แก๊สธรรมชาติ (Natural Gas) by po2378

VIEWS: 405 PAGES: 9

									แก๊สธรรมชาติ (Natural Gas)
By…Puttaporn Sangthean Department of Chemical Engineering Faculty of Engineering, UBU

แก๊สธรรมชาติ
 เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน มีสูตรทางเคมีคือ

CnH2n+2(Alkane) C1 CH4 C2 C 2 H6 C3 C 3 H8 C4 C4H10 C5 C5H12 C6 C6H14 C7 C7H16 C8 C8H18

methane ethane propane butane pentane hexane heptane octane

LPG

Condensate

องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas)

มีเทน ( C1)

ก๊าซเหลว (Natural Gas liquids,NGL)

สารประกอบที่ ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน

อีเทน (C2)

ก๊าซปิโตเลียม(C3 + C4) Liquefied Petrolrem Gas:LPG

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ(>C5) (Natural Gasolinn : NG) หรือก๊าซปิโตเลียมเหลว Liquefied Natural Gas :LNG

ตารางแสดงองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ
สารประกอบ
มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน อื่นๆ เช่น เฮกเซน ไอน้้า ฮีเลียม ไฮโดรเจนซัลไฟด์

สูตรโมเลกุล ร้อยละโดยปริมาตร
CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 N2 60-80 4-10 3-5 1-3 1 15-25 ไม่เกิน 3 น้อยมาก

แก๊สธรรมชาติ
 Natural

Gas โดยทั่วไปจะประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  Dry Gas (แก๊สแห้ง) คือ แก๊สธรรมชาติที่ประกอบด้วยมีเทน (CH4 ) เกือบทั้งหมด มี HC ชนิดอื่นเจือปนอยู่เล็กน้อย มีสถานะ เป็นแก๊สที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ  Wet Gas (แก๊สชื้น) คือ แก๊สธรรมชาติที่มีพวกโพรเพน บิวเทน เพนเทน เฮกเซน ฯลฯ ปนอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง

คุณสมบัติทั่วไปของก๊าซธรรมชาติ
1. ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ปราศจากพิษ 2. เบากว่าอากาศ (ความถ่วงจ้าเพาะ 0.5-0.8 เท่าของอากาศ) 3. เป็นเชื้อเพลิงสะอาด เผาไหม้สมบูรณ์กว่าติดไฟง่าย โดยมีช่วงการติดไฟ ที่ 5 - 15 % ของปริมาตรในอากาศ และอุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง ก็คือ 537 - 540 องศาเซลเซียส

ก๊าซธรรมชาติในสถานะต่างๆ ที่ควรรู้จัก
1. Pipe Natural Gas หรือก๊าซธรรมชาติที่ขนส่งโดยทางท่อ เรียกชื่อทางการตลาดว่า Sale Gas คือ ก๊าซธรรมชาติที่มีก๊าซมีเทนเป็น ส่วนใหญ่ น้าไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือในโรงงาน อุตสาหกรรม 2. NGV หรือ Natural Gas for Vehicles คือ ส่วนใหญ่ เป็นก๊าซมีเทน เมื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติมาทางท่อ จะส่งเข้าสถานีบริการเพื่อมาอัด เพิ่มความดันประมาณ 3,000-3,600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากนั้น ก็จะสามารถเติมใส่ ถังเก็บก๊าซฯ ของรถยนต์ต่อไป 3. LNG หรือ Liquefied Natural Gas ในกรณีที่ระยะทาง ระหว่างแหล่งผลิตกับบริเวณที่ใช้มีระยะทางไกลเกินกว่า 2,000 กิโลเมตร จะใช้ การขนส่งด้วยเรือที่ถูกออกแบบไว้เฉพาะ โดยการท้าก๊าซธรรมชาติให้กลายสภาพ เป็นของเหลว เพื่อให้ปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่า โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส

การแยกก๊าซธรรมชาติ


								
To top