Silabus _FILI 124_ by fjzhxb

VIEWS: 8,030 PAGES: 4

									PAMANTASANG DE LA SALLE-DAMARIÑAS KOLEHIYO NG MALAYANG SINING KAGAWARAN NG FILIPINO AT PANITIKAN UNANG SEMESTRE TP 2004-2005 SILABUS

I.

Kowd ng Kurso: Pamagat ng Kurso: Bilang ng Yunit: Kahingian: Nilalaman:

FILI 124 Retorika 3 yunit FILI 101 (Sining ng Komunikasyon)

II.

A. Retorika: Kaligiran 1. Kahulugan/layunin ng maretorikang pagpapahayag 2. Kahalagahan/kabisaan ng maretorikang pagpapahayag 3. Dalawang anyo ng pagpapahayag 4 Mahahalagang kailangan sa pagbuo ng mabisang pahayag 5. Sangkap ng retorika B. Pasalitang pagpapahayag (Magkakaroon ng lunsaran mula sa aklat para sa pagtalakay) Kahulugan at mga halimbawa 1. Anatomiya pampananalita 2. Fonolohiya 3. Fonemang segmental (Katinig,Patinig,Digrapo,Diptonggo,Pares minimal, Fonemang malayang nakakapagpalitan) 4. Fonemang supra segmental (Diin,Tono, Haba, Antala) 5. Morfolohiya (Kataga, Salitang-ugat, Inuulit,Tambalan, Maylapi) 6. Sintaks C.Pakikipagsalitaan (Magkakaroon ng lunsaran mula sa aklat para sa pagtalakay) 1. Kahulugan/kahalagahan ng pakikipagsalitaan 2. Kaantasan ng mga salita 3. Pakikipagsalitaang formal a. Mga dapat taglaying katangian tungo sa mabuting pakikipagsalitaan b. Mga dapat isaalang-alang sa pakikipagsalitaan formal 4. Pakikipagsalitaang Informal a. Palabuuan ng mga salitang balbal D.Talata 1. Kahulugan 2. Mga dapat tandaan sa pagbuo ng talata 3. Sangkap ng isang talata 4. Mga uri ng talata a. talatang nagsasalaysay Ang Ngiting Nagbibigay-Liwanag sa Daan Kapag Naiisahan Ako ng Aking Diyos b. talatang naglalarawan Susubukang Maging si “Ugly” Indong Kagit c. talatang naglalahad Mangahas Bumagsak Para Di mag-mañana Habit d. talatang nangangatwiran Pipili sa mga nasiyasat na artikulo. A. Komposisyon (Magkakaroon ng listahan para sa ibat ibang paksa upang maging gabay sa pagpili) 1. Kahulugan/layunin 2. Dalawang uri ng Komposisyon 3. Bahagi ng komposisyon 4. Pagpili ng paksa

F.Pamahayagang Filipino

1. Kahulugan/layunin/kahalagahan 2. Pahapyaw na kasaysayan ng pahayagang Filipino 3. Mga seksyon ng pahayagan 4. Natatanging pahina sa bawat seksyon 5. Mga lathalain/Balita 6. Uri at bahagi ng isang balita 7. Pagsulat ng balita G.Pagsasagawa/Pag-oorganisa ng Forum 1. Lektyur Forum 2. Mga dapat tandaan sa pagbuo at pag-oorganisa ng isang forum 3. Mga paksa sa lektyur forum a. Debateng oxford-oregon b. Rebisyon ng alfabetong filipino c. Wika at ang kapanyarihan nito d. Mga tuntunin sa pagbabantas e. Mga napapanahong isyu 5. Aktwal forum (faynals) III. Estratehiya/Pagdulog sa Pagtuturo ng Kurso a. Larong pangwika b. Pakikinig sa lektyur c. Interbyu d. Pagsasaliksik e. Diskusyong panel/simposyum/debate f. Pagsusuri ng pahayagan g. Multiple intelligence h. Sharade i. fictionary j. semantic mapping k. Pangangailangan ng Kurso a. Atendans b. Partisipasyon sa talakayan o anumang gawaing pangklase c. Pananaliksik d. Mga pagsusulit e. Pagsulat ng balita f. Pag-oorganisa ng isang forum bilang faynals g. Sistema ng Pagmamarka (paglalahat o pagbubuo) Prelim Midterm Faynals Mga kwis 25% 15% 25% Meyjor Eksam 30% 30% 30% Resiteysyon 20% 20% 20% Prajek/asaynment 15% 25% 15% Atendans 10% 10% 10% 100% 100% 100% Mga Sangguniang Aklat A. Batayang Aklat Arrogante,J. A. (2003). Retorika sa Mabisang Pagpapahayag. Binagong Edisyon. Mandaluyong City: National Bookstore,Inc. B. Sangguniang Aklat Arrogante, J. A. (2000). Retorika sa mabisang pagpapahayag. Quezon City: National Bookstore. Belves, P. M. et al. (1990). Gamiting Filipino: Pagbasa at komposisyon. Quezon City: Rex Bookstore. Bisa, S. et al. (1995). Retorikang Filipino. Manila: De La Salle University Press. Cruz, E. et al.(1991). Komunikasyong bayan. Quezon City: Jeanel Enterprises. Mga nalathalang artikulo sa Website

IV.

V.

VI.

Nabatid nina: DR. MYRNA A. TORRELIZA Tseyr, Kagawaran ng Filipino at Panitikan PROF. AQUINO I. GARCIA Dekano, Kolehiyo ng Malayang Sining

PAMANTASANG DE LA SALLE-DASMARIÑAS KOLEHIYO NG MALAYANG SINING KAGAWARAN NG FILIPINO AT PANITIKAN UNANG SEMESTRE TP 2004-2005 SILABUS

I.

Kowd ng Kurso: Pamagat ng Kurso: Bilang ng Yunit: Kahingian:

FILI 124 Retorika 3 yunit FILI 101 (Sining ng Komunikasyon)

II.

Diskripsyon ng Kurso: Sa pag-aaral na ito tatalakayin ang halaga ng mabisa at masining na komunikasyon sa anyong pasalita at pasulat. Sa pamamagitan ng pagtalakay sa artikulong nagsasalaysay ,naglalarawan , naglalahad, at nangangatwiran ay higit na maunawaan ang epektibong paraan ng pagpapahayag. Kasama rin sa tatalakayin ang pagsulat ng iba’t ibang uri ng talata bilang paghahanda sa mabisang pagbuo ng komposisyon at balita. Kasama pa rin sa tatalakayin ang pangangatwiran bilang sining at agham. Layunin:

III.

A. Mabisang matalakay ang mga kasanayang pangwika na may tuon sa wastong paglalapat ng linggwistika para sa ganap na pagka-unawa sa istandardisasyon ng wikang Filipino. B. Mapahalagahan ang iba’t ibang komposisyong pasalita at pasulat tungo sa masining at efektibong pagpapahayag. C. Matapat na maisabuhay ang mga lasalyanong valyu sa akademiko, nasyunal at global na pamayanan. IV. Nilalaman: A. Retorika: Kaligiran B. Pasalitang pagpapahayag 1. Fonolohiya 2. Morfolohiya 3. Sintaks C. Pakikipagsalitaan 1.Pakikipagsalitaang formal 2.Pakikipagsalitaang Informal (18 oras) D.Talata E. Komposisyon F.Pamahayagang Filipino Balita 1. Uri at bahagi ng isang balita 2. Pagsulat ng balita (18 oras) G.Pagsasagawa/Pag-oorganisa ng Forum 1. Aktwal Forum (18 oras) V. Mga Mungkahing Gawain: a. b. c. d. e. f. g. h. i. Larong pangwika Pakikinig sa lektyur Interbyu Pagsasaliksik Diskusyong panel/simposyum/debate Pagsusuri ng pahayagan Multiple intelligence Sharade Pictionary 54 oras

VI.

Pangangailangan ng Kurso: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Atendans Partisipasyon sa talakayan o anumang gawaing pangklase Pananaliksik Mga pagsusulit Pagsulat ng balita Pag-oorganisa ng isang forum bilang faynals Panoonod at pakikinig ng isang debate Padalo at pakikinig sa seminar Partisipasyon sa iba’t ibang programa na may kaugnayan sa Buwan ng Wika Paggamit ng rubric rating scale

VII.

Sistema ng Pagmamarka (paglalahat o pagbubuo) Prelim 25% 30% 20% 15% 10% 100% Midterm 15% 30% 20% 25% 10% 100% Faynals 25% 30% 20% 15% 10% 100%

Mga Kwis Meyjor Eksam Resiteysyon Prajek/asaynment Atendans VIII. Mga Sanggunian:

A. Batayang Aklat Arrogante,J. A. (2003). Retorika sa Mabisang Pagpapahayag. Binagong Edisyon. Mandaluyong City: National Bookstore,Inc. B. Sangguniang Aklat Arrogante, J. A. (2000). Retorika sa mabisang pagpapahayag. Quezon City: National Bookstore. Belves, P. M. et al. (1990). Gamiting Filipino: Pagbasa at komposisyon. Quezon City: Rex Bookstore. Bisa, S. et al. (1995). Retorikang Filipino. Manila: De La Salle University Press. Cruz, E. et al.(1991). Komunikasyong bayan. Quezon City: Jeanel Enterprises.

Nabatid nina:

Dr. MYRNA A. TORRELIZA Tseyr, Kagawaran ng Filipino at Panitikan

PROF. AQUINO I. GARCIA Dekano, Kolehiyo ng Malayang Sining


								
To top