บทที่ 6 Microsoft Word by po9383

VIEWS: 667 PAGES: 60

									      ทบทวนบทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

          คอมพิวเตอร์คืออะไร
           - electronic device                programmable               IPOS cycle

          คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
           - Speed  (ทาในเสี่ยววิ),    reliable (มั่นใจว่าทา),                   accurate (มั่นใจว่าไม่ผิด),
            store amounts inf. (จุมาก) , move inf. (ย้ายได้)

                 ่
           ประเภทของเครืองคอมพิวเตอร์
           - Supercomputer,        Mainframe, Minicomputer,
            Workstation & MicroComputer, Network computers,  Embedded

          องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
           - Hardware,    - Software,                          - Peopleware,
           - Data / Information,               - Procedure

          วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
           - Vacuums Tube,         - Transistor,         - IC (Integrated Circuits),
           - VLSI (Very Large-Scale Integration), - AI (Artificial Intelligenceรหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น          sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  1
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
      ทบทวนบทที่ 2 : คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
      หมายถึง : ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้อง
         หน่วยประมวลผลกลาง CPU (Pentium)

         หน่วยความจาหลัก
              ROM          DRAM        SDRAM
              หน่วยรับข้อมูล
              Keyboard, Mouse, Joy stick, Touch screen, Light pen, Digitizing tablet,
              MICR (Magnetic Ink Character Recognition), Bar Code Reader, Scanner,
              Digital Camera, Digital Video, Speech Recognition Device
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  2
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
      ทบทวนบทที่ 2 : คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

         หน่วยแสดงผล
         Soft Copy :
           Monitor - CRT (Cathode Ray Tube) - LCD (Liquid Crystal Display)
         Hard Copy :
           Impact printer - dot matrix printer, line printer
           Nonimpact printer - Laser printer, Inkjet printer, Thermal printer


         หน่วยเก็บข้อมูลสารอง
         Tape
         Magnetic Disk Storage : Diskettes, Hard Disks
         Optical Disk Storage : CD-ROM, DVD-ROM

รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  3
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
      ทบทวนบทที่ 3 : คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ( 2 ชม.)
      ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) :
          ระบบปฏิบัติการ (Operating System) :
          ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator) :
      ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)                           Hardware

          ซอฟต์แวร์สาหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose
          Software)                                      System Software
          ซอฟต์แวร์สาหรับงานทั่วไป (General Purpose
                                                   Application programs
          Software)

                                                      Userรหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  4
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
      ทบทวนบทที่ 3 : คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ( 2 ชม.)
     ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language) :
     ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ เพื่อให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ง่าย
        ภาษาเครื่อง (Machine Language)
        ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)
        ภาษาระดับสูง (High-level Language)
        ภาษาระดับสูงมาก (Very High-level Language)
        ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  5
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
      ทบทวนบทที่ 4 ข้อมูลและการประมวลผล (2 ชม.)
     รหัสแทนข้อมูล
        บิต (bit) ไบต์ (byte) เวิร์ด (word)
              
        ชนิดของรหัสแทนข้อมูล
         รหัสเอบซีดค ASCII
               ิ          UniCode
     ระบบไฟล์ข้อมูล
        ชนิดของไฟล์ : Program file     Data file
        การกาหนดชื่อไฟล์ : 255 ตัว (for Windows file) ห้าม \ / : * ? “ < > |
        การจัดไฟล์แบบ Directoryรหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  6
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
       บทที่ 5 ระบบปฏิบัติการ Dos และ Windows (4 ชม.)
     „   5.1 DOS คือ
        Disk Operating System ระบบปฏิบัติการที่บริหารจัดการการใช้งานระบบ Disk (Floppy disk, Hard disk)
     „   5.2 สิ่งยังคงน่ารู้เรื่องของ DOS
        Boot, Command Prompt, Floppy Disk or Diskette, Directory, Wildcard
     „   5.3 คาสั่งของ DOS
        Internal command, External command, Batch command
     „   5.4 Windows คือ
        ระบบปฏิบัติการแบบ Graphical environment ของ บ.Microsoft


รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  7
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
      บทที่ 5 ระบบปฏิบัติการ Dos และ Windows (4 ชม.)
     „    5.5 เริ่มต้นใช้งาน Windows
         Mouse Pointer, ICON, Desktop, Taskbar, Start bottom
     „    5.6 ส่วนประกอบของ Windows
         Control Menu, Title bar, Control Icon, Command Menu bar,
         Tools bar menu, Scroll bar
     „    5.7 การปรับขนาดกรอบ Windows
         Resize Window, Minimize & Restore, Restore Down &
         Maximize
     „    5.8 การเลี่อน Windows
         คลิกลาก Title barรหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  8
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
      บทที่ 5 ระบบปฏิบัติการ Dos และ Windows (4 ชม.)
     „    5.9 การออกจาก Application Program :
         Close bottom Icon
     „    5.10 การออกจาก Windows :
         Shutdown
     „    5.11 การใช้ Windows Explorer :
         Drive, Folder, File, create, delete copy, move, rename,
         and search
     „    5.12 Control Panel
         Add New Hardware, Add/Remove Program, System, etc..

รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  9
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                       บทที่ 6 Microsoft Word 97
      1. ความสามารถทั่วไปของ Word (p.1)
      2. มีอะไรใหม่ใน Word 97 (p. 1)
      3. การเปลี่ยนเมนูไทย-อังกฤษ (p. 2)
      4. การสร้างเอกสารได้อย่างง่ายๆ (p. 3)
      5. การแก้ไขเอกสารที่สร้างไว้แล้ว (p. 6)
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  10
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                       บทที่ 6 Microsoft Word 97
      6. การเปลี่ยนขนาดของวินโดว์                                (p.10)
      7. การเปิดหลายๆ เอกสารพร้อมๆ กัน (p.12)

      8. การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์จริง (p.13)

      9. การแสดงเอกสารได้หลายมุมมอง (p.14)

      10. การพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ (p.17)


รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  11
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                       บทที่ 6 Microsoft Word 97
      11. การตั้งข้อกาหนดของหน้ากระดาษ (p.18)

      12. การตกแต่งเอกสาร (p.19)

      13. การแทรกรูปภาพในเอกสาร (p.27)

      14. การวาดภาพเองใน Word (p.32)

      15. การสร้างข้อความด้วย WordArt (p.39)


รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  12
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                       บทที่ 6 Microsoft Word 97
      16. การสร้างตาราง (p.41)

      17. การค้นหา และแทนที่ (p.48)
      อาจเพิ่มเติม --
      18. การสร้างสารบัญอัตโนมัติ
      19. การสร้างดัชนีอัตโนมัติ


รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  13
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
      ท่าที่ถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  14
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
      ท่าที่ถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  15
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
      ท่าที่ถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  16
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
           1. ความสามารถทั่วไปของ Word (1)
      สามารถอ่าน-บันทึก เอกสารตระกูล Word Processor : WordPerfect,
      Lotus WordPro, Word รุ่นก่อนๆ
      ใช้ WordArt Tools ประดิษฐ์ตัวอักษร t
      ใช้ ClipArt Gallery ใส่รูปภาพ และ Drawing tools วาดรูปภาพได้
                                 ั
      มี AutoCorrect ตรวจสอบคาผิด และการแก้ไขคาถูกให้อตโนมัติ
      สามารถเพิ่มคาเฉพาะ ชื่อบริษัท ศัพท์เทคนิค คาท้องถิ่น ชื่อตนเอง
      การตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติ (how are you)
      ระบบใส่ข้อความอัตโนมัติ (AutoText) เช่น พิมพ์ชื่อย่อ โปรแกรมจะใส่
      ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้อัตโนมัติ
      สามารถเลือกใช้การจัดรูปแบบเอกสารอัตโนมัติ (AutoFormat) หรือใช้
      รูปแบบของเอกสาร (Template)
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  17
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                       การจัดคอลัมน์แบบหนังสือพิมพ์
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  18
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                   1. ความสามารถทั่วไปของ Word

                               ทา
      จัดเอกสารให้เหมือนหนังสือพิมพ์ มีหลายๆ คอลัมน์ในหน้าเดียวกัน


      ทา Drop Cap คือ     ตัวอักษรแรกขนาดใหญ่
      การนาข้อมูลจากโปรแกรมอื่นมาไว้ในเอกสาร :
      รูปภาพ/ข้อความจาก Web browser, Excel, PowerPoint
      ใช้ Microsoft Equation เขียนสูตรคณิตศาสตร์
      จัดเรียงลาดับข้อมูลจากสร้างตาราง
      ทาจดหมายเวียน ไปรษณีย์ผนวก (Mail Merge)
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  19
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                            2. มีอะไรใหม่ใน Word97 (p.1)
         เพิ่มพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับ ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม)
         เปลี่ยนวิธีและเพิ่มเครื่องมือสร้างตาราง
         เปลี่ยนและเพิ่มเครื่องมือวาดรูป 3 มิติ หมุน ปรับความเข้ม-สว่างของสี
         แสดงรูปแบบรายการของ Style ที่ปรากฏจริง
         ใส่เส้นขอบให้ข้อความ หรือหน้ากระดาษได้ (เมนู Format > Border and Shadow)
         จัดข้อความแนวตั้งได้
         ใส่สีพื้นแบบไล่สีค่อยๆ เปลี่ยนทีละนิด (gradient), ใส่ pattern ให้พื้นหลัง,
         ใส่ภาพที่พื้นหลัง


รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  20
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                            2. มีอะไรใหม่ใน Word97 (p.1)
        เพิ่มปุ่ม Select Browse Object เพื่อค้นหารูปภาพ ตาราง หัวข้อเรื่อง
        แสดงเอกสารแบบออนไลน์ได้
        เพิ่ม Office Assistant
        เพิ่ม Wizard ช่วยสร้างเอกสารสาเร็จรูป
        เพิ่มการแยกรุ่นของเอกสารในไฟล์เดียวกัน
        AutoSummarize การย่อความอัตโนมัติ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
        เพิ่มปุ่มเปลี่ยนตัวอักษรที่พิมพ์ไว้ผิดภาษารหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  21
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
               3. วิธีการเปลี่ยนภาษาเมนู (ไทย-อังกฤษ) (p.2)
         1. คลิกคาสั่ง Start > Programs > Office97 Language Switcher
         2. คลิกเลือกภาษาของเมนูที่ต้องการ
         3. การเปลี่ยนภาษาของเมนู (ไทย-อังกฤษ) จะมีผลเมื่อเปิดโปรแกรมใหม่


รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  22
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                          4. สร้างเอกสารได้อย่างง่ายๆ (p.3)
      การเปิดโปรแกรม :
           โดย คลิกปุ่ม Start > Programs > Microsoft Word

      การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ ทาได้หลายวิธี :
           1. เปิดโปรแกรม แล้วคลิกคาสั่ง New

           2. จาก Task bar คลิกไอคอน Start > New                      Office Documents
           3. ใช้ Windows Explorer คลิกเลือก Folder ที่ต้องการ แล้วคลิก
             Shot Cut Menu คลิกคาสั่ง New > Microsoft Word Document

รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  23
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                          4. สร้างเอกสารได้อย่างง่ายๆ (p.4)
      แนะนาหน้าตาวินโดว์ :
         Control Menu, Title bar, Command menu หรือ
         menu bar, Tools bar, Ruler bar, Scroll bar,
         Status bar, Mouse Pointer, Insert Point
             แต่ละส่วนของหน้าต่างวินโดว์ มีหน้าตาอย่างไร อยู่ที่ไหน ?
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  24
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                          4. สร้างเอกสารได้อย่างง่ายๆ (p.4)
      เริ่มกรอกข้อความ :
      1. ข้อความจะปรากฏที่จุด Insert Point
      2. ภาษาที่ปรากฏ จะเป็นไปตาม Indicator Language ที่ Task bar
             ่
      3. ให้พิมพ์ ชือ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชา, คณะ,
      มหาวิทยาลัย
      ถ้าพิมพ์โดยไม่ได้สลับภาษา
      1. ให้ Select ข้อความที่พิมพ์ผิด (ลากดา)
      2. คลิกปุ่ม Toggle -- “สลับอักขระ”
       หรือใช้คีย์ <Ctrl> + <Alt> + <Backspace>
      (ถูกยกเลิกในเวอร์ชั่น 2000, XP แล้ว)
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  25
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                          4. สร้างเอกสารได้อย่างง่ายๆ (p.5)
         เก็บบันทึกเอกสาร : (Save file)
         จะต้องประกอบด้วยสิ่งสาคัญ 3 ประการ
             1. ชื่อไฟล์ (255 ตัวยกเว้น / \ * < > | )
             2. ตาแหน่งที่บันทึกไฟล์
             3. ประเภทของไฟล์ที่บันทึก (โปรแกรมจะกาหนดค่า Default ไว้ให้เป็น
             .DOC)
             save = บันทึกชื่อเดิม, save as = บันทึกเป็นชื่อใหม่
             ถ้าชื่อไฟล์ซ้ากับชื่อเดิม โปรแกรมจะทาอย่างไร?
         ปิดเอกสาร : (close file)
         โดยคลิกที่ไอคอน “Close” ของหน้าต่างเอกสาร
         (ถ้าคลิกที่ไอคอน “Close” ของหน้าต่างโปรแกรมจะแตกต่างกันรึเปล่า ??)
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  26
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
               5. การแก้ไขเอกสารที่สร้างไว้แล้ว (p.6)
       การเปิดเอกสารเก่ามาใช้ :
         1. เปิดโปรแกรม แล้วคลิกคาสั่ง Open

         2. จาก Task bar คลิกไอคอน Start > New Office Documents
         3. จาก Task bar คลิกไอคอน Start > Open Office Documents

         4. ใช้ Windows Explorer หรือ Find                          ค้นหาแฟ้มข้อมูล เมื่อ
           พบให้ดับเบิ้ลคลิกที่แฟ้มข้อมูล
        รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  27
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
               5. การแก้ไขเอกสารที่สร้างไว้แล้ว (p.6)
         เริ่มแก้ไขข้อความ :
         1. คลิก Mouse Pointer ข้อความ
         2. หากคาว่า OVR ที่ Status bar ปรากฏขึ้น หมายถึง อยู่ในโหมดพิมพ์ทับ
            ่
         3. ปุม <Backspace> ใช้เพื่อลบตัวอักษรสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ปุ่ม <Del> ใช้
         เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่ข้างหลัง
         ปุ่ม <Backspace> และ ปุ่ม <Del> ใช้เพื่อลบได้เหมือนกันรึเปล่า ?
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  28
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
               5. การแก้ไขเอกสารที่สร้างไว้แล้ว (p.7)
         การเลือกข้อความ (Select Text) :     มีความสาคัญต่อการ Copy, Cut, Move, Delete
           เลือกคา : เลื่อน Mouse Pointer แล้วคลิกเมาส์ 2 ครั้งที่คานั้น
           เลือกประโยค : กดคีย์ <Ctrl> ค้างไว้ แล้วคลิกใดก็ได้ในประโยคนั้น
           เลือกบรรทัด : เลื่อนเมาส์ไปหน้า Paragraph ให้เป็นลูกศรชี้ขวา คลิก 1 ครั้ง
           เลือกทั้งย่อหน้า : เลื่อนเมาส์ไปหน้า Paragraph ให้เป็นลูกศรชี้ขวา คลิก 2 ครั้ง
           เลือกทั้งเอกสาร : เลื่อนเมาส์ไปหน้า Paragraph ให้เป็นลูกศรชี้ขวา กดคีย์ <Ctrl> ค้าง
           ไว้ คลิก 1 ครั้ง
           เลือกข้อความเป็นช่วง : คลิกตาแหน่งเริ่มต้นของข้อความ คลิกคลิก EXIT ที่ Status bar
           แล้วคลิกตาแหน่งท้ายข้อความ
           เลือกข้อความในแนวตั้ง : กดคีย์ <Alt> แล้วคลิกเมาส์ในแนวทแยง
         ทาไมจึงต้องเลือกข้อความด้วย ?


รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  29
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
               5. การแก้ไขเอกสารที่สร้างไว้แล้ว (p.7)
      การลบข้อความ (Delete Text) : ต้องๆ
             1. ต้อง Select ข้อความที่จะลบ
             2. ต้องคลิกปุ่ม Cut หรือ กดคีย์ <Del>
             (ข้อความที่ลบด้วยปุ่ม Cut จะเก็บไว้ใน Clipboard นาไป paste ได้
             อีก)
      การย้ายข้อความ (Move Text) : ต้องๆ ต้องๆ
             1. ต้อง Select ข้อความ
             2. ต้องคลิกปุ่ม Cut (ข้อความจะเก็บไว้ใน Clipboard)
             3. ต้องคลิกตาแหน่งที่จะวางข้อความ
             4. ต้องคลิกปุ่ม Paste
             ย้ายแบบด่วน โดย Drag mouse ที่ข้อความ แล้วลากไปวาง
      ย้ายข้อความโดยกดคีย์ Del ได้หรือไม่?

รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  30
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
               5. การแก้ไขเอกสารที่สร้างไว้แล้ว (p.9)
      การสาเนาข้อความ (Copy text) : ต้องๆ ต้องๆ
           1. ต้อง Select ข้อความ
           2. ต้องคลิกปุ่ม Copy (ข้อความจะเก็บไว้ใน Clipboard)

           3. ต้องคลิกตาแหน่งที่จะวางข้อความ

           4. ต้องคลิกปุ่ม Paste

      Clipboard จะเก็บ Object (ข้อความ/ภาพ) ครั้งสุดท้ายเท่านั้น
                       ้
      การสาเนาข้อความ ทาไมจึงต้องทา 4 ขันตอน ?


รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  31
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
               5. การแก้ไขเอกสารที่สร้างไว้แล้ว (p.9)
      การยกเลิกคาสั่ง (Undo & Redo)
           เพื่อเจาะเวลาหาอดีต แก้ไขความผิดที่ไม่ได้ตั้งใจ
           สามารถยกเลิก Undo ได้ไม่จากัดครั้ง

           และสามารถให้กลับมาทาอีกครั้ง Redo ได้เช่นเดียวกัน

           ถ้าต้องยกเลิกการกระทาจานวนมากๆ ให้คลิกที่ปุ่มลูกศรชี้ลง ข้าง
            ่
           ปุม Undo หรือ Redo
           คาสั่ง Undo กดคีย์ <Ctrl> + Z ได้ แต่ถ้าคาสั่ง Redo กดคีย์ใด ?รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  32
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                      6. เปลี่ยนขนาดของวินโดว์ (p.10)
         วิธีดูข้อความที่อยู่คนละหน้าพร้อมๆ กัน (ในไฟล์เดียวกัน)
          วิธีที่ 1
           1. ใช้ Split bar ที่อยู่เหนือ Scroll bar
            หรือคลิกคาสั่ง Window > Split
           2. คลิกพื้นที่เอกสารเพื่อวางตาแหน่งของ Split
           3. ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิก Split bar ออกนอกพื้นที่เอกสาร
           เมื่อใช้ Split bar หน้าจอจะแบ่งเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนจะมีอะไรเป็นของตัวเอง ?
          วิธีที่ 2
             1. คลิกคาสั่ง Window > New
             2. หน้าต่างใหม่ที่ปรากฏขึ้น จะมีเลขลาดับของหน้าต่าง
         2 สัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นหน้าต่าง Active คือ ? (Title bar + Insert Point)
         ทั้ง 2 วิธีในการดูข้อความพร้อมๆ กัน มีข้อดี คือ ?
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  33
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                     7. การเปิดหลายๆ เอกสารพร้อมๆ กัน (p.12)
      มี 2 วิธี คือ
           1. คลิกเปิดทีละไฟล์

           2. คลิกเปิดทีละหลายไฟล์

      การเลือก Active window
           คลิกที่ Title bar

           หรือคลิกเลือกคาสั่ง windows > …                         จากเมนูคาสั่ง (command
             menu)

รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  34
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                           8. การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์จริง (p.13)
       จะเลือกคลิกไอคอน Print Preview
       หรือคาสั่ง File > Print Preview ก็ได้
       ไอคอนที่น่าสนใจ
           Print -- สั่งพิมพ์
           Magnifier -- ขยายขนาดของภาพ
           Multiple Pages -- ดูแบบหลายหน้า
           Full screen -- ดูแบบเต็มจอ
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  35
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                            9. การแสดงเอกสารหลายมุมมอง (p.14)
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  36
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                  9. แสดงเอกสารได้หลายมุมมอง (p.14)
      แต่ละมุมมอง               เพื่อประโยชน์แตกต่างกัน
           Normal View : ไม่เห็นขอบกระดาษ ไม่เห็นภาพ ใช้หน่วยความจาน้อย
           จึงแสดงข้อมูลได้ไว
           Online View : ข้อความจะยาวติดต่อกัน เปลี่ยนสีพื้นได้ แต่ไม่เห็นขอบกระดาษ

           Page Layout View : เห็นขอบกระดาษ เห็นภาพ เหมือนจริง ใช้
           หน่วยความจามากที่สุด (เครื่องอาจทางานช้า ถ้าไฟล์ขนาดใหญ่)
           Outline View, Master View : แสดงข้อความเป็นลาดับหัวข้อได้
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  37
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                               10. พิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ (p.17)
         การสั่งพิมพ์เอกสาร ทาได้หลายวิธี
             คลิกไอคอน Print บนแถบเครื่องมือ (Tools bar)
             คลิกเลือกคาสั่ง File > Print
         จะต้องให้ความสนใจกับ
             Printer : Name, Status, Type, Where
             Page Range : All, Current Page, Pages,
             Copies : Collate
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  38
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                          11. ตั้งข้อกาหนดของหน้ากระดาษ (p.18)
         Margins - เว้นระยะข้อความกับขอบกระดาษ
         Paper Size - ขนาดกระดาษ
         Paper Source - แหล่งกระดาษ
         Layout - การนาเสนอ
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  39
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
          ตั้งข้อกาหนดของหน้ากระดาษ-- การกาหนด Section
      เพื่อวางรูปแบบเอกสาร ให้แตกต่าง
      เพื่อกาหนดเลขหน้าให้แตกต่าง
      เลือกคาสั่ง Insert -> Break
      Section Breaks กาหนดส่วนต่อไปในลักษณะ
           Next page : แบ่งส่วนแล้วขึ้นหน้าใหม่
           Continuous :แบ่งส่วนโดยให้ต่อจากหน้าเดิม
           Even page : แบ่งส่วนแล้วขึ้นหน้าใหม่
                และเป็นหน้าคู่
           Odd - page : แบ่งส่วนแล้วขึ้นหน้าใหม่
                 และเป็นหน้าคี่
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  40
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                                   การจัด Paragraph
      Alignment = การจัดข้อความ
       ชิดซ้าย-กลาง-ขวา-ชิดหน้า/หลัง-กระจาย
      Indentation = การกั้นซ้าย-ขวา
      Spacial = การย่อหน้า
      Spacing = ระยะห่างระหว่างย่อหน้า
       (Before-After)
      ระยะระหว่างบรรทัด Line Spacing
       ระยะปกติ คือ Single

รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  41
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                                    การจัด Paragraph
          การกั้นหน้า - กั้นหลัง - ย่อหน้า - เยื้องหน้า - จาก Ruler Tab


                                     กั้นหน้า          กั้นหลัง
                                     - ย่อหน้าที่บรรทัดแรก

                                     - ย่อหน้าแบบติดลบ
                                      - ย่อหน้าแบบกั้นลอย
                       มักใช้ในข้อมูลบรรณานุกรม ประวัติย่อ และ
                          รายการที่เป็นหัวข้อย่อยและลาดับเลข
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น       sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  42
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                                   12. ตกแต่งเอกสาร (p.19)
         หมายถึง การใช้คาสั่งต่างๆ (Font, Size, Bold, Italic, Underline,
         Color, Paragraph, Tabs, Border, Language, Frame,
         Numbering) เพื่อตกแต่งเอกสารให้เหมาะสม สวยงาม
         สามารถทาได้ 2 วิธี
             (1) การตกแต่งข้อความ (จากแต่ละคาสั่ง)
             (2) การตกแต่งย่อหน้า (จาก Style ซึ่งจะรวมทุกรูปแบบของคาสั่ง)
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น       sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  43
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                                   12. ตกแต่งเอกสาร (p.19)
      (1) การตกแต่งข้อความ
           1. ต้อง Select ข้อความก่อน
           2. เลือกคาสั่งให้ Font, Size, Bold, Italic, Underline จาก Tools bar
           menu หรือจาก Command menu ซึ่งจะมีคาสั่งตกแต่งข้อความได้ครบ ทั้ง
           Effect, Color, Animation
           หรือเลือกเพิ่มสัญลักษณ์จากฟอนต์ โดยเลือกคาสั่ง
           Insert > Symbol …
           หรือวางข้อความในแนวตั้ง โดยเลือกคาสั่ง Format > Text Directionรหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น       sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  44
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                                   12. ตกแต่งเอกสาร (p...)
      (2) การตกแต่ง Style หรือการกาหนด Style
        หมายถึง การจัดรูปแบบของข้อความ
        หรือ การกาหนดรูปลักษณ์ของ
        องค์ประกอบข้อความ ในเอกสาร
        องค์ประกอบข้อความ :
        Font, Paragraph, Tabs, Border,
        Language, Frame, Numberingรหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  45
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                                   12. ตกแต่งเอกสาร (p...)
      การกาหนด Style -                    ลักษณะ
             เลือกคาสั่ง Format -> Style
                                                   Font, Paragraph, Tabs, Border,
                                                   Language, Frame, Numbering
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น         sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  46
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                                   12. ตกแต่งเอกสาร (p...)
         การกาหนด Style - ลักษณะ
             สามารถกาหนดให้ใช้กับ : Character หรือ                       Paragraph
             การเปลี่ยน Style ของข้อความ จะทาให้ทุกข้อความที่ใช้ Style เดียวกัน
             เปลี่ยน Style เหมือนกันหมดในคราวเดียว ทาให้การจัดรูปแบบเอกสาร
             รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  47
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
      12. ตกแต่งเอกสาร (p...)
         วิธีกาหนด Style ให้กับ Paragraph
        1.ให้ Insert Point อยู่ใน Paragraph ที่ต้องการ 2.
        คลิกเลือก Style จากไอคอน Style
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  48
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                                   12. ตกแต่งเอกสาร (p...)
      เมื่อใช้Style สามารถเปลี่ยนข้อความทั้งหมดที่มีการจัดรูปแบบโดย
      Style นั้น โดยการกาหนด Style นั้นใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าหัวข้อหลักใช้
      แบบอักษร Arial ขนาด 14 จุด ชิดซ้าย และเป็นตัวหนา แล้วภายหลัง
      ต้องการให้หัวข้อใช้แบบอักษร Arial ขนาด 16 จุด และจัดอยู่กึ่งกลาง
      หน้ากระดาษ ไม่จาเป็นต้องจัดรูปแบบทุกๆ หัวข้อที่มีอยู่ใหม่ เพียงแต่
      เปลี่ยนคุณสมบัติของ Style ก็พอ
      การกาหนด Style เป็นฐานการสร้างสารบัญ
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  49
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
      เรื่องฮาๆ จากอีเมล์ -- โทรศัพท์กับโมเดม
         Support: คุณใช้สายโทรศัพท์กับโมเดมร่วมกันหรือเปล่าครับ
         ลูกค้า: ใช่ครับ บ้านผมมีโทรศัพท์สายเดียว
         (ตามด้วยเสียงโมเดมพยายามหมุนโทรศัพท์ตู่ดตู่ดตู๊ดตู๊ดตู่ดตู่ดตู๊ด)
         Support: เอ่อ... ทาอย่างนี้ไม่...
         ลูกค้า: นี่ไงครับ หน้าจอมันขึ้นว่า no dial tone
         Support:นั่นเป็นเพราะว่าเรากาลังใช้สายคุยโทรศัพท์กันอยู่น่ะครับ คุณต้อง...
         ลูกค้า: ไม่ใช่ ไม่ใช่ ผมทางี้ทุกทีแหละ บางทีก็ต้องหมุนเป็นสิบหนแน่ะกว่าจะติด
         Support: ไม่ได้หรอกครับ เราใช้สายคุยโทรศัพท์กันอยู่น่ะครับโทรยังไงก็ไม่มีทาง
         ติดหรอกครับ
         ลูกค้า: สงสัยสายคุณนั่นแหละไม่ว่างมากกว่า ทาเป็นแก้ตัวยังโง้นยังงี้ผมเปลี่ยนไป
         ใช้เจ้าอื่นดีกว่า
         Support: (+ O +)!!

รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  50
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
      เรื่องฮาๆ จากอีเมล -- ซีตุ๊ป
         ลูกค้า : เครื่องคอมพิวเตอร์ คุณนี่ห่วยมากผมเสียเงินซื้อไปตั้งเยอะ
         แล้วพอโทรมาสอบถามพนักงานงานขายของคุณ ก็ดันตอบไม่รู้เรื่อง
         support : มีปัญหาอะไรให้ดิฉันรับใช้ได้ค่ะ (จะถูกลูกค้าด่ากลับไม๊เนี่ย)
         ลูกค้า : หน้าจอคอมพิวเตอร์ ของคุณน่ะ รายงานผลว่า “ ซีตุ๊ป ซีตุ๊ป“
         ผมก็ไม่รู้จะทายังไง เพื่อนผมบอกว่า เธอก็ไม่รู้ว่า
         ไอ้ซีตุ๊ปซีตุ๊ปเนี่ยมันคืออะไร
         support : เอ่อ... ซีตุ๊บเหรอคะ คุณลองสะกดคาว่า “ซีตุ๊ป ซีตุ๊ป“
         หน่อยสิคะว่าสะกดอย่างไร
         ลูกค้า : S E - T - U - P S - E - T - U – P
         support : TT

รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  51
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                      การใส่ Bullet หรือ Numbering (p.25)
     เติมจุดหรือเลขลาดับ
           เติมจุดหรือเลขลาดับโดยใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือ

           เติมจุดหรือเลขลาดับโดยใช้คาสั่ง

           ลบจุดหรือเลขลาดับ
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  52
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                         13. แทรกรูปภาพในเอกสาร (p.27)
           จาก File (.bmp, . pcx, .jpg etc)
           จาก Capture

           จาก OLE

           จากคลิปอาร์ต
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  53
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                       บทที่ 6 Microsoft Word 97
         การจัดการรูปภาพ
             เคลื่อนย้ายรูปภาพ
             ก๊อปปี้รูปภาพ
             จัดภาพเป็นกลุ่มหรือยกเลิก
             ซ้อนรูปภาพกับข้อความ
             ตกแต่งรูปภาพด้วยแถบเครื่องมือ Picture
             จัดข้อความล้อมรอบรูปภาพ
             ปรับระยะห่างระหว่างภาพกับข้อความรหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  54
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                       บทที่ 6 Microsoft Word 97
         วาดภาพเองใน Word
             ใช้แถบเครื่องมือ Drawing
             เริ่มสร้างรูป
             เติมข้อความในรูป
             เปลี่ยนแบบของเส้นและหัวลูกศร
             เรื่องของสีและลวดลาย
             ใส่เงาและเอฟเฟ็ดต์แบบ 3 มิติ
             หมุนรูปวาดรหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  55
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                       บทที่ 6 Microsoft Word 97
         สะดวกสบายด้วยรูปสาเร็จของ AutoShape
             ใส่รูปจาก Autoshape
             ใส่ข้อความใน Autoshape
             วาดเส้นโค้งและรูปทรงอิสระ
         อธิบายภาพด้วย Callout
             เริ่มสร้าง Callout
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  56
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                       บทที่ 6 Microsoft Word 97
      เริ่มสร้างข้อความ WordArt
           เพิ่มเทคนิคพิเศษด้วยแถบเครื่องมือ WordArt

           แก้ไขข้อความและรูปแบบ

           เปลี่ยนรูปแบบของ WordArt

           เปลี่ยนสี, ขนาด, ตาแหน่งข้อความ

           เปลี่ยนรูปร่างของ WordArt
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  57
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                       บทที่ 6 Microsoft Word 97
         รู้จักตารางกันเสียก่อน
             สร้างตารางด้วยคาสั่ง
             เลือก เซล แถว หรือ คอลัมน์
         ปรับขนาดตาราง
             ปรับความกว้างของคอลัมน์
             ปรับขนาดตารางด้วยคาสั่ง
             ปรับขนาดแถว และคอลัมน์ให้เท่ากัน
             เพิ่มแถว หรือคอลัมน์รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  58
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                       บทที่ 6 Microsoft Word 97
         ปรับขนาดตาราง
             ลบแถวหรือคอลัมน์
             ตกแต่งตารางให้สวยงาม
             ตกแต่งอย่างรวดเร็วด้วย Auto Format
             ตีเส้นและใส่สีพื้นในตาราง
                      ่
             จัดข้อความให้อยูในแนวตั้ง
         การเรียงข้อมูลในตารางรหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  59
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS
                                       บทที่ 6 Microsoft Word 97
         การค้นหาและแทนที่
             ค้นหาคา
             แทนที่คา
         การใส่ข้อความในหัว-ท้ายกระดาษ
         การใส่เลขลาดับหน้าด้วยคาสั่ง
รหัสวิชา 412 151 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  sakda chanprasert : sakda@kku.ac.th  60
INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS

								
To top