse
      Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).
pagina 8  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      De opleiding MSPT kent een modulaire opbouw. De structuur is voor alle uitstroom-
      differentiaties gelijk, maar de vakinhoudelijke aspecten verschillen per specialisatie. De
      mastercompetenties zijn voor alle uitstroomprofielen identiek. Omdat de beroeps-
      inhoudelijke verdieping voor de verschillende disciplines verschillend is, verschillen de
      uitstroomprofielen in uiteindelijke studielast. Het beroepsinhoudelijke deel wordt verzorgd in
      gespecialiseerde settings. Het betreft een postinitiële opleiding in deeltijd: de opleiding
      wordt over een langere periode (4 jaar) uitgesmeerd om de studielast per week redelijk te
      houden. In elk jaar komen zowel generieke als specialistische onderdelen aan bod. De
      opleiding MSPT heeft een duaal karakter: er is een nauwe relatie tussen de opleiding en de
      werkplek. De beroepspraktijk staat binnen de opleiding steeds centraal. De opleiding staat
      open voor deelnemers die het combineren met actuele werkervaring binnen de
      gezondheidszorg.

      Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
      Generiek masterdeel Specialised Physical Therapy (31,5 ECTS), verzorgd door Avans+:
          • Masterclass A: lezen en interpreteren
          • Masterclass B: klinisch redeneren
          • Masterclass C: innovatiemanagement
          • Masterclass D: masterstage

      Specialistisch masterdeel SFT (31.6 ECTS), aangeboden        door  het  Nederlands
      Paramedisch Instituut (NPi) in Papendal:
          •  Masterclass 1: sportrevalidatie
          •  Masterclass 2: preventie en gezondheid
          •  Masterclass 3: beweegprogramma’s
          •  Masterclass 4: sportmedisch diagnostisch handelen

      Specialistisch masterdeel MT (40,3 ECTS), aangeboden door de School voor Manuele
      Therapie Utrecht (SMTU) in Nieuwegein:
          •  Masterclass 1: cervicale deelmassa
          •  Masterclass 2: thoracale deelmassa
          •  Masterclass 3: lumbale deelmassa


      Nieuwe opleiding voor Nederland
      Volgens het informatiedossier wordt een soortgelijke opleiding SFT ook aangeboden door
      de Hogeschool Utrecht. MT wordt in Nederland ook aangeboden door de Hogeschool
      Utrecht, de Transfergroep Rotterdam en de Stichting Opleiding Manuele Therapie te
      Amersfoort.

      Buitenlandse opleidingen zijn er in de Verenigde Staten van Amerika, maar dan zonder
      vakinhoudelijke specialisatiemogelijkheid. De Vlaamse universiteiten Katholieke Universiteit
      Leuven en Universiteit Gent bieden een overkoepelende (sport + manuele)
      wetenschappelijke master muculoskeletale REVAKI aan. De Vrije Universiteit Brussel biedt
      een wetenschappelijke master musculoskeletale REVAKI aan met uitstroomprofielen MT en
      SFT. Volgens het informatiedossier is er in het buitenland geen professionele master-
      opleiding die deze specialisaties aanbiedt, een bewering die volgens het panel onjuist is.
pagina 9  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      Nieuwe opleiding voor de instelling
      Er bestaat reeds een geaccrediteerde professionele masteropleiding MSPT in twee andere
      uitstroomprofielen: pediatrie en geriatrie. De nieuwe opleidingen in SFT en MT gaan van
      start in september 2008 op drie locaties: Avans+ en Avans Hogeschool in Breda, het NPi in
      Papendal (voor de richting SFT) en de SMTU in Nieuwegein (voor de richting MT).


      Studieomvang
      Het curriculum van de MSPT wordt aangeboden in deeltijd en is gebaseerd op een
      studielast van 63,1 ECTS voor de afstudeerrichting MPTS en 71,8 ECTS voor de richting
      MMT.
pagina 10  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
   4 Beoordeling per onderwerp

   4.1  Doelstellingen opleiding

      Voor de beschrijving van de doelstellingen wordt verwezen naar het voorgaande hoofdstuk
      3.

  4.1.1  Domeinspecifieke eisen (facet 1.1)
      De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door
      (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het
      betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk).

      Bevindingen
      De eisen ten aanzien van de opleiding MSPT zijn geformuleerd in termen van competenties.
      De opleidingsprofielen zijn opgesteld door de bij het KNGF aangesloten specialistische
      verenigingen. Om de afstemming tussen de profielen en de inhoud van de opleiding te
      bewaken is een Raad van Advies opgericht met daarin vertegenwoordigers van de
      beroepsverenigingen. De competenties zijn per course vertaald in leerdoelen. In de
      formulering van de leerdoelen is getracht de internationale ontwikkelingen op de
      desbetreffende vakgebieden te integreren.

      De leerdoelen voor de Master of Physical Therapy in Sports (MPTS) zijn direct afgeleid van
      het beroepscompetentieprofiel ‘sportfysiotherapeut’ uit 2007. Dit profiel is getoetst aan het
      competentieprofiel dat door de International Federation of Sports Physiotherapy is
      opgesteld. De ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau worden door de nauwe
      contacten met de NVFS gevolgd. Daarnaast hebben de docenten en coördinatoren van de
      opleiding de nodige contacten op het terrein van de sport en de sportgezondheidszorg.

      De leerdoelen van de Master Manual Therapy (MMT) zijn direct afgeleid van het
      beroepscompetentieprofiel ‘manueeltherapeut’ van de NMVT. Op basis van dit profiel is in
      2007 het opleidingsprofiel ‘manueeltherapeut volgens de Utrechtse school’ samengesteld.
      In het aan het informatiedossier toegevoegde conversiedocument wordt aangegeven op
      welke manier de in het beroepscompetentieprofiel genoemde competenties zijn
      gegroepeerd in het opleidingsprofiel.

      Overwegingen
      De beoogde eindkwalificaties voor de afgestudeerde master in de SFT en MT zijn letterlijk
      ontleend aan de competentieprofielen van de betreffende beroepsverenigingen en sluiten
      derhalve aan bij de eisen die door vakgenoten in Nederland aan zulke opleiding worden
      gesteld. Bovendien hebben leden van de beroepsverenigingen ook zitting in de Raad van
      Advies van de opleiding.

      Hoewel het panel vaststelt dat er, conform de internationale ontwikkelingen, vooralsnog
      weinig sprake is van een geïntegreerde zienswijze onder de vorm van musculoskeletale
      fysiotherapie, kan het panel zich vinden in de pragmatische aanpak van Avans+. Tijdens het
      locatiebezoek gaf het opleidingsmanagement aan dat een professionale master deelnemers
      opleidt tot beroepsbeoefenaar en dat Avans+ niet de behoefte voelt om voorop te lopen op
pagina 11  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      het werkveld. De beroepscompetentieprofielen vormen het vertrekpunt voor de leerdoelen
      en indien deze profielen wijzigen, zullen de leerdoelen worden aangepast.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 1.1 ‘Domeinspecifieke eisen’ als voldoende.  4.1.2  Master (facet 1.2)
      De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal
      geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master.

      Bevindingen
      In het informatiedossier wordt aangegeven hoe de opleiding MSPT is gereflecteerd in de
      beschrijving van de Dublin descriptoren. Die reflectie wordt voorts concreet uitgewerkt met
      voorbeelden voor elke van beide afstudeerrichtingen SFT en MT.
           •  Kennis en inzicht: de opleiding bouwt voort op de kennis die deelnemers in de
             bacheloropleiding fysiotherapie hebben opgedaan. Deze kennis wordt verdiept
             en verbreed. Daarnaast is er in de opleiding aandacht voor vakoverstijgende
             vaardigheden zoals innovatiemanagement. De deelnemers dienen in
             opdrachten te tonen in staat te zijn bepaalde aangrenzende vakgebieden te
             kunnen begrijpen en interpreteren, eigen onderzoek in een multidisciplinair
             kader te kunnen plaatsen en in een multidisciplinair team te kunnen werken.
           •  Toepassen kennis en inzicht binnen de beroepspraktijk staat centraal in de
             MSPT, via praktijkopdrachten maar bovenal door het duale karakter van de
             opleiding. De deelnemers leren problemen te plaatsen in de context van
             verschillende visies op behandeling en tegen een brede maatschappelijke
             achtergrond zoals ontwikkelingen in de gezondheidszorg, gevolgen voor de
             financiering en veranderingen in de samenleving. Ze leren toegepast
             onderzoek op prakrijkrelevantie te beoordelen en inhoudelijke materie vanuit
             meerdere invalshoeken te benaderen zodat een goede analyse kan worden
             gemaakt van de probleemstelling.
           •  De ontwikkeling van een kritisch wetenschappelijke oordeelsvorming en
             reflectie op het therapeutisch handelen vormt een belangrijk onderdeel van de
             opleiding. De deelnemers leren effectief gebruik te maken van (digitale)
             bronnen voor het verkrijgen van de gewenste informatie voor een probleem,
             zijn in staat de verschillende gevonden oplossingen onderling te vergelijken
             om vervolgens te beargumenteren waarom juist voor een bepaalde oplossing
             gekozen wordt.
           •  Communicatie: in de discussies en opdrachten wordt een beroep gedaan op
             de verbale en interactieve vaardigheden van de deelnemers. In de mondelinge
             verdediging van de afsluitende dissertatie worden de verbale vaardigheden
             nogmaals expliciet getoetst. Om het werken in teamverband aan te moedigen,
             voeren deelnemers bij verschillende courses groepsopdrachten uit waaraan
             mensen uit verschillende werkgebieden deelnemen. Op die manier leert men
             kennis vanuit diverse invalshoeken te benaderen.
           •  Leervaardigheden: in de opleiding is er aandacht voor kritische reflectie op
             eigen denken, handelen en functioneren, alsook ten aanzien van bestaande
             en nieuwe theorieën en behandelmethodes. Met name tijdens de opdrachten
             en bijeenkomsten met de tutor wordt expliciet een beroep gedaan op deze
             metacognitieve vaardigheid door peer review, door het aanleren van
             opbouwende kritiek te geven en te verwerken en door het leren discussiëren
             op argumenten.
pagina 12  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      Overwegingen
      Het masterniveau van de opleiding MSPT werd reeds bij de accreditatieprocedure in 2006
      voldoende bevonden. Op vraag van het panel gaf de opleiding aan dat er sinds de lancering
      van de opleiding MSPT geen wijzigingen zijn doorgevoerd aan de vier generieke
      masterclasses. Het panel is derhalve van mening dat de eindkwalificaties van de beide
      nieuwe varianten SPT en MT aansluiten op de Dublin-descriptoren en daarmee voldoen aan
      de kwalificaties voor een masteropleiding. Ook is voldoende aantoonbaar dat de opleiding
      studenten opleidt tot een beroep waarin ze in een zelfstandige en/of leidinggevende functie
      kunnen functioneren. Er is wat dit betreft een duidelijke verdieping en verbreding waar te
      nemen ten opzichte van de bacheloropleiding.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 1.2 ‘Master’ als voldoende.  4.1.3  Oriëntatie hbo (facet 1.3)
      De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de volgende beschrijvingen
      van een master in hbo:
      – De beoogde eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met)
       het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepencompetenties.
      – Een hbo-master heeft de kwalificaties voor het niveau van een zelfstandig en/of
       leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het
       niveau van het functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarvoor een hbo-
       opleiding vereist is of dienstig is.

      Bevindingen
      De opleiding is gebaseerd op beroepscompetentieprofielen die ontwikkeld werden door de
      landelijk erkende specialistische beroepsverenigingen NVFS en NVMT die ook het initiatief
      voor deze masteropleiding ondersteunen. In de contacten met het werkveld zijn relevante
      groeperingen vertegenwoordigd. Zowel in de Raad van Advies als in het
      (kern)docententeam zijn vertegenwoordigers vanuit diverse disciplines en instellingen
      opgenomen die over een ruime ervaring beschikken en voeling hebben met internationale
      ontwikkelingen binnen het werkveld. Voor de specialisaties SFT en MT wordt samengewerkt
      met het NPi en de SMTU, die hun docentencorps betrekken van een groot aantal
      organisaties in het werkveld.

      In de opleiding wordt gewerkt met wetenschappelijke artikelen. De deelnemers leren deze
      artikelen zoeken en beoordelen. Ze leren ook de wetenschappelijke kennis toepassen in
      hun praktijk, het effect te vergelijken met de in de literatuur beschreven effecten en hier
      conclusies uit te trekken. Met name de actieve inbreng van ervaringen uit de eigen
      praktijksituatie van de deelnemers ligt beduidend hoger dan op bachelorniveau. Het gaat
      daarbij om het vermogen tot analyseren, het komen tot een heldere conceptualisering, de
      durf om creatieve oplossingen uit te proberen en daarover op verantwoorde wijze met
      collega’s en cliënt/patiëntgroepen te communiceren.

      Overwegingen
      De professionele oriëntatie van de opleiding MSPT werd reeds bij de accreditatie-procedure
      in 2006 voldoende bevonden. De beoogde eindkwalificaties voor de afgestudeerde master
      in de SFT en MT zijn letterlijk ontleend aan de competentieprofielen van de betreffende
      beroepsverenigingen en sluiten derhalve aan bij de eisen die door vakgenoten in Nederland
pagina 13  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      aan zulke opleiding worden gesteld. In de opleiding wordt niet alleen aandacht besteed aan
      praktijkgerelateerd onderzoek, maar ook aan de zakelijke kant van het werken als
      zelfstandige. Multidisciplinariteit komt niet alleen tot uiting in de doelstellingen, maar ook in
      de opzet van de opleiding waarbij studenten uit meerdere disciplines bij elkaar worden
      gebracht. Tijdens de site visit bleek dat studenten dit aspect van de opleiding erg
      waarderen.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 1.3 ‘Oriëntatie hbo’ als voldoende.  4.1.4  Samenvattend oordeel onderwerp 1 Doelstellingen opleiding
      Het panel beoordeelt de facetten ‘Domeinspecifieke eisen’, ‘Master’ en ‘Oriëntatie hbo’ van
      het onderwerp ‘Doelstellingen opleiding’ als voldoende. Daarmee is het samenvattende
      oordeel over dit onderwerp positief.
pagina 14  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
   4.2  Programma

      Voor de beschrijving van het programma wordt verwezen naar het voorgaande hoofdstuk 3.

  4.2.1  Eisen hbo (facet 2.1)
      Het beoogde programma sluit aan bij de volgende criteria voor het programma van een hbo-
      opleiding
      – Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk
       ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en of (toegepast)
       onderzoek.
      – Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het
       vakgebied/de discipline.
      – Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft
       aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk.

      Bevindingen
      De opleiding heeft in samenspraak met kerndocenten en specialisten actuele en relevante
      boeken en wetenschappelijke artikelen geselecteerd. Zowel in de literatuur als in de
      colleges worden deelnemers geconfronteerd met recente ontwikkelingen binnen het
      vakgebied. Daarnaast gaat de opleiding uit van een grote mate aan zelfstandig werken van
      de deelnemer, zowel bij het verwerken van aangereikte informatie als bij het zelfstandig op
      zoek gaan naar aanvullende informatie. Stages spelen een belangrijke rol: in de
      beroepsinhoudelijke stage voert de deelnemer onder begeleiding van een supervisor
      zelfstandig een aantal opdrachten uit terwijl in de wetenschappelijke stage een toegepast
      onderzoek of innovatieproject wordt opgezet en uitgevoerd.

      De opleiding is in deeltijd en dat betekent dat de deelnemers tijdens de opleiding werkzaam
      zijn in de beroepspraktijk. Deze werkpraktijk wordt nadrukkelijk betrokken in de opleiding.
      De deelnemer brengt kennis uit de beroepspraktijk in de opleiding en past zijn (nieuwe)
      kennis en vaardigheden zoveel mogelijk direct toe in de dagelijkse werkpraktijk. Individuele
      ontplooiing staat centraal: iedere cursist zal voor zichzelf leerdoelen opstellen en een deel
      van de verantwoordelijkheid dragen voor het verloop van het leerproces. De opleiding blijft
      eindverantwoordelijk voor het niveau van de uitstroom.

      Overwegingen
      Wat betreft de afstudeerrichting SPT is het panel van mening dat er nog moet gesleuteld
      worden aan Masterclasses 1 (sportrevalidatie) en 4 (sportmedisch diagnostisch handelen).
      De kennisontwikkeling van sportrevalidatie moet beter worden onderbouwd: het panel is
      met name bezorgd om de eenzijdige belichting van de Rehaboom, die een prominente rol
      speelt in de eerste Masterclass. Het ziet ernaar uit dat dit model aan de deelnemers wordt
      aangeboden zonder al te veel wetenschappelijke reflectie en zonder alternatief. Het panel
      heeft tijdens het locatiebezoek reeds de noodzaak aangegegeven om dit model
      wetenschappelijk te onderbouwen en in een breder perspectief te plaatsen. De opleiding is
      er zich van bewust dat er meer wetenschappelijke reflectie nodig is.

      Het panel heeft er begrip voor dat Masterclass 4, dat slechts in het derde leerjaar aan bod
      komt, nog niet is uitgewerkt, maar stelde tijdens het locatiebezoek ook vast dat een
      volwaardige visie op sportmedisch diagnostisch handelen nog ontbreekt bij de opleiding. Er
      is volgens het panel derhalve nood aan een stevige ontwikkelingsaanpassing in zowel
pagina 15  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      materiaal als literatuur, vanuit een aan te scherpen visie op het thema sportmedisch
      diagnostisch handelen.

      Hoewel er in formele zin interactie is met de beroepspraktijk, is die in realiteit betrekkelijk
      zwak georganiseerd. Bovendien heeft de opleiding te weinig voeling met de
      beroepsverenigingen, een probleem waar de opleiding actief een oplossing voor zoekt. Wat
      betreft de actuele ontwikkelingen in het vakgebied moeten er betere verbanden met deze
      ontwikkelingen in het vakgebied tot stand komen, ook voor wat betreft de vaardigheden en
      met name op het vlak van de sportmedische behandeling.

      De interactie met toegepast onderzoek staat op een laag pitje: van studenten wordt de
      minimum vaardigheid verwacht elders verricht onderzoek te kunnen implementeren. Het
      panel waardeert het voornemen van de richting om studenten in te schakelen in toegepaste
      onderzoeksprojecten rond de toekomstige ontwikkelingen van het programma.

      Hoewel de formeel beschikbare informatie op dit ogenblik niet overtuigt, spreekt het panel
      op grond van zijn positieve herinnering aan de gevoerde gesprekken, in het bijzonder dat
      met het opleidingsmanagement, het vertrouwen uit dat Avans+ zijn eindverantwoordelijkheid
      zal opnemen om de situatie tijdig en duurzaam recht te zetten. Een midterm review van de
      afstudeerrichting SFT zou in dit opzicht nuttig kunnen zijn.

      Wat betreft de afstudeerrichting MT is het panel van mening dat de vakliteratuur de actuele
      stand van de wetenschap in het vakgebied weerspiegelt. Bepaalde elementen in het
      studiemateriaal moeten nog worden uitgewerkt, maar over het algemeen is het reeds
      beschikbare materiaal voldoende. Hoewel dit niet bleek uit het informatiedossier, hanteert
      de opleiding tot grote tevredenheid van het panel een meer pluriforme benadering dan
      alleen maar het model Van der Bijl. Wat betreft de interactie met onderzoek, gaat het bij de
      richting MT niet alleen om het implementeren van elders verricht onderzoek, maar nemen
      studenten zelf deel aan bestaand onderzoek via projecten. Hoewel volgens het panel ook in
      deze richting een sterkere band gewenst is met de beroepsverenigingen, zijn er bij MT wel
      aantoonbare individuele verbanden met de beroepspraktijk.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 2.1 ‘Eisen hbo’ als voldoende. Wat betreft de
      afstudeerrichting MT is de appreciatie positief, de richting SFT krijgt het voordeel van de
      twijfel van het panel op grond van zijn vaststelling dat Avans+ doordrongen is van het besef
      van hetgeen hier nog aangevuld dient te worden.  4.2.2  Relatie tussen doelstelling en programma (facet 2.2)
      Het beoogde programma, het didactisch concept, de werkvormen en de wijze van toetsing
      weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding.
      De te bereiken eindkwalificaties zijn aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen
      van) het beoogde programma.

      Bevindingen
      De inhoud en opbouw van het programma zijn onderbouwd van uit de beroepscompetentie-
      profielen en de eindtermen. De eisen van het werkveld zijn verschillend wat betreft aspecten
      van directe patiëntenzorg maar niet voor specialisatie overstijgende vaardigheden op het
      gebied van wetenschappelijke vorming en innovatiemanagement. De opleiding heeft deze
pagina 16  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      eisen vertaald in leerdoelen en belicht gedurende de opleiding zoveel mogelijk aspecten die
      deelnemers kunnen gebruiken om hun beroepstaak in de verschillende werkvelden zo goed
      mogelijk te kunnen uitvoeren.

      De opleiding kent een duaal karakter en hanteert action learning als didactisch
      basisprincipe: deelnemers doorlopen gedurende de opleiding steeds de cyclus van
      gemeenschappelijk naar de theorie kijken, plannen, handelen en reflecteren op de
      resultaten van dat handelen. Leren binnen de opleiding is nadrukkelijk gekoppeld aan leren
      in de beroepspraktijk.

      Gehanteerde onderwijsvormen zijn cases, projecten, probleemgestuurd en/of thematisch
      onderwijs, waarin het probleemoplossende vermogen, het analytisch denken, en de
      integratie van kennis en vaardigheden centraal staan. In het curriculum wordt gebruik
      gemaakt van case studies om het probleemoplossende vermogen, het analytisch denken en
      de integratie van kennis en vaardigheden van de cursist te ontwikkelen en te testen.

      De diverse didactische werkvormen en studieactiviteiten die in combinatie en afwisseling
      tijdens de opleiding worden gehanteerd, dragen ertoe bij dat de deelnemers leren
      zelfstandig:
         •  theoretische concepten te begrijpen, te interpreteren, te analyseren en in de
           praktijk toe te passen;
         •  praktijkcases in een theoretisch kader en op een hoger abstractieniveau te
           plaatsen om parallellen, tegenstrijdigheden en richtinggevende principes te
           distilleren;
         •  theoretische en praktische concepten met elkaar te vergelijken, te confronteren en
           toe te passen in een nieuwe praktijksituatie of in een nieuw theoretisch concept.

      De opbouw van de opleiding is zodanig dat een grote mate van zelfstudie nodig is voor het
      bestuderen van de literatuur en het uitvoeren van de case studies en opdrachten. Daarbij
      maken deelnemers gebruik van de elektronische leeromgeving Blackboard. De
      werkvormen, leeractiviteiten en leervormen stimuleren tot zelfstandig en onder eigen
      verantwoordelijkheid handelen.

      De verschillende inhouden en invalshoeken die in de courses van het opleidingstraject aan
      bod komen vereisen een verschillende manier van toetsen. Als toetsingsvormen worden
      gehanteerd: papers, case studies, portfolio’s, coursegebonden opdrachten, poster-
      presentaties en mondelinge presentaties. Na iedere course vindt een toets plaats in de
      vorm van een coursegebonden opdracht die aansluit bij de leerstof die in de course is
      aangeboden. De toetsing van praktische vaardigheden gebeurt door individuele beoordeling
      door de docent of course-coördinator op basis van een door de deelnemer geleverd
      product. Als afsluitende integrale toetsing volgt de meesterproeve, de thesis. Het toetsbeleid
      van de opleiding is vastgelegd in het Onderwijs- en examenreglement. De opleiding
      evalueert jaarlijks het toetsbeleid onder de deelnemers en de docenten. De uitkomsten
      daarvan worden door de examencommissie gebruikt voor het bijstellen van de lesstof en
      werkvormen en het aanscherpen van het toetsbeleid.

      Op vraag van het panel werd verduidelijkt dat bij sommige onderdelen van de opleiding
      sprake is van toetsing door twee docenten. De studenten worden doorheen de hele
      opleiding getoetst door verschillende docenten. De gehele thesisfase staat onder
      begeleiding van een ervaren docent, terwijl de eindbeoordeling wordt gedaan door de
      voorzitter van de examencommissie die expliciet niet uit het vakgebied zelf komt.
pagina 17  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      Overwegingen
      Wat betreft de richting SFT zijn de eindkwalificaties over het algemeen goed omgezet in
      leerdoelen. Uit de mondelinge toelichting bleek dat er ook aandacht wordt besteed aan
      competenties die te maken hebben met attitude. Tijdens het gesprek met studenten en
      alumni kwam duidelijk naar voor dat het didactisch concept goed hanteerbaar is en de
      leervormen aanspreken. Wat betreft de toetsing, geeft het panel Avans+ de raad om zich
      goed te bezinnen over het al dan niet organiseren van kennistoetsen. In tegenstelling tot de
      praktijk binnen de richting MT is dit niet het geval bij SFT. Ook de manier waarop praktische
      vaardigheden worden getoetst, is niet geheel duidelijk. Het panel dringt er daarom bij
      Avans+ op aan om het toetsbeleid aan te scherpen.

      Ook voor wat betreft de richting MT heeft het panel tijdens het locatiebezoek de nodige
      informatie verkregen over de omzetting van eindkwalificaties in leerdoelen. Wat betreft de
      toetsing, hanteert de richting MT een zorgvuldig gekozen mix van summatieve en
      formatieve toetsen, waar tot tevredenheid van het panel ook kennistoetsen aan bod komen.
      Het panel waardeert het initiatief om deelnemers een patiëntenexamen te laten afleggen.
      Aangezien de rest van de evaluatie aan het werkveld wordt overgelaten, legt dit volgens het
      panel een grote verantwoordelijkheid bij de stageplaats: dit is zeker mogelijk indien er
      duidelijke criteria zijn vastgelegd en er goed wordt toegezien op de navolging van die
      criteria.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet ‘Relatie doelstellingen en programma’ als voldoende, met
      dien verstande dat het panel ervan uitgaat dat Avans+ het toetsbeleid verder zal
      aanscherpen voor wat betreft de afstudeerrichting SFT. Wat betreft de richting MT wordt er
      volgens het panel voldoende recht gedaan aan zowel opleidings- als toetsingsprogramma.  4.2.3  Samenhang programma (facet 2.3)
      Het beoogde programma is inhoudelijk samenhangend.

      Bevindingen
      Vakinhoudelijke elementen en beroepsgerichte vaardigheden worden in samenhang met
      elkaar aangeboden. Theoretische en praktische aspecten worden in elke course
      afwisselend aangeboden. Daarnaast wordt de praktijk van een theoretisch kader verwerkt in
      de opdrachten die de deelnemers maken. Er wordt gewerkt met een gestructureerd
      stappenplan, waarvan elk jaar een ander deel wordt uitgewerkt en beproefd:
        •  eerste leerjaar: formuleren van een praktijkprobleem (-vraag), informatie zoeken en
           beoordelen;
        •  tweede leerjaar: informatie toepassen op de vraag (klinische vraagstelling);
        •  derde leerjaar: antwoord/oplossing formuleren door het schrijven van een
           implementatieplan en/of toegepast onderzoeksvoorstel
        •  stage: uitleggen / toepassen
        •  vierde leerjaar: het implementatieplan en/of toegepast onderzoeksvoorstel
           uitvoeren en het vastleggen in een thesis.

      Overleg tussen het hoofd van de opleiding, de coursecoördinatoren en het docententeam
      staat garant voor de onderlingen afstemming van het curriculum. Tevens zullen alle
      docenten de eerste keer dat het curriculum draait de onderwijsbijeenkomsten in het eerste
pagina 18  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      jaar bijwonen en direct feedback geven. Verder vindt uitgebreid geautomatiseerde
      terugkoppeling plaats over het geëvalueerde studentenoordeel naar de betrokken docenten.

      Overwegingen
      In het gesprek met studenten en alumni is het panel overtuigd geraakt dat studenten de
      generieke cursussen gebruiken als handvatten voor specifieke competenties. Er is duidelijk
      een samenhang tussen de onderdelen en die samenhang wordt door de opleiding
      bevorderd. De docenten zijn er zich van bewust dat zij als coach of stagebeleider ook zelf
      een bijdrage aan het verwerven van de generieke competenties leveren.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 2.3 ‘Samenhang programma’ als voldoende.  4.2.4  Studielast (facet 2.4)
      Het beoogde programma is studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat
      programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen.

      Bevindingen
      De MPTS is berekend op 1764 studiebelastinguren (sbu) en de MMT op 1988 sbu. Dit komt
      overeen met een gemiddelde studielast van respectievelijk 10 en 12,5 uur per week, à rato
      van 40 weken per jaar gedurende vier jaar. Het is een bewuste keuze van Avans+ om de
      opleiding uit te spreiden over vier jaar: op die manier kunnen deelnemers de opleiding
      combineren met een actief beroepsleven. Omdat de opleiding een duaal karakter heeft,
      hebben de deelnemers ook een relevante werkplek waar de praktijkaspecten aan de orde
      komen.

      De begeleiding van de deelnemers bestaat enerzijds uit het hanteren van een strakke
      structuur (noodzakelijk vanwege de vele groepsopdrachten) en duidelijke indicaties voor de
      tijd die deelnemers aan een opdracht moeten besteden. Anderzijds is er begeleiding door
      de projectleider en zijn het hoofd van de opleiding en de coursecoördinator op afgesproken
      tijden online en/of per email te bereiken. Daarnaast worden deelnemers gemotiveerd om
      elkaar te raadplegen als ze vragen of problemen hebben. Binnen de opleiding bestaat een
      systeem voor de rapportage van studievoortgang van deelnemers in de vorm van een
      individueel dossier. Eventuele studieproblemen kunnen hiermee in een vroeg stadium
      gesignaleerd en aangepakt worden.

      Overwegingen
      Het panel is van mening dat er sprake is van een studeerbaar programma. Avans+ is zich
      ervan bewust dat de studielast als zwaar wordt ervaren en heeft voldoende maatregelen
      getroffen om de studeerbaarheid te waarborgen. In het gesprek met studenten van andere
      MSPT afstudeerrichtingen kwam naar voor dat de studielast soms iets zwaarder uitvalt dan
      wat oorspronkelijk aangekondigd was, maar dat de kerndocenten doorgaans goed
      bereikbaar zijn voor de studenten zodat eventuele problemen snel worden opgepakt.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 4.2 ‘Studielast’ als voldoende.
pagina 19  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
  4.2.5  Instroom (facet 2.5)
      Het beoogde programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de
      instromende studenten: hbo-master: bachelor en eventueel (inhoudelijke) selectie.

      Bevindingen
      De opleiding is bedoeld voor fysiotherapeuten op bachelorniveau. Tijdens de intake komt
      aan de orde waarom de deelnemer de opleiding wil volgen en wat de verwachtingen ten
      aanzien van de opleiding zijn, evenals de mogelijkheden voor stage en onderzoek binnen
      de eigen organisatie. Alle deelnemers moeten over een werkplek beschikken waar het
      aanbod aan patiënten zodanig gevarieerd en omvangrijk is dat de aangereikte lesstof,
      praktijkopdrachten en innovaties direct en gestructureerd kunnen worden toegepast. Eerder
      verworven kwalificaties kunnen leiden tot vrijstellingen op basis van het betreffende
      scholingsprogramma met de daaraan verbonden leerdoelen en/of competenties.

      Overwegingen
      Hoewel dit niet bleek uit het informatiedossier, heeft de opleiding tijdens het locatiebezoek
      bevestigd dat ook deelnemers aan de MMT over een relevante werkplek moeten
      beschikken. Na de gesprekken heeft het panel een positieve indruk van zowel de
      instroomeisen als de gehanteerde selectieprocedure.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 2.5 ‘Instroom’ als voldoende.  4.2.6  Duur (facet 2.6)
      De opleiding voldoet aan formele eisen m.b.t. de omvang van het curriculum:
      hbo-master met minimaal 60 studiepunten.

      Bevindingen
      Zoals reeds vermeld in het vorige hoofdstuk, komt de studieduur van de MPTS op 63,1
      ECTS en die van de MMT op 71,8 ECTS, waarbij de mastercompetenties ten belope van
      31,5 ECTS voor beide uitstroomprofielen identiek zijn.

      Overwegingen
      Voor beide afstudeerrichtingen wordt ruimschoots voldaan aan de formele eis van 60 ECTS
      voor een hbo-masteropleiding.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 2.6 ‘Duur’ als voldoende.  4.2.7  Samenvattend oordeel onderwerp 2 Programma
       Het panel beoordeelt de facetten ‘Eisen hbo’, ‘Relatie doelstellingen en programma’,
      ‘Samenhang programma’, ‘Studielast’, ‘Instroom’ en ‘Duur’ als voldoende. Ten aanzien van
      MMT geldt dit oordeel zonder voorbehoud. Aangaande MPTS is, zoals uit verspreide
      kritische kanttekeningen in het voorafgaandelijke blijkt, naar het oordeel van het panel nog
      een extra ontwikkelingsinspanning nodig. Het zou naar de mening van het panel echter
      disproportioneel zijn om ten aanzien van het programma van de richtnig MPTS negatief te
      concluderen. In de gesprekken is zijdens Avans + namelijk een positieve grondhouding
      jegens de kritische opmerkingen van het panel gebleken. Dit gevoegd bij het, ook bij de
pagina 20  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      samenwerkingspartner, gebleken besef van eindverantwoordelijkheid en daarmee samen-
      hangende bevoegdheden van Avans+ heeft het panel er toe gebracht het schenken van de
      zegen van de twijfel aan te bevelen. Het panel heeft er zich overigens van vergewist dat de
      bedoelde positie van Avans+ bevestigd zal worden in de tussen haar en het NPi te sluiten
      overeenkomst van samenwerking. Tevens is het panel van mening dat het mogelijk is de
      nodige verbeteringen in het programma van MPTS tijdig aan te brengen. Daarmee is het
      samenvattende oordeel over dit onderwerp in zijn geheel positief.
pagina 21  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
   4.3  Inzet personeel


  4.3.1  Eisen hbo (facet 3.1)
      De opleiding sluit aan bij de volgende criteria voor de inzet van personeel van een hbo-
      opleiding: Het onderwijs zal voor een belangrijk deel worden verzorgd door personeel dat
      een verbinding legt tussen de opleiding en de beroepspraktijk.

      Bevindingen
      De opleiding wordt verzorgd door het hoofd van de opleiding, course-coördinatoren,
      (kern)docenten en freelance docenten. Course-coördinatoren hebben alle inhoudelijke
      activiteiten in een course onder hun hoede; kerndocenten beschikken over een inhoudelijk
      totaaloverzicht van de opleiding, moeten gastsprekers instrueren over een optimale
      aansluiting van hun onderwijsactiviteiten bij de al behandelde stof, en hebben een rol als
      supervisor bij de thesis; freelancers verzorgen vaak korte specialistische onderwerpen
      binnen de opleiding.

      De criteria waaraan docenten moeten voldoen zijn direct gekoppeld aan de eindtermen van
      de courses die zij moeten verzorgen. De docenten hebben allemaal actuele kennis en
      relevante ervaring in een gezondheidszorgsetting, alsook aantoonbare ervaring met
      toepassingsgericht onderzoek en/of project management. Naast hun onderwijstaak
      participeren ze in onderzoek en/of advisering.

      Overwegingen
      Het panel stelt met tevredenheid vast dat het onderwijzend personeel in beide afstudeer-
      richtingen ook in de beroepspraktijk actief is.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 3.1 ‘Eisen hbo’ als voldoende.  4.3.2  Kwantiteit personeel (facet 3.2)
      Er wordt voldoende capaciteit vrijgemaakt om de nieuwe opleiding te kunnen starten.
      Er wordt voldoende capaciteit vrijgemaakt om de nieuwe opleiding te kunnen continueren

      Bevindingen
      De opleiding heeft een opleidingshoofd (0,8 fte), een projectleider per uitstroomprofiel (0,6
      fte), course-coördinatoren, kerndocenten en overige docenten ter beschikking. De
      coördinatie en administratie worden uitgevoerd door personeel dat contractueel verbonden
      is aan Avans+ of één van de partners.

      Overwegingen
      Het panel deelt de mening van de aanvrager dat de opleiding met deze capaciteit op
      adequate wijze en op langere termijn kan uitgevoerd worden.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 3.2 ‘Kwantiteit personeel’ als voldoende.
pagina 22  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
  4.3.3  Kwaliteit personeel (facet 3.3)
      Het in te zetten personeel is gekwalificeerd voor een inhoudelijke, onderwijskundige en
      organisatorische realisatie van het programma

      Bevindingen
      Een overzicht van betrokken docenten en/of hun CV is opgenomen in een bijlage van het
      informatiedossier. Volgens dit dossier hebben kerndocenten een wetenschappelijk
      opleidingsniveau en freelancers minimaal een hbo-opleidingsniveau binnen de eigen
      specialisatie. De indruk van het panel dat van kerndocenten minimaal een MSc
      opleidingsniveau wordt verwacht, blijkt onjuist: vanwege het feit dat het een nieuwe
      opleiding betreft wordt de kwaliteit van het personeel geborgd door gebruik te maken van
      docenten met een wetenschappelijke achtergrond. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het
      corps wordt uitgebreid met docenten die zelf de MSPT hebben gevolgd. Op dit ogenblik zijn
      een aantal voorgestelde docenten MT zelf nog aan de masterclasses bij Avans+ bezig. Na
      afstuderen wordt bezien in welke mate deze docenten inzetbaar zijn bij de masterclasses.

      Overwegingen
      Op basis van enkele CVs en de vraag aan de opleiding wordt het panel bevestigd in zijn
      vermoeden dat niet alle docenten SPT voldoen aan het verwachte masterniveau. Dit is ook
      het geval voor de richting MT, maar daar is reeds een actief beleid in gang gezet dat
      gefaciliteerd wordt door de SMTU om kerndocenten de generieke mastercompetenties te
      laten volgen voor eigen bijscholing.

      Het locatiebezoek toont aan dat Avans+ nog stappen te zetten heeft met betrekking tot de
      kwaliteit van het in te zetten personeel. Het panel adviseert de aanvrager dan ook om een
      personeelsbeleid te voeren dat de noodzaak van na- en bijscholing benadrukt zodat de
      wetenschappelijke achtergrond van de (kern)docenten wordt bevorderd. Het panel heeft er
      vertrouwen in dat Avans+ en de samenwerkingspartners hun verantwoordelijkheid zullen
      nemen en geeft de opleiding daarom krediet voor dit facet.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 3.3 ‘Kwaliteit personeel’ als voldoende.  4.3.4  Samenvattend oordeel onderwerp 3 Inzet personeel
       Het panel beoordeelt de facetten ‘Eisen hbo’, ‘Kwantiteit personeel’ en ‘Kwaliteit personeel’
      van het onderwerp ‘Inzet personeel’ als voldoende, zij het dat aangaande de vereiste
      kwaliteit, in het bijzonder voor de richting MPTS, alerte aandacht zijdens de aanvrager nodig
      blijft. Het panel heeft tijdens het locatiebezoek kunnen vaststellen dat de samenwerkings-
      partners zich hier van bewust zijn. Tevens heeft het panel voldoende vertrouwen in de
      eindverantwoordelijkheid van Avans+ ook op dit punt verworven. Daarmee is het
      samenvattende oordeel over dit onderwerp uiteindelijk positief.
pagina 23  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
   4.4  Voorzieningen


  4.4.1  Materiële voorzieningen (facet 4.1)
      De beoogde huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te
      realiseren.

      Bevindingen
      De opleiding maakt gebruik van de onderwijsfaciliteiten van Avans+ en Avans Hogeschool
      in Breda, de onderwijsfaciliteiten van Hotel- en Congrescentrum Papendal nabij Arnhem en
      de lesruimtes van de School voor Manuele Therapie Utrecht in Nieuwegein. Daarnaast
      hebben deelnemers toegang tot de bibliotheek van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

      Alle informatie over de mastercourses wordt op de elektronische leeromgeving, Blackboard,
      gepresenteerd. Blackboard wordt ook gebruikt voor communicatie en discussie. Per halfjaar
      wordt een planning gemaakt van de onderwijsactiviteiten en de benodigde accommodaties.

      Overwegingen
      Het panel stelt vast dat de materiële voorzieningen adequaat zijn. Dit oordeel is mede
      gebaseerd op de zeer uitgebreide inventarisatie die de opleiding heeft bezorgd naar
      aanleiding van een vraag van het panel. De studenten gaven bovendien aan dat Blackboard
      niet alleen als informatie-, maar ook als communicatiemedium wordt gebruikt. In die context
      adviseert het panel dat ook informatie over de specialistische masterclasses MT op
      Blackboard wordt aangeboden.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 4.1 ‘Materiële voorzieningen’ als voldoende.  4.4.2  Studiebegeleiding (facet 4.2)
      Er is voorzien in personele capaciteit voor studiebegeleiding en informatievoorziening aan
      studenten die adequaat zijn met het oog op de studievoortgang.

      De studievoortgang van deelnemers aan de opleiding MSPT wordt op een aantal manieren
      gefaciliteerd: voordat kandidaten toegelaten worden tot de opleiding vindt een inventarisatie
      van reeds gevolgde opleidingen en persoonlijke leerdoelen plaats. Tijdens de
      stagebegeleiding zijn een aantal gesprekken met de stagebegeleider over kwaliteit en
      studievoortgang standaard ingepland. Bij problemen of studievertraging is er een gesprek
      tussen de deelnemer en de projectleider en/of het hoofd van de opleiding. Waar mogelijk en
      nodig wordt de opleiding aangepast aan de persoonlijke omstandigheden (flexibele
      studieroute). Buiten de aanwezige capaciteit aan begeleiders, worden uit de groepen
      afgestudeerde professional masters bijkomende mensen gerecruteerd.

      Overwegingen
      Het panel is van mening dat zowel studie- als stagebegeleiding voldoende omkaderd zijn en
      dat de opleiding de nodige stappen onderneemt om de studievoortgang te bevorderen.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 4.2 ‘Studiebegeleiding’ als voldoende.
pagina 24  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
  4.4.3  Samenvattend oordeel onderwerp 4 Voorzieningen
      Het panel beoordeelt de facetten ‘Materiële voorzieningen’ en ‘Studiebegeleiding’ van het
      onderwerp ‘Voorzieningen’ als voldoende. Daarmee is het samenvattende oordeel met
      betrekking tot dit onderwerp positief.
pagina 25  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
   4.5  Interne kwaliteitszorg


  4.5.1  Systematische aanpak (facet 5.1)
      Er is voorzien in een systeem van interne kwaliteitszorg, waarbij mede aan de hand van
      toetsbare streefdoelen en periodieke evaluaties verbetermaatregelen worden getroffen.

      Bevindingen
      Avans+ hanteert een cyclisch proces van kwaliteitsbepaling,-bewaking en -verbetering.
      Deelnemers vullen per course een evaluatieformulier in en evalueren tevens tussentijds in
      groepsverband de voortgang samen met de desbetreffende docent. Door het zeer
      regelmatig online zijn van projectleider, opleidingshoofd en course-coördinatoren probeert
      het opleidingsmanagement zoveel mogelijke educatieve signalen van docenten en
      deelnemers op te vangen. De kwaliteit van de opleiding wordt verder bewaakt door:
        •  de competentieprofielen voortdurend als uitgangspunt te nemen;
        •  de kwaliteit van docenten streng op te volgen;
        •  de kwaliteit van projectleider en back-office op te volgen;
        •  de kwaliteit van de leermiddelen apart te evalueren;
        •  de praktijkrelevantie van de opleiding op te volgen.

      Avans+ heeft streefcijfers/normen geformuleerd voor het kwantitatieve rendement van de
      MSPT opleiding. De maximale doorlooptijd van de masteropleidingen is zeven jaar met een
      maximaal uitvalpercentage van 25%.

      Overwegingen
      De systematische aanpak van interne kwaliteitszorg werd reeds bij de accreditatie-
      procedure in 2006 voldoende bevonden. Waar het panel in 2006 nog de indruk had dat
      kwaliteitszorg op operationeel niveau wel liep maar dat er nog weinig op papier stond, stelt
      het nu met genoegen vast dat er uitvoerige evaluatieformulieren van studenten in omloop
      zijn en dat de suggesties van studenten ook al geleid hebben tot zichtbare verbeteringen,
      bijvoorbeeld wat betreft de accommodatie. Naar verluidt wordt er bovendien gewerkt aan
      een systematische boekstaving van de interne kwaliteitszorg. Tijdens het gesprek met het
      opleidingsmanagement werd bevestigd dat het interne kwaliteitszorgsysteem van Avans+
      voorrang heeft op dat van de partners wanneer het gaat om de opleiding MSPT.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 5.1 ‘Systematische aanpak’ als voldoende.  4.5.2  Betrokkenheid (facet 5.2)
      Bij de interne kwaliteitszorg zullen medewerkers, studenten, alumni en het afnemend
      beroepenveld van de opleiding actief worden betrokken.

      Bevindingen
      De relatie tussen de opleiding en het werkveld wordt getoetst tijdens het
      kerndocentenoverleg, dat minimaal twee keer per cursusjaar plaatsvindt en het jaarlijkse
      overleg van de Raad van Advies. Uitkomsten van evaluaties worden besproken met het
      management, docenten, deelnemers, werkveldvertegenwoordigers en alumni. Het contact
      met de alumni zal deels plaatsvinden via het internet en de beroepsverenigingen. Naar
      aanleiding van evaluaties kan de cursusleiding in overleg met het kerndocententeam dan
pagina 26  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      wel met een individuele docent besluiten aanpassingen in het curriculum of de werkvormen
      door te voeren. De opleidingspartners richten regelmatig studiedagen in voor alumni en
      specialistenverenigingen organiseren allerlei verplichte en niet-verplichte bijeenkomsten.

      Overwegingen
      Op basis van wat studenten van andere afstudeerrichtingen MSPT meldden, kan het panel
      besluiten dat studenten en docenten actief betrokken worden bij de opleiding. Op vraag van
      het panel liet de opleiding weten dat de Raad van Advies bestaat uit een onafhankelijke
      voorzitter en uit vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen NVFK, NVFG, NVFS en
      NVMT. Tijdens het gesprek met het opleidingsmanagement kwam naar voor dat er via de
      Raad van Advies weliswaar een formele band is tussen de opleiding en de beroeps-
      verenigingen, maar dat de reële betrokkenheid van de verenigingen te beperkt is. Het panel
      stelt met tevredenheid vast dat de opleiding zelf pogingen doet om die betrokkenheid te
      vergroten en dat Avans+ door de respectievelijke beroepsverenigingen en het KNGF met
      regelmaat gevraagd wordt te participeren in grotere en kleinere bijeenkomsten.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 5.2 ‘Betrokkenheid’ als voldoende.  4.5.3  Samenvattend oordeel onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg
      Het panel beoordeelt de facetten ‘Systematische aanpak’ en ‘Betrokkenheid’ van het
      onderwerp ‘Interne kwaliteitszorg’ als voldoende. Daarmee is het samenvattende oordeel
      met betrekking tot dit onderwerp positief.
pagina 27  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
   4.6  Continuïteit


  4.6.1  Afstudeergarantie (facet 6.1)
      De instelling geeft aan studenten de garantie dat het programma volledig kan worden
      doorlopen.

      Bevindingen
      Avans+ geeft aan de deelnemers formeel op papier de garantie dat het programma volledig
      kan worden doorlopen. De opleiding gaat echter alleen van start bij minimaal 20 deelnemers
      voor de afstudeerrichting SPT en 15 deelnemers voor de richting MT. Deze getallen gelden
      ook voor elke nieuwe lichting.

      Overwegingen
      Het panel stelt vast dat de opleiding de nodige afstudeergaranties biedt en onderschrijft de
      zakelijke aanpak van de opleiding met betrekking tot het minimum aantal deelnemers.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 6.1 ‘Afstudeergarantie’ als voldoende.  4.6.2  Investeringen (facet 6.2)
      De voorziene investeringen zijn toereikend om de opleiding (inclusief voorzieningen) tot
      stand te brengen.

      Bevindingen
      De twee afstudeerrichtingen zijn professional masteropleidingen die op uitdrukkelijk verzoek
      van de branche ontwikkeld zijn en aangeboden worden. De exploitatiebegrotingen zijn
      bijgevoegd bij het informatiedossier.

      Overwegingen
      De voorgelegde berekeningen geven aan dat de voorzieningen toereikend zijn.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 6.2 ‘Investeringen’ als voldoende.  4.6.3  Financiële voorzieningen (facet 6.3)
      De financiële voorzieningen voor de gecalculeerde negatieve resultaten zijn voldoende voor
      dekking van de aanloopverliezen.

      Bevindingen
      Avans+ heeft voldoende financiële reserve om eventuele aanloopverliezen af te dekken. De
      opleiding wordt in de komende jaren bekostigd vanuit de cursusgelden. In de exploitatie is
      voorzien dat hiertoe jaarlijks minstens 20 deelnemers per curriculum moeten instromen. Op
      vraag van het panel werd bevestigd dat bij kleinere studentenaantallen enigszins bezuinigd
      wordt op de opleidingskosten, zoals de inzet van één in plaats van twee docenten bij de
      praktijklessen. Er zijn naar verluidt voldoende reserves om met minder studenten aan te
pagina 28  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      vangen maar om didactische redenen – interactie binnen de studentengroep, samenstelling
      van de oefengroepen – is dat niet opportuun.

      Overwegingen
      Het panel deelt de mening van de opleiding dat enkel bij voldoende aanmeldingen een
      nieuwe cursus moet worden opgestart en dus dat er niet verder moet worden geraakt aan
      de financiële reserve. Het panel apprecieert de reden van didactiek als grondslag. Het te
      verwachten aantal deelnemers is volgens het panel realistisch.

      Conclusie
      Het panel beoordeelt het facet 6.3 ‘Financiële voorzieningen’ als voldoende.  4.6.4  Samenvattend oordeel onderwerp 6 Continuïteit
      Het panel beooordeelt de facetten ‘Afstudeergarantie’, ‘Investeringen’ en ‘Financiële
      voorzieningen’ van het onderwerp ‘Condities voor continuïteit’ als voldoende. Daarom is het
      samenvattende oordeel over dit onderwerp positief.
pagina 29  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
   5 Overzicht advies

      De onderstaande tabel geeft per onderwerp en per facet het oordeel van het panel uit
      hoofdstuk 4 weer. Bij de facetten met * heeft het panel zijn oordeel apart geformuleerd voor
      elk van beide afstudeerrichtingen.
      Onderwerp             Oordeel    Facet                   Oordeel

      1 Doelstellingen           V     1.1 Domeinspecifieke eisen         V
                              1.2 Master                 V

                              1.3 Oriëntatie hbo             V
      2 Programma              V     2.1 Eisen hbo*               V

                              2.2 Relatie doelstellingen – programma*   V

                              2.3 Samenhang programma           V

                              2.4 Studielast               V

                              2.5 Instroom                V

                              2.6 Duur                  V
      3 Inzet personeel           V     3.1 Eisen hbo                V

                              3.2 Kwantiteit               V

                              3.3 Kwaliteit*               V
      4 Voorzieningen            V     4.1 Materiële voorzieningen         V

                              4.2 Studiebegeleiding            V
      5 Interne kwaliteitszorg       V     5.1 Systematische aanpak          V

                              5.2 Betrokkenheid              V
      6 Continuïteit            V     6.1 Afstudeergarantie            V

                              6.2 Investeringen              V

                              6.3 Financiële voorzieningen        V
      V = voldoende
      O = onvoldoende
pagina 30  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      Bijlage 1: Samenstelling panel

      Drs. C.W. van Seventer, voorzitter
      Chris van Seventer is voormalig vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Open
      Universiteit Nederland. Hij is ook de voormalige directeur van het voormalig nationaal
      instituut voor onderwijsresearch SVO. Chris Van Seventer was eerder voorzitter van
      verschillende accreditatiecommissies en bekleedt diverse maatschappelijke bestuurs-
      functies.


      Prof. Dr. L. Danneels, panellid
      Lieven Danneels studeerde fysiotherapie aan de Universiteit Gent (1993) waar hij in 2001
      promoveerde in de motorische revalidatie en kinesitherapie. Sinds 2003 is hij voltijds docent
      aan de UGent, vakgroep revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Zijn interessedomein
      is de musculoskeletale revalidatie.      Dr. R.E.H. van Cingel, panellid
      Robert van Cingel heeft de sportopleiding CIOS gevolgd (1985). Vervolgens studeerde hij
      fysiotherapie (1991) en specialiseerde zich in sportfysiotherapie en manuele therapie. In
      2007 promoveerde hij aan de Universiteit van Maastricht op het onderwerp Dynamic joint
      stability in athletes, the value of isokinetic dynamometry. Sinds 2004 is hij directeur van het
      Sport Medisch Centrum Papendal in Arnhem.


      Mark Delmartino M.A., secretaris
      Mark Delmartino richtte in 2005 een adviesbureau op voor EU aangelegenheden na
      ervaring als beleidsmedewerker en projectmanager bij Europese NGOs op het vlak van
      onderwijs en sociale zaken. Mark Delmartino treedt vaak op als extern secretaris bij NVAO
      panels.


      Drs. Niek Pronk, NVAO procescoördinator
      Niek Pronk is beleidsmedewerker bij de NVAO sinds 2003. Hij was voorheen werkzaam bij
      de HBO-Raad, HBO Samenwerkingsverband Deventer (1976), Open Universiteit Nederland
      (1982) en als projectmanager/consultant bij EADTU/EC Brussel (1995). Niek Pronk is
      afgestudeerd als bedrijfskundige.      Alle panelleden hebben een onafhankelijkheidsverklaring ingevuld en ondertekend.
pagina 31  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      Bijlage 2: Programma site visit

      Het panel heeft op 29 mei 2008 een bezoek gebracht aan AVANS+, gelegen aan de
      Heerbaan 14-40 te 4817 NL Breda, voor de toetsing van de nieuwe opleiding Master
      Specialised Physical Therapy. Het programma zag er als volgt uit:

      09.00u   Aankomst panelleden en intern beraad

      09.45u   Gesprek met directie Avans+ en (opleidings)management
               •  Dhr. C. Toebosch, directeur Avans+
               •  Prof. Dr. B. Engelsman, hoofd masteropleidingen Avans+
               •  Dhr. H. Askes, hoofd deskundigheidsbevordering NPi
               •  Dhr. H. Leopold, directeur SMTU
               •  Dhr. B. Stegwee, opleidingsadviseur Avans+

      11.00u   Gesprek met studenten en alumni
               •  Dhr. M. Barendrecht, alumnus sportfysiotherapie
               •  Dhr. H. Lezeman, alumnus manuele therapie
               •  Dhr. H. Kropman, student manuele therapie upgrade
               •  Mevr. R. Burggraaf, student kinderfysiotherapie
               •  Mevr. J. Bom, student kinderfysiotherapie

      12.00u   Lunch en intern beraad

      13.00u   Gesprek met ontwikkelaars, (kern)docenten en coördinatoren SFT
               •  Prof. Dr. B. Engelsman, hoofd masteropleidingen Avans+
               •  Dhr. H. Bult, opleidingscoördinator / kerndocent NPi
               •  Drs. M. Edelaar, kerndocent
               •  Dhr. T. van den Goolberg, kerndocent

      14.15u   Gesprek met ontwikkelaars, (kern) docenten en coördinatoren MT
               •  Prof. Dr. B. Engelsman, hoofd masteropleidingen Avans+
               •  Dhr. H. Leopold, kerndocent
               •  Drs. J. Pijnenburg, kerndocent
               •  Mevr. C. Boeve, opleidingscoördinator

      15.30u   Intern afsluitend beraad panel
pagina 32  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      Bijlage 3: Overzicht van bestudeerde documenten

      AVANS+, Master Specialised Physical Therapy
        • Informatiedossier (41 pp.) ten behoeve van de Toets Nieuwe Opleiding NVAO

         •   Afzonderlijke bijlagen bij het informatiedossier:
              o beroepscompetentieprofielen
              o structuur en programma specialisaties
              o overzicht onderwijzend personeel
              o boekenlijst
              o exploitatiebegroting

         •   Bijkomende informatie (met bijlagen) op vragen van het panel


      Documenten beschikbaar gesteld tijdens locatiebezoek
        • opleidingsbrochure MSPT, Avans+
        • studiemateriaal MT: masterclasses 1, 2 en 3
        • studiemateriaal SFT: masterclasses 1, 2, 3 en 4
        • stageverslagen
        • boeken generieke mastercompetenties
        • evaluatieformulieren
        • interne kwaliteitszorg
        • nieuwe boeken kinderfysiotherapie


      Overige documenten
        •  Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs, NVAO 2003.
pagina 33  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      Bijlage 4: Lijst met afkortingen

      ba          bachelor

      CvB         College van Bestuur

      ECTS         European Credit Transfer System

      hbo         hoger beroepsonderwijs

      KNGF         Koninklijk Nederlands Genootschap in de Fysiotherapie

      ma          master

      MMT         Master Manual Therapy (= afstudeerrichting MSPT)

      MPTS         Master Physical Therapy in Sports (= afstudeerrichting MSPT)

      MSPT         Master Specialised Physical Therapy

      MT          manuele therapie / manueeltherapeut

      NPi         Nederlands Paramedisch Instituut

      NVAO         Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

      NVFS         Nederlandse Vereniging Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg

      NVMT         Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie

      SFT         sportfysiotherapie / sportfysiotherapeut

      SMTU         School voor Manuele Therapie Utrecht

      Toetsingskader Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs, NVAO 2003

      wo          wetenschappelijk onderwijs
pagina 34  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |
      Het paneladvies is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het oog op toetsing
      van de nieuwe opleiding hbo-master Master Specialised Physical Therapy van Avans+.

      Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
      Parkstraat 28
      Postbus 85498 | 2508 CD DEN HAAG
      T  31 70 312 23 30
      F  31 70 312 23 01
      E  info@nvao.net
      W www.nvao.net


      Aanvraagnummer       # 2649
pagina 35  NVAO | Hbo-ma Master Specialised Physical Therapy | 27 juni 2008 |

								
To top