EDITION REIMERS REPRESENTS IN OUR CATALOGUES SHEET MUSIC SHOP by hijuney9

VIEWS: 185 PAGES: 44

									Contents
Mixed chorus                   p.2
Descant chorus
(children’s, female, boy’s, girl’s chorus)    p.23
Male chorus                    p.33
Non-Swedish language               p.33
   Mixed                    p.33
   Descant                   p.35
   Male                    p.36
Index                       p.37

H = performance material on hire
MMS = Monumenta Musicae Svecicae, published in cooperation with the
Royal Swedish Academy of Music
N = Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden)


Edition Reimers AB
www.editionreimers.se•www.noter.nu
info@editionreimers.se•order@editionreimers.se
Tel: + 46 (0) 8 704 02 80•Fax: + 46 (0) 8 80 42 28
Mårdvägen 44•SE-167 56 Bromma, Sweden
BANK:
Handelsbanken, Sweden
postal giro: 70 39 20-9•bank giro: 282 - 6907•VAT No.: 556189-0038EDITION REIMERS REPRESENTS IN
THE NORDIC COUNTRIES:
Doblinger Musikverlag, Wien
Theodore Presser Co, USA

OUR CATALOGUES:
Books
Choral Music
Contemporary Swedish Music
Early Swedish Music

SHEET MUSIC SHOP:
www.noter.nu
                                   1
                       Choral Music
MIXED CHORUS
                           Liten julkonsert
Mixed Chorus                     Carols f. SATB (partly with piano) by Walter
                           Ehret, Gordon Young a.o. 103017.     rk

                           Långfredag och påskdag
Anthologies                     An anthology with seven songs. Bach: Här intill
                           dig, Tegnér: Långfredagsmotett, D. Starr: O
                           Guds lamm, Nu gryr en dag av glädje,
Advent
                           G.F. Händel: Jag vet att Jesus Kristus lever,
Six songs in the time of Advent. Anjou: I advents-
tid, JS Bach: Vår frälsare nalkas, Joncas: Ärans   R. Hastings: Frälsaren lever, H. Purcell: Gläd-
                           jens dag. All titles available separately. 103315.
konung kommer här, Ross: Julen ska komma till
                                                   szo
oss, Ehret: Snart är julen här!, Tegnér: Advent.
All titles available separately. 103298.   szg
                           Merry Christmas
Discantus 3                     An anthology with seven settings in American
                           arrangements. Ellis: Vi sjunger!, Starr: Kom snart
A Nordic anthology in all Nordic languages f.
SAB (partly w. piano) with compositions by John   du konungars kung, Pethel: Världens frälsare
Høybye, Øyvind Vik, Ole Kristian Brose, Eja     kom här, Mengel: För länge sen i juletid, Hill:
                           Kom, skynda till stallet, Murphy: Hans kärleks
Tollet, Göran Stenlund, Heimer Sjöblom a.o.
103038.                   rza
                           nåd, Starr: Ser du stjärnan över Betlehem. All
                           titles available separately. 103336.     szo
Fem spanska julsånger
                           Movin’
f. SATB a cappella in arr. by Rolf Martinsson.
                           and six other negro spirituals. Climbin’ Up The
103105.                  rp
                           Mountain/Klättra upp för berget. Go Down,
Herrens moder                    Moses/Gå nu Moses. Little David Play On Your
4 songs for the Virgin Mary by Johannes Brahms.   Harp/Spelar harpa. Movin’/Jag kommer. Oh,
German & Swedish text. 103218.       sn    Peter Go Ring Them Bells/Kom ring nu i klockan.
                           Somebody’s Knockin’ At Your Door/Hör hur
Himmelsfröjd                     det knackar på din dörr. Where You There?/Var
3 songs for the Virgin Mary by Johannes Brahms.   du där?. Swedish & English text. All titles available
German & Swedish text. 103209.        sj   separately. 103424.               szq

Julen runt                      9 medeltida körsatser
O Tannenbaum, Pat-a-pan, Plugusorul, Quanno     9 medieval settings for choir. Beata viscera,
nascete ninno, A la nanita nana, En el nombre del  Cunctipotens, Tu patris, Sankt Magnus sång,
Cielo, Luljaze Jezumin, Pujdem spoln do Betlema,   Perotinus: Domino, Binchois: För varje dag,
La Jornada, A la media noche. With two clarinets   Dunstable: Quam pulcra es, Machaut: Jag suckar
& two bassoons ad lib in arr. by Jan-Åke Hillerud.  ur mitt inres djup, Dufay: Var på vakt. All (except
Spanish text (prose translation in Swedish incl).  Machaut & Dufay) latin texts. 103126.      sj
103219.                     rx
                           Passion och påsk
4 körstycken från renässansen            An anthology f. SATB with compositions by
An anthology f. SATB a cappella with         JS Bach, Hassler, Prætorius m.fl. 103028. si
compositions by Obrecht, des Prez, Palestrina &
di Lasso. Latin & Swedish text. 103150.    rl   Rosa på bal
                           & seven other songs by Evert Taube in arr by
Körmusik till nattvarden               Claes af Geijerstam: Rosa på bal, Min älskade
7 settings f. mixed chorus by Robert Lau, Jay    hon gick sig i min lustgård, Skärgårdsafton, Så
Thomas, Bruckner, MP Murphy & Fauré. All       länge skutan kan gå, Vals i Furusund, Här, Ros-
titles available separately. 103364.   szo     marie syns blåa Nämdöfjärden, Nära jul, Än en
                           gång däran.103460.              ry
2                      Choral Music
                                        MIXED CHORUS
Svensk passions- och pingstmusik från 1600-    ABRAHAMSSON, LARS-EINAR (ARR.)
talet                       I himmelen, i himmelen Sv. ps. 169 in arr. f. solo &
En Svensk Johannespassion & Düben: Veni         chorus SATB. Publ. together with All-
Sancte Spiritus. 103439.         szf      helgonadag. 103290.             rc

7 madrigaler                    ADAM,ADOLPHE
Hassler: Jag ler min vän och sjunger, Anonym:   O helga natt f SAB,solo &piano/org.in arr.by
Karnevalssång, Attaignant: Allt omkring mig      Mark White.103582N.          se
snurrar, Arbeau: Kära, du har mig fångat, Dow-
land: Fine knacks for ladies & What if I never   ADOLPHSON, OLLE
speed, Byrd: What is life or wordly pleasure.   Nu är det gott att leva in arr. by Gunnel Haulin.
103156.                   rk     103252.                  rd

3 folkliga visor                  AGER, KLAUS
Husförhörsvisan, Thet gyllene ABCD & Sankt     Beta f. SATB a cappella. Non sense language.
Örjans visa. 103129.          re       10'. Rec. by Österreichischer Rundfunk.
                            ISCM 1979.101002.         AW
3 gregorianska sånger
Kyrie, Attende Domine & Victimae paschale     ALLEN, GEOFFREY (ARR)
laudes. Latin texts. 103130.     rc      Lova Herrens namn med sång och dans! f. SATB
                            &piano/org 103580N.          sf
2 hjältesånger                   Mitt i mörka natten f. 2-p. chorus (SA/TB) &
Naumann: Ädla skuggor, Vogler: Han kommer       piano/org. with perc. ad lib. 103514N. se
den hövding. 103158.          rc
                          ALVIN, ERIK
Tre korta rekvier                 Fyra hymner f. SATB a cappella. 103047. rd
Three short Requiems by Cornelius, Josephson    Jesus må ditt hjärtas lära f. SATB a cappella. Text:
resp. Puccini. Latin text. 103292.    sm       Elsa Nelson. Part of Fyra hymner.
                          Nu gläd dig min ande i Herran f. SATB a cappella.
Tre vokalverk från stormaktstiden            Text: Einar Billing. Part of Fyra hymner.
Gustaf Düben: Veni sancte spiritus, Olof Rud-   När helga Guds änglar f. SATB a cappella. Text:
beck: Sorg och klagosång, Ludert Dijkman:        Paul Nilsson. Part of Fyra hymner.
Lamentum. 107011.                 Underbar en stjärna blid f. SATB a cappella. Text:
  Choral score*             AP       Grundtvig-Kihlberg. Part of Fyra hymner.
  Conductor’s score           CD
  String s / à             AQ    ANDERBYGD, URBAN (ARR.)
  *off-print with Dijkman Lamentum &       Livets ängel Swedish folk song. Text: Bo Setter-
  Düben: Veni sancte spiritus.            lind/ Svening Johansson. 103253.    rd
                          Sköldingepsalmen, in arr. f. SATB a cappella.
                            Text: Bo Setterlind. 103198.      rb

Listing by composer                ANJOU, EMIL
                          I adventstid f. unison chorus & piano/org. Also
                            part of Advent 103298. 103309.     sc
ABRAHAMSSON, LARS-EINAR
Aftonbön f. SATB a cappella. Publ. together with  ANONYM
   Nattvardshymn. 103269.          rb  Attende Domine f. unison chorus. Part of 3 grego-
Allhelgonadag f. chorus SATB. Text: Elsa Wal-      rianska sånger. Latin text.
   lén. Publ. together with I himmelen, i him-  Beata viscera. Part of 9 medeltida körsatser. Latin
   melen. 103290.              rc    text.
Nattvardshymn f. SATB a cappella. Publ. together  Cunctipotens. Part of 9 medeltida körsatser. Latin
   with Aftonbön. 103269.          rb    text.

                                                   3
                      Choral Music
MIXED CHORUS
Husförhörsvisa f. unison chorus. Part of 3 folkliga  Bort med tanken, sorgsna hjärta f. SATB & org.
   visor. Swedish text.                  ad lib. German & Swedish text. Also publ.
Karnevalssång f. SATB a cappella, Swedish text       in Tio Bachkoraler. 103445.        sc
   adaption: Madeleine Uggla. Part of 7 mad-    Det min Gud vill det gör han visst f. SATB & org.
   rigaler.                        ad lib. German & Swedish text. Also publ.
Kyrie f. unison chorus a cappella. Part of 3 grego-     in Tio Bachkoraler. 103447.        sc
   rianska sånger. Latin text.           Du segern oss förkunnar f. SATB & org. ad lib.
Sankt Magnus sång. Part of 9 medeltida körsatser.      German & Swedish text. Also publ. in Tio
   Swedish text.                     Bachkoraler. 103443.           sc
Sankt Örjans visa f. unison chorus. Part of 3 folk-  Eine Stimme läßt sich hören f. SATB & org. ad lib.
   liga visor. Swedish text.               German & Swedish text. Also publ. in Tio
Thet gyllene ABCD f. unison chorus. Part of         Bachkoraler. 103445.           sc
   3 folkliga visor. Swedish text.         En fader oss förenar f. SATB & org. ad lib.
Tu patris. Also publ. in 9 medeltida körsatser.       German & Swedish text. Also publ. in Tio
   103416 Latin text.             sb     Bachkoraler. 103449.           sd
Victimae paschali laudes f. unison chorus. Part of  Ertöt uns durch dein Güte f. SATB & org. ad lib.
   3 gregorianska sånger. Latin text.           German & Swedish text. Also publ. in Tio
                              Bachkoraler. 103443.           sc
ARBEAU, THOINOT                    Förlåt oss Herre all vår skuld f. SATB & org. ad
Kära, du har mig fångat f. SATB a cappella.         lib. German & Swedish text. Also publ. in
  Swedish text adaption: Madeleine Uggla.         Tio Bachkoraler. 103442.         sc
  Part of 7 madrigaler.               Gud du är konung över allt f. SATB & org. ad lib.
                              German & Swedish text. Also publ. in Tio
ARTMAN, RUTH (ARR.)                     Bachkoraler. 103446.           se
Julnattens under f. 2-p. chorus & piano/org. with   Halleluja f. SATB & org. Swedish text. Arr.
   fl. & gl.spiel ad lib. Austrian carol. 103174N.     Robert Sumner. 103556N.          sd
                        sh  Herren vår Gud f. SATB & org. ad lib. German
                              & Swedish text. Also publ. in Tio Bachkora-
ATTAIGNANT
                              ler. 103448.               sd
Allt omkring mig snurrar f. SATB a cappella.
                           Här intill dig f. SATB & org. Arr: Ed Forsythe.
   Swedish text adaption: Madeleine Uggla.
                              From Matteuspassionen. 103088.      sd
   Part of 7 madrigaler.
                           Jesu deine Passion f. SATB & org. ad lib. German
AVERRE, DICK (ARR.)                     & Swedish text. Also publ. in Tio Bachkora-
Ej ett ord f. SATB. Spiritual. 103271N.  se        ler. 103441.               sd
Jesu stora, stora kärlek f. SATB & piano/org.     Jesus gör mig så till sinnes f. SATB & org. ad lib.
   103116N.               sh        German & Swedish text.Also publ. in Tio
Nära dig Gospel f. SATB & piano/org. 103217N.        Bachkoraler. 103444.           sd
                        sg  Jesus med ditt lidande f. SATB & org. ad lib.
Vi hyllar vår Herre f. SATB & piano/org.          German & Swedish text. Also publ. in Tio
  103519N.             sf          Bachkoraler. 103441.           sd
                           Lobe den Herren f. SATB & org. ad lib. German
BACH, J.S.                         & Swedish text. Also publ. in Tio Bachkora-
Ach Herr vergib all unser Schuld f. SATB & org.       ler. 103448.               sd
  ad lib. German & Swedish text. Also publ.     Lyssna o Gud f. SATB & piano/org. 103117.
  in Tio Bachkoraler. 103442.       sc                            sd
Av hjärtats fröjd f. SA, SAB or SATB & piano/     Mein Gott öffne mir die Pforten f. SATB & org. ad
  org. Brass quartet (c- & b-instrument) &       lib. German & Swedish text. Also publ. in
  cello ad lib. Arr: Duane Blakely. 103236.       Tio Bachkoraler. 103444.         sd
  Choral score              sg    Mitt hjärta vill sjunga f. SAB & piano/org. Arr:
  Set of parts              sts      Theron Kirk. 103131N.           se


4                       Choral Music
                                         MIXED CHORUS
Mitt hjärta vill sjunga f. 2-p. chorus & piano/org.    Swedish & German text. Part of Blåsen nu
   Arr: Theron Kirk. 103232N.        se     alla.
Nun lieget alles unter dir f. SATB & org. ad lib.   Käraste bröder (Herzlibste Brüder) – Fredmans
   German & Swedish text. Also publ. in Tio       epistel nr 9 in arr. by Jan-Åke Hillerud.
   Bachkoraler. 103446.           se     Swedish & German text. Part of Undan ur
Ob sichs an ließ f. SATB & org. ad lib. German &      vägen.
   Swedish text. Also publ. in Tio Bachkoraler.  Nota bene – Fredmans sång nr 56 in arr. by Jan-
   103440.                  sd     Åke Hillerud. Swedish & German text.
O Krist, du låg i dödens band f. descant-, mixed or    Part of Undan ur vägen.
   male chorus & piano/org. 103132.     se  Stolta stad (Stolze Stadt) – Fredmans epistel nr 33
O, käre Jesus, vilka skulder har du? f. SATB a       in arr. by Jan-Åke Hillerud. Swedish &
   cappella. Part of Passion & Påsk.          German text. Part of Blåsen nu alla.
Sjung Herrens lov alla länder f. SAB & piano/org   Så lunka vi så småningom (So trollen wir und sacht
   from Cantata nr 142. Arr: A.B. Sherman.       und from) – Fredmans sång nr 21 in arr. by
   103178N.                 se     Jan-Åke Hillerud. Swedish & German text.
Till dig jag ropar, Jesus Krist f. SAB & piano/org.    Part of Blåsen nu alla
   From Cantata nr 117. Arr: Geoffrey Allen.    Undan ur vägen (Weicht aus dem Weg) Fyra
   103242N.                  sc    Bellmanvisor     arr.  by  Jan-Åke
Tio bachkoraler f. SATB & org ad lib. German &       Hillerud.Swedish & German text. 103220.
   Swedish text. All Chorals are available        rh
   separately. 103431N.           szk  Undan ur vägen (Weicht aus dem Weg) Fredmans
Was mein Gott will, das gscheh allzeit f. SATB &      epistel nr 38 in arr. by Jan-Åke Hillerud.
   organ ad lib. German & Swedish text. Also      Swedish & German text. Part of Undan ur
   publ. in Tio Bachkoraler. 103447.     sd     vägen.
Wie sich ein Vatr erbarmet f. SATB & organ ad     Är jag född så vill jag leva (Lustig so die Zeit
   lib. German & Swedish text. Also publ. in      vergehen) – Fredmans sång nr 16 in arr. by
   Tio Bachkoraler. 103449.         se     Jan-Åke Hillerud. Swedish & German text.
Vår frälsare nalkas f. SAB & piano/org. from        Part of Undan ur vägen.
   Juloratoriet. Arr: J. Simonds. 103175N. sg
Vår Herre stundom prövar dig f. SATB & org ad     BERG, ALBAN
   lib. German & Swedish text. Also publ. in    Det är en ros f. SATB a cappella. 103160.    rb
   Tio Bachkoraler. 103440N.         sd
                           BERTAUX, BETTY
BACH, J.S. / GOUNOD, C.                Tack för att vår värld är god, 2-p. canon/unison
Jag tror på Jesus Krist f. SAB & piano/org. Arr: D.    chorus with descant chorus & piano. Fl.,
   Carter. 103148N.              sf    violin & cello ad lib.103215N.      sg

BEARD, KATHERINE K.                  BINCHOIS, GILLES
Varför sjunger alla tralala?, f. SATB a cappella.   För varje dag (De plus en plus) f. ATB a cappella.
  103632N.                  si     Swedish text adaption: Madeleine Uggla.
                              Part of 9 medeltida körsatser.
BEDFORD, MICHAEL (ARR.)
Guds tjänare jubla och prisa Hymnen ”The Ash     BLAKE, HOWARD
  Grove” in arr. f. SATB & organ with trum-     Vi vandrar i det blå/Walking in the air f. SATB &
  pet ad lib. 103457N.          sg       piano. Arr: Audrey Snyder. Swedish &
                              English text. From the musical the
BELLMAN, CARL MICHAEL                   Snowman. 103268.              sf
Blåsen nu alla (Auf, ihr Trompeten) Three Bell-
   man songs in arr. by Jan-Åke Hillerud.      BLISS, PHILIP
   Swedish & German text. 103221.     rh    Molnen skall skingras f. SATB & piano/org. Arr:
Blåsen nu alla (Auf, ihr Trompeten) – Fredmans      Bob Borroughs. 103081N.         se
   epistel nr 25 in arr. by Jan-Åke Hillerud.
                                                    5
                       Choral Music
MIXED CHORUS
BOYCE, WILLIAM                     Julen kom med glädje with piano/org. 103398N.
Prisa Gud, halleluja f. 2-p. chorus & piano/org.       sg
   103165N.                se    Ute faller stilla snö with piano/org. 103398N. sf

BRAHMS, JOHANNES                    BUTLER, EUGENE
Anrop till Maria. German & Swedish text. Part of    Adventsbön, f. SATB & pi/org., congr. ad lib.
   Herrens moder.                     103627N                 sg
Herrens moder 4 songs for the Virgin Mary.       Att bära detta kors f. SATB & piano/org. 103599N
   German & Swedish text. 103218.     sn                            sf
Himmelsfröjd 3 songs for the Virgin Mary. Ger-     Dagen är här f. SATB & piano/org. 103541N.
   man & Swedish text. 103209.       sk                            sg
Hur ljuva är dina boningar f. SATB & piano/org.    Gästabud with piano/org. 103072N.        sg
   German & Swedish text. From Ein          Herdens julsång, 17th cent. carol f. SAB & pi/
   deutsches Requiem. 103206.        sr      org., 103629N.               sg
Jägaren. German & Swedish text. Part of        Jesus Krist är född idag f. SATB & piano/org.
   Himmelsfröjd.                     103455N.                  sf
Magdalena. Part of Himmelsfröjd.            Julen kom med kärlek Irish folk tune f. SATB &
Marias lovsång. German & Swedish text. Part of       piano/org. 103507N.            se
   Himmelsfröjd.                   Krossad är ondskan f. SATB & piano/org.
Marias kyrkogång. German & Swedish text. Part        103497N.                  se
   of Herrens moder.                 Min Gud är mitt ljus f. SATB & piano/org with
Marias vallfärd. German & Swedish text. Part of       congregation ad lib. 103517N.       sh
   Herrens moder.                  Mitt hjärta längtar f. SATB & piano/org.
Änglarnas hälsning. German & Swedish text.         103565N.                  sf
   Part of Herrens moder.              Låt oss prisa högt ditt namn f. SATB & piano/org
                              with trumpet ad lib. 103491N.       sh
BRITTEN, BENJAMIN                   Sjung ut all din glädje f. 2-p. chorus & piano/org.
Bär henne ut över vattnet / Carry her over the       103115N.                  se
  water from the opera Paul Bunyan op 17,      Vi hyllar vår Herre f. SATB. 103519N.      sf
  1941. Text: W. Auden. English & Swedish      Vi hälsar Jesus Krist f.SATB &piano/
  text. 103251.             rd        org.103583N.                sh
                            Ärans hymner f. SATB & piano/org. 103564N.
BROSE, OLE KRISTIAN                                          sf
Ei sild, og ei til f. SAB a cappella. Norwegian text  Österns stjärna klar Puertoricansk carol, arr. E.
   by Hartvig Kiran. Part of Discantus 3.        Butler f. SATB. 103459N.         sf
Ostinato f. SAB a cappella. Part of Discantus 3.
                            BYRD, WILLIAM
BRUCKNER, ANTON                    What is life or wordly pleasure f. SATB a cappella.
Helig är den plats (Locus iste) f. SATB a cappella.    Part of 7 madrigaler.
   103119.                  se
Pange lingua. Publ. together with Vexilla regis.    BÄCK, SVEN-ERIK
   103241.                  sh   Du som gick före oss f. SATB a cappella. 103161.
Vexilla regis f. SATB a cappella. Publ. together                            sh
   with Pange lingua. 103241.        sh
                            CARISSIMI, GIACOMO
BURROUGHS, BOB                     Agnus Dei f. SAB & piano/org. & barytone solo
En hälsning f. SATB & piano. Part of Liten         ad lib. 103549            sb
  Julkonsert.
                            CARTER, DAN
BUTLER, AL                       Låt mig förtrösta f. SATB & piano from oratoriet
I nåd f. SATB & piano/org. Arr: Stan Pethel.        Alpha och Omega. 103183N.        sd
   103133N.              se
6                       Choral Music
                                       MIXED CHORUS
CARTER, JOHN                    DICKINSON, RICHARD (ARR)
Prisa vår Gud f. SATB & piano/org. 103085N.    Det finns en flod f. 2-p. chorus & piano/org.
                       sh    103462N.               sc

CHARPENTIER, MARC-ANTOINE             DIJKMAN, LUDERT
Gloria from Messe de Minuit f. SATB & piano.    Lamentum f. sopran, chorus SATB & strings.
   103359               sp      Swedish text. Part of Tre vokalverk från
                            stormaktstiden. MMS5 107011.
CHERUBINI, LUIGI (1760-1842)              Choral score*             AP
Med hjärtat fyllt av fröjd f. 3-part chorus or 3    Conductor’s score           CD
  soloists & piano/org. arr. Henry Kihlken.      Stringparts / à            AQ
  103534N.                  sc    *off-print together with Düben: Veni sancte
                            spiritus.
CLAPTON, ERIC
Tears in Heaven. Arr: f. SAB by PG Myrstener.   DOWLAND, JOHN
  Publ. together with Stevie Wonder: Isn’t She  Fine knacks for ladies f. SATB a cappella. Part of
  Lovely. 103201.              rh    7 madrigaler.
                          What if I never speed f. SATB a cappella. Part of
CLATTERBUCK, ROBERT C.                 7 madrigaler.
Ära åt Gud! f. SATB & piano/org. 103530N.sg
                          DUFAY, GUILLAUME
COOPER, JULIA                   Var på vakt (L’homme armé). Swedish text adap-
Han är vår frälsare f. SA- or SAB-chorus with      tion: Madeleine Uggla. Part of 9 medeltida
  piano. Text: J.C. from Matteus 6:31-33.       körsatser.
  103056N.               se
                          DUNSTABLE, JOHN
CORNELIUS, PETER                  Quam pulcra es. Part of 9 medeltida körsatser.
Requiem aeternam f. SATB a cappella. Latin
  text. Part of Tre korta reqvier.        DÜBEN, D.Ä., GUSTAF
                          Aria En naturlig dödsbetraktelse Text: Samuel
COX, MICHAEL                      Columbus. Part of Odæ sveticæ.
Var glad idag är Jesus här, f. SATB & pi/     Aftonsång Text: Samuel Columbus. Part of Odæ
  org.103630n            sj        sveticæ.
                          Den unge självklokes svar Text: Samuel Colum-
DANIELS, JAY (ARR)
                            bus. Part of Odæ sveticæ.
Halleluja f. mixed chorus & piano/org, from    Dygd är alltings rätta bruk Text: Samuel Colum-
  Exultate jubilate. Arr. Jay Daniels 103395.
                            bus. Part of Odæ sveticæ.
  Also publ i Mycket Mozart.        se
                          Fadher Wår The oldest composition by a Swe-
Hela jorden grönskar f. SATB & piano. Arr:       dish composer in the Swedish language
  J. Daniels. 103181n.           se
                            (from 1663) f. mixed chorus, strings &
Hela jorden grönskar f. 2-p. chorus & piano/org.
                            continuo, 10'. Swedish & German text.
  Arr: Jay Daniels. 103182n.        se
                            103002.
Lovad vare Herren Gud f. mixed chorus & piano/
                            Choral score               L
  org. Arr: Jay Daniels. From Klarinett-
                            Conductor’s score            BG
  konserten. 103065. Also publ i Mycket        parts à                 AJ
  Mozart.                  sf
                          Första dikten om världens förvansklighet Text:
Lovad vare Herren Gud f. SAB & piano/org. Arr:
                            Samuel Columbus. Part of Odæ sveticæ.
  Jay Daniels. 103594n           sf
                          Kärlekspris Text: Samuel Columbus. Part of Odæ
DE WELL, ROBERT                     sveticæ.
Jag ska gå hem f. SAB & piano/org. 103146N.    Ode om förnuftet och viljan Text: Samuel Colum-
                       se
                            bus. Part of Odæ sveticæ.

                                                  7
                      Choral Music
MIXED CHORUS
Odæ sveticæ 10 Swedish songs from stormakts-      Breathing room – July f. SATB a cappella. Text by
   tiden till dikter by Samuel Columbus. MMS18      Tomas Tranströmer, 20'. Rec. by Sveriges
   107028.                   rq    Radio. 101106H. Phono Suecia PSCD 44.
Till en ung självklok Text: Samuel Columbus.        Score                   BI
   Part of Odæ sveticæ.
Tröstesång Text: Samuel Columbus. Part of Odæ     ELLIS, JOHN
   sveticæ.                     Evig kärlek ,gränslös, stor f.SATB a cappella.
Veni Sancte Spiritus f. SATB & BC. Latin text.        103576N.                sc
   Publ. together with En svensk Johannes-      Han lever f.SATB & pi/org. 103568N.      se
   passion i Svensk passions- och pingstmusik från  Har du hört, denna midvinternatt 103626    se
   1600-talet. 103439.             szf  Herrens bröd f. SATB & org. 103469N.     sd
Veni sancte spiritus Part of Tre vokalverk från    Var hälsad! Det är advent! f. SATB & piano/org
   stormaktstiden. Latin text. MMS5 107011.        with congregation & trumpet. 103399N.sf
   Choral score*                AP  Vi sjunger! f. chorus SATB & piano/org. 103337N.
   Conductor’s score              CD                         sf
   Stringparts/ à               AQ
   *off-print together with Dijkman: Lamen-     ENGLERT, EUGENE (ARR.)
   tum.                       Dela glädjen nu och sjung f. SATB & piano/org
Världens fåfänga Text: Samuel Columbus. Part        with 2 trp. & timpani ad lib. 103134N.
   of Odæ sveticæ.                    Choral score               sk
Världens vandring avmålad genom en sjöfart Text:      Set of parts               sts
   Samuel Columbus. Part of Odæ sveticæ.       O, lär mig Gud English folk tune in arr. f. SATB
Äktaståndspris Text: Samuel Columbus. Part of        & piano. 103044N.             sf
   Odæ sveticæ.                   Sov lilla barn f.SAB & piano/org. Medley
                              w.”Away in a manger ”. 103587N.     sg
EDDLEMAN, DAVID                    Änglarna i himmelen f. descant-, mixed or male
Karibisk jul Calypso f. 2-p. chorus & piano with      chorus & piano/org. 103127N.       se
  perc. ad lib. 103353N.          se
                            FAHLMAN, FREDRIK
EDELE, LISA                      Agnus Dei f. 8-part mixed chorus a cappella.8'.
Fyll hjärtat med hopp f. 2-p. chorus & piano.     103572.                   rr
   103325N.               se     Ave Maria f. mixed chorus a cappella 103621rc

EHRET, WALTER (ARR.)                  *FAURÉ, GABRIEL
Intill korset f. SAB & pi./org. 103620N.   sf    Bön om frid (Cantique de Jean Racine) f. SATB
Jesus Krist är född f. SATB & piano. American        & piano/org. 103089N.         sj
   carol. Part of Liten julkonsert.         Helig f. SATTBB, org & violin ad lib, from
O Gud, så god american popular hymn for Easter       Rekviem op 48. Arr. Craig Jessop. 103370.
   Friday f. SATB & piano/org. 103060N. sj                            sg
Russin, oliver och nötter och honung Catalonian
   carol, arr. W. Ehret f. SAB & piano/org.     FORSBERG, ROLAND
   103510N.                se    Den levande f. SATB a cappella. Text: Bo Setter-
Snart är julen här! f. SAB & piano. 103084N. sj       lind. Part of Trohjärtat.
                            Förvandlingen f. SATB a cappella. Text: Bo
ELGAR, EDWARD                        Setterlind. Part of Trohjärtat.
Ave verum f. SATB & org. Arr: William Livings-     Ingen är ensam f. SATB a cappella. Text: Bo
   ton. Swedish & Latin text. 103086.   sd       Setterlind. Part of Trohjärtat.
                            Någon du känner f. SATB a cappella. Text: Bo
ELIASSON, ANDERS                      Setterlind. Part of Trohjärtat.
Ave maris stella f. SATB a cappella. Latin text.    När himlens ängar blommar. Text by Sigrid Tode-
  101135.                  I      Järveskog. Part of Trons leende.

8                       Choral Music
                                        MIXED CHORUS
Psalm Sonata f. SATB a cappella, 12–13'. Text    Så länge skutan kan gå by Evert Taube in arr.by
   from New English Bible. 103036.    rq       Claes af Geijerstam. Part of Rosa på bal.
Sex sakrala sånger f. SATB a cappella. 103073.    Vals i Furusund by Evert Taube in arr.by Claes af
                        rf     Geijerstam. Part of Rosa på bal.
Trohjärtat Seven religious songs f. SATB a cap-   Än en gång däran by Evert Taube in arr.by Claes
  pella with poems by Bo Setterlind. 103035.       af Geijerstam. Part of Rosa på bal.
   ro
Trons leende. Two songs. Texts by Sigrid Tode-    GIBBONS, ORLANDO
  Järveskog. 103075.             rd  Din för evigt f. SATB & piano/org. in arr. by
Trons leende. Part of Trons leende.           Henry Kihlken. 103492N.        sc
Vardagsvisa f. SATB a cappella. Text: Bo Setter-
  lind. Part of Trohjärtat.            GIRLANDO, RAFFAELE
Öppna din dörr för Jesus f. SATB a cappella. Text:  Sangen til julestjernen f. SATB a cappella. Text:
  Bo Setterlind. Part of Trohjärtat.          Wenche Girlando. 103302.         rb

FORSSELL, JONAS                   GOLDMAN, MAURICE (ARR.)
Vaggvisa till Maria f. SATB a cappella. Text:    Jababom Fredssång f. SSA or SSAB med piano.
  Lars Forssell. 103191.        rb       103046N.              sh

FREED, ARNOLD (ARR.)                 GOUNOD, CHARLES
Little David Play On Your Harp, spiritual in arr.  Jerusalem! f. soprano & SAB. Arr: R. Dickinson.
   f. SATB & piano/org. Swedish & English        103121N.                se
   text. Also publ. in Movin’. 103421N. sm
                           GRAUN, KARL
Spelar harpa, spiritual in arr. f. SATB & piano/
                           Föraktad och bortstött f. SATB & pi./org.
   org. Swedish & English text. Also publ. in
                             103612N.              sc
   Movin’. 103421N.            sm
                           GRIER, GENE/MENGEL, DANA
FRYKLÖF, HARALD
                           Hör du änglarna f. SATB & piano/org.103456N.
O, Guds lamm f. SATB a cappella. Publ. together
                                                  sg
  with Emil Sjögren: Helig. 103159.    rd
                           GROTENHUIS, DALE (ARR.)
GALLINA, JILL
                           Föraktad och bortstött f. SATB & pi./org.
Kom vår frälsare f. SATB & org/piano. 103099N.
                             103612N.                 sc
                        se
                           Giv Herren tack Traditional tune in arr. f. SATB
Min Gud är min herde f. 2-p. chorus (descant,
                           & piano/org. 103467N.             se
  mixed or male chorus) & piano/org.
                           Herrens ord leder oss f. SATB & piano/org.
  103064N.               sc
                             103468N.                 se
GEIJERSTAM, CLAES AF (ARR.)             Hör glädjesången ljuder f. SATB & piano/org.
Här, Rosemarie, syns blåa Nämdöfjärden by Evert      103595N                  se
  Taube in arr.by Claes af Geijerstam. Part of   O Jesus kom och var mig när Based on the hymn
  Rosa på bal.                     ”Puer Nobis Nascitur” f. SATB & piano/
Min älskade hon gick sig i min lustgård by Evert     org.103533N.               sc
  Taube in arr.by Claes af Geijerstam. Part of   Nådens häslning f. SATB & piano/org. 103508N.
  Rosa på bal.                                          se
Nära jul by Evert Taube in arr.by Claes af Geijer-
                           HAAN, RAYMOND H.
  stam. Part of Rosa på bal.
                           Du lilla stad f. SATB & piano/org. & vln/fl ad
Rosa på bal by Evert Taube in arr.by Claes af
                             lib. 103631              se
  Geijerstam. Part of Rosa på Bal.
                           Herrens egen dag f. SATB & piano/org. 103561N.
Rosa på bal & seven other songs by Evert Taube
                                                  sc
  in arr.by Claes af Geijerstam . 103460. ry

                                                  9
                       Choral Music
MIXED CHORUS
HAILSTORK, ADOLPHUS                  HAYDN, MICHAEL
Stå upp min älskade f. SATB a cappella. 103518N.   Kom vår skapare f. SATB & piano/org. 103521N.
                        sl                          sp
                           Vila trygg du himmelska barn f. SATB & piano/
HALLÉN, ANDREAS                      org. 103042N.             se
Philharmonie f. mixed chorus a cappella 103623
                        rk  HEAD, MICHAEL
                           Oxen f. SATB & piano/org/strings. Part of Liten
HARRIS, ED                        Julkonsert.
Jag vill lyfta blicken f. SATB, solist & piano/org.
   103503N.                     HEDWALL, LENNART
Sjung högt till Davids son f.SATB and ack.ad     Evangeliemotetter 103034.        rp
   lib.103585n sc               sg  Guds bröd f. SAB a cappella. Part of
                             Evangeliemotetter.
HARRIS,JERRY WESELEY                 Om vetekornet f. SAB a cappella. Part of
Guds kärlek f.SATB &piano.103566N.       se    Evangeliemotetter.
                           Ännu en kort tid f. SATB a cappella. Part of
HASSLER, HANS LEO                    Evangeliemotetter.
Jesus Kristus frälsaren f. SATB a cappella. Text:
   Martin Luther. Part of Påsk och Passion.    HELLDÉN, DANIEL
Jag ler min vän och sjunger (Ach, Schatz, ich sing  Dans kring granen Canon. Part of Men så kommer
   und lache) f. SATB a cappella. Swedish text      julen.
   adaption: Madeleine Uggla. Part of 7 mad-    Julmaten f. SAB Text: Alf Henriksson/Daniel
   rigaler.                       Helldén. Part of Men så kommer julen.
Kristus kommer i sitt majestät f. SATB & piano.    Jul och nyår Canon. Text: Alf Henriksson. Part of
   Arr. by Gordon Young baserad på en          Men så kommer julen.
   passionskoral by Hassler. 103164.     se  Men så kommer julen six Christmas songs with
                              texts by Alf Henrikson & Daniel Helldén.
HASTINGS, ROSS                       103288.                 re
Frälsaren lever f. SATB & piano/org. 103168N.     Rim i december f. SATB a cappella. Part of Men
                        sg     så kommer julen.
                           Solstånd f. SAA/SAB a cappella. Text: Alf
HAULIN, GUNNEL (ARR.)                    Henriksson. Part of Men så kommer julen.
Två gotländska visor in arr. f. SATB a cappella.
                           Vintersolståndet ”Där du icke är”. Canon. Text:
  Innehåller Vaim singar & Sagväisu. 103199.
                              Alf Henriksson. Part of Men så kommer
                        rd
                              julen.
Nu är det gott att leva in arr. f. SATB a cappella.
  Text & music: Olle Adolphson. 103252.       HILDÉN, SAKARI (ARR.)
                        rd  Taivas on sinnen ja valkoinen f. SAB a cappella.
                             Folklig finsk text. Part of Discantus 3.
HAYDN, FRANZ JOSEPH                  Täällä pohjantänden alla f. SAB a cappella.
Herren är vår kung f. SAB & piano/org. Arr:
                             Finnish text: Johan Fredrik Granlund. Part
   Henry Kihlken. 103233N.         sg
                             of Discantus 3.
Himlarna sjunger din lovsång f. SATB & piano/
   org. 103069N.               sf   HILL, DAVID
Jublande sjung till Herren Gud f. SATB & piano/    Kom, skynda till stallet f. SATB & piano/org.
   org. 103557N.              sg     103342N.                sf
Låt trumpeter ljuda! f. 2-p. chorus & piano/org.
   103111N.                 sf   HILLERUD, JAN-ÅKE (ARR)
Ära till Gud i höjden f. SATB & piano/org. From    A la media noche – puertoricansk Christmas carol
   Missa solemnis i B ”Harmoniemesse”.          f. mixed chorus with 2 clarinets & 2 bassoons/
   103186N.                 sg      piano ad lib. Part of Julen runt
10                      Choral Music
                                        MIXED CHORUS
A la nanita nana – Spanish Christmas carol f.    HUNTER, RALPH
   mixed chorus with 2 clarinets & 2 bassoons/   Lyft upp din blick f. mixed chorus, descant chorus
   piano ad lib. Part of Julen runt.          or manskör & piano/org with 3 trumpets ad
Blåsen nu alla/Auf, ihr Trompeten Tre Bellman-      lib. 103092N. Choral score        sg
   visor i f. mixed chorus. Swedish & German      Set of parts               sts
   text. 103221. Se även: ”Bellman”.     rh
En el nombre del Cielo – mexikansk Christmas     HÄNDEL, GEORG FRIEDRICH
   carol f. mixed chorus with 2 clarinets & 2   Böj dig mot jorden f. SATB & piano/org. Music
   bassoons/piano. Part of Julen runt.         from the opera Rinaldo. 103324N.     sc
Julen runt Julvisor from 10 länder f. mixed chorus  Du har uppstått på denna dag f. SATB & piano/
   with 2 clarinets & 2 bassoons/piano ad lib.     org. 103465N.               se
   103219.                  sn  Ett barn är fött åt oss f. SATB & piano/org from
La Jornada – Christmas carol from Venezuela f.      Messiah. Arr: S.E. Rogers. 103230N. se
   mixed chorus with 2 clarinets & 2 bassoons/   Gud har förberett ett hus f.SAB & piano/org.
   piano ad lib. Part of Julen runt.          Arr:Henry Kihlken. 103574N        se
Luljaze Jezumin – polsk Christmas carol f. mixed   Gud var mig nådig f. SAB & piano/org. Arr:
   chorus with 2 clarinets & 2 bassoons/piano      Henry Kihlken. 103225N.          sd
   ad lib. Part of Julen runt.           Halleluja! Pris ske dig! f. SATB & piano/org. Arr.
O Tannenbaum – German Christmas carol f.         Henry Kihlken. 103551N.          sd
   mixed chorus with 2 clarinets & 2 bassoons   Han kommer, triumferar f. SATB & piano/org
   ad lib. Part of Julen runt.             from Joshua. Arr. Henry Kihlken. 103373N.
Pat-a-pan – French Christmas carol f. mixed                             sd
   chorus with 2 clarinets & 2 bassoons ad lib.  Han är föraktad och övergiven f. SATB & piano/
   Part of Julen runt.                 org, from Messiah. 103216.         sg
Plugusorul – rumänsk Christmas carol f. mixed    Han är här vår kung av Israel f. SATB & piano/
   chorus with 2 clarinets & 2 bassoons/piano      org. 103562N.               se
   ad lib. Part of Julen runt           Helig, helig f. SAB, solo & piano/oregl in arr. by
Pujdem spoln do Betlema – tjeckisk Christmas       Robert Carter. 103470N.          se
   carol f. mixed chorus with 2 clarinets & 2   Hur ljuvliga är ej stegen f. SAB & piano/org from
   bassoons/piano ad lib. Part of Julen runt.      Messiah. 103176.              se
Quanno nascete ninno – Italian Christmas carol f.  Jag vet att Jesus Kristus lever! f. SATB & piano,
   mixed chorus with 2 clarinets & 2 bassoons/     from Messiah. 103114.           rb
   piano ad lib. Part of Julen runt.        Kom till Herrens hem f. 2-p. & piano/org. Arr:
Undan ur vägen/Weicht aus dem Weg Fyra Bell-       Hal Hopson. 103229N.            se
   manvisor f. mixed chorus. Swedish & Ger-    Lova Gud med glädjesång f. 2-part mixed ch. &
   man text. Se även:”Bellman”. 103220. rh       piano/org. Arr:T Kirk. 103575N       se
                           Lova Herrens namn med sång och dans! f. SATB
HINES, DAVID M.                      &piano/org 103580N Arr. G. Allen.      sf
Allt vad han har gjort f. 2-p. chorus med piano &  Låt min mun förkunna ditt lov f. SATB & pi./org
   fl. ad lib. 103331N.           se     in arr. by Richard Langdon. 103476N. sd
Din kyrka är mig kär f.SATB & org. & opt. br.    Låt oss förenas f. SATB & piano/org. From
   quintet, timpani & congr. 103577N    sg     Chandos Athem nr 6 & hymnen S:ta Anna.
                             Arr. Hal H. Hopson. 103425N.        se
HOLST, GUSTAV                    Låt oss lovprisa Herren! f. SATB & piano/org.
I den mörka vintern f. SATB & piano/org.         103053.                   sj
   103122N.                sf   En Messiaskantat. Christmas cantata f. mixed
I den mörka vintern f. 2-p chorus (SA, mxd, TB)      chorus, soloists (AB), speaker & piano/org
   & piano/org. 103558N.          se      from Händels Oratorium. Bearb. Len Al-
                             leN. 103406.                sz
HOPSON, HAL (ARR.)
O sjung var trogen själ f. SATB & piano/org.
   103570N.              se
                                                   11
                       Choral Music
MIXED CHORUS
Prisa Herrens stora seger f. descant, mixed or male  JOSQUIN DES PREZ
   chorus & piano/org. Arr: Robert Sumner.     Kyrie eleison f. SATBB a cappella. Latin text.
   103135N.                 sd    Part of 4 körstycken från renässansen.
Påskens klockor f. SAB & pi./org. 103617N. sd
Sjung halleluja högt! f. SATB & piano/org. Arr.    JOTHEN, MICHAEL
   Henry Kihlken. 103593N          sd  Kom och sjung! f. mixed chorus or descant chorus
Till himlen höj ditt jubelrop f. SATB & piano/org.    & piano/org. 103093N.           se
   Swedish & English text. From O praise the
   Lord with one consent, ninth Chandos anthem.  KAVASCH, DEBORAH
   103404.                  sp  Requiem f. soli or SATB a cappella. Latin text.
With cheerful notes let all the earth f. SATB &      101123.                CM
   piano/org. Swedish & English text. From
                           KERN, PHILIP (ARR.)
   O praise the Lord with one consent, ninth
                           Climbin’ Up The Mountain spiritual in arr. f.
   Chandos anthem. 103404.          sp
                              SATB & piano. Swedish & English text.
HØYBYE, JOHN                        Also publ. in Movin’ 103059N.       sg
O at være en høne f. SAA/TB. Danish text by      Jag vet att Herren vakar över mig Traditional
  Frank Jæger. Part of Discantus 3.           spiritual in arr. f. SATB & piano/org.
                              103458N.                  sf
JOHN, ELTON                      Klättra uppför berget spiritual in arr. f. SATB &
Candle in the Wind f. SAB. Arr: PG Myrstener.       piano. Also publ. in Movin’ 103059N. sf
  Text: B. Taupin. Publ. together with Roger
  Waters: Another Brick in the Wall. 103200.    KIHLKEN, HENRY (ARR.)
   rj                        A la nanita nana, Spanish carol f. 2-part chorus
The Border Song f. SAB. Arr: PG Myrstener.         (SA, mixed, TB) with piano/org. Spanish &
  Text: B. Taupin. Publ. together with David       Swedish text. 103614           sc
  Paich: Rosanna. 103243.         rj    Bred dina vida vingar f. SATB & piano/org &
                              flöjt ad lib. 103280N.          sf
JOHNSON, BENGT EMIL                  Din för evigt f. SATB & piano/org.103492N.
Alpha f. SATB a cappella, 5'. English text by        sd
  tonsättaren. Rec. by Sveriges Radio. 101001.   En helig natt det var Italian carol in arr. f. 2-p.
                         J    chorus & piano/org. 103306N.        se
                           Glädjerika psalmer ”Psallite” Old latin carol f.
JOHNSTON-FAVREAU                     SATB a cappella. 103546N.          sb
Gunga, gunga Czech carol f. SATB & piano/org.     Gud är så god Traditional tune in arr. f. 2-p.
  & flute ad lib. 103606N.        sg       chorus (SA, TB or mixed). 103400N. sc
                           Hela jorden fylls av fröjd f. SATB. 103516N. sh
JONCAS, MICHAEL                    Herdarnas julsång French carol in arr. f. 2-p.
Ärans konung kommer här f. SATB & piano/org.       chorus med piano/org. 103305N.       se
  Arr: Stan Pethel. 103136.      sg      Hör mina ord from Occasional Oratorio by G F
                             Händel f. SATB & piano/org. 103501N.
JOSEFSSON, GUNILLA (ARR.)                  sd
Mias aftonbön f. SAB a cappella. Musik: Harald    Kall och mörk är vinternatt Catalonian carol f.
  Anderssén. Text: Solveig von Schoultz. Part      SATB & piano/org. 103509N.        se
  of Discantus 3.                  Sjung halleluja högt! f. SATB & piano/org. ( G F
                              Händel). 103593N             sd
JOSEPHSON, J.A.
                           Stig upp ni Herdar ”Quittez pasteurs” f. SATB a
Reqviem f. chorus SATB a cappella. Latin text.       cappella. 103550N.            sc
  Part of Tre korta rekvier.
Två sånger för advent och jul f. SATB 103636     KIRK, THERON
                        rc  Det himmelska barn f. SATB a cappella 103608N.
Vårförhoppning f. SATB a cappella. 103153.                              sd
                        rb
12                      Choral Music
                                         MIXED CHORUS
Lovsångers ljud f. SATB & piano/org. 103179N.     Låt ditt ljus bli klart f. SATB & piano/org.
                        se    103493N.                  sc
                           Låt tusen tungor tala f. SATB & piano/org.
KODALY, ZOLTAN                      103535N.                  sf
Jesus och månglarna f. SATB a cappella, 5'.      Med bröd och vin f. SAB & piano/org. 103366.
   103003.              so        Also publ. in Körmusik till nattvarden. sf
                           Med törnen är han krönt f. SATB & piano/org.
KOSCHE, KENNETH T.                    103596N                  sg
Jesu namn f. chorus SATB & piano/org ad lib.     Må ditt ljus bli stort och klart f. SATB & solo a
   Text: John NewTON. 103295N.      sf       cappella. 103493N.            sb
Frälsaren lever f. chorus SATB med piano/org.     Oh, Peter Go Ring Them Bells Spiritual in arr. f.
   103428 N .              sd       SATB a cappella. Swedish & English text.
                             Also publ. in Movin’. 103421.       sf
KOVAR, VLADIMIR (ARR.)
En gång i bredd med mig f. SAB & piano. Part of    LEISRING, VOLKMAR
  Discantus 3.                   Guds barn i dag må fröjda sig f. SATB & piano/
Å när som jag var f. SAB a cappella. Part of       org &/or brass quartet. 103180N.
  Discantus 3.                     Choral score              sf
                             Set of parts              sts
KNUTSSON, KNUT
Motett för domsöndagen.103208.         rb  LENNON, JOHN
                           Imagine f. SAB. Arr: PG Myrstener. Publ.
KRAUS, JOSEPH MARTIN
                             together with Lennon/McCartney The Long
Kantat f. SATB with piano from Sorgemusik till      and Winding Road. 103223.      rg
  Gustav III:s begravning.
  Choral score 107017         Mh      LENNON, JOHN/MCCARTNEY, PAUL
  Conductor’s score 107018      Map      The Long and Winding Road f. SAB. Arr: PG
  Set of parts 107018A-I       Mar        Myrstener. Publ. together with John Len-
  String parts 107018K-N       à Ml        non: Imagine. 103223.         rg
LARKIN, MICAHEL (ARR.)                LETHINEN, ELIS
Fredens kung Carol from Catalonia in arr. f.     Jouluvirsi f. SAB a cappella. Finnish text. Part of
   mixed chorus & piano/org with flöjt or         Discantus 3.
   violin ad lib. 103254N.         sf
Nej, ingen annan går den vägen f. SAB & piano/    LINDROTH, PETER
   org. 103567N.             sd    Vokalmusik, 6'. 103214.           rq
Sök Guds rike f. SATB & piano/org. 103505N.      Nu vedde vår f. SATB a cappella. 103525. rj
                        se  Sister awake & …to a mistress dying. 103495. rr
LASSO, ORLANDO DI                   LLANFAIR
La nuict froide et sombre f. SATB a cappella. Latin  Jesus Krist nu uppstånden är f. SATB & descant
  & Swedish text. Part of 4 körstycken från       chorus/children’s choir. Also with the text:
  renässansen.                      Himmelsfärdens dag är här. 103374N. sk
LAU, ROBERT                      LLOYD-WEBBER, ANDREW
För att stilla fira nattvard f. SATB & piano/org.   Midnatt/Memory f. SATB & piano from the
   103367. Also publ. in Körmusik till nattvar-    musical Cats. Swedish & English text. Arr:
   den.                   sh    Peter Gritton. 103249.         sh
I fyrtio dagar f. SATB & piano/org. 103498N.
                        se  LORD, SUSANNE
Kom ring nu i klockan, ring Spiritual in arr. f.   Vilken fröjd f. SATB el. 2-p. chorus & piano/org.
  SATB a cappella. Swedish & English text.        103512N.                 sd
  Also publ. in Movin’. 103420.       sf
                                                   13
                       Choral Music
MIXED CHORUS
LOVELACE, AUSTIN C.                  Alla fiskar dricker vatten f. SATB a cappella. Part
Hör hur änglasången når f. SAB & piano/organ        of Fem spanska julsånger.
  & congregation ad lib. 103605N.    sg     Fåglarnas sång f. SATB a cappella. Part of Fem
                              spanska julsånger.
LOWRY, ROBER T                    Här kommer en gumma f. SATB a cappella. Part
Jesus Krist lever nu f. SATB, piano/org & hand       of Fem spanska julsånger.
   bells &/or brass quartet ad lib. 103087N.    Josef och Jesusbarnet f. SATB a cappella. Part of
   Choral score              rg       Fem spanska julsånger.
   Set of parts              sts    Jungfrun vandrar över berget f. SATB a cappella.
Var mig nära f. SATB & piano/org. 103070N.         Part of Fem spanska julsånger.
                        sd  Kristallen den fina f. SATB a cappella. 103103.
                                                     rf
LUND, LYNN S                     Vi sålde våra hemman f. SATB a cappella. 103104.
Kungars kung f. SATB & piano/org. 103077N.                                rd
                        sg
                           MCCARTNEY, PAUL/DAVIS, CARL
LUNDÉN, IDA                      Rädda ett barn f. SATB from Paul McCartneys
Stå stilla f. SATB & accordeon/harmonium.         Liverpool Oratorium. 103173.    sh
   Text: Ylva Eggehorn. 103598.   ri
                           MCLACHLAN, G.
LUNDBLAD, PETER                    Denna dag den är gjord för lovsång f. SATB &
Ta mej till havet f. SAB. Arr: PG Myrstener.       piano/org. 103464N.          se
  Publ.together with Rodriguez: Sång till fri-
  heten 103222.               rf   MEHLER, FRIEDRICH
                           Vaim singar f. SATB. Arr: Gunnel Haulin.Text:
LYSESAND, HENRIK (ARR.)                  Gustaf Larsson. Publ. together with
Per Spelmann f. SATB a cappella. Norwegian        Sagväisu. 103199.           rd
   text. Publ. in Discantus 3.
                           MELLNÄS, ARNE
LÜTZ, DEBI                      A wind has blown f. SATB a cappella. English
Låt oss nu i glädje ropa ut f. 2-p. chorus (SA, TB     texts by e.e. cummings, 5'. Rec. on LP
   or mixed) & piano/org. 103061N.       sf    SKF 60001. 101062.               D
                           Elegiac Sonnet for SATB a cappella. English text:
MACHAUT, GUILLAUME DE
                              Charlotte Smith. From Sweet Spring. Can
Jag suckar ur mitt inres djup (Se je souspir). Swe-
                              be ordered separately. 103344.         re
   dish text adaption: Madeleine Uggla. Part    Laude – Il cantico del frate sole (Solsången). Italian
   of 9 medeltida körsatser.
                              texts by the Holy Fransiscus, 8'.
MAKER, FREDERICH CHARLES                  Commissioned by Kungsholms församling
Han har uppstått, halleluja f. SATB & org/piano      for the 100-year anniversary by Kungs-
  with trumpet ad lib. 103464N.      se      holms kyrkokör. 103188.             rl
                           L’infinito f. SATB a cappella. Italian texts by
MARTIN, JEAN (ARR.)                    Giacomo Leopardi, 11'. ISCM Montreal
Jesusbarnet är fött idag carol f. 2-p. chorus &      1984. Rec. on PSCD 22. 101093.         Q
   piano/org with bells/tabor ad lib.103207N.    O the sun f. SATB a cappella. English text: e.e.
                        rg     cummings. Part of Sweet Spring.
                           Sweet Spring English text. 103314.         ro
MARTINSSON, ROLF (ARR.)                Spring for SATB a cappella. English text by
Allt under himmelens fäste f. SATB a cappella.       Thomas Nashe. Commissioned by The
   103102.                 rd      Cork International Choral Festival. From
Fem spanska julsånger f. SATB a cappella. 103105.     Sweet Spring. Can be ordered separately.
                        rp     103345.                    rg

14                      Choral Music
                                        MIXED CHORUS
Tio ordspråk/ Ten Proverbs. Swedish & English     När herdarna vaktade sin flock f. SATB & acc.
   text. 101172.             U        ad.lib. 103297N.            sc
                           När juldagsmorgon vaknar f. SATB & piano with
MENDELSSOHN, FELIX                     2 fl. ad lib. 103454N.         sg
En natt är förliden / Die Nacht ist vergangen f.   Res dig och sjung f. SATB & piano/org. with
   SATB & piano/org. From Lobgesang,          trumpet ad lib. 103323N.         sf
   Symfonikantat, op. 52. Swedish & German     Se världens frälsare är här f. SATB & piano/org.
   text. 103311.               so     103255N.                 sf
Hör min bön / Hear my prayer f. sopransolo, chorus  Säg är det frälsaren f. SATB & piano/org.
   SATB & piano/org. Swedish & English         103477N.                se
   text. 103267.               sp  Till mig får alla komma f. SATB & piano/org.
Intill korset f. SAB & pi./org. (arr. Walter Ehret)    103350N.                 sf
   103620N.                  sf  Välsignade ljus f. SATB & piano/org. 103256N.
O huvud blodigt sårat f. SAB & piano/org. Arr.                           se
   Geoffrey Edwards (setting: H.L. Hassler).
   103211N.                 se  MESSITER, ARTHUR HENRY
Vakande över Israel f. SATB & piano. 103504N.     O sjung var trogen själ f. SATB & piano/org.
                        sg     103570N. Arr. Hal Hopson.      se
Änglakören sjunger orden (Hark, the Herald
  Angels sing) f. SATB & congregation ad      MILVEDEN, INGMAR
  lib. With piano/organ and/or brass quartet.    Alleluia f. solo baryton, mixed chorus & instru-
  103610N.                se       ments. 103371.              rr
                           Pentatyk. Text: Suite of poems about the Virgin
MENGEL, DANA                        Mary by Alf HärdeliN. 103265.     rzu
Alleluia! (a christmas alleluia) f. SATB & piano/
   org. 103532N.               se   MITCHELL, TOM
Denna dag är gjord för lovsång f. SATB & piano/    O Guds lamm f. 2-p. chorus & piano/org. 103352N.
   org with congregation ad lib. 103464N. se                           se
Du finns här för oss f. SATB & piano/org. 103581N
                        sf  MONTEVERDI, CLAUDIO
Där Gud är där är frid f. SATB & piano/org.      Till döden jag mig lämnar (Lasciate mi morir) f.
  103327N.                sd        SATB a cappella. Swedish text adaption:
En helig fest f. SATB & piano with fl. ad lib.       Madeleine Uggla. 103157.       se
  103318N.                sf
Från himlen kommer stjärnans ljus f. SATB &      MOORE, DONALD (ARR.)
  piano/org. Text: Martin Luther. 103293N.     Hans namn var Jesus Carol from the West Indies
   sj                         in arr. f. SAB & piano/org. 103257N. si
För längesen i juletid f. SATB & piano/org.
                           MORRIS, C H (ARR.)
   103340N.                 si
                           Närmare dig f. SATB & piano/org. 103494N.
Ge mig din styrka här f. SATB & piano/org.
                               se
   103592N                 sd
Guds tankar kan vi ej förstå f. SATB & piano/org.   MOUNTAIN, JAMES
   103579N                 sd   Som en stor och mäktig flod f. SATB &piano/org.
Julens klockor f. 2-part (SA, mxd, TB) chorus &      103294N.                sh
   piano/organ. 103616N           se
Krön vår frälsare f. SATB & piano/org. 103604N    MOZART, W A
                        se  All världens Gud f. mixed chorus, soprano &
Lyssna hör vår sång f. SATB & piano/org.          piano/org. 103363. Also publ. in Mycket
  103553N.              sc         Mozart.                  si
Låt stormar svepa in f. SATB & piano/org.       Du som rår över allting f. mixed chorus & piano/
  103511N.              sf         org. Arr. Walter Ehret. 103554N.     sd

                                                  15
                       Choral Music
MIXED CHORUS
Halleluja f. mixed chorus & piano/org, from       Hans kärleks nåd f. SATB with violin & piano/
   Exultate jubilate. Arr. Jay Daniels 103395.      org. 103338.               sf
   Also publ i Mycket Mozart.         se  Livets bröd f. SATB & piano/org with fl./violin.
Halleluja f. SATB & piano/org. Arr. Theron         103368. Also publ. i Körmusik till nattvar-
   Kirk. 103552.               sg     den.                   sf
Han triumferar idag f.SATB & piano/org.         Sjung Maria f. SAB & piano/org. Arr:
   Arr:Richard Langdon.103560N.        sg     Robert J. Powell. 103227N.        se
Hela jorden grönskar f. SATB & piano. Arr:
   J. Daniels. 103181N.            se  MYRSTENER, PER GUNNAR (ARR.)
Hela jorden grönskar f. 2-p. chorus & piano/org.    Another Brick in the Wall (Waters) f. SAB. Publ.
   Arr: Jay Daniels. 103182N.         se    together with John: Candle in the Wind.
Herre, ge oss frid/Dona nobis pacem f. SATB &        103200.                  rl
   piano/org. 103203.             sg   Candle in the Wind (John) f. SAB. Publ. together
Hör vår bön f. SATB & piano/org. Arr: Th. Kirk.       with Waters: Another Brick in the Wall.
   103078N. Also published in Mycket Mozart. se     103200.                  rl
Jubla och prisa with piano/org. Arr: Robert N. Roth,  The Border Song (John) f. SSA/SAB. Publ.
   103066. Also publ i Mycket Mozart.      si    together with Paich: Rosanna f. SAB. 103243.
Lacrimosa f. SATB & piano from Requiem.                                  rj
   103355.                  sd   Imagine (Lennon) f. SSA/SAB Publ. together
Livets Gud f. SATB & piano/org in arr. by David        with Lennon/McCartney: The Long and
   Peninger. From the Magic Flute. 103101.         Winding Road. 103223.            rg
   Also publ i Mycket Mozart.         se  Isn’t She Lovely f. SAB. Publ. together with
Lovad vare Herren Gud f. mixed chorus & piano/        Clapton: Tears in Heaven. 103201.      rh
   org. Arr: Jay Daniels. From Klarinett-      Rosanna f. SAB. Publ together with John: The
   konserten. 103065. Also publ i Mycket Mo-        Border Song. 103243.             rj
   zart.                    sf  Sång till friheten f. SAB. Publ. together with
Lovad vare Herren Gud f. SAB & piano/org. Arr:        Lundblad: Ta mej till havet. 103222.    rh
   Jay Daniels. 103594N            sf  Ta mej till havet f. SAB. Publ. together with
Mycket Mozart 7 settings f. mixed chorus by          Rodriguez/Afzelius: Sång till friheten. 103222.
   Wolfgang Amadeus. 103361.         szq                           rh
O, Herre, din nåd förlåter f. SAB & piano in arr.    Tears in Heaven f. SAB. Publ. together with
   by Henry Kihlken. 103471N.         se    Wonder: Isn’t She Lovely. 103201.  rh
O skynda, o skynda f. 2-p. chorus & piano/org      The Long and Winding Road f. SSA/SAB. Publ.
   with c-instruments ad lib. From ”Wir Kin-       together with Lennon: Imagine. MMS12
   der, wir schmecken” K598. Text: Henry         103223.               rg
   Kihlken. 103296N.              sc
Sjung till vår Gud en ny sång f. SATB & piano/     NAUMANN, JOHAN GOTTLIEB
   org. Arr. Henry Kihlken 103555N.      sg   Ädla skuggor f. SATB a cappella from the opera
Skydd ger han till dem som går i hans spår f. chorus    Gustav Wasa. Part of 2 hjältesånger.
   SATB & piano/org. 103285N.          sj
                            NICOLAI, PHILIPP
Till vår Herres ära f. SATB & piano/org. 103362.
   Also publ i Mycket Mozart.         sg
                            Var hälsad sköna morgonstund f. SATB & piano/
                               org. in arr. by Stan Pethel. 103487N. sf
Vi tackar Herren f. SAB & piano/org. 103401.
                         sg   NIELSEN, M.J.
Ära ej oss, o Gud f. SATB & piano/org. 103466N.     Noget om skærsommernætter f. SAB a cappella.
                         se    Arr: M. Hansen. Danish text: Halfdan Ras-
                              mussen. Part of Discantus 3.
MURPHY, MICHAEL PATRICK
Denna stilla stund f. SATB & piano/org with fl./    NILSSON, TORSTEN
  violin. 103369. Also publ. in Körmusik till     Ave Maria f. SATB & org. 103128.         rh
  nattvarden.               se

16                       Choral Music
                                         MIXED CHORUS
Balthasar f. SATB, ATB soli & org. Latin text.     PAYNTER, JOHN
   101175. Score              BY    Höst/Autumn f. mixed chorus or descant chorus,
De saliga f. SATB a cappella.Text: Matt. 5:3-12.      gl.spiel, violins ad lib & metallofoner (or
   103187.                 rh      tubular bells). Swedish & English text. Swe-
                              dish text adaption: Madeleine Uggla.
NORMAN, LUDVIG                       103162.                  sc
Vackra astrar f. SATB a cappella Text: E. Björk.
   (part of Series ”Romans & Romantik)        PERGOLESI, GIOVANNI BATTISTA
   103603                 rg    Pris ske dig f. SAB with piano. Arr: Geoffrey
Visa & Om våren f. SATB a cappella (part of         Edwards. 103045N.           sf
   Series ”Romans & Romantik) 103618 ri
                            PEROTINUS
NORTH, J.                       Domino from Haec Dies. Part of 9 medeltida
Hör hur det knackar på din dörr.Spiritual f. SATB     körsatser.
   & piano/org. 103112N.           sh
                            PETERS, DANIEL
NYSTEDT, KNUT                     Julens stjärna f. SATB a cappella. Text: Brigitte
Agnus Dei f. SATB a cappella. From Missa          Wickmarck. 103190N.           re
  Brevis. 103163.          sc        Vinterns sång f. mixed chorus. Text: Brigitte
                              Wickmarck. 103224N.           rc
NYSTROEM, GÖSTA
Andakt f. song or unison chorus & piano. Text:     PETERSON, GEOFFREY
  Jeanna Oterdahl. 103301.        rb     Vem är den pojke som vilar här? f. SATB with
                              piano/org. 103548N.         se
OBRECHT, JACOB
Parce, Domine f. STB a cappella. Latin text. Part   PETHEL, STAN
  of 4 körstycken från renässansen.         Allt jag har f. SATB a cappella. 103372N.  sf
                            Det var en stjärna stor f. SA(T)B & piano/org.
OHLSSON, SVEN-OLOF                      103397N.               sf
Ära vare Gud f. SATB a cappella. 103050. sb      Halleluja, sången stiger f. SATB & piano/org.
                               103496N.               sg
OUCHTERLONY, DAVID                   Han ser min själ f. SATB & piano/org. 103349N.
Påskkantat f. SATB, descant chorus, soloists &                            sf
  organ with wind parts ad lib. 103058.       Herdarna på ängen f. SATB & piano/org.
  Choral score              szd       103489N.
  Set of parts              sts                           sf
                            Hör hur tusen röster sjunger f. SATB & piano/org.
PAGE, ANNA LAURA                      103490N.                 se
O Guds lamm f. SAB & piano/org. 103234N.sd
                            Ljuset finns inom dig SATB & piano/org.
PAICH, DAVID                        103226N.                 sf
Rosanna f. SAB. Arr: PG Myrstener. Publ.        Ljusets barn SATB & piano/org. 103485N. se
  together with E. John: The Border Song.      När juldagsmorgon glimmar f. SAB & piano/org.
  103243.               rj         103628N.                 sc
                            Sjung hans lov f. SATB & piano/org. 103080N.
PAALANEN, PENTTI                                           se
Kotisanna f. SAB a cappella. Finnish text. Part of   Var hälsad, hosianna f. SATB & piano/org.
   Discantus 3.                      103258N.             sd
                            Vår kyrkas enda fäste se Wesley.
PALESTRINA, G.P. DA
Sicut cervus f. SATB a cappella. Latin & Swedish    PONTVIK, PETER
   text. Part of Fyra körstycken från renässansen.  Allelu f. mixed chorus SSATBB. a cappella.
                              103472.             rp
                                                   17
                        Choral Music
MIXED CHORUS
Amen per coro misto a sei voci. 103481.     M   Med många kulörta lyktor. Text: Nils Ferlin. Part
                              of Sju dikter av Nils Ferlin.
POTE, ALLEN                      Sju dikter av Nils Ferlin f. SATB a cappella, 7'.
Många röster, en ande f. SATB & piano/org.         Three of the songs recorded on CAP1319.
  103120N.                  sf     103032.                   rl
Kom till gemenskapens bord f. 2-p. chorus & piano/  Större och mindre. Text: Nils Ferlin. Part of Sju
  org. 103213N.                se     dikter av Nils Ferlin.
Kom till gemenskapens bord f. SATB & piano/      Så ler bara den. Text: Nils Ferlin. Part of Sju
  org. 103237N.                sf     dikter av Nils Ferlin.
                           to love f. SATB a cappella till English texts by e.e.
POWELL, ROBERT J                      cummings, 14'. Rec. on PSCD 67. 103033.
Uppståndelsens dag f. 2-p. chorus (SA, TB or                              rzf
  mixed) & piano/org. Text: Johannes        Two stanzas f. SATB a cappella with text by
  Damascenus, John Mason Neale. 103071N.        Göran Sonnevi, English version by Doro-
                        sd    thy Irving. 5'. 101055.           F
Sjung Maria f. SAB & piano/org. Arr:         Två strofer f. SATB a cappella till text by Göran
  Robert J. Powell. 103227.         se     Sonnevi, 5'. Rec. by Sveriges Radio. 101054.
Sjung ut de glada orden Spanish folksong f. SATB                             rf
  & piano/org. 103607N.           se   Ur gatuvimlet Text: Nils Ferlin. Part of Sju dikter
Sov mitt barn f.SATB &piano/org. 103586N.se        av Nils Ferlin.
PRÆTORIUS, MICHAEL                  RECHBERGER, HERMAN
En påskdag ljus i glädje stor f. chorus SATB &    Dunk f. 4 groups of singers a cappella. Swedish &
  piano/org. 103429N.           sf     English text, 8'. 101082.          I
Nu kommit har en härlig stund f. SATB a cap-
  pella. Part of Passion och Påsk.         REGER, MAX
                           Din spira, Jesus, sträckes ut f. SATB a cappella.
PRITCHARD, RICHARD HUGH                  Part of Segerfurste.
Adventsbön, f. SATB & pi/org., congr. ad lib.     Högt lovad vare du f. SATB a cappella. Part of
  103627N                sg        Segerfurste.
                           Jesus, gör mig så till sinnes f. SATB a cappella. Part
PUCCINI, GIACOMO
                              of Segerfurste.
Requiem f. STB, viola & organ. Latin text. Part    Krist är uppstånden f. SATB a cappella. Part of
  of Tre korta rekvier.
                              Segerfurste.
PURCELL, HENRY                    Nu är den mörka tid förbi f. SATB a cappella. Part
En tid så skön och glädjerik/In These Delightful      of Segerfurste.
  Pleasant Groves f. 2-p. chorus & piano. Arr:   O Gud, all frälsnings källa f. SATB a cappella.
  Jean Martin. 103273N.          se      Part of Segerfurste.
Glädjens dag f. SATB with org/piano. Arr: The-    O, låt din kärleks eld f. SATB a cappella. Part of
  ron Kirk. 103040N.            sd      Segerfurste.
Sjung Hosianna f. SATB with org/piano. Arr:      Segerfurste, åtta korta satser f. påsk och pingst.
  Theron Kirk. 103041N.          se
                              103244.                    sg
                           Segerfurste, ärans konung f. SATB a cappella.
RABE, FOLKE                        Part of Segerfurste. 103244.
Inte ens. Text: Nils Ferlin. Part of Sju dikter av
   Nils Ferlin.                   REHNQVIST, KARIN
Kanske. Text: Nils Ferlin. Part of Sju dikter av   Bara du går över markerna. Text: Bo Bergman.
   Nils Ferlin.                     103266.                rj
Klättergroda. Text: Nils Ferlin. Part of Sju dikter  En broder mer/Mätarlarven (One Brother More/
   av Nils Ferlin.                   the Looper) Text:Stig Dagerman/Werner
                             Aspenström f. SATB a cappella. Also part
                             of Vishetens lov. 103588.       rl
18                      Choral Music
                                         MIXED CHORUS
I himmelen/In heaven’s hall f. mixed chorus a    ROBERTON, HUGH
   cappella with 4 soloists. Swedish/English    Lammets vår f. SATB a cappella. Text: Katherine
   text. 103601.               rj   Tynan. Part of Passion och Påsk.
Kära min mor f. SATB & violin. Publ. together
   with Upp, upp du dränge. 103074.     rg  RODBY, WALTHER (ARR.)
Livet é ett tjolahejsan Canon. Text: Sofia Blom.   Jag kommer Spiritual in arr. f. SATB, solo &
   Nacka musikklasser årskurs 6. 103286. rb       piano/org. Also publ. in Movin’. 103423N.
Ljusfälten f. chorus SATB & string trio ad lib.                            sd
   Text: Edith Södergran. 103170.      rc  Marias sång f. SATB & piano/org. 103547N.se
Mörkrets evighet f. descant chorus, mixed chorus   Movin’ Spiritual in arr. f. SATB, solo & piano/
   & timpani. Text Bibeln, Mia Stolpe-Törne-      org. Also publ. in Movin’. 103423N.   sd
   man & Ida Johansson. 103357.        rj  Vägled min själ f. SATB & piano/org. 103506N.
När natten skänker frid (When Night Confers                              rd
   Repose)for mixed chorus a cappella.
   Text:Gunnar Björling.103573.       rc  RODRIGUEZ, SILVIO
To the Angel with the Fiery hands/Till Ängeln med  Sång till friheten f. SAB. Arr: P.G. Myrstener.
   med de brinnande händerna for oboe and       Text: Björn Afzelius. Publ. together with
   mixed choir, 9' . Text: Björn von Rosen.      Lundblad: Ta mej till havet. 103222.   rj
   101264.                  P
                           ROGERS, SHARON ELERY (ARR.)
Upp upp du dränge f. SATB & violin. Publ.
   together with Kära min mor. 103074. rg     I Galileens land based on a Kentucky mountain
                             tune and ”The Holly and the Ivy” (Engelsk
Vishetens lov f. mixed chorus & 2 children’s
                             Carol) f. SATB & piano/org. 103531N.se
   voices. Text: the Bible, Werner Aspen-
   ström, Stig Dagerman & the composer.      In dulci jubilo German Christmas carol in arr. f.
                             SAB & piano/org with fl. ad lib. 103228N.
   103356.                 rzz
                                                    sg
REIMERS, KNUT                    Kom helge ande, hör f. SATB & piano/org.
Majnattsröster f. chorus a cappella. Text: E.A.     103591N                   se
  Karlfeldt. 103248.            rb   Sjung, sjung Noël French carol in arr f. 2-p. el. 4-
                             p chorus & piano/org. with tabor/light perc.
REIMERS, LENNART (UTG.)                 &/or fl. ad lib. 103486N.          sh
En Svensk Johannespassion from 17th century     Över Betlehems kullar f. SATB & piano with fl.
  sources f. soli & SATB a cappella. MMS3       ad lib. 103484N.               sf
  107005.                  BE
En Svensk Johannespassion Publ. together with    ROSS, BRAD
  Düben: Veni Sancte Spiritus i Svensk passions-  Julen ska komma till oss f. 2-p. chorus & piano/
  och pingstmusik från 1600-talet. 103439.       org. Arr: RW Thyrgerson. 103100N. sf
                        ru  Jag tror att julen är här f. 2-p. chorus & piano.
                             103308N.                 sg
REISSNER, ZOLLENE
Vi lever i hans värld f.SATB &piano/org.       ROSSINI, GIOACCHINO
   103578N.             sf       Quando corpus morietur From Stabat Mater.
                            103478.              sf
RHEINBERGER, JOSEF
Tre körsatser: Må Herren höra dig, Kyrie, Agnus   ROTH , ROBERT N.
   Dei. 103407               ss   Ditt ord bröt det eviga mörkret f. 2-p. chorus, pi/
Agnus Dei. Off-print fromTre körsatser. 103409.      org. & opt. congregation. 103527N.     sg
                        sc
                           SAINT-SAËNS, CAMILLE
Kyrie. Off-print from Tre körsatser. 103408. sc
                           Tillbed vår frälsare, Tollite hostias f. chorus SATB
Må Herren höra dig. Also publ. in Tre körsatser.
  103407.                        & piano/org. Finale from Juloratoriet op. 12.
                             Swedish & Latin text. 103291N.        sc

                                                    19
                       Choral Music
MIXED CHORUS
SANDSTRÖM, JAN                     SJÖBLOM, HEIMER
Anrop. Text: Harry Martinson. Part of Två kör-     Bliv kvar hos mig f. SAB & piano/org. Sv. Ps. 447.
  poem.                           Part of Discantus 3.
Två japanska landskap. Text: Harry Martinson.      I blåsippsbacken f. SAB. Text: Astrid Svensson.
  Part of Två körpoem.                   Part of Discantus 3.
Två körpoem. Texts by Harry Martinson, 8'. Rec.     Lindblom f. SAB & solo. Text: Gurli Jacobsson.
  by Sveriges Radio. 103029.       rh        Part of Discantus 3.
                            Vårglimt f. SAB. Part of Discantus 3.
SCHOENFELDT, WILLIAM M.
Lyft det segrande korset upp 103619       sg   SJÖGREN, EMIL
                            Helig f. SATB a cappella. Publ. together with
SCHUBERT, FRANZ                       Fryklöf: O, Guds Lamm. 103159.    rd
Fadern är välsignad f. SATB & piano/org/brass
  quartet (2 trumpets, 2 trombones). 103091N.     STAINER, JOHN
  Choral score               sc     Gud sände sin son f. SAB & piano/org from The
  Set of parts              sts       Crucifiction in arr. by Robert Sumner.
Gud vare lov f. SATB & piano/org. 103079N.         103212N.                se
                         se
Herre förbarma dig from Mässa i G f. 2-p. chorus    SMART, HENRY THOMAS
  & piano/org Arr: Van Wyatt. 103235N.        Se i seger rider Herren f. chorus SAB with piano/
                         sd      org. & trumpet ad lib. 103427N.     sf
O, Guds lamm f. SATB & piano/org. Arr: R.N.
  Roth. Arrangement by Impromptu op 90:3.       STARR, DAVID
  103204N.               sh       Att sjunga frälsarens lov f.SAB chorus and piano.
                               103571N.                 sd
SCHWARTZ, DAN (ARR.)                  En gång var du av törnen krönt f.SATB &piano/
I dag är Jesus född, spiritual f. SATB & piano/org      org.103569N.               sc
   ad lib. 103177N.              sg   Guds skapelse f. 2-p. chorus & piano/org. 103452N.
                                                    sf
SCHÜTZ, HEINRICH                    Låt oss tillsammans prisa Gud f. SATB a cappella.
Hur ljuvliga f. SATB a cappella. 103151.     rb     103320N.                 sc
                            Låt sången nå till Gud f. SATB & piano/org.
SHAW, GEOFFREY (1879-1943)                  103419N.                 se
Hur går vägen till Betlehem? f. SATB & piano/      Mörker och ljus f. SATB & piano/org. 103536N.
  org. Arr: Donald Moore. 103528N.    sc        sf
                            Nu gryr en dag av glädje f. SATB & piano.
SILCHER, FRIEDRICH                      103322N.                sg
Allting som anda har f. SATB a cappella. 103108.    O Guds lamm f. SATB & piano/org. 103317N.
                         sc                          se
Helig är Gud f. SATB a cappella. 103110.        Ser du stjärnan över Betlehem f. SATB & piano/
                         sb     org. 103343N.             se
Stora är Herrens verk f. SATB a cappella. 103109.    Säg var fanns de som kunde trösta? f. SATB &
                         sd     piano/org. 103499N.          se
                            Till Herrens ära sjung en sång f. SATB & piano
SIMMS, PATSY                         org. 103319N.             sg
Jag vill följa dig på vägen Spiritual in arr. f. 2-p.
   chorus & piano/org. 103231N.         sg  STEFFY, THURLOW T.
Så ska jag minnas dig f. SAB & piano. 103184N.     Hör, hör hur sången klingar/Go tell it on the moun-
                         sd     tain Spiritual in arr. f. SATB & piano/org.
Var du där Spiritual in arr. f. SATB & piano/org.      10361N.                   se
   103270N.                 sg    Min mästare & vän f. SATB & piano/org.
                               103351N.                  sf
20                       Choral Music
                                         MIXED CHORUS
STENLUND, GÖRAN                    Än en gång däran Part of Rosa på bal.
Följ mig f. SAB. Text: Britt G. Hallqvist. Part of
   Discantus 3.                   TEGNÉR, ALICE
Höj jublen till Herren f. SAB & piano/org. Eng-    Advent. Text: Paul Nilsson. Also part of Betlehem
   lish tune in arr. by GS. Text: Psalm 100. Part    and the anthology Advent. 103310      rb
   of Discantus 3.                 Betlehem 3 Christmas carols. 103238.       rg
                           Böljebyvals, three settings f. mixed chorus. 103240.
STOUT, ALAN                                              rf
Gamma f. SATB a cappella set to ancient Greek     Böljebyvals f. chorus & piano.Text: E.A. Karl-
  texts, 15'. 101003.           E       feldt. Part of Böljebyvals.
                           Dagg faller. Part of Böljebyvals.
STRINDBERG, HENRIK                  Ej med klagan. Publ. together with Gör portarna
En mans väg hos en ung kvinna. Text: The Book       höga & Herren är mitt ljus. 103140.     re
  of Proverbs 30:18-19. 103475.     rg     En hymn till stjärnan. Part of Betlehem.
                           Gör portarna höga. Publ. together with Ej med
SULLIVAN, ARTHUR                      klagan & Herren är mitt ljus. 103140. re
Över döden segrar han f. SAB & piano/org. Arr:    Herren är min herde. Part of Tre psaltarpsalmer.
  R. Hasting Text: Johannes Dammascenus.      Herren är mitt ljus. Publ. together with Ej med
  103166N.                sf       klagan & Gör portarna höga. 103140. re
                           Kvällssång. Text: Zacharias Topelius. Part of
SUMNER, ROBERT (ARR.)
                              Morgon och kväll.
Halleluja f. SATB & org. Swedish text. J. S.     Loven Gud i himmelshöjd. Part of Tre psaltarp-
  Bach. 103556N.            sd
                              salmer.
SÖDERMAN, AUGUST                   Loven Herren, som i höjden bor. Part of Tre psaltar-
Fem körvisor f. SAB, SSAA, TTBB & piano.          psalmer. 103051.
   Norwegian & German texts. ALSO in mms11     Långfredagsmotett f. SATB. Publ. together with
   107009.                 AT      Saliga. 103076.               rb
I ungdomen f. SATB. Text: Bjørnstjerne Björn-     Min älskling f. unison chorus & piano/org. Text
   son. Norwegian & German text. Part of         from Des Knaben Wunderhorn. Swedish &
   Fem körvisor.                     German text. 103289.            rb
Lokkeleg f. SATB. Text: Bjørnstjerne Björnson.    Morgon och kväll 2 songs f. mixed chorus. 103259.
                                                    re
   Norwegian & German text. Part of Fem
   körvisor.                    Morgonsol och aftonstjärna (Offerflamma) f. mixed
ur Idyll och epigram f. SATB text: J.L. Runeberg.     chorus & piano. Part of Morgon och kväll.
   (part of Series ”Romans & Roman-         O, Betlehem. Part of Betlehem.
   tik)103602                rg   Saliga f. SATB & org. Publ. together with
                              Långfredagsmotett. 103076.        rb
TAUBE, EVERT                     Tre psaltarpsalmer f. SATB a cappella. 103051.
Här, Rosemarie, syns blåa Nämdöfjärden f. mixed                            rf
   chorus. Part of Rosa på bal.           Trettondagshymn f. SATB & org./piano. 103154.
Min älskade hon gick sig i min lustgård Part of                            rd
   Rosa på bal.                   Vad rätt du tänkt. Text: V Rydberg. Part of
Nära jul Part of Rosa på bal.               Böljebyvals.
Rosa på bal Part of Rosa på Bal.
Rosa på bal & seven other songs in arr. f. mixed   TELEMANN, G.PH.
   chorus by Claes af Geijerstam. 103460. ry    Ned i djupet f. SAB a cappella. Latin & Swedish
Skärgårdsfrun f. SATB in arr. by Claes af Geijer-     text. 103152.              se
   stam. Part of Rosa på bal. 103260.        THOMAS, JAY
Så länge skutan kan gå Part of Rosa på bal.      Det här är vår egen dag f. 2-p. chorus & piano
Vals i Furusund Part of Rosa på bal.
                             with 2 flutes ad lib. 103474N.     sf

                                                    21
                       Choral Music
MIXED/DESCANT CHORUS
Du är värd all ära f. 2-p. chorus (SA, TB or       WATERS, ROGER
  mixed) with piano/org. & fl. ad lib. 103436N.     Another Brick in the Wall f. SAB & piano in arr.
                          se    by PG Myrstener. 103200 Publ. together
Fader förlåt dem f. SATB & piano/org. with fl. ad       with Elton John: Candle in the Wind.   rj
  lib. 103316N.               se
Herrens härlighet f. SATB & piano/org. 103426N.      VERDI, GIUSEPPE
                          se  Zigenarkören f. SATB & piano from Truba-
Kom med ljus f. SATB & piano/org. 103365N.          duren. 103169.          sg
   Also publ. in Körmusik till nattvarden. sc
Stilla var den natt f. SATB & piano/org. 103633N     WESLEY, SAMUEL
                          se  Vår kyrkas enda fäste f. SATB & piano/org. with
Vårt värn och ljus f. SATB & piano/org. 103597N        3 Bbtrumpets, bass trb. & tuba, hand bells &
                          sc     cymbal. arr. Stan Pethel. 103520N.     sf

THOBURN, CRAWFORD R. (ARR.)                VIK, ØYVIND
Go Down Moses spiritual in arr. f. SATB a cappella.    Eg mindes deg f. SAB a cappella. Text: J.W. von
  Swedish & English text. Also publ. in           Goethe. Norwegian translation by Hartvig
  Movin’. 103422.              sb       Kiran. Part of Discantus 3.
Gå nu, Moses spiritual in arr. f. SATB a cappella.
  Swedish & English text. Also publ. in         WILLIAMS, AARON
  Movin’. 103422N.              sb
                             Din kyrka är mig kär f.SATB & org. & opt. br.
                               quintet, timpani & congr. 103577N Arr.
THYRGERSON, ROBERT W. (ARR.)                 David M. Hines.            sg
Följ med! spiritual in arr. f. 2-p. chorus & piano/
   org. 103332N.                sg
                             WILLIAMS, ROBERT
                             Vänd ditt hjärta mot din Gud f. SAB & piano/org.
Se detta lilla ljus in arr. f. SATB & piano/org.
                               103167N.                 sg
   103090N.                   sf
                             WILLIAMS, THOMAS J. (ARR)
TOLLET, EJA (ARR.)
In dulci jubilo f. SAB a cappella. Part of Discantus 3.  Ära till vår Herre Folkvisa from Puerto Rico and
                                hymnen Ebenezer in arr. f. 2-p. chorus (SA,
TROUPE, BOBBY                         TB or mixed) with piano/org. & 1 or 3
Route 66 f. SSA & piano in arr. by PG Myrstener.        trumpets ad lib. 103437N.        sf
  Publ. together with Mayfield: People Get
  Ready. 103287.              rj
                             VIVALDI, ANTONIO
                             Vi prisar dig (Laudamus te) f. SAB & piano/
WAGNER, DOUGLAS                        organ. From ”Gloria” 103502N.    sf
Den barmhärtiga fågeln f. descant, mixed or male
   chorus. 103123N.             sf
                             VOGLER, ABBÉ
                             Han kommer den hövding f. SATB a cappella Part
Gloria f. SATB & piano/org. with brass quartet
                               of 2 hjältesånger.103158.       rc
   (2 trumpets, 2 trombones) & timpani ad lib.
   Latin & Swedish text. 103142N.            WONDER, STEVIE
   Choral score              sh      Isn’t She Lovely f. SAB. Arr: PG Myrstener.
   Set of parts              sts        Publ. together with Eric Clapton: Tears in
Liksom ett regn ska falla f. SAB & piano/org.          Heaven. 103201.            rh
   103138N.                 se
O, kom alla barn f. SATB. 103513N.            VULPIUS, MELCHIOR (1570–1625)
Sjung alla på en gång f. SATB & piano/org.        Kristus vår Gud har uppstått i dag f. dubbelkör
   103137N.                 se        SATB & brass quartet ad lib. 103245.
                                Choral score              sg
VALKARE, GUNNAR                        Set of parts              sts
Världen som bild f. mixed chorus & oboe. Text:
  Göran Tunström. 101192.        rz
22                    Choral Music
                                       DESCANT CHORUS
Ära ske Gud uppå sin tron f. SATB a cappella. Part  En stjärna gick from Dalarna f. SATB. Part of
   of Passion & Påsk.                  Svenskt julspel.
                           Guds son är född from Halland f. SATB. Part of
YDSTIE, ARLENE                      Svenskt julspel.
Tro på dig själv f. 2-p. chorus & piano/org.     Jungfru Maria from Östergötland f. SATB & fl.
   103261N.                sh      Part of Svenskt julspel.
Stjärnans tecken f. 3-p. chorus and piano/org.    Maria vakar from Skåne f. SATB. Part of
   with Orff instruments ad lib. 103396N. sd      Svenskt julspel.
                           När Jesus blev födder from Uppland f. SATB.
YII, CHEN (ARR.)                     Part of Svenskt julspel.
Körsbärsblom, Japanese folk song. Swedish &     Svenskt julspel f. mixed chorus, soloists, folk
   Japanese text. 103430N.        sb      musicians & fl. 103354.          rr
Sakura, sakura, Japanese folk song. Japanese &    Goder morgon härinne from Närke. Part of Svenskt
   Swedish text. 103430N.         sb      julspel.
                           Staffansvisan from Småland f. SATB. Part of
YOUNG, GORDON                       Svenskt julspel.
Bryt fram du ljuva himmelska ljus Introitus f.    Trettondagsmarsch from Bingsjö f. SATB. Part
   Christmas day. f SATB & ack. ad lib.         of Svenskt julspel.
   103613N.                 sc   Vi önskom till slut from Halland f. SATB. Part of
Gläd dig och sjung f. SATB & piano/org. 103063N.     Svenskt julspel.
                        sd
Halleluja, Kristus lever! f. SATB & acc. ad lib.   ZYKAN, OTTO M
  103113N.                 sc   Verschnitt f. 3 players with bowler, 1 umbrella &
O milde Gud f. SATB & piano/org. 103144N.         mixed chorus, 8'. Recorded by Sveriges Ra-
                        sf     dio. 101010.                J
Kum ba ya f. SATB & piano & tabor ad lib. Based
   on a Nigerian folk tune. 103375N.    sd
Kristus kommer i sitt majestät f. SATB & piano.
   Partly based on a Passion chorale by Hans
   Leo Hassler. 103164N.          se
                           Descant Chorus
Kristus är vårt starka fäste f. SATB & piano &    (children’s, female, boy’s, girl’s chorus)
   trumpet ad lib. Based on Beethoven’s Ode    Anthologies
   to Joy (from the 9th Symph.). 103500N.sh
Sjung halleluja! f. SATB a cappella. Off-print
   from Liten Julkonsert. 103312N.     sb   Discantus 1
Sjung till Guds ära f. SATB & piano/org.       A Nordic anthology in all Nordic languages f.
   103139N.                 sd   children’s chorus & piano on elementary level
Sjung till Herrens ära f. SATB & piano/org.     with compositions by Høybye, Øystein Vik,
   103098N.                 se   Gunnel Fagius a.o. Choral score 103030. rzb
Vi önskar er god jul f. SATB & piano/org. ad lib.
   103147N.                 sd   Discantus 2
                           A Nordic anthology in all Nordic languages f.
ZIMMERGREN, HANS (ARR.)               descant chorus (SSA/SSAA) with compositions
Bereden väg för Herran from Dalarna f. SATB.     by Kim Larsen, Ole Kristian Brose, Jan-Åke
   Part of Svenskt julspel.            Hillerud a.o. 103037.          rzp
Den signade dag from Dalarna f. SATB. Part of
   Svenskt julspel.                Discantus 4
Det står ett ljus i Österland from Jämtland f.    A Nordic anthology in all Nordic languages f.
   SATB. Part of Svenskt julspel.         equal voices with compositions by Bent
En jungfru ren upprunnen är from Skåne f. SATB    Lorentzen, Folke Rabe, Roland Forsberg, Knut
   & fl. Part of Svenskt julspel.         Nystedt, PG Alldahl a.o. 103048.     rzp


                                                  23
                       Choral Music
DESCANT CHORUS
Fem spanska julsånger                 Mörker with piano. Text: Katarina, 13 år. Part of
Arrangements of popular melodies f. descant       Fem små sånger.
chorus a cappella in arr. by Miguel Asins Arbo.    Rymden with piano. Text: Katarina, 12 år. Part of
103043.                  rzk      Fem små sånger.

Genom mörker till ljus                ALLEN, G. (ARR)
Nine songs f. descant chorus for Easter.       Mitt i mörka natten f. 2-p. chorus (SA,TB) &
Ouchterlony: O Jesus dina händer blöder,         piano/org. with perc. ad lib. 103514N. sf
Roberton: Var du där?, Sætre: Gloria, Cooper:
Han är vår frälsare, Pote: Kom till gemenskapens   ALMKVISTH, ALWAR
bord, Bach: O, Krist du låg i dödens band,      Frälsaren kommer snart with piano. Part of
Händel: Prisa herrens stora seger, Vulpius: Ära      Discantus 1.
ske Gud uppå sin tron, Powell: Uppståndelsens
dag. All titles available separately.103275. szf   AMKOFF SUNDKVIST, SIGRID (ARR.)
                           Att gifta sig är ingen brådska From Alida Grön-
Sånger för livet                      lund. Part of Discantus 2.
Margaret Dryburgh (text & music): Fångarnas
hymn, Dvórak: Largo from Symfoni nr 9 ”Nya      ANDERBYGD, URBAN
världen”, no text, Bach: Jesu bleibet meine Freude,  Jungfru Marias krona with piano/org. with flöjt
no text. 103479N.                si    & oboe from Robert Schumann’s piano
                             piece Kleine Studie. Text: Bo Setterlind.
Sånger utan ord                      103262.                rd
Grieg: Morgon from Peer Gynt, Chopin:
Regndroppspreludiet. No text. Arr.: Margaret     ANDERSON, W H
Dryburgh & Norah Chambers. 103480N.    si     Barnens bön with piano/org. 103068N.       sb
                           Änglarnas sång with piano/org. 103082N.     sb
Trickel Tråckel
12 choral settings f. children’s chorus. Fagius:   ANDERSSON, B. TOMMY
Trickel Tråckel, Jansson: I en gupp, Alldahl: Jag   Stabat mater with cello & double bass. 103094.
målar en björk, Amkoff Sundkvist: Att gifta sig är    Choral score              rj
ingen brådska, Fagius: Gör det själv, Rabe:        Set of parts              rl
Bland bergen bortom bergen, Fagius:
                           ANJOU, EMIL
Ambassadrisen, Christoffersen: Efterårs-blues,
Nilsson: Min häst, Alldahl: Fiolen, Knutsson:     I adventstid f. unison chorus & piano/org. Also in
Pepparkorn i en kopparpanna. 103382.     rw
                              Advent. 103309.              rb

                           ANONYM
Listing by composer                  Attende Domine f. unison chorus. Part of 3 grego-
                              rianska sånger.
ALLDAHL, PER-GUNNAR                  Husförhörsvisa f. unison chorus. Part of 3 folkliga
Blomman i vasen with piano. Text: Pia, 14 år.       visor.
  Part of Fem små sånger.              Kyrie för unison chorus. Part of 3 gregorianska
Fem små sånger f. equal voices & piano. 103057.      sånger.
                        rh  Sankt Örjans visa f. unison chorus. Part of 3
Fiolen with piano. Text: Anders, 11 år. Part of      folkliga visor.
   Fem små sånger.                 Thet gyllene ABCD f. unison chorus. Part of 3
Fiolen (b) with piano. Text: Anders Swärd. Part      folkliga visor.
   of Discantus 4. 103048.             Victimae paschali laudes f. unison chorus. Part of
Jag målar en björk with piano. Text: Siv Wider-      3 gregorianska sånger.
   berg. Part of Fem små sånger.
Jag målar en björk (a) with piano. Text: Siv Wi-   ARBO, MIGUEL ASINS (ARR.)
   derberg. Part of Discantus 4.          Alla fiskar dricker vatten f. SSA a cappella. Part of
                              Fem spanska julsånger.
24                      Choral Music
                                        DESCANT CHORUS
Fem spanska julsånger folkliga melodier f. SSA a    BERTAUX, BETTY
   cappella. 103043.             rzk  Tack för att vår värld är god, 2-p. canon/unison
Fåglarnas sång f. SSA a cappella. Part of Fem       chorus with descant chorus & piano. Fl.,
   spanska julsånger.                  violin & cello ad lib. 103215N.      sg
Här kommer en gumma f. SSA a cappella. Part of
   Fem spanska julsånger.              BIZET, GEORGES
Josef och Jesusbarnet f. SSA a cappella. Part of Fem  Gatpojkarnas och cigarettflickornas kör from Car-
   spanska julsånger.                  men f. 2-p. descant chorus & piano. Arr:
Jungfrun vandrar över berget f. SSA a cappella.      Greg Pliska. Swedish & French text.
   Part of Fem spanska julsånger.            103263N.                 sq

ARTMAN, RUTH (ARR.)                  BLAKE, HOWARD
Julnattens under Austrian Carol in arr. f. 2-p.    Vi vandrar i det blå/Walking in the air f. chorus
   chorus & piano/org. with fl. & gl.spiel ad       SA(+A/B ad lib.) & piano from the musical
   lib. 103174N.             sh       the Snowman. Swedish & English text.
                              103276.                 rd
BACH, J S
Av hjärtats fröjd f. SA, SAB or SATB & piano/     BLYTON, CAREY
   org. Brass quartet & cello ad lib. Arr: Duane   Sweeny Todd A Horror Musical f. children’s
   Blakely. 103236N.                   chorus, speaker & piano. 103278.  ss
   Choral score                sg
   Set of parts               sts   BOYCE, WILLIAM
Förlåt oss all vår synd f. 2-p. descant chorus &    Prisa Gud, halleluja f. 2-p. chorus & piano/org.
   piano/org. with cello ad lib. Arr: Thomas       103165N.                se
   Coker. 103438N.               sf
                            BROOKS, GERARD
Jesu bleibet meine Freude Chorale prelude from
                            Allt blir annorlunda nu Ett spel om herdarna,
   Cantata nr 147 f. 4-p. descant chorus a
   cappella. No text. Arr: Margaret Dryburgh       värdshusvärden, kungarna och de andra som
   & Norah Chambers. Part of Sånger för livet.      fick träffa barnet i Betlehem f. children’s chorus,
                              speaker & piano. 103264N.           szl
   103480N.
Jesus är min stora glädje Chorale prelude from     BROSE, OLE KRISTIAN
   Cantata nr 147 f. SSA & piano/org. 103124.    Sulli lulli lillebror Norwegian text. Part of
                         se     Discantus 2.
Mitt hjärta vill sjunga f. 2-p. chorus & piano/org.
   103232N.                  se   BUTLER, EUGENE
O Krist, du låg i dödens band f. descant-, mixed or  Sjung ut all din glädje f. 2-p. chorus & piano/
   male chorus & piano/org. Arr: Donald C.        org.103115N.               sf
   Ross. 103132N.               se
                            CENTER, RONALD
BADEN, CONRAD                     Kristi ros f. 3-p. descant chorus & piano. Text:
Lykken Norwegian text by Einar Skjæraasen.         anonymous, around 1420. 103054N. se
  Part of Discantus 1.
                            CHAPPEL, PAUL
BEDFORD, DAVID                     Kan du höra nattskärran f. 2-p. chorus & piano.
Lysande stjärnor f. descant voices with optional      103246N.                 se
  instruments. 103005.           rd
                            CHERUBINI, LUIGI
BERLIOZ, HECTOR                    Med hjärtat fyllt av fröjd f. 3-part chorus or 3
Du är född i enkel boning (Christmas chorus) f.      soloists & piano/org. arr. Henry Kihlken.
  SSA & piano/org. From l’Enfance du          103534N.                  sc
  Christe 103537N.            sg

                                                      25
                        Choral Music
DESCANT CHORUS
Så som en fader f. 2-p. chorus & piano/org. Arr:    DÜBEN, D.Ä., GUSTAF
   John Kingsbury. 103145N.        se     Aria En naturlig dödsbetraktelse. Text: Samuel
                               Columbus. Part of Odæ sveticæ.
COOPER, JULIA                      Aftonsång. Text: Samuel Columbus. Part of Odæ
Han är vår frälsare f. SA or SAB chorus with         sveticæ.
  piano. Text: JC efter Matthew 6:31–33.        Den unge självklokes svar. Text: Samuel Colum-
  103056N.               se          bus. Part of Odæ sveticæ.
                            Dygd är alltings rätta bruk. Text: Samuel Colum-
CHOPIN, FREDERIC                       bus. Part of Odæ sveticæ.
Regndroppspreludiet Preludium op 28 nr 15, f. 4-    Första dikten om världens förvansklighet Text:
  p. descant chorus a cappella. No text. Arr.:       Samuel Columbus. Part of Odæ sveticæ.
  Margareth Dryburgh & Norah Chambers.        Kärlekspris. Text: Samuel Columbus. Part of
  Part of Sånger utan ord. 103480N.             Odæ sveticæ.
                            Ode om förnuftet och viljan. Text: Samuel Co-
CHRISTOFFERSEN, ANNE
                               lumbus. Part of Odæ sveticæ.
Efterårs-blues with piano. Danish text by Anne     Odæ sveticæ 10 Swedish songs from stormakts-
   Christoffersen. Part of Discantus 1.
                               tiden till dikter by Samuel Columbus. MMS18
CRAWLEY, CLIFFORD                       103358.                 rq
Cirkussånger with piano. 103299.       sh
                            Till en ung självklok. Text: Samuel Columbus.
Cirkusorkestern with piano. Part of Cirkussånger.       Part of Odæ sveticæ.
Clownen with piano. Part of Cirkussånger.        Tröstesång. Text: Samuel Columbus. Part of Odæ
Elefanter with piano. Part of Cirkussånger.          sveticæ.
Hästar with piano. Part of Cirkussånger.        Världens fåfänga. Text: Samuel Columbus. Part
Lejon with piano. Part of Cirkussånger.            of Odæ sveticæ.
                            Världens vandring avmålad genom en sjöfart. Text:
DELIBES, LÉO                         Samuel Columbus. Part of Odæ sveticæ.
Ros och jasmin f. 2-p. descant chorus & piano.     Äktaståndspris. Text: Samuel Columbus. Part of
   From the opera Lakme. 103473N.    so         Odæ sveticæ.

DIAMOND, EILEEN                     EDDLEMAN, DAVID
Josef och Maria, Christmas play f. children’s chorus,  Karibisk jul Calypso f. 2-p. chorus & piano with
   speaker & piano. 103202N.          rn    percussion ad lib. 103353N.       se

DICKINSON, RICHARD (ARR.)                EDELE, LISA
Det finns en flod Traditional Irish melody in arr.   Fyll hjärtat med hopp f. 2-p. chorus & piano.
   f. 2-p. chorus & piano/org. 103462N. sc         103325N.               se

DROSTE, DOREEN                     ENGLERT, EUGENE
Ridande på vägen f. 2-p. descant chorus with      Änglarna i himmelen f. descant, mixed or male
  piano & finger bells. 103095N.    se         chorus & piano/org. 103127N.     se

DRYBURGH-CHAMBERS                    FAGIUS, GUNNEL
Sånger utan ord Part of Sånger för livet. 103479N    Ambassadrisen för descant chorus & piano. Text:
Fångarnas hymn f. 3-p. descant chorus a cappella.      Lennart Hellsing. Part of Discantus 1.
  Part of Sånger för livet. 103479N.         Gör det själv with piano. Text: Lennart Hellsing.
                               Part of Discantus 1.
DVORÁK, ANTONIN                     Trickel Tråckel with piano. Text: Lennart Hell-
Largo from Symfoni nr 9 ” Nya världen” f. 4-p.        sing. Part of Discantus 1.
  chorus a cappella. No text. Arr. Margaret
  Dryburgh. Part of Sånger för livet. 103479N.    FLEMING, GORDON M.
                            En kalypso om julen with piano & percussioN.
                              103083N.               sc
26                       Choral Music
                                      DESCANT CHORUS
FLETCHER,BETTY                    Lärkröster i maj Text: Z. Topelius. Part of Maj
Änglar sjöng för barnet f.SSA & piano. 103584N.     och månsken.
                        sg  Maj och månsken 4 a cappella settings. 103194.
                                                  rf
FLETCHER, LINDA                   Makalösa stjärna, 3 Christmas carols. 103193.
Låt oss dela glädje f. unison chorus (2:nd part ad                         rc
   lib.) & piano. 103247N.          sd  Musik Text: W. Ekelund. Part of Maj och mån-
                             sken.
FORSBERG, ROLAND                   Månsken Text: B. Bergman. Part of Maj och
Nattviol Text: Ebba Lindqvist. Part of Discantus     månsken.
  4.                        O makalösa stjärna Text: H. Gullberg. Part of
                             Makalösa stjärna.
GALLINA, JILL                    Rosor 2 settings 103192.          rc
Min Gud är min herde f. 2-p. chorus (descant,
  mixed or male chorus) & piano/org.        HATCH,WINNAGENE
  103064N.               sc     För de gåvor som du gett f.unison/2-p.chorus &
                             piano/org.103563N.           se
GIRLANDO, RAFFAELE
Ave Maria f. SSA & piano. 103304.     sg    HAYDN, JOSEPH
Sangen til julestjernen Text: Wenche Girlando.    Himlarna sjunger din lovsång with piano/org.
  103303.                rb       103067N.                se
                           Låt trumpeter ljuda! f. 2-p. chorus &
GOLDMAN, MAURICE (ARR.)
                             accompaniment ad lib. Arr. Hal Hopson.
Jababom Fredssång f. SSA or SSAB with piano.
                             103111N.                 sf
  103046N.               sh
                           Prisa Gud med klang och jubel with organ & brass
GRIEG, EDVARD                       quartet ad lib. 103488N.         si
Morgon from Peer Gynt f. 4-p. descant chorus a
                           HELLDÉN, DANIEL
  cappella. No text. Arr.: Margaret Dryburgh
                           Dans kring granen f. unison chorus. Part of
  & Norah Chambers. Part of Sånger utan          Se granen grönskar.
  ord. 103480N.
                           Jul och nyår Canon. Text: Alf Henriksson. Part of
HAAHR, BJARNE                       Se granen grönskar.
Inde i mig with piano. Text: Ester Bock. Danish   Se granen grönskar 4 Christmas songs with texts
   text. Part of Discantus 2.              by Alf Henrikson & Daniel Helldén.
                              103307.                 rc
HAMMARSTRÖM, HUGO                  Solstånd f. SAA/SAB a cappella. Text: Alf
Agnus Dei Part of Härlig är jorden.            Henriksson. Part of Se granen grönskar.
Det spirar i Guds örtagård Text: S. Gabrielsson.   Vintersolståndet ”Där du icke är”. Canon. Text:
   Part of Rosor.                    Alf Henriksson. Part of Se granen grönskar.
En ros mer skön än jordens blomster alla Text: J
   Tegengren. Part of Makalösa stjärna.      HILLERUD, JAN-ÅKE (ARR.)
Fåglarna har slutat sjunga Text: U. Hjärne. Part   Dagen från oss skrider Part of Discantus 2.
   of Maj och månsken.
                           HINES, DAVID M.
Härlig är jorden 3 a cappella settings. 103195.   Allt vad han har gjort f. 2-p. chorus with piano &
                        rd
                              fl. ad lib. 103331N.           se
Härlig är jorden (arr.) Part of Härlig är jorden.
Jag vet en dejlig rosa (arr.) Part of Rosor.     HUNTER, RALPH
Jul, jul strålande jul Text: E. Evers. Part of    Lyft upp din blick with piano/org. & trumpets ad
   Makalösa stjärna.                  lib. 103092N.
Kyrie Part of Härlig är jorden.              Choral score              sg


                                                  27
                       Choral Music
DESCANT CHORUS
   Set of parts               sts  A la nanita nana Spanish carol f. 2-part chorus
                              (SA, mixed, TB) with piano/org. Spanish &
HÄNDEL, GEORG FRIEDRICH                  Swedish text. 103614            sc
Hör mina ord from Occasional Oratorio f. SATB     En helig natt det var Italian carol in arr. f. 2-p.
  & piano/org. Arr: Hnery Kihlken 103501N.        chorus & piano/org. 103306N.        se
   sd                        Herdarnas julsång French carol in arr. f. 2-p.
Kom till Herrens hem f. 2-p. chorus & piano/org.      chorus with piano/org. 103305N.      se
   Arr: Hal Hopson. 103229N.         se
Prisa Herrens stora seger f. descant, mixed or male  KING, ART
   chorus & piano/org. 103135N.        sd  Till julen längtar vi f. 2- or 3-p. chorus with
                              piano/org. with percussion & guitar ad lib.
HØYBYE, JOHN                        103149N.                sd
Du som har tændt with piano. Danish text by
   Johannes Johansen. Part of Discantus 1.     KNUTSSON, KNUT
Jeg har en bror with piano. Danish text by Bent    Anna banna Part of Pepparkorn i en kopparpanna.
   Krøyer. Part of Discantus 1.           Gubben å gumman Part of Pepparkorn i en koppar-
                              panna.
JALKANEN, PEKKA                    Jungfru Maria Nyckelpiga Part of Pepparkorn i en
Soittajapaimen Finnish text by Maija Kontinen.       kopparpanna.
   Part of Discantus 1.               Kung Orre Part of Pepparkorn i en kopparpanna.
                           Lill-Olle Part of Pepparkorn i en kopparpanna.
JANSSON, PAUL                     Långskånken Part of Pepparkorn i en koppar-
I en gupp Text: Wava Stürmer. Part of Discantus 1.     panna.
                           Pepparkorn i en kopparpanna Part of Pepparkorn
JOHANNESSON, PER                      i en kopparpanna.
Bondejul f. 3-p. descant chorus & 2 violins &
                           Pepparkorn i en kopparpanna Tio folkliga ramsor.
  cello. Text Anders Österling. 103402. rd
                              103016.                 rj
JOHN, ELTON                      Ro, ro Part of Pepparkorn i en kopparpanna.
The Border Song f. SSA/SAB. Arr: PG Myrstener.    Tre fröknar Part of Pepparkorn i en kopparpanna.
   Text: B. Taupin. Publ. together with David    Veckans dagar Part of Pepparkorn i en koppar-
   Paich: Rosanna. 103243.         rj      panna.

JOSEFSSON, GUNILLA (ARR.)               KOSTIAINEN, PEKKA
Adventssång Music & text: Ed. Ebel. Part of      Kaupunkikerros Mixed Nordic text by Pekka
   Discantus 1.                     Kostiainen. Part of Discantus 4.
Gud som vård om sparven tar Music: Uno Sandén.    LARSEN, KIM
   Text: E. Amnefors. Part of Discantus 1.     Joanna with piano. Arr: John Høybye. Danish
Lilla vallpiga Part of Discantus 2.
                             text. Part of Discantus 2.
JOTHEN, MICHAEL
                           LEAF, ROBERT (ARR.)
Kom och sjung! f. descant or mixed chorus &      Gör dig fri with org. & Bb-trumpet ad lib. 103515N.
  piano/org. 103093N.          se
                                                   rf
KILLENGREEN, CHRISTIAN                LLOYD-WEBBER, ANDREW
Nödsignal Text: Bo Bergman. Part of Discantus     Midnatt/Memory f. SSA & piano from the mu-
   2.                         sical Cats. Swedish & English text. Arr:
Tidleg vårsång Norwegian text: Tarjei Vesaas.      Gwyn Arch. 103250.          sh
   Part of Discantus 4.
                           LORD, SUZANNE
KIHLKEN, HENRY (ARR.)                 Vilken fröjd! f. 2-p. (SA,TB) chorus & pi/org.
                              103512N.               sd

28                      Choral Music
                                        DESCANT CHORUS
LORENTZEN, BENT                     MAYFIELD, CURTIS
One Done Trikanilje Danish text. Part of Discantus    People Get Ready f. SSA in arr. by Per Gunnar
  4.                            Myrstener. Publ together with Troupe: Route
                               66. 103287.               rj
LUNDSTRÖM, LENA
Det är sant with recorder. Text: Bo Setterlind.     MCCARTNEY, PAUL/DAVIS, CARL
   Part of Hör du rösten?               Rädda ett barn f. 2-p. chorus & piano from Paul
En vacker lovdag with recorder. Text: Britt G.        McCartneys Liverpool Oratorium. Arr:
   Hallqvist. Part of Hör du rösten?            Emily Crocker & Janet Klevberg. 103185.
Goda ord hand drum. Text: Britt G.Hallqvist.                              rj
   Part of Hör du rösten?
Gud som haver barnen kär with triangle, wood       MCLACHLAN
   block, xylofon & organ. Text: Lina Sandell.     Kom sväng din kjol under Afrikas sol Southafrican
   Part of Hör du rösten?                 Christmas carol f. descant chorus & piano.
Hör du rösten? f. S(A). Tio sånger för den kyrkliga     103483N.                   sj
   barnkören. With small perc. instruments ad
   lib. 103001.                rk   MITCHELL, TOM
Hör du rösten? with xylofon, double bass, alto-/     O Guds lamm f. 2-p. chorus & piano/org. 103352N.
   bass fl., triangle. Text: Karl Sundén. Part of                           se
   Hör du rösten?
I Guds famn triangle. Text: Britt G. Hallqvist.     MENGEL, DANA
                             Julens klockor f. 2-part (SA, mxd, TB) chorus &
   Part of Hör du rösten?
Immanuel with cymbal & drum. Text: Bo Setter-         piano/organ. 103616N          se
   lind. Part of Hör du rösten?            MOZART, WA
Med hjärtat vänt mot dig with triangle. Text:      Hela jorden grönskar f. 2-p. chorus & piano/org.
   Britt G. Hallqvist. Part of Hör du rösten?       Arr: Jay Daniels. 103182N.        sd
När man inte kan somna with triangle. Text: Britt    O skynda, o skynda f. 2-p. chorus & piano/org.
   G. Hallqvist. Part of Hör du rösten?          with c-instrument ad lib. From ”Wir Kin-
Skicka en till mig with triangle, wood block & gl.      der, wir Schmecken” K598. Text: Henry
   spiel. Text: Britt G. Hallqvist. Part of Hör du     Kihlken. 103296N.            sc
   rösten?.                      Vårens fåglar with piano. (Music Là ci darem la
                               mano from Don Giovanni) 103432N. sf
LUNELL, HANS
Hav 103097.                    rd   MURTO, MATTI
LÜTZ, DEBI                        Eriskummainen kantele Finnish text. Part of
                               Discantus 2.
Låt oss nu i glädje ropa ut f. 2-p. chorus (SA, TB
   or mixed) & piano/org, 103061N.           MYRSTENER, PER GUNNAR (ARR.)
                          sf
                             Imagine (Lennon) f. SSA/SAB. Publ. together
MARTIN, ROGER                        with Lennon/McCartney: The Long and
Jomfrusønn with piano. Text & music: Geoffrey        Winding Road. 103223.           rg
   Ainger. Arr. & Norwegian text: Roger        People Get Ready (Mayfield) f. SSA. Publ. together
   Martin. Part of Discantus 1.              with Troupe: Route 66. 103287.
Juletid with piano. Text: Roger Martin. Part of                             rj
   Discantus 1.                    Route 66 (Troupe) f. SSA & piano. Publ. together
Mirage with piano. No text. Part of Discantus 1.       with Mayfield: People Get Ready. 103287.rj
                             The Border Song (John) f. SSA/SAB. Publ.
MARTIN, JEAN
Jesusbarnet är fött idag, French carol in arr. f. 2-p.    together with Paich: Rosanna. 103243. rj
   chorus, piano/org. & bells/tabor ad lib.      The Long and Winding Road (Lennon/
                               McCartney) f. SSA/SAB. Publ. together
   103207N.                    si
                               with Lennon: Imagine. 103223.      rg

                                                    29
                         Choral Music
DESCANT CHORUS
NILSSON, ASTRID                     Uppståndelsens dag f. 2-p. chorus (SA, mixed or
Min häst Text: Astrid Nilsson. Part of Discantus      TB) & piano/org. 103071N.        sd
  1.
                            PURCELL, HENRY
NYSTEDT, KNUT                      En tid så skön och glädjerik/In These Delightful
Tretten troll-trillinger Norwegian text. Part of      Pleasant Groves f. 2-p. chorus & piano.
   Discantus 4.                      From Dido & Aeneas. 103273.       se

NYSTROEM, GÖSTA                     RABE, FOLKE
Andakt f. song or unison chorus & piano. Text:     Bland bergen bortom bergen with tabor & bass
  Jeanna Oterdahl. 103301.        rb        instruments. Text: Lennart Hellsing. Part
                              of Discantus 4.
OUCHTERLONY, DAVID
Morgonen vaknar F. unison chorus. 103039N.       RECHBERGER, HERMAN
                         sc  Dunk f. four groups of singers a cappella set to
O Jesus dina händer blöder f. unison chorus &        Swedish & English text, 8'. 101082.     I
  piano/org. 103282N.           sc     Musica picta No text. Off-print from Discantus 4.
                              103335.                 rb
PAALANEN, PENTTI
Juoru (Skvallret) Finnish text. Part of Discantus    REHNQVIST, KARIN
   1. Off-print together with Saunaloru 103205.    Alla människor/All us human beings f. SSA &
                         rb     percussion. Part of Här är jag. Var är du?
Saunaloru (Basturamsa) Finnish text. Part of      Ej blir det natt (Night will not come) f.female
  Discantus 1. Off-print together with Jouru        chorus (SSAA) a capella. Text Werner
  103205.                 rb        Aspenström.Also part of Vishetens lov.
                               103590.                  rd
PAYNTER, JOHN                      En broder mer & Mätarlarven (One Brother
Höst /Autumn f. mixed chorus or descant chorus,       More & the Looper) f. children’s chorus
   soprano gl. spiel, violins ad lib & metallofones    (SSSAA) a cappella. Text: Stig Dagerman
   (or tubular bells). Swedish & English text.       & Werner Aspenström. 103559. Also part
   Swedish text adaption: Madeleine Uggla.         of Vishetens lov              rj
   103162.                    sc  En broder mer & Mätarlarven (One Brother
                               More & the Looper) f.female chorus
PESONEN, OLAVI                        (SSSAA) a cappella.Text: Stig Dagerman
Sinivoukko Finnish text by Antti Rytkönen. Part       & Werner Aspenström.103589.Part of Vis-
   of Discantus 2.                     hetens lov                 rj
                            I himmelen (In Heaven’s Hall) Swedish/Engl.
PETHMAN, ESA                         text. f. descant chorus a cappella, large ver-
Lapsi with string ensemble. Finnish text by Antti      sion.103380                rg
  Kovanen. Part of Discantus 2.            I himmelen f. descant chorus a cappella, small
                               version. 103381.              rb
PETROCOKINO, PAUL
                            Här är jag. Var är du?/Here am I. Where are you?
Ser du hur stjärnor tändas? f. unison chorus,        music set to teenage poems f. vigorous girl’s
   recorder & piano. Arr: Pamela Breese.          chorus (SSA) & conga (alt. bongo, tabla,
   103143N.               sc
                               darboka). Swedish resp. English text. Rec.
POTE, ALLEN                         by Sveriges Radio. 103118.         ru
Kom till gemenskapens bord f. 2-p. chorus & piano/   Här är jag. Var är du?/Here am I. Where are you?
  org. 103213N.                se      f. SSA & percussion. Part of Här är jag. Var
                               är du?
POWELL, ROBERT J                    Hörru Vecko-Revyn!/Dig This, Teenage Review!
                               f. SSA & percussion. Part of Här är jag. Var
                               är du?
30                       Choral Music
                                       DESCANT CHORUS
Ingenting f. female chorus & alto flute. 103622    Ingen har känt de sorger jag bär (Nobody knows
                         ri     the trouble I’ve seen.) 103125N.      se
Kom hit alla! fanfare f. children’s chorus & 2     Var du där/Were you there Spiritual in arr. f. SSA
   trumpets. 103330.            rb      a cappella. Swedish & English text. 103283N.
Livet é ett tjolahejsan Canon. Text Sofia Blom                             sb
   Nacka musikklasser årskurs 6. 103286.rb
Livsdansen/Dance of Life f. SSA & percussion.     ROGERS, ELERY
   Part of Här är jag. Var är du?          Sjung, sjung Noël French Carol in arr. f. 2-p. or 4-
Ljusfälten with string trio ad lib, 1’20’’. Text:     p. chorus & piano/org. with tabor/light
   Edith Södergran. 103171.         rc      perc. &/or fl. ad lib. 103486N.       sh
Moster Ester Text: Lennart Hellsing. 103107.
                         rd  ROOT, GEORGE F. (1820-1895)
Mätarlarven f. descant chorus (SSSAA) a        Juveler f. SA & piano/org. Arr. Henry
   cappella. Text Werner Aspenström. 103559.       Kihlken.103529N.        sc
   Part of Två sånger ur Vishetens lov     rj
Mörkrets evighet f. descant chorus, mixed chorus    ROSS, BRAD
   & timpani. Text the Bible, Mia Stolpe-      Jag tror att julen är här f. 2-p. chorus & piano.
   Törneman & Ida Johansson. 103357. rj          103308N.                 sg
Natt över jorden Text: Erik Blomberg. Part of     Julen ska komma till oss f. 2-p. chorus & piano/
   Sånger ur jorden.                   org. Arr: R.W. Thyrgerson. 103100N. sf
När jag är, hörru, varför det?/When I am, Dig this,
                            ROTH , ROBERT N.
   Wonder Why? with percussion. Part of Här
                            Ditt ord bröt det eviga mörkret f. 2-p. chorus, pi/
   är jag. Var är du?
                              org. & opt. congregation. 103527N.     sg
Om man har en vän Text: Johan Rehnqvist, 3 år.
   Part of Vänner och solen.             SCHUBERT, FRANZ
Som solen Text: Johan Rehnqvist, 3 år. Part of     Fadern är välsignad f. SSA & piano/org. 103277N.
   Vänner och solen.                                         sd
Stora kroppsvalsen/Big Body Waltz f. descant      Herre förbarma dig from Mass in G f. 2-p. chorus
   chorus. Part of Här är jag. Var är du?        & piano/org. Arr: Van Wyatt. 103235N.
Sånger ur jorden 103055.             rg                           sd
The Raven Himself is Hoarse Text: William Sha-
   kespeare. For female chorus (SSSSAAAA)      SCHULZ, J
   a cappella. Part of To the Angel With the Fiery  O, kom alla barn f. 2-p. chorus & piano/org. with
   Hands – Concert version. 103625.      rm     percussion ad lib. (arr D. Wagner.) 103513N.
To the Angel With the Fiery Hands/Till Ängeln                              sg
   med med de brinnande händerna for oboe and
   mixed choir, 9' . Text: Björn von Rosen.     SILCHER, FRIEDRICH
   101264.                    P  Tag min hand f. 2-part chorus (SA) and piano/
Triumf att finnas till f. female chorus a cappella.     org. 103615N.             sc
   Text: Edith Södergran. 103155.       ru
Var inte rädd för mörkret f. 2-p. descant chorus    SIMMS, PATSY
   (SA) a cappella. Text: Erik Blomberg. Part    Jag vill följa dig på vägen f. 2-p. chorus & piano/
   of Sånger ur jorden.                  org. Arr: Van Wyatt. 103231N.        sg
Vishetens Lov (In Praise of Wisdom) for female
   chorus & two young soloists. 103609. rzb     SIMONDS, JOHN (ARR.)
Vänner och solen poems by children set to music    Du underbara Austrian carol in arr. f. 2-p. chorus
   103096.                   rf    & piano/org. 103461N.           sd

ROBERTON, HUGH (ARR.)                 SMEDS, CHRISTER
En dag sker ett under Spiritual 103106N.     sd  Stjärnan i öster Text: Christer Smeds. Part of
                              Discantus 1.

                                                    31
                        Choral Music
DESCANT CHORUS
SOELBERG, ULRIK (ARR.)                Julens gåva & four other songs about Christmas f.
Det var en lørdag aften f. SSAA a cappella. Danish     descant chorus. Julens gåva, O Betlehem, Vid
   text. Part of Discantus 2.              juletid, Julottan, Juldagsmorgonen, Julkväll.
                              All titles available as off-print. 103405. rh
SJÖBLOM, HEIMER                    Julens gåva f. descant chorus. Part of the anthology
Liljan i dalen with piano. Text: Frans Mikael       Julens gåva. 103413.             rb
   Franzén. Part of Discantus 2.          Julkväll f. descant chorus. Part of Julens gåva.
Är Guds kärlek såsom havet Text: Anders        Julottan 3 Christmas songs f. descant chorus a
   Frostensson. Part of Discantus 2.           cappella. 103239.              rd
                           Julottan f. descant chorus. Text: Paul Nilsson.
STARR, DAVID                        Part of Julottan and Julens gåva.
Guds skapelse f. 2-p. chorus & piano/org. 103452N.  Kvällssång f. SSA & piano. Text: Zacharias
                        se     Topelius. Part of Om natten.
                           Lycksalighetens ö f. SA & piano. Text:
SÆTHRE, ANN
                              P.D.A. Atterbom. Part of I skogen.
Agnus Dei Latin text. Part of Discantus 2.
                           Min älskling f. unison chorus & piano/org. Text
Gloria Latin text. Off-print from Discantus 2.
                              from Des Knaben Wunderhorn. Swedish
   103284.                rb
                              & German text. 103289.            rb
SÖDERLUND, LILLE BROR                 O, Betlehem f. descant chorus. Text: Jeanna
Inte ens en grå liten fågel Arr: Gunilla Josefsson.    Oterdahl. Part of Julens gåva. 103410. rb
   Text: Nils Ferlin. Part of Discantus 2.     O, salve Regina Part of Tre diskantsatser.
                           Om natten 3 pieces f. descant chorus. 103274.
SÖDERMAN, AUGUST                                            rg
Fem körvisor f. SATB, SSAA, TTBB & piano       Sköna klang (Süser Sang) f. SSA & piano. Part of
   till Norwegian & German texts. ALSO in        I skogen.
   mms11 107009.              AT   Stjärnenatt f. SSA & piano. Text: Aug. Heisler.
Ternernes sang f. SSAA. Text: Bjørnstjerne Björn-     Part of Om natten.
   son. Norwegian & German text. Part of      Tre diskantsatser f. SSA a cappella. 103052. rd
   Fem körvisor.                  Vid juletid Part of Julottan and Julens gåva.
Bryllupsvise f. SSAA. Text: Bjørnstjerne Björn-      103411.                 rb
   son. Norwegian & German text. Part of
   Fem körvisor.                  THOMAS, JAY
                           Det här är vår egen dag f. 2-p. chorus & piano
TELFER, NANCY                       with 2 flutes ad lib. 103474N.        sf
Vyssalulla f. unison children’s chorus & piano/    Du är värd all ära f. 2-p. chorus (SA, TB or mixed)
   org. 103062N.              sb      with piano/org. & fl. ad lib. 103436N.    se

TEGNÉR, ALICE                    THYRGERSON, ROBERT W. (ARR.)
Ave Maria Latin text. Part of Tre diskantsatser. Följ med! spiritual in arr. f. 2-p. chorus & piano/
Birgittahymn Publ. together with Helige Ande.       org. 103332N.              sg
   103141.                 rb
Du ringa stad Part of Julottan.           TOLLET, EJA (ARR.)
Godnattsång Part of Tre diskantsatser.       Ett barn är fött German Christmas carol. Part of
Helige Ande Publ. together with Birgittahymn.       Discantus 2.
   103141.                 rb  Vaggsång för Jesusbarnet French Christmas carol.
I natten f. SA & piano. Text: Viktor Rydberg.       Part of Discantus 2.
   Part of Om natten.
                          TROUPE, BOBBY
I skogen 3 songs f. descant chorus. 103300. re
                          Route 66 f. SSA in arr. by Per Gunnar Myrstener.
I skogen f. SSA. Text: A.T. Gellerstedt. Part of I
                             Publ together with Mayfield: People Get
   skogen.
                             Ready. 103287.              rj
Juldagsmorgonen f. descant chorus. Part of Julens
   gåva.
32                      Choral Music
                    MALE CHORUS/NON-SWEDISH LANGUAGES
ULANDER, STEN                    JOSEPHSON, J.A.
Den bryter in Text: Eva Norberg-Hagberg. Part    Reqviem f. TTBB                  sb
  of Discantus 1.
                          LORD, SUZANNE
WAGNER, DOUGLAS                   Vilken fröjd! f. 2-p.(SA, TB)chorus & piano/org.
Den barmhärtiga fågeln f. descant, mixed or male     103512N.                sd
  chorus & piano/org. 103123N.       sf
Sjung alla på en gång f. descant, mixed or male   RABE, FOLKE, 1935
  chorus & piano/org. 103137N.       se   it may not always be so f. male chorus a cappella 2'.
                             English text: e.e.cummings. From ”to love”.
WALTER, W                        103033A.                  rd
Gör dig fri with org. with Bb-trumpet ad lib.
  103515N.                rf    SÖDERMAN, AUGUST, 1832–1876
                          Fem körvisor/Fünf Chorlieder f. SATB, TTBB,
VIK, ØYVIND                       SSAA, and piano. Norwegian & German
Maria syng for Jesusbarnet Norwegian text: Sig-     text. 107009.             AT
  mund Skard. Part of Discantus 1.         Kåres sång f. TTBB. Text: Bjørnstjerne Björn-
                            son. Norwegian & German text. Part of
WIKBERG, THOMAS                     Fem körvisor.
Julefrid f. 2-p. chorus a cappella. Text: Maria
   Cederberg-Rydén. 103172.        rb

WILLIAMS, THOMAS J. (ARR)              Non-Swedish
Ära till vår Herre Folk tune from Puerto Rico and
   the hymn Ebenezer in arr. f. 2-p. chorus    languages
   (SA, TB or mixed) med piano/org. & 1 or 3
   trumpets ad lib. 103437.         sg  Mixed Chorus
VULPIUS, MELCHIOR
                          AGER, KLAUS, 1943
Ära ske Gud uppå sin tron f. SSA a cappella. Arr:
                          Beta for SATB a cappella, 10'. No words.
   JW Harris. 103281N.           sd
                          Recorded by Österreichischer Rundfunk. ISCM
YDSTIE, ARLENE                   1979. 101002.              AW
Tro på dig själv f. 2-p. chorus & piano/org.
                          BELLMAN, CARL MICHAEL, 1740–1795
  103261N.               sh
                          Blåsen nu alla/Auf, ihr Trompeten Three Bellman
ÅM, MAGNAR                        songs arranged for mixed choir by Jan-Åke
Revebjølle Norwegian text. Part of Discantus 4.     Hillerud. Swedish text. German transl. by
                             Hans von Gumpenberg. 103221.       rh
                          Blåsen nu alla/Auf, ihr Trompeten – Fredman’s
ØDEGAARD, HENRIK                     epistle No. 25 arranged for mixed choir by J-
Søk først Guds rike Norwegian text. Also part of     Å Hillerud. Swedish and German text. Pub-
   Discantus 4. 103482.          rd     lished in Blåsen nu alla/Auf, ihr Trompeten.
                          Käraste bröder/Herzlibste Brüder – Fredman’s
                             epistle No. 9 arranged for mixed choir by J-
                             Å Hillerud. Swedish and German text. Pub-
Male Chorus                       lished in Undan ur vägen/Weicht aus dem
                             Weg.
                          Nota bene – Fredmans song No. 56 arranged for
ALLEN, G.                        mixed choir by J-Å Hillerud. Swedish and
Mitt i mörka natten f. 2-p.(SA, TB) chorus &       German text. Published in Undan ur vägen/
  piano/org. with perc. ad lib. 103514N. sf      Weicht aus dem Weg.

                                                   33
                      Choral Music
NON-SWEDISH LANGUAGES
Stolta stad/Stolze Stadt– Fredman’s epistle No.      FAHLMAN, FREDRIK
   33 arranged for mixed choir by J-Å Hillerud.     Agnus Dei f. 8-part mixed chorus a cappella.8'.
   Swedish and German text. Published in         103572.                   rr
   Blåsen nu alla/Auf, ihr Trompeten .          Ave Maria f. mixed chorus a cappella 103621rc
Så lunka vi så småningom/So trollen wir und sacht
   und from – Fredmans song No. 21 arranged       FORSBERG, ROLAND, 1939
   for mixed choir by J-Å Hillerud. Swedish       Psalm Sonata for SATB a cappella, 12–13'. Eng-
   and German text. Published in Blåsen nu          lish text from The New English Bible.
   alla/Auf, ihr Trompeten.                 103036.                 rq
Undan ur vägen/Weicht aus dem Weg Four Bell-
   man songs arranged for mixed choir by Jan-      JOHNSON, BENGT-EMIL, 1936
   Åke Hillerud. Swedish text. German text:       Alpha for SATB a cappella, 5'. English text by
   Hans von Gumpenberg. 103220.           rh    the composer. Recorded by Sveriges Radio.
Undan ur vägen/Weicht aus dem Weg Fredman’s          101001.                 J
   epistle No. 38 arranged for mixed choir by J-
   Å Hillerud. Swedish and German text. Pub-       KAVASCH, DEBORAH, 1952
                              Requiem for four soli or SATB a cappella. Latin
   lished in Undan ur vägen/Weicht aus dem
                                text. 101023.             CM
   Weg.
Är jag född så vill jag leva/Lustig so die Zeit vergehen  LINDROTH, PETER, 1950
   – Fredman’s song No. 16 arranged for mixed      Sister awake & …to a mistress dying f. mixed choir
   choir by J-Å Hillerud. Swedish and Ger-          a cappella. English text. 103495.     rr
   man text. Published in Undan ur vägen/
   Weicht aus dem Weg.                  MELLNÄS, ARNE, 1933–2001
                              A wind has blown for SATB a cappella. English
DÜBEN, GUSTAV, 1628–1690                    text: e.e. cummings. Recorded on SKF
Fadher wår/Unser Vater for SATB choir, strings         60001. 101062.                D
  and b.c. Swedish and German text. Ed.         Elegiac Sonnet for SATB a cappella. English text:
  Roland Forsberg. 103002.                  Charlotte Smith. From Sweet Spring. Can
Full score                     BG
Vocal score                     L
                                be ordered separately. 103344.       re
Parts, ea.                     AJ   Laude – Il cantico di frate sole for SATB a cappella.
Veni sancte Spiritus for SATB choir, strings and        Italian text: St. Francis. Commissioned by
   b.c. Latin text. From “Three Vocal             Kungsholms Kyrka, Stockholm. 103188. L
   Compositions from the Swedish Great          L’infinito for SATB a cappella. Italian text:
   Power Period/Drei Vokalwerke”. Ed. Carl-          Giacomo Leopardi, 11'. Recorded on PS 22
   Allan Moberg & Jan-Olof Rudén. MMS 5.           and PSCD 22. 101093.             Q
   107011.                        O the sun for SATB a cappella. English text by e.e.
Full score                 CD         cummings. From Sweet Spring. Can be orde-
Choral score                AP         red separately. 103346           re
Parts, ea.                 AQ       Spring for SATB a cappella. English text by
The volume also includes Dijkman: Lamentum. and         Thomas Nashe. From Sweet Spring. Can be
Rudbeck: Sorg-och klagosång.                  ordered separately. 103345.         rg
                              Sweet Spring Three spring pieces for SATB a
ELIASSON, ANDERS, 1947                     cappella. English text. 103314.       rg
Ave maris stella for SATB a cappella. Latin text.     Ten Proverbs/Tio ordspråk for SATB a cappella.
  101135.                  I        Swedish and English text. 101172.      U
Breathing Room: July for SATB a cappella. Swe-       MENDELSSOHN, FELIX
  dish original text: Tomas Tranströmer.         Hear my prayer/Hör min bön for soprano solo,
  English text: May Swenson, 20'. Recorded          mixed choir and piano/org. Swedish and
  by Sveriges Radio. Record. PSCD 44.             English text. 103267.            sp
  101106. H.                BI


34                         Choral Music
                                   NON-SWEDISH LANGUAGES
MILVEDEN, INGMAR, 1920                   STOUT, ALAN
Alleluia: Terribilis est for solo baritone, mixed choir,  Gamma for SATB a cappella. Ancient Greek
   three trumpets, trombone, percussion, double      text, 15'. 101003.         E
   bass and organ. Latin text: 103371.
   rr                          SÖDERMAN, AUGUST, 1832–1876
                              Fem körvisor/Fünf Chorlieder for SATB, TTBB,
NILSSON, TORSTEN, 1920                     SSAA, and piano. Norwegian and German
Ave Maria for SATB. Latin text. 103128.             text. MMS 11. 107021.          AT
   rh                          I ungdomen/In der Jugend för SATB. Words by
Balthasar for SATB, ATB soli and organ. Latin          Bjørnstjerne Björnson. Norwegian and Ger-
   text. Recorded on PSCD 40. 101175.             man text. Published in the edition Fem
Full score                     BY     körvisor/Fünf Chorlieder. MMS 11. 107021.
De saliga/The Blessed, sacred motet for all soul’s     Lokkeleg/Lockruf for SATB. Words by Bjørn-
   day for SATB a cappella. Text: Mathew           stjerne Björnson. Norwegian and German
   5:3–12. Swedish text. English text can be         text. Published in the edition Fem körvisor/
   ordered.                          Fünf Chorlieder. MMS 11. 107021.
   rh
                              ZYKAN, OTTO M.
PONTVIK, PETER, 1963                    Verschnitt for three actors with bowlers, one
Allelu for mixed choir, 4'40''. 103472.             umbrella and mixed choir, 8'. German text
rp                               by the composer. Recorded by Sveriges Ra-
Amen per coro misto a sei voci. 103481.             dio. 101010.
   M                           Full score                   J

RABE, FOLKE, 1935
to love for SATB a cappella. English text by e.e.
   cummings. Recorded by Sveriges Radio.        Descant Chorus
   103033.                       (children’s, female, boy’s, girl’s chorus)
   rzf
Two Stanzas for SATB a cappella, 5'. Text:
                              ANDERSSON, B. TOMMY, 1964
  Göran Sonnevi. English translation: Doro-
                              Stabat mater for female choir, cello and double
  thy Irving. 101055.
                                bass. Latin text. 103094.
   F
                              Full score                   rj
                              Set of parts                  rl
RECHBERGER, HERMAN
Thump for four choir groups ad libitum. Swe-        RECHBERGER, HERMAN,
  dish and English text. 101082.             Musica picta for children’s chorus. No words.
   I                             Publ. in the album Discantus 4. 103048.
                              Thump for four choir groups ad libitum. Swedish
REHNQVIST, KARIN, 1957
                                and English text. 101082.         I
To the Angel with the Fiery hands/Till Ängeln med
   med de brinnande händerna for oboe and        REHNQVIST, KARIN, 1957
   mixed choir, 9' . Text: Björn von Rosen.       Here am I. Where are you?/Här är jag. Var är du?
   Engl. t Linda Schenck. 101264.               For vigorous girl’s chorus and conga (alt.
   P                             bongo, tabla, darboka). Swedish and Eng-
Vishetens lov (In Praise of wisdom) for mixed          lish text. Commissioned by Musik i Väst.
   choir and two children’s voices. Swedish          Recorded by Sveriges Radio. 103118. ru
   text by Werner Aspenström and Stig Da-        I himmelen /In heaven’s hall for small and large
   german. Commissioned by Sveriges Radio.          descant choir a cappella and four soloists.
   103356.
   rzz


                                                     35
                          Choral Music
NON-SWEDISH LANGUAGES
   Setting over a Swedish hymn from           album Fem körvisor/Fünf Chorlieder. Also in
   Dalecarlia. Large version. Sw. & Engl. text.     MMS 11. 107009.
   103380.                  rg  Bryllupsvise/Hochzeitsled for SSAA. Words by
I himmelen /In heaven’s hall for descant choir a     Bjørnstjerne Björnson. Norwegian and Ger-
   cappella. Small version without soloists. Sw.    man text. Published in the album Fem kör-
   & engl. text. 103381.           rb    visor/Fünf Chorlieder. Also in MMS 11.
Mörkrets evighet (The eternity of darkness) for      107009.
   descant choir, mixed choir and timpani.
   Sw.& Engl. text. Transl. Linda Schenck.     TEGNÉR, ALICE, 1864–1943
   Commissioned by Sveriges Radio. 103357.     Ave Maria for female choir a cappella. Latin text.
                        rj     Published in the album Tre diskantsatser.
Sånger ur jorden/Songs from the earth f. descant     103052.
   choir a cappella. Swedish & English text.    O, salve Regina for female choir a cappella. Latin
   Transl. Linda Schenck. 103055.      rg     text. Published in the album ”Tre diskant-
To the Angel with the Fiery hands/Till Ängeln med     satser”. 103052.
   med de brinnande händerna for oboe and
   descant/mixed choir, 9' . Text: Björn von
   Rosen. Engl. t Linda Schenck. 101264. P     Male Chorus
Triumf att finnas till (A Triumph to exist) for
   female choir. Swedish text: Edith Söder-
   gran. Translation in English, French and    RABE, FOLKE, 1935
   German as a reference. Commissioned by     it may not always be so for male choir a cappella 2'.
   Svenska Rikskonserter. 103155.      ru     English text: e.e.cummings. From ”to love”.
                             103033A.                  rd
SÆTRE, ANN
Agnus Dei for female choir a cappella. Latin text.  RECHBERGER, HERMAN
   Published in the album Discantus 2. 103037.   Thump for four choir groups ad lib. Swedish and
Gloria for female choir a cappella. Latin text.     English text. 101082.           I
   103284.                  rb
                           SÖDERMAN, AUGUST, 1832–1876
SÖDERMAN, AUGUST, 1832–1876             Fem körvisor/Fünf Chorlieder for SATB, TTBB,
Fem körvisor/Fünf Chorlieder for SATB, TTBB,       SSAA, and piano. Norwegian and German
  SSAA, and piano. Norwegian and German        text. Also in MMS 11. 107009.     AT
  text. Also in MMS 11. 107009.     AT     Kåres sång/Kåres Gesang for TTBB. Words by
Ternernes sang/Lied der Jungfrauen for SSAA.       Bjørnstjerne Björnson. Norwegian and Ger-
  Words by Bjørnstjerne Björnson. Norwe-        man text. Published in the edition Fem
  gian and German text. Published in the        körvisor/Fünf Chorlieder. Also in MMS 11.
                             107009.
36                      Choral Music
                                           INDEX A-E
               Wall 16, 22      C               Review! 30
Index          Anrop 20          Candle in the      Din för evigt 9, 12
            Anrop till Maria 6       Wind 12, 16     Din kyrka är mig
            Aria 7, 26         Carry her over the      kär 11, 22
A
            Att bära detta kors 6     water 6       Din spira, Jesus, sträckes
A la media noche 10   Att gifta sig är ingen                  ut 18
                          Cirkusorkestern 26
A la nanita nana       brådska 24                   Discantus 1 23
 Hillerud 11
                          Cirkussånger 26
            Att sjunga frälsarens   Climbin’ Up The     Discantus 2 23
 Kihlken 12, 28       lov 20                     Discantus 3 2
A Triumph to exist 36                 Mountain 12
            Attende          Clownen 26        Discantus 4 23
A wind has          Domine 3, 24                  Ditt ord 19, 31
   blown 14, 34                 Cunctipotens 3
            Auf, ihr                      Domino 17
Ach Herr vergib all     Trompeten 5, 11, 33  D            Dona nobis pacem 16
   unser Schuld 4   Autumn 17, 30                    Du finns här för
Advent                       Dagen från oss
            Av hjärtats fröjd 4, 25    skrider 27        oss 15
 antologi 2
            Ave Maria 35, 36      Dagen är här 6      Du har uppstått på
 Tegnér 21
              Fahlman 8, 34                     denna dag 11
Adventsbön 6, 18      Girlando 27
                          Dagg faller 21
Adventssång 28                   Dance of Life 31     Du lilla stad 9
              Nilsson 16                    Du ringa stad 32
Aftonbön 3         Tegnér 32        Dans kring gra-
Aftonsång 7, 26                    nen 10, 27      Du segern oss
            Ave maris stella 8, 34
Agnus Dei                     De saliga 17, 35       förkunnar 4
            Ave verum 8
 Carissimi 6                   Dela glädjen nu och   Du som gick före
 Fahlman 8, 34     B               sjung 8          oss 6
 Hammarström 27                  Den barmhärtiga     Du som har tændt 28
            Balthasar 17, 35                  Du som rår över
 Nystedt 17                      fågeln 22, 33
 Rheinberger 19    Bara du går över                     allting 15
 Sætre 32, 36        markerna 18      Den bryter in 33
                          Den levande 8      Du underbara 31
All us human      Barnens bön 24                   Du är född i enkel
   beings 30     Basturamsa 30       Den signade dag 23
                          Den unge självklokes     boning 25
All världens Gud 15   Beata viscera 3                   Du är värd all
Alla fiskar dricker   Bereden väg för        svar 7, 26
                          Denna dag är gjord för    ära 22, 32
   vatten         Herran 23                   Dunk 18, 30
 SATB 14        Beta 3, 33           lovsång 15
                          Denna stilla stund 16  Dygd är alltings rätta
 SSA 24        Betlehem 21                       bruk 7, 26
Alla människor 30    Big Body Waltz 31     Descant Chorus 23
                            Non-Swedish  35   Där Gud är där är
Allelu 17, 35      Birgittahymn 32
                          Det finns en         frid 15
Alleluia 15, 35     Bland bergen bortom
Alleluia! 15         bergen 30         flod 7, 26      E
Allhelgonadag 3     Bliv kvar hos mig 20    Det himmelska
                            barn 12       Efterårs-blues 26
Allt blir annorlunda  Blomman i vasen 24
                          Det här är vår egen   Eg mindes deg 22
   nu 25       Blåsen nu
                            dag 21, 32      Ei sild, og ei til 6
Allt jag har 17       alla 5, 11, 33
                          Det min Gud vill det   Eine Stimme läßt sich
Allt omkring mig    Bondejul 28
                            gör han visst 4      hören 4
   snurrar 4     Bort med tanken,
                          Det spirar i Guds    Ej blir det natt 30
Allt under himmelens     sorgsna hjärta 4
                            örtagård 27     Ej ett ord 4
   fäste 14     Breathing room –
                          Det står ett ljus i   Ej med klagan 21
Allt vad han har       July 8, 34
                            Österland 23     Elefanter 26
   gjort 11, 27   Bred dina vida
                          Det var en lørdag    Elegiac Sonnet 14, 34
Allting som anda       vingar 12
                            aften 32       En broder mer
   har 20      Bryllupsvise 32, 36                   children’s ch. 30
Alpha 12, 34      Bryt fram du ljuva     Det var en stjärna
                                        female ch. 30
Ambassadrisen 26       himmelska ljus 23     stor 17         SATB 18
Amen 18, 35       Bär henne ut över     Det är en ros 5     En dag sker ett
Andakt 17, 30        vattnet 6       Det är sant 29        under 31
Anna banna 28      Böj dig mot jorden 11   Die Nacht ist      En el nombre del
Another Brick in the  Böljebyvals 21         vergangen 15       Cielo 11
            Bön om frid 8       Dig This, Teenage    En fader oss förenar 4
                                                  37
                      Choral Music
E-H
En gång i bredd med       ladies 7        Förvandlingen 8     H
   mig 13        Fiolen                        Halleluja 16, 21
En gång var du av       Discantus 4 24      G
                                           Bach 4
   törnen krönt 20     Fem små sånger 24     Gamma 21, 35         Daniels 7
En helig fest 15      Fredens kung 13       Gatpojkarnas och     Halleluja, Kristus
En helig natt det     Fredmans epistel nr       cigarettflickornas    lever! 23
   var 12, 28         25 5            kör 25        Halleluja, sången
En hymn till stjär-    Fredmans epistel nr     Ge mig din styrka      stiger 17
   nan 21           33 5            här 15        Halleluja! Pris ske
En hälsning 6       Fredmans epistel nr     Genom mörker till      dig! 11
En jungfru ren         38 5            ljus 24       Han har uppstått,
   upprunnen är 23    Fredmans epistel nr     Giv Herren tack 9      halleluja 14
En kalypso om          9 5           Gloria          Han kommer den
   julen 26       Fredmans sång nr         Charpentier 7      hövding 22
En mans väg hos en ung     16 5            Sætre 32       Han kommer, triumfe-
   kvinna 21       Fredmans sång nr         Wagner 22
                                           rar 11
En natt är förliden 15     21 5          Gläd dig och sjung 23
                                         Han lever 8
En naturlig döds-     Fredmans sång nr       Glädjens dag 18
                                         Han ser min själ 17
   betraktelse 7, 26     56 5          Glädjerika psalmer 12
                                         Han triumferar
En påskdag ljus i glädje  Från himlen kommer      Go Down Moses 22
                                           idag 16
   stor 18          stjärnans ljus 15    Go tell it on the
                                         Han är föraktad och
En ros mer skön än     Frälsaren kommer         mountain 20
                                           övergiven 11
   jordens blomster      snart 24        Goda ord 29
                                         Han är här vår kung av
   alla 27        Frälsaren lever       Goder morgon
                                           Israel 11
En stjärna gick 23      Hastings 10          härinne 23
               Kosche 13
                                         Han är vår fräl-
En svensk Johannes-                   Godnattsång 32
              Fünf                           sare 7, 26
   passion 19                     Gubben å gumman 28
                Chorlieder 33, 35, 36              Hans kärleks nåd 16
En tid så skön och                   Gud du är konung över
              Fyll hjärtat med                   Hans namn var
   glädjerik 18, 30                    allt 4
                hopp 8, 26                      Jesus 15
En vacker lovdag 29                   Gud har förberett ett
              Fyra hymner 3                     Har du hört, denna
Eriskummainen                        hus 11
              Fyra körstycken från                   midvinternatt, 8
   kantele 29                     Gud som haver barnen
                renässansen 2                  Hav 29
Ertöt uns durch dein                    kär 29
              Fåglarna har slutat                  Hear my
   Güte 4                       Gud som vård om
                sjunga                        prayer 15, 34
The eternity of                       sparven tar 28
               SSA  27                      Hela jorden fylls av
   darkness 36                    Gud sände sin son 20
              Fåglarnas sång                      fröjd 12
Ett barn är fött                    Gud var mig nådig 11
               SATB 14                      Hela jorden grön-
   Tollet 32                     Gud vare lov 20
               SSA 25                         skar 7
Ett barn är fött åt oss                 Gud är så god 12       2-p 7
              Fångarnas hymn 26
   Händel 11                     Guds barn i dag må      SATB 16
              Följ med! 22, 32
Evangeliemotetter 10                    fröjda sig 13      två-st. 16, 29
              Följ mig 21
Evig kärlek ,gränslös,                 Guds bröd 10       Helig 8, 20
              För att stilla fira
   stor 8                       Guds kärlek 10      Helig, helig 11
                nattvard 13
                            Guds skapelse 20, 32   Helig är den plats 6
F             För de gåvor som du
                            Guds son är född 23   Helig är Gud 20
                gett 27
Fader förlåt dem 22                   Guds tankar kan vi ej  Helige Ande 32
              För längesen i
Fadern är välsignad                     förstå 15      Herdarna på ängen 17
                juletid 15
   SATB 20                      Guds tjänare jubla och  Herdarnas jul-
   SSA 31        För varje dag 5
                              prisa 5         sång 12, 28
Fadher Wår 7, 34      Föraktad och bort-
                            Gunga, gunga 12     Herdens julsång 6
Fem körvisor 35, 36       stött 9
                            Gå nu, Moses 22     Here am I.Where are
   Söderman 21, 32, 33  Förlåt oss all vår
                            Gästabud 6          you? 30, 35
Fem små sånger 24        synd 25
                            Gör det själv 26     Herre förbarma
Fem spanska julsånger   Förlåt oss Herre all vår
                            Gör dig fri 28, 33      dig 20, 31
   SATB 2, 14         skuld 4
                            Gör portarna höga 21   Herre, ge oss frid 16
   SSA 24, 25      Första dikten om
Female Chorus 35        världens för-                  Herren vår Gud 4
Fine knacks for         vansklighet 7, 26                Herren är min
38                       Choral Music
                                                    H-K
  herde 21       Höst 17, 30          J              Josef och Maria
Herren är mitt ljus 21                                 SSA  26
             I               Jababom 9, 27
Herren är vår                                    Jouluvirsi 13
                            Jag kommer 19
  Kung 10        I adventstid 3, 24                    Jubla och prisa 16
                            Jag ler min vän och
Herrens bröd 8      I blåsippsbacken 20                    Jublande sjung till
                               sjunger 10
Herrens egen dag 9    I dag är Jesus född 20                      Herren Gud 10
                            Jag målar en björk 24
Herrens härlighet 22   I den mörka vintern        Discantus  24
                                          Jul, jul strålande jul 27
Herrens moder 2, 6      2-part 11         Jag ska gå hem 7      Jul och nyår 10, 27
Herrens ord leder       SATB 11
                            Jag suckar ur mitt inres  Juldagsmorgonen 32
  oss 9         I en gupp 28                       Julefrid 33
                               djup 14
Herzlibste        I fyrtio dagar 13                     Julen kom med
                            Jag tror att julen är
  Brüder 5, 33     I Galileens land 19                       glädje 6
                               här 19, 31
Himlarna sjunger din   I Guds famn 29                      Julen kom med
                            Jag tror på Jesus
  lovsång        I himmelen                            kärlek 6
                               Krist 5
 SA 27            Descant                        Julen runt 2, 11
                 Large version  35   Jag vet att Herren vakar
 SATB 10
                               över mig 12      Julen ska komma till
Himmelsfröjd 2, 6        Small ver-                        oss 19, 31
                 sion 30, 36      Jag vet att Jesus Kristus
Hochzeitsled 36                                   Julens gåva 32
               Mixed 19            lever! 11
Hur går vägen till                                 Julens klockor 15
             I himmelen, i himmelen    Jag vet en dejlig
  Betlehem 20                                   Julens stjärna 17
               Abrahamsson 3         rosa 27
Hur ljuva är dina                                  Juletid 29
             I natten 32          Jag vill följa dig på
  boningar 6                                   Julkväll 32
             I nåd 6              vägen 20, 31
Hur ljuvliga 20                                   Julmaten 10
             I skogen 32          Jag vill lyfta blicken 10
Hur ljuvliga är ej                                 Julnattens under 4, 25
             I ungdomen 21, 35       Jeg har en bror 28
  stegen 11                                    Julottan 32
             Tre sånger ur Idyll &     Jerusalem! 9
Husförhörsvisa 4, 24                                Jungfru Maria 23
                epigram 21        Jesu bleibet meine
Här intill dig 4                                  Jungfru Maria Nyckel-
             Il cantico del frate sole     Freude 25
Här kommer en gumma                                    piga 28
                (Laude) 14        Jesu deine Passion 4
 SATB 14                                      Jungfru Marias
 SSA 25         Il cantico di frate      Jesu namn 13
                sole 34         Jesu stora, stora         krona 24
Här, Rosemarie, syns                                Jungfrun vandrar över
   blåa         Imagine 13, 16, 29         kärlek 4
             Immanuel 29          Jesus, gör mig så till       berget
   Nämdöfjärden 9, 21                                 SATB 14
Här är jag.Var är     In der Jugend 35          sinnes 4, 18        SSA 25
   du? 30, 35      In dulci jubilo 19      Jesus Krist lever nu 14   Juoru 30
Härlig är jorden 27      Tollet  22        Jesus Krist nu uppstån-   Juveler 31
Hästar 26         In heaven’s hall          den är 13
               Descant
                                          Jägaren 6
Högt lovad vare du 18                  Jesus Krist är född 8
                 Large version 35    Jesus Krist är född     K
Höj jublen till Her-       Small version 36
   ren 21                         idag 6         Kall och mörk är
               Mixed 19
Hör du rösten? 29                    Jesus Kristus frälsa-      vinternatt 12
             In These Delightful
Hör du änglarna 9                      ren 10         Kan du höra natts-
                Pleasant Gro-
Hör glädjesången                    Jesus med ditt          kärran 25
                ves 18, 30
   ljuder 9                        lidande 4       Kanske 18
             Inde i mig 27
Hör hur det knackar på                 Jesus må ditt hjärtas    Kantat
             Ingen har känt de
   din dörr 17                       lära 3           Kraus 13
                sorger jag bär 31
Hör hur tusen röster                  Jesus och mångla-      Karibisk jul 8, 26
             Ingen är ensam 8
   sjunger 17                       rna 13         Karnevalssång 4
             Ingenting 31
Hör hur änglasången                   Jesus är min stora     Kaupunkikerros 28
             Inte ens 18, 32
   når 14                         glädje 25       Klättergroda 18
             Intill korset 15
Hör, hör hur sången                   Jesusbarnet är fött     Klättra uppför
             Isn’t She Lo-
   klingar 20                       idag 14, 29         berget 12
                vely 16, 22
Hör min bön 15, 34                   Joanna 28          Kom helge ande,
             it may not always be
Hör mina ord 12, 28                   Jomfrusønn 29          hör 19
                so 33, 36
Hör vår bön 16                     Josef och Jesusbarnet    Kom hit alla! 31
Hörru Vecko-Re-                       SATB 14         Kom med ljus 22
                              SSA 25
   vyn! 30                                    Kom och

                                                     39
                         Choral Music
K-N
  sjung! 12, 28     I himmelen 30          sång 15          SATB 13
Kom ring nu i klockan,  Largo 26          Lyssna o Gud 4         SSA 28
  ring 13        Laudamus te 22       Långfredag och        Men så kommer
Kom, skynda till     Laude 14, 34          påskdag 2          julen 10
  stallet 10      Lejon 26          Långfredagsmotett 21     Merry Christmas 2
Kom sväng din kjol 29  Lied der          Långskånken 28        En Messiaskantat 11
Kom till gemenskapens     Jungfrauen 36    Låt ditt ljus bli klart 13  Mias aftonbön 12
  bord         Liksom ett regn ska    Låt mig förtrösta 6     Midnatt
   2-p 18, 30        falla 22       Låt min mun förkunna      SATB 13
   SATB 18                                    SSA 28
             Liljan i dalen 32        ditt lov 11
Kom till Herrens                                 Min Gud är min
             Lill-Olle 28        Låt oss dela glädje 27
  hem 11, 28                                    herde 9, 27
             Lilla vallpiga 28     Låt oss förenas 11
Kom vår frälsare 9                                Min Gud är mitt ljus 6
             Lindblom 20        Låt oss lovprisa
Kom vår skapare 10                                Min häst 30
             L’infinito 14, 34        Herren! 11
Kotisanna 17                                   Min mästare & vän 20
             Liten julkonsert 2     Låt oss nu i glädje ropa
Krist är uppstån-                                Min älskade hon gick sig
             Little David Play On      ut 14, 29
  den 18                                      i min lust-
                Your Harp 9     Låt oss prisa högt ditt
Kristallen den fina 14                                 gård 9, 21
             Livet é ett           namn 6
Kristi ros 25                                  Min älskling 21, 32
                tjolahejsan 19, 31  Låt oss tillsammans
Kristus kommer i sitt                              Mirage 29
             Livets bröd 16         prisa Gud 20
  majestät 10, 23                               Mitt hjärta längtar 6
             Livets Gud 16       Låt stormar svepa
Kristus vår Gud har                               Mitt hjärta vill
             Livets ängel 3         in 15
  uppstått i dag 22                                 sjunga 5, 25
             Livsdansen 31       Låt sången nå till
Kristus är vårt starka                               SAB  4
             Ljuset finns inom        Gud 20         Mitt i mörka nat-
  fäste 23          dig 17        Låt trumpeter
Krossad är ondskan 6                                 ten 3, 24, 33
             Ljusets barn 17         ljuda! 10, 27      Mixed Chorus 2
Krön vår frälsare 15   Ljusfälten         Låt tusen tungor        Non-Swedish 33
Kum ba ya 23        SATB 19           tala 13
Kung Orre 28                                   Molnen skall sking-
              SSA 31         Lärkröster i maj 27
Kungars kung 14     Lobe den Herren 4                      ras 5
Kvällssång        Lockruf 35         M              Morgon 27
   SATB 21       Locus iste 6                      Morgon och kväll 21
                          Magdalena 6         Morgonen vaknar 30
   SSA 32       Lokkeleg 21, 35      Maj och månsken 27      Morgonsol och
Kyrie 4         Lova Gud med        Majnattsröster 19        aftonstjärna 21
   Anon. 24        glädjesång 11
   Hammarström 27                 Makalösa stjärna 27     Moster Ester 31
             Lova Herrens namn     Male Chorus 33
   Rheinberger 19                               Motett för domsönda-
Kyrie eleison 12       med sång och        Non-Swedish 36
               dans! 3, 11                       gen 13
Kåres Gesang 36                   Maria syng for        Movin’ 2, 19
Kåres sång 33, 36    Lovad vare Herren Gud     Jesusbarnet 33
              SAB 7, 16                      Musica picta 30, 35
Kära, du har mig                  Maria vakar 23        Musik 27
              SATB 7, 16       Marias kyrkogång 6
  fångat 4       Loven Gud i himmels-                  Mycket Mozart 16
Kära min mor 19                   Marias lovsång 6       Må ditt ljus bli stort och
               höjd 21        Marias sång 19
Käraste bröder 5, 33   Loven Herren, som i                     klart 13
Kärlekspris 7, 26                  Marias vallfärd 6      Må Herren höra
               höjden bor 21     Med bröd och vin 13
Körmusik till nattvar-  Lovsångers ljud 13                     dig 19
  den 2                      Med hjärtat fyllt av     Många röster, en ande
             Luljaze Jezumin 11       fröjd 7, 25
Körsbärsblom 23     Lustig so die Zeit                     SATB    18
                          Med hjärtat vänt mot     Månsken 27
L               vergehen 5, 34      dig 29
             Lycksalighetens ö 32                  Mätarlarven
La Jornada 11                    Med många kulörta        children’s ch. 30
             Lyft det segrande korset    lyktor 18
La nuict froide et                                 female ch. 31
               upp 20        Med törnen är han        SATB 18
   sombre 13      Lyft upp din
Lacrimosa 16                      krönt 13         Mörker 24
               blick 11, 27     Mein Gott öffne mir die   Mörker och ljus 20
Lamentum 7        Lykken 25
Lammets vår 19                     Pforten 4        Mörkrets evig-
             Lysande stjärnor 25    Memory             het 19, 31, 36
Lapsi 30         Lyssna hör vår

40                     Choral Music
                                                   N-S
N              O Gud, all frälsnings    Pat-a-pan 11       Rymden 24
Natt över jorden 31      källa 18         Pentatyk 15       Rädda ett barn
              O Gud, så god 8       People Get Ready 29     SATB 14
Nattvardshymn 3                                   två-st. 29
Nattviol 27         O Guds lamm         Pepparkorn i en
                Fryklöf 9           kopparpanna 28
Ned i djupet 21         Mitchell 15, 29                  S
Nej, ingen annan går                   Per Spelmann 14
                Page 17         Philharmonie 10     Sakura, sakura 23
  den vägen 13        Schubert 20                    Saliga 21
Nio medeltida                      Plugusorul 11
                Starr 20                     Sangen til julestjernen
  körsatser 2       O helga natt 3        The praise of
                               wisdom 35       SATB 9
Noget om          O, Herre, din nåd                    SSA 27
  skærsommernætter 16     förlåter 16       Pris ske dig 17
                             Prisa Gud, halle-    Sankt Magnus sång 4
Non-Swedish         O huvud blodigt                    Sankt Örjans
  language 33         sårat 15           luja 6, 25
                             Prisa Gud med klang      visa 4, 24
Nota bene 5, 33       O Jesus dina händer                  Saunaloru 30
Nu gläd dig min ande i      blöder 30          och jubel 27
                             Prisa Herrens stora   Se detta lilla ljus 22
  Herran 3        O Jesus kom och var                  Se granen grönskar 27
Nu gryr en dag av        mig när 9          seger 12, 28
                             Prisa vår Gud 7     Se i seger rider
  glädje 20        O, kom alla                        Herren 20
Nu kommit har en         barn 22, 31       Psalm Sonata 9, 34
                             Pujdem spoln do     Se världens frälsare är
  härlig stund 18     O Krist, du låg i dödens                  här 15
Nu vedde vår 13         band 5, 25          Betlema 11
                             Påskens klockor 12    Segerfurste
Nu är den mörka tid     O, käre Jesus, vilka                   antologi  18
  förbi 18           skulder har du? 5    Påskkantat 17
                                         Segerfurste, ärans
Nu är det gott att     O, låt din kärleks      Q               konung 18
  leva 3, 10          eld 18                      Ser du hur stjärnor
Nun lieget alles unter   O, lär mig Gud 8       Quam pulcra es 7       tändas? 30
  dir 5          O makalösa stjärna 27    Quando corpus      Ser du stjärnan över
Nådens häslning 9      O milde Gud 23         morietur 19        Betlehem 20
Någon du känner 8      O, salve Regina 32, 36    Quanno nascete      Sex sakrala sånger 9
När helga Guds       O sjung var trogen       ninno 11       Sicut cérvus 17
  änglar 3           själ 11, 15       R            Sinivoukko 30
När herdarna vaktade    O skynda, o                      Sister awake 13, 34
  sin flock 15         skynda 16, 29      Regndroppspreludiet 26  Sju dikter av Nils
När himlens ängar      O Tannenbaum 11       Requiem 34          Ferlin 18
                               Kavasch 12
  blommar 8        O the sun 14                     Sju madrigaler 3
                               Puccini 18
När jag är, hörru, varför  Ob sichs an ließ 5      Requiem aeternam     Sjung alla på en
  det? 31         Odæ sveticæ 8, 26        Cornelius 7        gång 22, 33
När Jesus blev       Ode om förnuftet och     Reqviem         Sjung halleluja
  födder 23          viljan 7, 26        Josephson         högt! 12
När juldagsmorgon      Offerflamma 21            SATB 12     Sjung halleluja! 23
  glimmar 17       Oh, Peter Go Ring          TTBB 33     Sjung hans lov 17
När juldagsmorgon        Them Bells 13      Res dig och sjung 15   Sjung Herrens lov alla
  vaknar 15        Oh the sun 34        Revebjølle 33         länder 5
När man inte kan      Om man har en        Ridande på vägen 26   Sjung Hosianna 18
  somna 29           vän 31         Rim i december 10    Sjung högt till Davids
När natten skänker     Om natten 32         Ro, ro 28           son 10
  frid 19         Om vetekornet 10       Ros och jasmin 26    Sjung Maria 16, 18
Nära dig 4         One Done           Rosa på bal 2, 9, 21   Sjung, sjung
Nära jul 9, 21          Trikanilje 29      Rosanna            Noël 19, 31
Närmare dig 15       Ostinato 6            Myrstener  16    Sjung till Guds ära 23
Nödsignal 28        Oxen 10             Paich 17       Sjung till Herrens
                             Rosor 27           ära 23
O              P              Route 66 22, 29, 32   Sjung till vår Gud en ny
O at være en høne 12    Pange lingua 6        Russin, oliver och      sång 16
O, Betlehem         Parce, Domine 17         nötter och      Sjung ut all din
  Descant 32       Passion och påsk 2        honung 8         glädje 6, 25
  SATB 21
                                                    41
                         Choral Music
S-V
Sjung ut de glada     Sånger för livet 24       dying 13, 34     V
   orden 18       Sånger ur jor-       to love 18, 35       Vackra astrar 17
Skicka en till mig 29      den 31, 36       To the Angel with the   Vad rätt du tänkt 21
Skvallret 30        Sånger utan           Fiery hands 36    Vaggsång för Jesus-
Skydd ger han till dem     ord 24, 26         Female ch. 31
                              Mixed ch. 19
                                            barnet 32
   som går i hans    Säg var fanns de som                  Vaggvisa till Maria 9
   spår 16          kunde trösta? 20    Tollite hostias 19
                            Tre diskantsatser 32    Vaim singar 14
Skärgårdsfrun 21      Säg är det frälsaren 15                Vakande över Is-
Sköldingepsalmen 3     Søk først Guds       Tre folkliga visor 3
                            Tre fröknar 28         rael 15
Sköna klang 32         rike 33                      Vals i Furusund 9, 21
Snart är julen här! 8   Sök Guds rike 13      Tre gregorianska
                              sånger 3       Var du där
So trollen wir und sacht                               SATB 20
   und from 5, 34    T              Tre korta rekvier 3      SSA 31
Soittajapaimen 28     Ta mej till ha-       Tre körsatser       Var glad idag är Jesus
Solstånd 10, 27         vet 14, 16        Rheinberger 19
                                            här, 7
Som en stor och mäktig   Tack för att vår värld är  Tre psaltarpsalmer 21
                                         Var hälsad, hosi-
   flod 15           god 5, 25       Tre vokalverk från
                                            anna 17
Som solen 31        Tag min hand 31         stormaktstiden 3
                                         Var hälsad sköna
Songs from the       Taivas on sinnen ja     Tretten troll-
                                            morgonstund 16
   earth 36          valkoinen 10        trillinger 30
                                         Var hälsad! Det är
Sov lilla barn 8      Tears in Heaven 7, 16    Trettondagshymn 21
                                            advent! 8
Sov mitt barn 18      Ten Proverbs 15, 34     Trettondagsmarsch 23
                                         Var inte rädd för
Spelar harpa 9       Ternernes          Trickel Tråckel 24, 26
                                            mörkret 31
Spring 14, 34          sang 32, 36      A Triumph to exist 36
                                         Var mig nära 14
Stabat mater 24      The Blessed 35       Triumf att finnas till 31
                                         Var på vakt 7
   Andersson 35     The Border         Tro på dig själv 23, 33
                                         Vardagsvisa 9
Staffansvisan 23         Song 12, 16, 28, 29  Trohjärtat 9
                                         Varför sjunger alla
Stig upp ni Herdar 12   The Long and Winding    Trons leende 9
                                            tralala? 5
Stilla var den natt 22      Road 13, 16, 29    Tröstesång 8, 26
                                         Veckans dagar 28
Stjärnan i öster 31    the Raven Himself is    Tu patris 4
                                         Vem är den pojke som
Stjärnans tecken 23       Hoarse 31       Två gotländska
                                            vilar här? 17
Stjärnenatt 32       Thet gyllene           visor 10
                                         Veni Sancte Spiritus 8
Stolta stad 5, 34        ABCD 4, 24      Två hjältesånger 3
                                         Veni sancte Spiritus 34
Stolze Stadt 5, 34     Thump 35, 36        Två japanska land-
                                         Veni sancte spiritus 8
Stora kroppsvalsen 31   Tidleg vårsång 28        skap 20
                                         Verschnitt 23, 35
Stora är Herrens      Till dig jag ropar, Jesus  Två körpoem 20
                                         Vexilla regis 6
   verk 20          Krist 5        Två strofer 18
                                         Vi hyllar vår
Stå stilla 14       Till döden jag mig     Två sånger för advent
                                            Herre 4, 6
Stå upp min äls-         lämnar 15         och jul 12
                                         Vi hälsar Jesus Krist 6
   kade 10       Till en ung själv-     Two Stanzas 35
                                         Vi lever i hans
Större och mindre 18       klok 8, 26      Two stanzas 18
                                            värld 19
Sulli lulli lillebror 25  Till Herrens ära sjung   Täällä pohjantänden
                                         Vi prisar dig 22
Svensk passions- och       en sång 20         alla 10
                                         Vi sjunger! 8
   pingstmusik 3    Till himlen höj ditt                  Vi sålde våra hem-
                            U
Svenskt julspel 23        jubelrop 12                      man 14
Sweeny Todd 25       Till julen längtar 28    Undan ur vä-
                                         Vi tackar Herren 16
Sweet Spring 14, 34    Till mig får alla        gen 5, 11, 34
                                         Vi vandrar i det
Så ler bara den 18        komma 15       Underbar en stjärna
                                            blå 5, 25
Så lunka vi så små-    Till vår Herres ära 16     blid 3
                                         Vi önskar er god
   ningom 5, 34     Till Ängeln med med de   Unser Vater 34
                                            jul 23
Så länge skutan kan       brinnande händerna  Upp upp du dränge 19
                                         Vi önskom till slut 23
   gå 9, 21         Female ch. 31      Uppståndelsens
                                         Victimae paschali
Så ska jag minnas       Mixed ch. 19        dag 18, 30
                                            laudes 4, 24
   dig 20        Tillbed vår frälsare 19   Ur gatuvimlet 18
                                         Vid juletid 32
Så som en fader 26     Tio bachkoraler 5      Ute faller stilla snö 6
                                         Vila trygg du himmelska
Sång till frihe-      Tio ordspråk 15, 34                     barn 10
   ten 16, 19      to a mistress                     Vilken fröjd!
42                       Choral Music
                                                  V-Ö
  Descant ch. 28       Gud 22         With cheerful notes let    havet 32
  Male ch. 33       Vänner och solen 31      all the earth 12    Är jag född så vill jag
  Mixed ch. 13      Världen som bild 22                    leva 5, 34
Vinterns sång 17      Världens fåfänga 8, 26   Z             Ära ej oss, o Gud 16
Vintersol-         Världens vandring      Zigenarkören 22      Ära ske Gud uppå sin
  ståndet 10, 27       avmålad genom en                    tron
Vishetens Lov         sjöfart. 8, 26     Å              SATB 23
  female chorus 31                                 SSA 33
                            Å när som jag var 13
Vishetens lov 35      W                           Ära till Gud i höj-
  Descant ch. 31                   Ä               den 10
  mixed chorus 19     Walking in the air
                SATB 5         Ädla skuggor 16      Ära till vår
Vokalmusik 13                                    Herre 22, 33
                SSA 25         Äktaståndspris 8, 26
Vyssalulla 32                                  Ära vare Gud 17
              Was mein Gott will, das   Än en gång
Vår frälsare nalkas 5                              Ära åt Gud! 7
               gscheh allzeit 5       däran 9, 21
Vår Herre stundom                                Ärans hymner 6
              Weicht aus dem       Änglakören sjunger
   prövar dig 5                                Ärans konung kommer
               Weg 5, 11, 34        orden 15
Vår kyrkas enda                                   här 12
              Were you there 31      Änglar sjöng för
   fäste 22
              What if I never         barnet 27
Vårens fåglar 29                                 Ö
               speed 7         Änglarna i himme-
Vårförhoppning 12
              What is life or wordly     len 8, 26       Öppna din dörr för
Vårglimt 20
               pleasure 6        Änglarnas hälsning 6     Jesus 9
Vårt värn och ljus 22
              When I am, Dig this,    Änglarnas sång 24     Österns stjärna klar 6
Vägled min själ 19
               Wonder Why? 31      Ännu en kort tid 10    Över Betlehems
Välsignade ljus 15
              Wie sich ein Vatr      Är Guds kärlek såsom     kullar 19
Vänd ditt hjärta mot din
               erbarmet 5                     Över döden segrar
                                           han 21
                                                    43
                        Choral Music
PRICE CODES 2007
Code  Price (incl VAT)  szi  68,37 kr     rn   46,31 kr  rzv  82,35 kr
    SEK        szj  69,43 kr     ro   47,37 kr  rzw  83,41 kr
sb   14,68 kr      szk  70,49 kr     rp   48,43 kr  rzx  84,47 kr
sc   17,57 kr      szl  71,55 kr     rq   49,49 kr  rzy  85,53 kr
sd   20,48 kr      szm  72,61 kr     rr   50,55 kr  rzz  86,59 kr
se   23,39 kr      szn  73,67 kr     rs   51,61 kr  rzza  87,65 kr
sf   26,41 kr      szo  74,73 kr     rt   52,67 kr  rzzb  88,71 kr
sg   29,33 kr      szp  75,79 kr     ru   53,73 kr  rzzc  89,77 kr
sh   32,23 kr      szq  76,85 kr     rv   54,79 kr  rzzd  90,83 kr
si   34,30 kr      szr  77,91 kr     rw   55,85 kr  AJ   45,71 kr
sj   38,17 kr      szs  78,97 kr     rx   56,91 kr  AP   65,28 kr
sk   41,09 kr      szt  80,03 kr     ry   57,97 kr  AQ   65,85 kr
sl   43,99 kr      szu  81,09 kr     rz   59,03 kr  AT   80,67 kr
sm   45,05 kr      szv  82,15 kr     rza   60,09 kr  AW   89,61 kr
sn   46,11 kr      szw  83,21 kr     rzb   61,15 kr  BE   155,81 kr
so   47,17 kr      szx  84,27 kr     rzc   62,21 kr  BG   171,97 kr
sp   48,23 kr      szy  85,33 kr     rzd   63,27 kr  BI   187,50 kr
sq   49,29 kr      szz  86,39 kr     rze   64,33 kr  BY   310,10 kr
sr   50,35 kr      szza  87,45 kr     rzf   65,39 kr  CD   358,73 kr
ss   51,41 kr      szzb  88,51 kr     rzg   66,45 kr  CM   414,24 kr
st   52,47 kr      szzc  89,57 kr     rzh   67,51 kr  D   25,91 kr
su   53,53 kr      szzd  90,63 kr     rzi   68,57 kr  E   29,07 kr
sv   54,59 kr      rb   16,30 kr     rzj   69,63 kr  F   32,47 kr
sw   55,65 kr      rc   18,00 kr     rzk   70,69 kr  I   42,43 kr
sx   56,71 kr      rd   21,84 kr     rzl   71,75 kr  J   45,71 kr
sy   57,77 kr      re   24,62 kr     rzm   72,81 kr  L   52,27 kr
sz   58,83 kr      rf   27,48 kr     rzn   73,87 kr  M   51,99 kr
sza  59,89 kr      rg   30,27 kr     rzo   74,93 kr  Map  470,36 kr
szb  60,95 kr      rh   33,03 kr     rzp   75,99 kr  Mar  994,54 kr
szc  62,01 kr      ri   35,81 kr     rzq   77,05 kr  Mh   85,58 kr
szd  63,07 kr      rj   38,67 kr     rzr   78,11 kr  Ml   124,02 kr
sze  64,13 kr      rk   41,45 kr     rzs   79,17 kr  P   62,45 kr
szf  65,19 kr      rl   44,19 kr     rzt   80,23 kr  Q   65,62 kr
szg  66,25 kr      rm   45,25 kr     rzu   81,29 kr  U   76,59 kr
szh  67,31 kr
44                     Choral Music

								
To top